analyses

pod2.stat.gov.rs

Студије и анализе - Републички завод за статистику

REPUBLIC OF SERBIAREPUBLIC STATISTICAL OFFICEStudies and analysesJovan BisenićMSc Andra MilojićDragana RatkovićGoran RadisavljevićDušan GavrilovićISSN 1451-0456ISBN 978-86-84433-86-4SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTSOF THE REPUBLIC OF SERBIA1997 – 2006non-financial sectorfinancial sectorgovernment sectorhouseholds sectorsector of NPISHsgoods and services accountproduction accountgeneration of income accountallocation of primary income accountdistribution of income accountuse of income accountcapital accountexternal account of goods and servicesexternal account of primary incomes and current transfersexternal capital accountsummaryN o 77Belgrade, 2008


РЕПУБЛИКА СРБИЈАРЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУСтудије и анализеЈован БисенићМр Андра МилојићДрагана РатковићГоран РадисављевићДушан ГавриловићISSN 1451-0456ISBN 978-86-84433-86-4СИСТЕМ НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНАРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,1997 - 2006.нефинансијски секторфинансијски секторсектор државесектор домаћинставасектор НПИДрачун добара и услугарачун производњерачун формирања дохоткарачун распоређивања примарног дохоткарачун прерасподеле дохоткарачун употребе дохоткарачун капиталарачун извоза и увоза добара и услугарачун иностранства за примарне дохотке и текуће трансферерачун капитала са иностранствомsummaryброј 77Београд, 2008.


Студије и анализеСТУДИЈЕ И АНАЛИЗЕСистем националних рачуна Републике Србије, 1997-2006.ИЗДАВАЧРепублички завод за статистику СрбијеБеоград, Милана Ракића бр. 5ЗА ИЗДАВАЧАДр Драган Вукмировић, директорРЕЦЕНЗЕНТМр Андра МилојићПриликом коришћења података објављених уовој публикацији обавезно је навођење извора.CIP - Каталогизација у публикацијиНародна библиотека Србије, Београд336.14 (497.11) ''1997/2006''СИСТЕМ националних рачуна Републике Србије: 1997-2006. : нефинансијски сектор,финансијски сектор, сектор државе ... / ЈованБисенић ... [и др.]. - Београд : Републичкизавод за статистику Србије, 2008 (Београд :Републички завод за статистику Србије). - 251стр. : граф. прикази, табеле ; 30 cm. –(Студије и анализе / Републички завод застатистику, ISSN 1451-0456 ; бр. 77)На врху насл. стр. : Република Србија. - Тираж250. - Стр. 3-4 : Предговор / ДраганВукмировић = Preface / Dragan Vukmirović. -Библиографија: стр. 251. - Summary.ISBN 978-86-84433-86-41. Бисенић, Јован [аутор]а) Национални рачуни - Србија - 1997-2006COBISS.SR-ID 1527913082Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеПРЕДГОВОР''Систем националних рачуна Републике Србије, 1997-2006'' представља најновије унизу издања Републичког завода за статистику Републике Србије посвећених овој области. Заразлику од претходних, оно садржи детаљне обрачуне бруто домаћег производа у текућимценама и националне рачуне за 2005. и 2006. годину, као и резултате ревизије до садаобјављених података за посматрани период.Студија је подељена у три целине. У првој је дат приказ значајнијих резултатанационалних рачуна Републике Србије у периоду 1997-2006. године, са објашњењима основнихмакроекономских агрегата и примењених метода обрачуна. Затим следе методолошке основе икарактеристике Система националних рачуна. На крају је приказан скуп рачуна за укупнуекономију и за све дефинисане институционалне секторе, а објављене су и бројне табеле којеће помоћи корисницима при анализи ове сложене материје. Први и трећи део публикацијепреведени су на енглески језик.Напомињемо да је основни методолошки оквир обрачуна дат у Систему националнихрачуна 1993 (SNA93) и Европском систему рачуна 1995 (ESA95), издатих од стране Европскекомисије – Eurostat, Међународног монетарног фонда, Организације за економску сарадњу иразвој, Уједињених нација и Светске банке.Уверени смо да ће разноврсност приказаних података омогућити свеобухватнијепраћење економске активности и пружити најважније информације широком кругу корисника.Поштујући жељу аутора ове студије захваљујемо се нашим колегама и стручњацима из другихземаља на разумевању, подршци, сугестијама и стручној помоћи коју смо имали у оквирупосебних међународних пројеката, као и колегама и стручним службама Републичког завода застатистику Србије.У Одељењу за израду националних рачуна, у оквиру Сектора националних рачуна,извршен је обрачун резултата приказаних у овој публикацији.Београд, октобар 2008. годинеДИРЕКТОРДр Драган ВукмировићРепублички завод за статистику Србије 3


Студије и анализеPREFACE“The System of National Accounts of the Republic of Serbia 1997-2006” is the latestpublication in the series that the Statistical Office of the Republic of Serbia dedicated to the subjectissue. As a difference to the previous, this one contains detailed calculations of the Gross domesticproduct at current prices and national accounts for 2005 and 2006, and the revision of so far publisheddata for the respective period.The study is divided into three parts. In the first part presented are main data of the nationalaccounts of the Republic of Serbia for the period from 1997 to 2006 with the explanations of mainmacroeconomic aggregates and applied calculation methods. Then follow the methodologicalexplanations and features of the System of National Accounts. Finally the set of accounts for theeconomy in whole and all defined institutional sectors are presented, as well as a number of tablesthat are intended to support the study of this complex matter. The parts one and three of thepublication are translated into English.We should mention that the basic methodological frame of the calculation is defined in theSystem of National Accounts 1993 (SNA93) and the European System of Accounts 1995 (ESA95),edited by the European Commission – Eurostat, the International Monetary Fund, the Organization forEconomic Cooperation and Development, the United Nations and the World bank.We are fully convinced that the various data presented will facilitate a comprising observanceof economic activity and offer the essential information for a wide range of users. With due respect tothe authors of the study we express gratitude to our colleagues and experts from other countries fortheir understanding, support, proposals and expertise that we received within particular internationalprojects, just as to colleagues and experts of the Statistical Office of the Republic of Serbia.The calculation of the results presented in this publication was implemented at the Nationalaccounts compilation division, within the National accounts department.Belgrade, October, 2008DIRECTORDragan Vukmirović, PhD4Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеСАДРЖАЈПРЕДГОВОР ........................................................................................................................................................ 3PREFACE .............................................................................................................................................................. 4УВОДНЕ НАПОМЕНЕ .......................................................................................................................................... 7I. ПРИКАЗ ЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,1997-2006. ....................................................................................................................................................... 9II. МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА ......................................................... 211. Циљ и примена националних рачуна .................................................................................................... 232. Ко обавља економске активности – институционалне јединице ......................................................... 243. Када се региструју економске активности – токови и стања ............................................................... 253.1. Токови ............................................................................................................................................... 253.1.1. Трансакције .......................................................................................................................... 253.1.2. Остали токови ...................................................................................................................... 263.2. Стања .............................................................................................................................................. 263.3. Где се одвијају економске активности .......................................................................................... 263.3.1. Резидентне јединице .......................................................................................................... 263.3.2. Економска територија ......................................................................................................... 263.3.3. Центар економског интереса .............................................................................................. 263.3.4. Домаћи и национални концепт ........................................................................................... 274. Институционални сектори ....................................................................................................................... 275. Како се бележе и приказују економске активности ............................................................................... 285.1. Структура националних рачуна ...................................................................................................... 285.1.1. Односи између најважнијих агрегата ................................................................................ 285.1.2. Правила у изради рачуна ................................................................................................... 305.2. Основна подела рачуна .................................................................................................................. 315.3. Интегрисани систем рачуна ............................................................................................................ 33III. КВАНТИТАТИВНИ ПРИКАЗ НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА .......................................................................... 351. Систем националних рачуна за укупну економију ................................................................................ 372. Рачуни за институционалне секторе ...................................................................................................... 472.1. Рачуни за нефинансијски сектор .................................................................................................... 492.2. Рачуни за финансијски сектор ........................................................................................................ 532.3. Рачуни за сектор државе ................................................................................................................ 572.4. Рачуни за сектор домаћинстава ..................................................................................................... 612.5. Рачуни за сектор непрофитних институционалнихјединица које пружају услуге домаћинствима (НПИД) ................................................................ 653. Интегрисани економски рачуни .............................................................................................................. 693.1. Интегрисани економски рачуни, 1997. .......................................................................................... 713.2. Интегрисани економски рачуни, 1998. .......................................................................................... 763.3. Интегрисани економски рачуни, 1999. .......................................................................................... 813.4. Интегрисани економски рачуни, 2000. .......................................................................................... 863.5. Интегрисани економски рачуни, 2001. .......................................................................................... 913.6. Интегрисани економски рачуни, 2002. .......................................................................................... 963.7. Интегрисани економски рачуни, 2003. ........................................................................................ 1013.8. Интегрисани економски рачуни, 2004. ........................................................................................ 1063.9. Интегрисани економски рачуни, 2005. ........................................................................................ 1113.10. Интегрисани економски рачуни, 2006. ........................................................................................ 1164. Додатне аналитичке табеле (1-7) ......................................................................................................... 121Републички завод за статистику Србије 5


Студије и анализеIV. SUMMARY ................................................................................................................................................... 1371. Main results of national accounts of the Republic of Serbia for 1997-2006 ............................................ 1392. System of national accounts for the total economy ................................................................................. 1513. Accounts for institutional sectors ............................................................................................................. 1613.1. Accounts for non-financial sector .................................................................................................... 1633.2. Accounts for financial sector ........................................................................................................... 1673.3. Accounts for government sector ...................................................................................................... 1713.4. Accounts for households sector ...................................................................................................... 1753.5. Accounts for the sector of non-profit institutionalunits serving households (NPISHs) ................................................................................................ 1794. Integrated economic accounts ................................................................................................................. 1834.1. Integrated economic accounts, 1997 ............................................................................................. 1854.2. Integrated economic accounts, 1998 ............................................................................................. 1904.3. Integrated economic accounts, 1999 ............................................................................................. 1954.4. Integrated economic accounts, 2000 ............................................................................................. 2004.5. Integrated economic accounts, 2001 ............................................................................................. 2054.6. Integrated economic accounts, 2002 ............................................................................................. 2104.7. Integrated economic accounts, 2003 ............................................................................................. 2154.8. Integrated economic accounts, 2004 ............................................................................................. 2204.9. Integrated economic accounts, 2005 ............................................................................................. 2254.10. Integrated economic accounts, 2006 ............................................................................................. 2305. Additional analytical tables (1-7) .............................................................................................................. 235Л И Т Е Р А Т У Р А6Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеУВОДНЕ НАПОМЕНЕРепублички завод за статистику Србије наставља да објављује макроекономске рачунеи основне макроекономске агрегате за Републику Србију (од 1999. године без података заКосово и Метохију) у складу са међународно признатим стандардима, Системом националнихрачуна 1993 (SNA93) и Европским системом националних рачуна 1995 (ESA95), којипредстављају основни методолошки оквир у смислу дефинисања и вредновања основнихкатегорија, примењених класификација и начина обрачуна.Доследнија примена методолошких решења, као и побољшање статистичке базеподатака која служи као основа за израду националних рачуна, условили су потребу за јошједном генералном ревизијом до сада обрачунатих и публикованих серија података из овеобласти. Упоредо са обрачунима за 2006. годину извршена је ревизија бруто домаћегпроизвода (БДП) и других макроекономских агрегата за претходне године као резултатдетаљнијих и директних процена, усклађивања података према основним методолошкимпринципима и међународним препорукама, тако да су сви презентовани подаци за период1997–2006. године, иако различити у односу на до сада објављиване, међусобно упоредиви.Чињеница је да се и у најразвијенијим статистичким системима ревизије подразумевајуи спроводе на исти начин за читав период за који су подаци расположиви. На тај начин сеобезбеђује не само консистентан, квалитетнији и поузданији начин обрачуна, већ и упоредивасерија података за макроекономску анализу и прогнозирање будућих кретања.У настојању да се званична статистика у што већој мери усклади са стандардима ЕУ,користећи праксу и искуство других земаља, стручну и техничку помоћ међународнихорганизација и експерата у оквиру посебних пројеката, дошли смо до нових могућности исазнања чија је практична примена директно или индиректно утицала и на промену БДП-а.Најзначајнија промена извршена је у финансијском сектору, јер је први пут примењенпрепоручени начин обрачуна FISIM-а (Financial intermediation services indirectly measured –Услуге финансијског посредовања индиректно мерене), као индиректног мерила вредностиуслуга банака на основу посредовања у штедно-кредитним трансакцијама. Раније се овавредност импутирала у вредност аутпута финансијског сектора, што је увећавало БДП.Истовремено, због немогућности алоцирања на институционалне секторе, она се приказује каомеђуфазна потрошња свих корисника банкарских услуга-номиналног сектора са нултимаутпутом и негативном додатом вредношћу исте величине, што директно утиче на смањењеБДП-а.Као полазна основа за обрачун БДП-а Републике Србије користе се административниизвори (Годишњи финансијски извештаји – Биланс стања, Биланс успеха и Статистички анекспривредних друштава, задруга, предузетника, банака и других финансијских институција,друштава за осигурање, берзи и брокерско-дилерских друштава, корисника буџетскихсредстава и других правних лица, подаци Народне банке, Министарства финансија, Порескеуправе и других институција, на чему им се посебно захваљујемо!), редовна статистичкаистраживања и расположиви подаци из статистичког система. Сходно томе, све промене,побољшања и усклађивања са међународним стандардима до сада коришћених извораподатака, као и увођење нових, утицали су на то да варијације појединих агрегата из Системанационалних рачуна из године у годину превазиђу границу занемарљивости, због чега јеревизија била неопходна. Упоредо са побољшавањем и ажурирањм база података, задатакстатистичара из области националних рачуна биће даље изналажење адекватних индикатораза индиректне методе процењивања и добијање поузданијих података, који ће у случајуметодолошке неусклађености и одступања било које врсте увек изнова бити кориговани.Корисници треба да буду упознати са разлозима ревидирања резултата и да то прихвате каоопшти стандард и редовну статистичку праксу. Овде приказана серија резултата обрачунаБДП-а за период 1997-2006. јесте најбоље до сада урађена и у највећој мери усклађена самеђународним стандардима, што не значи да се опет неће указати потреба за новом ревизијом.Републички завод за статистику Србије 7


Студије и анализе8Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеI. ПРИКАЗ ЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНАРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 1997-2006.Републички завод за статистику Србије 9


Студије и анализе10Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеУ овом поглављу приказани су само најзначајнији резултати националних рачунаРепублике Србије за период 1997-2006. године (од 1999. године без података за Косово иМетохију). Пошто се Систем националних рачуна састоји из одређеног броја повезаних рачунаи табела с разноликом аналитичком употребом, првенствено су сагледани основнимакроекономски агрегати, пре свега са становишта њихове структуре, док се корисницимапрепушта детаљнија анализа, у зависности од њихових сопствених потреба.1. БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД – производни методОсновни и најважнији макроекономски агрегат у Систему националних рачуна јестебруто домаћи производ (БДП), који представља резултат производних активности свихрезидентних институционалних јединица. Производња се у Систему националних рачунадефинише по ширем концепту, тако да поред материјалне производње и услуга повезаних сматеријалном производњом обухвата и све остале услуге (финансијске, затим образовање,здравство, социјалну заштиту, делатност државне управе, стручних удружења, хуманитарнихорганизација, удружења грађана и друге нематеријалне услуге). Бруто домаћи производ јеиндикатор економских активности једне земље и обрачунава се само на нивоу укупнеекономије.Постоје три метода обрачуна бруто домаћег производа, и то: производни, расходни идоходовни метод. Овде приказан бруто домаћи производ (БДП) обрачунат је производнимметодом, као збир бруто додатих вредности (БДВ) свих резидентних институционалнихјединица увећан за износ пореза на производе и умањен за износ субвенција на производе.Бруто додата вредност се добија по производном методу, као разлика између укупног аутпута(вредности производње) и међуфазне потрошње (табела 1).Република СрбијаТабела 1. Бруто додата вредност у базним ценамау мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Аутпут – вредност производње 249136,0 332589,3 408488,6 836358,0 1527428,9 1920365,3 2123731,8 2664390,0 3180723,9 4007747,9Међуфазна потрошња ( - ) 132838,7 178320,4 215651,9 474254,6 835105,2 1059376,8 1154570,8 1479809,5 1745960,0 2308440,2Бруто додата вредносту базним ценама 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7Потрошња основних фондова ( - ) 23962,7 29175,2 41166,9 69605,6 167172,2 200958,7 222321,4 231311,2 259117,9 294343,8Нето додата вредносту базним ценама 92334,6 125093,7 151669,8 292497,8 525151,5 660029,8 746839,6 953269,3 1175646,0 1404963,9Полазећи од БДВ-а у базним ценама (износ који произвођач прима од купца зајединицу произведених добара и услуга, који искључује порезе на производе и укључујепримљене субвенције на производе), додавањем пореза и одузимањем субвенција и FISIM-а(Услуге финансијског посредовања индиректно мерене), који је као категорија сада први путобрачунат, добија се БДП у текућим ценама на нивоу укупне економије (табела 2).Република СрбијаТабела 2. Бруто домаћи производ у текућим ценамау мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Бруто додата вредносту базним ценама 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7Порези на производе 11512,8 17128,0 19388,2 36753,3 111363,7 181952,8 218180,4 264629,9 329485,3 361612,2Субвенције на производе ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3FISIM 1) ( - ) 4697,8 6361,1 3638,8 8335,5 12547,5 24896,1 18760,3 26644,7 32907,2 37943,7Бруто домаћи производ 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,91)Услуге финансијског посредовања индиректно мерене.Републички завод за статистику Србије 11


Студије и анализеУ међународним поређењима обично се сектори Класификације делатности групишу утри велика сегмента: пољопривреду, индустрију и услуге. У пољопривреду се укључује ирибарство, чије је учешће у БДВ-у Републике Србије мало. Пољопривреда у посматраномпериоду показује тенденцију пада учешћа у БДВ-у, а у 2006. години оно износи 11,3%. Другисегмент обухвата: вађење руда и камена, прерађивачку индустрију, производњу и снабдевањеенергијом, гасом и водом, и грађевинарство. Он има релативно стабилно учешће у БДВ-у, сварирањем од око 3 процентна поена током посматраног периода. Све остале активностисврставају се у услуге, чије се учешће у БДВ-у повећава током неколико последњих година(табела 3а).Република СрбијаТабела 3. Бруто додата вредност, по делатностимау мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006БДВ, укупно 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7Пољопривреда и рибарство 18642,6 23726,9 36347,1 72138,1 137650,4 129629,5 129545,2 164799,5 174106,6 191566,9Индустрија и грађевинарство 31219,2 41519,9 51547,9 107336,0 191513,5 235960,9 262154,8 339480,0 402795,4 494568,4Услуге 66435,5 89022,1 104941,7 182629,3 363159,8 495398,1 577461,0 680301,0 857861,9 1013172,4Табела 3a. Структура бруто додате вредности, по делатностимаРепублика Србија у %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006БДВ, укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Пољопривреда и рибарство 16,0 15,4 18,8 19,9 19,9 15,1 13,4 13,9 12,1 11,3Индустрија и грађевинарство 26,8 26,9 26,7 29,6 27,7 27,4 27,0 28,7 28,1 29,1Услуге 57,1 57,7 54,4 50,4 52,5 57,5 59,6 57,4 59,8 59,6Једна од специфичности система националних рачуна јесте груписање резидентнихинституционалних јединица по функционалном принципу у институционалне секторе. За свакидефинисани институционални сектор, нефинансијски, финансијски, државу, домаћинства инепрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима (НПИД), постоји сетрачуна.У структури БДВ-а − по институционалним секторима, највеће учешће иманефинансијски сектор, који показује варијације у посматраном периоду од 43,1% у 1997. годинидо 52,5% у 2006. години.Финансијски сектор обухвата Народну банку Србије, пословне банке и другефинансијске организације, као и друштва за осигурање и приватне пензијске фондове, саучешћем у БДВ-у од 7,1% у 1997. години и од 6,5% у 1998. години, да би након годинакарактеристичних по трансформацији и приватизацији пословних банака и подсектораосигурања, постепено опадајући, оно достигло 3,2% у 2006. години.Сектор државе, који садржи и издатке за одбрану, у формирању БДВ-а учествује у1997. години са 17,9%, а у 2006. години са 14,8%.У оквиру сектора домаћинстава, који обухвата делатност пољопривредних газдинставаи предузетника, укључена је и импутирана вредност стамбених услуга. У 2006. години учешћеовог сектора у структури БДВ-а износи 28,9%, што је знатно ниже него у 1999, 2000. и 2001.години, када је и забележен максимум, у просеку од око 35,5%. То је последица константногпада пољопривредне производње од 2002. године, која иначе највећим делом учествује уформирању БДВ-а сектора домаћинстава.12Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеСектор непрофитних институционалних јединица које пружају услуге домаћинствима(НПИД), иако обухвата велики број субјеката, најмањи је по економској снази и у последње двегодине посматраног периода бележи константно учешће од 0,6% (табела 4а).Табела 4. Бруто додата вредност, по институционалним секторимаРепублика Србијау мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006БДВ, укупно 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7Нефинансијски сектор 50111,4 71134,0 90906,1 172876,2 318109,8 395687,6 443838,6 577527,8 740283,3 892574,2Финансијски сектор 8244,6 10042,8 6630,8 11231,9 24154,0 44127,7 43546,6 42548,3 47122,8 55069,8Сектор државе 20761,8 25183,3 26357,6 47726,7 102364,2 144727,5 178862,0 198997,3 222135,0 251131,1Сектор домаћинстава 36749,1 47391,6 68300,2 128860,3 244935,5 272172,1 298261,3 359153,9 417107,7 490511,7Сектор НПИД 1) 430,4 517,2 642,0 1408,3 2760,2 4273,6 4652,5 6353,2 8115,1 10020,91)Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Табела 4а. Структура бруто додате вредности, по институционалним секторимаРепублика Србија у %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006БДВ, укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Нефинансијски сектор 43,1 46,1 47,1 47,7 45,9 46,0 45,8 48,8 51,6 52,5Финансијски сектор 7,1 6,5 3,4 3,1 3,5 5,1 4,5 3,6 3,3 3,2Сектор државе 17,9 16,3 13,7 13,2 14,8 16,8 18,5 16,8 15,5 14,8Сектор домаћинстава 31,6 30,7 35,4 35,6 35,4 31,6 30,8 30,3 29,1 28,9Сектор НПИД 1) 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,61)Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.У студији је приказана и структура формирања БДВ-а у базним ценама, поКласификацији делатности (КД), и то на нивоу сектора и на нивоу области. Два најзначајнијасектора, када је реч о делатностима у нашој економији, јесу пољопривреда и прерађивачкаиндустрија. Евидентно је да је њихово учешће доста варирало у посматраном периоду. Највећеучешће, од 19,9%, забележено је 2000. године код пољопривреде, да би у 2006. оно билосведено на 11,2%, што је, сасвим извесно, последица чињенице да кретање пољопривреднепроизводње у великој мери зависи од природних (климатских) услова. Прерађивачка индустријаје од 17,3% у 1997. достигла учешће од 23,7% у 2000. години, а у годинама које следе показујеспорије промене у структури због постепеног опоравка и прилагођавања новим економскимусловима, незавршене приватизације и процеса реструктурирања предузећа. У 2006. години,18,3% БДВ-а остварено је у овој делатности.Активности у вези с некретнинама и изнајмљивањем показују мале варијације учешћа уБДВ-у у посматраном периоду и достижу 16,4% на крају интервала. Трговина на велико и малои оправка моторних возила и предмета за личну употребу у домаћинству показују тенденцијураста, тако да су у 2006. години оствариле учешће од 12,8%. Саобраћај, складиштење и везетакође показују раст у посматраном периоду, што је резултат отварања наше земље идинамичног развоја мобилне телефоније. Делатност државне управе, одбране и обавезногсоцијалног осигурања преполовила је своје учешће са 8,2% у 2003. на 4% у 2006. години. Надругој страни, образовање, здравство и социјални рад из године у годину показују постепенираст, што је последица већих улагања у ове делатности. Учешће производње електричнеенергије, гаса и воде у последње четири године посматраног периода константно је изнад 4%.Остале делатности, рибарство, вађење руда и камена, хотели и ресторани, домаћинства сазапосленим лицима, имају врло мало учешће (табела 5а).БДВ − по делатностима, на нивоу области (двоцифарски ниво КД), приказанa је у делуДодатне аналитичке табеле.Републички завод за статистику Србије 13


