Czas na przedsiębiorczość - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

wup.gdansk.pl
  • No tags were found...

Czas na przedsiębiorczość - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

indywidualna działalnośćCzas na przedsiębiorczośćgospodarczaPoradnik dla osób,które zamierzają uruchomićindywidualną działalność gospodarcząz dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracyindywidualna działalnośćgospodarcza- 1 -STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r.


Czas na przedsiębiorczośćindywidualna działalnośćgospodarczauzyskać pracując na własne konto. Samodzielna praca wyzwala ukryte talenty, stajesz się bardziejtwórczy. Samorealizacja jest źródłem głębokiego zadowolenia, a także poczucia szczęścia.Pokażemy Ci zatem, jak możesz zostać „swoim szefem” dzięki dotacji z Powiatowego UrzęduPracy. Wskażemy, z jakimi obszarami wiedzy warto się zapoznać przed zarejestrowaniem działalnościgospodarczej, w jakich instytucjach możesz uzyskać szczegółowe informacje oraz ktomoże pomóc Ci pokonać liczne przeszkody, którym będziesz musiał stawić czoła.Uzyskanie dotacji w Powiatowym Urzędzie PracyStatus bezrobotnego daje Ci możliwość otrzymania dotacji udzielanej przez Powiatowy UrządPracy (PUP) na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej, czyli kapitału finansowegona start Twojej firmy. Kiedy posiadasz status bezrobotnego, wniosek o przyznanie dotacjiz Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej możesz złożyć w Powiatowym UrzędziePracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce, w którym zamierzaszprowadzić swoją działalność.Zgodnie z obowiązującym prawem 2 Powiatowe Urzędy Pracy mogą jednorazowo przyznaćśrodki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 600% przeciętnegowynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy.Uzyskane środki mogą być przeznaczone np. na zakup środków trwałych, wyposażenia,maszyn, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciemtej działalności. Uzyskane środki nie mogą być przeznaczone na udziały w spółkach, działalnośćsezonową, zakup ziemi i innych nieruchomości, zakup, remont, adaptację lokalu, w którymbędzie prowadzona działalność gospodarcza, na leasing, przejęcie działalności gospodarczejprowadzonej przez inną osobę, pokrywanie kosztów dzierżawy, danin publicznych(podatków, w tym cła, akcyzy, opłat, składek) oraz opłat administracyjnych.Każdy z Powiatowych Urzędów Pracy posiada własny regulamin przydzielania dotacjina podjęcie działalności gospodarczej, określający szczegółowe wymogi dla ubiegającychsię o dotację. Wymogi te dostosowane są do sytuacji gospodarczej konkretnegopowiatu i sytuacji na lokalnym rynku pracy. Podstawą do tworzenia regulaminu PUP jestUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie w sprawie(…) przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej 3 .Składamy wniosekJeśli chcesz uzyskać środki na rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej, koniecznieprzed zarejestrowaniem firmy, zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy, w którym jesteśzarejestrowany jako osoba bezrobotna lub właściwego dla miejsca, w którym zamierzasz prowadzićswoją działalność. Tam otrzymasz odpowiedni formularz wniosku. Możesz równieżpobrać formularz wniosku ze strony internetowej PUP.W formularzu wniosku umieścisz następujące informacje:• wysokość wnioskowanej dotacji,• rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzasz podjąć,• symbol rodzaju działalności, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD2007),• termin podjęcia działalności gospodarczej – musi być zgodny z datą wskazaną we wnioskuo wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1) oraz nie może być wcześniejszy niżdata podpisania z PUP umowy o uzyskanie dotacji,• adres, pod którym będzie prowadzona działalność gospodarcza,• kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności i wskazanie źródeł ich finansowania(własne, dotacja z PUP),• szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków,• spodziewane wyniki ekonomiczne z prowadzonej działalności gospodarczej przez okres12 miesięcy od rozpoczęcia działalności,• propozycję formy zabezpieczenia dotacji w przypadku nie dotrzymania warunków umowy z PUP.Do wniosku o dotację musisz również dołączyć 4 :• oświadczenie o niekorzystaniu dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innychfunduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenielub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,• oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu 5 do otrzymania środkówna podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacjii doradztwa dotyczących tej działalności,• oświadczenie o sytuacji majątkowej własnej i współmałżonka,• oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniemwniosku,2 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztówwyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu środkówna podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 30, poz. 156)4Lista wymaganych załączników jest wyszczególniona w regulaminie udzielania dotacji w każdym z powiatów. Załącznikite mogą się nieznacznie różnić, dlatego warto zapoznać się z regulaminem w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztówwyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu środkówna podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 30, poz. 156)- 6 - - 7 -


Czas na przedsiębiorczośćindywidualna działalnośćgospodarcza• oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na ubieganie się oraz wykorzystanie dotacjizgodnie z przeznaczeniem,• w niektórych PUP również biznesplan.O wsparcie finansowe z Urzędu Pracy możesz się ubiegać jeżeli:• posiadasz status osoby bezrobotnej, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjachrynku pracy 6 ,• w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku będąc bezrobotnym nie odmówiłeś,bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formypomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjachrynku pracy,• nie przerwałeś z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznychlub innej formy pomocy określonej w ustawie,• po skierowaniu podjąłeś szkolenie, przygotowanie zawodowe Dorosłych, staż lub inną formępomocy określoną w ustawie• nie korzystałeś dotychczas z bezzwrotnej dotacji z Funduszu Pracy lub z innych funduszypublicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpieniedo spółdzielni socjalnej,• spełniasz warunki w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis, (zgodnie z rozporządzeniemKomisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE),• w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację nie prowadziłeś działalnościgospodarczej.W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku i pozostałych wymaganych dokumentów otrzymujeszpisemne powiadomienie o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji. W przypadku odpowiedzi pozytywnejzawierasz umowę, w której określone są warunki korzystania z przyznanych środków.Zawarta umowa zobowiązuje Cię przede wszystkim do:• podjęcia działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie,• wydatkowania środków zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem (określonym we wniosku),• udokumentowania i rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie,• prowadzenia działalności nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy,• w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, zaprzestania lub zawieszeniadziałalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy lub w przypadku naruszeniainnych warunków umowy – zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymiw ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania.Niektóre Powiatowe Urzędy Pracy przed udzieleniem dotacji organizują obowiązkowe szkoleniaz zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku jednym z warunkówuzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej jest ukończenie szkolenia.Pamiętaj!Następny krok do założenia swojej firmy podejmij dopiero wtedy, gdy środki z dotacjiprzekazanej przez Powiatowy Urząd Pracy znajdą się na Twoim koncie bankowym.Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczejw Urzędzie Miasta lub Urzędzie GminyKolejnym krokiem do założenia indywidualnej działalności gospodarczej z dotacji uzyskanejw Powiatowym Urzędzie Pracy 7 jest złożenie wniosku EDG-1 o wpis do Ewidencji DziałalnościGospodarczej. Organem ewidencyjnym jest organ administracji samorządowej, który dokonujerejestracji na podstawie wniosku o wpis – Urząd Miasta, Urząd Gminy lub Urząd Miastai Gminy. Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla Twojego miejsca zamieszkania. Miejscemzamieszkania jest miejscowość, w której przebywasz z zamiarem stałego pobytu.W tym celu wypełniasz wniosek EDG-1, który pobrałeś ze strony internetowej organu ewidencyjnegolub bezpośrednio w jego siedzibie. Możesz wcześniej przygotować sobie taki wniosekw domu, a podpisać go i ewentualne niejasności wyjaśnić już na miejscu, w Urzędzie.Wniosek możesz złożyć do Urzędu Miasta/Gminy następującymi drogami:1. jako formularz papierowy złożony osobiście lub przez pełnomocnika,2. jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym poświadczeniem podpisuwnioskodawcy,3. elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej UrzęduMiasta/Gminy 8 , niepodpisany elektronicznie,4. elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej UrzęduMiasta/Gminy, podpisany elektronicznie.Zintegrowany wniosek EDG-1 jest jednocześnie:• wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,• wnioskiem o nadanie numeru REGON,• zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym NIP,6 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415z późn. zm.)7 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415z późn. zm.)8 Jeśli Twój Urząd już przewiduje taką drogę- 8 - - 9 -


Czas na przedsiębiorczośćindywidualna działalnośćgospodarcza• zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS / oświadczeniem o kontynuowaniuubezpieczenia w KRUS.We wniosku EDG-1 umieszczasz następujące dane:• imię i nazwisko oraz nazwę (firmę), pod jaką będzie prowadzona działalność – nazwą firmyjest już Twoje imię i nazwisko i można na tym poprzestać. Praktyka jednak pokazuje, iżdodatkowo nazwa własna firmy (np. „KAMA”), lub choćby określenie np. „firma usługowa”przydaje się w jej dalszym funkcjonowaniu,• PESEL,• Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),• wszystkie posiadane obywatelstwa,• adres zamieszkania i/lub zameldowania,• adres miejsca (miejsc) prowadzenia działalności,• datę rozpoczęcia działalności – działalność gospodarczą możesz rozpocząć już w dniu złożeniakompletnego wniosku, dlatego data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż dzieńzłożenia wniosku; możesz określić też późniejszy termin rozpoczęcia działalności,• opis przedmiotu działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – zgodnie z załącznikiemdo rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności(PKD). Numer PKD wpisany na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczejmusi być zgodny z numerem PKD zawartym w umowie z Powiatowym Urzędem Pracy.Wymóg taki jest związany z przeznaczeniem dotacji na konkretną działalność ujętą w biznesplanie,podlegającą kontroli PUP w zakresie realizacji i wykorzystania środków. Każdązmianę dotyczącą poszerzenia Twojej indywidualnej działalności gospodarczej o nowy zakresi nowy numer PKD musisz skonsultować z PUP i uzyskać zgodę.Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym na miejscu. Potwierdza się równieżzgodność danych z Twoim dokumentem tożsamości. Jeśli wniosek jest poprawny – otrzymaszpokwitowanie o jego przyjęciu. Pozostałe czynności, czyli zgłoszenie do REGON, zgłoszenielub aktualizację NIP oraz zgłoszenie płatnika składek do ZUS wykona w Twoim imieniu Urząd.Upewnij się wcześniej, czy działalność nie wymaga koncesji lub spełnienia specjalnych wymogów.Takie wiadomości musisz zdobyć przed złożeniem wniosku, gdyż nawet uzyskanie wpisudo ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta/Gminy, nie będzie uprawniało Ciędo wykonywania działań objętych koncesją lub zezwoleniem. Miejsca pozyskania uprawnieńoraz ich charakterystykę i warunki uzyskania uzyskasz w instytucjach odpowiednich dladanych zezwoleń, koncesji i licencji.Urząd SkarbowyKolejną instytucją, którą odwiedzisz (oprócz instytucji, w której składasz wniosek EDG-1), jestUrząd Skarbowy odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania, w celu:• wyboru formy opodatkowania (przed terminem wskazanym we wniosku EDG-1 jako datarozpoczęcia działalności gospodarczej) oraz poinformowania urzędu o miejscu przechowywaniadokumentacji księgowej,• dokonania zgłoszenia rejestracyjnego jako płatnika podatku VAT (jeśli rodzaj działalnościlub wysokość planowanego rocznego obrotu będzie tego wymagała).Wybór formy opodatkowania 9 :Wybór formy opodatkowania w Urzędzie Skarbowym jest bezpłatny.Jako indywidualny przedsiębiorca, możesz dokonać wyboru jednej z dopuszczalnych formopodatkowania, tj.:• karty podatkowej,• ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,• podatku liniowego,• zasad ogólnych – podatek według skali.Zapoznaj się wcześniej z każdą formą, bowiem każda z nich ma swoje zalety i wady.Formy opodatkowaniaKarta podatkowaJest to najmniej skomplikowana forma rozliczania. Płacąc podatek wg karty podatkowej, niemusisz samodzielnie go obliczać, bowiem wysokość podatku nie zależy od wysokości uzyskanychdochodów, lecz jest ustalana przez Urząd Skarbowy w formie decyzji. Urząd raz w rokuwyznacza miesięczną stawkę podatku na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do ustawyo zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osobyfizyczne, biorąc pod uwagę:• rodzaj działalności,• liczbę mieszkańców gminy/miejscowości, na terenie której jest ona prowadzona,• liczbę zatrudnionych pracowników.