SAMEN VOOR EEN SCHONER GEWEST

ecosubsibru.be

SAMEN VOOR EEN SCHONER GEWEST - EcoSubsiBru

Is uw terreinverontreinigd ?Is het vermoeden dat uwterrein verontreinigd isgerechtvaardigd ?Help ons dat te bepalen.Leefmilieu Brussel - BIM heeft gedurende verscheidenejaren de gebeurtenissen en risicoactiviteiten1 geïnventariseerd die bodemverontreinigingkunnen veroorzaken in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest. Het instituutheeft dat gedaan om uit te zoeken welke terreinenverontreinigd zouden kunnen zijn en bijgevolgschade kunnen toebrengen aan de gezondheidvan de bewoners maar ook aan het milieu.Bij dat onderzoek richtte Leefmilieu Brussel - BIMvooral zijn aandacht op de documenten en de instellingendie de historiek van de terreinen kondenhelpen reconstrueren. Zo zijn onder meer de volgendezaken geraadpleegd :> de milieuvergunningen en de oude ARABvergunningen(Algemeen Reglement voor deArbeidsbescherming) ;> het handelsregister, de Kamer voor Handel enNijverheid van Brussel, het Verbond van Ondernemingente Brussel ;> de gemeentearchieven ;> de gegevens van de NMBS, van de Haven vanBrussel en van de GOMB (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijvoor het Brussels HoofdstedelijkGewest) ;> de gegevens van het kadaster.Vervolgens bracht Leefmilieu Brussel - BIM deverzamelde gegevens bijeen in een ontwerp vaninventaris van verontreinigde of potentieel verontreinigdeterreinen in het Brussels HoofdstedelijkGewest. In die inventaris werden in totaal 18 000percelen ingeschreven. In een aantal gevallen werdde aanwezigheid van verontreiniging reeds bevestigddoor een bodemstudie. Voor het merendeelvan die terreinen daarentegen is die informatie niet100 % zeker. Het onderzoek is dan wel zorgvuldigverricht, maar toch kan het zijn dat de gegevensdie Leefmilieu Brussel - BIM verzamelde onvolledigof niet helemaal correct zijn. Bovendien is erenkel sprake van een vermoeden van verontreiniging.Dus zelfs wanneer dat vermoeden bevestigd1 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17december 2009 tot vaststelling van de lijst met risicoactiviteiten.2 Inventaris van de bodemtoestand


wordt, kan alleen een bodemonderzoek bepalen ofde bodem daadwerkelijk verontreinigd is.Bijgevolg kunnen de gegevens waaroverLeef milieu Brussel - BIM beschikt door u betwistworden. De opname van uw terrein in deinventaris van de bodemtoestand hangt dusaf van elementen die u in uw bezit hebt en vanhet feit of die elementen worden meegedeeldaan Leefmilieu Brussel - BIM.De in deze brochure beschreven procedure legt uitwelke stappen u moet zetten om de correctie vande gegevens over uw terrein aan te vragen. Dankzijuw medewerking zullen wij de bodemtoestand inBrussel ook nauwkeurig in kaart kunnen brengen.?WIE IS BETROKKEN ?Dit zijn de personen aan wie gevraagdwordt de gegevens met betrekking toteen terrein te valideren :• de eigenaars van terreinen waarvooreen vermoeden van bodemverontreinigingbestaat ;• de exploitanten van risicoactiviteitenop die terreinen.Inventaris van de bodemtoestand3