Студије и анализеРепублика СрбијаТабела 5. Бруто додата вредност, по делатностима- у базним ценама -у мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006БДВ, укупно 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7А Пољопривреда, лов,шумарство и водопривреда 18598,8 23669,7 36263,0 71900,3 137184,8 129149,7 129195,6 164438,6 173608,4 191007,7Б Рибарство 43,8 57,2 84,1 237,8 465,6 479,8 349,6 360,9 498,2 559,2В Вађење руда и камена 2409,8 3242,0 3506,5 4541,1 8950,3 14630,7 16929,0 20985,5 25718,3 28353,8Г Прерађивачка индустрија 20141,1 26420,5 35488,4 85690,3 152042,4 161021,1 163900,7 208430,0 252242,3 310679,9Д Производња ел. енергије, гасаи воде 4007,9 5256,8 5669,0 4140,0 8311,7 30688,1 40181,2 53016,6 59563,4 74170,5Ђ Грађевинарство 4660,4 6600,6 6884,0 12964,6 22209,1 29621,0 41143,9 57047,9 65271,4 81364,2Е Трговина на велико и мало,oправка возила 7374,3 11812,4 15235,3 29420,9 52178,2 70293,3 87436,8 115989,6 177082,9 218254,2Ж Хотели и ресторани 1164,9 1570,6 1754,9 3559,1 6379,9 9374,7 11207,3 13315,3 17672,1 22589,0З Саобраћај, складиштење ивезе 8158,0 11937,3 14132,4 23750,1 50417,4 69772,9 78922,3 94817,1 125522,1 138423,3И Финансијско посредовање 8244,6 10042,8 6630,8 11231,9 24154,0 44182,5 43662,7 42742,4 47419,5 56254,4Ј Послови с некретнинама,изнајмљивање 18206,5 23765,2 32322,6 59763,7 114431,8 136970,7 151418,2 186867,1 229341,3 278715,2К Државна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 9406,9 13599,3 16412,5 24722,3 49816,5 62652,5 78997,0 74520,9 69838,3 67992,5Л Образовање 4434,1 4731,2 5164,7 8759,9 19589,3 32053,6 43812,3 50998,5 64489,5 79004,3Љ Здравствени и социјални рад 5984,0 6871,7 7279,1 14399,1 32378,0 48469,7 55516,0 69234,1 83473,5 98762,9М Остале комуналне, друштвенеи личне услуге 3319,2 4505,6 5743,4 6543,3 12888,7 20547,7 25298,6 30489,2 41478,4 51637,3Н Приватна домаћинства сазапосленим лицима 143,0 186,0 266,0 479,0 926,0 1080,5 1189,8 1326,8 1544,3 1539,3Њ Екстериторијалнеорганизације и тела … … … … ... ... ... ... ... ...Табела 5а. Структура бруто додате вредности, по делатностима- у базним ценама -Република Србија у %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006БДВ, укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0А Пољопривреда, лов,шумарство и водопривреда 16,0 15,3 18,8 19,9 19,8 15,0 13,3 13,9 12,1 11,2Б Рибарство 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0В Вађење руда и камена 2,1 2,1 1,8 1,3 1,3 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7Г Прерађивачка индустрија 17,3 17,1 18,4 23,7 22,0 18,7 16,9 17,6 17,6 18,3Д Производња ел. енергије, гасаи воде 3,4 3,4 2,9 1,1 1,2 3,6 4,1 4,5 4,2 4,4Ђ Грађевинарство 4,0 4,3 3,6 3,6 3,2 3,4 4,2 4,8 4,5 4,8Е Трговина на велико и мало,oправка возила 6,3 7,7 7,9 8,1 7,5 8,2 9,0 9,8 12,3 12,8Ж Хотели и ресторани 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3З Саобраћај, складиштење ивезе 7,0 7,7 7,3 6,6 7,3 8,1 8,1 8,0 8,7 8,1И Финансијско посредовање 7,1 6,5 3,4 3,1 3,5 5,1 4,5 3,6 3,3 3,3Ј Послови с некретнинама,изнајмљивање 15,7 15,4 16,8 16,5 16,5 15,9 15,6 15,8 16,0 16,4К Државна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 8,1 8,8 8,5 6,8 7,2 7,3 8,2 6,3 4,9 4,0Л Образовање 3,8 3,1 2,7 2,4 2,8 3,7 4,5 4,3 4,5 4,6Љ Здравствени и социјални рад 5,1 4,5 3,8 4,0 4,7 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8М Остале комуналне, друштвенеи личне услуге 2,9 2,9 3,0 1,8 1,9 2,4 2,6 2,6 2,9 3,0Н Приватна домаћинства сазапосленим лицима 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Њ Екстериторијалнеорганизације и тела ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14Републички завод за статистику Србије


Студије и анализе1.1. Услуге финансијског посредовања индиректно мерене – FISIMЗбог важности финансијског посредовања у обављању економских активности и његовеспецифичности у односу на друге делатности у Систему националних рачуна, финансијскисектор се дефинише као посебан институционални сектор, различит по функцији од других.Овај сектор чине резидентне институционалне јединице ангажоване у финансијскомпосредовању и повезаним помоћним финансијским активностима. Ради прибављањафинансијских средстава, финансијске институционалне јединице се укључују у финансијскетрансакције. Финансијски фондови се усмеравају од зајмодавца ка зајмопримцу. При томе,финансијски посредник сноси ризик стицањем финансијских средстава и задуживањем, ањегова производња се обрачунава као вредност извршених услуга клијентима. За неке од тихуслуга финансијски посредници експлицитно наплаћују накнаде и провизије и стичу приход одпродаје, што је једноставно вредновати и обрачунати. Али банке остварују приходе и у видуразлике између активних и пасивних камата, тј. виших камата, које наплаћују на дате зајмове, инижих, које исплаћују на основу примљених депозита. Ова каматна маржа представља FISIM(Financial intermediation services indirectly measured – Услуге финансијског посредовањаиндиректно мерене), који на индиректан начин показује вредност остварених услугафинансијског посредовања.Ова се вредност, као импутирана накнада за банкарске услуге, укључује у вредностаутпута финансијског сектора и тако увећава БДП. Укупна вредност FISIM-а представља приходод финансијске имовине који примају финансијски посредници, умањен за исплаћене камате ибез прихода од инвестирања сопствених фондова, пошто они нису резултат финансијскогпосредовања. Кад се не би обухватио FISIM, добила би се погрешна слика да банке умањују ане да стварају БДП. Истовремено, на страни употребе може се приказати као међуфазнапотрошња других институционалних сектора, као финална потрошња домаћинстава или каоизвоз нерезидентима. У SNA постоје две могућности за то:1. целокупни износ приказати као међуфазну потрошњу номиналног сектора –корисника банкарских услуга,2. или га распоредити на кориснике из постојећих сектора на бази разлике измеђуактивних и пасивних каматних стопа и референтне каматне стопе.У оквиру CARDS пројекта (Community Assistance for Reconstruction, Development andStabilization), по препоруци међународних експерата, први пут је FISIM, који је до сада биоукључен у аутпут финансијског сектора, приказан и као међуфазна потрошња номиналногсектора на нивоу укупне економије, јер још нисмо у могућности да извршимо његово алоцирањена институционалне секторе. Доследна примена овог методолошког решења на целокупнувременску серију расположивих података утицала је на корекцију БДП-а у односу на ранијеобјављене резултате (табела 6).Табела 6. Услуге финансијског посредовања индиректно мерене – FISIMРепублика Србијау мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006БДП, укупно 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,9FISIM 1) 4697,8 6361,1 3638,8 8335,5 12547,5 24896,1 18760,3 26644,7 32907,2 37943,7У % од БДП-а 3,9 3,9 1,8 2,2 1,6 2,5 1,6 1,9 1,9 1,91)Услуге финансијског посредовања индиректно мерене.Републички завод за статистику Србије 15


Студије и анализе2. УПОТРЕБА БРУТО ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДА – расходни методПо расходном приступу, БДП јесте сума агрегата: финалне потрошње (домаћинстава,непрофитних институционалних јединица које пружају услуге домаћинствима и државе),инвестиција у основне фондове, промена у залихама и вредности извоза умањене за вредностувоза добара и услуга. Трошење добара и услуга у процесу производње (међуфазна потрошња)и инвестиције немају карактер финалне потрошње. Финална потрошња се приказује или крозиздатке или кроз стицање, тј. крајњу намену добара и услуга за директно задовољавањеиндивидуалних или заједничких жеља и потреба.Структура употребе БДП-а у 2006. години промењена је у односу на претходне године,и она указује на значајне карактеристике националне економије. Највеће учешће имају издациза финалну потрошњу (лична и колективна). Издаци за личну потрошњу (која обухвата личнупотрошњу институционалних сектора домаћинстава, НПИД и државе) износe 87,8%, а издаци заколективну потрошњу државе износе 5,8% БДП-а. Структурa у оквиру финалне потрошњеприказана је на графикону 1.Издаци НПИД и државе (осимиздатака за инвестиције), који се бесповратнопреносе у виду социјалних трансфера унатури сектору домаћинстава, заједно саиздацима домаћинстава за личну потрошњучине стварну личну потрошњу домаћинстава.Обрачун издатака домаћинстава за финалнупотрошњу од 2002. године врши се надиректан начин, методолошки консистентно ивеома детаљно према Класификацији личнепотрошње − по намени (COICOP), док сераније лична потрошња изводила каорезидуална ставка. Издаци домаћинстава заГраф. 1. Финална потрошња, 2006.Личнапотрошња93,8%Колективнапотрошња6,2%финалну потрошњу састоје се од издатака резидентних домаћинстава за добра и услуге које секористе за директно задовољавање личних жеља и потреба чланова заједнице. И SNA93 иESA95 поклањају посебну пажњу разграничењу издатака домаћинстава за финалну потрошњу уодносу на неке друге издатке или употребе у Систему, имајући у виду, пре свега, да седомаћинства могу бавити и производњом. Обухват ових издатака простире се не само надиректно новцем (готовински, неготовински, одмах или на кредит) плаћена добра или услуге,већ и на њихово стицање кроз примања у натури или из сопствене производње. Ревизијаподатака личне потрошње за 2004, 2005. и 2006. годину извршена је током реализације OECD-Eurostat-EFTA пројекта, намењеног истраживању необухваћене економије за земље ЗападногБалкана, спровођеног од априла 2007. до фебруара 2008. године. Ревизија је извршена ускладу са важећом методологијом Eurostat-а. Класификација личне потрошње – по намени(COICOP), садржи дванаест основних категорија за које су приказани подаци (табела 7).Издаци за личну потрошњу сектора државе – према Класификацији функција државе(COFOG), односе се на област образовања, здравства, социјалног осигурања, на део културнихи спортских активности. Колективна (заједничка) потрошња сектора државе обухвата издатке задржавну управу, доношење и примену закона, одбрану, јавни ред и мир, економске послове,заштиту животне средине и сл.Учешће бруто инвестиција у основне фондове, које представљају окосницу даљегразвоја економије, непрекидно се повећава од 2002. године, али значајније од 2004, достижући20,8% БДП-а у 2006. години (табела 8а).16Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеТабела 7. Издаци домаћинстава за финалну потрошњу, по намениРепублика СрбијаУ мил. РСД Структура у %2002 2003 2004 1) 2005 2006 2002 2003 2004 1) 2005 2006Укупно 925871,5 1015500,0 1222023,8 1492528,6 1744465,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01. Храна и безалкохолна пића 275608,8 285047,3 309800,6 362704,9 411153,5 29,8 28,1 25,4 24,3 23,62. Алкохолна пића, дуван 50414,3 55581,4 61568,1 65310,0 77137,7 5,4 5,5 5,0 4,4 4,43. Одећа и обућа 41896,8 45168,6 48953,1 59577,3 71324,8 4,5 4,4 4,0 4,0 4,14. Становање, вода, струја, гас идруга горива 189036,3 216346,9 259858,2 308102,1 346164,4 20,4 21,3 21,3 20,6 19,85. Покућство и рутинскоодржавање стана 37328,7 38541,4 47033,7 65350,9 72490,0 4,0 3,8 3,8 4,4 4,26. Здравље 19949,9 21783,8 31079,5 45471,3 60524,7 2,2 2,1 2,5 3,0 3,57. Транспорт 72749,4 84891,3 125719,3 156971,2 188798,5 7,9 8,4 10,3 10,5 10,88. Комуникације 30818,6 32706,0 39389,0 50127,8 59762,3 3,3 3,2 3,2 3,4 3,49. Рекреација и култура 25162,3 28573,3 40207,3 55659,0 73094,5 2,7 2,8 3,3 3,7 4,210. Образовање 10374,1 10892,7 14687,1 18922,0 20637,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,211. Ресторани, кафеи и хотели 26654,9 27043,5 32163,6 37642,9 42924,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,512. Остала добра и услуге 33984,5 39081,5 46620,5 60893,1 74975,3 3,7 3,8 3,8 4,1 4,3Нето куповине(резиденти / нерезиденти) -2949,6 -4340,6 -4395,8 -5718,4 -6294,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4Трансфери сектора државе иНПИД 2) 114842,5 134182,9 169339,6 211514,5 251771,9 12,4 13,2 13,9 14,2 14,41)Од 2004. године урађене су корекције.2)Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Размена са иностранством приказана је кроз извоз/увоз робе и услуга, тако да је у 2006.години извоз износио 31,5%, а увоз 52,2% БДП-а. У последње три године посматраног периодапосебно је изражен дефицит у спољнотрговинској робној размени, а нарочито у последњемкварталу 2004. године, када је због очекиваног увођења (01.01.2005.) пореза на додатувредност (ПДВ) дошло до драстичног пораста увоза робе најразличитијих категорија, што јеоптеретило билансе стања и залихе робе у њима, на основу којих обрачунавамо салдопромена у залихама, што се потом одразило на њихово велико учешће у 2004. години, од 10,5%БДП. Осим тога, 2004. године уведена је ставка “статистичка разлика”, која показује нескладизмеђу резултата обрачуна БДП-а по производном и расходном методу, што се обичнопојављује у земљама у транзицији, па и код нас, када се тек прихватају или уводе међународнистандарди (Међународни рачуноводствени стандарди – МРС, разне друге класификације итд.).Отуда долази до неусклађености у обрачуну основних макрекономских категорија и појавестатистичке разлике која ће се са потпуном применом међународних стандарда и методаобрачуна све више смањивати, све до њеног потпуног нестајања у нашем Системунационалних рачуна. Вредност извоза приказана је по паритету FOB или франко границаземље извозника, а вредност увоза по паритету CIF или франко граница земље увозника.Обрачун је извршен према текућим курсевима који се примењују за утврђивање царинскеосновице. У делу размена са иностранством такође су укључени процењени подаци оиспорукама и набавкама добара и услуга обављеним са Црном Гором на бази ранијихистраживања о међурепубличком промету. У 2004. години имамо први пут регистрованеподатке о робној размени са Црном Гором, који су приказани у делу размена са иностранством,па је на основу њих урађена ревизија раније објављених резултата о набавкама и испорукамадобара и услуга са Црном Гором.Републички завод за статистику Србије 17


Студије и анализеРепублика СрбијаТабела 8. Употреба бруто домаћег производау мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006БДП, укупно 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,9Издаци за финалну потрошњу 115196,4 160629,2 198887,1 376162,0 799136,6 1040482,5 1146500,3 1340600,1 1599682,5 1859530,8Издаци за личну потрошњу 99737,4 141062,2 176086,0 335086,7 709292,1 925871,5 1015500,0 1222023,8 1492528,6 1744465,0Сектора домаћинстава и НПИД 86642,3 126127,0 160334,5 300999,3 639186,8 820111,0 891190,3 1066797,3 1297699,0 1512141,0Сектора државе 13095,1 14935,2 15751,5 34087,4 70105,3 105760,5 124309,7 155226,5 194829,6 232324,0Издаци за колективну потрошњу 15459,0 19567,0 22801,1 41075,3 89844,5 114611,0 131000,3 118576,3 107153,9 115065,8Бруто инвестиције у основнефондове 12583,7 16604,1 22650,7 48842,2 81292,8 120502,0 188874,8 265714,2 319858,9 412752,1Промене у залихама 2748,6 -1065,2 -1008,9 -15100,7 24489,5 16187,6 38511,2 145661,0 80079,3 57167,9Статистичка разлика 1) - - - - - - - 21359,0 42581,0 68210,5Извоз добара и услуга 2) 21864,4 35981,1 23453,4 41737,4 187297,6 222430,6 259330,5 341190,8 484237,5 626971,5Увоз добара и услуга 2) ( - ) 30680,3 48993,6 37388,8 64730,6 323640,1 415772,0 495609,4 726426,3 834498,7 1036867,91) Од 2004. године ставка “статистичка разлика” се посебно приказује.2) Укључен је промет добара и услуга с Црном Гором.Табела 8а. Структура употребе бруто домаћег производаРепублика Србија у %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006БДП, укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Издаци за финалну потрошњу 94,6 98,5 96,3 97,2 104,0 105,8 100,8 96,6 94,5 93,5Издаци за личну потрошњу 81,9 86,5 85,2 86,6 92,3 94,1 89,3 88,0 88,2 87,8Сектора домаћинстава и НПИД 71,2 77,3 77,6 77,8 83,2 83,4 78,3 76,9 76,7 76,1Сектора државе 10,8 9,2 7,6 8,8 9,1 10,7 10,9 11,2 11,5 11,7Издаци за колективну потрошњу 12,7 12,0 11,0 10,6 11,7 11,6 11,5 8,5 6,3 5,8Бруто инвестиције у основнефондове 10,3 10,2 11,0 12,6 10,6 12,2 16,6 19,1 18,9 20,8Промене у залихама 2,3 -0,7 -0,5 -3,9 3,2 1,6 3,4 10,5 4,7 2,9Статистичка разлика 1) - - - - - - - 1,5 2,5 3,4Извоз добара и услуга 2) 18,0 22,1 11,4 10,8 24,4 22,6 22,8 24,6 28,6 31,5Увоз добара и услуга 2) ( - ) 25,2 30,0 18,1 16,7 42,1 42,3 43,6 52,3 49,3 52,21) Од 2004. године ставка “статистичка разлика” се посебно приказује.2) Укључен је промет добара и услуга с Црном Гором.18Републички завод за статистику Србије


Студије и анализе3. БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД, БРУТО НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК ИБРУТО РАСПОЛОЖИВИ ДОХОДАК У АМЕРИЧКИМ ДОЛАРИМА И EВРИМА, И ПОСТАНОВНИКУПоред обрачуна у националној валути, за потребе међународних поређења, извршеноје прерачунавање БДП-а и других макроекономских агрегата у америчким доларима и евримапо просечном годишњем курсу. Такође, један од основних и најчешће коришћених показатељаразвијености економије јесте БДП – по становнику. Он представља вредност добара и услугакоје, у просеку, произведе становник једне земље и обрачунава се на основу процењеногукупног броја становника средином године (табела 9).Бруто национални доходак (БНД) једнак је збиру БДП-а и салда примарних доходака(од рада и капитала) из иностранства. За разлику од БДП-а, који је мера производње, БНД јемера дохотка. У систему рачуна, овај агрегат представља билансну ставку рачунараспоређивања примарног дохотка укупне економије.Бруто расположиви доходак (БРД) једнак је збиру БНД-а и салда текућих трансферау новцу или натури из иностранства. У систему рачуна, овај агрегат представља биланснуставку рачуна прерасподеле дохотка укупне економије.Република СрбијаТабела 9. Бруто домаћи производ, бруто национални доходак ибруто расположиви доходак1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006БДП, укупно, мил. РСД 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,9БДП, по становнику, у РСД 12154 16327 27398 51476 102430 131177 152075 185994 227388 268198Просечан број становника –средином године, у хиљадама 10014,0 9993,0 7540,4 7516,3 7503,4 7500,0 7480,6 7463,2 7440,8 7411,6БДП, укупно, мил. USD 21278,5 17509,5 18787,9 23593,5 11581,1 15277,3 19755,1 23776,4 25361,2 29603,7БДП, по становнику, USD 2124,9 1752,2 2491,6 3139,0 1543,4 2037,0 2640,9 3185,8 3408,4 3994,3Просечан курс, USD 5,7200 9,3181 10,9961 16,3990 66,3647 64,3983 57,5854 58,3814 66,7138 67,1458БДП, укупно, мил. EUR … … 17604,9 25717,0 12928,5 16213,8 17486,8 19128,0 20407,6 23610,0БДП, по становнику, EUR … … 2334,7 3421,5 1723,0 2161,8 2337,6 2563,0 2742,7 3185,6Просечан курс, EUR … … 11,7350 15,0449 59,4482 60,6785 65,0553 72,5689 82,9074 84,1916БНД, укупно, мил. РСД 121850,1 163248,8 206681,4 386893,9 768974,6 979129,6 1129775,8 1375488,4 1673700,9 1965927,9БНД, по становнику, у РСД 12168 16336 27410 51474 102483 130550 151028 184304 224937 265251БНД, укупно, мил. USD 21302,5 17519,5 18795,9 23592,5 11587,1 15204,3 19619,1 23560,4 25087,8 29278,5БНД, по становнику, USD 2127,3 1753,2 2492,7 3138,8 1544,2 2027,2 2622,7 3156,9 3371,7 3950,4БНД, укупно, мил. EUR … … 17612,4 25716,0 12935,2 16136,4 17366,4 18954,2 20187,6 23350,6БНД, по становнику, EUR … … 2335,7 3421,3 1723,9 2151,5 2321,5 2539,7 2713,1 3150,6БРД, укупно, мил. РСД 123554,1 169342,8 213993,9 408028,2 886662,0 1103031,9 1275754,8 1588055,1 1899606,9 2177764,5БРД, по становнику, у РСД 12338 16946 28380 54285 118168 147070 170542 212786 255297 293833БРД, укупно, мил. USD 21600,4 18173,5 19460,9 24881,3 13360,4 17128,3 22154,1 27201,4 28474,0 32433,4БРД, по становнику, USD 2157,0 1818,6 2580,9 3310,3 1780,6 2283,8 2961,5 3644,8 3826,8 4376,0БРД, укупно, мил. EUR … … 18235,5 27120,7 14914,9 18178,3 19610,3 21883,4 22912,4 25866,8БРД, по становнику, EUR … … 2418,4 3608,2 1987,7 2423,8 2621,5 2932,2 3079,3 3490,1Републички завод за статистику Србије 19


Студије и анализе20Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеII. МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНАРепублички завод за статистику Србије 21