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.Pamiętaj!Idąc do Urzędu Miasta/Gminy zabierz dowód osobisty.9 Podstawowe akty prawne:• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 14,poz.176 z późn. zm.)• Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganychprzez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.)- 10 - - 11 -


Czas na przedsiębiorczośćindywidualna działalnośćgospodarczaJeśli decydujesz się na tą formę opodatkowania, odpadają uciążliwe obowiązki, jak prowadzenieksiąg, wypełnianie zeznań podatkowych i składanie deklaracji o wysokości uzyskanegodochodu. Jeśli zatrudniasz pracowników, zobowiązany jesteś do prowadzenia ewidencjipracowników poświadczonej przez Urząd Skarbowy. Nie możesz natomiast skorzystać z różnegorodzaju ulg i odliczeń. Nie możesz także rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani w sposóbprzewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ta forma opodatkowania jestkorzystna dla osób, które prowadzą drobną działalność handlową, usługową lub gastronomiczną.Lista rodzajów działalności podlegających opodatkowaniu w formie karty podatkowejjest bardzo obszerna i określa ją art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowymod niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Płacąc podatek według karty podatkowej przekazujesz ustaloną kwotę do Urzędu Skarbowego,pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (pomniejszenie niemoże przekraczać 7,75% podstawy wymiaru składki), w terminie do 7 dnia każdego miesiącaza miesiąc poprzedni, a za grudzień – do 28 grudnia.Po upływie roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć w Urzędzie Skarbowym rocznądeklarację według ustalonego wzoru (PIT-16A) o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczeniezdrowotne i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.Ryczałt ewidencjonowanyUproszczona forma rozliczenia z fiskusem. Wysokość stawki ryczałtu 20%, 17%, 8,5%, 5,5%lub 3% zależy od rodzaju wykonywanych usług. Płaci się ją według jednej z podanych staweklub kilku, jeśli działalność jest różnorodna. Podatek ten obniża składka na własne ubezpieczeniezdrowotne, opłacona w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (do wysokości7,75% podstawy jej wymiaru). Wielkość przychodu uprawniająca do ryczałtu ewidencjonowanegoto równowartość 150 tys. euro, przekroczenie tego progu powoduje utratę prawa doryczałtu. Przychodów nie można pomniejszyć o żadne koszty, co oznacza, że wydatki ponoszonew związku z prowadzeniem działalności nie mają żadnego znaczenia przy ustalaniuwysokości podatku.Ryczałtowiec ma mniej biurokratycznych obowiązków niż przedsiębiorca opodatkowanyna zasadach ogólnych. Rozliczając się w formie ryczałtu należy prowadzić uproszczoną księgowośćw postaci ewidencji przychodów z podziałem na stawki, nie trzeba natomiast księgowaćswoich wydatków. Oprócz tego trzeba założyć wykaz środków trwałych oraz wartościniematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, a także ewidencję zatrudnienia i kartyprzychodów pracowników.Ryczałt oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc do Urzędu Skarbowego terminiedo 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego.W trakcie roku nie składa się żadnych deklaracji. Podatnicy, których przychody z działalnościza rok ubiegły nie przekroczyły równowartości 25 000 euro – mogą obliczać i wpłacać ryczałtkwartalnie – do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma byćopłacony, a za ostatni kwartał roku – w terminie zeznania. O wyborze kwartalnego rozliczaniapodatku należy powiadomić Urząd Skarbowy do 20 stycznia.Po zakończeniu roku, do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym na formularzuPIT-28 składa się zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu.Tej formy rozliczeń nie mogą wybrać m.in. przedsiębiorcy prowadzący