Wat zijn de bronnenTitel van bodemverontreiniging?U vraagt zich misschien af waarom een vermoedenvan verontreiniging voor uw terreinbestaat. In feite kan om even wie onder ons– particulier of bedrijf – bodemverontreinigingveroorzaken, zonder zich daar altijdbewust van te zijn.> de afvoer van giftige stoffen via septische putten ofbeschadigde riolen ;> de aanvoer van verontreinigde grond.!In het geval van particulieren gaat het meestal omverontreiniging afkomstig van een stookolietank maarook door het gebruik van onderhoudsproducten, gevaarlijkeproducten of andere chemische stoffen.In het geval van bedrijven gaat het om verontreinigingdoor bijvoorbeeld :> ongevallen met, het overlopen van of corroderenvan (boven- of ondergrondse) tanks of leidingen diegevaarlijke producten bevatten of transporteren ;> de onvoldoende afgedichte opslag van productenwaardoor de regen verontreinigende stoffen kanmeevoeren naar de bodem of het grondwater ;> productie-installaties waarbij verontreinigende stoffenworden afgevoerd via een onverharde ondergrond(bodem zonder beton- of asfaltbedekking) ;> het hanteren van onderdelen (demontage, schoonmaak,enz.) die schadelijke stoffen bevatten ;Blootstellingsgevaarin het dagelijkse levenDe mogelijkheden om rechtstreeks ofonrechtstreeks in contact te komenmet een verontreinigde bodem zijntalrijk. Enkele voorbeelden :• het inademen van uitwasemingen ;• het eten van groenten die er geteeldzijn ;• het drinken van water dat door diebodem is gelopen (insijpeling vanverontreinigende stoffen in waterleidingen,opgepompt grondwater) ;• het inslikken van deeltjes verontreinigdegrond (bijvoorbeeld kleinekinderen die buiten met gras ofaarde spelen).4 Inventaris van de bodemtoestand


De validatieprocedurein één oogopslag1. Ontvangst van de kennisgeving van inschrijvingin de inventaris van de bodemtoestand,de validatiebrief en het technisch rapport ;2. Eventuele rechtzetting van de gegevens inhet technisch rapport dat bij de kennisgevingis gevoegd ;3. Beslissing van Leefmilieu Brussel - BIM om hetterrein al dan niet op te nemen in de inventaris.Stap 1 : ontvangst van dekennisgeving van inschrijving> U krijgt post van Leefmilieu Brussel - BIM, aangetekendverstuurd met bericht van ontvangst.Die post bevat een brief met algemene informatie,een technisch rapport, een infobriefomtrent premies voor het uitvoeren van bodemstudiesen deze brochure.> Vanaf de datum van ontvangst van die post hebtu drie of zes maanden de tijd om eventueel eencorrectie van de gegevens aan te vragen (zie stap 2).Wat moet u doen als u akkoord gaatmet het technisch rapport ?Het technisch rapport bevat de gegevens met betrekkingtot het vermoeden van verontreiniging waaroverLeefmilieu Brussel - BIM beschikt omtrent uw terrein.Als u akkoord gaat met de inhoud van het technischrapport, hoeft u niets speciaals te doen. Gewoon hetfeit dat u niet op die brief antwoordt, houdt in dat udie gegevens stilzwijgend bevestigt. Als u nietreageert binnen drie maanden na de ontvangst vandeze post zal uw terrein worden opgenomen in de inventarisvan de bodemtoestand.Wat moet u doen als u niet akkoordgaat met het technisch rapport ?Als u niet akkoord gaat met wat in het rapport staatof als u van oordeel bent dat er bepaalde fouten inhet rapport staan, kunt u het rapport betwistenen kunt u vragen dat gegevens die in het rapportstaan gecorrigeerd zouden worden. U kunt bijvoorbeeldlaten weten dat de risicoactiviteit die in hetrapport vermeld staat nooit heeft plaatsgehad opuw terrein. Of u kunt bijvoorbeeld laten weten datu al op de hoogte was van een bodemverontreinigingsprobleemen dat er al met de sanering gestartis. Het kan ook zijn dat andere gegevens onjuistzijn (het type van activiteit, de identificatie van hetterrein, enz.) en bijgewerkt moeten worden. In datgeval moet u als volgt te werk gaan (stap 2).Stap 2 : eventuele correctievan gegevensU kunt de inhoud van het technisch rapport op tweemanieren aanvechten :1. elk bewijs voor de correctie van de gegevensmet betrekking tot het vermoeden van verontreinigingmeedelen.2. een verkennend bodemonderzoek (VBO) uitvoerenom het vermoeden van verontreiniging datrust op uw terrein, definitief op te heffen.1. Bewijzen versturenTijdens zijn onderzoek heeft Leefmilieu Brussel - BIMniet noodzakelijkerwijze tot alle informatiebronnentoegang gehad. Dat verklaart waarom de gegevensdie u bezorgd krijgt soms onnauwkeurig zijn. Daarombeschikt u – en dat is logisch – over een rechtvan antwoord. U kunt gebruik maken van dat rechtInventaris van de bodemtoestand5


