Onderhoudsproject De Laar

portaal.nl
  • No tags were found...

Onderhoudsproject De Laar - Portaal

Onderhoudsproject De Laarin Arnhem


InleidingBinnenkort starten wij met groot onderhoud aan uw woning.Het gaat om onderhoud aan de douche, het toilet en de keuken.In dit informatieboekje vindt u een toelichting op de uit te voerenwerkzaamheden, wat ze precies inhouden en hoe wij deze uitvoeren.Leest u het goed door, want er staat belangrijke informatie voor u in.Aan de hand van deze informatie kunt u zich voorbereiden op hetgroot onderhoud.2


BadkamerUw badkamer wordt voorzien van vloer- enwandtegels en u krijgt een wastafel met éénhendelmengkraan,planchet en spiegel. Bovende spiegel komt een geaard stopcontact eneen lichtpunt. In de douchehoek krijgt u eenthermostatische mengkraan met een doucheslangen handdouche. De trekschakelaar vervangenwij door een schakelaar. Deze installerenwij op de overloop. Tot slot wordt de deur vande bad kamer vervangen.Werk in de woningDe volgende werkzaamheden worden inuw woning uitgevoerd:ToiletWij plaatsen een closetpot met reservoir en hetfonteintje en de wand- en vloertegels wordenvervangen. De nieuwe closetpot krijgt een nieuwetoiletbril met deksel. De wandtegels wordentot op een hoogte van 1.20 meter aangebracht.De wand boven de tegels wordt wit gesausd.Keuken:• wij vervangen het aanrechtblok en debovenkastjes;• wij verwijderen het oude wandtegelwerken de wand achter het aanrechtblok wordtopnieuw betegeld;• u krijgt een nieuwe mengkraan met eenhendel.• u krijgt drie dubbele wandcontactdozen.Twee hiervan komen boven het aanrecht enéén ter hoogte van de kookhoek.4


KeuzemogelijkhedenDe uitvoering van de standaard werkzaamhedenen standaard keuzemogelijkheden betekent nietdat uw huur omhoog gaat. U kunt daarnaastkiezen uit een aantal extra mogelijkheden watbetreft kranen, keukenkastjes en aanrechtbladen.Hiervoor betaalt u een eenmalige vergoeding.U krijgt hiervoor van ons een rekening.Om uw keuze te kunnen bepalen organiserenwij een kijkmiddag of -avond in de modelwoningaan de Bakheidehof 3. De uitnodiginghiervoor ontvangt u zo spoedig mogelijk.Verbetering van de ventilatieIn alle woningen wordt, waar technisch mogelijk,de mechanische ventilatie in de keuken enbadkamer aangepast. De aanpassing zorgt ervoordat verbruikte leeflucht naar buiten wordtafgevoerd. U krijgt zo een beter binnenklimaat.Aanbrengen rookmeldersAfhankelijk van het type woning dat u bewoontplaatsen wij, daar waar nodig, elektrische rookmelders.Nieuwe groepenkastAlle woningen voorzien wij van een modernevier- of vijfgroepenkast met twee aardlekschakelaars.5


2 Vóór de uitvoeringWij bereiden het onderhoud samen met u voor.Pas daarna starten wij met het werk. Voordat webeginnen, regelen we de volgende zaken:Zodra bekend is welke aannemer de werkzaamhedenuitvoert, nemen wij contact met u omeen afspraak te maken voor een zogenaamde‘warme’ opname.Wat doen we tijdens deze opname?• we lopen met u door de woning en besprekensamen met u wat er in uw woning gedaanmoet worden;• we maken notities van de bestaande situatieen van eventuele bijzonderheden aan de woningen zaken waar we rekening mee moetenhouden;• we geven u uitleg over het onderhoudswerken wat u kunt verwachten;• we maken afspraken met u over de voorbereidingendie u zelf moet treffen en overde voorbereidingen die de aannemer treft.werkzaamheden, zoals tijdens het huisbezoekbesproken, uitgevoerd kunnen worden. Mocht uop dat moment nog vragen hebben, dan kunt udeze natuurlijk stellen.Wat vragen wij vooraf van u?Om de uitvoering zo soepel mogelijk te latenverlopen, neemt de aannemer maatregelen.Voor een geslaagd project kunnen wij echterniet zonder uw medewerking!De aannemer moet goed bij alle plaatsen in uwhuis kunnen waar zij werken. Wilt u alle spullenin de douche, het toilet en/of de keuken op eenandere plaats opbergen? Tijdens het huisbezoekvertellen wij u hier meer over. Wij vragen u omhet afdekmateriaal en de tijdelijke voorzieningendie de aannemer treft te laten liggen. Deaannemer ruimt deze zelf op.Alle afspraken worden vastgelegd op eenopnamelijst. De vertegenwoordiger van de aannemeren uzelf ondertekenen deze opnamelijst.U krijgt een kopie van de ondertekende lijst.Circa één week voor de start in uw woning doetde aannemer nog een laatste controle of de6


