Onderhoudsproject Het Broek

portaal.nl
  • No tags were found...

Informatiebrochure fase 2, augustus 2010 (pdf) - Portaal

Onderhoudsproject Het BroekDe Willem Barendszstraat 25 t/m 53 ende Heemskerckstraat 24 t/m 70 in Arnhem


InleidingBinnenkort start het groot onderhoud aan uw woning inHet Broek. Het gaat om onderhoud aan de buitengevel van dewoning. Ook vochtproblemen onder de begane grondvloer wordenaangepakt. In dit informatieboekje vindt u een toelichting opde uit te voeren werkzaamheden. Van alle werkzaamheden isbeschreven wat ze precies inhouden en hoe ze worden uitgevoerd.Leest u het goed door, want er staat belangrijke informatie voor u in.Aan de hand van deze informatie kunt u zich voorbereiden op hetgroot onderhoud.2


1 Alle werkzaamhedenop een rijWe maken onderscheid tussen de werkzaamhedenaan de buitenzijde van het woningen ende werkzaamheden in de woningen.Werk aan de buitenzijdeDe volgende werkzaamheden worden uitgevoerdaan de buitenzijde van uw woning:Isoleren van de buitenmurenDe isolatie van de buitenmuren is op sommigeplekken onvoldoende. De aannemer spuit daarwaar nodig isolerende materialen in de ruimtetussen de buiten- en binnenmuur.Herstellen van buitenmurenPortaal laat waar nodig beschadigd metselwerk,geveldelen en het voegwerk herstellen. Ookwordt de lateienconstructie boven het grotekozijn in de woonkamer behandeld, zodat dezemeer bij het overige metselwerk past.Herstellen kozijnen en deuren bergingenWij repareren rotte kozijnen en deuren van debergingen waar nodig. Als het nodig is wordende bergingsdeuren vervangen.Schilderwerk kozijnenDe aluminium kozijnen worden aan de binnenzijdevan de woning afgetimmerd en de aftimmeringwordt geschilderd. De nieuwe kozijnenworden aan de buitenkant licht geel, deze kleuris goedgekeurd door de gemeente.Overig schilderwerk:Daar waar nodig laat Portaal het volgendeschilderen:• alle houten delen aan de buitenzijde vande woningen en bergingen;• stalen balkonhekwerken en delen vande galerij;• luifels boven de voordeur.Kozijnen vervangenDe bestaande raamkozijnen in de buitengevelworden inclusief draaiende delen vervangendoor aluminium kozijnen. De ramen wordenvoorzien van isolerende beglazing en ventilatieroosters.De deurkozijnen worden inclusief voorenachterdeuren vervangen.Inbraakwerend hang-en sluitwerkDe ramen en deuren krijgen inbraakwerendhang-en sluitwerk.Vervangen van dakgoten en regenpijpenUw woning en berging krijgen nieuwe dakgoten.Waar nodig is herstellen we de regenpijpen.3


Aanpak binnenterreinHet binnenterrein wordt aangepakt. We plaatsenmeer bomen, wat meehelpt aan het voorkomenvan vochtproblemen in de kruipruimten.Ook planten wij meer struiken en planten.De benodigde aanpassingen in de binnentuinworden gedurende het bouwproces verderuitgewerkt.Werk in de woningAan de binnenkant van uw woning voeren wijde volgende zaken uitVerbetering van de ventilatieDaar waar nodig wordt mechanische ventilatiein keuken en badkamer aangebracht. Dezezorgt ervoor dat `verbruikte` leeflucht en vochtnaar buiten worden gebracht.Aanpak vochtprobleem kelders• het vervangen van de buitenriolering;• het aanbrengen van een drainage rondomde woningen. Drainage is het afvoeren vanwater, waardoor de hoogte van het grondwaterdaalt en de kans op wateroverlastafneemt;• het waterdicht maken van de buitenmuren bijde funderingen.Voor deze werkzaamheden moet er wordengegraven in uw voor- en achtertuin. Voorafbespreken we samen met u wat dit voor uw tuinbetekent en welke maatregelen wij en u kunnennemen om de overlast te beperken.Isoleren van de begane grondvloerenIn de kruipruimtes van de woningen wordenisolerende voorzieningen aangebracht.Aanbrengen rookmeldersPortaal plaatst rookmelders in uw woning.4


