EduSerie Expliciete Directe Instructie

annefiekep

Brochure_EduSerie_EDI

EduSerieExpliciete DirecteInstructieOpzetInhoudKosten & inschrijven


PlanningDe opleiding bestaat uit drie online modules (EduTalks), eeninteractief webinar en twee contactbijeenkomsten annexwebcast. Een webcast is een contactbijeenkomst die tegelijkertijdlive wordt uitgezonden.De EduTalks komen beschikbaar op maandag 31 augustus,maandag 7 september en maandag 28 september 2015. DeEduTalks zijn vanaf het moment van verschijnen continu tebekijken door de deelnemers aan de EduSerie, tot een maandna afloop van de opleiding.De contactbijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 22 septemberen donderdag 8 oktober, op beide dagen van16.00-18.00 uur.Het afsluitende webinar vindt plaats op woensdag 18 november2015 van 16.00-17.00 uur.KostenDeelname aan de EduSerie kost € 690,- inclusief btw.Daarnaast dienen deelnemers in het bezit te zijn van hetboek Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor eengoede les. Dit boek is te bestellen bij Uitgeverij Pica.Website Uitgeverij Pica: www.uitgeverijpica.nl.InschrijvenDeze opleiding is bedoeld voor leraren primair onderwijs,ib’ers, studenten, besturen, post-hbo en (pabo-) studenten.Validering voor registerleraar is in voorbereiding voor 20 RU.Inschrijven voor de EduSerie Expliciete Directe Instructiekan via de website van Eduseries: www.eduseries.nl.Of gebruik de QR-code op pagina 3 om direct in te schrijven.Na deze registratie dient u het cursusbedrag over te maken omuw deelname definitief te maken. Scholen kunnen ook eenofferte aanvragen op rekening vanaf vijf inschrijvingen.De EduSerie van week tot weekDe EduSerie start op maandag 31 augustus 2015 en eindigt methet afsluitende webinar op 18 november 2015.Week 1Lezen uit studieboek EDI: hoofdstuk 1, 2 en 3.Bekijken EduTalk 1: Inleiding - EDI in een notendop (+/- 15minuten), inclusief reflectie.Week 2 & 3Lezen uit studieboek EDI: hoofdstuk 4.Bekijken EduTalk 2: Lesdoel EDI en opdracht (+/- 15 minuten),inclusief reflectie.Week 4Bijeenkomst in Amersfoort: dinsdag 22 september 2015,16.00-18.00 uur.Vooraf lezen uit studieboek EDI: hoofdstuk 5.Programma: oefenen in het goed formuleren van lesdoelen, enhet activeren van voorkennis.Week 5Lezen uit studieboek EDI: hoofdstuk 6 en 7.Bekijken EduTalk 3: Het geven van instructie (vorm en inhoud)(+/- 15 minuten), inclusief reflectie.Deelnemers krijgen opdracht.Week 6 - 11Bijeenkomst in Amersfoort: 8 oktober 2015 van 16.00-18.00 uur.Vooraf lezen uit studieboek EDI: hoofdstuk 8, 9 en 10.Programma: lesafsluiting, zelfstandige verwerking en verlengdeinstructie.Deelnemers krijgen opdracht.Week 12Live webinar naar aanleiding van uitvoering thuisopdracht. Dedeelnemers dienen casussen in (inclusief reflectie) die naclustering zo mogelijk besproken zullen worden.Vooraf lezen uit studieboek EDI: hoofdstuk 112