3 Tijdens de uitvoeringU blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamhedenin uw woning wonen. Ondanks alle maatregelenkan dat overlast geven. We proberendeze zoveel mogelijk te beperken.VerblijfswoningTijdens de uitvoering van de werkzaamhedenstaat een compleet ingerichte woning op deBakheidehof 3 tot uw beschikking. In dezewoning kunt u zich terugtrekken wanneer udaar behoefte aan heeft. Ook kunt u hiergebruik maken van de douche en het toilet.Voordat u de sleutel ontvangt, loopt u samenmet de aannemer door de woning. Het is nietmogelijk om in de woning te overnachten.Wanneer is uw woning aande beurt?Wij gaan in totaal zo’n vijftig woningen voorzienvan nieuwe keukens, douches en toiletten.Omdat we niet alles tegelijk kunnen doen, delenwe het project op in fases. Zodra de warmeopnames gedaan zijn maken wij een planning.Daarna informeren wij u hierover. Tijdens deuitvoering van het groot onderhoud is de aannemerop afgesproken tijden, in overleg met u,in uw woning bezig.OngemakkenBouwkundige ingrepen in en rondom uwwoning zijn helaas ongemakkelijk. We wijzen uhier op enkele ongemakken, dan weet u wat ute wachten staat.• ervaring leert dat er criminelen zijn diemisbruik maken van een onderhoudsproject.Vraag daarom altijd naar een legitimatie vanwerklieden die bij u naar binnen willen enlaat u niet misleiden;• steigers maken uw woning gevoelig voor inbraak.Sluit alstublieft ramen en deuren goedaf als u uw woning verlaat;• verbouwen geeft stof en lawaai. De aannemerplaatst indien nodig stofschermen. Ondanksdeze maatregel kan het voorkomen dat erstof door u woning dwarrelt. Wij verzoekenu daarom stofgevoelige apparaten en anderezaken goed af te dekken.Werktijden en vakantiesDe medewerkers van de aannemer werken vanmaandag tot en met vrijdag tussen 7.30 uur en16.15 uur. Tijdens vakanties en officiële feestdagenwerken zij niet. Gaat u zelf op vakantie,wilt u dit dan op tijd doorgeven aan de uitvoerder?In overleg bepalen we dan hoe enwanneer de werkzaamheden in uw woningworden uitgevoerd.7


8Bouwplaats, containers en bedrijfswagensTijdens de uitvoering moet de aannemer materialenaan- en afvoeren. Dit materiaal wordt opde bouwplaats in afsluitbare containers opgeslagen.Tijdens de bouw maakt de aannemer ookgebruik van een aantal parkeerplaatsen. De aannemerruimt elke dag puin en ander bouwafvalop. Aan het einde van de werkdag laten zij dewerkplekken netjes achter. Voor uw veiligheiden die van de werklieden neemt de aannemerveiligheidsmaatregelen volgens de Arbo-wet.Hoe kan de aannemer in uwwoning?Om de uitvoering vlot te laten verlopen, is hetbelangrijk dat de aannemer op de geplandedagen in uw woning kan. Wilt u ervoor zorgen,eventueel met behulp van familie, burenof vrienden, dat uw woning op de geplandewerkdagen vanaf 7.30 uur toegankelijk is voorde aannemer? Als u verwacht dat dit niet lukt,kunt u dit aangeven tijdens het huisbezoek. Wezoeken dan naar een oplossing.De aannemer is te gastU krijgt een aantal dagen werklieden over devloer. Voor zover mogelijk houden zij zich aanuw ‘huisregels’. Wij willen u zo weinig mogelijkstoren. Zo mogen medewerkers binnen nietroken of muziek aanzetten en geen gebruik makenvan uw toilet, tenzij u hiermee instemt. Datde medewerkers zich bij u gedragen als goedegasten, betekent overigens niet dat u hen in dewatten hoeft te leggen. De aannemer waardeertdeze houding, maar vraagt u tegelijkertijd ommedewerkers niet onnodig van hun werk tehouden. Des te sneller ronden zij het werk af!Vraag altijd naar eenlegitimatie van werkliedendie bij u naar binnen willenen laat u niet misleiden.Wat te doen bij schade of klachten?De aannemer werkt zo zorgvuldig mogelijk enneemt maatregelen om schade te voorkomen.Voor een deel kunt u ook zelf schade voorkomendoor waardevolle spullen (tijdelijk) opte bergen en ervoor te zorgen dat de aannemervoldoende vrije werkruimte heeft. Toch kanhet gebeuren dat per ongeluk schade ontstaataan uw eigendom. Wij verzoeken u eventueleschade zo snel mogelijk (liefst dezelfde dag) bijde projectleider van Portaal te melden. Na ont­