door Leefmilieu Brussel - BIM bepaalde elementente bezorgen, bijvoorbeeld :> de documenten waaruit blijkt dat de risicoactiviteitdie in het technisch rapport vermeld staat nooitheeft plaatsgehad op het terrein of dat de activiteitvan de grond gescheiden was door een verdiepingof een kelder : (huidige of vroegere) milieuvergunningen,documenten die zijn uitgereikt door gemeentebesturenof gewestelijke besturen, uittreksels uithet Belgisch Staatsblad indien die nauwkeurigeinformatie geven over de maatschappelijke zetel ende exploitatiezetel van een bedrijf, enz. ;> de documenten waaruit blijkt dat het terrein nietverontreinigd is of dat het terrein gesaneerd is : eerderebodemonderzoeken, rapporten betreffendede opvolging van saneringswerken, stedenbouwkundigevergunningen en attesten van de afvoervan verontreinigde grond, attesten van bedrijvendie gespecialiseerd zijn in de controle van koolwaterstoffenreservoirsof van bedrijven die erkend zijnvoor de ophaling van gevaarlijk afval, etc.:> de eigendomsakten (of enige andere, door een notarisopgestelde akte) waarin inlichtingen staan overhet vroegere en huidige gebruik van het terrein ;> de vonnissen van gerechtshoven en rechtbanken ;> de archiefdocumenten die zijn gepubliceerd dooruniversiteiten, besturen, verenigingen die actief zijnop het vlak van industriële archeologie, etc.:> etc.LET OP : Het is niet omdat die bewijzen verzondenworden dat Leefmilieu Brussel - BIM die bewijzen ook automatisch zal aanvaarden. De bewijzen zullenbijvoorbeeld niet gelden wanneer het bestuur al overeen erkend bodemonderzoek, dat de gekende gegevens bevestigt, voor uw terrein beschikt. U moet ook weten dat verklaringen van natuurlijke personen niet als bewijs toegestaan zijn.Binnen welke termijnen ?> U moet die gegevens binnen drie maanden nade ontvangst van de kennisgeving van inschrijving(zie stap 1) per aangetekende brief versturen ofdoor afgifte tegen ontvangstbewijs op het hoofdkantoorvan het instituut betekenen.> Zodra Leefmilieu Brussel - BIM alle eventuele opmerkingenvan de eigenaars en/of exploitantenvan het betreffende terrein ontvangen heeft, beschikthet instituut over twee maanden de tijdom die te analyseren en te beslissen om het terreinal dan niet op te nemen in de inventaris vande bodemtoestand.LET OP : Wacht niet tot op het laatste nippertje om die gegevens te versturen. Het is immers mogelijk datze onvolledig zijn en dan loopt u de kans dat Leef -milieu Brussel - BIM u vraagt om bijkomende gege-vens te verstrekken. Deze nieuwe elementen moeten eveneens binnen diezelfde termijn van drie maanden verstuurd worden.2. Een verkennend bodemonderzoek(VBO) uitvoerenDit verkennend bodemonderzoek is een bodemstudievan uw terrein.> Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaaldof de bodem of het grondwater op uw terreinal dan niet verontreinigd is, en wat de omvang enverspreiding van een eventuele verontreiniging is.> Dit onderzoek levert nauwkeuriger informatie opover de noodzaak om grondiger onderzoeken telaten uitvoeren en, in voorkomend geval, om deverontreiniging aan te pakken.> Dit onderzoek moet verplicht worden uitgevoerddoor een expert die erkend is op het vlak van bodemverontreiniging.U vindt een lijst van deze expertsop www.leefmilieubrussel.be > Professionelen > Deerkende en geregistreerde ondernemingen. Indien ugeen toegang hebt tot het Internet, kunt u deze lijstook vragen aan de agent die uw dossier behandelt.Binnen welke termijnen ?> Binnen drie maanden na de ontvangst vande kennisgeving van inschrijving (zie stap 1)brengt u Leefmilieu Brussel - BIM per aangetekendebrief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op6 Inventaris van de bodemtoestand


