19.08.2015 Views

Reunie2.pdf Reunie2 - Ben van der Linden/Loring

Reunie2.pdf Reunie2 - Ben van der Linden/Loring

Reunie2.pdf Reunie2 - Ben van der Linden/Loring

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

O - UMLAUTHelmond - Mierlo-Hout ‘O - Umlaut’ 20 Augustus 2012Dit is de tweede editie <strong>van</strong> ‘O - Umlaut’ speciaal in het ka<strong>der</strong> <strong>van</strong> de reünie <strong>van</strong> de familie Löring op 30 september aanstaande.Het is de bedoeling om dit nieuwsblad de komende maanden met enige regelmaat te laten verschijnen.Auteurs en samenstellers: Harrie Löring en Frits <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Linden</strong>Familie Löring ReünieEr wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen ten behoeve <strong>van</strong>de familie Löring reünie op 30 september a.s. Er is veelinformatie en fotomateriaal over de familie verzameld dat terinzage klaargelegd wordt. We vragen ie<strong>der</strong>een familiefoto’s enanekdotes mee te nemen. Er is voor een locatie gekozen die hetmogelijk maakt helemaal on<strong>der</strong>-ons te zijn. De organisatie isgeheel in eigen beheer. Helpende handen gedurende de reüniezijn welkom.RectificatieIn de vorige editie <strong>van</strong> ‘O – Umlaut’ stond bij dehuwelijksaankondiging <strong>van</strong> Peter & Ina helaas niet de juisteachternaam. De juiste tekst moet luiden:‘Huwelijksaankondiging <strong>van</strong> Peter en Ina Brouwer - Geurts’Opa Hendricus Bernardus Löring - uitgelichtIn deze tweede editie <strong>van</strong> ‘O – Umlaut’ een artikel over Henricus Bernardus Löring, onze opa. In de negentiende eeuw emigreerdenonze Duitse overgrootou<strong>der</strong>s Johann Bernard Löring en Johanna Werning <strong>van</strong>uit het Duitse Wessum naar Lonneker in Ne<strong>der</strong>land.Hemelsbreed gezien een kleine verhuizing maar in die tijd ‘over een heuse grens’ en zes uur gaans een heuse emigratie. In dithuwelijk werden zes kin<strong>der</strong>en geboren. Een <strong>van</strong> deze kin<strong>der</strong>en geboren op 12 mei 1880 werd Hendrik genoemd. Onze grootva<strong>der</strong>.Opa werd smid <strong>van</strong> beroep engezin werd een deel <strong>van</strong> de zol<strong>der</strong>ging werken bij de Koninklijkeafgetimmerd als slaapkamerMachinefabriek Gebroe<strong>der</strong>swaar<strong>van</strong> o.a. ome <strong>Ben</strong> gebruiktStork te Hengelo. Opa werd inhet jaar 1906 als monteurgemaakt heeft.Opa stichtte zijn eigen bedrijf enuitgezonden naar debouwde het gezamenlijk met zijngarenfabriek Carp te Helmondwaar hij later in dienst trad alszoons op. De Firma H.B. Löringen Zonen – Machinefabriek enchef – machinist. Op zijnRevisiebedrijf te Mierlo-Houtverjaardag trouwt hij metverwierf een goede reputatie in deJohanna Donata Spierings, onzewijde omgeving <strong>van</strong> hetoma. Ze vestigen zich inindustriële Helmond. Opa wasHelmond maar verhuizen ineen harde werker, gerespecteerd1916 naar het ons bekende adresvakman en vooral ookte Mierlo – Hout. In het gezinon<strong>der</strong>nemer. Hij was een strenge Opa in ‘de werkplaats’dat zij stichtten werden 11kin<strong>der</strong>en geboren, onze ou<strong>der</strong>s. Portretfoto opa Löringman, zowel voor zichzelf als voor an<strong>der</strong>en. Hij was trots op zijngezin, zijn bedrijf en op wat er bereikt was.Een echt groot gezin naar katholiek voorbeeld. Twee kin<strong>der</strong>enoverleden in hun eerste geboortejaar. Het gezin was zeker nietals armlastig te beschouwen. In de jaren twintig waren ze in hetbezit <strong>van</strong> een heuse auto. Een enorme luxe in deze tijd. Met hetgezin werden o.a. ritjes gemaakt naar Uden, Enschede enDuitsland. Opa was een echte technicus, toen een noodzaak voorhet rijden <strong>van</strong> eenautomobiel. Niet ie<strong>der</strong>eenwas gecharmeerd <strong>van</strong> deauto. Onze ou<strong>der</strong>e tantesvonden hem maar stinkenen gaven de voorkeur omde ritjes naar Uden tefietsen en de auto aan dean<strong>der</strong>e gezinsleden tegunnen.Gezinsuitstapje in het jaar 1927In het jaar 1928 startte opa een machinefabriek enreparatiewerkplaats. Het typische vooroorlogse fabriekspandwordt op het terrein achter het woonhuis aan de Mierloseweggebouwd. Het bedrijf wordt ‘de werkplaats’ genoemd. Hetpand bevat uitsluitend machines met de benodigde aandrijving.Aangezien het woonhuis erg krap geworden was voor het groteEen trotse opa en omalaten zich feliciteren tergelegenheid <strong>van</strong> hunvijftig jarige huwelijkIn 1959 overleed het oudste kind Lamberdina, onze tante Dien,ten gevolge <strong>van</strong> een verkeersongeluk. Haar dood heeft hem ergaangegrepen. De laatste jaren <strong>van</strong> zijn leven zijn getekend doorzijn verdriet.Opa overlijdt na een kortstondig ziekbed op 1 mei 1964 in hetSint Lambertus Ziekenhuis te Helmond en wordt op 4 meibegraven te Mierlo-Hout. Zijn weduwe, onze oma, bleef samenmet ome <strong>Ben</strong> en tante Jo in het huis aan de Mierloseweg wonen.In de volgende editie een artikel over Johanna Donata Löring –Spierings, onze oma.


