19.08.2015 Views

O-Umlaut

Stamboom familie Löring - Ben van der Linden/Loring - Benvdlinden.nl

Stamboom familie Löring - Ben van der Linden/Loring - Benvdlinden.nl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

O-<strong>Umlaut</strong>Stamboom familie LöringElektronische uitvoering 2012


Pagina 1 van101


O-UMLAUTStamboom familie LöringSamengesteld t.g.v. de tachtigste verjaardagvan:Johannes Wilhelmus LöringHelmond, 30 december 1993Elektronische uitgave juli 2007. In dezeuitgave zijn gegevens m.b.t. overlijdenaangevuld. Verder enkelespellingswijzigingen doorgevoerd.Elektronische uitgave September 2012.In deze uitgave zijn foto’s aangevuld eneventueel vervangen voor kleuren-versies.Verder is de lay-out verbeterd.Samengesteld door:J.H.W. LöringEmail: Loring@benvdlinden.nlPagina 2 van101


Pagina 3 van101


VoorwoordHoe vaak heb je de naam al moeten spellen:"Löring" met O-<strong>Umlaut</strong>, niet met "e-u". Datmaakt onze familienaam al tot eenbijzondere. Een naam waarbij met zichafvraagt: "hoe schrijf ik dat?" En dan moetje vertellen: "een naam van Duitseafkomst". Dat alles wekt nieuwsgierigheidop!Wanneer je dan hoort dat je naam "ergensuit Duitsland komt!" dan vraag je je af:"waar dan?"Wanneer je dan tenslotte bidprentjes onderogen krijgt waar de naam op verschillendewijzen wordt gespeld, dan staat het vast:"een stamboomonderzoek kan veelduidelijkheid brengen."Echter je hoort het steeds: "eenstamboomonderzoek kost veel tijd!" En datkan ik beamen; wanneer je er eenmaal aanbegint rijzen er steeds meer vragen.Wanneer je de verschillende hoofdstukkendoorleest zal dat verder duidelijk worden.Evie en Vera dan ook zeer dankbaar.Ook wil ik de ooms en tantes bedanken diebereid waren hun verhaal te vertellen offoto's e.d. ter beschikking te stellen.Ervan overtuigd te zijn dat het verhaal noglang niet compleet is biedt ik de familie danook 'versie 1' aan. Mochten er in de naastetoekomst nieuwe of aanvullende gegevensbeschikbaar komen dan kan een supplementhierop verschijnen.Aanvullingen en opmerkingen naaraanleiding van dit boekje zijn dan ook vanharte welkom.Harrie Löring.De bronnen van onze naam liggen inDuitsland, dat is bekend. Daarom werd erdiverse malen een reis naar o.a. dearchieven in Münster ondernomen.Ook dochter Evie is meerdere malen meegeweest en heeft, enthousiast geworden,tijdens de inventarisatie veel werk uithanden genomen.In ben blij dat bij de tachtigste verjaardagvan mijn vader het onderzoek zovergevorderd is dat dit boekwerkje kon wordensamengesteld. Dat wij als kinderen dezestamboom kunnen aanbieden. Waarmee éénvan de meest geïnteresseerden in deresultaten van het onderzoek als eerste aanbod komt.Het kost veel tijd. Om dit onderzoek uit tekunnen voeren was het belangrijk dat ikdeze tijd kreeg. Daarom ben ik Marianne,Onderzoek in het Bistumsarchiv te MünsterPagina 4 van101


Löringhof overzicht stamboomPagina 5 van101


InleidingKasteel Löringhof, tussen Datteln enWaltrop, ooit van gehoord? Ik niet. Hetblijkt tijdens de Tweede Wereldoorlogverwoest te zijn. Als je dan in de geschiedenisduikt blijkt de familienaam "Loring"of "Löring" zeer oud te zijn. Zo oud datover de betekenis / herkomst geenduidelijkheid meer is te krijgen.In het eerste hoofdstuk wordt een stukje vande sluier opgelicht over de historie van defamilienaam. De naam Löring komt vooralvoor in noord-oost Duitsland; in hetgrensgebied met Nederland ter hoogte vanTwente. De familietak in Noord-Brabantkomt hier o.a. vandaan. Daarom dat we ookop de geschiedenis van dit gebied in NoordDuitsland nader ingaan.Maar onze grootste belangstelling gaat tochuit naar de geschiedenis van de familieLöring. Chronologisch kunnen we defamilie redelijk volgen vanaf de Vrede vanMünster in 1648. De familie Löring blijktvooral in Wessum gewoond en geleefd tehebben. Twee takken kunnen we hier onderscheiden:één in het gehucht Graes, deandere op Averesch. De resultaten van deinventarisatie vindt U in hoofdstuk 2.Om de familielijn helder te maken is inhoofdstuk 3 de stamreeks opgenomen.In de vorige eeuw kwam de familie naarNederland. Met een tussenliggende periodevan dertig jaar blijken er twee Löring’s vanhet mannelijke geslacht naar Lonneker tezijn verhuist. Van hieruit bouwden zijbeiden een geheel eigen familietak op.Hiervan kunt u kennis nemen in hoofdstuk4.Na vestiging van onze familietak in deomgeving van Enschede verhuist deze naruim veertig jaar naar Brabant. In deomgeving van Helmond breidt zij verderuit. Met 'machinefabriek Löring' wordt eenredelijke naambekendheid opgebouwd. Ziehoofdstuk 5.Om de familielijn glashelder te maken staatin hoofdstuk 3 de stamreeks opgenomen.Bij stamboomonderzoek maak je gebruikvan archiefmateriaal. Informatie die vanoorsprong voor andere doelen is vastgelegd.Een probleem leverde meerdere malen hethandschrift op. Niet iedere pastoor schreefeven duidelijk. Dan kent het (oud) Duitsook nog een andere schrijfwijze van onzeletters. Ook de schrijfwijze van defamilienaam 'Löring' leverde nogal eensvragen op. Een uitdaging was om deLatijnse teksten op de juiste wijze vertaaldte krijgen. Hierbij kregen we vooral van demedewerkers in het Bistum-archiv vanMünster alle medewerking. Al met alontstonden meerdere malen twijfels m.b.t.de informatie. Ik ben er dan ook vanovertuigd dat er fouten in het verhaal zittendie niet te voorkomen waren. Ook hetaangewezen zijn op de kerkelijke archievenin Duitsland tot 1875 vormde eenbelemmering. In dat jaar werd daar deBurgerlijke Stand, welke in Nederland sinds1811 bestaat, pas ingevoerd. Om binnen eenredelijke termijn duidelijkheid te brengen inde familienaam "Löring" ben ik vooral "inde diepte" gegaan; een aantal 'zijtakken'werden (voorlopig) niet onderzocht. Hetblijft een uitdaging, waarin ook de komendejaren nog veel tijd in gestoken kan worden.Met het verschijnen van dit boekje wordteen eerste onderzoek naar de familienaamafgesloten en toegankelijk gemaakt vooralle familieleden. Door het opnemen vanfoto's, documenten en landkaarten hoop ikde soms toch zware kost wat te verlichten.Ervan overtuigd te zijn dat het verhaal noglang niet compleet is zal er in de toekomstongetwijfeld nog een aanvulling wordensamengesteld.Pagina 6 van101


InhoudsopgaveStamboom familie Löring......................................................................................................................................... 2Voorwoord ................................................................................................................................................................ 4Inleiding ..................................................................................................................................................................... 6Inhoudsopgave .......................................................................................................................................................... 71 Löring ................................................................................................................................................................... 101.1 De familienaam Löring .................................................................................................................................. 101.2 Löringhof ....................................................................................................................................................... 122 Wessum ................................................................................................................................................................. 163 Stamreeks ............................................................................................................................................................. 204 Stamboom ............................................................................................................................................................. 224.1 De oudste generatie Löring, 1650-1730 ......................................................................................................... 224.2 Inleiding, De stamboom 1700-1800 ............................................................................................................... 234.3 Generatie 1, Stamvader, Oud-Overgrootvader ............................................................................................... 244.4 Generatie 2, Oud-Grootvader......................................................................................................................... 264.5 Generatie 3, Oud-Vader ................................................................................................................................. 284.6 Generatie 4, Bet-Overgrootvader ................................................................................................................... 304.7 Generatie 5, Overgrootvader .......................................................................................................................... 384.7.1 Trouwen ................................................................................................................................................. 404.7.2 Mierlo-Hout ........................................................................................................................................... 424.7.3 Auto ........................................................................................................................................................ 444.7.4 Generatie 6: Gezin ................................................................................................................................. 464.7.4.1 Lamberdina Johanna ........................................................................................................................................ 484.7.4.2 Henricus Bernardus .......................................................................................................................................... 504.7.4.3 Johannes Wilhelmus Löring ............................................................................................................................. 504.7.4.4 Theodora Johanna ............................................................................................................................................ 524.7.4.5 Maria Johanna .................................................................................................................................................. 524.7.4.6 Wilhelmus Theodorus ...................................................................................................................................... 544.7.4.7 Henricus Theodorus ......................................................................................................................................... 544.7.4.8 Cornelia Johanna .............................................................................................................................................. 564.7.4.9 Johanna ............................................................................................................................................................ 564.7.5 Bruiloften ............................................................................................................................................... 584.7.6 Overlijden .............................................................................................................................................. 605 De werkplaats....................................................................................................................................................... 625.1 Inleiding ......................................................................................................................................................... 625.2 Oorlogsjaren .................................................................................................................................................. 645.3 Na de oorlog .................................................................................................................................................. 665.4 Zestiger jaren ................................................................................................................................................. 685.5 Sluiting ........................................................................................................................................................... 706 Generatie 6, grootvader ...................................................................................................................................... 726.1 Jan Löring ...................................................................................................................................................... 726.1.1 De jonge jaren ....................................................................................................................................... 726.1.2 Trouwen ................................................................................................................................................. 746.1.3 Mierlo-Hout ........................................................................................................................................... 766.1.4 Herinneringen ........................................................................................................................................ 78Pagina 7 van101


7 Generatie 7, vader ............................................................................................................................................... 807.1 Johannes Henricus Wilhelmus Löring ........................................................................................................... 807.2 Adrianus Theodorus Henricus Löring ............................................................................................................ 828 De andere stamhouders ....................................................................................................................................... 839 De familie Löring in de andere woonplaatsen ................................................................................................... 849.1 Lonneker / Enschede ...................................................................................................................................... 849.2 Wessum .......................................................................................................................................................... 8810 Tot Besluit .......................................................................................................................................................... 90Bijlage I : Bronnen en archieven ........................................................................................................................... 91Bijlage II : Inventarisatie familie Löring in Wessum .......................................................................................... 92Pagina 8 van101


Kirchspeil Datlen, anno 1781met haus LöringhofPagina 9 van101


1 Löring1.1 De familienaam LöringDe betekenis van een naam is zeer moeilijkte achterhalen. Op de eerste plaats moet jeterugkeren naar de oorspronkelijke schrijfwijze/ uitspraak om iets meer van debetekening te kunnen zeggen.Als dit dan al lukt blijkt dat woord nietmeer te bestaan, of heeft een geheel andereinhoud gekregen. Dat is ook het geval metonze familienaam "Löring". De naam"Löring" werd in de 11e eeuw al genoemd.Navraag m.b.t. de betekenis heeft echterniets opgeleverd.woordje 'von'.De boeren volgden de edelen. Deboerderijen, huizen, hele buurtschappenkregen een familienaam. Later gebeurde hetomgekeerde: families kregen de naam vanhet buurtschap, huis e.d. waar zij woonden.Tot de instelling van de burgerlijke stand inde vorige eeuw werden familiegegevensvooral vastgelegd in kerkboeken, de Doop,Trouw en Begraafboeken (DTB-boeken) .Wanneer je de "kerkboeken" van hetplaatsje 'Wessum' in Noord-Duitslanddoorkijkt kom je een aantal mogelijkeafgeleidingen van de naam Löring tegen.Namen die we hier naast de naam Löringaantreffen: Röring, Rörink, Lörmann,Löfing, Löffing, Löfring, Löfsing, Lösing,Lössing, Loniner.Tot ongeveer vijfhonderd jaar geledenhadden de meeste mensen nog geen vasteachternaam. Achter de voornamen kwammeestal een bijnaam, die iets vertelde vande afkomst, woonplaats, beroep o.i.d. Dehandelsheren waren de eersten die een vastefamilienaam aannamen. Het duurde hiernanog een geruime tijd voordat dit algemeenwerd. Pas vanaf de zestiende eeuw(ongeveer 1500) voerden alle personen eenfamilienaam.Veel ouder zijn de namen van adellijkegeslachten. Sinds de twaalfde eeuw zettendeze hun voornamen voor de naam van hunbezitting, kasteel of iets dergelijks, met hetPagina 10 van101Kirchbuch Wessum


Haus Löringhof bij Datlen. Opname uit 1921 van de zuid-westzijdePlattegrond Löringhof, uit 1825Pagina 11 van101


1.2 LöringhofTijdens het archiefonderzoek in hetStaatsarchief Nordrein-Westfalen teMünster deden we een leuke ontdekking.Hier bleek de naam Löring veel ouder tezijn dan we ooit konden vermoeden. Al inde 11e eeuw kwam deze naam voor, zoalsuit de boeken blijkt.In het boerenbuurtschap Hagem, tweekilometer zuidelijk van Datteln lag het slot'Löringhof'. Het was een waterslot en wordtsinds de 11de eeuw in de kroniek alsadellijk riddergoed opgevoerd. Het geslachtmet dezelfde naam wordt voor het eerst in1234 in een oorkonde genoemd.In het jaar 1421 verwierf Dietrich II Frytagvon Husen het slot en goed Löringhof. Tienjaar later erfde Everhart II Frytag von Husenhet goed van zijn oom.Zijn nazaten gebruiken de toevoeging vanaf1559 "Löringhoff" of "Löringhoven" achterhun naam. Dat waren o.a. Melchior I,Berthold I; Melchior II; Berthold II;Joachem; Jobst; Fred.Wesc.Diverse malen trokken zij als katholiekenten strijde tegen "heidenen" in o.a. in deBaltische Staten en Rusland. Ook tijdens dereformatie in de 16e eeuw trokken debewoners van Löringhof ten strijde.Tot in de 19e eeuw werd het door de familieVrydag (Frytag) op het Lörynkhovebewoond. De familie von Freytag had hetdestijds tot Keulen behorende VestingRecklinghausen sinds de vroegemiddeleeuwen tot in de nieuwe tijd viameerdere lijnen bewoond.De oudste onder deze lijnen was de FreytagZu Husen, die het slot Schörling bij Waltropbezat en onder de naam Frytag zu Schöringin de oorkonden voorkomt. Deze lijn is in1694 uitgestorven.De tweede lijn zat op de Buddenburg dieniet in de vestiging Recklinghausen lagmaar hier talrijke bezittingen had.Haus Löringhof, de noordzijde in 1921Pagina 12 van101