Студије и анализе22Републички завод за статистику Србије


Студије и анализе1. ЦИЉ И ПРИМЕНА НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНАНационални рачуни представљају срж, информативни и аналитички потенцијалстатистичког система. Kроз њих се огледају, повезују и обједињују најразличитији извориподатака, општеприхваћени и примењени методи обрачуна, поступци, правила, дефиниције икласификације и добија најобухватнија и најприближнија слика економске стварности, тј. уграницама прихватљиве разлике (статистичке грешке).Основна сврха Система националних рачуна јесте да пружи што детаљнијеинформације о основним макроекономским категоријама, економским активностима, везама,токовима и променама стања како унутар земље, тако и оних које се одвијају са иностранствоми настају у процесу економске размене. Систем националних рачуна има вишеструку примену.Као прво, рачуни су незаобилазна основа за вођење економске политике и доношењеодлука на свим нивоима, јер омогућују мерење нивоа економског развоја, стопе економскограста, промена у производњи, потрошњи, штедњи, инвестицијама у основне фондове, извозу иувозу, дефициту, богатству, не само за економију у целини већ и на нивоу њенихинституционалних сектора (нефинансијски сектор, финансијски сектор, држава и њениподсектори, домаћинства и непрофитне институционалне јединице које пружају услугедомаћинствима – НПИД), на нивоу региона (регионални национални рачуни) и за појединеделатности (сателитски рачуни пољопривреде, туризма, здравства, образовања, животнесредине). Могу се користити у предвиђању будућих кретања и сагледавању могућностидугорочног развоја и економског раста, као и у оцењивању и проучавању утицаја мераекономске политике на кретања краткорочних, структурних, регионалних и макроекономскихпоказатеља.Систем рачуна показује како производња ствара нова и трансформише већ постојећадобра и услуге, а у исто време остварује доходак, који се касније расподељује, прерасподељујеи користи за финалну потрошњу и штедњу, која ће омогућити повећање производње ипотрошње у будућности.Савремена макроекономска анализа не може се замислити без података приказаних уформи свеобухватног скупа јединствених, међусобно повезаних и по међународнимстандардима усаглашених рачуна, биланса стања и табела које обезбеђује Системнационалних рачуна.На крају, као општеприхваћени међународни стандард, омогућава лакше поређењеподатака између различитих земаља и региона света. Употребљава се за извештавањемеђународних организација и међународна поређења најзначајнијих агрегата (Бруто домаћипроизвод – БДП, БДП по становнику, однос инвестиција, државне потрошње и штедње премаБДП-у) на основу којих се одобравају међународна помоћ, зајмови и кредити и одређује њиховависина, а такође одређује и котизација и чланарина у међународним организацијама.Систем националних рачуна је макроекономски систем презентације података којипружа увид у целокупну економију, као и информације о сваком од институционалних сектора уједној земљи. У исто време, одабраним низом трансакција и агрегата приказује се однос измеђуинституционалних сектора и њихово учешће у укупним резултатима економских активности.Мерење трансакција између економских чинилаца подразумева постојање низадефиниција, класификација, односа међу рачунима и правила за њихово приказивање. Системнационалних рачуна (или краће SNA93), чија је последња ревизија објављена 1993. године икоји се тренутно поново ревидира, обједињује низ препорука које су прихваћене од стране свихземаља света и међународних организација, тј. научних и политичких кругова, као и другихпрофесионалних корисника. Принципи из SNA93 су интегрисани и даље су се унапређивали запотребе земаља Европске уније, па је тако настала методологија која је позната под називомЕвропски систем рачуна 1995 (ESA95). Управо су то стандарди које Републички завод застатистику Србије настоји да достигне. SNA93 и ESA95, поред осталог, пружају одговоре наследећа основна питања:Републички завод за статистику Србије 23


Студије и анализе• Ко обавља економске активности, тј. које су то институционалне јединице укљученеу трансакције;• Када се региструју економске активности, тј. шта су стања и шта су токови и на којесе време они односе;• Где се одвијају економске активности, тј. који је географски опсег економскихактивности који се у систему националних рачуна узима у обзир;• Како се региструју и приказују економске активности, тј. која су то правила забележење и приказивање одређених трансакција.2. КО ОБАВЉА ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ – ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕОбављање економских активности укључује велики број учесника који се различитопонашају у економском процесу и имају различите економске циљеве. Они се групишу уинституционалне јединице, које се према SNA93, деле на две основне групе. Једну групусачињавају индивидуалне јединице (физичка лица или група лица која чине домаћинство) адруга група се састоји од законски дефинисаних или друштвених институционалних јединица(правна лица) које се даље деле на профитне, непрофитне и државне институционалнејединице.Институционална јединица у Систему националних рачуна мора бити способна да сеукључује, за сопствени рачун, у економске активности, везе и односе, тј. трансакције с другимјединицама. Како трансакције подразумевају промену власништва, то захтева даинституционална јединица буде самостална целина (правно или физичко лице) која поседујесвоју имовину, послује, доноси одлуке, преузима финансијске обавезе, закључује уговоре,одговара пред законом и води књиговодство.За потребе националних рачуна, домаћинства се, као институционалне јединице,дефинишу као мале групе особа које деле исти простор за становање, које удружују деоприхода или сав приход и имовину и заједно троше иста добра и услуге, најчешће смештај ихрану. Домаћинства као институционалне јединице имају двоструку функцију: као потрошачи икао произвођачи добара и услуга. Обично се сматрају потрошачким јединицама, али у праксиона суделују у многим економским активностима. Тако се, на пример, у сеоским домаћинствимапроизводе пољопривредна добра и услуге за сопствене потребе, али су поједина домаћинстваукључена и у производњу добара или пружање услуга за тржиште.Профитне институционалне јединице формирају се ради производње добара и услугаза тржиште и остваривања профита, без обзира на то ко су њихови власници и како делепрофит. Контролу над овим јединицама имају њихови власници. Одговарају пред законом засвој рад, уговоре, рачуне и обавезе. Ове јединице су, пре свега, произвођачи и немају издаткеза финалну потрошњу. Ако таква јединица набавља и обезбеђује нека добра и услуге за својераднике, то се онда сматра накнадом у натури која се даје радницима, или као међуфазнапотрошња јединице, у зависности од природе добара и услуга.Непрофитне институционалне јединице (НПИ) јесу законски или друштвени ентитетиформирани да би производили добра и обезбеђивали услуге. Могу да остварују добитак илигубитак у процесу производње, али не доносе, односно не деле профит власницима илиоснивачима. Ове јединице су укључене у тржишну или нетржишну производњу. Ако у целиниили претежним делом обављају производњу за тржиште, понашају се као профитне (тржишне)институционалне јединице, а ако производе нетржишну робу и услуге, онда су оне непрофитне(нетржишне) институционалне јединице. Њихове активности су најчешће у области здравства,образовања, културе, аматерског спорта или су то разна професионална удружења која сефинансирају из чланарина, донација, субвенција, прихода од својине или државних трансфера.24Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеДржавне институционалне јединице јесу законски ентитети на републичком и локалномнивоу и имају законодавну, судску и извршну власт над другим институционалним јединицама уземљи. Имају приходе из извора које контролише држава и формирају фондове које попуњавајуод пореза, такси и других примања које плаћају друге институционалне јединице. Државнејединице имају издатке којима се задовољавају колективне потребе друштва (државна управа,безбедност и одбрана, примена закона итд.); обезбеђују бесплатно, или по нижим ценама,добра и услуге за домаћинства, или их путем трансфера бесповратно дају.У Систему националних рачуна фондови социјалног осигурања, по дефиницији, чинеспецифичну врсту институционалних јединица, које се сматрају државним јединицама. Оваконвенција је уведена јер су државне јединице организовале ове фондове и контролишу их, аслуже за то да обезбеде социјалну корист за све чланове друштва. У нашој земљи ови фондовису: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених (РФПИО), РФПИОсамосталних делатности, РФПИО пољопривредника, Републички завод за здравственоосигурање и Национална служба за запошљавање.3. КАДА СЕ РЕГИСТРУЈУ ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ – ТОКОВИ И СТАЊАВреме је важна компонента економске активности јер се све догађа током некогпериода, остављајући последице и у одређеним временским тачкама, па се економскаактивност у Систему националних рачуна региструје на два начина. Један чине токови, а другистања.3.1. ТОКОВИТокови су износи, агрегати индивидуалних трансакција или осталих токова добара,услуга и фондова у одређеном периоду. Односе се на активности и њихове последице које сусе догодиле у одређеном обрачунском периоду. Токови садрже промену власништва добаракоја се приказује у тренутку те промене, односно услуге у тренутку када је пружена, затимпроизводњу у тренутку када је производ произведен и међуфазну потрошњу када су материјалии залихе употребљени.3.1.1. ТрансакцијеТрансакције су економски токови размене вредности између институционалнихјединица на бази узајамних уговора, као и унутар самих јединица, а деле се на новчане иненовчане. Новчане трансакције се обављају у новцу и у њима једна страна производи,обезбеђује добра, услуге, рад или имовину за другу, која то плаћа. У новчане трансакције, истотако, спадају зараде, порези или пензије. Постоје трансакције које се не обављају у новцу, већ унатури или путем трампе између институционалних јединица и унутар њих (интернетрансакције, које нису праћене новчаним токовима, и да би се приказале, морају се проценитии новчано исказати).Постоји разлика између текућих и капиталних трансакција. Капиталне трансакције јесуоне у којима се врши власничка расподела и прерасподела фондова кроз њихово прибављање,стицање, куповину или продају. Обављају се у новцу или у натури и прерасподељују штедњу ибогатство. Остале трансакције су текуће, и то: у процесима производње, размене и употребедобара и услуга (могу такође бити у новцу или натури и односе се на новостворена и постојећадобра), затим трансакције са сврхом расподеле и прерасподеле дохотка и финансијскетрансакције, које приказују промене у финансијским фондовима.Републички завод за статистику Србије 25


Студије и анализе3.1.2. Остали токовиОстали токови јесу промене обима и вредности средстава и обавеза које нисупоследица трансакција. То су, на пример, последице ратних разарања или неких другихполитичких догађаја, природних катастрофа (земљотреса, поплава, суша, итд.), открића илитрошења природних богатстава. Овде спадају и промене настале услед измена класификација.Промене у имовини и потраживањима могу настати и због промена цена, или ревалоризације ито су губици или добици власника.3.2. СТАЊАСтања су повезана са токовима, али су резултат раније акумулираних трансакција иосталих токова (који нису последица трансакција) и то је стање на почетку периода. Токомвремена, с новим трансакцијама и осталим токовима мењају се обим и вредност фондова(средстава) и обавеза, што доводи до промене стања на крају периода за који се врши обрачун.Повезаност и усклађеност Система националних рачуна има за последицу да се свитокови и стања приказују по истом концепту, дефиницијама и класификацијама, тј. да се свакиекономски ток, или стање, најпре вредносно забележи у рачунима, а затим да се кроз Системприкаже на исти начин и сложи према одређеним правилима.3.3. ГДЕ СЕ ОДВИЈАЈУ ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИСве економске активности се обављају на некој територији, па је зато потребнодефинисати економску територију и разликовати резидентне и нерезидентне институционалнејединице. У Систему националних рачуна потребно је раздвојити трансакције резидената одоних које обављају нерезиденти, као и домаћи и национални концепт.3.3.1. Резидентне јединицеИнституционалне јединице се ближе одређују појмом резидентности који се примењујена све јединице, осим на државне, али не на ствари, на земљиште или нематеријалну имовинукоје институционалне јединице поседују. Особе које чине домаћинства такође могу битирезиденти или нерезиденти. Критеријум за то је пребивалиште и економски интерес, осим услучају чланова наших дипломатских представништава који остају наши резиденти.3.3.2. Економска територијаИнституционална јединица је резидентна ако има економски интерес на економскојтериторији једне земље, односно ако је ангажована у економским активностима итрансакцијама дуже од једне године. Економска територија обухвата географску територијукојом управља једна земља и на којој људи, роба и капитал слободно циркулишу. Укључује иваздушни простор, територијалне воде и територијалне енклаве у другим земљама, односноделове географске територије других држава која се јасно дефинише и користи у складу самеђународним споразумима. Стране територијалне енклаве (нпр. амбасаде, конзулати и сл.),иако се географски налазе на територији наше земље, нису део наше економске територије, заразлику од наших амбасада у иностранству, које то јесу.3.3.3. Центар економског интересаИнституционална јединица има центар економског интереса ако постоји нека локација -место, или неки други простор (авион, брод, слободне царинске зоне, off-shore компанијa) наекономској територији на којој се или са које се ангажује у економским активностима итрансакцијама. Поседовање земљишта и објеката на економској територији земље сматра седовољним да власник има центар економског интереса у земљи, односно намеру да учествује уекономским активностима.26Републички завод за статистику Србије


3.3.4. Домаћи и национални концептСтудије и анализеУкупна производња није само резултат производних активности које се дешавају унутаргеографских граница једне земље (домаћа економија), јер се део производње резидентнихинституционалних јединица може одвијати и у иностранству, као што део производње унутарграница земље могу обављати нерезидентне институционалне јединице (национални концепт).Тако, на пример, резидентима се сматрају сезонски радници који раде у иностранству (краће одгодину дана), радници у пограничним зонама који сваког дана прелазе границу враћајући се уместо пребивалишта, посаде бродова и авиона под нашом заставом, радници у нашименклавама у иностранству, али и наши држављани стално запослени у страним енклавама нанашој територији.Издаци за финалну потрошњу резидентних домаћинстава по домаћем концептуобухватају потрошњу у оквиру граница наше земље, док се по националном концепту онапроширује и на потрошњу наших резидената у иностранству умањену за потрошњунерезидената на нашој територији (туристи, ученици и студенти, посаде бродова и авиона,чланови дипломатских представништава, војне базе).4. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИРезидентне институционалне јединице формирају националну економију и групишу се уинституционалне секторе:- нефинансијски сектор (профитне јединице у којима се производњом робе и услугаостварује профит, али које нису укључене у финансијски сектор, НПИ јединице којеобезбеђују добра и услуге за тржиште по економски значајним ценама, тј. покривајувише од 50% трошкова производње – приватно образовање и здравство и разнекоморе које оснивају и финансирају профитне јединице за потребе производње којуобављају);- финансијски сектор (профитне јединице – пословне банке, Народнa банкa и осталофинансијско посредовање, друштва за осигурање и приватни пензијски фондови).Финансијски сектор формирају резидентне институционалне јединице које учествујуили помажу у финансијском посредовању чија је улога да каналише финансијскасредства кредитора (зајмодавца) ка зајмопримаоцима;- сектор државе (државне институције на свим нивоима, непрофитне институције којеконтролишу и финансирају државне јединице и фондови обавезног социјалногосигурања). Сектор државе формирају државни произвођачи који обезбеђују добра иуслуге за финалну потрошњу, индивидуалну и колективну, и то бесплатно или поценама нижим од тржишних. Пошто нису тржишни произвођачи, њихове трошковепокрива држава, контролише их и управља њима и зато припадају овом сектору;- сектор домаћинстава, која се углавном сматрају потрошачким јединицама, алитакође учествују и у производњи добара и услуга у оквиру домаћинства коју је тешкоодвојити од власника, који, поред улоге у управљању и одговорности за производњу,има и улогу радника. Производња може бити тржишна или за сопствене потребе(пољопривредни производи, прехрамбени производи, обућа, одећа, градњасопствених кућа, стамбене услуге за личну потрошњу станара у сопственимстановима);- сектор непрофитних институционалних јединица које пружају услугедомаћинствима (НПИД), као што су синдикалне организације, професионалнаудружења, политичке партије, религиозне организације и друштвени, рекреациони испортски клубови (аматерски), добротворне и хуманитарне организације које сефинансирају на основу добровољних прилога датих у новцу или натури и обезбеђујудобра и услуге или за своје чланове или за друга домаћинства.Републички завод за статистику Србије 27


Студије и анализеРезидентне јединице улазе у одређене трансакције и везе са нерезидентнимјединицама које су резидентне са становишта економија других земаља. Трансакције саиностранством једне економије групишу се у рачуну иностранства. На тај начин, у системрачуна посебно се укључује иностранство (Rest of the world – ROW), које има сличну улогуинституционалног сектора.5. КАКО СЕ БЕЛЕЖЕ И ПРИКАЗУЈУ ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИУ приказивању токова и стања примењују се нека основна правила. Сви рачуни уСистему базирају се на двојном књиговодству, па се и трансакције у рачунима евидентирају двапута на страни сваког учесника у трансакцији, и продавца и купца. На пример, продаја некогпроизвода биће приказана на рачуну производње продавца, али истовремено и као трансакцијакоја се одражава на готовину (продаја за новац) или краткорочно потраживање (продаја накредит) на финансијском рачуну. На страни купца, иста трансакција биће забележена каомеђуфазна потрошња, лична потрошња, инвестиција или промена у залихама, у зависности одкрајње намене купљеног производа, а као финансијска трансакција проузроковаће одговарајућекњижење дуговања на финансијском рачуну.Свака од узајамних трансакција између различитих институционалних јединица захтевачетири једнака и истовремена приказивања у Систему рачуна и исказује се у стварним ценамакоје важе у тренутку њиховог обављања. Тржишне цене су основа за вредновање производње инабавке добара и услуга у националним рачунима. У случајевима када не постоје новчанетрансакције врше се процене да би се добиле вредности које одговарају тржишним. Користе сецене аналогне тржишним (код плаћања у натури или рада за сопствене потребе) или оне којепокривају трошкове производње (у случају нетржишних произвођача).У зависности од начина приказивања пореза, субвенција, трговинске марже итранспортних трошкова у вредностима трансакција у Систему постоји више врста тржишнихцена, јер износ који купац плаћа а произвођач (продавац) прима нису исти. Производња сеисказује у базним ценама ─ износ који произвођач прима од купца за јединицу произведеногдобра или услуге умањен за све порезе на производе и увећан за субвенције на производе. Онаје једнака суми трошкова употребљених добара, услуга и фактора производње по јединиципроизведеног добра или услуге, укључујући и профит. Искључени су сви транспортни трошковикоје произвођач посебно зарачунава. Произвођачка цена садржи порезе на производе(укључујући и неодбитни ПДВ) које плаћа произвођач умањене за субвенције. Цене по којима севреднује набавка јесу набавне (куповне) ─ износ који купац плаћа, а који укључује све пореземинус субвенције на производе (осим одбитног ПДВ-а), као и транспортне трошкове које купацпосебно плаћа за испоруку робе на одређено место и у одређеном року.5.1. СТРУКТУРА НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА5.1.1. Односи између најважнијих агрегатаОсновна релација на којој се базирају национални рачуни јесте та да укупна вреднострасположивих добара и услуга (понуда) мора бити једнака укупној вредности утрошених добараи услуга (употреба) у посматраном периоду и на нивоу укупне економије.укупна понуда добара и услуга = укупна употреба добара и услугаУ отвореној економији, која учествује у спољнотрговинској размени, укупна понудадобара и услуга састоји се од домаће производње (аутпута) и увоза. На страни употреберазликујемо међуфазну потрошњу (МФП), финалну потрошњу (ФП), бруто инвестиције (БИ) иизвоз. Она добра која нису употребљена исказују се као повећање залиха, што је део брутоинвестиција.28Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеаутпут + увоз = МФП + ФП+ БИ + извозАутпут као укупна вредност свих добара и услуга произведених у одређеном периодупредставља резултат производње свих резидентних институционалних јединица. Аутпут севреднује у базним ценама, са аспекта произвођача, кроз приходе од продаје добара и услуга укоје су укључене субвенције на производе, за разлику од пореза на производе који се несматрају приходом произвођача јер их плаћа купац. Све категорије на страни потрошњевреднују се са аспекта купца или финалног потрошача у куповним ценама. Износи пореза исубвенција на производе укључени су у вредности добара и услуга, с тим што порези увећавају,а субвенције умањују цену коју купац плаћа по јединици производа или услуге.Међуфазна потрошња обухвата производе и услуге који се користе у процесупроизводње (али не укључује потрошњу основних фондова – амортизацију) током посматраногпериода. За разлику од међуфазне потрошње, финална потрошња се односи на добра и услугепроизведене за рачун крајњих потрошача. Да би се обезбедило јединствено вредновањепонуде и употребе добара и услуга неопходно је на нивоу економије додати укупан износпореза на производе умањен за износ субвенција на производе. Стога је:аутпут - МФП + (порези - субвенције на производе) + увоз = ФП + БИ + извозПошто је према дефиницији:бруто додата вредност (БДВ) = аутпут – МФПбруто домаћи производ (БДП) = БДВ + (порези - субвенције на производе)горња једначина се може исказати и као:БДП + увоз = ФП + БИ + извозЛева страна једначине, која показује понуду на нивоу укупне економије, састоји се оддомаће производње и спољне понуде, односно увоза. Десна страна се састоји од домаћетражње (финалне потрошње и бруто инвестиција) и спољне тражње или извоза.Еквивалентан облик ове једначине је:БДП = ФП + БИ + извоз – увозОвај израз представља БДП у текућим ценама, обрачунат расходним методом, каосума агрегата финалне употребе БДП-а – финалне потрошње (домаћинстава, непрофитнихинституција које пружају услуге домаћинствима и државе), бруто инвестиција у основнефондове, промена у залихама, салда извоза и увоза добара и услуга (нето извоза).Све ово показује да је БДП у текућим ценама обрачунат производним методом (каосума бруто додатих вредности свих резидентних институционалних јединица увећана за износпореза на производе и умањена за износ субвенција на производе) једнак БДП-у обрачунатомпо расходном методу.У националним рачунима, улагања у капитална добра, тј. куповина машина и опреме(укључујући и софтвер) и зграда (пословног простора, инфраструктуре, станова), промене узалихама, као и стицање минус продаја драгоцености, такође се називају и бруто инвестиције.То је главни фактор промене вредности нефинансијских средстава у економији. Када сеискључе промене у залихама и драгоценостима, добијају се бруто инвестиције у основнефондове („бруто“ значи да је у трошкове који се мере укључена и потрошња основних фондова– амортизација). Овим агрегатом се мере укупни издаци за добра која ће се користити запроизводњу у будућности. Ову врсту производа, који се још називају и основни фондови,економисти једноставно зову инвестицијама. У свакодневној употреби термин „инвестиције“ сеуглавном односи на финансијска улагања на берзи и зато треба правити разлику између овадва значења.Републички завод за статистику Србије 29


Студије и анализеНаредни агрегат, финална потрошња, обухвата добра и услуге који се користе зазадовољавање личних или колективних потреба и деле се на:• финалну потрошњу домаћинстава;• финалну потрошњу државе;• финалну потрошњу непрофитних институционалних јединица које пружају услугедомаћинствима (НПИД).Финална потрошња домаћинстава је такође позната и као лична потрошња. Овимагрегатом су обухваћени укупни издаци за: храну, пиће, одећу, обућу, стамбене услуге(станарине), струју, трајна добра (возила), здравство, саобраћај, рекреацију и културу,образовање и др. Куповина станова и значајне реконструкције простора за становање улази уобрачун бруто инвестиција у основне фондове домаћинстава. Потрошња се односи на купљенадобра и услуге који ће се употребити у одређеном периоду, док се трошкови за производе којиће се користити за будућу производњу третирају као бруто инвестиције у основне фондове. Поправилу, куповина возила од стране домаћинстава се сврстава у потрошњу, за разлику одкуповине возила у пословне сврхе (нпр. такси возила), која се сматра бруто инвестицијом уосновне фондове.Финална потрошња државе и непрофитних институционалних јединица које пружајууслуге домаћинствима (НПИД) представља нетржишни аутпут који се обрачунава као сумарасхода за текуће пословање умањена за тржишну продају и бруто инвестиције за сопственирачун, а истовремено увећана за трошкове набавке добара и услуга који се бесплатнообезбеђују домаћинствима (социјални трансфери у натури).Укратко, финална потрошња и бруто инвестиције јесу основне компоненте на странитражње у макроекономији. Изједначавање понуде и потражње је основно правило националнихрачуна којим се добија консистентан економски модел. Бруто домаћи производ се такође можеобрачунати и по доходовнoм методу као збир бруто зарада запослених, пословногвишка/мешовитог дохотка и пореза умањених за субвенције на производе и на производњу. Тоје још један начин да се провери поузданост резултата добијених по производном и расходномметоду. Сваки од ових метода обрачуна БДП-а требало би, макар теоретски, да да исте илисличне вредности. Међутим, у пракси се у већини случајева добијају различити резултати. Одизвора података, њиховог квалитета, као и обухвата, зависиће и поузданост добијенихрезултата према сваком од наведених метода. Како на нивоу укупне економије може да постојисамо један БДП, подаци морају бити усклађени комбиновањем свих метода, како би се добиокрајњи обрачун.5.1.2. Правила у изради рачунаПоред пружања информација о различитим економским активностима за земљу каоцелину, систем рачуна такође обезбеђује и информације за дефинисане институционалнесекторе. Рачуни се уређују према основним правилима која важе за све рачуне и састоје се одлеве и десне стране рачуна. Десну страну текућих рачуна чине извори средстава, односнотрансакције које увећавају економске вредности јединица или сектора. Лева страна приказујеупотребу средстава и повезана је са трансакцијама које смањују економске вредности јединицаили сектора. Код рачуна акумулације и биланса стања имовине десна страна рачуна приказујепромене у обавезама, а лева страна промене у финансијским и нефинансијским фондовима.Сваки рачун садржи и такозвану билансну ставку која представља разлику (салдо)између десне и леве стране рачуна. Она затвара рачун на левој страни и преноси се каопочетна ставка на десну страну следећег рачуна. На овај начин су сви рачуни повезани у једнуцелину. Билансна ставка (салдо) може да се јавља у нето и бруто вредности. Разлика измеђубруто и нето вредности је у потрошњи основних фондова (амортизацији). Бруто вредностбилансне ставке садржи потрошњу основних фондова.30Републички завод за статистику Србије