2 Vóór de uitvoeringWij bereiden het onderhoud samen met u voor.Pas daarna starten wij met het werk. Voordatwe beginnen, regelen we de volgende zaken:Het huisbezoekDe aannemer maakt een afspraak met u vooreen huisbezoek. Het huisbezoek duurt ongeveer1 uur. U krijgt dan bezoek van:1. Een vertegenwoordiger van aannemerVeeneman: projectleider Mark NeuteboomSpijker of uitvoerder Jon Groenewold.2. Een vertegenwoordiger van Portaal:Agnes van der Biezen of Nils de Bruijn.Wat doen we tijdens dit huisbezoek?• we lopen met u door de woning en besprekensamen met u wat er in uw woning gedaanmoet worden;• we maken foto’s en notities van de bestaandesituatie en van eventuele bijzonderheden aande woning en zaken waar we rekening meemoeten houden;• we geven u uitleg over het onderhoudswerken wat u kunt verwachten;• we maken afspraken met u over de voorbereidingendie u zelf moet treffen en overde voorbereidingen die de aannemer treft.Alle afspraken worden vastgelegd op een opnamelijst.De vertegenwoordiger van de aannemeren uzelf ondertekenen deze opnamelijst.U krijgt een kopie van de ondertekende lijst.Circa 1 tot 2 weken voor de start in uw woningdoet de aannemer nog een laatste controleof de werkzaamheden, zoals tijdens het huisbezoekbesproken, uitgevoerd kunnen worden.Mocht u op dat moment nog vragen hebben,dan kunt u ze dan ook stellen.Voorbereidingen door de aannemerVoor uw veiligheid worden bouwhekkengeplaatst op die plaatsen waar gevaar dreigt.De voordeur van uw woning blijft door loopbruggenaltijd bereikbaar. De berging blijftbereikbaar voor zover dat mogelijk is. Als datniet kan krijgt u tijdelijk een andere bergingaangeboden.Voorbereidingen door uzelfOm de uitvoering zo soepel mogelijk te latenverlopen, neemt de aannemer maatregelen.Voor een geslaagd project kunnen wij echterniet zonder uw medewerking!• De aannemer moet goed bij alle plaatsen inuw huis kunnen waar zij werken. In uw woningheeft de aannemer minimaal 1,5 metervrije ruimte bij de kozijnen nodig.5


Wilt u alle spullen van de vensterbank en ookde gordijnen en vitrage verwijderen? Tijdenshet huisbezoek vertellen wij u hier meer over.• Zowel aan de voor- als aan de achterzijdekomen steigers. Wilt u 2 meter ruimte aande voor- en achterkant van uw woning vrijmaken?Het gaat om tuinplanten, bloembakken,tuinmeubels en dergelijke. Tijdenshet huisbezoek overleggen we met u watverwijderd moet worden.• Wilt u de gevel van uw huis vrijmaken? Rolluiken,zonwering, aanbouwen en schotelantennesmoeten van de gevel als deze deuitvoering van de werkzaamheden in de wegstaan. Tijdens het huisbezoek overleggen wemet u wat verwijderd moet worden.• Wij vragen u om het afdekmateriaal en detijdelijke voorzieningen die de aannemertreft te laten liggen. De aannemer ruimtdeze zelf op.6