Stafkaart 1:25.000 uit 1839 met LöringhofPagina 13 van101


De jongste lijn is de Frytag zu Löringhove.Diedrich van Freytag zu Husen, die hetgoed door koop verwierf vestigde hier zijnhuishouding en werd de stamvader van hetgeslacht. Dit geslacht werd later in deadelijke stand (baron) verheven: "Heren vonFreytag zu Löringhove".Door trouwen kwam het slot Löringhove in1691 aan Freidrich Wilhelm von Quadt.Sinds deze tijd komt de Freytag zuLöringhove in de vesting Recklinghausenniet meer voor.In de crypte van de kerk St.Amandus inDatteln liggen van Haus Löringhofbegraven:1. de hoogwelgeboren FreiherrWilhelm Quadt von Landskroin zuLöringhoff (overleden 17-7-1701)2. Judidt Isabella von Oer aufLöringhoff (overleden 1707)3. Gisbertus von der Reck, Herr zuLöringhoff (overleden 1730)Bijgezet zijn twee baronnessen vonLöringhoff (overleden 1743 en overleden in1769) en de op negenjarige leeftijdgestorven Dina von Löringhoff (1790)Het stamgoed dat nu met Löringhoffaangeduid wordt, behoorde van 1850 tot1961 tot de familie van de Graven vonWesterholt-Gysenberg van Slot Arenfels bijHönningen aan de Rijn.Het kasteel werd vaak verbouwd enveranderd. Een grote verbouwing in de 16 eeeuw werden gevolgd door veranderingen inde 17e, 18e en 19e eeuw.Om het goed heen lag in het begin van dezeeeuw een mooi bos, dat zich tot het kanaaluitstrekte. Het werd door de Fa Kruppaangekocht die er een fabriek vestigde. Hetwoud was 72 "morgen" groot en vormdeeen parel onder de vele mooie bosgedeeltenvan het riddergoed Löringhof.Toen het Datteln-Hamm-kanaal werdaangelegd moest de graaf von Westerholt opLöringhof enige landerijen aan dekanaaleigenaren afgeven. In 1911 had menal een onteigeningsprocedure ingezet.Tijdens een luchtaanval in de TweedeWereldoorlog op de Krupp-fabriek werd hetook nabij gelegen slot door bommengetroffen. De ruïne verviel in de vijftiger enzestiger jaren.In 1961 verkocht de eigenaar de restantenaan de Stadt Datteln. Deze liet het eindzestiger jaren afbreken. Nu herinnert alleeneen boerderij uit de jaren 60, welke de naamLöringhof draagt, en de straatnaam 'ImLöringhof' aan het vroegere waterslot.Achter de boerderij, in noordelijke richting,ligt een grote vuilnisstort. Naar het oostenzien we dat het landschap niet veelveranderd is sinds de vorige eeuw. Dat kunje zien wanneer we de kaart uit de vorigeeeuw vergelijkt met het landschap.Al is er geen Löringhof meer: we kunnen uitbovenstaand verhaal de conclusie trekkendat de naam "Löring" zeer oud is.Het herenhuis was een rechthoekigbakstenen gebouw, dat aan de oostzijde eenvierkante toren had. De toren had eenafgetrapte klokvormige gevel.De hoofdingang met trap bevond zich aande noodwestzijde. De ingangsdeur viel opdoor haar barokke omranding. In enkeleruimtes van het herenhuis bevonden zichhouten betimmeringen en deuren uit de 18eeeuw.Pagina 14 van101


Een recente luchtopname van de gemeente Wessum. Onder de trotse kerktoren zijn de huizengegroepeerd. Wessum werd in het jaar 1122 voor het eerst in een oorkonde genoemd.De toren van de St.–Martinuskerk in Wessum stamt uit de 14 e eeuw.De kerk is in gotische stijl als drie-beukige halkerk gebouwd.Pagina 15 van101


2 WessumIn het Nederlands-Duits grensgebied, tenoosten van Twente kwam de familienaamLöring veelvuldig voor. We verplaatsen onsdan ook van Löringhof bij Datlen eenzeventig kilometer naar het noorden, naarWessum, bekend als klompenmakersdorp.Dit dorp ligt in het lichtglooiende West-Falense boerenlandschap, dat veeloverkomst heeft met het Twentselandschap, op enkele kilometers van deNederlandse Grens.Al eeuwenlang overschrijden de lokaleinwoners de twaalf kilometer langegezamenlijke grens met Nederland,beroepsmatig, als lopende handelaar, of alssmokkelaar. Kortom voor de volkeren aanbeide zijden van de grens bestond dezeeigenlijk niet. Al eeuwenlang bestond er eenonderlinge uitwisseling. Daarom lijkt detaal, het dialect, sterk op elkaar.Wessum had zich omstreeks het jaar 1400al behoorlijk ontwikkeld, was welgesteld endreef handel en nijverheid met het naburigeHolland. Onder de ambachten nam delinnenweverij de eerste plaats in. Alsbewijs van de welvarendheid van Wessumin die tijd dient de prachtige, in gotischestijl gebouwde kerk welke stamt uit de 14eeeuw. Deze drie-beukige St. Martinuskerkis opgetrokken uit zandsteen en heeft eentrappentoren.De vorstbisschoppen van Münster waren deeerste vreemden die in 1406 Ahaus /Wessum en omgeving tot jachtgebied enzomerresidentie kozen. Door betaling van4500 Rheinische guldens gingen deheerlijkheid, kasteel en stad over naar degeestelijke heren naar de Bisschop vanMünster.Door deze inlijving van Wessum enomgeving binnen het Stift Münster hield hetgebied op te bestaan als zelfstandigeheerlijkheid en werd als 'Ambt Ahaus' doorde bisschop geregeerd. Aan het hoofd vanhet ambt stond de Ambtdrost van Ahaus.Hij stelde voor de verschillende'Kirchspielen' plaatsvervangers aan. Zijvoerden de bevolkingslijsten, hielden hetveebestand bij, hieven de Kirchspielschattingof belasting.In het register der Willkommschatzung vanhet Kirchspiel Wessum uit 1498 en 1499komt de naam 'Löring' niet voor. Deze jarenvan de wereldlijke heerschappij van debisschoppen van Münster waren periodenvan vrede.Dertigjarige oorlog.De dertigjarige oorlog, uitgevochten tussen1618 en 1648 bracht veel ellende in dezeregio. Deze strijd tussen katholieken enevangelisten begon met de opstand van deprotestantse stand tegen de keizerlijkewillekeur in Praag (Fensterstütz derKaiserlichen Rate).Het jaar 1648 kennen wij als het jaar waarineen eind kwam aan de tachtigjarige oorlog,de Vrede van Monster. Op 15 augustuswerd in de Vredeszaal te Münster de vredetussen Spanje en de Verenigde NederlandseRepubliek gesloten.Belangrijker voor de Duitse staten was de"Westfalische Frieden" welke tweemaanden later in dezelfde zaal werdgesloten. Met het einde van de Dertigjarigeoorlog, kwam ook een einde aan een zeerwoelige periode. Het is dan ook dat vanafdit jaar in de parochie St. Martinus teWessum kerkboeken werden bijgehouden.Hierin zijn een aantal gegevens vastgelegdrondom dopen, trouwen en begraven. Dezezogenaamde DTB-boeken zijn, met eenonderbreking van enkele jaren, nogbeschikbaar en vormen daarom eengeschikte bron van informatie over deinwoners en hun familie.Pagina 16 van101


Topografische kaart Wessum en omgeving, de woonomgeving van Löring in de 18 e en 19 e eeuwPagina 17 van101


De "Kirche-buchen" van de St. Martinusparochiezijn over de periode 1648-1850geïnventariseerd. Vanaf 1650 treffen we defamilienaam Löring veelvuldig aan. Ditleverde veel informatie op waar we in devolgende hoofdstukken nader op in zullengaan.Ook na de dertigjarige oorlog volgde niet dezo gewenste rust voor dit gebied.‣ In 1665 en 1666 voerde ChristophBernard von Galen zijn eerste oorlogmet Holland. Gedurende deze tijdwerden in Wessum veel soldateningekwartierd.‣ Van 1666 tot 1669 heerste er in deomgeving van Wessum de pest.‣ Van 1672 tot 1674 werd de tweedeoorlog van de Vorstbisschoppen tegenHolland gevoerd.Hierna keerde de rust in deze omgevingenigszins weer. De vorst-bisschoppenregeerden over Amt Ahaus tot 1801.In 1803 werd het toegewezen aan de vorstenSalm-Anholt. Dit had geen directe gevolgenvoor de ingezetenen want het amt stondgeheel onder het beheer van de Fransen. Hetkreeg in deze periode van Napoleon veel telijden van doortrekkende Franse troepen.Op 25 november 1813 werd ook in Wessumhet aantreden van de regering van Pruissengeproclameerd maar het doortrekken eninkwartieringen van oorlogstroepen duurdenog tot 15 januari 1816. Hierna begon eenperiode van vrede onder Pruissischeheerschappij.Bij de kerk staat het in ongeveer 1510gebouwde gotische gebedshuis, eensoortigin deze architectuur in Münsterland. Hetgebedshuis is nu in gebruik alsgedachteniskapel voor de gevallenen in deeerste- en tweede wereldoorlog.Ook een Löring, slachtoffer uit de eersteWereld-Oorlog staat hier op hetherdenkingspaneel vermeld.Graes.De familie Löring welke we in het volgendehoofdstuk volgen woonde in hetboerenbuurtschap Graes. Vanaf ongeveer1700 wordt expliciet Graes genoemd alswoon- of geboorteplaats.Uit het buurtschapGraes stamt vanoorsprong het riddergeslacht "von Graes".Van het vroegere kasteel resten alleen nogenkele grachten.Een tweede tak vinden we tussen 1650 en1850 in Averesch, evenals Graes eenboerenbuurtschap.Ahaus.Deze stad ligt op enkele kilometers vanWessum.Uit de 15 e eeuw rest de kerktoren van deMaria-Hemelvaartkerk.In 1690 bouwden de bisschoppen vanMünster het waterkasteel in barokstijl,omgeven door een prachtig slotpark. Aanhet einde van de tweede Wereldoorlog werddit geheel vernield, maar spoedig weeropgebouwd.In 1863 vernietigde een grote brandnagenoeg geheel de oude stad. Met dejongste bouwkundige inzichten werd dezeopnieuw opgebouwd. In 1875 kreeg de stadeen spoorverbinding.Oude beroepen/bedrijfstakken zijn defabricage van Jute en "Zündholz"(aanmaakhout?).Wessum werd in 1975, samen met degemeenten Graes, Alstätte, en Otterstein bijde Stadt Ahaus, Kreis Borken gevoegd.Andere "Orsteile" van Ahaus waren sinds1969 al Wüllum en Ammeln. De stadgroeide op deze wijze van 11.000 naar28.000 inwoners.De stadt Ahaus telt nu ongeveer 32.000inwoners en is culturele centrum,inkoopcentrum en school- en arbeidsplaatsvoor de inwoners van West-Münsterland.83 Procent van de inwoners is katholiek.Pagina 18 van101


Een boerderij op Averesch, anno 1993De entree van het dorpje Graes, anno 1992. Hier komen de voorouders van de huidigeBrabantse tak vandaan.Pagina 19 van101


3 StamreeksDeze rechte lijn toont, uitgaande van dehuidige Brabantse familietak van allestamhouders de directe afstamming van destamvader.Legenda:* geboren, gedooptX gehuwd+ overlijdenGENERATIE 9 stamvaderJoes Hermannes Löring (waarschijnlijk)* ongeveer 1700x+GENERATIE 8 oud-betovergrootvaderGerhardus Löring* ongeveer 1730x 12 mei 1760 Christina Busch+ 27 september 1775GENERATIE 7 oudovergrootvaderAdolphus Löring,* 3 april 1767x 22 mei 1798 Anna Böcker.x 28 juli 1801 Maria Hilbering.+ 18 augustus 1806GENERATIE 6 oud-grootvaderGerardus Henricus / Gerhard HeinrichLöring.* 5 februari 1805x 18 november 1834 Gertrud Dünne.+ na 1850GENERATIE 5 oudvaderJohann Bernard Löring* 20 april 1837.x 24 januari 1878 Johanna Werning.+ 11 augustus 1920GENERATIE 4 overgrootvaderHendrikus Bernardus Löring* 12 mei 1880x 12 mei 1908, Johanna Donata Spierings.+ 1 mei 1964GENERATIE 3 grootvaderJohannes Wilhelmus Löring.* 30 december 1913X 28 augustus 1946Adriana Margaretha Beerens+ 20 april 2005GENERATIE 2 vaderJohannes Hendricus Wilhelmus* 9 maart 1951x 3 april 1976Maria Johanna Josepha Verhagen.Adrianus Theodorus Henricus, Mierlo,* 11 november 1953x Mieke van de BoomenGENERATIE kinderenJoost.* 5 maart 1991Pagina 20 van101


Het interieur van de St. Martinuskerk in Wessum voor de vernieuwing.Hier werden vele leden van de familie Löring gedoopt, getrouwd en begraven.Het “Kötterhaus” van de familie Böcker-Aschemann in Graes. Een voorbeeld van een huiszoals ze hier voor de eeuwwisseling nog op grote schaal voorkwamen.Pagina 21 van101


4 Stamboom4.1 De oudste generatie Löring, 1650-1730De oudste voornaam die we in Wessumaantreffen is Johan Löring.Deze naam staat genoteerd bij de doop vanzijn dochter Greta Löring op 31 januari1650 in de Katholieke Kerk van Wessum.Johan Löring is dan ook waarschijnlijk rond1620 geboren.Dochter Greta Löring sterftop 81-jarige leeftijd. Op 31 mei 1731 wordtzij te Wessum begraven.Andere volwassen familieleden in Wessumin de periode 1650 en 1675 zijn:Arant Löring die op 19 oktober 1650trouwt;..Löring van het vrouwelijke geslacht dieop 14 februari 1654 trouwt;Engelbert Loering die getuige is bij eendoop op 10 september 1656;1674 trouwt met Camberts to Welde.Joanna Lörings die op 19 juli 1674 trouwtmet Martin Kerkhoff.Joannis Lörings die op 29 juli 1674 trouwtmet Harting Confl.Volwassen familieleden in Wessum in deperiode 1675 en 1700 zijn:Hermanna Lörings die op 7 februari 1688trouwt met Hemanny Pawen (?).Elisabetta Löring, moeder van de op 18januari 1691 gedoopte Joanny CusparBreve, echtgenote van Bernhard Bruyning .Bernadina Löring, moeder van de op 4februari 1691 gedoopte Hendrica Epping,echtgenote van Arnoldy Epping.Jous (Johannes) Löringh, die getuige is bijde doop van Johan Holtkamp op 6 januari1658;Arnold Loring die samen met Elise,echtgenote van Henrizi Vortkamp, getuigenzijn bij de doop van Elisabeth, 'illegitimus'(een onwettig kind) op 5 februari 1664.In het doopboek staat vermeldt: "De vaderis onbekend, maar er wordt gezegd dat eenmilitair uit Wezel de vader is". De moederis Trina (Catharina) Vortcamp.Margareta Loving of Loring die op 1februari 1669 trouwt met Hermann Rot ofKot, niet in de eigen kerk van Wessum maarin Alstätte.Dit was een zusterkerk van die vanWessum, en gevestigd in een gebouw tergrootte van een kapel.Hermaninna Lörings die op 20 februariPagina 22 van101Abraham Lörings die op 31 maar 1695doopgetuige is van Jofinam, kind van AlbertAscheman en Efinin. Tweede doopgetuigeis Margaretha Essing.Vader van de op 8 december 1697 gedoopteMargaretham (In dit jaar worden allenamen op het einde met een M geschreven).De naam van zijn vrouw is Elfina? Essing.De doopgetuigen zijn Margaretha Essing enVernary GrotehusJoannes Löring die op 20 mei 1695doopgetuige is van Hermannes, eenonwettig kind. De moeder heet Christina,als vader noemt men Engelbertus Gomöller.Tweede doopgetuigen is Christana Aartz.Joanna Löring, moeder van de op 3augustus 1700 gedoopte dochter Adelheid;echtgenoot van Johan Bruning.