5.2. ОСНОВНА ПОДЕЛА РАЧУНАСтудије и анализеСистем рачуна можемо поделити на три основне групе:- текуће рачуне – приказују текуће трансакције везане за производњу добара иуслуга, формирање дохотка, његову расподелу, прерасподелу и употребу;- рачуне акумулације – приказују промене у финансијским и нефинансијскимфондовима (средствима), обавезама и нето вредности током обрачунског периодакао последице капиталних и финансијских трансакција и осталих токова;- билансе стања – приказују вредност фондова (средстава) и обавеза на почетку ина крају обрачунског периода, која се мења са сваком трансакцијом, променом ценаили због неких других догађаја.Рачуни текућих трансакција приказују производњу добара и услуга, формирање дохоткау производњи, његову расподелу и прерасподелу између институционалних јединица, иупотребу дохотка у циљу потрошње и штедње. Због тога се рачуни текућих трансакција даљеделе на рачун производње и рачуне дохотка.Први у низу текућих рачуна јесте рачун производње, основне активности свакогдруштва. Приказује резултате производње, као и употребу добара и услуга да би се остварилапроизводња, тј. међуфазну потрошњу. За институционалне секторе његова билансна ставка јебруто додата вредност, која се преноси на наредни рачун формирања дохотка као извор изкога се формирају примарни дохоци. Билансна ставка може бити дата у нето или бруто износу.Бруто додата вредност се добија када се од аутпута одузме међуфазна потрошња, а нетододата вредност одузимањем потрошње основних фондова (амортизације) од бруто додатевредности. За економију као целину билансна ставка је Бруто домаћи производ (у тржишнимценама), основни и најпознатији агрегат у Систему националних рачуна, који се такођеизражава у бруто и нето облику, представља меру производње, односно укупне економскеактивности а не меру дохотка, благостања или богатства. Једнак је збиру бруто додатихвредности свих резидентних институционалних јединица (груписаних у институционалнесекторе или делатности дефинисаних Класификацијом делатности), увећаног за износ порезаминус субвенције на производе, који се не алоцира на секторе и делатности, већ се додаје нанивоу укупне економије.Бруто домаћи производ као најважнији макроекономски показатељ на нивоу земљe имацентрално место у низу токова који почињу производњом и увозом, а завршавају се употребомрасположивих средстава.У низу текућих рачуна даље следе:• рачун формирања дохотка• рачун распоређивања примарног дохотка• рачун прерасподеле дохотка• рачун употребе дохоткаРепублички завод за статистику Србије 31


Студије и анализеПриказ основних токова производње расподеле иупотребе бруто домаћег производаПроизводња добараПроизводња услугаБРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОДРАД ДРЖАВА КАПИТАЛНакнадезапосленимаДоприносиза социјалноПорези напроизводеПорези напроизводњуПословнивишакМешовитидоходакПотрошњаосн. фондоваИздаци зафиналнупотрошњуБрутоинвестицијеу основнефондовеСалдо извозаи увозаРазмена саЦрном ГоромЛичнапотрошњаКолективнапотрошњаПромене узалихамаТокови производње и расподелеТокови финалне употребеДрагоценостиОви рачуни приказују како се формира доходак у процесу производње, а затим како сетај доходак даље расподељује институционалним јединицама, прерасподељује кроз трансфереу новцу и натури између сектора и употребљава, односно расподељује на финалну потрошњу иштедњу између сектора који су крајњи потрошачи. Штедња је билансна ставка којом сезавршавају текући рачуни и која се преноси на први од рачуна акумулације. Представљарасположиви доходак који није употребљен за финалну потрошњу и користи се за стицањефинансијских и нефинансијских средстава. Ако је штедња негативна, што значи да је финалнапотрошња већа од расположивог дохотка, настаје губитак који се покрива отуђењем капитала.се на:Рачуни акумулације приказују трансакције капитала и финансијске трансакције и деле• рачуне капитала• финансијске рачуне• рачуне осталих промена фондоваОви рачуни приказују промене настале током обрачунског периода, у фондовима(сопственим средствима која поседују јединице) и обавезама. За дефинисање фондова битно јевласништво, без обзира на то да ли је индивидуално или колективно. Њихово поседовање,располагање и коришћење током времена треба да донесе економску корист. Употребомпроизведених фондова, нпр. машина и опреме, у процесу производње њихови власнициоствариће добит, док финансијски фондови и земљиште доносе власнички доходак у видукамате, ренте или дивиденде. Својинско право мора се имати и над непроизведеним, природнодобијеним фондовима, као што су земљиште, рудна налазишта, резерве горива, шуме и др., даби били укључени у систем националних рачуна. Неоткривена рудна налазишта и резервегорива, некултивисане шуме које власницима не доносе корист, атмосфера и отворена моракоја не могу имати власнике нису предмет Система националних рачуна.32Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеКроз рачун капитала приказују се вредности расположивих нефинансијских фондова(средстава) и промене у нето вредности (капиталу) које су резултат трансакција, односноњиховог стицања и отуђивања од стране резидентних јединица, последица штедње као извораза акумулацију фондова, и капиталних трансфера. Трансфери су трансакције у којима једнаинституционална јединица даје добра, услуге или имовину некој другој јединици, а у замену зато не добија никакво добро, услугу или имовину. Трансфери могу бити у новцу и у натури; могубити текући или капитални. Код капиталних трансфера врши се пренос власништва фондова.У рачуну капитала билансна ставка је нето позајмица ( + ) или нето задужење ( - ), каоизвор за позајмицу или потреба за задуживањем, у зависности од тога да ли је позитивна илинегативна, и као таква преноси се на последњи у низу рачуна – финансијски рачун, којиприказује трансакције финансијских фондова и промене у обавезама. Једна од главнихкарактеристика Система националних рачуна јесте једнакост билансних ставки рачуна капиталаи финансијског рачуна, јер свака трансакција мора бити регистрована у неком од текућихрачуна или у рачуну капитала, а истовремено као новчана трансакција у финансијском рачуну.Такође, финансијским трансакцијама неки сектори се задужују, а други могу да позајмљују. Какорезидентне јединице обављају трансакције и са нерезидентима, збир нето задужења/нетопозајмица свих институционалних сектора даје вредност на нивоу укупне економије, а то заземљу значи позајмицу или, као што је то случај с нашом земљом, задужење у иностранству.Рачун осталих промена фондова показује токове који нису приказани као трансакцијеизмеђу почетног и крајњег биланса стања или у рачуну капитала и финансијском рачуну, већ сурезултат непредвидљивих догађаја, дешавају се без сагласности власника и утичу на повећањефондова (нпр. откривање рудних налазишта) или на њихово смањење услед разнихкатастрофа.Последњи у систему рачуна јесу биланси стања. Приказују стања фондова, обавезе исопствени капитал у одређеним временским тачкама. Због тога постоје биланси стања напочетку и на крају обрачунског периода, а такође и рачуни промена у билансима стања, којиприказују промене настале у имовини, финансијским потраживањима односно обавезама исопственим средствима између ове две временске тачке посматрања за све институционалнесекторе. За укупну економију они показују национално богатство, или колико износе нашифондови и колике су нето обавезе наше земље према иностранству.Рачуни акумулације и биланси стања приказују исту садржину: фондове, обавезе и нетовредности, али на различите начине. Први у одређеном периоду, а други у одређенимвременским тачкама.Као последица отворености економије, у националне рачуне уводи се секториностранство. Скуп рачуна овог сектора приказује везе резидентних са нерезидентнимјединицама само за економију у целини. На страни извора бележи се увоз добара и услуга којепредстављају производњу нерезидената, тј. страних земаља. На страни употребе приказују сеизвоз добара и услуга – део производње произвођача у земљи којим се снабдева иностранство,тј. који употребљавају нерезидентне јединице. И овај рачун има билансну ставку, којапредставља салдо извоза и увоза добара и услуга, спољнотрговински суфицит или, као услучају наше земље, спољнотрговински дефицит.5.3. ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ РАЧУНАИнтегрисани систем рачуна сектора представља основно и синтетичко језгроцелокупног Система националних рачуна. Он у посебној форми приказивања даје општипреглед рачуна свих институционалних сектора, укупне економије, иностранства и укупнорасположивих и употребљених добара и услуга. Истовремено, путем одабраних трансакција,билансних ставки и агрегата пружа информације о значају сваког појединог сектора уекономској активности земље.Републички завод за статистику Србије 33


Студије и анализеIII. КВАНТИТАТИВНИ ПРИКАЗ НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНАРепублички завод за статистику Србије 35


Студије и анализе36Републички завод за статистику Србије


Студије и анализе1. СИСТЕМ НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА ЗА УКУПНУ ЕКОНОМИЈУРачун 0: Рачун добара и услугаРачун 1: Рачун производњеРачун 2: Рачун формирања дохоткаРачун 3: Рачун распоређивања примарног дохоткаРачун 4: Рачун прерасподеле дохоткаРачун 5: Рачун употребе дохоткаРачун 6: Рачун капиталаРачун 7: Рачун извоза и увоза добара и услугаРачун 8: Рачун иностранства за примарне дохотке и текућетрансфереРачун 9: Рачун капитала са иностранствомРепублички завод за статистику Србије 37


Студије и анализе38Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија1. СИСТЕМ НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА ЗА УКУПНУ ЕКОНОМИЈУРАЧУН 0: РАЧУН ДОБАРА И УСЛУГАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Аутпут - вредност производње 249136,0 332589,3 408488,6 836358,0 1527428,9 1920365,3 2123731,8 2664390,0 3180723,9 4007747,9P.11 Тржишна производња 196411,8 266790,1 325327,3 671622,3 1208539,0 1524320,2 1676499,0 2161131,5 2636909,9 3389660,2P.12 Производња за влаституфиналну употребу 23595,4 30367,0 43102,7 84339,9 151334,1 163788,0 179193,9 215551,0 227413,4 255746,0P.13 Остала нетржишна производња 29128,8 35432,2 40058,6 80395,8 167555,8 232257,1 268038,9 287707,5 316400,6 362341,7D.21 Порези на производе 11512,8 17128,0 19388,2 36753,3 111363,7 181952,8 218180,4 264629,9 329485,3 361612,2D.31 Субвенције на производе ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3P.7 Увоз добара и услуга 1) 30680,3 48993,6 37388,8 64730,6 323640,1 415772,0 495609,4 726426,3 834498,7 1036867,9P.71 Увоз добара 27150,9 43037,5 33745,3 57906,8 289448,8 367633,6 438597,3 640501,6 712966,2 879261,9P.72 Увоз услуга 3529,4 5956,1 3643,5 6823,8 34191,3 48138,4 57012,1 85924,7 121532,5 157606,0Расположива средства 289929,6 396830,7 463273,0 934231,0 1939869,2 2483875,6 2806547,9 3620979,3 4305306,4 5371016,7Употреба 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.2 Међуфазна потрошња 137536,5 184681,5 219290,7 482590,1 847652,7 1084272,9 1173331,1 1506454,2 1778867,2 2346383,9P.3 Издаци за финалну потрошњу 115196,4 160629,2 198887,1 376162,0 799136,6 1040482,5 1146500,3 1340600,1 1599682,5 1859530,8P.31 Издаци за личну потрошњу 99737,4 141062,2 176086,0 335086,7 709292,1 925871,5 1015500,0 1222023,8 1492528,6 1744465,0P.32 Издаци за колективну потрошњу 15459,0 19567,0 22801,1 41075,3 89844,5 114611,0 131000,3 118576,3 107153,9 115065,8P.51 Бруто инвестиције у основнефондове 12583,7 16604,1 22650,7 48842,2 81292,8 120502,0 188874,8 265714,2 319858,9 412752,1P.52 Промене у залихама 2) 2748,6 -1065,2 -1008,9 -15100,7 24489,5 16187,6 38511,2 167020,0 122660,3 125378,4P.6 Извоз добара и услуга 1) 21864,4 35981,1 23453,4 41737,4 187297,6 222430,6 259330,5 341190,8 484237,5 626971,5P.61 Извоз добара 17308,8 28317,8 18673,5 33008,3 126282,3 150496,6 177722,0 227925,2 339806,1 446080,0P.62 Извоз услуга 4555,6 7663,3 4779,9 8729,1 61015,3 71934,0 81608,5 113265,6 144431,4 180891,5Употребљена средства 289929,6 396830,7 463273,0 934231,0 1939869,2 2483875,6 2806547,9 3620979,3 4305306,4 5371016,7Република СрбијаРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Аутпут - вредност производње 249136,0 332589,3 408488,6 836358,0 1527428,9 1920365,3 2123731,8 2664390,0 3180723,9 4007747,9P.11 Тржишна производња 196411,8 266790,1 325327,3 671622,3 1208539,0 1524320,2 1676499,0 2161131,5 2636909,9 3389660,2P.12 Производња за влаституфиналну употребу 23595,4 30367,0 43102,7 84339,9 151334,1 163788,0 179193,9 215551,0 227413,4 255746,0P.13 Остала нетржишна производња 29128,8 35432,2 40058,6 80395,8 167555,8 232257,1 268038,9 287707,5 316400,6 362341,7D.21 Порези на производе 11512,8 17128,0 19388,2 36753,3 111363,7 181952,8 218180,4 264629,9 329485,3 361612,2D.31 Субвенције на производе ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3УпотребаP.2 Међуфазна потрошња 137536,5 184681,5 219290,7 482590,1 847652,7 1084272,9 1173331,1 1506454,2 1778867,2 2346383,9B.1g Бруто домаћи производ 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,9К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 23962,7 29175,2 41166,9 69605,6 167172,2 200958,7 222321,4 231311,2 259117,9 294343,8B.1n Нето домаћи производ 97750,1 133980,4 165426,6 317304,7 601404,2 782872,0 915286,0 1156787,6 1432822,6 1693421,11)Укључен је промет добара и услуга с Црном Гором.2) Од 2004. године ставка “промене у залихама” садржи и статистичку разлику.Републички завод за статистику Србије 39


Студије и анализеРепублика Србија1. СИСТЕМ НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА ЗА УКУПНУ ЕКОНОМИЈУ (наставак)РАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.1g Бруто домаћи производ 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,9УпотребаD.1 Накнаде запослених 75576,0 86625,2 97841,5 171265,9 349861,5 475090,2 578582,7 672874,3 814861,6 942579,8D.11 Зараде запослених 63955,3 70642,5 79153,6 143121,2 292922,5 403568,0 501001,8 572576,8 708778,5 807377,3D.12 Доприноси послодавца засоцијално 11620,7 15982,7 18687,9 28144,7 56939,0 71522,2 77580,9 100297,5 106083,1 135202,5D.2 Порези на производњу и увоз 14271,5 20919,9 23849,8 44685,3 130813,1 210663,7 250510,4 293657,2 353638,6 394487,7D.21 Порези на производе 11512,8 17128,0 19388,2 36753,3 111363,7 181952,8 218180,4 264629,9 329485,3 361612,2D.211 Порези типа пореза на додатувредност (ПДВ) - - - - - - - - 192006,6 218930,6D.212 Порези и дажбине на увоз,искључујући ПДВ 2191,5 4497,0 4234,1 8170,7 14668,5 24712,2 29236,7 34287,6 38964,7 45266,9D.214 Порези на производе, осимПДВ-а, пореза на увоз и извоз 9321,3 12631,0 15154,1 28582,6 96695,2 157240,6 188943,7 230342,3 98514,0 97414,7D.29 Остали порези 2758,7 3791,9 4461,6 7932,0 19449,4 28710,9 32330,0 29027,3 24153,3 32875,5D.3 Субвенције ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 44970,8 43513,1D.31 Субвенције на производе ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3D.39 Остале субвенције напроизводњу ( - ) ... ... ... ... ... … … … 5569,3 8301,8B.2g Бруто пословни вишак 14545,3 33875,3 51887,4 103963,2 177258,6 198438,4 216710,2 306794,8 416492,6 475773,5К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 22594,3 27411,8 38623,0 64387,8 156945,2 187131,8 207022,3 212641,5 239816,9 270391,9B.2n Нето пословни вишак -8049,0 6463,5 13264,4 39575,4 20313,4 11306,6 9687,9 94153,3 176675,7 205381,6B.3g Бруто мешовити доходак 18719,5 23615,4 35007,4 70606,8 133206,7 133852,9 122777,8 149239,4 151918,5 218437,0К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 1368,4 1763,4 2543,9 5217,8 10227,0 13826,9 15299,1 18669,7 19301,0 23951,9B.3n Нето мешовити доходак 17351,1 21852,0 32463,5 65389,0 122979,7 120026,0 107478,7 130569,7 132617,5 194485,140Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија1. СИСТЕМ НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА ЗА УКУПНУ ЕКОНОМИЈУ (наставак)РАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.2g Бруто пословни вишак 14545,3 33875,3 51887,4 103963,2 177258,6 198438,4 216710,2 306794,8 416492,6 475773,5B.3g Бруто мешовити доходак 18719,5 23615,4 35007,4 70606,8 133206,7 133852,9 122777,8 149239,4 151918,5 218437,0D.1 Накнаде запослених 75576,0 86625,2 97841,5 171265,9 349861,5 475090,2 578582,7 672874,3 818237,2 947265,4D.11 Зараде запослених 63955,3 70642,5 79153,6 143121,2 292922,5 403568,0 501001,8 572576,8 711566,8 811248,8D.12 Доприноси послодавца засоцијално 11620,7 15982,7 18687,9 28144,7 56939,0 71522,2 77580,9 100297,5 106670,4 136016,6D.2 Порези на производњу и увоз 14271,5 20919,9 23849,8 44685,3 130813,1 210663,7 250510,4 293657,2 353638,6 394487,7D.3 Субвенције ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 44970,8 43513,1D.31 Субвенције на производе ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3D.39 Остале субвенције напроизводњу ( - ) ... ... ... … … … … … 5569,3 8301,8D.4 Власнички доходак 15935,4 22644,8 24574,6 55970,7 75754,1 84293,0 91029,7 110136,2 171305,1 225422,7D.41 Камате 13992,8 19734,0 19916,3 45961,4 59616,3 65586,8 61630,0 79352,1 105888,1 146788,2P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) 4697,8 6361,1 3638,8 8335,5 12547,5 24896,1 18760,3 26644,7 32907,2 37943,7D.42 Расподељена добит предузећа ... 401,3 415,0 422,5 2159,2 2820,8 8033,2 11541,8 38204,1 44876,1D.43 Реинвестиране зараде надиректне стране инвестиције ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...D.44 Власника полиса осигурања 1942,6 2509,5 4243,3 9586,8 13978,6 15742,8 17450,8 14520,1 21310,1 26183,5D.45 Ренте ... ... ... ... ... 142,6 3915,7 4722,2 5902,8 7574,9УпотребаD.4 Власнички доходак 15798,1 22551,6 24486,7 55987,1 75355,9 88994,1 98861,3 122746,6 192920,3 251945,3D.41 Камате 13855,5 19640,8 19828,4 45977,8 59218,1 70287,9 69461,6 91962,5 127503,3 173310,8P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Расподељена добит предузећа … 401,3 415,0 422,5 2159,2 2820,8 8033,2 11541,8 38204,1 44876,1D.43 Реинвестиране зараде надиректне стране инвестиције … … … … … … … … … …D.44 Власника полиса осигурања 1942,6 2509,5 4243,3 9586,8 13978,6 15742,8 17450,8 14520,1 21310,1 26183,5D.45 Ренте … … … … … 142,6 3915,7 4722,2 5902,8 7574,9B.5g Бруто национални доходак 121850,1 163248,8 206681,4 386893,9 768974,6 979129,6 1129775,8 1375488,4 1673700,9 1965927,9К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 23962,7 29175,2 41166,9 69605,6 167172,2 200958,7 222321,4 231311,2 259117,9 294343,8B.5n Нето национални доходак 97887,4 134073,6 165514,5 317288,3 601802,4 778170,9 907454,4 1144177,2 1414583,0 1671584,1Републички завод за статистику Србије 41


Студије и анализеРепублика Србија1. СИСТЕМ НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА ЗА УКУПНУ ЕКОНОМИЈУ (наставак)РАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.5g Бруто национални доходак 121850,1 163248,8 206681,4 386893,9 768974,6 979129,6 1129775,8 1375488,4 1673700,9 1965927,9D.5 Текући порези на доходак,богатство, итд. 5043,9 5566,6 5025,9 9152,1 39376,7 63025,9 60626,4 81694,8 95783,0 122217,1D.61 Доприноси за социјално 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 214986,8 267891,0D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури 15002,5 25803,6 27951,2 52359,9 111016,0 174733,7 187882,8 208864,5 264873,6 318452,5D.7 Остали текући трансфери 21686,5 37604,3 47381,8 92419,7 222388,6 245292,7 306684,5 416303,3 527370,0 636748,3D.71 Нето премије неживотногосигурања 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33431,6D.72 Потраживања неживотногосигурања 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33431,6D.73 Текући трансфери унутарсектора државе ... ... ... ... ... 1631,6 59627,0 85996,9 107114,3 96161,2D.74 Текућа међународна сарадња ... ... ... 4444,1 39221,5 31943,7 27492,8 27906,5 22092,9 15488,0D.75 Разни текући трансфери 14900,7 29593,5 34914,6 67742,4 144775,9 163958,4 166468,3 258489,1 342557,0 458235,9УпотребаD.5 Текући порези на доходак,богатство, итд. 5043,9 5566,6 5025,9 9152,1 39376,7 63025,9 60626,4 81694,8 95783,0 122217,1D.61 Доприноси за социјално 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 215574,1 268705,1D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури 15002,5 25803,6 27951,2 52359,9 111016,0 174733,7 187882,8 208864,5 264873,6 318452,5D.7 Остали текући трансфери 19982,5 31510,3 40069,3 71285,4 104701,2 121390,4 160705,5 203736,6 300876,7 424097,6D.71 Нето премије неживотногосигурања 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33431,6D.72 Потраживања неживотногосигурања 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33431,6D.73 Текући трансфери унутарсектора државе ... ... ... ... ... 1631,6 59627,0 85996,9 107114,3 96161,2D.74 Текућа међународна сарадња ... ... ... ... ... 2,1 82,1 175,3 144,1 178,8D.75 Разни текући трансфери 13196,7 23499,5 27602,1 51052,2 66310,0 71997,7 47900,0 73653,6 138012,5 260894,4B.6g Бруто расположиви доходак 123554,1 169342,8 213993,9 408028,2 886662,0 1103031,9 1275754,8 1588055,1 1899606,9 2177764,5К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 23962,7 29175,2 41166,9 69605,6 167172,2 200958,7 222321,4 231311,2 259117,9 294343,8B.6n Нето расположиви доходак 99591,4 140167,6 172827,0 338422,6 719489,8 902073,2 1053433,4 1356743,9 1640489,0 1883420,7Република СрбијаРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.6g Бруто расположиви доходак 123554,1 169342,8 213993,9 408028,2 886662,0 1103031,9 1275754,8 1588055,1 1899606,9 2177764,5УпотребаP.3 Издаци за финалну потрошњу 115196,4 160629,2 198887,1 376162,0 799136,6 1040482,5 1146500,3 1340600,1 1599682,5 1859530,8P.31 Издаци за личну потрошњу 99737,4 141062,2 176086,0 335086,7 709292,1 925871,5 1015500,0 1222023,8 1492528,6 1744465,0P.32 Издаци за колективну потрошњу 15459,0 19567,0 22801,1 41075,3 89844,5 114611,0 131000,3 118576,3 107153,9 115065,8B.8g Бруто штедња 8357,7 8713,6 15106,8 31866,2 87525,4 62549,4 129254,5 247455,0 299924,4 318233,7К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 23962,7 29175,2 41166,9 69605,6 167172,2 200958,7 222321,4 231311,2 259117,9 294343,8B.8n Нето штедња -15605,0 -20461,6 -26060,1 -37739,4 -79646,8 -138409,3 -93066,9 16143,8 40806,5 23889,942Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија1. СИСТЕМ НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА ЗА УКУПНУ ЕКОНОМИЈУ (наставак)РАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАу мил. РСДПромене у обавезама 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.8n Нето штедња -15605,0 -20461,6 -26060,1 -37739,4 -79646,8 -138409,3 -93066,9 16143,8 40806,5 23889,9D.9 Капитални трансфери, примљени 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 527,2 1408,5 1417,5 13276,0 16325,5D.91 Порези на капитал 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 219,6 199,7 266,8 429,4 543,5D.92 Инвестиционе дотације … … … … … … … … 11142,4 10905,4D.99 Остали капитални трансфери … … … … … 307,6 1208,8 1150,7 1704,2 4876,6D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 427,8 1193,8 1269,5 11985,5 14967,6D.91 Порези на капитал ( - ) 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 219,6 199,7 266,8 429,4 543,5D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … … … … 11142,4 10905,4D.99 Остали капитални трансфери( - ) … … … … … 208,2 994,1 1002,7 413,7 3518,7Промене у фондовимаP.51 Бруто инвестиције у основнефондове 12583,7 16604,1 22650,7 48842,2 81292,8 120502,0 188874,8 265714,2 319858,9 412752,1К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 23962,7 29175,2 41166,9 69605,6 167172,2 200958,7 222321,4 231311,2 259117,9 294343,8P.52 Промене у залихама 2748,6 -1065,2 -1008,9 -15100,7 24489,5 16187,6 38511,2 167020,0 122660,3 125378,4K.2 Нето стицање непроизведененефинансијске активе ... ... ... ... ... ... ... ... ... -56738,2К.21 Нето стицање земљишта иостале опипљиве непроизведенеактиве ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...К.22 Нето стицање неопипљивенефинансијске активе ... ... ... ... ... ... ... ... ... -56738,2B.9 Нето позајмице ( + ) /нето задужење ( - ) -6974,6 -6825,3 -6535,0 -1875,3 -18256,9 -74040,8 -97916,8 -185131,2 -141304,3 -161800,7Република СрбијаРАЧУН 7: РАЧУН ИЗВОЗА И УВОЗА ДОБАРА И УСЛУГАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.7 Увоз добара и услуга 1) 30680,3 48993,6 37388,8 64730,6 323640,1 415772,0 495609,4 726426,3 834498,7 1036867,9P.71 Увоз добара 27150,9 43037,5 33745,3 57906,8 289448,8 367633,6 438597,3 640501,6 712966,2 879261,9P.72 Увоз услуга 3529,4 5956,1 3643,5 6823,8 34191,3 48138,4 57012,1 85924,7 121532,5 157606,0УпотребаP.6 Извоз добара и услуга 1) 21864,4 35981,1 23453,4 41737,4 187297,6 222430,6 259330,5 341190,8 484237,5 626971,5P.61 Извоз добара 17308,8 28317,8 18673,5 33008,3 126282,3 150496,6 177722,0 227925,2 339806,1 446080,0P.62 Извоз услуга 4555,6 7663,3 4779,9 8729,1 61015,3 71934,0 81608,5 113265,6 144431,4 180891,5B.11 Салдо увоза и извоза добара иуслуга 8815,9 13012,5 13935,4 22993,2 136342,5 193341,4 236278,9 385235,5 350261,2 409896,41)Укључен је промет добара и услуга с Црном Гором.Републички завод за статистику Србије 43