het hoofdkantoor van het instituut op de hoogtedat u een VBO wil laten uitvoeren.> Binnen zes maanden na de ontvangst van dekennisgeving van inschrijving (zie stap 1) moetu het VBO uitgevoerd hebben en de resultatenervan meedelen aan Leefmilieu Brussel - BIM.Zonder betwisting van uwentwegeAls u binnen drie maanden na de ontvangst van denotificatie van inschrijving (zie stap 1) niet reageert,zal uw terrein ingeschreven worden in de inventarisvan de bodemstoestand. Binnen tien dagen nahet verstrijken van die termijn zal Leefmilieu Brussel- BIM de gegevens met betrekking tot het terreinactualiseren op basis van informatie waarover hetinstituut beschikt. Binnen diezelfde termijn brengtLeefmilieu Brussel - BIM de aanvankelijk gecontacteerdepersonen op de hoogte van zijn beslissing.LET OP : Als u merkt dat het VBO vertraging gaat op lopen, kunt u een termijnverlenging aanvragen.Leef milieu Brussel - BIM heeft zeven dagen de tijd om zich daarover uit te spreken. Als u geen antwoord krijgt, wil dat zeggen dat u de termijn-verlenging toegekend krijgt.> Zodra Leefmilieu Brussel - BIM de resultaten vanhet VBO ontvangen heeft, heeft het instituut eentermijn van 30 dagen om het onderzoek al dan nietconform de wetgeving 2 te verklaren, ofwel om wijzigingenof aanvullingen op te leggen. Als u binnendie termijn geen antwoord krijgt, wil dat zeggen dathet VBO conform verklaard is en dat u zich moetschikken naar de conclusies ervan.Na de verzendingvan corrigerende elementenLeefmilieu Brussel - BIM stuurt via gewone post zijnbeslissing naar alle personen die betrekking hebbenop uw terrein : ofwel kunnen op basis van de aangebrachteelementen bepaalde gegevens betreffendehet terrein aangepast worden en kan zelfs hetvermoeden van verontreiniging opgehoffen worden,ofwel kunnen de aangebrachte elementen niet geldenen zal de informatie waarover Leefmilieu Brussel- BIM beschikt onveranderd blijven.Die beslissing :> wordt met redenen omkleed ;> vermeldt in voorkomend geval de categorie waarinhet terrein ingeschreven wordt in de inventaris vande bodemtoestand ;> vermeldt de precieze gevolgen van de inschrijvingin die categorie.Leefmilieu Brussel - BIM actualiseert de gegevensvan de inventaris van de bodemtoestand binnen 10dagen na zijn beslissing of ten laatste voor de afleveringvan een bodemattest voor het betrokken terrein.Stap 3 : beslissing vanLeefmilieu Brussel - BIM2 De Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer ende sanering van verontreinigde bodems (B.S. van 10/03/2009).Na een VBOWanneer het VBO conform verklaard wordt, laatLeefmilieu Brussel - BIM u en alle personen die betrekkinghebben op het terrein (andere eigenaarsen/of exploitanten) dat via een aangetekende briefweten. Op basis van de resultaten van het VBO,zal het terrein al dan niet opgenomen worden in deinventaris van de bodemtoestand en beschikt hetinstituut over tien dagen om de gegevens van deinventaris van de bodemtoestand te actualiseren.Inventaris van de bodemtoestand7