4.2 Inleiding, De stamboom 1700-1800In deze stamboom gaan we uit van deoudste bekende stamvader. Verder wordenalle afstammelingen tot op heden vermelddie de naam Löring dragen. Dus alleen demannelijke lijn wordt gevolgd. Devrouwelijke leden van de stam worden welvermeld, maar hun nageslacht blijft verderbuiten beschouwing.Beeld van Ahaus en omgevingPagina 23 van101


4.3 Generatie 1, Stamvader, Oud-OvergrootvaderGerhardus Lörink, ook geschrevenLöring wordt omstreeks 1730 geboren.In de doopboeken van Wessum komt zijnnaam niet voor.Gerhardus Löring is de oudste persoonwelke we in rechte lijn in relatie staat metde huidige Brabantse Löring.Deze oudovergrootvader trouwt in de St.Martinuskerk te Wessum op 12 mei 1760met Christina Busch.Getuigen zijn Hermannes Laijng enGerardus ter Brink.Het echtpaar gaat wonen in Graes, eengehucht van boerderijen dat bij het dorpWessum hoort.Het echtpaar krijgt zeker 4 kinderen:‣ Joanna Gertruda Girberdi?, geborente Graes, gedoopt 7 oktober 1762,doopgetuigen zijn Joes Duffs en JefinaWelt.. Layng‣ Anna Gertrudis, geboren te Graes,gedoopt 12 maart 1765, doopgetuigenzijn; Antonius Effings en GertrudisLöring,‣ Joes Hermannes Adolphus, geboren teGraes, gedoopt 3 april 1767,doopgetuigen zijn, Hermannes Layng enMargaretha Löring,‣ Joanna Gerdina Gertrudis, geboren teGraes, gedoopt 16 februari 1772,ouders Gerardus Löring en ChristinaBusch, doopgetuigen zijn: JohannesHermannus Effering en Anna Geskeman.De voornaam van de vader van GerhardusLöring was waarschijnlijk Johannes.Hierbij gaan we uit van de voornamen vande kinderen die vaak naar hun grootvader engrootmoeder werden genoemd.Gertrudis Löring is waarschijnlijk de omavan deze kinderen,Margaretha Löring een zuster van demoeder.Joes Hermannes Adolphus is als jongende enige stamhouder.Gerhardus Löring wordt begraven op 27september 1775 te Wessum.Periode 1730-1750.De inventarisatie m.b.t. de familienaamLöring in Wessum levert over deze periodede volgende namen op:‣ Ouders: Hermannes Löring enChristina SteggehuisKinderen:o Joannes Hermannes,Graes 24 aug 1735o Joanna Christina,Graes, 3 mei 1737o Joanna Christana,Graes, 17 mei 1740Stamhouder:Johannes Hermannes‣ Ouders: Lucas Löring en JoannaSneekboom of Quekebaum ofQneekbaum,gehuwd op 20 febr1727 te WessumKinderen:o Jocadum Hendricum,18 april 1728o Johanna Gertrudis, 1sept 1730o Herm.Christien,Graes, 15 maart 1733o Anna Margaretha,Graes, 21 mei 1736o Adolphus, Graes,o 14 maart 1738Stamhouder:Jocadum HendricusAdolphusPagina 24 van101


Omgeving Graes Averesch Wessum rond 1850Pagina 25 van101


4.4 Generatie 2, Oud-GrootvaderAdolphus Löring staat vervolgens in dedirecte lijn.Hij wordt op 3 april 1767 gedoopt als JoesHermannes Adolphus Löring in de kerkvan Wessum. Hij is geboren te Graes.Zijn ouders zijn Gerhardus Löring enChristina Busch. In het gezin van vierkinderen is Adolphus de enige zoon, dederde in de rij.Doopgetuigen zijn Hermannes Layng enMargaretha Löring.Op 22 mei 1798 trouwt Adolphus Löring inkerk van Wessum met Anna Böcker.Getuigen zijn Joan Gerardus Effering enJohan Bernardus Lanskeman.Dit echtpaar woont, evenals de ouders vande echtgenoot, in het boerengehucht Graes.Anna Börker overlijdt enkele dagen na degeboorte van het eerste kind, Anna xtinsa,geboren te Graes, gedoopt op 25 maart1799. Doopgetuigen zijn Maria Dorenkotteen Hermann Böcker.Op 27 maart 1799 wordt Anna Böckerbegraven.In het begraafboek staat geschreven: "AnnaBöcker, uxon Dalphi Löring". Dalphi werddoor een deskundige van het archief vertaaldals Adolphus.Op 28 juli 1801 hertrouwt Adolphus metMaria Hilbering.In het trouwboek staat vermeld: "AdolphusLöring, vidiung en Maria Hilbering, vididimifrosy ex Alstede", wat vrij vertaaldbetekent: Adolphus Löring, weduwnaar enMaria Hilbering, weduwe, eerder gehuwdmet Alstede."Getuigen van dit huwelijk zijn JohanBernardus Schwiers en TheodorusHoffstedde.‣ Anne Cristina, gedoopt op 21 mei1802, geboren te Graes,doopgetuigen zijn: A. GertudaLöring en Rotgerus Hilbering. Ditkind draagt dezelfde naam als haargrootmoeder.‣ Gerardus Henricus Löring gedooptop 5 februari 1805, geboren teGraes. Doopgetuigen zijn: JohannHerman Busch en Martha Hilbering.‣ Gerhardus Albertus, gedoopt 6januari 1807, geboren te Graes.De eerste naam van beide zonen komtovereen met die van hun grootvader.Voor de geboorte van het derde kindoverlijdt vader Adolphus Löring aankoorts en wordt op 18 augustus 1806begraven.De tweede "Adolphus", genoemd in hetvorige hoofdstuk, is geboren in 1738 en tentijde van dit huwelijk al ruim 59 jaar. Het isniet aannemelijk dat hij op deze leeftijd nogeen gezin gaat stichten. Een tweedebevestiging dat de 'juiste Adolphus' isgekozen zijn de voornamen van dekinderen. De voornaam van beide zonenkomt overeen met die van hun grootvader.Op AvereschHet echtpaar krijgt 3 kinderen:


Bevolkingsregister LonnekerPagina 27 van101


4.5 Generatie 3, Oud-VaderGerardus Henricus Löring, is de volgende inde rechte lijn.Hij wordt op 5 februari 1805 in Graesgedoopt met deze Nederlandse voornamen.Zijn ouders zijn Adolphus Löring en MariaHilbering.Als doopgetuigen treden op: JohannHerman Busch en Martha Hilbering.Op 18 november 1834 wordt er een dubbelhuwelijk gesloten in Wessum, n.l.Gerardus Henricus trouwt en zijn zusterAnne Cristina in de St. Martinuskerk metbroer en zus Dünne.Dit staat als volgt in het trouwboekvermeldt:"Anne Christine Löring, Im Assech...., 32jaar trouwt met Bernard HeinrichDünne, in Steggehaus bij Graes, 32jaar. Getuigen zijn Gertr. Henr.Busch Löttum en Johann Henr.Dünne.""Gerhard Heinrich Löring, inAschenmauer bij Graes, trouwt metGertud Dünne, in Steggehaus, 30jaar. Getuigen zijn Henr. Herm.Ascheman en Joseph Dünne.Bernardus Hendricus Dünne, de partner vanAnne Christine Löring is geboren te Graesen gedoopt op 1 januari 1803 in de kerk vanWessum.Zijn ouders zijn Johannes Bernardus Dünneen Magaretha Dünne, de doopgetuigen zijnBen Henr. Steggehues en Adeus Schutt.De voornamen van Gerhard HeinrichLöring worden ook een enkele keer op zijnNederlands als "Gerardus Hendrikus"geschreven, met vermelding van dezelfdeouders en geboortedatum! Mogelijk dat zijnmoeder, met de naam Maria HilberingNederlandse van geboorte is!Het beroep van Gerhard Heinrich Löringis "Leibzichter, wat zoveel is als eenboeren-arbeider, die op of bij de boerderijvan zijn baas woont.Zijn adres luidde "Im Aschemauseen?". Denaam van de huwelijksgetuige is Ascheman,die sterk lijkt op de naam van deze boerderij.Wellicht was Hermann Ascheman debaas van de bruidegom. Deze familienaamstaat veelvuldig in de DTB-boekenvermeldt!Het echtpaar Gerhard Heinrich Löring enGertud Dünne krijgen zeker 5 kinderen:‣ Johann Bernard, geboren teWessum, 20 april 1837‣ Johann, 28 januari 1841‣ Johann Henrich, geboren te Graes,gedoopt 3 september 1845, met alsdoopgetuigen Christina Löring enHenrich Herm Auseman‣ Elisabeth, 6 februari 1844‣ Anna Margaretha Elisabeth, gedoopt18 mei 1848Johann Bernard vormt binnen de stamboomde volgende generatie.De woonplaats Steggehaus en defamilienaam Steggehues lijken sterk opelkaar! We kunnen ons dan ook de vraagstellen wat de relatie is tussen de naam vande woonplaats en de familienaamSteggehues.Pagina 28 van101


De markt en de kerk van Enschede na de grote stadsbrand in 1862. Tegen de toren hettorenschooltje, links de tuin en N.H. pastorieInschrijving van Johan Bernard Löring in het bevolkingsregister te LonnekerPagina 29 van101


4.6 Generatie 4, Bet-OvergrootvaderJohann Bernard Löring is geboren teWessum op 20 april 1837. Zijn ouders zijnGerhard Heinrich Löring en Gertrud,geboren Dünne.Naar Nederland.Johann Bernard Löring, van beroeptimmerman, vertrekt in 1862 naar Enschede.De brand die Enschede teisterde, vormt dedirecte aanleiding voor zijn vertrek. Eenhele binnenstad moest opnieuw gebouwdworden, dus werk genoeg.Deze brand is dan ook indirect deaanleiding tot de vestiging van onzefamilietak "Löring" naar Nederland.Johann Gerhard was echter niet de eerste"Löring" die van Duitsland naar Nederlandvertrekt.Sinds mei 1832 woont n.l. in LonnekerJohann Heinrich Löring, van beroeplandbouwer. Op 19 augustus 1835 trad hijvoor de burgerlijke stand van Lonneker inhet huwelijk met Geertruda Slothuis. Uit dehuwelijksakte blijkt dat hij geboren is in hetDuitse Epe, gelegen op enkele kilometersvan Wessum.Of het toeval is dat onze overgrootvaderzo'n dertig jaar later in dezelfde omgevinggaat wonen? Uit de familiegegevens blijktdat er vanaf ongeveer 1740 buiten dezelfdeachternaam geen familierelatie bestaat.Meer over deze familie Löring welke ooknu nog in de omgeving van Enschede woontvindt U in het laatste hoofdstuk.De stadsbrand.De stadsbrand in Enschede brak op 7 mei1862 's middag even voor 1 uur uit tenhuize van L. v.d. Voort aan de oostzijde vande Kalanderstraat. Door de fellezuidoosterwind aangewakkerd sloeg hetvuur al gauw over naar de westzijde van destraat en van daar naar de Zuiderhagen. Hiervatte de katoenspinnerij van Van Heek & coen de woonhuizen vlam. Om half drie stondhet stadhuis in brand. Om omstreeks drieuur brandde de beide kerken en was de helestad een grote vuurzee, ook buiten destadsgracht aan de straten naar Hengelo,Haaksbergen en Gronau. De snelle verspreidingvan de brand was vooral te wijten aande droge scherpe oostenwind.In de eerste nacht werden de inwonersondergebracht in boerenschuren ofverbleven onder de blote hemel buiten testad. De eerste dagen na de brand was ergebrek aan alles, vooral nijpend was hetgebrek aan levensmiddelen.Bij de brand werden verwoest: 633 huizen,25 stallen en 44 pakhuizen. Voorts allepublieke gebouwen als: het raadhuis, detwee scholen, de Ned. Hervormde kerk, desynagoge, het weeshuis en de grotesociëteit. Verder brandde een achttaltextielfabrieken af.Totaal 3675 zielen werden dakloos. Eenzeer klein gedeelte van de schade kon doorde verzekeringen worden vergoed. Viermaatschappijen betaalden plm. 2.000.000guldens uit.In de dagen erna kwamen allerlei hulpactiesopgang. De Nederlandse bevolking zamelde250.000 gulden in, naast kleding,levensmiddelen e.d. Er werden 400 tentenop verschillende punten om de stadgeplaatst om de mensen te huisvesten.In oktober 1862 huisden nog vele mensen intenten ondanks de voortvarendheidwaarmee de problemen werden aangepakt.De gemeente had een nieuw reglement voorhet bouwen van huizen binnen vijf dagengereed, en dit trad na goedkeuring door deGedeputeerde Staten op 3 juni in werking.De oude stadsindeling bleef bestaan.Pagina 30 van101


Op 1 juli waren al 99 huizen en op 31 juli198 woningen in herbouw.Ook de kerken, scholen synagoge,bibliotheek, weeshuis, en fabrieken moestenherbouwd worden. Op 31 dec. 1863, dusanderhalf jaar na de brand waren 630woningen weer opgebouwd.Voor een timmerman was er dus voldoendewerk.Topografische kaart Lonneker / Enschede rond 1950Pagina 31 van101


