zobrazit v PDF - Liberecké listy

liberecke.listy.cz
  • No tags were found...

zobrazit v PDF - Liberecké listy

květen 2012 / čÍSLO 5 / ROčNÍK VII.31 000 odběratelůUdálostiCena Ď v Libereckém krajiKvěta Fialová rozdáválásku a pohoduLiberecCestou necestouz Tipsport arenyLiberecCo s libereckým dluhem?Každý v Liberci dluží20 000 korunMiss Liberecké listyasujte pro svoudívku!


anketasenát listůneJvýznamnější počinve prospěch občanůZ čeho by se mohli radovat lidé v Liberci nebo v Libereckém kraji?Co pro ně jejich zastupitelé či někdo jiný udělali dobrého?K čemu jim vytvořili podmínky? Kde pomohli?Ing. LidieVajnerová,náměstkyněhejtmana LKMartin Půta,starostaHrádku n. N.,Ing. JaroslavMorávek,zastupitelLiberceIng. KarelKapoun,senátorMyslím si, že nejvýznamnějším počinemza uplynulý rok je, že konečně došlok realizaci rekonstrukce „starých lázní“(Městských lázní císaře Fr. Josefa). Je sicepravdou, že kolem tohoto projektu jehodně mediálního ruchu, ale jsem přesvědčena,že rekonstrukce této úžasnéhistorické budovy a její opětovné uvedenído života jako Oblastní galerie Liberecbude určitě velkým přínosem, který v plnémíře zřejmě ocení teprve až další generace.Avšak našla bych za loňský rok takovýchtoaktivit více, např.:- rekonstrukce Šatlavy v České Lípěna archeologické muzeum- otevření expozice manželů Scheybalovýchv Kamenářském domě v MuzeuČeského ráje v Turnově- získání budovy pro hospic- prodloužení singeltracku až do Polska- rekonstrukce a oživení zámku v Lomnicinad Popelkou, a možná i další.ZdeněkŠlechta,podnikatelPátrám v paměti, co významnéhose událo ve prospěch občanů Liberce?Nic mi nenapadá. A to je možná dobře.Zřejmě vše probíhá tak, jak má a občanse nemusí rozčilovat, zda někdo něcoJako starosta města zasaženého ničivoupovodní v roce 2010 jsem rád, žese postupně daří ve vesnicích a městechopravovat silnice, chodníky a další majeteka vracet tak naše domovy do stavupřed 7. srpnem 2010. To považuji za hlavníúkol obecních zastupitelstev v postiženýchregionech Libereckého krajei pro rok 2012.Mám radost také z toho, že se celářada obcí a měst od malých obcí až třebapo Liberec rozhodla jít cestou zveřejňováníveřejných zakázek a snaží se v soutěžíchhledat co nejlepší ceny a šetřit taknaše společné peníze. Je to jeden z krůčkůsměrem k efektivní správě veřejnýchfinancí a majetku. Snad se podobný modelchování podaří po volbách prosaditi na úrovni Libereckého kraje.zpronevěřil nebo vzal úplatek. Takže,pokud se to neděje tak šikovně, že to aniPČR neodhalí, pak mohu říci, že se lidév Libereckém kraji mohou radovat z toho,že máme současné zastupitele a nežijemeve Středočeském kraji.Za dobrý počin pro Liberec a jehoobčany považuji postupnou konsolidacijednání zastupitelstva města, jeho výborů,komisí a práci s veřejností při projednávánínávrhu nového územního plánu,který by měl umožnit další smysluplnýrozvoj všech oblastí města při spoluprácinejen s Technickou univerzitou, alevelkou aktivitou občanů, která se takévíce projevuje i při samotném jednánízastupitelstva. Přínosem je také většíotevřenost, internetový přímý přenosjednání zastupitelstva a větší transparentnostpři uveřejňování informacío výběrových řízeních a výdajích města.Dobré pro občany je také zahájení dvouvelkých akcí IPRM, a to rekonstrukcestarých lázní pro oblastní galerii a výstavbadalší části bazénu.Z hlediska kraje považuji za dobrépostupné zvládnutí škod po povodnia rozsáhlé opravy komunikací, předevšímmostů a konečně zahájení pracína Hospicu, pro který zastupitelstvoměsta kraji darovalo budovy bývaléhodětského centra Sluníčko.Nadále však trvá napjatost městskéhorozpočtu, který určuje i další možnostirozvoje města a výši možných výdajůpro jeho organizace i výši dotacípro kulturní i sportovní a ekologickéaktivity. Zde jsou na místě úspornáopatření a otevřenost občanům.Uplynulý rok nebyl pro Libereckýkraj (jako i pro ostatní kraje) jednoduchý.Trend škrtů a úspor ze strany státuse samozřejmě promítl i do hospodařeníkraje. Milionové výpadky ve financovánístředního školství a sociálních služebze strany státu musel kraj tak, aby zachovaljejich úroveň, financovat ze svýchzdrojů. Přestože i výnosy kraje (zejménav daňové oblasti) měly sestupný vývoj,podařilo se úroveň krajských zařízenínejen zachovat, ale i provést většinu potřebnýchoprav a investic. Kraj byl kromětoho schopen vytvořit i dostatek finančníchprostředků pro financovánígrantové oblasti, což bylo kvitovánov řadě našich obcí, neziskovými organizacemia sportovci.Jako senátora za Českolipsko mnepotěšily investice do českolipské nemocnice(nová JIP, pracoviště kolonoskopie,nový mamograf, atd.), jakož i odsouhlasenízáměru rekonstrukce budov NsP.Kvitoval jsem i rozsah a kvalitu opravysilnice II/270 Luhov - Postřelná nebonově vzniklé kruhové křižovatky v Mimoni.Snad už Liberecký kraj udělalsvým usnesením i zásadní krok pro realizacihospicu, který měly ve svém programuvšechny politické strany zastoupenéve vrcholném orgánu kraje.květen 2012 3


vzděláváníDalší ročník KonferencíICT ve školství byl úspěšnýNa jaře letošního roku proběhla celá řada konferencí a seminářů, zabývajících se tematikou informačnícha komunikačních technologií ve školství. Pořadatelé tak reagovali na stále rostoucí zájempo informacích, které by pomohly řešit školám a jejich vyučujícím a ředitelům zavádění moderníchtechnologií do vyučování. Školství v této bouřlivé době touží po informacích a evidentně samohledá řešení a cesty, jak dál.Bezesporu nejúspěšnější akcí tohoto druhuse stal cyklus Konference ICT ve škole 2012,který jako jedno velké jarní turné připravilaspolečnost BOXED, s. r. o. Jednalo se o 12 konferencíve 3 sálech, (v Ostravě, Jihlavě, Brně,Olomouci, Pardubicích, Hradci Králové, Plzni,Karlových Varech, Ústí nad Labem, ČeskýchBudějovicích, Liberci a v Praze).Odborníci - pořadatelé konferencí velmi dobřeznají problematiku základního školství. Připraviliproto taková témata, která beznadějněvyprodala téměř všechna konferenční místa.Neuvěřitelných 2 035 účastníků konferencí sivyslechlo od 6 předních odborníků na problematikuinformačních technologií ve školství,státní správu ve školství a metodiku vyučovánícelou řadu přednášek k aktuálním tématům.Problematika byla tak široká, a problémů v současnémškolství tolik, že bylo rozumné konferenceorganizačně rozdělit a jednání uspořádatve třech sekcích: pro ředitele škol, IT pracovníkya vyučující.Velkou odezvu vzbudila například přednáškana téma „Střet generací“, která demonstrovalamožnost spolupráce starších, zkušených, možnái konzervativních pedagogů s mladými, zapálenýmipro využívání výpočetní techniky.Konference zároveň posloužilyjako startovací oknopro nový projekt společnostiBOXED, portálwww.DUMy.cz Ten bylspuštěn bezprostředněpřed konáním konferencídne 15. 3. 2012, je po cca 2měsících provozu největšímúložištěm DUM v ČR.V průměru měsíčně přibývána portálu přes 3 000materiálů, v současné době,tj. k dnešnímu dni 22. května2012, je na portáleDUMy.cz sdíleno 18 400 digitálních učebníchmateriálů a cca 2 000 jich čeká na schválení a zveřejnění.Co je podstatné, 95 % účastníků konferencevnímá portál DUMy.cz jako přínosný pro školství.Proto nepřekvapí i pozoruhodné statistikynávštěvnosti portálu www.DUMy.cz. Denně jejnavštíví více jak tisíc unikátních uživatelů, celkovýpočet návštěv je v průměru přes 2 000 denně.Portál se proto dále vyvíjí a jeho autoři chystajípro uživatele další zajímavé funkce.Vedení společnosti BOXED, s. r. o., kterávznik portálu www.DUMy.cz spolu se svýmipartnery zainvestovala a zdarma pro potřebyčeského školství provozuje, očekává, že do konceroku 2012 zde bude sdíleno téměř 100 000 digitálníchučebních materiálů.Společnost BOXED, s. r. o. jarní konferencea portál DUMY.cz realizovala za podpory svýchpartnerů: HP, Panasonic, BenQ a Sony. SpolečnostBOXED, s. r. o. je jedním z největších dodavatelůICT technologií do školství, kterýmivybavila již 1 600 základních a středních školv České republice.„V segmentu školství se pohybujeme dlouho,detailně známe potřeby škol a umíme jim nabídnoutkomplexní řešení. Nejsme jen pouhýmdodavatelem zboží, a v tom je naše přidanáhodnota,“ upřesňuje Luděk Heinz, ředitel společnostiBOXED, s. r. o. Strategie firmy je jednoznačnězacílena na školství. Tímto směremse chce BOXED, s. r. o. ubírat i do budoucna.Společnost je akreditovanou vzdělávací institucíMŠMT pro vzdělávání pedagogických pracovníků. RNDr. Robert Gamba, manažer IT ve škole6 květen 2012