apteki, lombardy, kantory,wykonujący niektóre wolne zawody. Ryczałtu nie może również płacić osoba, która byłazatrudniona na umowę o pracę, a chce założyć własną firmę i wykonywać na rzecz byłego pracodawcytakie same czynności, jakie w ostatnim czasie wykonywała pracując u niego. Ta formaopodatkowania jest korzystna dla przedsiębiorców, u których robocizna własna, technologia,wiedza, stanowią dużą część wkładu niematerialnego w cenie produktu.Przychodów nie pomniejsza się o koszty, ale przysługuje im większość podatkowych preferencji.Niestety ryczałtowcy nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadachprzewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci; nie mogą również odliczyć ulgiz tytułu wychowywania dzieci.Podatek liniowyJest dostępny bez względu na rodzaj i rozmiar działalności. Jedyne ograniczenie dotyczy osóbświadczących usługi na rzecz byłych pracodawców. Podstawową zaletą tej formy rozliczeniajest niska 19% stawka stosowana do wszystkich dochodów z działalności gospodarczej – bezwzględu na ich wielkość. Ceną za to jest brak możliwości skorzystania z większości ulg i preferencjipodatkowych (wyjątkiem jest odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).Rozliczając się podatkiem liniowym, jesteś zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgiprzychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Prowadzisz ewidencję środków trwałychoraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencję wyposażenia, ewidencję sprzedaży,ewidencję przebiegu pojazdu, karty przychodów pracowników, ewidencję pożyczeki zastawionych rzeczy (przy prowadzeniu lombardu) oraz ewidencję kupna i sprzedaży wartościdewizowych (przy działalności kantorowej).Podatek płacimy od pierwszej zarobionej złotówki – nie przysługuje tzw. kwota wolnaod podatku wynosząca w 2010 roku 3.091,00 zł.Podatnicy zobowiązani są do dokonania rozliczenia rocznego, składając zeznanie podatkowena druku PIT-36L w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.Podatek według skaliJeśli zależy Ci na tym, by płacić jak najmniejszy podatek, a jednocześnie spodziewasz się,że poniesiesz spore koszty, powinieneś wybrać zasady ogólne. Jest to podstawowa i jednocześnienajbardziej skomplikowana forma opodatkowania. Ten, kto przed rozpoczęciem- 12 - - 13 -


Czas na przedsiębiorczośćindywidualna działalnośćgospodarczadokonuje tego zgłoszenia. Na adres wskazany we wniosku EDG-1 otrzymujesz pismo informująceo danych, które ZUS wprowadził do systemu. Twoja rola ogranicza się do tego, że sprawdzaszprawidłowość tych danych. W przypadku wystąpienia niezgodności podejmujesz kontaktz ZUS w celu zweryfikowania wprowadzonych danych.Jeśli bardzo zależy Ci na przeprowadzeniu tego etapu osobiście (np. zależy Ci na czasie) –możesz również sam zgłosić swoja firmę w ZUS bezpośrednio po zgłoszeniu działalnościw Urzędzie Miasta/Gminy. Posługujesz się wtedy decyzją o wpisie do ewidencji lub kopiąwniosku EDG-1 (wcześniej złożonego i potwierdzonego przez urząd ewidencyjny).DODATKOWO, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności dokonujesz zgłoszeniado ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUAlub ZUS ZZA we właściwym dla siedziby firmy i miejsca wykonywania działalności oddzialeZUS. Wypełniając druk ZUS ZUA określasz tytuł ubezpieczenia, z którego wynika jakiegorodzaju ubezpieczeniom będziesz podlegał. Prowadząc indywidualną działalność gospodarcząprzy udziale dotacji Powiatowego Urzędu Pracy, obowiązkowo przez 12 miesięcy podlegaszubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, zdrowotnemu oraz odprowadzaszskładki na Fundusz Pracy. Na zasadzie dobrowolności określasz jedynie podleganieubezpieczeniu chorobowemu.Płatnicy zatrudniający pracowników posiadają dodatkowy obowiązek. Oprócz rozliczania składekwyżej wymienionych, sprawdzić muszą, czy nie spoczywa na nich dodatkowy obowiązekodprowadzania składek na fundusze pozaubezpieczeniowe, czyli na Fundusz GwarantowanychŚwiadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.Na podstawie pierwszego zgłoszenia zakładane jest konto ubezpieczonego. Oznacza się jenumerem ewidencyjnym nadanym osobie ubezpieczonej przez Rządowe Centrum InformatycznePowszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL). Na koncieubezpieczonego gromadzone są informacje o wysokości wpłaconychi zrewaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne po odprowadzeniu składkina Otwarte Fundusze Emerytalne.Możesz skorzystać