HuwelijkOp 24 januari 1878 treedt Johann BernardLöring voor de "Standesbeamte" in Ochtrupin het huwelijk met de "dienstbode"Johanna Werning. Johann-Bernard woontten tijde van zijn huwelijk in Enschede, zijnouders in Wessum.Johanna Werning is geboren op 14december 1848 in Ochtrup. Haar ouderszijn Gerhard Heinrich Werning en ...,geboren Feldhues.Ochtrup was aan het einde van de vorigeeeuw al een behoorlijk grote plaats. Het ligteen 15 km ten oosten van Gronau en staat aleeuwenlang bekend om het pottenbakken.Het stadje telt nu 18.000 inwoners.Bezienswaardigheden zijn o.a. deTöpfereimuseum, de windmuhle en deHollander Mühle van 1848. Verder staan erdiverse vakwerkhuizen. Het oudegemeentehuis dateert uit de vorige eeuw,terwijl de kerk in het centrum ook almeerdere eeuwen oud is.Trouwacte Johann Bernard LöringPagina 32 van101


Van Links naar Rechts: Anna, Berta en Hendrik LöringPagina 33 van101


Naar LonnekerHet jonge paar gaat wonen in Lonneker, inde vorige eeuw een agrarische gemeenteonder de rook van Enschede. Tussen 1882en 1888 verhuist de familie naar hetcentrum van Enschede, naar het adres opLage Bothofstraat 52. Per 15 november1912 wordt er verhuisd naar de Drienerweg31.Het echtpaar krijgt 6 kinderen:‣ Geertruda Elisabeth, 15 december1878‣ Hendrikus Bernardus, 12 mei, 1880‣ Anna, 12 januari, 1882‣ Francisca, 19 juni 1888‣ Maria, 12 februari, 1890‣ Christina, 18 januari 1893De eerste drie kinderen worden in Lonnekergeboren, de laatste drie in Enschede.De levensloop van de kinderen Löring:Geertruda Elisabeth, BertaWerd van beroep "doosjesplakster"en verhuisde naar de Walhofsweg 2.Zij trouwt op 8 juni 1905, opdezelfde dag als haar zus Anna, metEngelbertus Bernardus Schulte,geboren te Enschede op 22 mei1875.Schulte werd filiaalhouderhoudervoor de Bata en verhuisden naarEindhoven, waar zij een schoenwinkeldrijven. Laterhebben zij op de Demer eensouveniers-winkel.Zij overleed op 24 mei 1961 enwerd op 26 mei d.a.v. begraven opde R.K. begraafplaats te Enschede.AnnaTrouwt op 8 juni 1905 met GerardusJohannes Nieuwe Weme, geborenop 7 maart 1874 te Weerselo. Zijnberoep is bakker. Dit echtpaar voertdan ook een kruidenierswinkelannex bakkerij aan huis.Anna overlijdt op 15 oktober 1960,na een langdurige ziekte, in het R.K.Ziekenhuis te Groenlo. Op 19oktober wordt zij begraven op deR.K. Begraafplaats te Enschede.FranciscaKrijgt als roepnaam Siska. Zij wordtnaaister van beroep en woont o.a. ophet adres Lipperkerkstraat 113. Laterverhuist zij naar de Deurnstraat 184.Zij trouwt met Martinus Roelofs,geboren 30 augustus 1887 teHellendoorn. Martinus Roelofsoverlijdt ongeveer 1935. Na eenkorte ziekte sterft Francisca op 8april 1983 te Haaksbergen en wordtop 12 april daar op volgendgecremeerd.MariaVerhuist naar de Wezehogweg 2.ChristinaGaat als "Tante Stien" door hetleven. Zij huwt met LambertScholte, onderwijzer te Epe. Omdathij katholiek was had hij in dezestreng gereformeerde omgeving eenmoeilijk leven. Hij verhuist naarNijmegen waar hij in 1967 overlijdt.Hendrikus BernardusWordt smid. Hij vormt de volgendegeneratie in de stamboom, meerinformatie staat in het volgendehoofdstuk.Pagina 34 van101


Identiteitskaart Anna Löring-WerningOverlijdensacte Johann Bernard LöringPagina 35 van101


Johanna Werning blijft, in tegenstelling totJohann Bernard, de Duitse nationaliteithouden. Na de eerste Wereld Oorlog wordtzij als 'vreemdeling' beschouwd. Op 14januari 1919 ontvangt zij eenidentiteitskaart" die zij steeds bij zich moetdragen. Als handtekening zette zij driekruisjes.Johann Bernard Löring overlijdt op 83-jarige leeftijd, op 11 augustus 1920, 'snachts om twee uur, aan de Drienerweg. Hijwordt op 14 augustus begraven op het R.K.Kerkhof te Enschede.In tegenstelling tot wat in de overlijdensaktestaat opgenomen, werden de namen op het"bidprentje" verkeerd gespeld. De voornaamJohann met één 'n' geschreven en deachternaam als 'Lörink'.Zijn vrouw Johanna Werning overlijdt op11 december 1925 te Enschede en wordt op15 december op het R.K. Kerkhof aldaarbegraven.Pagina 36 van101


Geboorteacte Hendrikus Bernardus LöringMierloseweg, begin deze eeuw, rechts woning van Hendrik LöringPagina 37 van101


4.7 Generatie 5, OvergrootvaderHendrikus Bernardus Löring.De geboorteakte:"Op heden den twaalfden mei 1880 desjares achttien honderd tachtig, is voor Ons,ondergetekeende, Ambtenaar van denBurgerlijken Stand der Gemeente Lonneker,Provincie Overijssel, verschenen:Johann Bernard Löringoud drieënveertig jaren, timmermanwonende te Lonneker, die Ons heeftverklaard, dat zijne huisvrouw JohannaWerning, zonder beroep, op woensdag dentwaalfden mei deses jaars, des morgens tenvier ure, ten zijne huize in de wijkAverdk...marke is bevallen van een kind vanhet mannelijke geslacht, aan wat hijverklaard heeft dat door hem de voornamenvan Hendrikus Bernardus zijn gegeven.Deze verklaring is geschied integenwoordigheid van Albert HermannietBross, oud achtenveertig jaren, van beroeptimmerman en Jan Stienebos, oudnegenendertig jaren, van beroep metselaarwonende binnen in de gemeente, opzettelijkdaartoe meegebragte getuigen en isdaarvan opgemaakt deze Acte die navoorlezing door ons, den comparant en degetuigen is getekend."Spoedig wordt echter die schroomoverwonnen, zodat in 1873 de honderdstestoommachine kan worden geleverd.Rond 1900 gaat het goed met Stork, menbouwt veel nieuwe machines. De 2000 eketel en de 3000 e machine worden in 1912afgeleverd.Naar Helmond.Hendrikus Löring vertrekt vanuit Stork in1906 naar Brabant en gaat bij Carp inHelmond werken. Volgens een verhaalwerd hij als monteur door de Fa. Storkuitgezonden naar Carp was destijds eengrote textielfabriek. Later werd hem doordeze firma een baan aangeboden, die hijaanvaardde.Op 8 juni 1906 wordt hij, 26 jaar oud,ingeschreven in het bevolkingsregister vanHelmond. Als beroep staat hier vermeldt"Chef-machinist".Hij ging in pension en woonde een periodemidden in het centrum van Helmond, op dehoek Veestraat/Kamstraat.Lonneker was een zelfstandige agrarischegemeente onder de rook van Enschede diein 1934 werd geannexeerd door deze grotestad.Hendrikus Löring werd smid van beroep enging werken bij de Koninklijkemachinefabriek Gebr. Stork & Co, teHengelo.Dit bedrijf bouwt in 1868 een nieuwemachinefabriek in Hengelo. De beginjarenzijn zeer moeilijk. Reparatiewerk krijgt menwel maar een nieuwe stoommachine durfdemen aanvankelijk nog niet van hen tekopen.Helmond, Veestraat, begin deze eeuwPagina 38 van101


Trouwacte Hendrikus Bernardus Löring en Johanna Donata SpieringsPagina 39 van101


4.7.1 TrouwenOp zijn verjaardag, 12 mei 1908, trouwtHendrikus Bernardus Löring in Uden metJohanna Donata Spierings. Bij de sluitingvan dit huwelijk verklaart de moeder van debruidegom: "niet te hebben leerenschrijven".Johanna Donata Spierings is geboren teUden op 10 juni 1887.Haar ouders zijn Johannes WolterusSpierings, van beroep kuiper, enLamberdina van Lieshout, zonder beroep.Zij wonen op 'Tuinder'.Dit echtpaar was op 16 juni 1882 getrouwdin Uden en kregen vijf kinderen:‣ Theodora Maria, 26 maart 1885‣ Johanna Donata, 10 juli 1887‣ Wilhelmus Stephanus, 26 december1889‣ Elisabeth, 1 januari 1 oktober 1888‣ Theodorus, 12 maart 1891Lamberdina van Lieshout sterft op 55 jarigeleeftijd op 20 februari 1905.Johannes Walterus trouwt voor de tweedekeer, nu met Cornelia Broeren, geboren op13 oktober 1866 in Zeeland.Zij krijgen samen een zoon, PetrusLambertus, geboren op 8 augustus 1909 inUden. Lambert wordt op 1 augustus 1934tot priester gewijd en draagt op 5 augustuszijn eerste H. Mis op in Uden. Hij treedt inhet klooster van de Kruisheren in Uden. Hijgeeft les in het studiehuis te Zoeterwoude,wat hij tientallen jaren volhoudt. Daarnaastheeft hij ook veel interesse in techniek.Op 16 november 1984 komt hij teoverlijden en wordt op 21 novemberbegraven op het centrale kerkhof te Uden.Cornelia Broeren overlijdt op 14 januari1946.Priesterfeest Lambert Spiering, 5 augustus 1934. Links van de priesterJohanna Spierings (oma), rechts Cornelia Spierings-Broeren, zijn moeder.Achterste rij 2 e van links Bernard Löring, 3 e van rechts Dora Löring.Pagina 40 van101


Stafkaart 1:25.000, Helmond, verkend 1896, herzien in 1906Pagina 41 van101


4.7.2 Mierlo-HoutHet jonge echtpaar Hendrikus BernardusLöring/ Johanna Donata Spierings gaatwonen in Helmond, wijk L, Het Haagje, nubekend als Mierloseweg.In 1915 kopen zij grond op “’t Hout” aan de"Mierlosedijk" en laten hier een huisbouwen door de Fa. Jansen Sr. Het wordtgedeeltelijk in eigen beheer afgewerkt.Vader Johann Bernard Löring kan hierbijhelpen als timmerman en verblijft danmeerdere malen in Mierlo-Hout.Op 13 april 1916 wordt het geziningeschreven in het bevolkingsregister vanMierlo. Hun adres wordt danHelmondscheweg 53 in Mierlo-Hout.In deze jaren logeert de familie regelmatigin Enschede. Jan Löring kan zich een enkelevakantie in Enschede nog goed herinneren.Samen met zijn vader werden diversereisjes door het Twentse landschap en naarDuitsland gemaakt.Gezicht op de Hoofdstraat in Mierlo-hout,ongeveer 1930Woonhuis familie Löring aan de Helmondseweg. (foto 1986)Pagina 42 van101


Paspoort Johanna Donata Löring – Spierings (oma)Paspoort Hendrikus Bernardus Löring, 1920 (opa)Pagina 43 van101


4.7.3 AutoHendrikus Bernardus Löring is een echtetechnicus. Hij rijdt als een van de eerste inMierlo-Hout, zo rond 1920, al een auto. Hetis een tweedehands gekochte Opel, dieruimte bood aan het hele gezin. Op zondagwerd er o.a. de familie in Uden bezocht eneen uitstapje naar Molenheide, tussenMierlo en Geldrop, georganiseerd. Totzeker in 1930 wordt er in deze auto gereden.Deze Opel is een hoge auto met rem enversnellingspook aan de buitenkant. Een 4-cilindermoter van 8 PK zorgt samen meteen inmens grote versnellingsbak voor eenmaximale snelheid van zo'n 70 km per uur.Het is een open auto, waarvan de losse kapgeheel naar achteren kan worden geklapt.Rond 1930 werd de auto niet meer gebruikt,waarna hij langzaam werd gesloopt.De zonen nemen later de hobby rondomauto’s e.d. over; zij rijden jarenlang motor.Een tweede hobby waren stoommachines.Zo bouwden vader en zoons samen eenminiatuurstoomketel/machine dieregelmatig op tentoonstellingen de aandachttrok.Een ander kenmerk waarmee Opa inMierlo-Hout bekend is zijn de Schotsecolli’s. In de jaren vijftig/zestig heeft hijsteeds twee "lassiehonden", een zwart-witteen een bruin-witte.Familie Löring in de Opel, 1928Pagina 44 van101


Hendrikus Löring, ongeveer 1911Johanna Löring – Spierings, 1911Lamberdina(Dina) Löring, 1911Bernardus (Ben) Löring, 1911Pagina 45 van101


4.7.4 Generatie 6: GezinHet echtpaar krijgt 11 kinderen, vijfdochters en zes zonen. Twee zonen stervenechter in het eerste levensjaar:‣ Lamberdina Johanna, 12 september1909, Helmond, overleden 12augustus 1959‣ Henricus Bernardus, 24 februari 1912,Helmond, overleden, 4 september1978‣ Johannes Wilhelmus, 30 december1913, Helmond, overleden 20 april2005‣ Gerardus, 3 juni 1916 Mierlo-Hout;overleden. 12 december 1916‣ Theodora Johanna, 25 mei 1918,Mierlo-Hout‣ Gerardus, 5 juli 1921 Mierlo-Hout,overleden 27 mei 1922‣ Maria Johanna, 15 december 1922Mierlo-Hout, overleden 21 aug 2010‣ Wilhelmus Theodorus, 7 aug 1924Mierlo-Hout, overleden 10 juli 2007‣ Henricus Theodorus, 17 sept 1925Mierlo-Hout‣ Cornelia Johanna, 30 oktober 1926,Mierlo-Hout, overleden 30 juli 2009‣ Johanna, 05 juni 1928, Mierlo-HoutLagere school Mierlo-Hout2 e rij van achter, 3 e van links: Jan Löring; 2 e van rechts: Bernard LöringPagina 46 van101


Uit het trouwboekje van Hendrikus en Johanna LöringPagina 47 van101


4.7.4.1 Lamberdina JohannaRoepnaam Dina, wordt geboren op 12september 1909 om half acht 's morgens"ten hunnen woonhuize in wijk L teHelmond". Getuigen bij de geboorteaangiftezijn Mathias Stabel, 67 jaar, slijter enLambertus Marchand, oud 37 jaar, vanberoep bakker.Na haar lagere schoolopleiding gaat ze ééná twee jaar naar kostschool. Hierna helpt zijin het huishouden thuis.Dina leert aan het einde van de TweedeWereldoorlog haar toekomstige echtgenootGerardus van de Waal kennen die inMierlo-Hout enige tijd zitondergedoken.Na het huwelijk in mei 1946 gaat het paarin Dordrecht wonen.Er worden twee kinderen geboren: Adrie op5 januari 1948 en Henk op 10 juli 1949.Dina komt ten gevolge van eenverkeersongeluk met haar brommer om hetleven. Zij wordt op 12 aug 1959 inDordrecht begraven.Dina LöringGerard v.d. Waal hertrouwt met Jeanne op 2februari 1961.Adrie trouwt, Henk blijft vrijgezel. Hijwoont na de dood van zijn moeder eenperiode in een tehuis te Sterkel. Na eenperiode in Dordrecht keert hij naar Brabantterug en is o.a. in pension in Mierlo. Henkoverlijdt in 1980.Adrie en Henk van de WaalTrouwfoto Gerard van de Waal en DinaLöring, mei 1946Pagina 48 van101