názorypřišlo do redakceNebát se a nekrást!Nic víc slušný člověk v podstatě k životunepotřebuje. Jsem moc rád, že mezi mýmiblízkými kolegy a přáteli jsem nalezl lidi, kteřímají k tomuto heslu blízko. Nýmandi, lumpové,křupani, podvodníci a despotové všeho druhuse zmocňují moci a vlády vždy díky tomu, žese lidi bojí. Bojí se o sebe, o práci, o rodinu, bojíse odporovat, bojí se následků své resistence. Japoncimají příznačné přísloví: „Nehet, kterýpřečnívá, trefí kladivo!“ To bylo a bude stálestejné. V mnoha a mnoha případech je takovéchování pochopitelné a omluvitelné.Všichni ale máme stejnou příležitost buďzlu odporovat, nebo se mu podřídit. Každýse musí v takové chvíli srovnat sámse sebou a se svým svědomím. Chtěl bychproto poděkovat všem svým kolegům,kteří se nerozpakovali připojit se k bojiproti zákeřnosti a zlobě a kteří se nebojísvůj názor projevit a podepsat ho svýmjménem.Učitelé SUPŠS v Kamenickém Šenověsepsali prohlášení (v příloze) proti jmenovánípana Ing. Kolče novým ředitelem.Prohlášení jich podepsalo 14 ze 17. Zdůrazňuji,že naprosto dobrovolně! Jsmevšichni otřeseni způsobem, jakým bylnový ředitel do naší školy nainstalovaný.Dovolte mi provést rekapitulaci, protožesituace je již trochu nepřehledná.Hejtman Eichler vyhlásil dne 6. 4. 2012další kolo výběrového řízení na řediteleSUPŠS v Kamenickém Šenově, a to v přímésouvislosti s dalšími asi padesáti konkurzyvyhlášenými podle nového zněnízákona. Proti tomu jsem protestovalsvým dopisem hejtmanovi (viz příloha),protože bylo zřejmé, že v našem případějde čistě o účelové využití situace. Nicméněpodle tohoto hejtmanem podepsanéhovyhlášení mělo dojít k nástupu novéhoředitele až 1. srpna 2012!Nový ředitel však byl do školy nasazenýjiž ve středu 16. 5. 2012, měsíc a půlpo svém nuceném odchodu ze školy, protožepři výuce udeřil dvě žákyně (viz příloha)a den poté, co bylo jeho jmenování schválenoradou kraje!Stalo se tak uprostřed měsíce, uprostřed rozjetýchmaturit a stalo se tak bez varování a beztoho, že by škola byla nejprve s výsledkem výběrovéhořízení seznámena a že by jí bylo rovněžsděleno, kdy nový ředitel, jehož jméno bylodo jeho příjezdu tajeno, bude nastupovat tak,jak by se v normální slušné společnosti dalopředpokládat. Nového ředitele navíc přivezlapřepadová jednotka pěti krajských úředníkův čele s náměstkem Radkem Ciklem, kteráse ohlásila telefonicky na sekretariátu školy půlhodinu před svým příjezdem. Scházel jen obrněnývůz a bezpečnostní agentura! Všechno nasvědčujetomu, že jsme měli být překvapeni tak,abychom se nezmohli na odpor, abychom nemohlipozvat novináře nebo postavit barikády?V kolika jiných případech a v jiných školáchse nastolení nového ředitele provedlo stejnýmgangsterským způsobem? Nebo máme tu čestbýt jedinou školou v Libereckém kraji, která sitakové mafiánské způsoby užívá? Pokud ano,tak se ptám proč?Proč nového ředitele osobně přivezl úhlavnínepřítel školy, který dělal první poslední, aby jizničil? Snad proto, aby jí teď pomocí novéhoředitele zachraňoval? Tomu by snad po tomvšem nevěřilo ani malé dítě! Od toho dne totižnaše uměleckoprůmyslová škola postrádá jakékolivodborné vedení! Dočasně jmenovaná ředitelkaing. Marie Kronďáková byla zbavena řídícífunkce 16. a já 17. 5. 2012. Při té příležitosti mipan Kolč sebral notebook, který potřebuji k výuce,odstřihl mě od internetu a pokusil se misebrat služební telefon.Pan ing. Kolč je učitelem fyziky, bez jakékolivschopnosti školu po odbornéstránce vést. Za zástupcesi chce přivést svého konkurentaz výběrového řízení,který je podle slov samotnéhopana Kolče elektrikářema tak bude pro školu přínosem!Zřizovateli to zřejměnevadí. Naopak, teď nastalaideální příležitost ke konečnémuřešení, k rozprodejihistorických školních sbíreka ke sloučení školy s gymnáziema pedagogickým institutemv Novém Boru, protožepan Kolč je s panemnáměstkem evidentně jednaruka.Pan Ing. Kolč se zatím neobtěžovalsvolat svoje novépodřízené, aby jim oznámil,co vlastně ve škole dělá. Daltím jasně najevo, jak si jichváží. Konečně k likvidaciškoly je nepotřebuje. Spěch,s jakým byl do školy nainstalovaný,jasně ukazuje na to,jaké má pan náměstek Ciklzáměry. Poněvadž hrozilo, žebych mohl svůj krajský soudo protiprávnosti svého odvolánívyhrát již 7. 5. 2012, ještěpřed nastoupením jeho favorita,postaral se kraj o odročenístání. Nové bylo nařízeno na 4. 6. Pan Ciklse postaral o to, aby nový ředitel nastoupildo funkce ještě před tímto datem, uprostředměsíce, uprostřed maturit a bez platné pracovnísmlouvy! Teď se dá již jen očekávat, že se novýředitel postará o další odročení!ak. mal. František Janák, učitelSUPŠS Kamenický Šenovkvěten 2012 7