Студије и анализе1. СИСТЕМ НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА ЗА УКУПНУ ЕКОНОМИЈУ (наставак)РАЧУН 8: РАЧУН ИНОСТРАНСТВА ЗА ПРИМАРНЕ ДОХОТКЕ И ТЕКУЋЕ ТРАНСФЕРЕ (наставак)Република Србијау мил. РСДУпотреба 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006D.5 Текући порези на доходак,богатство, итд. … … … … … … … … … …D.61 Доприноси за социјално … … … … … … … … 68,3 102,3D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури … … … … … … … … … …D.7 Остали текући трансфери 3671,7 9439,2 10182,5 25791,6 142507,8 147729,7 171316,6 247595,5 282266,0 316928,1D.71 Нето премије неживотногосигурања … … … … … … … … … …D.72 Потраживања неживотногосигурања … … … … … … … … … …D.74 Текућа међународна сарадња - - - 4444,1 39221,5 31941,6 27410,7 27731,2 21948,8 15309,2D.75 Разни текући трансфери 3671,7 9439,2 10182,5 21347,5 103286,3 115788,1 143905,9 219864,3 260317,2 301618,9B.12 Салдо текућег рачуна саиностранством 6974,6 6825,3 6535,0 1875,3 18256,9 74140,2 98131,5 185279,2 142594,8 219896,8Република СрбијаРАЧУН 9: РАЧУН КАПИТАЛА СА ИНОСТРАНСТВОМу мил. РСДПромене у обавезама 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.12 Салдо текућег рачуна саиностранством 6974,6 6825,3 6535,0 1875,3 18256,9 74140,2 98131,5 185279,2 142594,8 219896,8D.9 Капитални трансфери, примљени … … … … … … 2,1 … 312,9 314,2D.91 Порези на капитал … … … … … … … … … …D.92 Инвестиционе дотације … … … … … … … … … …D.99 Остали капитални трансфери … … … … … ... 2,1 ... 312,9 314,2D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … … … … 99,4 216,8 148,0 1603,4 1672,1D.91 Порези на капитал ( - ) … … … … … … … … … …D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … … … … … …D.99 Остали капитални трансфери( - ) … … … … … 99,4 216,8 148,0 1603,4 1672,1Промене у фондовимаK.2 Нето стицање непроизведененефинансијске активе ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56738,2К.21 Нето стицање земљишта иостале опипљиве непроизведенеактиве … … … … … ... ... ... ... ...К.22 Нето стицање неопипљивенефинансијске активе … … … … … ... ... ... ... 56738,2B.9 Нето позајмице ( + ) /нето задужење ( - ) 6974,6 6825,3 6535,0 1875,3 18256,9 74040,8 97916,8 185131,2 141304,3 161800,7Републички завод за статистику Србије 45


Студије и анализе46Републички завод за статистику Србије


Студије и анализе2. РАЧУНИ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ СЕКТОРЕ2.1. Рачуни за нефинансијски сектор2.2. Рачуни за финансијски сектор2.3. Рачуни за сектор државе2.4. Рачуни за сектор домаћинстава2.5. Рачуни за сектор непрофитних институционалнихјединица које пружају услуге домаћинствима (НПИД)Републички завод за статистику Србије 47


Студије и анализе48Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија2.1. РАЧУНИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКИ СЕКТОРРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Аутпут - вредност производње 152343,7 210433,0 251725,1 531071,7 930893,2 1176317,8 1303564,4 1712048,8 2107892,3 2633601,4P.11 Тржишна производња 149250,3 206434,8 246567,9 518430,1 913319,7 1153905,6 1278788,6 1680739,6 2077571,0 2605098,9P.12 Производња за влаституфиналну употребу 3093,4 3998,2 5157,2 12641,6 17573,5 22412,2 24775,8 31309,2 30321,3 28502,5P.13 Остала нетржишна производња - - - - - - - - - -D.21 Порези на производе - - - - - - - - - -D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - - - - - -УпотребаP.2 Међуфазна потрошња 102232,3 139299,0 160819,0 358195,5 612783,4 780630,2 859725,8 1134521,0 1367609,0 1741027,2B.1g Бруто додата вредност 50111,4 71134,0 90906,1 172876,2 318109,8 395687,6 443838,6 577527,8 740283,3 892574,2К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 13812,7 16254,8 23097,9 36693,9 102176,7 120277,7 134951,7 128822,4 140452,2 160290,7B.1n Нето додата вредност 36298,7 54879,2 67808,2 136182,3 215933,1 275409,9 308886,9 448705,4 599831,1 732283,5Република СрбијаРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.1g Бруто додата вредност 50111,4 71134,0 90906,1 172876,2 318109,8 395687,6 443838,6 577527,8 740283,3 892574,2УпотребаD.1 Накнаде запослених 48370,0 52706,7 60483,9 105338,0 216215,4 286104,0 338957,7 391629,7 476434,1 578624,9D.11 Зараде запослених 41869,0 43761,4 49669,8 90372,8 184143,0 242252,9 286575,1 327185,4 411533,8 499850,8D.12 Доприноси послодавца засоцијално 6501,0 8945,3 10814,1 14965,2 32072,4 43851,1 52382,6 64444,3 64900,3 78774,1D.2 Порези на производњу и увоз 2035,2 2880,3 3465,5 6281,2 14975,1 21278,6 23819,8 21339,9 19963,8 28282,1D.21 Порези на производе - - - - - - - - - -D.211 Порези типа пореза на додатувредност (ПДВ) - - - - - - - - - -D.212 Порези и дажбине на увоз,искључујући ПДВ - - - - - - - - - -D.214 Порези на производе, осимПДВ-а, пореза на увоз и извоз - - - - - - - - - -D.29 Остали порези 2035,2 2880,3 3465,5 6281,2 14975,1 21278,6 23819,8 21339,9 19963,8 28282,1D.3 Субвенције ( - ) - - - - - - - - 5569,3 8301,8D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - - - - - -D.39 Остале субвенције напроизводњу ( - ) … … … … … … … … 5569,3 8301,8B.2g Бруто пословни вишак -293,8 15547,0 26956,7 61257,0 86919,3 88305,0 81061,1 164558,2 249454,7 293969,0К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 13812,7 16254,8 23097,9 36693,9 102176,7 120277,7 134951,7 128822,4 140452,2 160290,7B.2n Нето пословни вишак -14106,5 -707,8 3858,8 24563,1 -15257,4 -31972,7 -53890,6 35735,8 109002,5 133678,3Републички завод за статистику Србије 49


Студије и анализеРепублика Србија2.1. РАЧУНИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР (наставак)РАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.2g Бруто пословни вишак -293,8 15547,0 26956,7 61257,0 86919,3 88305,0 81061,1 164558,2 249454,7 293969,0D.4 Власнички доходак 2873,9 5659,4 9629,1 23285,9 26629,0 21823,2 20978,5 31544,8 34048,6 40680,6D.41 Камате 2873,9 5544,0 9433,6 23075,9 25534,2 21147,6 20038,3 26244,5 27557,3 28092,9P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Расподељена добит предузећа … 115,4 195,5 210,0 1094,8 675,6 940,2 5300,3 6491,3 12587,7D.43 Реинвестиране зараде надиректне стране инвестиције … … … … … … … … … …D.44 Власника полиса осигурања - - - - - - - - - -D.45 Ренте … … … … … … … … … …УпотребаD.4 Власнички доходак 9479,6 14882,9 15379,0 36237,6 45459,9 52853,0 53702,0 59402,2 103081,7 112801,8D.41 Камате 9479,6 14481,6 14964,0 35815,1 43300,7 50032,2 44885,7 47480,4 64253,5 69226,0P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Расподељена добит предузећа … 401,3 415,0 422,5 2159,2 2820,8 8033,2 10930,1 37470,6 41797,4D.43 Реинвестиране зараде надиректне стране инвестиције … … … … … … … … … …D.44 Власника полиса осигурања - - - - - - - - - -D.45 Ренте … … … … … … 783,1 991,7 1357,6 1778,4B.5g Бруто примарни доходак -6899,5 6323,5 21206,8 48305,3 68088,4 57275,2 48337,6 136700,8 180421,6 221847,8К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 13812,7 16254,8 23097,9 36693,9 102176,7 120277,7 134951,7 128822,4 140452,2 160290,7B.5n Нето примарни доходак -20712,2 -9931,3 -1891,1 11611,4 -34088,3 -63002,5 -86614,1 7878,4 39969,4 61557,150Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија2.1. РАЧУНИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР (наставак)РАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.5g Бруто примарни доходак -6899,5 6323,5 21206,8 48305,3 68088,4 57275,2 48337,6 136700,8 180421,6 221847,8D.61 Доприноси за социјално - - - - - - - - - -D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури - - - - - - - - - -D.7 Остали текући трансфери 1439,6 1916,3 1588,2 2040,0 1930,5 1718,0 2113,9 2110,6 2570,0 11399,9D.71 Нето премије неживотногосигурања - - - - - - - - - -D.72 Потраживања неживотногосигурања 1439,6 1916,3 1588,2 2040,0 1930,5 1718,0 2113,9 2110,6 2570,0 10183,1D.73 Текући трансфери унутарсектора државе - - - - - - - - - -D.74 Текућа међународна сарадња … … … … … … … … … …D.75 Разни текући трансфери … … … … … … … … … 1216,8УпотребаD.5 Текући порези на доходак,богатство, итд. 312,1 407,8 676,5 1311,5 2592,8 4702,7 4451,8 7968,6 11081,3 15088,8D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури - - - - - - - - - -D.7 Остали текући трансфери 3111,3 2056,7 3124,3 5493,7 8718,1 11082,4 13030,5 13863,8 15752,8 22759,7D.71 Нето премије неживотногосигурања 3111,3 2056,7 3124,3 5493,7 8718,1 11082,4 11830,5 12583,8 14402,8 15042,0D.72 Потраживања неживотногосигурања - - - - - - - - - -D.73 Текући трансфери унутарсектора државе - - - - - - - - - -D.74 Текућа међународна сарадња … … … … … … … … … …D.75 Разни текући трансфери … … … … … … 1200,0 1280,0 1350,0 7717,7B.6g Бруто расположиви доходак -8883,3 5775,3 18994,2 43540,1 58708,0 43208,1 32969,2 116979,0 156157,5 195399,2К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 13812,7 16254,8 23097,9 36693,9 102176,7 120277,7 134951,7 128822,4 140452,2 160290,7B.6n Нето расположиви доходак -22696,0 -10479,5 -4103,7 6846,2 -43468,7 -77069,6 -101982,5 -11843,4 15705,3 35108,5Република СрбијаРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.6g Бруто расположиви доходак -8883,3 5775,3 18994,2 43540,1 58708,0 43208,1 32969,2 116979,0 156157,5 195399,2УпотребаB.8g Бруто штедња -8883,3 5775,3 18994,2 43540,1 58708,0 43208,1 32969,2 116979,0 156157,5 195399,2К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 13812,7 16254,8 23097,9 36693,9 102176,7 120277,7 134951,7 128822,4 140452,2 160290,7B.8n Нето штедња -22696,0 -10479,5 -4103,7 6846,2 -43468,7 -77069,6 -101982,5 -11843,4 15705,3 35108,5Републички завод за статистику Србије 51


Студије и анализеРепублика Србија2.1. РАЧУНИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР (наставак)РАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАу мил. РСДПромене у обавезама 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.8n Нето штедња -22696,0 -10479,5 -4103,7 6846,2 -43468,7 -77069,6 -101982,5 -11843,4 15705,3 35108,5D.9 Капитални трансфери, примљени … … … … … … … … 10200,0 13103,9D.91 Порези на капитал … … … … … … … … … …D.92 Инвестиционе дотације … … … … … … … … 10200,0 10139,3D.99 Остали капитални трансфери … … … … … … … … … 2964,6D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … … … … … … … … 2964,6D.91 Порези на капитал ( - ) … … … … … … … … … …D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … … … … … …D.99 Остали капитални трансфери( - ) … … … … … … … … … 2964,6Промене у фондовимаP.51 Бруто инвестиције у основнефондове 7296,2 10235,6 13017,1 26167,9 52932,4 67524,2 114008,7 169479,8 210388,1 277772,4К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 13812,7 16254,8 23097,9 36693,9 102176,7 120277,7 134951,7 128822,4 140452,2 160290,7P.52 Промене у залихама 260,1 240,1 -2185,5 5210,8 -472,0 18770,6 32573,6 122041,7 90415,2 102417,6K.2 Нето стицање непроизведененефинансијске активе ... ... ... ... ... ... ... ... ... -29666,2К.21 Нето стицање земљишта иостале опипљиве непроизведенеактиве … … … … … … … … … …К.22 Нето стицање неопипљивенефинансијске активе … … … … … … … … … -29666,2B.9 Нето позајмице ( + ) /нето задужење ( - ) -16439,6 -4700,4 8162,6 12161,4 6247,6 -43086,7 -113613,1 -174542,5 -134445,8 -144985,352Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија2.2. РАЧУНИ ЗА ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОРРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Аутпут - вредност производње 10423,5 13475,5 10786,7 18755,2 36114,1 60741,3 62429,7 66283,4 79832,4 99272,7P.11 Тржишна производња 10423,5 13475,5 10786,7 18755,2 36114,1 60741,3 61978,5 65822,2 79377,3 98874,2P.12 Производња за влаституфиналну употребу - - - - - - - 50,3 167,7 279,9P.13 Остала нетржишна производња - - - - - - 451,2 410,9 287,4 118,6D.21 Порези на производе - - - - - - - - - -D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - - - - - -УпотребаP.2 Међуфазна потрошња 2178,9 3432,7 4155,9 7523,3 11960,1 16613,6 18883,1 23735,1 32709,6 44202,9B.1g Бруто додата вредност 8244,6 10042,8 6630,8 11231,9 24154,0 44127,7 43546,6 42548,3 47122,8 55069,8К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 245,2 280,6 409,3 695,7 1931,1 2433,8 2988,1 3530,0 4900,3 6692,2B.1n Нето додата вредност 7999,4 9762,2 6221,5 10536,2 22222,9 41693,9 40558,5 39018,3 42222,5 48377,6Република СрбијаРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.1g Бруто додата вредност 8244,6 10042,8 6630,8 11231,9 24154,0 44127,7 43546,6 42548,3 47122,8 55069,8УпотребаD.1 Накнаде запослених 2951,4 3683,1 4000,9 6587,3 11652,6 15155,9 20834,4 27969,8 37571,4 49596,8D.11 Зараде запослених 2426,7 2942,0 3111,2 5053,9 9631,1 13120,9 18157,3 20105,3 27579,4 36585,8D.12 Доприноси послодавца засоцијално 524,7 741,1 889,7 1533,4 2021,5 2035,0 2677,1 7864,5 9992,0 13011,0D.2 Порези на производњу и увоз 255,7 415,6 401,4 725,1 1978,3 2997,0 2837,3 3644,2 1714,9 1610,8D.21 Порези на производе - - - - - - - - - -D.211 Порези типа пореза на додатувредност (ПДВ) - - - - - - - - - -D.212 Порези и дажбине на увоз,искључујући ПДВ - - - - - - - - - -D.214 Порези на производе, осимПДВ-а, пореза на увоз и извоз - - - - - - - - - -D.29 Остали порези 255,7 415,6 401,4 725,1 1978,3 2997,0 2837,3 3644,2 1714,9 1610,8D.3 Субвенције ( - ) - - - - - - - - - -D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - - - - - -D.39 Остале субвенције напроизводњу ( - ) … … … … … … … … … …B.2g Бруто пословни вишак 5037,5 5944,1 2228,5 3919,5 10523,1 25974,8 19874,9 10934,3 7836,5 3862,2К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 245,2 280,6 409,3 695,7 1931,1 2433,8 2988,1 3530,0 4900,3 6692,2B.2n Нето пословни вишак 4792,3 5663,5 1819,2 3223,8 8592,0 23541,0 16886,8 7404,3 2936,2 -2830,0Републички завод за статистику Србије 53


Студије и анализеРепублика Србија2.2. РАЧУНИ ЗА ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР (наставак)РАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.2g Бруто пословни вишак 5037,5 5944,1 2228,5 3919,5 10523,1 25974,8 19874,9 10934,3 7836,5 3862,2D.4 Власнички доходак 9942,1 12668,8 9147,9 18910,3 28861,1 40248,3 35978,1 47468,8 71496,5 109618,6D.41 Камате 9942,1 12668,8 9147,9 18910,3 28861,1 40248,3 35830,1 47052,6 71146,5 109158,2P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) 4697,8 6361,1 3638,8 8335,5 12547,5 24896,1 18760,3 26644,7 32907,2 37943,7D.42 Расподељена добит предузећа … … … … … … 148,0 416,2 350,0 460,4D.43 Реинвестиране зараде надиректне стране инвестиције … … … … … … … … … …D.44 Власника полиса осигурања - - - - - - - - - -D.45 Ренте … … … … … … … … … …УпотребаD.4 Власнички доходак 5345,7 6076,4 7101,5 16214,6 24122,0 23920,8 25591,4 27681,5 45585,4 78222,4D.41 Камате 3468,1 3676,9 3098,2 7477,8 11269,9 9328,0 9501,0 14470,2 25532,3 52209,1P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Расподељена добит предузећа … … … … … … … 611,7 733,5 2010,3D.43 Реинвестиране зараде надиректне стране инвестиције … … … … … … … … … …D.44 Власника полиса осигурања 1877,6 2399,5 4003,3 8736,8 12852,1 14592,8 16090,4 12599,6 19319,6 24003,0D.45 Ренте … … … … … … … … … …B.5g Бруто примарни доходак 4936,1 6175,4 636,1 -1720,3 2714,7 17406,2 11501,3 4076,9 840,4 -2685,3К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 245,2 280,6 409,3 695,7 1931,1 2433,8 2988,1 3530,0 4900,3 6692,2B.5n Нето примарни доходак 4690,9 5894,8 226,8 -2416,0 783,6 14972,4 8513,2 546,9 -4059,9 -9377,554Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија2.2. РАЧУНИ ЗА ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР (наставак)РАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.5g Бруто примарни доходак 4936,1 6175,4 636,1 -1720,3 2714,7 17406,2 11501,3 4076,9 840,4 -2685,3D.61 Доприноси за социјално - - - - - - - - - -D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури - - - - - - - - - -D.7 Остали текући трансфери 4960,2 8687,7 11458,5 23082,0 38596,9 42619,4 55053,0 90845,4 99987,2 136970,4D.71 Нето премије неживотногосигурања 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33431,6D.72 Потраживања неживотногосигурања - - - - - - - - - -D.73 Текући трансфери унутарсектора државе - - - - - - - - - -D.74 Текућа међународна сарадња … … … … … … … … … …D.75 Разни текући трансфери 1567,3 4682,3 5224,9 12965,4 19401,3 18739,9 28504,8 68890,0 72184,3 103538,8УпотребаD.5 Текући порези на доходак,богатство, итд. 23,6 35,6 102,7 160,0 249,9 293,8 368,2 528,6 786,0 1978,6D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури - - - - - - - - - -D.7 Остали текући трансфери 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33449,1D.71 Нето премије неживотногосигурања - - - - - - - - - -D.72 Потраживања неживотногосигурања 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33431,6D.73 Текући трансфери унутарсектора државе - - - - - - - - - -D.74 Текућа међународна сарадња … … … … … … … … … …D.75 Разни текући трансфери … … … … … … … … … 17,5B.6g Бруто расположиви доходак 6479,8 10822,1 5758,3 11085,1 21866,1 35852,3 39637,9 72438,3 72238,7 98857,4К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 245,2 280,6 409,3 695,7 1931,1 2433,8 2988,1 3530,0 4900,3 6692,2B.6n Нето расположиви доходак 6234,6 10541,5 5349,0 10389,4 19935,0 33418,5 36649,8 68908,3 67338,4 92165,2Република СрбијаРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.6g Бруто расположиви доходак 6479,8 10822,1 5758,3 11085,1 21866,1 35852,3 39637,9 72438,3 72238,7 98857,4УпотребаB.8g Бруто штедња 6479,8 10822,1 5758,3 11085,1 21866,1 35852,3 39637,9 72438,3 72238,7 98857,4К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 245,2 280,6 409,3 695,7 1931,1 2433,8 2988,1 3530,0 4900,3 6692,2B.8n Нето штедња 6234,6 10541,5 5349,0 10389,4 19935,0 33418,5 36649,8 68908,3 67338,4 92165,2Републички завод за статистику Србије 55