z ulgi polegającej na preferencyjnym opłaceniu składek, jeśli spełniasznastępujące warunki:• nie prowadzisz i w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęciawykonywania obecnej działalności nie prowadziłeś innej pozarolniczej działalności gospodarczejoraz• nie wykonujesz na rzecz byłego pracodawcy takich samych czynności wchodzących w zakresobecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywałeśw ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lubw poprzednim roku kalendarzowym.Wówczas w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywaniadziałalności możesz opłacać składki społeczne od dużo niższej podstawy wymiaru, niżpowszechnie obowiązująca. Najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla nowychprzedsiębiorców wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2010 r. jestto kwota 395,10 zł (tj. 30% z kwoty 1.317,00 zł). W tym okresie zwolniony jesteś również z płaceniaskładek na Fundusz Pracy.Płatności składek ZUS przypadają:• do 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,• do 15 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składki również za inneosoby (pracowników).Szczegółowy poradnik dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracującychznajdziesz na stronie internetowejhttp://e-inspektorat.zus.pl/pliki/poradniki/porad1.pdfW każdym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinien być dostępny poradnik wypełniania druków.Szczegółowe informacje istotne dla Twojej firmy znajdziesz na stronie internetowej www.zus.pl.Konto bankoweKolejnym etapem przygotowań do rozpoczęcia działalności gospodarczej jest otwarcie firmowegorachunku bankowego. Otwarcie takiego rachunku jest procedurą niewiele bardziejzłożoną niż otwarcie zwykłego, prywatnego rachunku bankowego.Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty:• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,• zaświadczenie o REGON firmy,• zaświadczenie o NIP.Decyzję o wyborze banku, w którym otworzysz rachunek poprzedź gruntowną analizą wadi zalet poszczególnych ofert bankowych. Sprawdź, która oferta jest dla Twojej firmy najkorzystniejsza.Wybierając konto firmowe zwróć uwagę na takie parametry, jak:• koszt prowadzenia rachunku,• wysokość wszelkich opłat i prowizji,• koszty przelewów do kontrahentów,• oprocentowanie kredytu i lokat na rachunku,• ilość placówek banku w miejscowości, w której działa Twoja firma,• możliwość obsługi konta przez Internet,• jakość obsługi.- 16 - - 17 -


Czas na przedsiębiorczośćindywidualna działalnośćgospodarczaNie zawsze jedynym wyznacznikiem są koszty utrzymania i obsługi konta, tu różnice mogą byćznaczne – warto dokładnie przyjrzeć się, co zawiera pakiet dla firm (limit w koncie, karty płatnicze,itp.). Zwróć uwagę na dodatkowe elementy oferty – czy jako klient banku będziesz mógłskorzystać na specjalnych warunkach także z innych instrumentów finansowych tj. leasingu,kredytu obrotowego czy inwestycyjnego.Nawet, jeśli posiadasz konto osobiste, konto firmowe należy prowadzić oddzielnie. Możesz posiadaćwięcej niż jeden rachunek firmowy. Zgłoszeniu w urzędzie skarbowym, ZUS, itd. podlegająwszystkie rachunki, które wykorzystujesz dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej.Teoretycznie brak jest w polskim prawodawstwie przepisu, który zobowiązywałby przedsiębiorcędo posiadania rachunku bankowego. Jednak według art. 22 pkt. 1 ustawy o swobodziedziałalności gospodarczej, dokonywanie rozliczeń może nastąpić wyłącznie za jego pośrednictwem,gdy:• stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walutobcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającegomiesiąc, w którym dokonano transakcji.Uzyskanie numeru REGONUstawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. nakłada na osobę rozpoczynającądziałalność gospodarczą obowiązek uzyskania numeru identyfikacyjnego REGON. Każdyrodzaj działalności Twojej firmy jest określany przez tzw. numer statystyczny PKD2007, opisującyprofil jej działalności. Klasyfikację kodów PKD znajdziesz tu: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htmNumer REGON nadaje Urząd Statystyczny na skutek złożonego przez Ciebie wcześniej wniosku EDG-1w organie rejestrowym. Organ rejestrowy ma obowiązek złożyć w Twoim imieniu wniosek o nadanienumeru REGON. Decyzję o jego nadaniu otrzymasz pocztą na adres wskazany we wniosku EDG-1.Od dnia 31 marca 2009 roku numer REGON zachowuje jedynie swoje statystyczne znaczenie i nie