egionliberecký krajBěží opravy mostů zničených povodníV roce 2012 bude v Libereckém kraji na silnicích II. a III. tříd skutečně napilno. Postupněse zahajují opravy mostů postižených povodní, po nich přijdou na řadu mosty v havarijníma velmi špatném stavu. Většina povodní postižených mostů bude dokončena v roce 2012.S píchodem nové stavební sezónyse na silnicích II. a III. tíd v Libereckémkraji objevila celá ada dopravníchomezení. Hlavním dvodemje zahájení velkého množstvístaveb most, které byly poškozenypi povodni v roce 2010. Konkrétnmá Liberecký kraj ve spoluprácis Krajskou správou silnic Libereckéhokraje pipraveno pro letošnírok k realizaci 53 most za bezmála318 mil. K bez DPH.„Krajská správa silnic Libereckého krajevybrala ihned po povodni 55 mostv celkové ástce 326 mil. K bez DPH,které bylo nutné z dvodu neuspokojivéhostavebního stavu zrekonstruovat. Z toho46 most bylo poškozených povodní a 9most bylo nutné bezodkladn zrekonstruovatz dvodu jejich havarijního stavu.V minulém roce se ped nástupem zimypodailo dokonit dva povodní poškozenémosty, letos na jae zatím jeden v Žandov– Hemanicích,“ sdlil námstekpro dopravu Martin Sepp. Dodal,že v prbhu msíce kvtna budedokoneno dalších 6 most za bezmála26 mil. K bez DPH. Jednáse o most v Ludvíkov, Brenné, Zákupech,most pes Svitávku v Lindav,most v Kunraticích u Frýdlantua v Oldichov na Hranicích. Tytomosty byly rozestavny již v roce2011, ale kvli zimnímu období se jenepodailo dokonit a stavby muselybýt z klimatických dvod perušeny.Zárove je v souasné dobve fázi výstavby dalších 22 most,u kterých se dokonení pedpokládáv následujících 2 až 3 msících.Stavba tak velkého potu mostpináší adu dopravních omezení.„Tam, kde bylo potebné a možné osaditprovizorní pemostní, byla snahaho zrealizovat. Bohužel, v nkterých místechto nebylo možné bu z technických,nebo majetkových dvod,“ dodal Sepp.V takových pípadech je nutné bhemstavby most využít vyznaenéobjízdné trasy. K tomu Martin Seppsdluje: „Chtl bych se omluvit všem idi-m za dopravní omezení, která vznikajíz dvodu náprav škod po povodni, a zárovebych je chtl požádat o trplivost.“Všechny stavby není možné zahájitnaráz, jelikož mnoho mostje umístno bu na stejné silnici,nebo na objízdných trasách, kteréMartin Sepp (dole) a ředitel KSS LK Ing. Růžičkau opraveného mostu v Žandově - Heřmanicíchjsou využívány po dobu stavby jinéhomostu. Z tohoto dvodu byl vytvoenharmonogram realizace, abynedošlo k úplnému uzavení („od-íznutí“) nkteré ásti Libereckéhokraje. Zárove je nutné v nkterýchpípadech respektovat stanoviskaodbor životního prostedí, kteréstanovují podmínky pro ochranuzvlášt chránných živoich, jakoMost ev. č. 263-002 přes Valteřický potok v HeřmanicíchFoto archiv Liberecký krajjsou nap. mihule potoní, vydraíní a vranka obecná. V takovýchpípadech je stanoveno zahájení výstavbyna pozdjší termín.Nejvtší stavební ruch bude ve Frýdlantskémvýbžku a dále v okolíNového Boru a Cvikova. „Veškeréprojektové dokumentace na obnovu mostjsou projednávány s dotenými orgány státnísprávy, zejména je brán zetel na vyjádenísprávc tok. V mnoha pípadech,pokud je to technicky možné, je snaha navrhovatmosty o vtším prtoném profi lu,aby v pípad povodní pojaly vtší míruX leté vody,“ sdlil Martin Sepp.Ve východní ásti kraje, která nebylatak výrazn povodní v r. 2010 zasažena,zstává nkolik most, kteréjsou ve velmi špatném a havarijnímstavu. Opravy tchto most Krajskáspráva silnic pipravuje a budourealizovány v druhé polovin roku2012 a v roce 2013. (JD)Foto archiv Liberecký kraj8 květen 2012


Cestujte 365 dní v roce na jeden kupon za jednu cenu!Roní síový kupon R365+ je práv v prodeji!Liberecký kraj ve spolupráci s koordinátorem veřejné dopravy společností KORID, spol. s r. o. přišels nabídkou výhodného ročního kuponu R365+. Ten se nahrává na osobní kartu Opuscard a platí na územícelého Libereckého kraje ve spojích zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL.Roní síový kupon R365+, který lzepoídit na pedprodejních místechautobusových dopravc a na osobníchpokladnách D oznaenýchlogem IDOL, je velice výhodnýmpomocníkem ve veejné doprav.Kupon za pouhých 10 000 korunse nahrává na osobní kartu Opuscarda má platnost 365 dní, tj. nap.od 20. 4. 2012 do 20. 4. 2013. Cestujícímže v tomto asovém intervaluvyužít veejnou dopravu v kraji neomezen,tj. kdykoli a kdekoliv, kde jeplatný IDOL. „Roní kupon je fi nannvýhodný a navíc ho uživatel použije na jakýkolivspoj v osobních i spšných vlacícheských drah, v autobusech oznaenýchlogem IDOL, v prostedcích MHD Liberec,Jablonec n/N. i eská Lípa, ale takév moderních vlacích Trilex a GW TrainRegio,“ sdlil Martin Sepp, námstekhejtmana Libereckého kraje. Dodal,že výhoda roního síového kuponunení jen ve finanní úspoe, ale takév pohodlí a v úspoe asové. Na jedinýkupon mžete cestovat veejnoudopravu po celý rok kamkolipo Libereckém kraji vetn víkenda svátk. Nemusíte se obávat aniztráty Opuscard s roním kuponem.Cestující v této situaci postupuje standardnjako pi ztrát Opuscard s jakýmkolivjiným kuponem. Opuscardzablokuje telefonicky nebo osobnna kontaktním míst Opuscard a následnje mu kmenovým dopravcemvyplacen alikvotní zstatek neprojetéásti kuponu ponížený o manipulanípoplatek dle tarifu IDOL.Pro snazší pedstavu si uvemepíklad finanní úspory do prácev úseku Desná – Liberec (cca 250pracovních dní za rok):1) Papírová jízdenka – 2x 40 K= 80 K za den, tj. 20 000 K za rok2) Jízda na EP – 2x 36 K= 72 K za den, tj. 18 000 K za rok3) Msíní tarif – 1 080 K, tj. 12 960 Kza rok4) Roní tarif R365+ – 10 000 Kza rok (365 dní)„Jsem velice rád, že mžeme podpoitveejnou dopravu a vyjít vstíc obanm,kteí každodenn jezdí za prací i studiemi pes pl kraje. Vím, že se roníkupon dostane do podvdomí a že ho budeasem využívat vtšina pravidelných cestujících,“íká Martin Sepp. Kuponstojí 10 tisíc, což jist potší lidize vzdálenjších kout kraje, kte-í teba dojíždjí do zamstnánído Liberce a ron projezdí mnohemvíc než tuto ástku. Lidé siceušetí, Liberecký kraj ale bude musetdopravcm dorovnat ztrátu.„Nepedpokládáme ale, že by z roníchkupon pro dosplé vznikala významnáztráta na tržbách, pedpokládáme totižzvýšení poptávky ze strany cestujících.Liberecký kraj podporuje cestování obando zamstnání veejnou dopravoua hraje tak aktivní roli v politice zamstnanosti,“dodává Sepp.Pokud i Vy cestujete pravidelnza prací i studiem, informujtese na pedprodejních místech a po-ite si tento kupon. Více informacínaleznete také na www.iidol.cz(JD)Akční nabídka na anonymní kartu končí 30. června 2012!Anonymní kartu Opuscard za zvýhodněnou cenu se slevou 50 procent si mohoucestující pořídit od prosince loňského roku. Za 50 korun nabízejí kartu všechnakontaktní místa v kraji. Zájem o ni vzrostl téměř o polovinu ve srovnání s předchozímiroky. Proto byla akční nabídka prodloužena do konce měsíce června.Foto archiv Liberecký krajPenosnou kartu Opuscard mžepoužít kdokoli, kdo ji potebuje,nap. z rodiny, z firmy, z pátel. Jejípoízení je nejen finann výhodné,ale také velmi rychlé. Na pokání, beznutnosti vyplovat žádost s osobnímiúdaji a poizování fotografie, získážadatel kartu okamžit. „Nabídkouanonymní Opuscard za pouhých 50 korunpodporujeme celý integrovaný dopravní systémIDOL, cestující mohou využít hlavnívýhodu elektronického jízdného na kart –pestupní jízdenku a volbu dopravního prostedkuveejné dopravy. To byl hlavní dvod,pro jsme se rozhodli prodloužit akciaž do konce ervna,“ ekl Martin Sepp,námstek hejtmana pro dopravu.S kartou Opuscard cestujete levnji!Papírová jízdenka je o 10 % dražší.Více na www.iidol.cz.květen 2012 9