Helmond - Mierlo-Hout Auteurs en samenstellers: Harrie Löring en Frits <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Linden</strong> ‘O - Umlaut’ 20 augustus 2012Ome <strong>Ben</strong> – een herinneringOme <strong>Ben</strong> is geboren te Helmond op 24 februari 1912 alseerste zoon <strong>van</strong> opa en oma Löring. Ome <strong>Ben</strong> volgde deambachtsschool en samen met zijn broer Jan en va<strong>der</strong> opaLöring startte hij in 1928 met wat ‘De Werkplaats’ genoemdwerd. Deze werkplaats nam in zijn leven een zeer belangrijkeplaats in.Met deze informatie betreffende de jongste telgen kan destamboom compleet gemaakt worden. Er is heel wat toe tevoegen aan de versie zoals opgenomen in de vorige editie <strong>van</strong>‘O-Umlaut’. Bijgaand figuur laat zien hoe het kleinkind <strong>van</strong>Jeannette en Peter <strong>van</strong> Hoof - <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Linden</strong> (tante Corrie enome Frits) in onze familie past.Ome <strong>Ben</strong>Ome <strong>Ben</strong> hebben wij gekend als iemand, die niet op devoorgrond trad, maar altijd aan het werken was. Niemanddeed ooit tevergeefs een beroep op hem. Juist door zijnzachtmoedigheid werd er veel te vaak een beroep op hemgedaan, waaraan hij zich nooit heeft willen onttrekken. Naarhet voorbeeld <strong>van</strong> zijn va<strong>der</strong> heeft hij zich met hart en ziel aanhet bedrijf gewijd, dat zij samen uit het niets geschapenhebben. Toen zijn jongere broers hun plaats in het bedrijfgingen innemen heeft hij hun totaal in het vak ingewijd, zodathun kundigheid tot in de verre omtrek bekend en gewaardeerdwerd. Voordat zijn krachten afnamen hield hij er<strong>van</strong> om metzijn honden rond te zwerven in de vrije natuur als het werkaan de kant was.Ome <strong>Ben</strong> is altijd vrijgezel gebleven en samen met zijnjongste zus in het ou<strong>der</strong>lijk huis blijven wonen. Een bezoek<strong>van</strong> ons aan opa en oma betekende ook een bezoek aan ome<strong>Ben</strong>. Graag liet hij zijn gedachten gaan over vele dingen waarhij graag heel diep op inging. Na veertig jaar arbeid voelde hijzijn krachten min<strong>der</strong>en en langzaamaan trok hij zich terug inhuis, waar hem toch niet veel ontging.Veel te vroeg is zijn levenskaars opgebrand; hij voelde zijneinde na<strong>der</strong>en en is 4 september 1978 overleden te HelmondMierlo-Hout. Onze ome <strong>Ben</strong> was een voorbeeld voor ons waarwe trots op kunnen zijn. Hij laat ons mooie herinneringen na.Herhaalde OproepGraag <strong>van</strong> jullie voor een <strong>van</strong> de volgende edities <strong>van</strong>‘O - Umlaut’ een kort stukje <strong>van</strong> jullie eigen familie en of <strong>van</strong>jezelf. Alles is welkom. Interessante gebeurtenissen,anekdotes, etc. Van vroeger of <strong>van</strong> nu eventueel met eenillustratieve foto. Graag half augustus in ‘word’ toesturen aanf.<strong>van</strong><strong>der</strong>linden@fontys.nlOproep- Jonge TelgenWie <strong>van</strong> ons neven en nichten heeft al kleinkin<strong>der</strong>en? Omduidelijk te zijn: achterachterkleinkin<strong>der</strong>en <strong>van</strong> opa en omaLöring. Graag <strong>van</strong> onze generatie opa’s en oma’s informatieover hun kleinkin<strong>der</strong>en voor de volgende editie <strong>van</strong> ‘O-Umlaut’. Lees ver<strong>der</strong> bovenin de rechterkolom.Graag uiterlijk 20 augustus in ‘word’ toesturen aanf.<strong>van</strong><strong>der</strong>linden@fontys.nlDe oudste Löring ooitVoor lange tijd was ome Jan, voor zover bekend, ‘de oudsteooit’ in de familie Löring. Hij was erg trots op zijn leeftijd.Ome Jan werd geboren te Helmond op 30 december 1913 enoverleed aldaar op 20 april 2005. Hij heeft de Löringrecordleeftijd gevestigd <strong>van</strong> 91 jaren en 111 dagen. Eenrespectabele leeftijd!Ome Jan in zijnjonge jaren. Hij is91 jaren oudgeworden. Voorzover bekend de opéén na ‘oudsteLöring ooit’Tante Dora, geboren te Helmond op 25 mei 1918, heeft ditrecord geëvenaard op 13 september 2009 en zet ie<strong>der</strong>e dag eennieuw record neer. Het ziet er niet naar uit dat ze hetrecordhou<strong>der</strong>schap de komende jaren af zal geven. Tante Dorawoont in een verzorgingshuis in Terborg en maakt het goed.Ze weet nog alles <strong>van</strong> vroeger, eet alsof ze zojuist ‘de hof nogomgespit heeft’ en drinktgraag een borrel. We hopendat ze nog jaren on<strong>der</strong> onsmag zijn.Tante Dora is 94 jarenoud. Voor zover bekend de‘oudste Löring ooit’. Ze zetie<strong>der</strong>e dag een nieuwrecord neer!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!