De gevolgenvan een opnamein de inventaris vande bodemtoestandDe validatieprocedure laat toe om uw terrein aldan niet op te nemen in de inventaris van de bodemtoestand.Welke zijn de gevolgen indien uwterrein wordt opgenomen ?Terrein opgenomen in de categorie 0van de inventarisEr bestaat een vermoeden van verontreiniging opuw terrein. Bijgevolg zal een verkennend bodemonderzoekmoeten worden uitgevoerd voor bepaaldegebeurtenissen 3 en dit door de persoon die aan deoorsprong staat van de gebeurtenis. Het gaat omde volgende gebeurtenissen :> het vervreemden van een zakelijk recht (waarvande verkoop het meest voorkomend is) ;> het uitvoeren van werken of de inplanting van eenactiviteit waarvoor een uitgraving nodig is of die vandien aard zijn dat ze een latere behandeling of controlevan een eventuele bodemverontreiniging belemmerenof die van dien aard zijn dat ze de blootstellingvan personen of het milieu aan de risico’svan een eventuele bodemverontreiniging verhogen ;> de inplanting van een nieuwe risicoactiviteit ofindien er reeds een risicoactiviteit uitgeoefendwordt, de stopzetting van die activiteit of de overdrachtof de verlenging van de betreffende milieuvergunning;> de ontdekking van een verontreiniging bij uitgravingswerkenof het plaatsvinden van een ongevalof een incident die bodemverontreiniging veroorzaakten.3 Art. 13 van de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheeren de sanering van verontreinigde bodems.Terrein opgenomen in de categorie 1van de inventarisUw terrein maakte reeds deel uit van een bodemstudieen er is gebleken dat voldaan is aan desaneringsnormen. Er zal een nieuw verkennendbodemonderzoek moeten worden uitgevoerd voorbepaalde gebeurtenissen 3 en dit door de persoondie aan de oorsprong staat van de gebeurtenis. Hetgaat om de volgende gebeurtenissen :> de inplanting van een nieuwe risicoactiviteit ;> de ontdekking van een verontreiniging bij uitgravingswerkenof het plaatsvinden van een ongeval ofincident die bodemverontreiniging veroorzaakten.Terrein opgenomen in de categorie 2van de inventarisUw terrein maakte reeds deel uit van een bodemstudieen er is gebleken dat voldaan is aan de interventienormenmaar niet aan de saneringsnormen.Er zal een nieuw verkennend bodemonderzoekmoeten uitgevoerd worden voor bepaalde gebeurtenissen3 en dit door de persoon die aan de oorsprongstaat van de gebeurtenis. Het gaat om devolgende gebeurtenissen :> de inplanting van een nieuwe risicoactiviteit ;> de ontdekking van een verontreiniging bij uitgravingswerkenof het plaatsvinden van een accidentof ongeval die bodemverontreiniging veroorzaakten.Terrein opgenomen in de categorie 3van de inventarisUw terrein maakte reeds deel uit van een bodemstudieen er is gebleken dat niet voldaan is aan deinterventienormen. Niettemin heeft een risicostudieaangetoond dat de verontreiniging een aanvaardbaarrisico voor de volksgezondheid en het milieu8 Inventaris van de bodemtoestand