liberecCestou necestouz Tipsport arenyVÍTEJTE V LIBERCI!Liberec získal ve velmi drahé Tipsport areně nejen extraligový zimní stadion, ale také dosud chybějícíprostor pro pořádání velkých koncertů. Před nedávnem jsem navštívil jeden z nich, skvěloushow Alexandrovců. Spolu s více než pěti tisíci dalších návštěvníků jsem nelitoval. A stejně jakomnozí z nich jsem se vydal pěšky od areny do centra. Silnice ucpané, tramvaje a autobusy nacpané,není to daleko, tak proč se neprojít na čerstvém vzduchu? To jsem ještě netušil, jaké adrenalinovézážitky tato cesta obzvlášť za tmy nabízí. Jedna atrakce za druhou…Možná to nejosvícenější hlavy na libereckéradnici překvapí, ale stejnou cestu pravidelněvolí stovky návštěvníků sportovních a kulturníchakcí. „Obdivuhodná“ je už samotná infrastrukturav okolí areny.Ta naprosto neodpovídá nárazovým zátěžímautomobilů a chodců proudících zde při hokejinebo jiných příležitostech, výsledkem čehožjsou permanentní zácpy a krizové situace. Pěšíčeká kličkování na chodnících o nejmenší možnéšířce (pokud zde vůbec jsou), nedostatečné veřejnéosvětlení, řada nebezpečných míst jak pro ně,tak pro motoristy. Opravdu nebylo možné přiinvestici stovek milionů do areny komplexněřešit také komunikace v jejím okolí? Asi se dalopředpokládat, že zde bude silná nárazová doprava,nebo to nikoho nenapadlo? Člověk nemusíbýt dopravní inženýr nebo projektant, aby mudošlo, že nestačí „vrhnout“ zařízení vyvolávajícítak intenzivní provoz do stávající zoufalé infrastruktury,obestavět ho parkovišti a tvářit se, žeto bude fungovat.Obzvlášť zábavným místem je podchod podželezničním tělesem. Nedostatečná výška spolus permanentní nefunkčností alespoň polovinysvětel slibuje při větším množství lidí řadu netušenýchzážitků, jako rozbití hlavy, šlápnutí dolejna či někomu jinému na nohu. Naštěstí se midíky intenzivnímu úsilí nepoštěstilo ani jednoa cestu ke světlu na konci tunelu jsem přestálbez úhony.Tunýlek vyplivne rozjařené návštěvníky přímodo přechodu (opět „výborné“ řešení prochodce i motoristy). Já se radši vydal vlevo,směrem k nádraží. Cestu po trpasličím chodníčkuzpestřuje pěším prodírání se křovinami a šlahouny,zasahujícími do chodníku a nutící vás jítv předklonu nebo se vrhat na vozovku pod projíždějícíauta. Při cestě Nákladní ulicí čeká chodcesměřující z areny do centra už mnoho letKřižovatka Nákladní a Košické je bez přechodu. Foto: mapy.czzcela dezolátní chodník s chybějící polovinouasfaltového povrchu, navíc v zimě téměř neudržovaný.Rád bych pokračoval nejkratší cestou do centra,ale ouha! Na světelné křižovatce s Košickouulicí se jaksi „pozapomnělo“ na přechod prochodce. Ano, páni odborníci na odboru dopravylibereckého magistrátu, i zde chodí lidé, a neníjich málo. Ale asi nemají nárok. Takže spolus mnoha dalšími dobrodruhy hurá do křižovatky!V tu chvíli se mi vybavuje už pěkná řádkadalších majstrštyků libereckých „dopravních inženýrů“,kterými v posledních letech „obohatili“naše město. Doslova legendární se stal „sněhulák“u někdejšího Totalu, za který by měl projektanta samozřejmě také úředníci na magistrátu,kteří tuto nestvůrnost povolili, vrátit svépatrně jen vrtošivostí Páně získané vysokoškolskédiplomy. „Vynikající“ je celé nové řešení dopravyna ose Šaldovo náměstí – Zámecké náměstí– Anenský dvůr – Košická, které dopravu nijakneurychlilo a navíc ještě více znehodnotilo jižtak bezkoncepčností výstavby těžce zkoušenédolní centrum. Vzpomenu-li si na různé urbanisticképrojekty dolního centra vznikající od II.světové války, tak dnešní stav je snad tím nejhoršímmožným, co v těchto místech mohlo vzejít.Cesta z „Fügnerky“ ke krajskému úřadu hovoříza vše. Jsem v centru (!) krajského města, nebov jakémsi odpudivém zásobovacím traktu hypermarketuza městem, kterým prochází silničnípřivaděč, a kde člověk bez auta nemá právo sepohybovat?Samostatnou kapitolou je nesmyslné a velminebezpečné seřízení světel na Šaldově náměstí,vedoucí k jejich běžnému nerespektování nejenza strany chodců, ale i řidičů. Záslužná preferen-10 květen 2012


Cyklostezka na třídě. Dr. M. Horákové. Vznikla vloni, a tak nějak po liberecku.Cyklisté raději jezdí mimo ni a pletou se mezi auty. Foto: Liberecké listyJedna z ozdob centra města. Tzv. Papírové náměstí a okolí, pár metrů od liberecké radnice. Foto: Liberecké listyce vozidel hromadné dopravy sezde zvrhla v paskvil, který nemůžeskončit jinak než dopravní nehodou.Mohl bych pokračovattragikomickou „cyklostezkou“v ulici U Nisy, dlouholetým odporemke zřízení přechodu prochodce u knihovny, atd., atd…Zkrátka, nemohu než nenabýtdojmu, že dopravní odbor magistrátuje již řadu let v rukou naprostýchdiletantů nebo lidí, zabývajícíchse zejména rozdávánímprotekčních registračních značeksvým kamarádíčkům nebo povolovánímpředzahrádek. Jakýmsivedlejším efektem této (ne)činnostije rozvrat veškeré dopravy veměstě.Ale zpátky k mé strastiplnépouti do centra. Prodral jsem sevpravdě „reprezentativními“ zákoutímiu krajského úřadu a dostalse na Soukenné náměstí. A ejhle!Žlutočervené oplocenístaveniště dává na srozuměnou, žezde začíná tolik „potřebná“ rekonstrukcejiž jednou kompletněopraveného náměstí na jakési jizerskohorskérašeliniště či jinoupodobnou zhůvěřilost. No, konečněproč ne, všechna náměstí užmáme v Liberci opravená a krásná,třeba Sokolovské, Malé, nebotzv. Papírové, tak proč se nepustitznovu do „Soukeňáku“.Má cesta vede další „výstavnou“částí dolního centra – prýsnad dokonce památkovou zónou(!) – uličkami ke schodišti na Sokolovskénáměstí. Schody jsou užněkolik měsíců lemovány svéráznýmuměleckým zpestřením v podoběrozvalených žulových blokůpodezdívek a zábradlí, což evidentněnijak nevzrušuje příslušnépracovníky technické správy, dlícírovněž na magistrátu. Stejně jakodesítky dalších míst s narušenoudlažbou chodníků a stále se zvětšujícímidírami, např. i v těsnéblízkosti radnice před Komerčníbankou. To už je na tom městotak bídně, že si není schopné zajistitani takovou běžnou údržbu? Bez peněz Evropskéunie už se chodníky a ulice opravovatnebudou?Přeběhnu „povznášející“ prostor Sokolovskéhonáměstí, t.č. parkoviště smíšeného s výpadovkoua skomírající neudržovanou zelení, lemovanéhojak jinak, než zářivými světly heren, a jsemskoro doma. Naštěstí. Zkrátka, jen v Liberci secesta z kulturní akce může stát zážitkovou turistikou.Možná, že osvícené vedení našeho městapřišlo na to, jak do Liberce nalákat další turisty.Jen tak dál!Pavel Brabeckvěten 2012 11