3 Tijdens de uitvoeringU blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamhedenin uw woning wonen. Ondanks alle maatregelenkan dat overlast geven. We proberendeze zoveel mogelijk te beperken.Wanneer is uw woning aan debeurt?In totaal gaat Portaal in Het Broek 136 woningenonderhouden. Omdat we niet alles tegelijkkunnen doen, delen we het project op in fases.2011 klaar te zijn. We beginnen met alle bouwkundigewerkzaamheden en pakken daarna hetvochtprobleem in de kelder aan. Als afsluitingwordt het binnenterrein ook aangepakt.De planning is als volgt:Heemskerckstraat 24 t/m 70Bouwkundige werkzaamheden:oktober 2010 - januari 2011Aanpak vochtproblemen kelders:juni 2011 - augustus 2011Fase 1: Complex 1249Beneden- en bovenwoningen aan deHeemskerckstraat 4 t/m 22,Stadhoudersstraat 1 t/m 58,Willem Barendszstraat 1 t/m 23Willem Barendszstraat 1 t/m 23Bouwkundige werkzaamheden:november 2010 - februari 2011Aanpak vochtproblemen kelders:mei 2011 - juni2011Fase 2: Complex 1251Beneden- en bovenwoningen aan deHeemskerckstraat 24 t/m 70,Willem Barendszstraat 25 t/m 53Fase 3:17 woningen aan de Broekstraat 137 t/m 169U woont in complex 1251, fase 2. Wij startenin oktober 2010 en verwachten in septemberBinnenterreinaugustus 2011 - september 2011Tijdens deze periode is de aannemer op afgesprokentijden, in overleg met u, in uw woningbezig. De werkzaamheden binnen en buitenproberen wij zoveel mogelijk op elkaar af testemmen. De planning is op hoofdlijnen enonder voorbehoud. Door bijvoorbeeld slechtweer of strenge vorst kan het werk vertragen.7


8OngemakkenBouwkundige ingrepen in en rondom uwwoning zijn helaas ongemakkelijk. We wijzenu hier op enkele ongemakken, dan weet u watu te wachten staat.• ervaring leert dat er criminelen zijn diemisbruik maken van een onderhoudsproject.Vraag daarom altijd naar een legitimatie vanwerklieden die bij u naar binnen willen enlaat u niet misleiden;• steigers maken uw woning gevoelig voorinbraak. Sluit alstublieft ramen en deurengoed af als u uw woning verlaat;• verbouwen geeft stof en lawaai. De aannemerplaatst indien nodig stofschermen.Werktijden en vakantiesDe medewerkers van BouwondernemingVeeneman BV werken van maandag tot en metvrijdag tussen 7.30 uur en16.15 uur. Tijdensvakanties en officiële feestdagen werken zijniet. Gaat u zelf op vakantie, wilt u dit dandoorgeven aan de projectopzichter? In overlegwordt dan bepaald hoe en wanneer de werkzaamhedenin uw woning worden uitgevoerd.Bouwplaats, containers, kranen enbedrijfswagensTijdens de uitvoering moet de aannemer materialenaan- en afvoeren. Dit materiaal wordt opde bouwplaats in afsluitbare containers opgeslagen.Tijdens de bouw maakt de aannemervolgens de planning ook gebruik van een aantalaanwezige parkeerplaatsen om de werkzaamhedenvoorspoedig te laten uitvoeren.De aannemer ruimt elke dag puin en anderbouwafval op. Aan het einde van de werkdaglaten zij de werkplekken netjes achter. Vooruw veiligheid en die van de werklieden neemtde aannemer veiligheidsmaatregelen volgensde Arbo-wet.Hoe kan de aannemer in uwwoning?Om de uitvoering vlot te laten verlopen, is hetbelangrijk dat de aannemer op de geplandedagen in uw woning kan. Wilt u ervoor zorgen,Vraag altijd naar eenlegitimatie van werkliedendie bij u naar binnen willenen laat u niet misleiden.eventueel met behulp van familie, buren ofvrienden, dat uw woning op de geplande werkdagenvanaf 7.30 uur toegankelijk is voor deaannemer? Als u verwacht dat dit niet lukt,kunt u dit aangeven tijdens het huisbezoek.We zoeken dan naar een oplossing.De aannemer is te gastU krijgt een aantal dagen werklieden over devloer. Zij houden zich aan uw ‘huisregels’. Wijwillen u zo weinig mogelijk storen. Zo mogen