vangst van uw schademelding of klachtneemt de projectleider contact met u op overde afhandeling.Zij zijn druk met de uitvoering van dewerkzaamheden en kunnen uw klachtniet af handelen.Ook als u vindt dat de werkzaamheden nietvolgens afspraak verlopen of als u opmerkingenheeft, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk bijde projectleider te melden. Zo bent u verzekerdvan een snelle en zorgvuldige afhandeling.Geeft u géén klachten door aan de werklieden.Wij vragen u ook om zich aan de afspraken tehouden. Alleen dan kunnen we de aannemereventueel aansprakelijk stellen voor de schadeaan uw eigendommen.10


ReparatieverzoekenGewone reparatieverzoeken die geen verbandhouden met het onderhoudsproject, kunt uzoals gebruikelijk melden via ons gratis servicenummer0800-7678225.De opleveringNadat alle werkzaamheden in uw woning zijnafgerond, vindt de oplevering plaats. De projectleidervan Portaal maakt hiervoor een afspraak.De projectleider en de uitvoerder van de aannemerkomen weer bij u langs. Zij bekijken of allesgoed en volgens afspraak is uitgevoerd. Op hetopleverformulier noteren zij zaken die nog niethelemaal in orde zijn. Eventuele gebreken geeftPortaal door aan de aannemer. Die is verantwoordelijkvoor de afhandeling van de klachten.Voor u zelf is het handig om van te voren alvastuw vragen en opmerkingen op te schrijven, zodatu tijdens de oplevering niets vergeet. Houdtu ook uw kopie van de opnamelijst van heteerste huisbezoek bij de hand.Het handig om van te vorenalvast uw vragen en opmerkingenop te schrijven, zodat u tijdensde oplevering niets vergeet.11


4 KostenDe aannemer maakt tijdens de werkzaamhedengebruik van uw elektriciteit en/of water. Omdathet om relatief kleine verbruiken gaat vragenwij u hiervoor uw medewerking.12


5 TenslotteWij schatten in dat het hele onderhouds projectongeveer zes maanden in beslag neemt. Wemerken vaak dat bewoners onderschattenwat voor invloed het werk heeft op het dagelijksleven in de woning. Houdt u er rekeningmee dat de werkzaamheden overlast met zichmeebrengen. Het breken en slopen veroorzaaktstof en vuil en geeft geluidsoverlast.Vooraf bespreken we samen met u wat ditvoor u betekent en welke maatregelen wij enu kunnen nemen om de overlast te beperken.Het onderhoud vergt van u aanpassingenen wij vragen hiervoor uw begrip. We hebbengeprobeerd in deze brochure zo volledigmogelijk te zijn, maar groot onderhoudblijft maatwerk. Als u na het lezen vandit boekje en het huisbezoek nog vragenheeft, aarzelt u dan niet deze ook te stellen.De uitvoerder van de aannemer en deopzichters van Portaal zijn daarom belangrijkeaanspreekpunten voor u. Ook tijdensde uitvoering van de werkzaamheden.13


6 ContactDe aannemerHet project wordt uitgevoerd en gecoördineerddoor de aannemer. De aannemer heeft ervaringmet het uitvoeren van onderhoudswerkzaamhedenbij bewoners in huis. Voor de uitvoeringvan het werk worden werklieden van aannemer,maar ook van andere bedrijven, ingeschakeld.Allen werken onder leiding van de uitvoerdervan de aannemer. Hij is dagelijks aanwezig enzorgt ervoor dat de werkzaamheden goed envolgens planning verlopen. Met de uitvoerderen de opzichters en projectleider van Portaalvoert hij regelmatig overleg over kwaliteit envoortgang van het werk.Portaal ArnhemDaarnaast bent u van harte welkom met uwvragen bij onze medewerkers.• Derk Reesink, projectleider planmatig onderhoud• Jozef Broens, opzichter• Arnold Hogenkamp, opzichter• John Coppens , adviseur leefomgeving• Brian Wilsterman, gebiedsbeheerderZij zijn telefonisch bereikbaar op 0800-7678225of per mail via info@portaal.nl.14


Portaal ArnhemPostadres:Postbus 3753900 AJ VeenendaalBezoekadres:Roermondsplein 25, Arnhem0800-7678225www.portaal.nl maart 2012

More magazines by this user
Similar magazines