De familie-aflaatPagina 49 van101


4.7.4.2 Henricus BernardusRoepnaam Ben, wordt geboren op 24februari 1912 te Helmond. Getuigen bij degeboorteaangifte zijn Lambertus Marchand,39 jaar, bakker en Johannes Hubertus Beks,32 jaar, meubelmaker.Ben blijft vrijgezel. Hij werkt na zijnopleiding op de Ambachtschool in Helmondthuis in de werkplaats.Vanaf 1916 tot aan zijn dood op 4september 1978 woont hij in het huis aan deHelmondse weg, later Mierloseweggenaamd.Een aantal jaren heeft hij zijn slaapkamerop de zolder boven de werkplaats. Het huisis namelijk te klein voor dit grote gezin.Ben wordt op 6 september 1978 in Mierlo-Hout begraven.4.7.4.3 Johannes Wilhelmus LöringRoepnaam Jan, wordt geboren op 30december 1913 om 7 uur 's morgens, teHelmond. Getuigen bij de geboorteaangiftezijn dezelfde personen als bij Bernard.Toen hij ruim twee jaar was verhuisde hetgezin naar Mierlo-Hout waar het gingwonen aan de Helmondscheweg nummer53.Jan is de volgende persoon in de stamreeks.Zijn familiegeschiedenis wordt in hethoofdstuk Jan bij Generatie 6, grootvaderuitgebreid beschreven.Paspoort Bernard LöringPagina 50 van101


Trouwdag Dora Löring met Harrie Brouwer, 27 juli 1948.V.L.N.R.: zittend: ?, Johanna Löring, Harrie Brouwer, Dora Löring, Hendrikus Löring, Jan Löring.Staand: ?, Dina van de Waal-Löring, Gerrit van de Waal, Wim Löring, Corrie Löring, Jo Löring,Bernard Löring, ?, Heeroom Lambert Spierings, ?, Jeanne Löring-Beerens.Ria met haar zus Dora en schoonzus JeannePagina 51 van101


4.7.4.4 Theodora JohannaRoepnaam Door, geboren op 25 mei 1918 teMierlo-Hout. Zij trouwt op 27 juli 1948 metHenricus Gerardus Franciscus Brouwer,geboren 2 oktober 1911 te Utrecht. Enkeledagen daarvoor is het burgerlijke huwelijkgesloten in Eindhoven. Harrie Brouwerkeerde kort voor zijn huwelijk, n.l. op 26mei 1948 terug uit Indië.Na het huwelijk woont het paar o.a. aan deBankastraat 2 te Amersfoort.Er worden 5 kinderen geboren:‣ Henricus Gerardus Franciscus,roepnaam Harrie, 16 januari 1951‣ Theodora, Cornelia, Johanna,roepnaam Thea, 11 februari 1952, teUtrecht‣ Lidwina Adriana Maria, roepnaamLidia, 14 april 1953 te Amersfoort‣ Maria, Lidwina, Theodora, roepnaamRia, 29 maart 1956 te Amersfoort‣ Petrus, Antonius, Leonardus,roepnaam Peter, 17 oktober 1958 teAmersfoort.Harrie Sr. sterft op 15 september 1988 inNieuwegein en wordt op 19 septembergecremeerd.4.7.4.5 Maria JohannaRoepnaam Ria, geboren op 15 dec. 1922 teMierlo-Hout. Na de lagere school gaat zijenige tijd 'dienen' in Helmond.Zij volgt een intensieve opleidingkraamverzorging en wordtkraamverzorgster in Helmond, een functiedie zij zo'n tien jaar uitoefende.Dan stapt zij over, en werkt alsziekenverzorgster en bejaardenverzorgster.In de jaren zeventig was ze mentrix vanleerlingen in verpleeghuis Lindenlust teBoxtel.In 1969 treed legt zij de gelofte af bij hetCirculier Instituut Nijmegen. Als leek leeftzij in de wereld met een gelofte. Ze isoverleden te Boxtel op 21 augustus 2010.Dora Löring (1945)Ria LöringPagina 52 van101


Huwelijk Wim Löring en Maria Hoeks, 23 juli 1959Huwelijk Henk en Netty Löring – de Leeuw, 11 november 1959Pagina 53 van101


4.7.4.6 Wilhelmus TheodorusWim, geboren op 7 augustus 1924 inMierlo-Hout bezoekt ook hier dejongenschool en vervolgens deAmbachtschool te Helmond. Vanaf 1938werkt hij thuis in de werkplaats.Wim trouwt op 23 juli 1959 met MariaAnna Lucia Hoeks, geboren 30 juli 1933 inEindhoven. Na een korte periode vaninwoning in het ouderlijke huis aan deHelmondseweg trekken zij in hun eigenwoning aan de Anjerstraat 18 in Mierlo-Hout, later Mahoniehoutstraat genoemd.Hier worden twee kinderen geboren:‣ Bernardus, Hendricus AntoniusMaria op 18 juni 1962‣ Theodorus Anthonius JohannesMaria op 5 september 1963.Wim overlijdt op juli 2007 na een verblijfvan 6 weken in het bejaardenhuis.4.7.4.7 Henricus TheodorusHenk wordt geboren op 17 sept. 1925 teMierlo-Hout. Hij werkt vanaf 1940 in dewerkplaats. Na de oorlog wordt hijopgeroepen voor militaire dienst, meldt zichin Utrecht en verblijft van mei 1946 totfebruari 1950 in Indië. Hierna werkt hijweer in de werkplaats tot de sluiting in1989. Henk trouwt op 11 november 1959met Antoinetta Johanna Huberdina (Netty)de Leeuw. Zij gaan wonen in Mierlo-Houtin een z.g. "Coppelmanswoning" aan deAnjerstraat, later krijgt deze straat de naamMahoniehoutstraat.Het echtpaar krijgt 2 kinderen:‣ Hendricus-Franciscus Cornelis(Hans), geboren op 27 september1960 te Mierlo-Hout‣ Adrianus Wilhelmus Maria (Jos),geboren 1 mei 1963 te Mierlo.Hans trouwt op 19 december 1986 teHelmond met Ine Peters.Jos trouwt op 11 maart 1988 in Helmondmet Geertruda Timmermans en krijgen zijtwee zonen:‣ Bjorn Hendricus Helena, 11 maart1988 te Helmond‣ Yannick Hendrikus Pattricius Ine op25 februari 1992 te Helmond.Wim LöringHenk Löring, 19 oktober 1947Pagina 54 van101


1 Februari 1955, trouwdag Frits en Corrie.V.l.n.r.: Adrie van de Waal, Anette Löring,Frits van der Linden en Corrie Löring.Corrie Löring met de lassie-hond (1952)Jo en Corrie Löring (29 juni 1943)Pagina 55 van101


4.7.4.8 Cornelia Johanna.Corrie ziet op 30 oktober 1926 hetlevenslicht aan de Helmondseweg teMierlo-Hout. Na de lagere school volgt zeeen opleiding voor costumière-coupeuse.Zij werkt o.a. enige tijd bij de Fa. VanLieshout op de Hoofdstraat in Mierlo-Hout.Zij trouwt op 1 februari 1955 metGodefridus Johannes Nicolaas (Frits) vander Linden, geboren 22 januari 1922 teHeeze. Het feest wordt gevierd in een caféaan de Helmondseweg te Mierlo-Hout. Eenaccordionist zorgt voor de muziek.Zij krijgen een gedeelte van een huis aan deWillem Prinzenstraat Helmond. Omdat Fritsbakker is van beroep moet hij meestal's-nachts werken en overdag slapen. Bijinwoning is dat erg moeilijk zodat hijoverstapt naar de textielindustrie.Later krijgen zij een eengezinswoningtoegewezen in de Rogier v.d.Weidenstraat,in de wijk Jeruzalem.4.7.4.9 JohannaJo wordt geboren op 5 juni 1928 inMierlo-Hout. Zij blijft als vrijgezelle thuiswonen en verzorgt hier haar vaderen moeder.Na het overlijden van Ben verhuist Mierlo-Houtse Vissenwijk en vandaar naarbejaardenhuis St. Alphonus te Mierlo-Hout.Zij krijgen vier kinderen:‣ Henricus Johannes Franciscus,Harrie, geboren 20 november 1956te Helmond‣ Godefridus Lambertus Gerardus,Frits, geboren 14 februari 1958 teHelmond‣ Jacoba Martina Johanna, Antoinette,geboren 28 juni 1959 te Helmond‣ Bernardus Maria, Ben, geboren 28mei 1965 te HelmondFrits van der Linden overlijdt op 28september 1991 te Helmond, Corrie van derLinden overlijdt 30 juli 2009 te Helmond.Corrie Löring (1989)Jo LöringPagina 56 van101


Veertig jarige bruiloft, v.l.n.r: Bernard, Jan,?, van Lierop (buren), Jo.V.l.n.r: Dien, Corrie, Wim en GerritPagina 57 van101


4.7.5 BruiloftenOp 12 mei 1948 is het echtpaar veertig jaargetrouwd. Het feest wordt thuis aan deHelmondseweg gevierd. Twee(toekomstige) familieleden ontbrekenechter: Henk Löring en Harrie Brouwer. Zijverblijven op deze datum in Indië. Daarleveren zij een "bijdrage" aan de politioneleacties.De gouden bruiloft op 12 mei 1958 wordtuitgebreid gevierd. Na de H. Mis in de St.Lucia kerk wordt het feest voortgezet bijzaal Van Bracht aan de Hoofdstraat. In deHelmondsche Courant wordt hieraanaandacht besteed.Gouden bruiloft, 12 mei 1958.Kleinkinderen v.l.n.r: Harrie Löring, Harrie Brouwer, Thea Brouwer, Henk van de Waal, RiaBrouwer, Adrie van de Waal, Hennie Löring, Lidia Brouwer en Anette Löring.Pagina 58 van101


Gouden Bruiloft40-jarige bruiloftPagina 59 van101


4.7.6 OverlijdenHendrikus Bernardus Löring overlijdt naeen kortstondig ziekbed, op 1 mei 1964 inhet St. Lambertus-ziekenhuis te Helmonden wordt op 4 mei begraven te Mierlo-Hout.De laatste jaren van haar leven verbleef zijnweduwe Johanna Donata Spierings in hetbejaardenhuis Lindelust te Boxtel, waarhaar dochter Rie werkzaam is alsbejaardenverzorgster. Zij sterft op 13september 1974 te Boxtel en op 17september wordt zij begraven te Mierlo-Hout.Pagina 60 van101


Gezicht op de werkplaats, 1986Gebouwde machine voor Claus Garenfabriek in Helmond, dertiger jarenPagina 61 van101


5 De werkplaats5.1 InleidingIn dit hoofdstuk over Hendrikus BernardusLöring wordt diverse malen "de werkplaats"genoemd. Deze "werkplaats" speelde in hetleven van de familie Löring in Mierlo-Houteen grote rol.Achter het woonhuis aan de Helmondschewegstartte Hendrikus Löring in 1928 eenmachinefabriek en reparatiebedrijf. Hetfabrieksgebouw is gebouwd door aannemersbedrijfFa. Piet en Marinus Verhoevenuit Mierlo-Hout.Een gebouw met typische kenmerken vanvooroorlogse fabriekpanden: kleine boogramenen twee verdiepingen. Een dubbeledeur, met links en rechts een stalen boograamin de voorgevel geeft toegang tot dewerkplaats. Het dak was uitgevoerd alsFranse kap, bedekt met pannen.Op de zolder liggen later o.a. de gietvormenvoor machineonderdelen opgeslagen. Ookwordt hier een extra slaapkamer getimmerdnadat de familie te groot is geworden voorhet woonhuis. Deze zolder dient tevensvoor het plaatsen van de machine-aandrijvingenvoor o.a. de freesbank, draaibankenen schaafbank. Toiletvoorzieningen,wasgelegenheid e.d. ontbreken. Voor allevoorzieningen, ook elektriciteit, is menaangewezen op het woonhuis.De verwarming is primitief; een buitenmaatsepotkachel, gestookt met cokes zorgtin de winter voor een beetje warmte.Eerste medewerkers zijn vader Hendrikusen de zonen Ben en Jan Löring. Na deambachtschool komen ook Wim en Henk,respectievelijk in 1938 en 1940 in de zaak.Het werk bestaat o.a. uit reparatieopdrachten,het bouwen van textielmachinesen het maken van specifieke onderdelen.In het klantenbestand komen o.a. voor:Houthandel Raaymakers: textielfabriekenvan Vlissingen, Raaymakers-textiel, Brakat,Diddens en Van Asten; Tilburgsegarenfabriek en een garenfabriek in Uden.Ook kousenfabriek Litrofa, waar ze tweegrote stoommachines hadden en een weverijaan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtelbehoorden tot de klanten. Van de laatstehebben ze overigens, na een faillissement,nog geld te goed…Voor metaalbedrijven als Robur en Frankewordt eveneens gewerkt, evenals voorgrossierderij Spoorenberg, koffie-branderijEdah, en Prinsen bierbrouwerij /puddingfabriek. Bij P.A. Slaats graanhandelte Aarle-Rixtel hadden ze vaak problemenmet de generator.Pagina 62 van101


Ausweiss van Jan LöringNota van een “verzamelreis” van Jan LöringPagina 63 van101