medewerkers binnen niet roken of muziekaanzetten en geen gebruik maken van uw toilet,tenzij u hiermee instemt. Dat de medewerkerszich bij u gedragen als goede gasten, betekentoverigens niet dat u hen in de watten hoeft teleggen. De aannemer waardeert deze houding,maar vraagt u tegelijkertijd om medewerkersniet onnodig van hun werk te houden. Des tesneller ronden zij het werk af!Wat te doen bij schade of klachten?De aannemer werkt zo zorgvuldig mogelijk enneemt maatregelen om schade te voorkomen.Voor een deel kunt u ook zelf schade voorkomendoor waardevolle spullen (tijdelijk) opte bergen en ervoor te zorgen dat de aannemervoldoende vrije werkruimte heeft. Toch kanhet gebeuren dat per ongeluk schade ontstaataan uw eigendom. Wij verzoeken u eventuele10


schade zo snel mogelijk (liefst dezelfde dag)schriftelijk bij de projectopzichter van Portaalte melden. Een schadeformulier kunt u bij hemopvragen. Het is verstandig om zelf een kopie temaken van het ondertekende formulier. Na ontvangstvan uw schademelding of klacht neemtde projectopzichter met u contact op over deafhandeling.Het handig om van te vorenalvast uw vragen en opmerkingenop te schrijven, zodat u tijdensde oplevering niets vergeet.Ook als u vindt dat de werkzaamheden nietvolgens afspraak verlopen of als u opmerkingenheeft, vragen wij u dit zo spoedig mogelijkbij de projectopzichter te melden. Zo bent uverzekerd van een snelle en zorgvuldige afhandeling.Geeft u géén klachten door aan dewerklieden. Zij zijn druk met de uitvoering vande werkzaamheden en kunnen uw klacht nietafhandelen.Wij vragen ook u om zich aan de afspraken tehouden. Bij het niet nakomen van de afsprakendoor de bewoners kan de aannemer nietaansprakelijk worden gesteld voor de daar uitvoortkomende eventuele schade aan eigendommenvan bewoners.De project opzichter van Portaal maakt hiervooreen afspraak. De projectopzichter en deuitvoerder van de aannemer komen weer biju langs. Zij bekijken of alles goed en volgensafspraak is uitgevoerd. Op het opleverformuliernoteren zij zaken die nog niet helemaal in ordezijn. Eventuele gebreken geeft Portaal door aande aannemer. Die is verantwoordelijk voor deafhandeling van de klachten. Voor u zelf is hethandig om van te voren alvast uw vragen enopmerkingen op te schrijven, zodat u tijdens deoplevering niets vergeet. Houdt u ook uw kopievan de opnamelijst van het eerste huisbezoek bijde hand.ReparatieverzoekenGewone reparatieverzoeken die geen verbandhouden met het onderhoudsproject, kunt uzoals gebruikelijk melden via ons gratis servicenummer0800-7678225.De opleveringNadat alle werkzaamheden in uw woning zijnafgerond, vindt de oplevering plaats.11


4 KostenGebruik gas, water en elektriciteitDe aannemer probeert zo veel mogelijk zelf tevoorzien in elektra en dergelijke. Als dit nietlukt, maken zij graag gebruik van water en/ofelektra uit uw woning. U krijgt daarvoor eenvergoeding van de aannemer. Zij regelen ditrechtstreeks met u.Geen huurverhogingPortaal isoleert de gevels en levert zo eenbijdrage om de energielasten zo laag mogelijkte houden. We berekenen hiervoor géénhuurverhoging. U blijft dus hetzelfde betalen.Wanneer u verhuist, worden de verbeteringenwel doorberekend in de huur van de volgendehuurder. In juli vindt wel de reguliere jaarlijksehuurverhoging plaats.12