Студије и анализеРепублика Србија2.2. РАЧУНИ ЗА ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР (наставак)РАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАу мил. РСДПромене у обавезама 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.8n Нето штедња 6234,6 10541,5 5349,0 10389,4 19935,0 33418,5 36649,8 68908,3 67338,4 92165,2D.9 Капитални трансфери, примљени … … … … … … … … … …D.91 Порези на капитал … … … … … … … … … …D.92 Инвестиционе дотације … … … … … … … … … …D.99 Остали капитални трансфери … … … … … … … … … …D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … … … … … … … … …D.91 Порези на капитал ( - ) … … … … … … … … … …D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … … … … … …D.99 Остали капитални трансфери( - ) … … … … … … … … … …Промене у фондовимаP.51 Бруто инвестиције у основнефондове 408,8 431,5 793,9 1806,6 2781,9 3546,2 4543,0 5993,2 9497,3 16517,2К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 245,2 280,6 409,3 695,7 1931,1 2433,8 2988,1 3530,0 4900,3 6692,2P.52 Промене у залихама - - - - - - - - - 1,4K.2 Нето стицање непроизведененефинансијске активе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...К.21 Нето стицање земљишта иостале опипљиве непроизведенеактиве … … … … … … … … … …К.22 Нето стицање неопипљивенефинансијске активе … … … … … … … … … …B.9 Нето позајмице ( + ) /нето задужење ( - ) 6071,0 10390,6 4964,4 9278,5 19084,2 32306,1 35094,9 66445,1 62741,4 82338,856Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија2.3. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР ДРЖАВЕРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Аутпут - вредност производње 29688,2 35622,1 40224,7 78554,8 166008,0 237701,4 267562,5 285408,8 315172,1 363116,2P.11 Тржишна производња 1554,7 1580,5 2124,3 3801,9 5650,6 14242,4 9549,8 11862,9 15376,4 19955,2P.12 Производња за влаституфиналну употребу - - - - - - - - - 1,1P.13 Остала нетржишна производња 28133,5 34041,6 38100,4 74752,9 160357,4 223459,0 258012,7 273545,9 299795,7 343159,9D.21 Порези на производе - - - - - - - - - -D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - - - - - -УпотребаP.2 Међуфазна потрошња 8926,4 10438,8 13867,1 30828,1 63643,8 92973,9 88700,5 86411,5 93037,1 111985,1B.1g Бруто додата вредност 20761,8 25183,3 26357,6 47726,7 102364,2 144727,5 178862,0 198997,3 222135,0 251131,1К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9B.1n Нето додата вредност 19227,5 23431,1 24373,3 44385,4 95405,0 134030,3 166508,9 184944,8 206505,0 233859,2Република СрбијаРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.1g Бруто додата вредност 20761,8 25183,3 26357,6 47726,7 102364,2 144727,5 178862,0 198997,3 222135,0 251131,1УпотребаD.1 Накнаде запослених 19068,0 23264,2 24172,0 44052,6 94051,1 131209,0 162558,7 182860,5 206372,3 233716,5D.11 Зараде запослених 14685,7 17462,6 17922,0 32853,3 72015,2 106772,6 142123,5 157873,1 179275,2 199520,4D.12 Доприноси послодавца засоцијално 4382,3 5801,6 6250,0 11199,3 22035,9 24436,4 20435,2 24987,4 27097,1 34196,1D.2 Порези на производњу и увоз 159,5 166,9 201,3 332,8 1353,9 2821,3 3950,2 2084,3 132,7 142,7D.21 Порези на производе - - - - - - - - - -D.211 Порези типа пореза на додатувредност (ПДВ) - - - - - - - - - -D.212 Порези и дажбине на увоз,искључујући ПДВ - - - - - - - - - -D.214 Порези на производе, осимПДВ-а, пореза на увоз и извоз - - - - - - - - - -D.29 Остали порези 159,5 166,9 201,3 332,8 1353,9 2821,3 3950,2 2084,3 132,7 142,7D.3 Субвенције ( - ) - - - - - - - - - -D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - - - - - -D.39 Остале субвенције напроизводњу ( - ) … … … … … … … … … …B.2g Бруто пословни вишак 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9B.2n Нето пословни вишак - - - - - - - - - -Републички завод за статистику Србије 57


Студије и анализеРепублика Србија2.3. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР ДРЖАВЕ (наставак)РАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.2g Бруто пословни вишак 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9D.2 Порези на производњу и увоз 14271,5 20919,9 23849,8 44685,3 130813,1 210663,7 250510,4 293657,2 353638,6 394487,7D.3 Субвенције ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 44970,8 43513,1D.31 Субвенције на производе ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3D.39 Остале субвенције напроизводњу ( - ) … … … … … … … … 5569,3 8301,8D.4 Власнички доходак 617,3 569,2 590,1 865,5 1424,4 1687,8 6055,9 7112,4 9068,1 10944,5D.41 Камате 617,3 569,2 590,1 865,5 1424,4 1543,3 2103,6 2362,2 3093,4 3290,7P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Расподељена добит предузећа … … … … … 1,9 36,6 28,0 71,9 78,9D.43 Реинвестиране зараде надиректне стране инвестиције … … … … … … … … … …D.44 Власника полиса осигурања - - - - - - - - - -D.45 Ренте … … … … … 142,6 3915,7 4722,2 5902,8 7574,9УпотребаD.4 Власнички доходак 518,8 969,7 1407,9 2081,6 3620,7 8796,4 11246,1 22728,3 24238,8 28740,5D.41 Камате 518,8 969,7 1407,9 2081,6 3620,7 8796,4 11246,1 22728,3 24238,8 28739,6P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Расподељена добит предузећа … … … … … … … … … 0,9D.43 Реинвестиране зараде надиректне стране инвестиције … … … … … … … … … …D.44 Власника полиса осигурања - - - - - - - - - -D.45 Ренте … … … … … … … … … …B.5g Бруто примарни доходак 14504,8 20391,4 23023,7 43199,6 113012,5 180037,8 226699,6 257626,9 309127,1 350450,5К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9B.5n Нето примарни доходак 12970,5 18639,2 21039,4 39858,3 106053,3 169340,6 214346,5 243574,4 293497,1 333178,658Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија2.3. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР ДРЖАВЕ (наставак)РАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.5g Бруто примарни доходак 14504,8 20391,4 23023,7 43199,6 113012,5 180037,8 226699,6 257626,9 309127,1 350450,5D.5 Текући порези на доходак,богатство, итд. 5043,9 5566,6 5025,9 9152,1 39376,7 63025,9 60626,4 81694,8 95783,0 122217,1D.61 Доприноси за социјално 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 214986,8 267891,0D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури - - - - - - - - - -D.7 Остали текући трансфери 10085,3 18523,8 22541,3 44493,7 73187,9 71916,0 100096,7 138164,1 193725,9 244569,4D.71 Нето премије неживотногосигурања - - - - - - - - - -D.72 Потраживања неживотногосигурања … … … … … 33,7 51,1 57,1 62,9 71,5D.73 Текући трансфери унутарсектора државе … … … … … 1631,6 59627,0 85996,9 107114,3 96161,2D.74 Текућа међународна сарадња … … … 4444,1 39221,5 31943,7 27492,8 27906,5 22092,9 15488,0D.75 Разни текући трансфери 10085,3 18523,8 22541,3 40049,6 33966,4 38307,0 12925,8 24203,6 64455,8 132848,7УпотребаD.5 Текући порези на доходак,богатство, итд. - - - - - - - - - -D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури 15002,5 25803,6 27951,2 52359,9 111016,0 174733,7 187882,8 208864,5 264873,6 318452,5D.7 Остали текући трансфери 1168,4 5450,0 8057,7 11283,6 37132,0 51146,9 82169,3 124312,6 189005,6 245918,3D.71 Нето премије неживотногосигурања … 217,7 260,5 416,2 878,7 2280,6 1697,3 1145,0 1237,2 1354,8D.72 Потраживања неживотногосигурања - - - - - - - - - -D.73 Текући трансфери унутарсектора државе … … … … … 1631,6 59627,0 85996,9 107114,3 96161,2D.74 Текућа међународна сарадња … … … … … 2,1 82,1 175,3 144,1 178,8D.75 Разни текући трансфери 1168,4 5232,3 7797,2 10867,4 36253,3 47232,6 20762,9 36995,4 80510,0 148223,5B.6g Бруто расположиви доходак 30697,8 37055,5 42404,5 82726,4 170552,7 217724,4 261325,8 326360,2 359743,6 420757,2К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9B.6n Нето расположиви доходак 29163,5 35303,3 40420,2 79385,1 163593,5 207027,2 248972,7 312307,7 344113,6 403485,3Република СрбијаРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.6g Бруто расположиви доходак 30697,8 37055,5 42404,5 82726,4 170552,7 217724,4 261325,8 326360,2 359743,6 420757,2УпотребаP.3 Издаци за финалну потрошњу 28554,1 34502,2 38552,6 75162,7 159949,8 220371,5 255310,0 273802,8 301983,5 347389,8P.31 Издаци за личну потрошњу 13095,1 14935,2 15751,5 34087,4 70105,3 105760,5 124309,7 155226,5 194829,6 232324,0P.32 Издаци за колективну потрошњу 15459,0 19567,0 22801,1 41075,3 89844,5 114611,0 131000,3 118576,3 107153,9 115065,8B.8g Бруто штедња 2143,7 2553,3 3851,9 7563,7 10602,9 -2647,1 6015,8 52557,4 57760,1 73367,4К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9B.8n Нето штедња 609,4 801,1 1867,6 4222,4 3643,7 -13344,3 -6337,3 38504,9 42130,1 56095,5Републички завод за статистику Србије 59


Студије и анализеРепублика Србија2.3. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР ДРЖАВЕ (наставак)РАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАу мил. РСДПромене у обавезама 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.8n Нето штедња 609,4 801,1 1867,6 4222,4 3643,7 -13344,3 -6337,3 38504,9 42130,1 56095,5D.9 Капитални трансфери, примљени 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 527,2 1408,5 1417,5 2133,6 2455,5D.91 Порези на капитал 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 219,6 199,7 266,8 429,4 543,5D.92 Инвестиционе дотације … … … … … … … … … …D.99 Остали капитални трансфери … … … … … 307,6 1208,8 1150,7 1704,2 1912,0D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … … … … 208,2 994,1 1002,7 11556,1 11459,5D.91 Порези на капитал ( - ) … … … … … … … … … …D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … … … … 11142,4 10905,4D.99 Остали капитални трансфери( - ) … … … … … 208,2 994,1 1002,7 413,7 554,1Промене у фондовимаP.51 Бруто инвестиције у основнефондове 2142,0 2568,2 3877,7 10583,7 13853,2 29144,5 28434,5 36441,9 37492,6 51192,3К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9P.52 Промене у залихама 14,7 5,9 3,1 -8,9 86,1 138,5 1199,8 1904,2 931,5 1324,1K.2 Нето стицање непроизведененефинансијске активе ... ... ... ... ... ... ... ... ... -27072,0К.21 Нето стицање земљишта иостале опипљиве непроизведенеактиве … … … … … … … … … …К.22 Нето стицање неопипљивенефинансијске активе … … … … … … … … … -27072,0B.9 Нето позајмице ( + ) /нето задужење ( - ) - - - -2942,2 -3184,1 -31611,0 -23204,1 14626,1 9913,5 38919,060Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија2.4. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР ДОМАЋИНСТАВАРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Аутпут - вредност производње 55569,9 71550,3 103671,8 202051,0 386824,9 435756,7 479310,2 584488,9 658499,4 888928,4P.11 Тржишна производња 35067,9 45181,5 65726,3 130352,7 253064,3 294380,9 324892,1 400355,2 461606,1 661987,3P.12 Производња за влаституфиналну употребу 20502,0 26368,8 37945,5 71698,3 133760,6 141375,8 154418,1 184133,7 196893,3 226941,1P.13 Остала нетржишна производња - - - - - - - - - -D.21 Порези на производе - - - - - - - - - -D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - - - - - -УпотребаP.2 Међуфазна потрошња 18820,8 24158,7 35371,6 73190,7 141889,4 163584,6 181048,9 225335,0 241391,7 398416,7B.1g Бруто додата вредност 36749,1 47391,6 68300,2 128860,3 244935,5 272172,1 298261,3 359153,9 417107,7 490511,7К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 8355,9 10867,4 15647,3 28822,1 55990,9 67379,7 71835,0 84617,0 97801,6 109759,2B.1n Нето додата вредност 28393,2 36524,2 52652,9 100038,2 188944,6 204792,4 226426,3 274536,9 319306,1 380752,5Република СрбијаРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.1g Бруто додата вредност 36749,1 47391,6 68300,2 128860,3 244935,5 272172,1 298261,3 359153,9 417107,7 490511,7УпотребаD.1 Накнаде запослених 4780,1 6486,8 8587,3 13966,2 25366,4 38656,0 51958,4 64478,9 86794,8 71067,5D.11 Зараде запослених 4595,8 6030,0 7906,6 13612,3 24707,1 37653,2 50058,0 62028,0 83202,4 62397,1D.12 Доприноси послодавца засоцијално 184,3 456,8 680,7 353,9 659,3 1002,8 1900,4 2450,9 3592,4 8670,4D.2 Порези на производњу и увоз 299,0 316,5 376,9 559,0 1072,2 1476,0 1537,2 1830,4 2249,6 2722,9D.21 Порези на производе - - - - - - - - - -D.211 Порези типа пореза на додатувредност (ПДВ) - - - - - - - - - -D.212 Порези и дажбине на увоз,искључујући ПДВ - - - - - - - - - -D.214 Порези на производе, осимПДВ-а, пореза на увоз и извоз - - - - - - - - - -D.29 Остали порези 299,0 316,5 376,9 559,0 1072,2 1476,0 1537,2 1830,4 2249,6 2722,9D.3 Субвенције ( - ) - - - - - - - - - -D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - - - - - -D.39 Остале субвенције напроизводњу ( - ) … … … … … … … … … …B.2g Бруто пословни вишак 12950,5 16972,9 24328,6 43728,3 85290,2 98187,2 121987,9 143605,2 176144,8 198284,3К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 6987,5 9104,0 13103,4 23604,3 45763,9 53552,8 56535,9 65947,3 78500,6 85807,3B.2n Нето пословни вишак 5963,0 7868,9 11225,2 20124,0 39526,3 44634,4 65452,0 77657,9 97644,2 112477,0B.3g Бруто мешовити доходак 18719,5 23615,4 35007,4 70606,8 133206,7 133852,9 122777,8 149239,4 151918,5 218437,0К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 1368,4 1763,4 2543,9 5217,8 10227,0 13826,9 15299,1 18669,7 19301,0 23951,9B.3n Нето мешовити доходак 17351,1 21852,0 32463,5 65389,0 122979,7 120026,0 107478,7 130569,7 132617,5 194485,1Републички завод за статистику Србије 61


Студије и анализеРепублика Србија2.4. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР ДОМАЋИНСТАВА (наставак)РАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.2g Бруто пословни вишак 12950,5 16972,9 24328,6 43728,3 85290,2 98187,2 121987,9 143605,2 176144,8 198284,3B.3g Бруто мешовити доходак 18719,5 23615,4 35007,4 70606,8 133206,7 133852,9 122777,8 149239,4 151918,5 218437,0D.1 Накнаде запослених 75576,0 86625,2 97841,5 171265,9 349861,5 475090,2 578582,7 672874,3 818237,2 947265,4D.11 Зараде запослених 63955,3 70642,5 79153,6 143121,2 292922,5 403568,0 501001,8 572576,8 711566,8 811248,8D.12 Доприноси послодавца засоцијално 11620,7 15982,7 18687,9 28144,7 56939,0 71522,2 77580,9 100297,5 106670,4 136016,6D.4 Власнички доходак 2487,6 3729,2 5194,3 12880,4 18791,2 20500,2 28003,1 23979,7 56563,2 64098,0D.41 Камате 545,0 933,8 731,5 3081,1 3748,2 2614,1 3643,9 3662,3 3962,2 6165,4P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Расподељена добит предузећа … 285,9 219,5 212,5 1064,4 2143,3 6908,4 5797,3 31290,9 31749,1D.43 Реинвестиране зараде надиректне стране инвестиције … … … … … … … … … …D.44 Власника полиса осигурања 1942,6 2509,5 4243,3 9586,8 13978,6 15742,8 17450,8 14520,1 21310,1 26183,5D.45 Ренте … … … … … … … … … …УпотребаD.4 Власнички доходак 439,0 614,7 579,0 1416,0 2118,5 3373,0 8305,6 12903,7 19954,9 32108,7D.41 Камате 374,0 504,7 339,0 566,0 992,0 2080,4 3812,6 7252,7 13419,2 23064,2P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Расподељена добит предузећа … … … … … … … … … 1067,5D.43 Реинвестиране зараде надиректне стране инвестиције … … … … … … … … … …D.44 Власника полиса осигурања 65,0 110,0 240,0 850,0 1126,5 1150,0 1360,4 1920,5 1990,5 2180,5D.45 Ренте … … … … … 142,6 3132,6 3730,5 4545,2 5796,5B.5g Бруто примарни доходак 109294,6 130328,0 161792,8 297065,4 585031,1 724257,5 843045,9 976794,9 1182908,8 1395976,0К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 8355,9 10867,4 15647,3 28822,1 55990,9 67379,7 71835,0 84617,0 97801,6 109759,2B.5n Нето примарни доходак 100938,7 119460,6 146145,5 268243,3 529040,2 656877,8 771210,9 892177,9 1085107,2 1286216,862Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија2.4. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР ДОМАЋИНСТАВА (наставак)РАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.5g Бруто примарни доходак 109294,6 130328,0 161792,8 297065,4 585031,1 724257,5 843045,9 976794,9 1182908,8 1395976,0D.61 Доприноси за социјално - - - - - - - - - -D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури 15002,5 25803,6 27951,2 52359,9 111016,0 174733,7 187882,8 208864,5 264873,6 318452,5D.7 Остали текући трансфери 4057,7 6846,0 9423,8 16453,2 101144,1 119307,3 139773,8 170748,0 213283,9 221230,6D.71 Нето премије неживотногосигурања - - - - - - - - - -D.72 Потраживања неживотногосигурања 1953,3 2089,1 4641,4 8071,1 17259,1 22120,2 24372,7 19773,7 25151,0 23150,5D.73 Текући трансфери унутарсектора државе - - - - - - - - - -D.74 Текућа међународна сарадња … … … … … … … … … …D.75 Разни текући трансфери 2104,4 4756,9 4782,4 8382,1 83885,0 97187,1 115401,1 150974,3 188132,9 198080,1УпотребаD.5 Текући порези на доходак,богатство, итд. 4708,2 5123,2 4246,7 7680,6 36534,0 58029,4 55806,4 73197,6 83915,7 105149,7D.61 Доприноси за социјално 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 215574,1 268705,1D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури - - - - - - - - - -D.7 Остали текући трансфери 12256,4 19928,1 22520,8 43902,8 39290,8 34956,9 38749,6 43438,6 68063,0 121419,7D.71 Нето премије неживотногосигурања 278,5 1726,6 2842,4 4193,3 9573,5 10485,8 12976,8 8172,6 12092,8 16945,9D.72 Потраживања неживотногосигурања - - - - - - - - - -D.73 Текући трансфери унутарсектора државе - - - - - - - - - -D.74 Текућа међународна сарадња … … … … … … … … … …D.75 Разни текући трансфери 11977,9 18201,5 19678,4 39709,5 29717,3 24471,1 25772,8 35266,0 55970,2 104473,8B.6g Бруто расположиви доходак 94155,5 114099,0 144577,8 264770,6 628242,8 796686,9 932191,3 1057719,7 1293513,5 1440384,6К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 8355,9 10867,4 15647,3 28822,1 55990,9 67379,7 71835,0 84617,0 97801,6 109759,2B.6n Нето расположиви доходак 85799,6 103231,6 128930,5 235948,5 572251,9 729307,2 860356,3 973102,7 1195711,9 1330625,4Република СрбијаРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.6g Бруто расположиви доходак 94155,5 114099,0 144577,8 264770,6 628242,8 796686,9 932191,3 1057719,7 1293513,5 1440384,6УпотребаP.3 Издаци за финалну потрошњу 85597,2 124676,4 158320,2 295242,7 631846,8 811029,0 881317,1 1052684,2 1281014,1 1492693,1P.31 Издаци за личну потрошњу 85597,2 124676,4 158320,2 295242,7 631846,8 811029,0 881317,1 1052684,2 1281014,1 1492693,1B.8g Бруто штедња 8558,3 -10577,4 -13742,4 -30472,1 -3604,0 -14342,1 50874,2 5035,5 12499,4 -52308,5К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 8355,9 10867,4 15647,3 28822,1 55990,9 67379,7 71835,0 84617,0 97801,6 109759,2B.8n Нето штедња 202,4 -21444,8 -29389,7 -59294,2 -59594,9 -81721,8 -20960,8 -79581,5 -85302,2 -162067,7Републички завод за статистику Србије 63


Студије и анализеРепублика Србија2.4. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР ДОМАЋИНСТАВА (наставак)РАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАу мил. РСДПромене у обавезама 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.8n Нето штедња 202,4 -21444,8 -29389,7 -59294,2 -59594,9 -81721,8 -20960,8 -79581,5 -85302,2 -162067,7D.9 Капитални трансфери, примљени … … … … … … … … 942,4 766,1D.91 Порези на капитал … … … … … … … … … …D.92 Инвестиционе дотације … … … … … … … … 942,4 766,1D.99 Остали капитални трансфери … … … … … … … … … …D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 219,6 199,7 266,8 429,4 543,5D.91 Порези на капитал ( - ) 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 219,6 199,7 266,8 429,4 543,5D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … … … … … …D.99 Остали капитални трансфери( - ) … … … … … … … … … …Промене у фондовимаP.51 Бруто инвестиције у основнефондове 2712,6 3335,5 4907,9 10172,7 11576,2 20061,0 41670,0 53362,6 61954,7 65830,9К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 8355,9 10867,4 15647,3 28822,1 55990,9 67379,7 71835,0 84617,0 97801,6 109759,2P.52 Промене у залихама 2473,0 -1311,9 1170,5 -20298,5 24872,4 -2696,1 4732,8 43069,2 31208,2 21621,0K.2 Нето стицање непроизведененефинансијске активе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...К.21 Нето стицање земљишта иостале опипљиве непроизведенеактиве … … … … … … … … … …К.22 Нето стицање неопипљивенефинансијске активе … … … … … … … … … …B.9 Нето позајмице ( + ) /нето задужење ( - ) 3359,7 -12621,8 -19849,7 -20415,2 -40204,9 -31926,6 4271,7 -91663,1 -80150,5 -139537,864Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија2.5. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР НЕПРОФИТНИХ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХЈЕДИНИЦА КОЈЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ ДОМАЋИНСТВИМА (НПИД)РАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Аутпут - вредност производње 1110,7 1508,4 2080,3 5925,3 7588,7 9848,1 10865,0 16160,1 19327,7 22829,2P.11 Тржишна производња 115,4 117,8 122,1 282,4 390,3 1050,0 1290,0 2351,6 2979,1 3744,6P.12 Производња за влаституфиналну употребу - - - - - - - 57,8 31,1 21,4P.13 Остала нетржишна производња 995,3 1390,6 1958,2 5642,9 7198,4 8798,1 9575,0 13750,7 16317,5 19063,2D.21 Порези на производе - - - - - - - - - -D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - - - - - -УпотребаP.2 Међуфазна потрошња 680,3 991,2 1438,3 4517,0 4828,5 5574,5 6212,5 9806,9 11212,6 12808,3B.1g Бруто додата вредност 430,4 517,2 642,0 1408,3 2760,2 4273,6 4652,5 6353,2 8115,1 10020,9К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8B.1n Нето додата вредност 415,8 497,0 613,9 1355,7 2645,9 4103,3 4459,0 6063,9 7781,3 9691,1Република СрбијаРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.1g Бруто додата вредност 430,4 517,2 642,0 1408,3 2760,2 4273,6 4652,5 6353,2 8115,1 10020,9УпотребаD.1 Накнаде запослених 406,5 484,4 597,4 1321,8 2576,0 3965,3 4273,5 5935,4 7689,0 9574,1D.11 Зараде запослених 378,1 446,5 544,0 1228,9 2426,1 3768,4 4087,9 5385,0 7187,7 9023,2D.12 Доприноси послодавца засоцијално 28,4 37,9 53,4 92,9 149,9 196,9 185,6 550,4 501,3 550,9D.2 Порези на производњу и увоз 9,3 12,6 16,5 33,9 69,9 138,0 185,5 128,5 92,3 117,0D.21 Порези на производе - - - - - - - - - -D.211 Порези типа пореза на додатувредност (ПДВ) - - - - - - - - - -D.212 Порези и дажбине на увоз,искључујући ПДВ - - - - - - - - - -D.214 Порези на производе, осимПДВ-а, пореза на увоз и извоз - - - - - - - - - -D.29 Остали порези 9,3 12,6 16,5 33,9 69,9 138,0 185,5 128,5 92,3 117,0D.3 Субвенције ( - ) - - - - - - - - - -D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - - - - - -D.39 Остале субвенције напроизводњу ( - ) … … … … … … … … … …B.2g Бруто пословни вишак 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8B.2n Нето пословни вишак - - - - - - - - - -Републички завод за статистику Србије 65