5.2 OorlogsjarenOmdat in de bezettingsjaren een groteschaarste bestaat aan materialen, is er voorde werkplaats ook niet zoveel werk.Om toch reparaties e.d. uit te kunnen voerenmoet er in de oorlogsjaren veel gehandeldworden. Om materialen, kogellagers, ofmotor te bemachtigen wordt het hele landper trein afgereisd.Diverse malen maakt Jan een reis naarAmsterdam en Den Haag, maar uiteindelijkkomt Jan met het juiste materiaal thuis.Deze reizen kon Jan maken omdat hij in hetbegin van de oorlog een "ausweiss" kreeg,dat hij wel zelf in Den Haag moest latenafstempelen. Hiermee kon hij aantonen dathij vrijgesteld was van werken in Duitsland.Met dit formulier ontkwam hij ook aaninternering van de 1940 gemobiliseerdemilitairen. Enkele van zijn dienstmaten diezich wel moesten meldden Amersfoort, o.a.afkomstig uit Helenaveen en Leende, zijnnooit meer terug gekomen.Deze ausweiss ontving hij omdat dewerkplaats trekstenen maakten in opdrachtvan Metallo. Het voorbewerken, waaronderhet solderen vond plaats in de werkplaats.Alleen de afwerking, de diameter van hetgaatje, werd door Metallo zelf gemaakt. Deeigenaren van dit bedrijf waren tweeDuitsers.Op de verzamelreizen werd ook Ede diversemalen aangedaan. Hier woonde oomLambert Scholte en tante Stien Scholte-Löring. Als katholieken in een strenggereformeerde omgeving hadden zij hetdaar niet gemakkelijk. Handel tussenkatholieken en protestanten was blijkbaarniet mogelijk... Op verzoek nam Jan eengrote fles lijnolie mee, waarmee zijmaanden vooruit konden.Er worden in deze jaren diverse contactenopgebouwd, o.a. met de firma Fransen inDen Haag. Naar deze firma wordt opverzoek in een kist, met als omschrijvingmachineonderdelen, een zak graanopgestuurd.Tijdens de oorlog worden er ook molentjesgemaakt om lijnolie te persen uit koolzaad.Deze olie is o.a. geschikt voor braden enbakken. Met dit apparaat als ruilmiddel kannog wel eens eten verzameld worden.Pagina 64 van101


De werkplaats, veertiger jarenDe werkplaats, jaren 40Pagina 65 van101Typeplaatje jaren 60


5.3 Na de oorlogNa de oorlog wordt de fabriek verderuitgebreid. In 1953 wordt een nieuwbouw ingebruik genomen, gebouwd voor de oudefabriek.Dit gebouw is modern uitgevoerd: zonderramen maar met lichtinval via het glazendak. Het kunstlicht in deze hal bestaat uitmoderne grote lampen, dit in tegenstellingtot de oude hal waar locale verrichting wasaangebracht. Een echt kantoor maakt hetbedrijfspand compleet.In de naoorlogse jaren werd er ookgeïnvesteerd in machines. Een draaibank enboormachine kwamen uit Duitsland. Alscompensatie voor de oorlogsschade werdendeze naar Nederland vervoerd en door deregering verkocht. Jan kan zich nog goedherinneren dat hij een van de draaibanken inRotterdam op een veiling heeft aangeschaft.Een van de grootste sleeschaafbanken vanHelmond en omgeving staat ook hier. Erwas zoveel werk voor deze machinebeschikbaar dat deze regelmatig in deavond- en nachturen doorliep. Geïnvesteerdwerd er o.a. in een kolomboormachine eneen rond- en vlakslijpmachine.In de nieuwe hal was ook ruimte voor demontage van nieuwe machinesgereserveerd. Hier monteerde men o.a.houtbewerkingmachines in kleine series,waaronder lang-gatboormachines, cirkelzagenen freesbanken.Hendrik Löring aan dekolomboormachine, 1948Pagina 66 van101


Bernard Löring bezig aan de miniatuur-stoommachineEen Löma product, een houtfreesbank, in serie gebouwdPagina 67 van101


5.4 Zestiger jarenDe bereikbaarheid van de werkplaats is totongeveer 1960 beperkt: een smalle gangtussen twee woonhuizen vormt de entree.Wanneer een blok huizen kan wordenaangekocht, bewoond door schoenmakerGiesbers en schilder Van Lierop, wordt eenbrede inrit gemaakt. De werkplaats isvoortaan ook met auto's bereikbaar.Klanten in deze jaren, waarvoor onderdelenwerden gemaakt of reparaties werdenverricht, zijn o.a. bierbrouwerij Bavaria,Hatema en van Vlissingen. Voor dit laatstebedrijf worden ook machines gebouwdt.b.v. het blauwdrukproces welke naarAfrika werden vervoerd.Hatema versleet tandwielen bij de vleet,met als gevolg dat er wel zo'n duizendtandwielen zijn gedraaid welke vervolgensbij de fa. Bierens in Tilburg werdengefreesd.Andere klanten zijn Van Ommeren uitMilheeze, houtzagerij van de Vleuten uitMierlo, de Jumbo, en van Dongen uitHelmond.Een bijzondere klant was Hazeveld die eersthouten speelgoed maakte en later eenkleerhanger fabriek begon. De branden diedit bedrijf troffen leverden diverse malenveel werk op.De meest branchevreemde opdracht waswellicht de afbouw van een plezierjacht vanVan Ommeren uit Mierlo-Hout. In 1967-1968 stond dit schip maandenlang langs dewerkplaats opgesteld.Niet alleen vader en zoons werkten nu in dezaak. Diverse "vreemden" hebben in denaoorlogse jaren hier gedurende kortere oflangere tijd gewerkt. Een enkele naam isGuus Tournee en Henk Jongen.Langgatboormachines, gebouwd in seriePagina 68 van101


LanggatboormachinePagina 69 van101Krantenbericht aflevering boot bij Löring


5.5 SluitingIn het voorjaar van 1989 sluit 'Dewerkplaats' na een periode van ruim zestigjaar definitief haar deuren. De laatste zonenvan Hendricus Löring hebben ongeveer depensioengerechtigde leeftijd bereikt.Voor Wim is een verblijf van ruim vijftigjaren tussen deze vier muren lang genoeg.De Jumbo koopt de opstallen, de machinesvinden in de hele regio gretig aftrek.Overzichtfoto’s uit 1986Pagina 70 van101


Jan Löring, militaire dienstGeboorte-aankondiging in Zuid-Willemsvaart, 2 januari 1914Oproep militaire dienst Jan LöringPagina 71 van101


6 Generatie 6, grootvader6.1 Jan Löring6.1.1 De jonge jarenJan Löring is geboren op dinsdag 30december 1913 te Helmond. Zijn ouderszijn Hendrikus Bernardus Löring enJohanna Donata Spierings.Op tweejarige leeftijd verhuist hij samenmet het gezin naar Mierlo-Hout waar zegaan wonen aan de Helmondscheweg 53.Na het doorlopen van lagere katholiekeschool in Helmond, de Canisiusschool in deMolenstraat, bezoekt Jan de Ambachtsschoolaan de Weg op de Heuvel inHelmond.Vervolgens werkt hij thuis in demachinefabriek/reparatie-inrichting die zijnvader in 1928 begint.Op 12 mei 1932 wordt hij in Helmondgekeurd voor militaire dienst.In 1933 moet hij werkelijk opkomen enwordt ingedeeld bij het 8e regimentveldartillerie, garnizoen Ede.Daar moet hij ook opkomen voor eenherhalingsoefening van 17 dagen in dezomer van 1937.Vanaf eind augustus 1939 tot mei 1940 isJan gemobiliseerd. Hij verblijft in Doorn,bij het Artilleriecommando, dat uit zo'n 40man bestond.Nadat hun hoofdkwartier op 10 mei 1940met een aantal bommen te maken hadgekregen verhuisde dit commando naarLeersum, waar het in een villa in de bossenmeer beschutting vond. De volgendevestigingsplaatsen zijn Amerongen enRhenen. Jan maakt de slag op deGrebbenberg mee.Geboorteacte Jan LöringPagina 72 van101


Verklaring van ondertrouwJeanne, An en Truus BeerensJan en Jeanne Löring-BeerensPagina 73 van101


6.1.2 TrouwenTijdens de oorlogsjaren komt Janregelmatig in het café van Henricus Beerensop Sluis 8.Henricus Beerens is van oorsprongschipper. Toen zijn vrouw Antoinette vande Vijver na de geboorte van vierdedochter, Theodore Johanna stierf gingen dekinderen naar een kostschool inNederweert, terwijl vader bleef varen.Na zijn tweede huwelijk met Johanna MariaPardoel op 24 november 1920 verlaat hijhet schip. Aan de wal gaat hij op Sluis 8 inHelmond, een café, kruidenierswinkel enoliehandel drijven, vooral gericht op debevoorrading van de schepen in de Zuid-Willemsvaart. De kinderen komen naafronding van het schooljaar in juli 1924thuis wonen in Helmond.Jan Löring krijgt verkering met Jeanne entrouwt op 28 augustus 1946 te Helmond.De kerkelijke huwelijksvoltrekking vindtplaats in de St. Lambertuskerk, de bruiloftwordt natuurlijk gehouden in de het café opSluis 8.In deze naoorlogse periode heerste er grotewoningnood. Het echtpaar was dan ook alblij dat zij twee kamers konden huren aande Kanaaldijk nabij Sluis 8. Hun adres luidtin 1946: "Mierlo, Goor G 39".Menigmaal gaat Jan, samen met de oudstedochter Antonette en de hond te voet naarzijn ouders in Mierlo-Hout.Het gezin Beerens telt uiteindelijk tiendochters. De oudste dochter AdianaGertruida, roepnaam Jeanne, heeft voor eengroot deel zorg over het huishouden. Zij isdan ook een soort moeder voor de jongerekinderen.Helmondsche Courant, 29 aug. 1946Café Beerens, sluis 8Pagina 74 van101


Pagina 75 van101


6.1.3 Mierlo-HoutIn het voorjaar van 1953 verhuist het gezin,dat inmiddels drie kinderen telt, naarMierlo-Hout. Na een zeer moeizaam proceskrijgen zij een huurhuis aan de Slegersstraattoegewezen. Later wordt dit adres gewijzigdin Lieve Vrouwestraat 8.De twee blokken van vier woningen wordenals laatste in dit nieuwbouwwijkje gebouwddoor aannemer Harrie van Dijk uitHelmond. De twee-onder éénkap woningenen de woningen aan het huidige St.Agathaplein zijn dan al gebouwd. Bij debouw van die woningen ging aannemer VanLieshout failliet en vertrok naar Suriname.In de eerste periode ontbrak de toegang totde Lieve Vrouwestraat; de woningen warenbereikbaar via een pad, waarlangs een slootliep. Pas in 1955 wordt een straat aangelegdnadat de gemeente Mierlo grond konaankopen van boer Van den Heuvel.Het echtpaar krijgt 5 kinderen;‣ Antoinette Johanna Maria,Helmond, 8-8-1948. DoopgetuigenAd en Truus van Schijndel-Beerens‣ Henricus Bernardus Cornelus,Mierlo, 13-12-1949 DoopgetuigenBernard en Corrie Löring‣ Johannes Henrikus Wilhelmus,Mierlo, 09-03-51 DoopgetuigenWim Löring en An Beerens‣ Adrianus Theodorus Henricus,Mierlo, 11-11-53 DoopgetuigenHarrie en Theodora Brouwer-Löring‣ Johanna Theodora AdrianaMaria, Mierlo, 17-5-1956Doopgetuigen Janus en DoraBerkers-BeerensHennie, Jan, Anette, Jeanne en HarriePagina 76 van101


Anette en Harrie Löring met “Asta”, 1963Ad, Hennie, Ans, Harie en Anette. 1959Pagina 77 van101


6.1.4 HerinneringenAlle kinderen bezoeken de kleuterschool inhet zustersklooster aan de Hoofdstraat inMierlo-Hout. De meisjes gaan vervolgensnaar de St. Luciaschool, waar de zusters vanSchijndel de sceper zwaaien, de jongens deSt. Odulfusschool, waar de broeders vanHuize De la Salle de verantwoordelijkheiddragen voor het onderwijs.De jongens gaan bij de welpen envervolgens bij de verkenners nadat deblokhut vanuit de Nuenense heide naar hetsportveld aan de Slegersstraat is verhuisd.Iedere woensdag hangen de jongens rond opde Helmondseweg. Het terrein rond demachinefabriek is een leuk speelterreinwaar ook wel eens "gerotzooid" wordt.Maar om vijf uur was dat afgelopen, danwas het televisie kijken. Dit was uniek aanhet einde van de jaren vijftig. Opa was eenvan de eerste mensen die een TV bezat.Iedere woensdag om vijf uur begon hetkinderuurtje met o.a. Pipo de Clown. Omabakte ondertussen kersenstreuf.Vader ruilt in deze periode zijn motor invoor zijn een auto, een Vauxall. Verder is erthuis een hond, een boxer met de naamAsta.Harrie en Ad gingen in militaire dienst,Harrie bij de Genie, Ad bij deMarechaussee.Verdere aangelegenheden van het gezin:Antoinette Johanna Maria, roepnaamAnnette, trouwt op 28 december 1971 metHenricus Johannes Maria van Hoof,geboren 8 mei 1946 te Helmond. Zij gaanwonen aan de Hortsedijk in Helmond.Er worden twee kinderen geboren:‣ Freek,Godefridus Johannes, op 22november 1976‣ Adrie Gertruda Maria op 18 juni1979, beiden te HelmondDe stamhouders zijn:‣ Henrikus Bernardus Cornelis,roepnaam Hennie die vrijgezel blijft‣ Johannes Hendrikus Wilhelmus,roepnaam Harrie, trouwt op 3 april1976 met Maria Johanna JosephaVerhagen‣ Adrianus Theodorus Henricus,roepnaam Ad, gaat in Mierlo samenwonenmet Mieke van de BoomenJohanna Theodora Adriana, roepnaam Ans,trouwt op 2 oktober 1976 met Johannes vanHoof. Een tweede scoutinghuwelijk inMierlo-Hout binnen een half jaar. Zij gaanwonen in de boerderij, het ouderlijke huisvan Hans aan de Houtsestraat. Na tweejaren verhuizen zij naar Beek en Donk envervolgens naar Gemert.Jan en Jeanne zijn op 28 augustus 1971 25jaar getrouwd. Zij vieren dit met dekinderen op bescheiden schaal, nadat zijeerst een "tweede huwelijksreis" naarMallorca hebben gemaakt.Helaas wordt Jeanne op 5 mei 1980getroffen door een hersenbloeding. In hetvervolg is ze afhankelijk van eenverpleegtehuis. De eerste jaren verblijft zijop St. Jozefheil in Bakel, om na hetgereedkomen van Keizerinnedael inHelmond hier haar intrek te nemen.Op 28 augustus 1986 vieren zij samen metde gehele familie veertigjarige bruiloft bij"De Briketterie" te Mierlo-Hout.Jeanne overlijdt op 76-jarige leeftijd op 10januari 1992, waarna zij op 13 januari inHelmond wordt gecremeerd.Pagina 78 van101


Geboorteacte Johannes Hendrikus Wilhelmus LöringHarrie Löring, 2 e rij van achteren, rechts; en Marianne Verhagen, 2 e rij van voren, 3 e vanlinks, samen op de kleuterschoolPagina 79 van101