libereckaždý liberečan „dluží“20 000 korunCo s libereckým dluhem?Občané z iniciativy JE ČAS NEMLČET, které spojily dohromady události „Libereckého jara 2011“,uspořádali na konci dubna historicky již 7. veřejnou besedu zaměřenou na správu města Liberec.Po besedách se zastupitelskými kluby se rozhodli otevřít konkrétní téma, které jde napříč politickýmspektrem.Srozklíčováním tématu „Co s libereckýmdluhem?“ přišli pomoci hosté besedy EvaKočárková, bývalá náměstkyně pro finance v roce2002 – 2006, Jiří Šolc, současný ekonomickýnáměstek a Jaromír Baxa, náměstek zimníhoprimátora Jana Korytáře a současný zastupitel.Tři desítky návštěvníků se ptaly, jak se dluhdvou miliard korun v Liberci utvořil? Z čehose skládá? Jaký má dopad na provoz městaa na jeho občany? Podaří se dluh splatit? Jakjsou na tom se svým zadlužením jiná městav České republice?Účastníci besedy se dozvěděli, že Libereckýkraj je v přepočtu zadluženosti jednotlivých obcína vrcholku, a to jen proto, že krajské městosi dovolilo luxus investovat nad své možnostia zadlužit Liberečany na několik desítek let.V přepočtu na jednoho občana se jedná o zhruba20 000 Kč, přičemž průměrné zadluženív rámci republiky je necelých 6 000 Kč na občana.Díky získání vzletného přízviska Evropskéměsto sportu 2012, občané města byli a v budoucnuještě budou nuceni sáhnout hodně hlubokodo svých kapes. Dluhy spjaté s výstavbousportovních areálů tvoří v součtu téměř polovinucelkového dluhu, tedy 1 miliardu korun. Liberecmá díky těmto rozsáhlým investičním akcímsportoviště na Ještědu, ve Vesci, u Nisy(fotbalové hřiště FC Slovan) a jednu obrovskousportovní „arénu“. Právě aréna provozovanána základě koncesní smlouvy firmou Sport facilitymanagement, s. r. o. byla nejvíce diskutovanýmtématem besedy, kde se jeden z přítomnýchptal: „Kdo má zisk z toho, že se toto sportovištěpostavilo? Je to město?“ Nejspíšbyl zklamán, když se dozvěděl, žeměsto rozhodně žádný finančníprofit z „arény“ nemá, ba naopak.Za Tipsport arénu ročně splácívíce než 50 milionů korun a k tomuještě platí soukromému provozovateli14 milionů korun za jehosprávu. Náměstek Jiří Šolczmínil, že město nemá možnostmapovat výši zisků soukromé firmyz tohoto sportoviště, má jenpovinnost dostát svým závazkům a dotovat provozročním příspěvkem.Zbylou 1 miliardu dluhu tvoří výstavba tramvajovýchtratí, výstavba bytů pro seniory a zdravotněpostižené v Zeleném Údolí, a také rekonstrukceNového magistrátu.Účastníky besedy zajímalo také vydání dluhopisu,které dřívější vedení města (ODS) provedlov roce 2010. V tomto období se zjistilo, žedluh města není do té doby uváděných „pouhých“650 milionů korun, ale že finanční ztrátaměsta je, v souvislosti s odkrytím dluhů městskýchspolečností, trojnásobná.Situaci komentovala Eva Kočárková slovy:„Město už má za sebou zlatou investiční érua nyní mu nezbývá, než se soustředit alespoňna udržení běžných provozních nákladů.“Tereza Šímová12 květen 2012


MŽá(doVákřížoceloši atoušNaNaSMSLISTCenaErika aCenJobdCenhercmísVýhVbylokřížotů:slavVýce říve voše složité myšlenkové pochody nejsouokamžitě pochopeny. Pánovéby se měli chovat jako gentlemani.křížovka listůBlíženci 22. 5. - 21.6.Nyní patříte k těmnejšťastnějším zrozencůmZodiaku. Místo v renomovanéfirmě už máte skoro jisté a tak kařem.Kozoroh 22. 12. - 20.1.Vážení se právem čtenáři, můžete po vyluštění těšit na pohádkovévýdělky. Nezapomínejte, že Váhy 24. 9. - 23. 10.konstrukci bytu, domukřížovky zašleteNa plánovanou re-tajenku a vaše jméno pomocí SMS na číslom900 nic není 06 06 zadarmo v tomto a tvaru: že vás čekají Najděte si co nej-LIBERECKrychleji způsob, jak se více přiblí-nestačí. Musíte si buď půjčit u ban-nebo chaty vaše dosavadníLISTYúsporyLISTY perné KR dny jmeno plné vylustena práce i starostí. tajenka.Cena je 6 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje: žit vašemu partnerovi, pokud nechcete,aby se krize vašeho vztahu budete mít štěstí a vyhrajete vyššíky nebo u přátel. Možná právě teďErika, Rak a. 22. s., 6. Na - Příkopě 22. 7. 9 - 11, Praha 1, 110 00.Cena Prohřešky pro vítěze: některýchještě více prohlubovala. Určitě objevítealespoň dva přijatelnéfinanční obnos, to pak budete překvapeni,vašich Jeden kolegů vylosovaný už nelzevýhercePosílejtezájmy,které byste mohli společně na zařazení vám v tu do chvíli adresáře ozve. Služební na ces-svékolikpožadavkyrádoby „přátel“ setolerovat. Jedná-li se o vaše podřízené,musíte jednat rychle, rázně provozovat - třeba studium anglič-redakce@liberecke-listy.cztu nevyužívejte k pobavení aniobdrží propagační a upomínkovéapředmětypředevším nekompromisně,k soukromým účelům.i když se vám takový přístup „zajídá“.Pamatujte, že žádný šéf nenívšemi zaměstnanci oblíben.S přibývajícími léty posuzujeteostatní podle zcela odlišných kritérií,než dřív a to je dobře. Konečněse rozhodnete udělat prvníkrok k radikálním změnám, kterézasáhnou do způsobu života všechčlenů rodiny. Chcete-li zhubnout,poraďte se se svým praktickým lé-tiny, návštěvu sauny, nebo nějakéhokulturního představení, kterévás obohatí.telnými jídly ve stáncích s rychlýmobčerstvením. Váš žaludek nikdynebyl zcela v pořádku a tak to, comu podsouváte už několik let, sevám může vrátit v tom nejhorším.Změňte své návyky a zkuste alespoňtrošku sportovat.Murphyho zákon: Žádáte-li o půjčku… (najdete v tajence)Také chcete mít vždy čerstvéve své e-mailové schránce?dítka školou povinná nezklamali.Jsou přesvědčeni o tom, že si sevším víte rady. Až je budete zkoušettřeba z cizích slovíček, musíteimprovizovat. Snažte se, aby vášškoláček nepoznal, že je napříkladangličtina pro vás španělskou vesnicí.KŘÍŽOVKA ListůPřehled všech výherců najdete na www.LibereckeNevíte, jestli jste vyhráli v našich soutěžích? Přehled všech výherců najdete na www.libereckelisty.czkvěten 2012 13