Студије и анализеРепублика Србија2.5. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР НЕПРОФИТНИХ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХЈЕДИНИЦА КОЈЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ ДОМАЋИНСТВИМА (НПИД) (наставак)РАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.2g Бруто пословни вишак 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8D.4 Власнички доходак 14,5 18,2 13,2 28,6 48,4 33,5 14,1 30,5 128,7 81,0D.41 Камате 14,5 18,2 13,2 28,6 48,4 33,5 14,1 30,5 128,7 81,0P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Расподељена добит предузећа … … … … … … … … … …D.43 Реинвестиране зараде надиректне стране инвестиције … … … … … … … … … …D.44 Власника полиса осигурања - - - - - - - - - -D.45 Ренте … … … … … … … … … …УпотребаD.4 Власнички доходак 15,0 7,9 19,3 37,3 34,8 50,9 16,2 30,9 59,5 71,9D.41 Камате 15,0 7,9 19,3 37,3 34,8 50,9 16,2 30,9 59,5 71,9P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Расподељена добит предузећа … … … … … … … … … …D.43 Реинвестиране зараде надиректне стране инвестиције … … … … … … … … … …D.44 Власника полиса осигурања - - - - - - - - - -D.45 Ренте … … … … … … … … … …B.5g Бруто примарни доходак 14,1 30,5 22,0 43,9 127,9 152,9 191,4 288,9 403,0 338,9К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8B.5n Нето примарни доходак -0,5 10,3 -6,1 -8,7 13,6 -17,4 -2,1 -0,4 69,2 9,166Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика Србија2.5. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР НЕПРОФИТНИХ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХЈЕДИНИЦА КОЈЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ ДОМАЋИНСТВИМА (НПИД) (наставак)РАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.5g Бруто примарни доходак 14,1 30,5 22,0 43,9 127,9 152,9 191,4 288,9 403,0 338,9D.61 Доприноси за социјално - - - - - - - - - -D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури - - - - - - - - - -D.7 Остали текући трансфери 1143,7 1630,5 2370,0 6350,8 7529,2 9732,0 9647,1 14435,2 17803,0 22578,0D.71 Нето премије неживотногосигурања - - - - - - - - - -D.72 Потраживања неживотногосигурања … … 4,0 5,5 6,0 7,6 10,5 14,0 19,0 26,5D.73 Текући трансфери унутарсектора државе - - - - - - - - - -D.74 Текућа међународна сарадња … … … … … … … … … …D.75 Разни текући трансфери 1143,7 1630,5 2366,0 6345,3 7523,2 9724,4 9636,6 14421,2 17784,0 22551,5УпотребаD.5 Текући порези на доходак,богатство, итд. - - - - - - - - - -D.62 Социјалне користи, осимсоцијалних трансфера у натури - - - - - - - - - -D.7 Остали текући трансфери 53,5 70,1 132,9 488,7 364,7 324,7 207,9 166,2 252,4 550,8D.71 Нето премије неживотногосигурања 3,1 4,4 6,4 13,4 25,3 30,7 43,6 54,0 70,1 88,9D.72 Потраживања неживотногосигурања - - - - - - - - - -D.73 Текући трансфери унутарсектора државе - - - - - - - - - -D.74 Текућа међународна сарадња … … … … … … … … … …D.75 Разни текући трансфери 50,4 65,7 126,5 475,3 339,4 294,0 164,3 112,2 182,3 461,9B.6g Бруто расположиви доходак 1104,3 1590,9 2259,1 5906,0 7292,4 9560,2 9630,6 14557,9 17953,6 22366,1К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8B.6n Нето расположиви доходак 1089,7 1570,7 2231,0 5853,4 7178,1 9389,9 9437,1 14268,6 17619,8 22036,3Република СрбијаРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАу мил. РСДИзвори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.6g Бруто расположиви доходак 1104,3 1590,9 2259,1 5906,0 7292,4 9560,2 9630,6 14557,9 17953,6 22366,1УпотребаP.3 Издаци за финалну потрошњу 1045,1 1450,6 2014,3 5756,6 7340,0 9082,0 9873,2 14113,1 16684,9 19447,9P.31 Издаци за личну потрошњу 1045,1 1450,6 2014,3 5756,6 7340,0 9082,0 9873,2 14113,1 16684,9 19447,9B.8g Бруто штедња 59,2 140,3 244,8 149,4 -47,6 478,2 -242,6 444,8 1268,7 2918,2К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8B.8n Нето штедња 44,6 120,1 216,7 96,8 -161,9 307,9 -436,1 155,5 934,9 2588,4Републички завод за статистику Србије 67


Студије и анализеРепублика Србија2.5. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР НЕПРОФИТНИХ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХЈЕДИНИЦА КОЈЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ ДОМАЋИНСТВИМА (НПИД) (наставак)РАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАу мил. РСДПромене у обавезама 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.8n Нето штедња 44,6 120,1 216,7 96,8 -161,9 307,9 -436,1 155,5 934,9 2588,4D.9 Капитални трансфери, примљени … … … … … … … … … …D.91 Порези на капитал … … … … … … … … … …D.92 Инвестиционе дотације … … … … … … … … … …D.99 Остали капитални трансфери … … … … … … … … … …D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … … … … … … … … …D.91 Порези на капитал ( - ) … … … … … … … … … …D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … … … … … …D.99 Остали капитални трансфери( - ) … … … … … … … … … …Промене у фондовимаP.51 Бруто инвестиције у основнефондове 24,1 33,3 54,1 111,3 149,1 226,1 218,6 436,7 526,2 1439,3К.1 Потрошња основних фондова ( - ) 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8P.52 Промене у залихама 0,8 0,7 3,0 -4,1 3,0 -25,4 5,0 4,9 105,4 14,3K.2 Нето стицање непроизведененефинансијске активе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...К.21 Нето стицање земљишта иостале опипљиве непроизведенеактиве … … … … … … … … … …К.22 Нето стицање неопипљивенефинансијске активе … … … … … … … … … …B.9 Нето позајмице ( + ) /нето задужење ( - ) 34,3 106,3 187,7 42,2 -199,7 277,5 -466,2 3,2 637,1 1464,668Републички завод за статистику Србије


Студије и анализе3. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ3.1. Интегрисани економски рачуни, 1997.3.2. Интегрисани економски рачуни, 1998.3.3. Интегрисани економски рачуни, 1999.3.4. Интегрисани економски рачуни, 2000.3.5. Интегрисани економски рачуни, 2001.3.6. Интегрисани економски рачуни, 2002.3.7. Интегрисани економски рачуни, 2003.3.8. Интегрисани економски рачуни, 2004.3.9. Интегрисани економски рачуни, 2005.3.10. Интегрисани економски рачуни, 2006.Републички завод за статистику Србије 69


Студије и анализе70Републички завод за статистику Србије


Студије и анализе1)2)3.1. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1997.Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕ / РАЧУН ИЗВОЗА И УВОЗА ДОБАРА И УСЛУГАУпотреба Извори30680,3 30680,3 P.7 Увоз добара и услуга 30680,3 30680,321864,4 21864,4 P.6 Извоз добара и услуга 21864,4 21864,4249136,0 249136,0 P.1 Аутпут - вредност производње 152343,7 10423,5 29688,2 55569,9 1110,7 249136,0 249136,0196411,8 196411,8 P.11 Тржишна производња 149250,3 10423,5 1554,7 35067,9 115,4 196411,8 196411,823595,4 23595,4 P.12 Производња за властиту финалну употребу 3093,4 - - 20502,0 - 23595,4 23595,429128,8 29128,8 P.13 Остала нетржишна производња - - 28133,5 - 995,3 29128,8 29128,8137536,5 137536,5 680,3 18820,8 8926,4 2178,9 102232,3 P.2 Међуфазна потрошња 137536,5 137536,511512,8 11512,8 D.21 Порези на производе - - - - - 11512,8 11512,81399,5 1399,5 D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - 1399,5 1399,5121712,8 121712,8 430,4 36749,1 20761,8 8244,6 50111,4 B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност23962,7 23962,7 14,6 8355,9 1534,3 245,2 13812,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )97750,1 97750,1 415,8 28393,2 19227,5 7999,4 36298,7 B.1n Нето домаћи производ / Нето додатавредност8815,9 8815,9 B.11 Салдо увоза и извоза добара и услугаУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 71


Студије и анализе1)2)3.1. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1997. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга 8815,9 8815,9B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност 50111,4 8244,6 20761,8 36749,1 430,4 121712,8 121712,875576,0 ... 75576,0 406,5 4780,1 19068,0 2951,4 48370,0 D.1 Накнаде запослених63955,3 … 63955,3 378,1 4595,8 14685,7 2426,7 41869,0 D.11 Зараде запослених11620,7 … 11620,7 28,4 184,3 4382,3 524,7 6501,0 D.12 Доприноси послодавца за социјално14271,5 14271,5 9,3 299,0 159,5 255,7 2035,2 D.2 Порези на производњу и увоз11512,8 11512,8 - - - - - D.21 Порези на производе- - - - - - - D.211 Порези типа пореза на додату вредност(ПДВ)2191,5 2191,5 - - - - - D.212 Порези и дажбине на увоз, искључујућиПДВ9321,3 9321,3 - - - - - D.214 Порези на производе, осим ПДВ-а, порезана увоз и извоз2758,7 2758,7 9,3 299,0 159,5 255,7 2035,2 D.29 Остали порези1399,5 1399,5 - - - - - D.3 Субвенције ( - )1399,5 1399,5 - - - - - D.31 Субвенције на производе ( - )... ... … … … … … D.39 Остале субвенције на производњу ( - )14545,3 14545,3 14,6 12950,5 1534,3 5037,5 -293,8 B.2g Бруто пословни вишак22594,3 22594,3 14,6 6987,5 1534,3 245,2 13812,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )-8049,0 -8049,0 - 5963,0 - 4792,3 -14106,5 B.2n Нето пословни вишак18719,5 18719,5 18719,5 B.3g Бруто мешовити доходак1368,4 1368,4 1368,4 К.1 Потрошња основних фондова ( - )17351,1 17351,1 17351,1 B.3n Нето мешовити доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.72 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.1. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1997. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.2g Бруто пословни вишак -293,8 5037,5 1534,3 12950,5 14,6 14545,3 14545,3B.3g Бруто мешовити доходак 18719,5 18719,5 18719,5D.1 Накнаде запослених 75576,0 75576,0 ... 75576,0D.11 Зараде запослених 63955,3 63955,3 … 63955,3D.12 Доприноси послодавца за социјално 11620,7 11620,7 … 11620,7D.2 Порези на производњу и увоз 14271,5 14271,5 14271,5D.3 Субвенције ( - ) 1399,5 1399,5 1399,5D.31 Субвенције на производе ( - ) 1399,5 1399,5 1399,5D.39 Остале субвенције на производњу ( - ) … ... ...16129,9 331,8 15798,1 15,0 439,0 518,8 5345,7 9479,6 D.4 Власнички доходак 2873,9 9942,1 617,3 2487,6 14,5 15935,4 194,5 16129,914187,3 331,8 13855,5 15,0 374,0 518,8 3468,1 9479,6 D.41 Камате 2873,9 9942,1 617,3 545,0 14,5 13992,8 194,5 14187,3... ... … … … … … P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … 4697,8 … … … … …... ... … … … … … D.42 Расподељена добит предузећа … … … … … ... …... ... … … … … … D.43 Реинвестиране зараде на директне странеинвестиције … … … … … ... …1942,6 1942,6 - 65,0 - 1877,6 - D.44 Власника полиса осигурања - - - 1942,6 - 1942,6 1942,6... ... … … … … … D.45 Ренте … … … … … ... …121850,1 121850,1 14,1 109294,6 14504,8 4936,1 -6899,5 B.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак23962,7 23962,7 14,6 8355,9 1534,3 245,2 13812,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )97887,4 97887,4 -0,5 100938,7 12970,5 4690,9 -20712,2B.5n Нето национални доходак / Нетопримарни доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.1. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1997. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак -6899,5 4936,1 14504,8 109294,6 14,1 121850,1 121850,15043,9 5043,9 - 4708,2 - 23,6 312,1 D.5 Текући порези на доходак, богатство, итд. 5043,9 5043,9 5043,917234,7 … 17234,7 17234,7 D.61 Доприноси за социјално - - 17234,7 - - 17234,7 … 17234,715002,5 15002,5 - - 15002,5 - -D.62 Социјалне користи, осим социјалнихтрансфера у натури - - - 15002,5 - 15002,5 15002,523654,2 3671,7 19982,5 53,5 12256,4 1168,4 3392,9 3111,3 D.7 Остали текући трансфери 1439,6 4960,2 10085,3 4057,7 1143,7 21686,5 1967,7 23654,23392,9 … 3392,9 3,1 278,5 … - 3111,3 D.71 Нето премије неживотног осигурања - 3392,9 - - - 3392,9 … 3392,93392,9 … 3392,9 - - - 3392,9 - D.72 Потраживања неживотног осигурања 1439,6 - … 1953,3 … 3392,9 … 3392,9... ... - - … - - D.73 Текући трансфери унутар сектора државе - - … - - ... ...... … ... … … … … … D.74 Текућа међународна сарадња … … … … … ... … …16868,4 3671,7 13196,7 50,4 11977,9 1168,4 … … D.75 Разни текући трансфери … 1567,3 10085,3 2104,4 1143,7 14900,7 1967,7 16868,4123554,1 123554,1 1104,3 94155,5 30697,8 6479,8 -8883,3 B.6g Бруто расположиви доходак23962,7 23962,7 14,6 8355,9 1534,3 245,2 13812,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )99591,4 99591,4 1089,7 85799,6 29163,5 6234,6 -22696,0 B.6n Нето расположиви доходакРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.6g Бруто расположиви доходак -8883,3 6479,8 30697,8 94155,5 1104,3 123554,1 123554,1115196,4 115196,4 1045,1 85597,2 28554,1 P.3 Издаци за финалну потрошњу 115196,4 115196,499737,4 99737,4 1045,1 85597,2 13095,1 P.31 Издаци за личну потрошњу 99737,4 99737,415459,0 15459,0 15459,0 P.32 Издаци за колективну потрошњу 15459,0 15459,08357,7 8357,7 59,2 8558,3 2143,7 6479,8 -8883,3 B.8g Бруто штедња23962,7 23962,7 14,6 8355,9 1534,3 245,2 13812,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )-15605,0 -15605,0 44,6 202,4 609,4 6234,6 -22696,0 B.8n Нето штедња6974,6 6974,6 B.12 Салдо текућег рачуна са иностранствомУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.74 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.1. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1997. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАПромене у фондовима Промене у обавезамаB.12 Салдо текућег рачуна са иностранством 6974,6 6974,6B.8n Нето штедња -22696,0 6234,6 609,4 202,4 44,6 -15605,0 -15605,0D.9 Капитални трансфери, примљени … … 13,0 … … 13,0 … 13,0D.91 Порези на капитал … … 13,0 … … 13,0 … 13,0D.92 Инвестиционе дотације … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери … … … … … ... … …D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … … 13,0 … 13,0 … 13,0D.91 Порези на капитал ( - ) … … … 13,0 … 13,0 … 13,0D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери ( - ) … … … … … ... … …12583,7 12583,7 24,1 2712,6 2142,0 408,8 7296,2 P.51 Бруто инвестиције у основне фондове 12583,7 12583,723962,7 23962,7 14,6 8355,9 1534,3 245,2 13812,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )2748,6 2748,6 0,8 2473,0 14,7 - 260,1 P.52 Промене у залихама 2748,6 2748,6... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Нето стицање непроизведене нефинансијскеактивеК.21 Нето стицање земљишта и осталеопипљиве непроизведене активеК.22 Нето стицање неопипљиве нефинансијскеактиве- 6974,6 -6974,6 34,3 3359,7 - 6071,0 -16439,6 B.9 Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - )Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 75


Студије и анализе1)2)3.2. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1998.Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕ / РАЧУН ИЗВОЗА И УВОЗА ДОБАРА И УСЛУГАУпотреба Извори48993,6 48993,6 P.7 Увоз добара и услуга 48993,6 48993,635981,1 35981,1 P.6 Извоз добара и услуга 35981,1 35981,1332589,3 332589,3 P.1 Аутпут - вредност производње 210433,0 13475,5 35622,1 71550,3 1508,4 332589,3 332589,3266790,1 266790,1 P.11 Тржишна производња 206434,8 13475,5 1580,5 45181,5 117,8 266790,1 266790,130367,0 30367,0 P.12 Производња за властиту финалну употребу 3998,2 - - 26368,8 - 30367,0 30367,035432,2 35432,2 P.13 Остала нетржишна производња - - 34041,6 - 1390,6 35432,2 35432,2184681,5 184681,5 991,2 24158,7 10438,8 3432,7 139299,0 P.2 Међуфазна потрошња 184681,5 184681,517128,0 17128,0 D.21 Порези на производе - - - - - 17128,0 17128,01880,2 1880,2 D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - 1880,2 1880,2163155,6 163155,6 517,2 47391,6 25183,3 10042,8 71134,0 B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност29175,2 29175,2 20,2 10867,4 1752,2 280,6 16254,8 К.1 Потрошња основних фондова ( - )133980,4 133980,4 497,0 36524,2 23431,1 9762,2 54879,2 B.1n Нето домаћи производ / Нето додатавредност13012,5 13012,5 B.11 Салдо увоза и извоза добара и услугаУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.76 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.2. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1998. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга 13012,5 13012,5B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност 71134,0 10042,8 25183,3 47391,6 517,2 163155,6 163155,686625,2 ... 86625,2 484,4 6486,8 23264,2 3683,1 52706,7 D.1 Накнаде запослених70642,5 … 70642,5 446,5 6030,0 17462,6 2942,0 43761,4 D.11 Зараде запослених15982,7 … 15982,7 37,9 456,8 5801,6 741,1 8945,3 D.12 Доприноси послодавца за социјално20919,9 20919,9 12,6 316,5 166,9 415,6 2880,3 D.2 Порези на производњу и увоз17128,0 17128,0 - - - - - D.21 Порези на производе- - - - - - -4497,0 4497,0 - - - - -12631,0 12631,0 - - - - -D.211 Порези типа пореза на додату вредност(ПДВ)D.212 Порези и дажбине на увоз, искључујућиПДВD.214 Порези на производе, осим ПДВ-а, порезана увоз и извоз3791,9 3791,9 12,6 316,5 166,9 415,6 2880,3 D.29 Остали порези1880,2 1880,2 - - - - - D.3 Субвенције ( - )1880,2 1880,2 - - - - - D.31 Субвенције на производе ( - )... ... … … … … … D.39 Остале субвенције на производњу ( - )33875,3 33875,3 20,2 16972,9 1752,2 5944,1 15547,0 B.2g Бруто пословни вишак27411,8 27411,8 20,2 9104,0 1752,2 280,6 16254,8 К.1 Потрошња основних фондова ( - )6463,5 6463,5 - 7868,9 - 5663,5 -707,8 B.2n Нето пословни вишак23615,4 23615,4 23615,4 B.3g Бруто мешовити доходак1763,4 1763,4 1763,4 К.1 Потрошња основних фондова ( - )21852,0 21852,0 21852,0 B.3n Нето мешовити доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 77


Студије и анализе1)2)3.2. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1998. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.2g Бруто пословни вишак 15547,0 5944,1 1752,2 16972,9 20,2 33875,3 33875,3B.3g Бруто мешовити доходак 23615,4 23615,4 23615,4D.1 Накнаде запослених 86625,2 86625,2 ... 86625,2D.11 Зараде запослених 70642,5 70642,5 … 70642,5D.12 Доприноси послодавца за социјално 15982,7 15982,7 … 15982,7D.2 Порези на производњу и увоз 20919,9 20919,9 20919,9D.3 Субвенције ( - ) 1880,2 1880,2 1880,2D.31 Субвенције на производе ( - ) 1880,2 1880,2 1880,2D.39 Остале субвенције на производњу ( - ) … ... ...23073,4 521,8 22551,6 7,9 614,7 969,7 6076,4 14882,9 D.4 Власнички доходак 5659,4 12668,8 569,2 3729,2 18,2 22644,8 428,6 23073,420162,6 521,8 19640,8 7,9 504,7 969,7 3676,9 14481,6 D.41 Камате 5544,0 12668,8 569,2 933,8 18,2 19734,0 428,6 20162,6... ... … … … … … P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … 6361,1 … … … … …401,3 401,3 … … … … 401,3 D.42 Расподељена добит предузећа 115,4 … … 285,9 … 401,3 401,3... ... … … … … … D.43 Реинвестиране зараде на директне странеинвестиције … … … … … ... …2509,5 2509,5 - 110,0 - 2399,5 - D.44 Власника полиса осигурања - - - 2509,5 - 2509,5 2509,5... ... … … … … … D.45 Ренте … … … … … ... …163248,8 163248,8 30,5 130328,0 20391,4 6175,4 6323,5 B.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак29175,2 29175,2 20,2 10867,4 1752,2 280,6 16254,8 К.1 Потрошња основних фондова ( - )134073,6 134073,6 10,3 119460,6 18639,2 5894,8 -9931,3B.5n Нето национални доходак / Нетопримарни доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.78 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.2. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1998. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак 6323,5 6175,4 20391,4 130328,0 30,5 163248,8 163248,85566,6 5566,6 - 5123,2 - 35,6 407,8 D.5 Текући порези на доходак, богатство, итд. 5566,6 5566,6 5566,623827,3 … 23827,3 23827,3 D.61 Доприноси за социјално - - 23827,3 - - 23827,3 … 23827,325803,6 25803,6 - - 25803,6 - -D.62 Социјалне користи, осим социјалнихтрансфера у натури - - - 25803,6 - 25803,6 25803,640949,5 9439,2 31510,3 70,1 19928,1 5450,0 4005,4 2056,7 D.7 Остали текући трансфери 1916,3 8687,7 18523,8 6846,0 1630,5 37604,3 3345,2 40949,54005,4 … 4005,4 4,4 1726,6 217,7 - 2056,7 D.71 Нето премије неживотног осигурања - 4005,4 - - - 4005,4 … 4005,44005,4 … 4005,4 - - - 4005,4 - D.72 Потраживања неживотног осигурања 1916,3 - … 2089,1 … 4005,4 … 4005,4... ... - - … - - D.73 Текући трансфери унутар сектора државе - - … - - ... ...... … ... … … … … … D.74 Текућа међународна сарадња … … … … … ... … …32938,7 9439,2 23499,5 65,7 18201,5 5232,3 … … D.75 Разни текући трансфери … 4682,3 18523,8 4756,9 1630,5 29593,5 3345,2 32938,7169342,8 169342,8 1590,9 114099,0 37055,5 10822,1 5775,3 B.6g Бруто расположиви доходак29175,2 29175,2 20,2 10867,4 1752,2 280,6 16254,8 К.1 Потрошња основних фондова ( - )140167,6 140167,6 1570,7 103231,6 35303,3 10541,5 -10479,5 B.6n Нето расположиви доходакРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.6g Бруто расположиви доходак 5775,3 10822,1 37055,5 114099,0 1590,9 169342,8 169342,8160629,2 160629,2 1450,6 124676,4 34502,2 P.3 Издаци за финалну потрошњу 160629,2 160629,2141062,2 141062,2 1450,6 124676,4 14935,2 P.31 Издаци за личну потрошњу 141062,2 141062,219567,0 19567,0 19567,0 P.32 Издаци за колективну потрошњу 19567,0 19567,08713,6 8713,6 140,3 -10577,4 2553,3 10822,1 5775,3 B.8g Бруто штедња29175,2 29175,2 20,2 10867,4 1752,2 280,6 16254,8 К.1 Потрошња основних фондова ( - )-20461,6 -20461,6 120,1 -21444,8 801,1 10541,5 -10479,5 B.8n Нето штедња6825,3 6825,3 B.12 Салдо текућег рачуна са иностранствомУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 79