7 Generatie 7, vader7.1 Johannes Henricus Wilhelmus LöringHarrie trouwt op 3 april 1976 met MariaJohanna Josepha Verhagen. Wat zijn zichpas later realiseren is dat zij op vierjarigeleeftijd op de kleuterschool in dezelfde klashebben gezeten.Het is in Mierlo-Hout een z.g.scoutinghuwelijk. Harrie als leider van deRowanafdeling, trouwt met Marianne dieakela bij de welpen is.Een jaar voor het trouwen kochten zij eentypisch huis aan de Klokstraat 4 in Aarle-Rixtel, dat ingrijpend moest wordenverbouwd. In 1982 verhuizen zij naar deMolenstraat in Aarle-Rixtel.Het echtpaar krijgt twee kinderen.Evie Marie Jeanne, geboren teHelmond, 24 oktober 1979Vera Marie Henriette, geboren 15augustus 1982De woning aan de Lieve Vrouwestraat nr 8 teMierlo-HoutPagina 80 van101


Harrie Löring en Marianne Verhagen, 3 april 1976Anette Löring en Rini van Hoof, 23-12-1971 Hans van Hoof en Ans Löring, 2-10-1976Pagina 81 van101


7.2 Adrianus Theodorus Henricus LöringAd Löring is de tweede stamhouder. Hijwoont samen met Mieke van de Boomen.Hun twee kinderen zijn:‣ Maut, geboren, geboren 14september 1989 te Mierlo‣ Joost geboren, geboren 5 maart1991, te Mierlo die de stamhoudervan deze tak isv.l.n.r: Ad, Maut, Joost en Mieke (1991)Pagina 82 van101


8 De andere stamhoudersDe andere stamhouders van de familieLöring zijn:‣ Hendricus-Franciscus Cornelis(Hans) Löring, geboren op 27september 1960 te Mierlo-Hout‣ Adrianus Wilhelmus Maria (Jos),geboren 1 mei 1963 te MierloHans en Jos zijn zonen van HenricusTheodorus Löring en Antoinetta JohannaHuberdina (Netty) de Leeuw.Jos trouwt op 11 maart 1988 in Helmondmet Geertruda Timmermans en zorgt voortwee stamhouders:‣ Bjorn Hendricus Helena, 11 maart1988 te Helmond‣ Yannick Hendrikus Pattricius Ineop 25 februari 1992 te Helmond.Voorts zijn er nog 2 stamhouders:‣ Bernardus, Hendricus AntoniusMaria, geboren 18 juni 1962‣ Theodorus Anthonius JohannesMaria, geboren 5 september 1963Ben en Theo zijn de zonen van WilhelmusTheodorus Löring en Maria Anna Lucia(Mimi) Hoeks.TTheo en Wim Löring op de Hannover MessePagina 83 van101


9 De familie Löring in de andere woonplaatsen9.1 Lonneker / EnschedeWanneer Johann Bernard Löring in 1862 innaar Enschede verhuist woont in het nabijgelegen Lonneker Johann HeinrichLöring, landbouwer van beroep.Dit blijkt uit de huwelijksakte: op 19augustus 1835 treedt hij voor de burgerlijkestand van Lonneker in het huwelijk metGeertruda Slothuis.Volgens deze huwelijksakte is JohannHeinrich Löring afkomstig uit Epe, in hetkoninkrijk Pruissen.Hij is 32 jaar oud, meerderjarige zoon vanwijlen Johann Gerhard Löring en JoannaLenders, en geboren op 27 december 1802.Zijn vader is overleden in Epe op 24 januari1824. Hij zal ongeveer 1770 geboren zijn.Zijn moeder Joanna Lenders overleed inEpe op 12 juni 1831.Uit de huwelijkse bijlage blijkt dat hij inNederland vrijstelling krijgt voor deMilitaire Militie, omdat hij in Pruissen alaan zijn verplichtingen heeft voldaan.Verder staat in dit schrijven van "DeGouverneur der Provincie Overijssel"vermeldt dat hij sinds mei 1932 in Lonnekerwoonachtig is.Uit deze huwelijksakte, aanwezig in hetgemeentearchief van Enschede blijkt datdeze familietak Löring uit Epe in Duitslandafkomstig is. Deze plaats ligt op enkelekilometers van Wessum.Teruggaande tot ongeveer 1740 bestaat ergeen relatie tussen de familie Löring welkethans in de omgeving van Enschede woonten die welke in de omgeving van Helmond.De echtgenote van Johann Heinrich Löringis Geertruda Slothuis, zonder beroep,geboren en wonende te Lonneker. Zij is eeneen meerderjarige dochter van JoannesSlothuis en Joanna Schepers. Zij is geborente Enschede op 23 november 1810.Op 16 december 1835 doet Johann HenrichLöring bij de Burgemeester van Lonnekeraangifte van de geboorte van een zoon,genaamd Gradus, geboren op 14 december1835.De naam Gradus komt later in het archiefvoor samen met de namen "JohannesWilhelmus".Johann Heinrich is een kleinzoon vanJohann Hermann Löring, gestorven inEpe op 4 april 1799 en Joanna Prinz,gestorven 20 juli 1795 in Epe, grootoudersvan vaders zijde; en Johann HermannLenders, gestorven 9 mei 1804 en MariaMeijer, gestorven 4 december 1793,grootouders van moederszijde.Johann Herman Löring zal rond 1740geboren zijn, waarschijnlijk in Epe.Pagina 84 van101


Tuin bij Tante Siska in EnschedeTante Siska & Ome Martinus Roelofs – LöringPagina 85 van101


Johann Henrich Löring en GeertrudaSlothuis krijgen de volgende kinderen:‣ Gradus, geboren 16 december1835, te Lonneker‣ Jannes, geboren 24 april 1838,te Lonneker‣ Gezina, geboren 27 juli 1843, teLonneker. Bij dezegeboorteaangifte worden denamen van de ouders"vernederlandst": "dochter vanJan Hendrik Leurink of Löring,42 jaar oud, landbouwer teLonneker, zijn vrouw GeertrudaSlot, ook Slothuis genaamd‣ Johannes Lorink, 2 juni 1846,te Lonneker. Bij deze aangiftewordt de achternaam met een 'K'geschreven: "vader JohannHenrich Lörink, 43 jaar,landbouwer, gehuwd metGeertruda Slothuis."‣ Mina, 11 juni 1850, te Enschede‣ Gerhard, geboren 30 november1853, aangegeven 2 december1853Johann Henrich Löring sterft op 23 maart1855 te Lonneker.Levensloop kinderen:‣ Gradus (Johannes-Wilhelmus)Löring treedt in het huwelijk metJohanna Riesthuis, geboren of 18augustus 1848, of 28 augustus 1842of 28 augustus 1841Zij krijgen zeker 4 kinderen:o Hendrikus, 2 april 1863,trouwt met LamberdinaHarmsen, geboren 25december 1870, Hengeloo Femina Geertruda, 22januari 1866 trouwt metEgbert LambertusTempelman, geboren 3november 1858 te Deventero Johanna Geertruda, 8oktober 1873 of 3 oktober1873, te Enschede, trouwtmet Schuurman, FranciscaHendrika(?), geboren 24januari 1871, gehuwd 7oktober 1897o Hendrika, 17 januari 1881,te EnschedeVerder werden met als achternaam "Löring"geboren te Enschede:‣ Gerhard, 30 juli 1868‣ Geertruida Femia, 16 apr. 1870‣ Geertruida, 23 dec. 1876‣ Johanna Geertruida, 7 aug. 1886‣ Geertruida Johanna, 14 juli 1888‣ Roelof Hendrik, 3 jan. 1891‣ Gradus Johannes Wilhelmus, 14dec. 1891‣ Johannes Wilhelmus, 23 dec. 1892‣ Hendrik, 1893In 1992 telden we in het telefoonboek onderde woonplaats Enschede acht maal deachternaam Löring, onder Oldenzaal kwamde naam één keer voor.Deze naamdragers zijn afstammelingen vanJohann Heinrich Löring en GeertrudaSlothuis.Pagina 86 van101


Pagina 87 van101


9.2 WessumAnno 1992 woont er volgens de Pastoor ende Stadsverwaltung van Ahaus niemandmeer met de achternaam "Löring" inWessum en/of Ahaus.Het telefoonboek gedateerd, eind tachtigerjaren vermeldt nog:‣ Löring, Josef, Am Tor 8,Otterstein/Ahaus tel 81888‣ Löring, Marlies, Wesheim 52,Wessum/Ahaus, tel 68381Een oude mevrouw, heet met haarmeisjesnaam Löring: Mevrouw Kamer-Löring, Neustrasse 65, Wessum.Haar woning ligt in het buitengebied vanWessum. Dit huis is in het zelfde gebiedgelegen als waar aan het einde van devorige eeuw huis nummer 44a stond.Deze mevrouw heeft zich nooit verdiept inhaar afkomst, en heeft dus geen informatie.Opa Hendrik en Oma Johanna LöringPagina 88 van101


Vader Jan en moeder Jeanne LöringPagina 89 van101


10 Tot BesluitIn dit boekwerk is de geschiedenis van deBrabantse familie Löring beschreven. Ik benme ervan bewust dat bepaalde onderwerpenwellicht te diep zijn uitgelicht, terwijlandere onderbelicht bleven.Het moeten maken van bepaalde keuzes,maar ook de beschikbaarheid vaninformatie speelde hierbij een rol.Toch hoop ik dat U inzicht hebt gekregen inde boeiende historie van onze familie.Dan is het doel bereikt.September 1991, kinderen en kleinkinderen van Jan en Jeanne Löring-Beerens:Vlnr: Maud, Ad, Mieke, Joost, Ans, Hans, Freek, Rinie, Adrie, Anette, Vera, Hennie, Marianne, Evie en HarriePagina 90 van101


Bijlage I : Bronnen en archievenGeraadpleegde archieven:Bistumsarchiv Münster.Doop-trouw-begraafboeken (DTB-boeken) Wessum, 1648-1900Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Münster,Archiv Frytag von LöringhoffKadaster Nordrhein WestfalenKirchspiel DattelnKirchspiel WessumGemeentearchief OchtrupBurgerlijke stand m.b.t. WerningGemeentearchief EnschedeArchief voormalige gemeente LonnekerBurgerlijke stand 1811-1911 m.b.t. LöringDTB-boeken Lonneker m.b.t LöringGemeentearchief UdenDTB-boeken m.b.t. SpieringsBurgerlijke stand 1811-1911 m.b.t. LöringGemeentearchief HelmondBurgerlijke stand Gemeente Helmond, 1811-1813Zuid-Willemsvaart / Helmondsche CourantGemeente Datln m.b.t. LöringhofGESPREKKEN:Jan Löring, HelmondDora Brouwer-Löring, NieuwegeinRie Löring, BoxtelWim Löring, HelmondCorrie v.d. Linden- Löring, Helmond.Pagina 91 van101


Bijlage II : Inventarisatie familie Löring in WessumInventarisatie van de DTB boeken van Wessum levert over deze periode de volgende informatieop m.b.t. de familie Löring.31 januari 1650wordt het kind Greta Loring gedoopt.De ouders zijn Johan Löring en E Salat. Peter en meter zijn Greta Brugge en Johan Löring.Greta Löring wordt op 25 mei 1731, 81 jaar oud, in Wessum begraven19 oktober 1650Arant Löring of Lozing trouwt met .... zum Torteken.14 februari 1654trouwt een Löring van het vrouwelijke geslacht10 september 1656is Engelbert Loering getuige bij de doop van Greta, dochter van Agant Pluint en ....6 januari 1658is Jous (Johannes) Löringh, getuige bij de doop van Johan Holtkamp5 februari 1664zijn Arnold Loring en Elise, echtgenote van Henrizi Vortkamp, getuigen bij de doop vanElisabeth, 'illegitimus'(onwettig kind).In het doopboek is vermeldt: "De vader is onbekend, maar er wordt gezegd dat een militair uitWezel de vader is". De moeder is Trina (Catharina) Vortcamp.1 februari 1669trouwen Hermann Rot of Kot en Margareta Loving of Loring, niet in de eigen kerk vanWessum maar in Alstätte, zoals het trouwboek vermeldt.20 februari 1674trouwen Camberts to Welde met Hermaninna Lörings19 juli 1674trouwen Martin Kerkhoff en Joanna Lörings29 juli 1674Harting Confl… trouwt met Joannis Lörings.7 februari 1688trouwen Hemanny Pawen (?) en Hermanna Lörings18 januari 1691wordt Joanny Cuspar Breve gedoopt, dochter van Bernhard Bruyning en Elisabetta Löring.Pagina 92 van101


4 februari 1691wordt Hendrica Epping gedoopt, kind van Arnoldy Epping en Bernadina Löring.Doopgetuigen zijn Hermanny ter Brink en Joanna Epping.31 maar 1695wordt Jofinam gedoopt, kind van Albert Ascheman en Efinin. Getuigen zijn Abraham Löringsen Margaretha Effing.20 mei 1695wordt gedoopt Hermannes, een onwettig kind. De moeder heet Christaina, als vader noemt menEngelbertus Gomöller.Doopgetuigen zijn Christana Aartz en Joannes Löring.8 december 1697wordt Margaretham gedoopt (In dit jaar worden alle namen op het einde met een Mgeschreven)Het is een kind van Abraham Löring en Elfina? ElsingDe doopgetuigen zijn Margaretha Essing en Vernary Grotehus1700-18003 augustus 1700wordt Adelheid gedoopt, dochter van Johan Bruning en Joanna Löring,5 mei 1723wordt Engelbertus gedoopt, zoon van Antonie ten Veld en Magdalena Lörinck. Doopgetuigenzijn Engelbertus Löring en Hermanna Brunkamp.28 augustus 1724wordt Adolphus gedoopt, zoon van Ambronig ten Sandtveld en Magdalena Lörinck.Doopgetuigen zijn Lucas Lörinck en Elisabeth ten G...veld.20 februari 1727trouwen voor de pastoor van Wessum Lucas Löring en Joanna Qneckebaum.Zij wonen te GRAES, waar de volgende kinderen worden gedoopt:Jokadum Hendricum, 18 april 1728,doopgetuigen Engelbertus Löring en Joanna LüringJohanna Gertrudis, 1 sept 1730doopgetuigen Joannes Helmer en Gertrudis LoüningHerm.Christien, Graes, 15 maart 1733doopgetuigen Margareta Löring en Hermannis QneekboomAnna Margaretha, Graes, 21 mei 1736doopgetuigen Anna Queenbaum en Drika Schuring QueembaumAdolphus, Graes, 14 maart 1738doopgetuigen Herman Hogers en Anna Löring28 oktober 1729trouwen Agneti Maria Terhar en Johanne Henrico Löring.Pagina 93 van101