jestniezbędny w obrocie gospodarczym (nie musisz go już np. umieszczać na swojej firmowej pieczątce).Numer ten może być przydatny w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,bankiem i kontrahentami. Numerem REGON możesz umieszczać na drukach firmowych i pieczątcefirmowej.Na terenie całej Polski, w większych miastach, w Urzędach Statystycznych działają tzw. CentraInformacyjne, gdzie możesz uzyskać osobiście, lub telefonicznie informacje szczegółowe,dotyczące numerów PKD. Informacje znajdziesz też na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/.Numer REGON otrzymuje się bezpłatnie.Pod adresem http://www.stat.gov.pl/gdansk/index_PLK_HTML.htm znajdziesz adresyi telefony kontaktowe w Urzędach Statystycznych w województwie pomorskim, które udzielająinformacji na temat procedury nadawania numeru REGON.Pieczęć firmowaObowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak posiadaniepieczątki jest pomocne w trakcie funkcjonowania firmy, na przykład przy wystawianiu wszelkichdokumentów sprzedaży i podpisywaniu umów.Warto zamieścić w treści pieczątki wszelkie informacje, które mogą okazać się istotne do identyfikacjifirmy przez przyszłych klientów. Planując wyrobienie pieczątki warto zabrać ze sobą dowódosobisty, oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zaświadczenie o numerze REGON orazzaświadczenie o numerze NIP (jeżeli chcesz, aby te numery znalazły się na pieczątce).Koszt wyrobienia pieczątki to kilkadziesiąt złotych. Pieczątkę najczęściej otrzymujemy w dniu,w którym złożyliśmy zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania to kilka dni.Inspekcja PracyW przypadku zatrudnienia pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty ich zatrudnienia,musisz powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Inspekcji Pracy o miejscu,rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.Jesteś także odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich (zgodnych z przepisami)warunków pracy na terenie:• zakładu pracy,• obiektów budowlanych,• w pomieszczeniach (w tym: na podłogach, ścianach, stropach, oknach i innych częściachoszklonych, schodach);w zakresie:• wyposażenia pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej, czyli ogrzewania, wentylacji,oświetlenia, narzędzi i innych urządzeń technicznych,• stanowisk pracy, maszyn,• pomieszczeń i urządzeń socjalnych oraz sanitarnych.- 18 - - 19 -


Czas na przedsiębiorczośćindywidualna działalnośćgospodarczaZatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy, jesteś zobowiązany do opłacania składekna Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy, a równieżskładek na Fundusz Emerytur Pomostowych w przypadku zatrudniania pracownikóww szczególnych warunkach. Ciężar oceny szczególnych warunków spoczywa na pracodawcy.Organem pomocnym w tym zakresie jest Inspekcja Pracy ( www.pip.gov.pl ).Terenowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaW ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej masz obowiązek powiadomieniawłaściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonejdziałalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożenia pisemnej informacjio środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwai higieny pracy, dotyczących danej działalności. Taka działalność to na pewnodziałalność związana z żywnością, ale także z pewnymi rodzajami usług np. usługi fryzjerskie,czy też kosmetyczne.Państwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektówz wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach.Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Gdańsku www.wsse.gda.pl .Kalendarz przedsiębiorcy• do 7 dnia miesiąca – termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie kartypodatkowej,• do 10 dnia miesiąca – termin opłacenia za poprzedni miesiąc składek na ubezpieczeniaspołeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz opcjonalnie Fundusz Pracy – jeżeli opłacasz składkiwyłącznie za siebie (tj. nie zatrudniasz innych osób),• do 15 dnia miesiąca – termin opłacenia za poprzedni miesiąc składek na ubezpieczeniaspołeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz GwarantowanychŚwiadczeń Pracowniczych i/lub Fundusz Emerytur Pomostowych – jeżeli opłacasz składkinie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudniasz inne osoby,• do 20 dnia miesiąca:• termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszczasię w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),• termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzieńw wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji),• termin złożenia deklaracji (PIT-5L) przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatekdochodowy (wpłata zaliczki za grudzień w terminie do 20 grudnia w wysokości zaliczkinależnej za listopad),• następującego po kwartale, w którym powstaje obowiązek podatkowy jeśli spełniasz odpowiedniewarunki i dokonałeś wyboru rozliczania kwartalnego, gdy jeśli jesteś małympodatnikiem, którego przychód nie przekroczy w 2010 roku kwoty 1 mln 200 tys. euro;• do 25 dnia miesiąca:• termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),• termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego,• do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy– termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników,• do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym – termin złożenia zeznaniao wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtuod przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),• do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – termin złożenia zeznaniao wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przezpodatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz (PIT-36L)według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochoduwynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.Uwaga: Jeżeli wskazany dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych.- 20 - - 21 -


Czas na przedsiębiorczośćindywidualna działalnośćgospodarczaWojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30tel. (58) 32 61 801, fax (58) 32 64 894Punkt konsultacyjny w Gdańskutel./fax (58) 32 61 830, 32 64 866Oddział Zamiejscowy w Słupsku76-200 Słupsk, ul. Jaracza 18A,tel (59) 84 02 930, fax (59) 84 68 302Punkt konsultacyjny w Słupskutel./fax (59) 84 68 303, tel. (59) 84 68 304e-mail: wup@wup.gdansk.plwww.wup.gdansk.plwww.wup.gdansk.pl/idgPowiatowe Urzędy Pracy:Powiatowy Urząd Pracy w Bytowieul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów;tel. (59) 822 22 27, www.bytow.pup.plPowiatowy Urząd Pracy w Chojnicachul. Lichnowska 5, 89-620 Chojnice;tel. (52) 39-50 700, www.pupchojnice.plPowiatowy Urząd Pracy w Człuchowieul. Jerzego z Dąbrowy 1a, 77-300 Człuchów;tel. (59) 834 34 42, www.pupczluchow.plPowiatowy Urząd Pracy w Gdańskuul. 3-go Maja 9, 80-802 Gdańsk;tel. (58) 732 52 00, www.pup.gda.plPowiatowy Urząd Pracy w Gdyniul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia;tel. (58) 620 49 54, 621 11 61http://pup.gdynia.ibip.plPowiatowy Urząd Pracy w Kartuzachul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy;tel. (58) 681 46 50, www.pup.kartuzy.plPowiatowy Urząd Pracy w Kościerzynieul. Tkaczyka 1, 83-400 Kościerzyna;tel. (58) 680 20 56, www.pup.koscierzyna.plPowiatowy Urząd Pracy w Kwidzynieul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn;tel. (55) 267 27 00 www.bip.pupkwidzyn.plPowiatowy Urząd Pracy w Lęborkuul. Gdańska 35, 84-300 Lębork;tel. (59) 862 37 44, www.pup.lebork.plPowiatowy Urząd Pracy w MalborkuAl. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork;tel. (55) 272 33 51, www.pup.malbork.plPowiatowy Urząd Pracy w Nowym DworzeGdańskimul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański;tel. (55) 247 26 48, www.pupndg.plPowiatowy Urząd Pracy w Puckuul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck;tel. (58) 673 24 73, www.pup.puck.plPowiatowy Urząd Pracy w Słupskuul. Fabryczna 1, 76-200 Słupsk;tel. (59) 845 67 81, www.pup.slupsk.plPowiatowy Urząd Pracy w StarogardzieGdańskimul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański;tel. (58) 562 35 39, www.pup.starogard.plPowiatowy Urząd Pracy w Sztumiez siedzibą w Dzierzgoniuul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń;tel. (55) 276 22 50, http://pupsztum.mojbip.plPowiatowy Urząd Pracy w TczewieAl. Solidarności 14a, 83-110 Tczew;tel. (58) 531 32 13, 531 34 15,http://pup.tczew.ibip.plPowiatowy Urząd Pracy w Wejherowieul. I Brygady Pancernej WP 32,84-200 Wejherowo; tel. (58) 677 63 00,http://pup.wejherowo.ibip.pl- 22 - - 23 -


Czas na przedsiębiorczośćwww.wup.gdansk.pl/idgWojewódzki Urząd Pracy w GdańskuGdańsk, Podwale Przedmiejskie 30tel. (58) 32 61 801fax (58) 32 64 894wup@wup.gdansk.pl- 24 -Oddział Zamiejscowy w SłupskuSłupsk, Jaracza 18atel. (59) 84 68 304tel./fax (59) 84 68 303wup.slupsk@wup.gdansk.pl

More magazines by this user
Similar magazines