Prevenció dels riscos derivats de la utilització d’ordinadors portàtils

sprl.udl.cat

Prevenció dels riscos derivats de la utilització d'ordinadors portàtils

4PREVENCIÓ DELS RISCOS DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ D’ORDINADORS PORTÀTILSMesures preventives:què podem fer?Per reduir les postures forçadesi la desviació articularAjustar l’alçada de la cadira de manera que permetimantenir els avantbraços flexionats fins a90º i recolzats sobre la taula sense enlairar lesespatlles i, si no hi ha taula, recolzar l’ordinadorsobre el maletí o objecte similar.Mantenir l’esquena recolzada, en posició assegutsobre els isquions. Les cames han deformar un angle de 90º. Mantenir recolzats elspeus i les cames de manera que facilitem el recolzamentlumbar al seient i evitem compressionsa les cames.Posicionar el portàtil de manera que es disposid’espai per recolzar els canells. Treballar ambels canells en posició neutra, utilitzar un reposacanellsper eliminar tensions musculars ievitar la flexió o extensió del canell.Seure en posició frontal respecte de la pantallai, en les tasques que requereixin alternar lavisualització de la pantalla amb la lectura freqüentde documents impresos, aquests documentshan d’estar recolzats en un suport entreel teclat i pantalla (faristol) o a la mateixa pantalla(pinça o grapa) que permeti ubicar-los enels angles visuals o de gir i/o flexió del collacceptables.Fer descansos freqüents amb exercicis físicsposturals. Resulten més eficaces les pausescurtes (5-8 minuts) i freqüents (60-90 minuts)sempre acompanyades d’estiraments, que llarguesi espaiades.Per al control de la fatiga visualEs recomana la col·locació de la pantalla a unadistància superior a 40 cm respecte dels ulls del’usuari o usuària.

More magazines by this user
Similar magazines