15 april 1743wordt Lucas Löring begraven.24 juni 1746hertrouwt Joanna Queekebaum met Hermann Droppe. Getuigen zijn Johanna Hoyer en WerbersSchuring.Tussen 1735 en 1740 worden van het echtpaar Hermannes Löring en Christina Steggehuisgeboren in GRAES en gedoopt:Joannes Hermannes, Graes, 24 aug 1735,doopgetuigen Bernardo Trienkens en Joanna SteghuisJoanna Christina Graes, 3 mei1737doopgetuigen Elisabet Hollekamp en Bernardus VersterringJoanna Christana Graes, 17 mei 1740doogetuigen Joanna Vester en Margaretha Steggehus.In 1747wordt Anna Löring of Lösing geboren. Zij wordt n.l. begraven op 14 maart 1803 in Wessum.Zij overleed daar in de leeftijd van 66 jaar aan 'constepolio'.Een Anna Lösing, gehuwd met Georgie Woesthuis krijgen op 12 november 1777, Pagus eendochter, Anna Margaretha. Doopgetuigen zijn Vatharina Woesthuss en Antonius Lösing.22 juli 1758trouwen Engelbert Beckman, weduwnaar en Christina Löring, "teflet Arnoldus Rinkelmanwinter Grüming of Gaësschultz.1759Johanna Löring geboren.Zij sterft n.l. op 19 september 1835 te Graes in de leeftijd van 76 jaar, t.g.v. oudheid. Zijlaat twee kinderen achter. Wordt op 22 september 1835 begraven.Ongeveer 1730Gerhardus Lörink, ook geschreven Löring geboren. In de doopboeken van Wessum komt zijnnaam niet voor.Op 12 mei 1760 trouwt in Wessum: Gerardus Henricus Löring met Christina Dufs ofBush of Buss. Getuigen zijn Hermannes Laijng en Gerardus ter Brink.Dit echtpaar krijgt zeker 4 kinderen:-Joanna Gertruda Girberdi?, Graes, gedoopt 7 oktober 1762,peter en meter Joes Fuffs en Jefina Welt..Layng?-Anna Gertrudis, te Graes, gedoopt 12 maart 1765,peter en meter; Antonius Effings en Gertrudis Löring,-Joes Hermannes Adolphus, te Graes, gedoopt 3 april 1767,peter en meter, Hermannes Layng en Margaretha Löring,-Joanna Gerdina Gertrudis, te Graes, gedoopt 16 februari 1772,peter en meter: Johannes Hermannus. Effering en Anna Geskeman.Pagina 94 van101


Gerhardus Löring wordt begraven op 27 september 1775 te Wessum.6 juni 1761trouwen in Nienhous Antonius Ekkeman en Margaretha Löring.Afgeleid van haar overlijdensdatum op 5 januari 1807 in de leeftijd van 80 jaar isMargaretha geboren in 1727.Getuigen zijn ...Breuning en Vogelbertus Keffebing.Het echtpaar sticht een groot gezin; alle kinderen worden geboren in Averesch-Joanna Margaretha Adelheidis, 7 juli 1762doopgetuigen Gerardus Lörink en Adelheid Helmonds, weduwe van Efferman-Adolphus, 3 december 1763.doopgetuigen Arnoldus Eggeman, Christina Busch.-Joes Gerardus Hermannus, 10 januari 1765doopgetuigen Bernardus Gerkenamm en Johanne Eggkeman-Joanna Margaretha, 30 september 1767,doopgetuigen Joes Hermannus Franken, Will Brömmer, Joanna Kuitenberg enDiane Elsing1768Joannes Hermannes Löring geboren in Alstatte.Hij huwt n.l. in november 1808 op 40 jarige leeftijd in Wessum met Anna CatharinaRobbes, 28 jaar en geboren in Heek.-Arnoldus Henricus, geboren 14 november 1770,doopgetuigen Antonius Esscheman en Adelheid Brommer.-Joannes Hermannus, geboren 1 januari 1772doopgetuigen Joan Herman Cannenburg en Margaretha Brommer.-Anna Maria Gerbina Gertrudis, geboren 4 februari 1774doopgetuigen: Bern Henr Ekkerman en Gertrudis Lörink-Albertus Antonius, 10 november 1775doopgetuigen: Anton Ekkerman en Joanna Bräcker-Joanna Christina, 18 november 1777doopgetuigen Elisabetha Beerlage en Engelbertus Ekkerman-Lambertus, 18 juni 1779doopgetuigen: Engelbert Ekkerman en Elisabetha Hillers.5 april 1762Christina Löring wordt begraven. In het begraafboek wordt hierbij vermeld: 'uxor colongBeckman, ofwel: echtgenote van Beckman.12 maart 1765Anna Gertrudis, te Graes geborenouders Gerhardus Lörink en Christina Dusst. Doopgetuigen Antonius Effing enGertrudis Lörink.19 augustus 1766Bernardus Hermannes Alloysius Elkerman gedoopt,geboren te Graes, Zoon van Joes Elkerman en Margaretha Lörink.Margaretha Löring wordt begraven op 5 januari 1805. Zij sterft in de leeftijd van 80jaar op Averesch.Pagina 95 van101


1769Gertrud Löring geboren.Zij sterft n.l. te Graes op 10 mei 1831 om 11 uur 's morgens, in de leeftijd van 62 jaardoor maagkramp. Zij laat grote en minderjarige kinderen na. Begraven op 14 mei inWessum.8 juli 1773trouwen in Wessum Gertrudis Henricus Löring en Anna Elisabetha Beerlagegetuigen zijn Hermannis Laing en Gerardus Demma...Het echtpaar krijgt twee kinderen:-Gerhardis Henricus, te Graes, gedoopt 19 juli 1774doopgetuigen Joan Henrich Beerlage en Joanna Busch-Maria Gertrudis, Graes, gedoopt 1 december 1775,doopgetuigen Gertrudis Löring, en Arnoldus Beerlage.27 september 1775Gertrudis, de vader overlijdt voor de geboorte van zijn tweede kind.De weduwe Anna Elisabetha hertrouwt op 10 januari 1776 met Joannes HermannusUhenbrinck. Getuigen zijn Joannes Breuning en Joanna Terhaar.6 januari 1775Herman Löring begraven, een kind.7 januari 1776Joan Bernardus Löring begraven, een kind13 januari 1776.Maria Löring begraven, een kind3 juni 1776Gerhardus Henricus Josephus Löring, gedoopt, geboren op Averesch, zoon van EngelbertusLöring en Eva Hilbering.doopgetuigen zijn Joan Bernardus Hilbering en Adelheidis Leuters.31 januari 1781trouwen Johannes Gerhardus Busch en Christina Lörink. Getuigen zijn Joan HendrikusKappelhof en Josephus Farwerk.1 juli 1781Joan Wilhelmus Löring, weduwnaar, trouwt in Heek (Duitsland) met Catharina Epping,weduwe van Gertrud Verkortte.6 april 1789Gerhard Heinrich, geboren op Graes, wordt gedoopt.Zoon van Joanna Löring. niet gehuwd. Zij noemt als vader Herman Dorenbusch.doopgetuigen: Herman Elfering en Joanna Kotland12 jaar later krijgt zij een tweede ontwettig kind:Pagina 96 van101


30 januari 1801Joannes Bernardus, Graes. Nu noemt ze als vader Hermann Böcker.doopgetuigen: Joh.Bern. Dome en Gertruda Löring.29 oktober 1797Bernardus Henricus Löring trouwt met Margaretha-Elisabeth Pegels18 april 1798Gertruda Löring, waarschijnlijk geboren in 1769, trouwt met Joan Hermannus Busch.Getuigen zijn Joannes Henricus Hapels en Engelbertus Hapels. Er wordt dispensatieverleend voor dit huwelijk wegens 2e en 3e graadsbloedverwantschap.Zij krijgen de volgende kinderen:-Anima Alexus, gedoopt 18 maart 1799,doopgetuigen: Joanna Busch en Gerd. Hendrik Lainck-Gerhardus Henricus, 28 juli 1801, Graes,doopgetuigen Adolphus Löring en Gertrüda Losse.-Gerhard Henricus, 14 juli 1803, Graes,doopgetuigen: Geongius Helmen en Maria Blommel.-Gerhardus Hermannus, 4 oktober 1806, Graes.-Christina Adelheid, aug 1809doopgetuigen Margaretha Ukkelbrink en Johann Henrich Rekomst-Johann Gerhard, december 1810doopgetuigen Gerhard Henrich Dorenbusch en Joanna Busch en C Wolskeman.-Maria Adelheid, 27 april 1816, Graesdoopgetuigen: Anna Maria Thijman en Adolph Böcker.18 maart 1806Johannes Henricus gedoopt, geboren te Graes,Ouders: Johann Henrich Löring en Elisabeth Kesteringdoopgetuigen: Joh. Henr. Rumkamp en Magdalena Laing.november 1808Joannes Hermannes Löring, geboren in Alstatte, trouwt op 40 jarige leeftijd in Wessum metAnna Catharina Robbes, 28 jaar en geboren in Heek.november 1809Hohann Hermann Humkamp, 30 jaar, geboren in 1779 in Averesch, trouwt met GertrudLöring, 26 jaar, geboren in 1783 te Altstatte.Zij krijgen als kinderen:-Joanna Maria, maart 1812,Doopgetuigen Anna Catharina Löring en Anton Humkamp-Gerhard Heinrich, 20 januari 1816Doopgetuigen: Johann Hermann Löring en Margaretha Humkamp-v. Beeker.Johanna Margaretha, 28 december 1820Doopgetuigen: Gertrud Heumkamp en Engelbert LöringJohanna Margaretha, 2 april 1823Doopgetuigen Christina Löring en Johan Henr HumkampJohannes Joseph, maart 1824Doopgetuigen: Nicolaus Löring en Maria GrengPagina 97 van101


22 oktober 1818trouwt Nicolaus Löring, 36 jaar, geboren te Altstatte (1782) met Maria Cath. Werke, 19 jaar,geboren te Altstatte (1799).Zij wonen im Wessum/Averesch.25 november 1819Johann Gerhard, geboren te Graes.Ouders: Johann Hermann Brügger en Anna Löringdoopgetuigen Theodor Hoger en Elisabeth Brügger.14 mei 1831Gertrud Löring wordt gegraven.Zij stierf aan maagkramp in de leeftijd van 62 jaar op 10 mei om 11.00 uur. Zij laatgrote en minderjarige kinderen achter.ongeveer 1834Gerhard Henrich Löring, Leibzichter op de Dorenkötte in Averesch, is gehuwd met MariaDorenkötte, geboren in 1816 op Averesch.Dit paar had als kinderen: 1-Johan Arnold, 29 december 1834, Averesch-Anna Margaretha, 27 april 1837,Avereschoverleden 6 maanden oud op 4 oktober 1837 op Dorenkotte ten gevolge van"Convals' en begraven op 7 oktober.-Hermann, overlijdt op 21 juni1839 om 10 uur 's avonds, negen maandenoud, t.g.v. convuls, wordt begraven op 24juni.-Bernard Henrich, 13 aug 1840, Averesch-Herman, 4 december 1842-Maria Catharina, 4 oktober 1850, AvereschMaria overlijdt op 42 jarige leeftijd, vijf minderjarige kinderen achterlatend, en wordt begravenop 24 november 1858 in Wessum.Bernard Heinrich Löring.In 1880 is vastgelegd in het archief van de Stadsverwalting Ahaus dat op 13 augustus1840 in Wessum werd geboren Bernard Heinrich Löring, op "Averesch", met als adresWessum, huisnummer 44. Zijn beroep was rond 1880 "inwonend knecht op eenboerderij". Deze boerderij stond buiten Wessum, nabij de spoorlijn, richting Graes.Hij is getrouwd is met Maria Vortkamp, geboren te Graez op 29 juli 1848.29 juli 1834Adolph Löring trouwt met Margaretha Roose-Everings.Het adres van Adolph luidt dan "Oude MÜtton. Afgaande op de trouwgegevens (leeftijd) is hijin 1807 geborenDe getuigen bij het huwelijk zijn Gertrud Heinz Roose en Gerh. Henr. Löring.1 Bisschopplijk archief Münster, doopboek WessumPagina 98 van101


19 oktober 1834-Henrich, geboren te Graesouders Adolph Löring en Margaretha Roose-Everings.18 november 1834.Gerard Heinrich Loring trouwt 29 jaar oud en woonachtig in "Aschenmauseen" bij Graes metGertrud Dünne.Gertrud Dünne woonde "Im Steggehuis" bij Graes en was 30 jaar oud.Als getuigen traden op Henr.Herm. Ascheman en Joseph Dünne.Dit echtpaar kreeg zeker 5 kinderen: 2-Johann Henrich, 3 september 1835, 1 uur 's middags-doopgetuigen: Christina Löring-Dünne en Henrich Herm. Aschemann.gestorven op 14 januari 1844 te Graes-Johann Bernard, geboren te Wessum, 20 april 1837 om 1 uur 's morgens.doopgetuigen: Johann Theodor Hollekamp en Marin Aschemann-Johanna Maria, april 1838.begraven in de leeftijd van 13 jaar en 10 maanden aan 'Schwats'op 8 februari 1852, als dochter van Gerhard Heinrich Löring, leibzichter-Joanna Maria,overlijdt op 8 februari 1852, om 5 uur 's morgens in de leeftijd van 13 jaar en 10maanden aan 'schwint'. Hieruit blijkt dat ze in april 1838 geboren is.-Johann, 28 januari 1841, 1 uur 's morgensdoopgetuigen: Johann Henrich Dünne en Elisabeth Rehorst-Elisabeth, 6 februari 1844, 10 uur 's avonds.doopgetuigen: Joseph Dünne en Margaretha Rose.-Anna Margaretha Elisabeth, gedoopt 18 mei 1848, om 3 uur 's morgens.doopgetuigen: Elisch Dünne, thilus Hollekamp, en Albert Lörinck bij Ammelm.Bij deze geboorteaangifte was de vader nog Steggehues leibzichter19 september 1835Johanna Löring, gestorven in de leeftijd van 76 jaar wordt begraven Zij is gestorven om 9 uur's avonds, gen gevolge van oudheid. Zij laat twee kinderen achter.17 januari 1844Johann Henrich begraven. Zoon van Gerhard Henrich Löring en Gertrud Dünne. Als beroepvan vader wordt vermeldt: 'Kättern in Graes'(=kleine boer).Overleden op 14 januari om 4 uur 's morgens in de leeftijd van 8 jaar en 4 maanden, t.g.v.'Sëntrum'.2 Bisschoppelijk archief Münster, doopboek WessumPagina 99 van101


1845Johann Henrich Löring was gehuwd met Anna Maga.. Ridderbrök, uit AvereschZij krijgen zeker twee kinderen:-Johanna Margaretha Elisabeth, 31 mei 1845Doopgetuigen zijn Joseph Löring en Mar.with Ridderbrock.-Henrich Anton Joseph Herman, geboren op Averesch, 24 juni 184810 november 1852-Joann. Wilhelm wordt gedoopt, geboren te Averesch,ouders Joan Herm Rütters-Bütterhoff en Joanna Christina Hollmann.Doopgetuigen zijn Baanken en Maria Gertrud Löring.Pagina 100 van101

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!