vaše inzerceByty➤ Prodám byt 1+1 v obci Hejnice, okr.Liberec, v osobním vlastnictví, o výměře36m, v zachovalém stavu, cena 260000 Kč. Tel. 608 250 008, mail: vinete@seznam.cz.➤ Prodám byt 2+1 ve zděném bytovémdomě, 2. patro, OV, celková výměra 64m2, v Turnově Výšinka. Klid a pěkný výhled- byt je světlý a čistý. Balkon, sklep,koupelna s oknem, satelit, venkovní žaluzie.K okamžitému nastěhování. Cenadohodou. Tel. 602 24 20 95, přímý prodej-bez RK.➤ Koupíme byt 4+1 nebo polovinu baráku.Jen dobrý stav, pro mladou rodinu.Nejlépe na okraji Liberce, Pavlovice,Ruprechtice, Růžodol. Cena max 1,5milionu. Nebo dlouhodobý pronájem.Tel.: 602 455 161.kryt,fotoaparát/kamera, MP3 přehrávač,bluetooth,USB,internet, email aj., paměťovákarta, jako nový včetně přísl., jen1200 Kč. I na dobírku. Tel.: 731 719454.➤ Prodám holicí strojek BRAUN 330,nepoužívaný. Mobil 728 367 366.➤ Prodám externí USB HDD 320 GB,nový Philips. Tel.: 602 455 161.➤ NOKIA 6230i výborný mobil, bluetooth,infraport, paměťová karta, internet,diktafon, fotoaparát/kamera, FM rádio,MP3 přehrávač aj. funkce, plně funkční,jako nový, včetně příslušenství, jen 990Kč. I na dobírku. Tel.: 605 414 891.➤ Mobil Nokia 6070, fotoaparát/kamera,MP3, FM rádio aj. funkce, s nabíječkou,výborný stav, jen 800 Kč. I na dobírku.Tel.: 604 961 269.➤ Prodám USB modem 3G - Huaweiný. Cena 350 Kč. Zašlu na dobírku. Tel.:731 719 454.➤ Krásný model auta VW GOLF GTI nadálkové ovládání, červený, velmi pěkný,úplně nový v originální krabici. Vhodnéjako velmi pěkný dárek pro každého kluka.Jen za 490 Kč. Zašlu i na dobírku.Tel.: 605 414 891.➤ Hvězdářský dalekohled - teleskop prozačínající, kompletní souprava včetněhledáčku, kompasu, stativu, nový v orig.balení, cena pouze 800 Kč. Mohu zaslati na dobírku. T: 604 961 269.➤ Prodám uplně novou mikču NikeSlovan Liberec. PC 1299 Kč, za 999 Kč.Tel.: 607 524 092.➤ Prodám houpačku Graco, 2 rychlostihoupání, hrací pultík, snímatelný potah,2 pozice naklonění, rychlé skládánía snadné skladování. Cena 600 Kč.➤ Prodám chatu zahradní patrovou,vhodná k rekreaci i k bydlení. Nová nepostavená.Cena 64.000 Kč. Bez pozemku,k postavení na Vaši zahradě! Dálezahradní bránu, branku a pletivo. Nové.Dopravu zajistím. Tel: 773 504 221.➤ Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m,odolné proti slunci i mrazu, ze silnějšíplast. hmoty, univerz. použití na stavbě,zahradě apod., úplně nové v orig. balení,290 Kč/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476.➤ Prodám pásovou brusku Bosch PB-S7A, momentálně nefunkční - poškozenákotva, pro někoho kdo si ji umí opravit.Cena 890 Kč. Tel.: 737 486 429.➤ Prodám traverzy ička, 20 cm, délka5,8 m, málo používané. Modrá barva.Cena 2 500,– Kč/kus. Tel. 777 154614.➤ Ultrazvuková čistička, úplně nová,914, cena: 88 500 Kč při rychlém jednánísleva 3 500 Kč.➤ Prodám Kawasaki ZX10-R, r.v 2006. Nová STK, přepákování, pancéřovéhadice PP tuning, ukazatel rychlostíGIpro. Zánovní řetěz. sada. Nový olej.Popraskané kapoty. K vidění na prodejněOutdoor Liberec. Cena 109 900 Kč. Tel.:606 690 900.➤ Velmi pěkná dieselová Almera 81KW, r. v. 2000 v modré metalíze, najeto165t. km. Dovoz německo, po TK a MEna čistopise TP. Výbava dálkový funkčnícentrál, 4x el. okna, el. zrcátka, ABS,4xairbag, TZ, integrovaný RMG, nekuřák,čisťounký interiér, spotřeba do 6l nafty.Cena 62 000 Kč. Tel.: 608 404 799.➤ Prodám textilní brašny Iron Horse,používané na jedné moto-dovolené.Brašnyjsou vhodné pro motocykly cestovníwww.Czech-Store.cz - zajímavé věci za zajímavé cenyNemovitosti➤ Prodej zahrady v osobním vlastnictvíms předkupním právem PFČR, v klidnéčásti Liberce - Františkově. Na pozemkuzavedeno 230 V, přípojka pitnévody s vlastním vodoměrem. Cena350.000 Kč. Tel.: 608 174 217.➤ Prodám zahradní chatku s pozemkem365 m 2 v osobním vlastnictví v zahrátkářskékolonii v Liberci-Starých Pavlovicích.Klidné a slunné místo, krásnéprostředí, dobře dostupné i MHD.Cena 320 tis. Kč, tel.:724 278 187.➤ Pronajmu dlouhodobě garáž v Liberci6, Rochlicích za tenis.kurty, v ul. Pionýrů.Zděná, řadová, el. proud. Cena 1000Kč měsíčně. Tel. 737 905 688.➤ Pronajmu garáž v Liberci na KrálověHáji v ulici Aloisina výšina u domuč.p. 447/13 – cca 300 m od Centrumu.Volná ihned. Cena Kč 950,– / měsíc.Kontakt GSM 603 811 466.Elektronika prodej➤ Nokia 6300, moderní design, tloušťkapouze 12 mm, velmi odolný ocelovýE160 (komplet balení s usb kabelem).Mobilní internet v notebooku, stolnímPC, domácí i kancelářské síti. Připojeníi přes USB router (lan/wlan) jako sdílenémobilní připojení k internetu. Pomohus instalací. Tel.: 603 216 355.➤ Prodám mobilní telefon Nokia 3310,málo používaný, s nabíječkou, ve 100 %stavu, jednoduché ovládání, velká písmena– vhodný pro seniory, jen 500 Kč.I na dobírku. Tel : 731342476➤ Grafická karta Geforce 7600gs 256mb AGP8x. Karta je málo pouzívaná vypadájako nová (větráček čistý bez hluku)karta se musí napájet klasickým kabelemod zdroje. V Liberci a v Chrudimipředám osobně. Cena 500 Kč. Tel.: 774809 852.➤ Prodám krásný mobil Nokia 6070,mnoho funkcí, stříbrný, fotoaparát/kamera,MP3, FM rádio, internet, email,s nabíječkou, v perf. stavu, jen 800 Kč.I na dobírku. Tel.: 604 961 269.Prodej - různé➤ Pěkný kovový model německéhotanku King Tiger. Délka cca 18 cm. Firmadel Prada. Výborný stav, nepoškoze-K odběru v Jiříkově u Rumburka nebokdekoliv na trase Liberec - Praha. Mohudovést i do Liberce. Pošlu i na dobírku.Tel.: 604 237 145.➤ Prodám krosové kolo Author Airline.Kolo je v dobrém stavu - používané, pravidelněv servisované v autorizovanémservise. Rám velikosti 22‘. Přední odpruženávidlice Manitou Luxe. Kolo osazenoShimano Deore LX. Brzdy véčka.Pedály nášlapné jednostranné - jednastrana SPD, druhá normální pedál.Prodámvčetně podsedlové brašny. Tel.:737 265 009.➤ Prodám terénní vůz řízený rádiems dvoukanálovým řízením. Vysoce odolnéterenní auta řady „Off roades“ od NIKKOjsou vyrobeny z kvalitního materiálua kola mají vyrobeny z gumy. Auto dosahujeslušné maximální rychlosti 6,5km/h. Pouze odzkoušen jinak nevyužíván.Preferuji osobní odběr. Tel.: 606351 556.➤ Lyžářský komplet – bunda, kalhoty –Schöffel Protector málo nošený jako nový;bez vad na kráse velikost: D54 (XXL,výška postavy: 180-185 cm) materiál:12 % nylon, 88 % polyamid, vodní sloupec:20 000, bezpečnostní vycpávkyproti pádu (Inteligent molecules) - bundai kalhoty. Volejte na tel.: 777 292 148.➤ Prodám psací stroj zn. Continentalvýrobce Wanderer Werke A.G. Chemnitzcena dohodou inf. na tel. 602 852 523.➤ Prodám dveře plastové vchodové,bílé a zlatý dub. Dále zahradní chatku,bránu, branku a pletivo. Vše nové z neuskutečněnéstavby. Levně. Přivezu. Tel:777 106 709.➤ Detektor kovů a elektrického vedení,jednoduchá lokalizace starých instalacípři renovacích a přestavbách, novýv orig. bal., jen 390 Kč. Zašlu i na dobírku.Tel.: 604 961 269.dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle,zubní protézy, hodinky aj. drobné předměty,velmi jednoduchá obsluha, českýnávod, cena 490 Kč. I na dobírku. Tel.:604 961 269.➤ Skládací režisérskou židli s náp. Director.Nesehnatelné! Tel.: 602 455 161.Koupě - různé➤ Koupím dětskou sedačku na kolo -samonosnou, polovatelnu dozadu. Jenv dobrém stavu. Liberec. Tel.: 724 806806.➤ SMS: koupim zvonici plechovy stromecek,i jednotlive casti, vanocni ozdoby,betlem. Tel.: 603 410 736.➤ SMS: koupim LP gramodesky rock,beat, jazz,nase i zahranicni, neposkozene.Tel.: 607 979 183.➤ Staré pohlednice všech námětů doroku 1950. Odznaky, bankovky, mince,mapy, legitimace, plakáty, diplomy, plakety,známky. Větší sbírku známek nebocelou pozůstalost. Provedu odhad vašichsbírek. Tel.: 603 598 334, LBC.Auta prodej➤ Prodám Renault Laguna II 1.6 16v79 kW, servisní knížka - r.v. 2002, najeto124 tis. km, pravidelný servis. Supervýbava - dvouzónová digitální klimatizace,4 x el. okna, vyhřívaná přední el. zrcátka,zatmavená okna, 8 x airbag, výškověnastavitelný volant + sedadla, ABS,ESP, ASR, 16“ AL kola originál Renault,TZ, vestavné RMG + CD s ovládáním navolantu, centrál DO, denní svícení, mlhovky,okenní roletky vč. zavazadlovéhoprostoru, vůz je celoročně garážovanýa opečovávaný. Velmi pěkný, elegantnía úsporný. Nutno vidět! Liberec 720 435nebo chopper,mají pevné připevňovacípopruhy, nepromokavou pláštěnkou, rozměr45x26x24cm, objem 2x 29L, materiál95% Polyamid.J edna brašna má zespodu malou dírku od hlavičky šroubu.Tel.: 777 150 385.➤ JAWA „New Pionýr“,objem 48 ccm,4takt,výkon 2,6 kW, r.v. 2006, 1. majitel,najeto2.300 km, provedena inspekčníprohlídka vč. seřízení ventilů a výměnymotor. oleje, vč. TP, servisní knížky, návoduk obsluze a sedadla „sólo“, velicesolidní stav, cena 13.500 Kč. Tel.: 602433 408.➤ Prodám sadu zimních pneumatiks ráfky, 85% vzorek, o rozměru 175/70R 13 na Daewoo. tel. 606/435 455.Zvířata➤ Daruji kastrovaného asi pětiletéhokocourka Míšu. Je čistotný, hodný, klidný,hravýa přátelský. Nejlépe do bytu.Nesnese se jinými zvířaty. Pouze Libereca okolí. S tím, že kocoura budeme mocijednou za měsíc navštívit. Pište na: kotenova5@seznam.czPráce➤ www.pracedomu.infoRůzné➤ ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ HANARProvádím veškeré dámské a pánskékrejčovské služby, opravy a úpravy oděvů,nabízím bohatý výběr látek ze vzorníků.Více na www.hanar.czHana Rydlová tel. 724 174 830➤ Nabízíme finanční půjčky pro zaměstnané,důchodce, ženy na mateřské dovolené.Žádné poplatky předem. Seriózníjednání. Tel. 739 810 352.14 květen 2012