vormt. Er zal een nieuw verkennend bodemonderzoekmoeten uitgevoerd worden voor bepaalde gebeurtenissen3 en dit door de persoon die aan deoorsprong staat van de gebeurtenis. Het gaat omde volgende gebeurtenissen :> de inplanting van een nieuwe risicoactiviteit ;> de ontdekking van een verontreiniging bij uitgravingswerkenof het plaatsvinden van een ongevalof incident die bodemverontreiniging veroorzaakten.Daarnaast dienen de gebruiksbeperkingen en deopvolgingsmaatregelen die werden opgelegd doorLeefmilieu Brussel - BIM gerespecteerd en/of uitgevoerdte worden. Het aanbrengen van veranderingenin het gebruik van het terrein (bv. het plaatsen vaneen moestuin die voordien niet aanwezig was, het afbrekenvan een bestaande betonlaag, etc.) en/of hetuitvoeren van uitgravingswerken of het oppompenvan het grondwater mogen niet plaats vinden zondervoorafgaand akkoord van Leefmilieu Brussel - BIM.Terrein opgenomen in de categorie 4van de inventarisUw terrein maakt momenteel deel uit van een identificatie-/behandelingsprocedurevoor de bodem.Zonder akkoord van Leefmilieu Brussel - BIM maggeen enkele verkoop noch overdracht van milieuvergunningnoch uitvoering van werken of de inplantingvan een activiteit waarvoor een uitgraving nodig is ofdie van dien aard zijn dat ze een latere behandelingof controle van een eventuele bodemverontreinigingbelemmeren of die van dien aard zijn dat ze de blootstellingvan personen of het milieu aan de risico’svan een eventuele bodemverontreiniging verhogen,plaats vinden alvorens de procedure beëindigd is 4 .Onder bepaalde voorwaarden bestaan er mogelijkhedentot vrijstelling met betrekking tot de verkoopvan terreinen of de overdracht van een milieuvergunningvóór de behandeling van de verontreiniging.Daarenboven zal een nieuw verkennend bodemonderzoekmoeten uitgevoerd worden voor bepaaldegebeurtenissen 3 en dit door de persoon die aan deoorsprong staat van de gebeurtenis. Het gaat omde volgende gebeurtenissen :> de inplanting van een nieuwe risicoactiviteit ;> de ontdekking van een verontreiniging bij uitgravingswerkenof het plaatsvinden van een ongevalof incident die bodemverontreiniging veroorzaakten.Terrein opgenomen in een categorieoverlappend aan de categorie 0van de inventarisUw terrein maakte reeds deel uit van een identificatieprocedureof van een behandeling van bodemverontreinigingmaar sedert de uitvoering hiervan,heeft zich een nieuw vermoeden van bodemverontreinigingtoegevoegd en/of werd een reeds gekenderisicoactiviteit verder gezet, die een nieuwebodemverontreiniging (bovenop de eventueel reedsaangetoonde verontreiniging) veroorzaakt kanhebben. Dit nieuw vermoeden van verontreiniging4 Art. 17 van de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheeren de sanering van verontreinigde bodems.Inventaris van de bodemtoestand9


echtvaardigt de toevoeging van de categorie 0 aande oorspronkelijke categorie van het terrein. Het isde categorie 0 die de gevolgen en de toekomstigeverplichtingen wat betreft de bodemverontreinigingvan het terrein bepaalt.!De bodemtoestandscategorieën• Categorie 0 : mogelijk verontreinigdepercelen, d.w.z. waarvoor eenvermoeden van bodemverontreinigingbestaat, met inbegrip van depercelen waarop een risicoactiviteitwordt uitgeoefendDe beroepen en de vrijstellingenWeet dat er tegen deze beslissing beroep 5 kan wordenaangetekend bij het Milieucollege (CCN – Vooruitgangstraat80 te 1035 Brussel, Tel. : 02/204 2323, Fax : 02/204 15 68). Dat moet gebeuren binneneen termijn van 30 dagen te tellen vanaf de ontvangstvan deze beslissing.Weet dat er vrijstellingen 6 voor de verplichting tothet uitvoeren van een verkennend bodemonderzoekvoorzien zijn. Deze vrijstellingen dienen peraangetekend schrijven gemeld of gevraagd te wordenaan Leefmilieu Brussel - BIM aan de hand vande betreffende formulieren (www.leefmilieubrussel.be > Professionelen > Bodem > Identificatie en behandeling> Verkennend bodemonderzoek).De premies voor de uitvoeringvan een bodemstudieWeet ook dat er premies bestaan voor het uitvoerenvan bodemstudies. U vindt hierover meer inlichtingenin de infobrief die werd toegevoegd aan de kennisgevingvan inschrijving.5 Art. 55 §1 van de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende hetbeheer en de sanering van verontreinigde bodems6 Art. 60 en 61 van de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffendehet beheer en de sanering van verontreinigde bodems.• Categorie 1 : percelen die voldoenaan de saneringsnormen 7• Categorie 2 : percelen die voldoenaan de interventienormen 8 , maarniet aan de saneringsnormen• Categorie 3 : percelen die nietvoldoen aan de interventienormenen waarvan de risico’s aanvaardbaarzijn of aanvaardbaar zijn gemaakt• Categorie 4 : percelen die niet voldoenaan de interventienormen endie behandeld moeten worden of inbehandeling zijn, d.w.z. percelen diehet voorwerp zijn van een onderzoekin uitvoering, waarvoor saneringswerkenworden uitgevoerd ofwaarvoor risicobeheersmaatregelenworden uitgevoerd7 het besluit van 17 december 2009 tot vaststellingvan de interventienormen en saneringsnormen (B.S.08/01/2010)8 het besluit van 17 december 2009 tot vaststellingvan de interventienormen en saneringsnormen (B.S.08/01/2010)10 Inventaris van de bodemtoestand