5 AkkoordverklaringVoor het plaatsen van het isolatieglas en hetwijzigen van de kleur van de buitenkozijnenheeft Portaal instemming nodig van 70% vande huurders in een complex. Wanneer deze70% niet behaald wordt is het niet directmogelijk voor Portaal om het isolatieglas teplaatsen en de buitenkozijnen te schilderen.Voor de overige onderhoudswerkzaamhedenheeft Portaal geen goedkeuring van haarhuurders nodig, deze voeren we sowieso uit.U ontvangt daarom van ons een akkoordverklaringwaarop u kunt aangeven of uakkoord gaat met het plaatsen van hetisolatie glas en het wijzigen van de kleurvan de buitenkozijnen.13


6 TenslotteHet hele onderhoudsproject duurt zeker 1,5 jaar.Dat is een hele lange tijd. We merken vaak datbewoners onderschatten wat voor invloed hetwerk heeft om het dagelijks leven in de woning.Het onderhoud vergt van u aanpassingen.Wij vragen hiervoor uw begrip.We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk tezijn, maar onderhoudswerkzaamheden blijvenmaatwerk. Als u na het lezen van dit boekje,de informatieavond en het huisbezoek nog vragenheeft, aarzelt u dan niet deze ook te stellen.De projectopzichter en de gebiedsbeheerder zijndaarom belangrijke aanspreekpunten voor u.Ook tijdens de uitvoering van het onderhoud.14


7 ContactDe aannemerHet project wordt uitgevoerd en gecoördineerddoor Bouwonderneming Veeneman BV. Zij hebbenervaring met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamhedenbij bewoners in huis. Als umeer wilt weten kunt u hun website bezoeken:www.veenemanbouw.nl. Voor de uitvoering vanhet werk worden werklieden van Veeneman,maar ook van andere bedrijven, ingeschakeld.Allen werken onder leiding van de uitvoerdervan Veeneman. Hij is dagelijks op het werk aanwezigen zorgt ervoor dat de werkzaam hedengoed en volgens planning verlopen. Met de opzichteren de projectleiding van Portaal voert hijregelmatig overleg over kwaliteit en voortgangvan het werk.Alle medewerkers van de aannemer(s) kunnenzich legitimeren. Vraag bij twijfel gerust naarhun legitimatiebewijs.PortaalU bent van harte welkom met uw vragen bijonze projectmedewerkers.kerckstraat 32 terecht op zijn spreekuur metalle vragen en opmerkingen die te makenhebben met de uitvoering van de werkzaamhedenin en aan uw woning.De kantoorruimte van de projectopzichter isin Heemskerckstraat 32.• Spreekuur: Iedere werkdag tussen9 uur en 10 uur• Telefoonnummer: 06-53969373,op werkdagen tot 12 uur• E-mail: hba.hetbroek@gmail.comPortaal ArnhemVanuit Portaal Arnhem zijn een aantal medewerkersbetrokken bij het onderhoudsplan.Dit zijn:• René van Engelen, projectleider• Agnes van der Biezen, gebiedsadviseur• Nils de Bruijn, gebiedsbeheerder.Zij zijn telefonisch bereikbaar op 0800-7678225.Spreekuur voor vragenDe werkzaamheden worden namens Portaalbegeleid en staan onder toezicht vanJan Hakvoort, projectopzichter. Iedere werkdagtussen 9 uur en 10 uur kunt u in de Heems­15


Portaal ArnhemPostadres:Postbus 3753900 AJ VeenendaalBezoekadres:Roermondsplein 25, Arnhem0800-7678225www.portaal.nl

More magazines by this user
Similar magazines