horoskop listůpátek 17. července 2009✁ La Fabbrica dopBeran 21. 3. - 20.4.Projekt, na kterém jstepracovali, se ukáže jakoperfektně zpracovaný. Dozvítese, jak jste splnili všechna očekávání,která do vás firma vkládala.Ovšem připravte se na další stejněnáročné úkoly. Dokázali jste, že nato máte. Ale na druhou stranu sebudete muset připravit na otevřenýboj s kolegy, kteří v tom vidí jenomvaši protekci.B ýk 21. 4. - 21. 5.Budete se nejspíš musetpřihlásit do nějakéhoprofesního kursu, jsou na vásstále více kladeny odpovědnějšíúkoly. Certifikát je sice jenom papír,ale někteří lidé papíry tohotodruhu vidí rádi. Ostatně i pro vásby tohle mohla být dobrá zkušenost,která by vám dopomohla kvyšší funkci. I když budete hodněvysoko, nemyslete si, že už umítelétat.Blíženci 22. 5. - 21.6.Opět se přesvědčíte,jak není dobré příliš všem důvěřovat.Zase přijde rána pod pás, zklamání.Nejvíc vás na tom zabolí, ževás zklame člověk, od kterého bysteto čekali snad nejméně. Raději siuž předem udělejte kolem sebemantinely, obrannou zeď, k soběpouštějte jenom ty, kdo si váží vašídůvěry.Rak 22. 6. - 22. 7.Buďte opatrní na každéslovo, které v prácipronesete. Nejste na dobré vlně,ne každý rozumí tomu, o co vámjde. Raději své názory moc neprosazujte,počkejte pár dní, až budepříznivější situace. Hlavně byste siměli dávat pozor na větších shromážděních,například na poradách.Sedněte si někam stranou atvařte se, že vám není dobře.Lev 23. 7. - 23. 8.Do práce chodíte rádi,stala se vám v poslední době druhýmdomovem, myslíte na ni hodněsrdcem. Neuvažujete v negativníchdimenzích, pouze pozitivněbudujete dílo, které má být nadčasové.Přicházejí další nabídky, klienti,obchodníci, firma za vašehopřispění vzrůstá. Je to až tak nádherné,že máte obavu, aby se něconepokazilo.Panna 24. 8. - 23. 9.I kdybyste najednouměli přerušit práce navašem projektu, nebuďte smutní.Je to dočasná fáze, během kterémáte doplnit jen několik dílčíchkroků. Už brzy zase pojedete vesvém tempu. Rozhodně se nebojte,že byste zůstali bez prostředků.Nedupejte a nechtějte hned mítvšechno zase na stole. I tohle zpomaleníje důležité.HOROSKOP Listů od 17. 7.Váhy 24. 9. - 23. 10.Přenesli jste se přes fázi,kdy nebylo možnéudělat ani jediný krok. Z vašehohlediska to bylo nekonečné. Nyníje už ale všechno jinak. Změna, kekteré jste se odhodlali, byla dobrá.Nyní nastává čas vaší sklizně. Uždávno jste ze sebe dávali nejvíc, alenic se vám nevracelo. Vaše pole jeplné kvalitních zlatých klasů.Štír 24. 10. - 22. 11.Jste na počátku novéživotníetapy, našli jstekonečně pevný bod, kolemkterého se můžete pohybovat.Ale příliš daleko se nepouštějte,protože až tak zase plavat neumíte.Pracujte na věcech, kterým rozumíte,nic dalšího nechtějte dosáhnout.Vaše šance se znásobí, až sepřed nadřízeným projevíte v tomsprávném světle.-Střelec 23. 11. - 21. 12.V práci byste mohliprožívat podobné pocity,jako když žena porodí své prvnídítě. Je to naprosto nepopsatelnýpocit, absolutní štěstí, kteréjste dosud nezažili. Podařilo sevám něco, o čem jste dosud mohlimaximálně jen snít. Pro spisovateleby to mohla být první kniha,pro skladatele dokončení novéhoCD.mKozoroh 22. 12. - 20.1.Blízká kolegyně, s kteroujste v posledníchměsících spolupracovali, se rozhodneodejít z firmy. Nemá smyslji v tom přemlouvat, vidí svoji dalšícestu jinde. Budete se s tím musetvyrovnat. Vaše pozice není nijakotřesena. Možná byste mohlidostat jiné prostory nebo aspoňnástěnku. Ani nový blok není marný.Vodnář 21. 1. - 19. 2.To, na čem jste začalipracovat v minulých týdnech, pokračuje.Vypadá to, jako byste pochopilisvou životní náplň, své poslání.Každý na vás vidí, jak jstenyní šťastní, jen kvetete. Daří sevám, na co jen sáhnete. Víte, že nicjiného byste nyní začínat neměli aani nebudete. Tohle je ta nejlepšícesta, po které jdete.Ryby 20. 2. - 20. 3.Neodpočinete si, vypadáto, že budete muset stále něcořešit. Úkoly se na vás nabalují,jsou náročné, ale vám vyhovují,protože je zvládáte. Měli byste sáhnoutpo odborné publikaci, potřebujetesi doplnit vzdělání nebo dohledatdůležitý údaj. Naštěstí tonebude dlouho trvat. Máte možnostdostat se na vyšší pozici ve firmě.ČervenScaloppina SoreČerven je šestý měsícgregoriánského kalendářev roce, má 30 dní. Kolem21. června začíná na severnípolokouli léto.Jméno červen je odvozovánorozmanitě, napříkladRakowiecki a Leška vidělijeho původ v červenání ovocea jahod v tomto měsíci,ale Partl odvozoval slovo odčervenosti vůbec nebo odčervů, kteří v tomto obdobídělají škody zvláště na štěpícha ovoci.Někteří odvozují jméno- vepřová měsíce panenka od sbírání červce,- těstoviny hmyzu, ze kteréhož se vyrábělobarvivo.- olivový olej- špenátChladný květen, červenvlažný - je pro sýpky, sudyblažný.Netřeba v červnu o déšťprositi, přijde, jak začne kositi.prohřejeme v troubě.KrátceKdyž v červnu severní větryvějí, tu se bouřky opozdějí.a zapečeme.Jestli červen mokrý bývá,obilí pak málo rodívá.Pláče-li červen a neoschnežitko, v zajících, koroptvíchbudem mít řídko.- mozza- česnek- sůl- zeleninVepřovou panenku upečeme medium, naMedajlonky poklademe na předem připravŠpenát rozehřejeme v olivovém oleji a docPanenku s těstovinami poklademe špenáteTuto specialitu můžete ochuLA FABBRICA, Na ZáprKŘÍŽOVKA ListůLiberecké listy, agentura Bohemia Werbunga www.fotowerbung.net pořádají další ročníkMiss Liberecké listy.Dívky, jejichž pořadí určí SMS hlasy čtenářů, semohou hlásit na e-mailu:Murphyho zákon:Miss@Liberecke-listy.cz(celý text najdetev tajence)Dívky i hlasující opět hrají o hodnotné ceny. Čtenářise budou na oplátku po několik měsíců setkávatna stránkách Listů s nejkrásnějšími dívkamiLiberecka.Vážení čtenáři, po vyluštěníkřížovky zašlete tajenku, vašícelou adresu a telefon na našiadresu: Liberecké listy, Matoušova21, 460 07 Liberec.Na mobil:Na číslo 900 06 06 zašleteSMS v tomto tvaru:LISTY KR vylustena tajenka.Neváhejte a přihlašte se!Profesionální fotografie vytvoří všem dívkámwww.fotowerbung.net, kde si můžete prohlédnoutsnímky z minulých ročníků.Cena je 6 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje:Erika a.s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00.Cena pro vítěze:Jeden vylosovaný výherceobdrží vstupenku do zařízeníCentra Babylon. Jméno výhercezveřejníme na tomtomístě.Výherce z minulého čísla:Výherce vstupenky do Babylonuza správné vyluštěníkřížovky z minulého čísla Listů:Jaromír Kejzlík, Holubova515/15, Liberec 12.květen 2012 15OKdePravi- info- krajs- kraj- poda- kata- Úřad- dům- Inte- Rest- PizzeListy- Trafik- Trafik- Večer- Zelen- Trafik- Potra- ČerpaCena L