De procedure in het kortU GAAT AKKOORD MET HET TECHNISCH RAPPORTOF U WENST NIET TE REAGEREN> Uw terrein zal worden opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand en dit in deaanvankelijk vermelde categorie.In de meeste gevallen zal het terrein opgenomen worden in de categorie 0, wat betekentdat, als zich een aanleidinggevend feit zoals voorzien in de wetgeving voordoet, een VBO zalmoeten uitgevoerd worden om het vermoeden van verontreiniging al dan niet te bevestigen.U GAAT NIET AKKOORD MET HET TECHNISCH RAPPORTEN U WENST TE REAGEREN1. OFWEL laat u een VBO uitvoeren.Op basis van de conclusies van dat onderzoek :> zal het terrein in de inventaris van de bodemtoestand worden opgenomen in de gepastecategorie, en ;> zal de behandeling van een eventuele verontreiniging nodig zijn.2. OFWEL verstuurt u bewijzen die de gegevens van het vermoedenvan verontreiniging corrigeren.Na analyse door Leefmilieu Brussel - BIM :> beslist Leefmilieu Brussel - BIM om bepaalde gegevens aan te passen, en zelfs om hetterrein uit de inventaris van de bodemtoestand te verwijderen, of> beslist Leefmilieu Brussel - BIM om de gegevens niet aan te passen en om uw terrein inde inventaris van de bodemtoestand op te nemen in de gepaste categorie.In dat geval zal een VBO uitgevoerd moeten worden voor bepaalde gebeurtenissen waaronderde verkoop van uw terrein, het uitvoeren van werken of de inplanting van een activiteitdie een uitgraving omvatten, ofwel van dien aard zijn dat ze een eventuele latere behandelingof controle van een bodemverontreiniging belemmeren, ofwel van dien aard zijndat ze de blootstelling aan de risico’s van een eventuele bodemverontreiniging verhogen.U GAAT NIET AKKOORD MET DE BESLISSINGVAN LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM> U heeft de mogelijkheid om een beroep in te dienen tegen de beslissing van LeefmilieuBrussel - BIM en zo de opname van het terrein in de inventaris van de bodemtoestand tebetwisten. Dit beroep moet worden aangetekend bij het Milieucollege binnen een termijnvan 30 dagen te tellen vanaf de ontvangst van de beslissing.Inventaris van de bodemtoestand11


Herlezingcomité : Sofie Buckens, Saïd EL Fadili, Ann Dedeyne, Donatienne Wahl en Urbain Ullmann,Frédérique Bouras, Rik De Laet, Louis GrippaCoördinatie : Frédérique BourasLayout : Wim DidelezWettelijk gedeponeerd : D/5762/2010/14Fotokredieten (©) cover : Thinkstock ; foto’s binnenpagina’s : rechtenvrijVerantwoordelijke uitgevers : J.P. Hannequart & E. Schamp – Gulledelle 100 – 1200 BrusselGedrukt met plantaardige inkt op gerecycleerd papier© Leefmilieu Brussel - BIM • December 2010

More magazines by this user
Similar magazines