2 Planning, kosten en inschrijvenDe EduSerie van week tot week3 Beschrijving EduSerie4 De EduSerie in het kortOver de docentOver EduseriesDe EduSerie Expliciete Directe InstructieU werkt op school met DIM, ADI of IGDI? Een uitstekende keuze, wantDirecte Instructie is een zeer effectieve vorm om uw leerlingen beteren dieper te laten leren. Met de komst van Passend Onderwijs is hetbelangrijk dat alle leerlingen succeservaringen opdoen binnen dereguliere basisschool. Dat vraagt om een volgende stap in directeinstructie, namelijk Expliciete Directe Instructie (EDI).EDI brengt al uw leerlingen stapsgewijs naar beheersing van deleerdoelen en laat hen zo succes ervaren: ‘Ik kan het!’ De leerkrachtgeeft instructie en controleert door het stellen van veel vragenvoortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden,leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurtengegeven. Alle leerlingen worden actief betrokken en dit ziet u terug inde motivatie en leeropbrengsten van uw leerlingen.Direct aanmelden:scan de QR-codeDe EduSerie Expliciete Directe Instructie is een opleiding die de kennisverdiept over het geven van goede instructie en het stimuleren vanactieve betrokkenheid van leerlingen bij de inhoud van de lessen. Umaakt kennis met verschillende technieken, zoals bijvoorbeeld hetbeurtenbakje en wisbordjes. De EduSerie biedt niet alleen kennisoverdracht,maar is vooral een vaardigheidstraining in een groep vanmaximaal 30 personen.De vorm van de opleiding is blended learning, waarbij zowel kennisoverdrachtals casuïstiek centraal staan. Behalve twee contactbijeenkomstenzijn er online verdiepingsmodules en vindt een (live) webinarplaats. Uiteraard kunt u zich ook inschrijven voor deze EduSerie als unog niet werkt met DIM, ADI of IGDI.Wij zien uit naar uw deelname!3


www.editoo.nlIndien onbestelbaar:Eduseries. Waldeck Pyrmontlaan 126881 NT VelpDe EduSerie in het kortDe EduSerie Expliciete Directe Instructie wordt aangebodenvia blended learning en bestaat uit online EduTalks, schriftelijkematerialen, opdrachten, twee bijeenkomsten en een afsluitendwebinar.Een kort* overzicht van de inhoud:Over EduseriesEduseries biedt online nascholing die relevant is voor de dagelijkse(les-)praktijk van leerkrachten. We ontsluiten actueleontwikkelingen en relevante inzichten op het gebied vaneducatie en passend onderwijs. We gaan in op de vragen die inhet onderwijs leven en we werken daarvoor samen met kennisinstellingenom de kwaliteit van uw onderwijs te actualiseren,te vernieuwen en aantrekkelijker te maken.Scholing gebeurt in de vorm van blended learning, binnenzogenoemde EduSeries. EduSeries zijn een combinatie vanEduTalks, live webinars en contactmomenten. Certificeringkan deel uitmaken van de EduSeries.U kunt met uw team of individueel deelnemen aan de scholingen webinars. Dankzij de inzet van online modules hoeft u zichniet fysiek te verplaatsen, maar kunt u zich in uw vertrouwdeomgeving profesionaliseren, eventueel in combinatie metcontactbijeenkomsten. Hiermee geeft Eduseries blendedlearning vorm en inhoud.Kijk voor meer informatie op onze website: www.eduseries.nlU kunt zich daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.EduTalk 1 (online)EduTalk 2Bijeenkomst(Amersfoort)EduTalk 3Bijeenkomst 2(Amersfoort)Inleiding: EDI in een notendopHet formuleren van een goed lesdoel.Oefenen in het goed formuleren vanlesdoelen, activeren van voorkennis.Het geven van effectieve instructie(vorm en inhoud).Lesafsluiting, zelfstandige verwerking,verlengde instructie.Live webinar (online) Casussen van deelnemers, opdrachten.* Zie pagina 2 voor een uitgebreid overzicht van week tot week.Over de docentMarcel Schmeieris onderwijsadviseur taalen rekenen bij ExpertisOnderwijsadviseurs enheeft ruime ervaring alsleerkracht en intern begeleiderin het speciaalen regulier basisonderwijs.Hij verzorgde de Nederlandsevertaling en bewerkingvan het boek Expliciete Directe Instructie: tips entechnieken voor een goede les.Marcel Schmeier is ook bekend van zijn websitewww.onderwijsgek.nl en zijn praktische publicaties in diverseonderwijsvakbladen.Voor meer informatie over directe instructie, ziewww.directeinstructie.nl.

Similar magazines