ISS Liberecké listy IV.Hlasujte: MLL 15 na 900 06 06Petra Svobodová, 20 let, DubniceMíry (prsa -pas -boky, výška): 95 – 77 – 97, 174 cmZájmy: čtení, počítačová grafika, kamarádi, klavír, brusleOblíbené sporty: aktivně capoeira, pasivně hokejŠkola, zaměstnání: TUL – obor Manažerská informatikaProfesionální fotografieve studiu i v terénustudio@fotowerbung.netČtvrtý ročník soutěže dívek z Liberce a Libereckého kraje - Miss Liberecké listyOpět se v Listech setkáváte s dívkami, které exkluzivně pro Listy a naši soutěž nafotilaagentura Foto Werbung.Každá z dívek má své číslo, na které můžete posílat SMS hlasy a určit tak nejsympatičtější dívku Listů roku2012. Dívka s nejvíce hlasy opět získá zahraniční zájezd a spoustu hodnotných cen.Vyhlášení Miss SMS Liberecké listy 2012 a Miss Liberecké listy 2012 se uskuteční na slavnostnímvečeru.Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Pod každou dívkou je uveden tvar SMS a číslo, kam jí můžete poslat hlas (příklad: MLL 30, pošlete na č. 900 06 06).Cena je 6 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje Erika, a. s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00. Podrobná pravidla najdete na www.libereckelisty.cz.Foto © Luboš J. Marek; ww.fotowerbung.czPrůběžné výsledky hlasování1. Lucie Ratajská MLL 92. Lucie Mrázková MLL 113. Veronika Arnoldová MLL 14. Michaela Stránská MLL 35. Eva Slačíková MLL 46. Petra Máslová MLL 137. Hana Kotenová MLL 68. Alex. Belingerová MLL 79. Sabina Rakovská MLL 1210. Alexandra Oparina MLL 14Hlasujte: MLL 16 na 900 06 06Martina Kotková, 26 let, LiberecZájmy: malba, kresba, četba, procházky se psemOblíbené sporty: kondiční cvičení, plavání, tanec, cyklistikaŠkola, zaměstnání: učitelka na ZŠ a gymnáziu, malířkaLékařský dům Praha 7, a. s.www.plasticka -chirurgie.usCK PLUSTOUR MNový BorT. G. Masaryka 810473 01 Nový Borplustour@volny.czTel./fax: 487 725 155Tel.: 487 721 330GSM: 602 440 611Vítězka získá zájezd pro dvěosoby do Říma nebo PařížeFoto © Luboš J. Marek; ww.fotowerbung.cz

More magazines by this user
Similar magazines