Naar een nieuwe werkwijze

metropoolregioamsterdam.nl

Naar een nieuwe werkwijze - Metropoolregio Amsterdam

Naar een nieuwe werkwijzeAls een van de weinige drukke Europese metropolen bezit de MRA een keur aanlandschappelijke kwaliteiten. Maar oprukkende verstedelijking, opdrogende budgettenen een ingewikkelde bestuurlijke organisatie nopen tot het aanpassen van de totdusver gevolgde koers.Het Metropolitane Landschap biedt, naast de agrarische functies, mogelijkheden voorontspanning en natuurbeleving. Het groene gebied is dan ook van groot belang voor hetwelzijn van de metropoolbewoners. Daarnaast zijn de landschappelijke kwaliteiten eenvestigingsfactor van betekenis. Dat geldt niet alleen voor de oudere veengebieden,droogmakerijen en binnenduinrand, maar ook voor het nieuwe land van de FlevolandseIJsselmeerpolder. De uitdaging is die bijzondere landschappelijke kwaliteiten te bewaren,zonder de groei van de metropool te belemmeren. Te meer daar concurrerende metropolenals Londen, Parijs, Madrid en het Ruhrgebied inmiddels ook de waarde van een krachtigegroene identiteit hebben ontdekt en hierin fors investeren.Landschap en economie: enkele cijfersHet Metropolitaan Landschap is niet alleen mooi en rustgevend, er wordt ook veel geld inverdiend. Zo was de toegevoegde waarde van landbouw in de MRA 462 miljoen in 2011(Economische verkenning MRA). De toegevoegde waarde van het toerisme bedroeg in datjaar 3,1 miljard euro en voor recreatie, cultuur en sport 887 miljoen euro. In de drie sectorensamen waren 114.000 mensen werkzaam.Buitenrecreatie is de meest populaire vrijetijdsbesteding van Nederlanders (CVTO, 2011), ditkomt naar voren in de bezoekersaantallen van Recreatiegebied Spaarnwoude en hetAmsterdamse Bos. Beide gebieden worden jaarlijks door ruim 6 miljoen mensen bezocht. Dejaarlijkse omzet van buitentochten in heel Nederland bedraagt rond de 30 miljard euro (Bade,Gerben, Tonneijck, 2011).Door het landschap wordt ook geld verdiend. Per 100 ha extra natuur binnen eenacceptabele reistijd stijgen de grondprijzen gemiddeld met 15 euro per vierkante meter(Bade, Gerben, Tonneijck, 2011). Daarnaast kiezen expats in de eerste plaats voor de MRAdoor de kwaliteit van de leefomgeving (Alterra, 2010). Natuur, milieu en sociaal cultureelleven worden door deze groep als belangrijkste factoren genoemd. Recent onderzoek laatzien dat ook op het gebied van gezondheidskosten grote winsten behaald kunnen wordendoor groen. 10% extra groen levert alleen al in de wijk Bos en Lommer een besparing van800.000 euro per jaar (TEEB, 2012). Ten slotte is de stad ook nog afhankelijk van hetlandschap voor watervoorziening, waterberging en energiewinning.Druk op het landschapVolgens de prognoses groeit de bevolking in de metropoolregio tot 2040 met zo’n halfmiljoen inwoners. Door de grote ruimtelijke dynamiek in de MRA is de opgave tot behoud enontwikkeling van de groenblauwe kwaliteiten en het bewaren van evenwicht tussen stad enland een behoorlijke uitdaging. Opdrogende budgetten, in combinatie met het grote aantalbestuurlijke gremia dat actief is in het landelijk gebied, maken het niet gemakkelijker om dedilemma’s op te lossen.


Om antwoord te geven op deze ontwikkelingen, werkt een bestuurlijke kerngroep een MRAwerkwijzeuit om meer sturing op het landschap te krijgen. Belangrijke invalshoek vormt eennieuwe manier van kijken naar het landschap. Hiermee wordt aan samenwerkendeoverheden een handvat geboden om keuzes te maken: waar zijn (stedelijke) ontwikkelingenin het landschap nog mogelijk, waar versterken we het landschap door ontwikkeling én waarrichten we ons alleen op beheer en behoud? Met deze nieuwe benaderingswijze wordt de‘Kracht van het Landschap’ verder uitgebouwd.OntwikkelstrategieënDe bestuurlijke kerngroep bouwt voort op de positieve ervaringen in een aantaldeelgebieden. Een werkwijze met de naam ‘ontwikkelstrategie’ heeft geleid tot heldereafspraken tussen overheden over de toekomst van het landschap. Deze gezamenlijkeaanpak is inmiddels praktijk in de voormalige bufferzone Haarlem-Amsterdam en deAmstelscheg. Ook in Zuid-Kennemerland en de Diemerscheg is dit proces gestart. Streven isdeze werkwijze uit te rollen over de hele MRA en daaromheen een bestuurlijke structuur voorhet landschap te bouwen. Centraal hierin staan een heldere scheiding van rol en functie vande afzonderlijke besturen.AmbitieHet is de bedoeling om ontwikkelstrategieën op te stellen voor alle deelgebieden van hetmetropolitane landschap. Via deze werkwijze wordt beoogd te komen tot: Een groenblauwe structuur van voldoende omvang en diversiteit. Een evenwichtige integrale inrichting die beantwoord aan de behoeften van degebruikers. Een evenwichtig aanbod van voorzieningen en landschappen, met aandacht voor dekernkwaliteiten van het landschap en de relatie/overgang stad-land. Goede bereikbaarheid door een samenhangend netwerk van toegangen,verbindingen en recreatieve routes in de MRA. Nieuwe financiële dragers van het landschap en andere vormen van financiering vanhet landschap te vinden.

More magazines by this user
Similar magazines