Студије и анализе1)2)3.2. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1998. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАПромене у фондовима Промене у обавезамаB.12 Салдо текућег рачуна са иностранством 6825,3 6825,3B.8n Нето штедња -10479,5 10541,5 801,1 -21444,8 120,1 -20461,6 -20461,6D.9 Капитални трансфери, примљени … … 20,8 … … 20,8 … 20,8D.91 Порези на капитал … … 20,8 … … 20,8 … 20,8D.92 Инвестиционе дотације … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери … … … … … ... … …D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … … 20,8 … 20,8 … 20,8D.91 Порези на капитал ( - ) … … … 20,8 … 20,8 … 20,8D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери ( - ) … … … … … ... … …16604,1 16604,1 33,3 3335,5 2568,2 431,5 10235,6 P.51 Бруто инвестиције у основне фондове 16604,1 16604,129175,2 29175,2 20,2 10867,4 1752,2 280,6 16254,8 К.1 Потрошња основних фондова ( - )-1065,2 -1065,2 0,7 -1311,9 5,9 - 240,1 P.52 Промене у залихама -1065,2 -1065,2... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Нето стицање непроизведене нефинансијскеактивеК.21 Нето стицање земљишта и осталеопипљиве непроизведене активеК.22 Нето стицање неопипљиве нефинансијскеактиве- 6825,3 -6825,3 106,3 -12621,8 - 10390,6 -4700,4 B.9 Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - )Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.80 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.3. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1999.Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕ / РАЧУН ИЗВОЗА И УВОЗА ДОБАРА И УСЛУГАУпотреба Извори37388,8 37388,8 P.7 Увоз добара и услуга 37388,8 37388,823453,4 23453,4 P.6 Извоз добара и услуга 23453,4 23453,4408488,6 408488,6 P.1 Аутпут - вредност производње 251725,1 10786,7 40224,7 103671,8 2080,3 408488,6 408488,6325327,3 325327,3 P.11 Тржишна производња 246567,9 10786,7 2124,3 65726,3 122,1 325327,3 325327,343102,7 43102,7 P.12 Производња за властиту финалну употребу 5157,2 - - 37945,5 - 43102,7 43102,740058,6 40058,6 P.13 Остала нетржишна производња - - 38100,4 - 1958,2 40058,6 40058,6219290,7 219290,7 1438,3 35371,6 13867,1 4155,9 160819,0 P.2 Међуфазна потрошња 219290,7 219290,719388,2 19388,2 D.21 Порези на производе - - - - - 19388,2 19388,21992,6 1992,6 D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - 1992,6 1992,6206593,5 206593,5 642,0 68300,2 26357,6 6630,8 90906,1 B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност41166,9 41166,9 28,1 15647,3 1984,3 409,3 23097,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )165426,6 165426,6 613,9 52652,9 24373,3 6221,5 67808,2 B.1n Нето домаћи производ / Нето додатавредност13935,4 13935,4 B.11 Салдо увоза и извоза добара и услугаУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 81


Студије и анализе1)2)3.3. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1999. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга 13935,4 13935,4B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност 90906,1 6630,8 26357,6 68300,2 642,0 206593,5 206593,597841,5 ... 97841,5 597,4 8587,3 24172,0 4000,9 60483,9 D.1 Накнаде запослених79153,6 … 79153,6 544,0 7906,6 17922,0 3111,2 49669,8 D.11 Зараде запослених18687,9 … 18687,9 53,4 680,7 6250,0 889,7 10814,1 D.12 Доприноси послодавца за социјално23849,8 23849,8 16,5 376,9 201,3 401,4 3465,5 D.2 Порези на производњу и увоз19388,2 19388,2 - - - - - D.21 Порези на производе- - - - - - -4234,1 4234,1 - - - - -15154,1 15154,1 - - - - -D.211 Порези типа пореза на додату вредност(ПДВ)D.212 Порези и дажбине на увоз, искључујућиПДВD.214 Порези на производе, осим ПДВ-а, порезана увоз и извоз4461,6 4461,6 16,5 376,9 201,3 401,4 3465,5 D.29 Остали порези1992,6 1992,6 - - - - - D.3 Субвенције ( - )1992,6 1992,6 - - - - - D.31 Субвенције на производе ( - )... ... … … … … … D.39 Остале субвенције на производњу ( - )51887,4 51887,4 28,1 24328,6 1984,3 2228,5 26956,7 B.2g Бруто пословни вишак38623,0 38623,0 28,1 13103,4 1984,3 409,3 23097,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )13264,4 13264,4 - 11225,2 - 1819,2 3858,8 B.2n Нето пословни вишак35007,4 35007,4 35007,4 B.3g Бруто мешовити доходак2543,9 2543,9 2543,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )32463,5 32463,5 32463,5 B.3n Нето мешовити доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.82 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.3. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1999. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.2g Бруто пословни вишак 26956,7 2228,5 1984,3 24328,6 28,1 51887,4 51887,4B.3g Бруто мешовити доходак 35007,4 35007,4 35007,4D.1 Накнаде запослених 97841,5 97841,5 ... 97841,5D.11 Зараде запослених 79153,6 79153,6 … 79153,6D.12 Доприноси послодавца за социјално 18687,9 18687,9 … 18687,9D.2 Порези на производњу и увоз 23849,8 23849,8 23849,8D.3 Субвенције ( - ) 1992,6 1992,6 1992,6D.31 Субвенције на производе ( - ) 1992,6 1992,6 1992,6D.39 Остале субвенције на производњу ( - ) … ... ...24948,5 461,8 24486,7 19,3 579,0 1407,9 7101,5 15379,0 D.4 Власнички доходак 9629,1 9147,9 590,1 5194,3 13,2 24574,6 373,9 24948,520290,2 461,8 19828,4 19,3 339,0 1407,9 3098,2 14964,0 D.41 Камате 9433,6 9147,9 590,1 731,5 13,2 19916,3 373,9 20290,2... ... … … … … … P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … 3638,8 … … … … …415,0 415,0 … … … … 415,0 D.42 Расподељена добит предузећа 195,5 … … 219,5 … 415,0 415,0... ... … … … … … D.43 Реинвестиране зараде на директне странеинвестиције … … … … … ... …4243,3 4243,3 - 240,0 - 4003,3 - D.44 Власника полиса осигурања - - - 4243,3 - 4243,3 4243,3... ... … … … … … D.45 Ренте … … … … … ... …206681,4 206681,4 22,0 161792,8 23023,7 636,1 21206,8B.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак41166,9 41166,9 28,1 15647,3 1984,3 409,3 23097,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )165514,5 165514,5 -6,1 146145,5 21039,4 226,8 -1891,1B.5n Нето национални доходак / Нетопримарни доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 83


Студије и анализе1)2)3.3. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1999. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак 21206,8 636,1 23023,7 161792,8 22,0 206681,4 206681,45025,9 5025,9 - 4246,7 - 102,7 676,5 D.5 Текући порези на доходак, богатство, итд. 5025,9 5025,9 5025,927822,5 … 27822,5 27822,5 D.61 Доприноси за социјално - - 27822,5 - - 27822,5 … 27822,527951,2 27951,2 - - 27951,2 - -D.62 Социјалне користи, осим социјалнихтрансфера у натури - - - 27951,2 - 27951,2 27951,250251,8 10182,5 40069,3 132,9 22520,8 8057,7 6233,6 3124,3 D.7 Остали текући трансфери 1588,2 11458,5 22541,3 9423,8 2370,0 47381,8 2870,0 50251,86233,6 … 6233,6 6,4 2842,4 260,5 - 3124,3 D.71 Нето премије неживотног осигурања - 6233,6 - - - 6233,6 … 6233,66233,6 … 6233,6 - - - 6233,6 - D.72 Потраживања неживотног осигурања 1588,2 - … 4641,4 4,0 6233,6 … 6233,6... ... - - … - - D.73 Текући трансфери унутар сектора државе - - … - - ... ...... … ... … … … … … D.74 Текућа међународна сарадња … … … … … ... … …37784,6 10182,5 27602,1 126,5 19678,4 7797,2 … … D.75 Разни текући трансфери … 5224,9 22541,3 4782,4 2366,0 34914,6 2870,0 37784,6213993,9 213993,9 2259,1 144577,8 42404,5 5758,3 18994,2 B.6g Бруто расположиви доходак41166,9 41166,9 28,1 15647,3 1984,3 409,3 23097,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )172827,0 172827,0 2231,0 128930,5 40420,2 5349,0 -4103,7 B.6n Нето расположиви доходакРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.6g Бруто расположиви доходак 18994,2 5758,3 42404,5 144577,8 2259,1 213993,9 213993,9198887,1 198887,1 2014,3 158320,2 38552,6 P.3 Издаци за финалну потрошњу 198887,1 198887,1176086,0 176086,0 2014,3 158320,2 15751,5 P.31 Издаци за личну потрошњу 176086,0 176086,022801,1 22801,1 22801,1 P.32 Издаци за колективну потрошњу 22801,1 22801,115106,8 15106,8 244,8 -13742,4 3851,9 5758,3 18994,2 B.8g Бруто штедња41166,9 41166,9 28,1 15647,3 1984,3 409,3 23097,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )-26060,1 -26060,1 216,7 -29389,7 1867,6 5349,0 -4103,7 B.8n Нето штедња6535,0 6535,0 B.12 Салдо текућег рачуна са иностранствомУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.84 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.3. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 1999. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАПромене у фондовима Промене у обавезамаB.12 Салдо текућег рачуна са иностранством 6535,0 6535,0B.8n Нето штедња -4103,7 5349,0 1867,6 -29389,7 216,7 -26060,1 -26060,1D.9 Капитални трансфери, примљени … … 28,9 … … 28,9 … 28,9D.91 Порези на капитал … … 28,9 … … 28,9 … 28,9D.92 Инвестиционе дотације … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери … … … … … ... … …D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … … 28,9 … 28,9 … 28,9D.91 Порези на капитал ( - ) … … … 28,9 … 28,9 … 28,9D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери ( - ) … … … … … ... … …22650,7 22650,7 54,1 4907,9 3877,7 793,9 13017,1 P.51 Бруто инвестиције у основне фондове 22650,7 22650,741166,9 41166,9 28,1 15647,3 1984,3 409,3 23097,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )-1008,9 -1008,9 3,0 1170,5 3,1 - -2185,5 P.52 Промене у залихама -1008,9 -1008,9... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Нето стицање непроизведене нефинансијскеактивеК.21 Нето стицање земљишта и осталеопипљиве непроизведене активеК.22 Нето стицање неопипљиве нефинансијскеактиве- 6535,0 -6535,0 187,7 -19849,7 - 4964,4 8162,6 B.9 Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - )Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 85


Студије и анализе1)2)3.4. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2000.Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕ / РАЧУН ИЗВОЗА И УВОЗА ДОБАРА И УСЛУГАУпотреба Извори64730,6 64730,6 P.7 Увоз добара и услуга 64730,6 64730,641737,4 41737,4 P.6 Извоз добара и услуга 41737,4 41737,4836358,0 836358,0 P.1 Аутпут - вредност производње 531071,7 18755,2 78554,8 202051,0 5925,3 836358,0 836358,0671622,3 671622,3 P.11 Тржишна производња 518430,1 18755,2 3801,9 130352,7 282,4 671622,3 671622,384339,9 84339,9 P.12 Производња за властиту финалну употребу 12641,6 - - 71698,3 - 84339,9 84339,980395,8 80395,8 P.13 Остала нетржишна производња - - 74752,9 - 5642,9 80395,8 80395,8482590,1 482590,1 4517,0 73190,7 30828,1 7523,3 358195,5 P.2 Међуфазна потрошња 482590,1 482590,136753,3 36753,3 D.21 Порези на производе - - - - - 36753,3 36753,33610,9 3610,9 D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - 3610,9 3610,9386910,3 386910,3 1408,3 128860,3 47726,7 11231,9 172876,2B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност69605,6 69605,6 52,6 28822,1 3341,3 695,7 36693,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )317304,7 317304,7 1355,7 100038,2 44385,4 10536,2 136182,3B.1n Нето домаћи производ / Нето додатавредност22993,2 22993,2 B.11 Салдо увоза и извоза добара и услугаУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.86 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.4. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2000. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)Домаћин-НПИД 2) стваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга 22993,2 22993,2B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност 172876,2 11231,9 47726,7 128860,3 1408,3 386910,3 386910,3171265,9 ... 171265,9 1321,8 13966,2 44052,6 6587,3 105338,0 D.1 Накнаде запослених143121,2 … 143121,2 1228,9 13612,3 32853,3 5053,9 90372,8 D.11 Зараде запослених28144,7 … 28144,7 92,9 353,9 11199,3 1533,4 14965,2 D.12 Доприноси послодавца за социјално44685,3 44685,3 33,9 559,0 332,8 725,1 6281,2 D.2 Порези на производњу и увоз36753,3 36753,3 - - - - - D.21 Порези на производе- - - - - - -8170,7 8170,7 - - - - -28582,6 28582,6 - - - - -D.211 Порези типа пореза на додату вредност(ПДВ)D.212 Порези и дажбине на увоз, искључујућиПДВD.214 Порези на производе, осим ПДВ-а, порезана увоз и извоз7932,0 7932,0 33,9 559,0 332,8 725,1 6281,2 D.29 Остали порези3610,9 3610,9 - - - - - D.3 Субвенције ( - )3610,9 3610,9 - - - - - D.31 Субвенције на производе ( - )... ... … … … … … D.39 Остале субвенције на производњу ( - )103963,2 103963,2 52,6 43728,3 3341,3 3919,5 61257,0 B.2g Бруто пословни вишак64387,8 64387,8 52,6 23604,3 3341,3 695,7 36693,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )39575,4 39575,4 - 20124,0 - 3223,8 24563,1 B.2n Нето пословни вишак70606,8 70606,8 70606,8 B.3g Бруто мешовити доходак5217,8 5217,8 5217,8 К.1 Потрошња основних фондова ( - )65389,0 65389,0 65389,0 B.3n Нето мешовити доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 87


Студије и анализе1)2)3.4. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2000. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)Домаћин-НПИД 2) стваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.2g Бруто пословни вишак 61257,0 3919,5 3341,3 43728,3 52,6 103963,2 103963,2B.3g Бруто мешовити доходак 70606,8 70606,8 ... 70606,8D.1 Накнаде запослених 171265,9 171265,9 ... 171265,9D.11 Зараде запослених 143121,2 143121,2 … 143121,2D.12 Доприноси послодавца за социјално 28144,7 28144,7 … 28144,7D.2 Порези на производњу и увоз 44685,3 44685,3 44685,3D.3 Субвенције ( - ) 3610,9 3610,9 3610,9D.31 Субвенције на производе ( - ) 3610,9 3610,9 3610,9D.39 Остале субвенције на производњу ( - ) … ... …56856,2 869,1 55987,1 37,3 1416,0 2081,6 16214,6 36237,6 D.4 Власнички доходак 23285,9 18910,3 865,5 12880,4 28,6 55970,7 885,5 56856,246846,9 869,1 45977,8 37,3 566,0 2081,6 7477,8 35815,1 D.41 Камате 23075,9 18910,3 865,5 3081,1 28,6 45961,4 885,5 46846,9... ... … … … … … P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … 8335,5 … … … … …422,5 422,5 … … … … 422,5 D.42 Расподељена добит предузећа 210,0 … … 212,5 … 422,5 422,5... ... … … … … … D.43 Реинвестиране зараде на директне странеинвестиције … … … … … ... …9586,8 9586,8 - 850,0 - 8736,8 - D.44 Власника полиса осигурања - - - 9586,8 - 9586,8 9586,8... ... … … … … … D.45 Ренте ... ... ... ... ... ... ...386893,9 386893,9 43,9 297065,4 43199,6 -1720,3 48305,3 B.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак69605,6 69605,6 52,6 28822,1 3341,3 695,7 36693,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )317288,3 317288,3 -8,7 268243,3 39858,3 -2416,0 11611,4B.5n Нето национални доходак / Нетопримарни доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.88 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.4. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2000. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)Домаћин-НПИД 2) стваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак 48305,3 -1720,3 43199,6 297065,4 43,9 386893,9 386893,99152,1 9152,1 - 7680,6 - 160,0 1311,5 D.5 Текући порези на доходак, богатство, итд. 9152,1 9152,1 9152,149524,5 … 49524,5 49524,5 D.61 Доприноси за социјално - - 49524,5 - - 49524,5 … 49524,552359,9 52359,9 - - 52359,9 - - D.62 Социјалне користи, осим социјалнихтрансфера у натури - - - 52359,9 - 52359,9 52359,997077,0 25791,6 71285,4 488,7 43902,8 11283,6 10116,6 5493,7 D.7 Остали текући трансфери 2040,0 23082,0 44493,7 16453,2 6350,8 92419,7 4657,3 97077,010116,6 … 10116,6 13,4 4193,3 416,2 - 5493,7 D.71 Нето премије неживотног осигурања - 10116,6 - - - 10116,6 … 10116,610116,6 … 10116,6 - - - 10116,6 - D.72 Потраживања неживотног осигурања 2040,0 - … 8071,1 5,5 10116,6 … 10116,6... ... - - … - - D.73 Текући трансфери унутар сектора државе - - … - - ... ...4444,1 4444,1 ... … … … … … D.74 Текућа међународна сарадња … … 4444,1 … … 4444,1 … 4444,172399,7 21347,5 51052,2 475,3 39709,5 10867,4 … … D.75 Разни текући трансфери … 12965,4 40049,6 8382,1 6345,3 67742,4 4657,3 72399,7408028,2 408028,2 5906,0 264770,6 82726,4 11085,1 43540,1 B.6g Бруто расположиви доходак69605,6 69605,6 52,6 28822,1 3341,3 695,7 36693,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )338422,6 338422,6 5853,4 235948,5 79385,1 10389,4 6846,2 B.6n Нето расположиви доходакРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.6g Бруто расположиви доходак 43540,1 11085,1 82726,4 264770,6 5906,0 408028,2 408028,2376162,0 376162,0 5756,6 295242,7 75162,7 P.3 Издаци за финалну потрошњу 376162,0 376162,0335086,7 335086,7 5756,6 295242,7 34087,4 P.31 Издаци за личну потрошњу 335086,7 335086,741075,3 41075,3 41075,3 P.32 Издаци за колективну потрошњу 41075,3 41075,331866,2 31866,2 149,4 -30472,1 7563,7 11085,1 43540,1 B.8g Бруто штедња69605,6 69605,6 52,6 28822,1 3341,3 695,7 36693,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )-37739,4 -37739,4 96,8 -59294,2 4222,4 10389,4 6846,2 B.8n Нето штедња1875,3 1875,3 B.12 Салдо текућег рачуна са иностранствомУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 89


Студије и анализе1)2)3.4. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2000. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)Домаћин-НПИД 2) стваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАПромене у фондовима Промене у обавезамаB.12 Салдо текућег рачуна са иностранством 1875,3 1875,3B.8n Нето штедња 6846,2 10389,4 4222,4 -59294,2 96,8 -37739,4 -37739,4D.9 Капитални трансфери, примљени … … 68,9 … … 68,9 … 68,9D.91 Порези на капитал … … 68,9 … … 68,9 … 68,9D.92 Инвестиционе дотације … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери … … … … … ... … …D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … … 68,9 … 68,9 … 68,9D.91 Порези на капитал ( - ) … … … 68,9 … 68,9 … 68,9D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери ( - ) … … … … … ... … …48842,2 48842,2 111,3 10172,7 10583,7 1806,6 26167,9 P.51 Бруто инвестиције у основне фондове 48842,2 48842,269605,6 69605,6 52,6 28822,1 3341,3 695,7 36693,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )-15100,7 -15100,7 -4,1 -20298,5 -8,9 - 5210,8 P.52 Промене у залихама -15100,7 -15100,7... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Нето стицање непроизведене нефинансијскеактивеК.21 Нето стицање земљишта и осталеопипљиве непроизведене активеК.22 Нето стицање неопипљиве нефинансијскеактиве- 1875,3 -1875,3 42,2 -20415,2 -2942,2 9278,5 12161,4 B.9 Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - )Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.90 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.5. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2001.Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)Домаћин-НПИД 2) стваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕ / РАЧУН ИЗВОЗА И УВОЗА ДОБАРА И УСЛУГАУпотреба Извори323640,1 323640,1 P.7 Увоз добара и услуга 323640,1 323640,1187297,6 187297,6 P.6 Извоз добара и услуга 187297,6 187297,61527428,9 1527428,9 P.1 Аутпут - вредност производње 930893,2 36114,1 166008,0 386824,9 7588,7 1527428,9 1527428,91208539,0 1208539,0 P.11 Тржишна производња 913319,7 36114,1 5650,6 253064,3 390,3 1208539,0 1208539,0151334,1 151334,1 P.12 Производња за властиту финалну употребу 17573,5 - - 133760,6 - 151334,1 151334,1167555,8 167555,8 P.13 Остала нетржишна производња - - 160357,4 - 7198,4 167555,8 167555,8847652,7 847652,7 4828,5 141889,4 63643,8 11960,1 612783,4 P.2 Међуфазна потрошња 847652,7 847652,7111363,7 111363,7 D.21 Порези на производе - - - - - 111363,7 111363,722563,5 22563,5 D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - 22563,5 22563,5768576,4 768576,4 2760,2 244935,5 102364,2 24154,0 318109,8 B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност167172,2 167172,2 114,3 55990,9 6959,2 1931,1 102176,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )601404,2 601404,2 2645,9 188944,6 95405,0 22222,9 215933,1 B.1n Нето домаћи производ / Нето додатавредност136342,5 136342,5 B.11 Салдо увоза и извоза добара и услугаУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 91


Студије и анализе1)2)3.5. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2001. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)Домаћин-НПИД 2) стваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга 136342,5 136342,5B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност 318109,8 24154,0 102364,2 244935,5 2760,2 768576,4 768576,4349861,5 ... 349861,5 2576,0 25366,4 94051,1 11652,6 216215,4 D.1 Накнаде запослених292922,5 … 292922,5 2426,1 24707,1 72015,2 9631,1 184143,0 D.11 Зараде запослених56939,0 … 56939,0 149,9 659,3 22035,9 2021,5 32072,4 D.12 Доприноси послодавца за социјално130813,1 130813,1 69,9 1072,2 1353,9 1978,3 14975,1 D.2 Порези на производњу и увоз111363,7 111363,7 - - - - - D.21 Порези на производе- - - - - - - D.211 Порези типа пореза на додату вредност(ПДВ)14668,5 14668,5 - - - - - D.212 Порези и дажбине на увоз, искључујућиПДВ96695,2 96695,2 - - - - - D.214 Порези на производе, осим ПДВ-а, порезана увоз и извоз19449,4 19449,4 69,9 1072,2 1353,9 1978,3 14975,1 D.29 Остали порези22563,5 22563,5 - - - - - D.3 Субвенције ( - )22563,5 22563,5 - - - - - D.31 Субвенције на производе ( - )... ... … … … … … D.39 Остале субвенције на производњу ( - )177258,6 177258,6 114,3 85290,2 6959,2 10523,1 86919,3 B.2g Бруто пословни вишак156945,2 156945,2 114,3 45763,9 6959,2 1931,1 102176,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )20313,4 20313,4 - 39526,3 - 8592,0 -15257,4 B.2n Нето пословни вишак133206,7 133206,7 133206,7 B.3g Бруто мешовити доходак10227,0 10227,0 10227,0 К.1 Потрошња основних фондова ( - )122979,7 122979,7 122979,7 B.3n Нето мешовити доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.92 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.5. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2001. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)Домаћин-НПИД 2) стваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.2g Бруто пословни вишак 86919,3 10523,1 6959,2 85290,2 114,3 177258,6 177258,6B.3g Бруто мешовити доходак 133206,7 133206,7 133206,7D.1 Накнаде запослених 349861,5 349861,5 … 349861,5D.11 Зараде запослених 292922,5 292922,5 … 292922,5D.12 Доприноси послодавца за социјално 56939,0 56939,0 … 56939,0D.2 Порези на производњу и увоз 130813,1 130813,1 130813,1D.3 Субвенције ( - ) 22563,5 22563,5 22563,5D.31 Субвенције на производе ( - ) 22563,5 22563,5 22563,5D.39 Остале субвенције на производњу ( - ) … ... …78541,4 3185,5 75355,9 34,8 2118,5 3620,7 24122,0 45459,9 D.4 Власнички доходак 26629,0 28861,1 1424,4 18791,2 48,4 75754,1 2787,3 78541,462403,6 3185,5 59218,1 34,8 992,0 3620,7 11269,9 43300,7 D.41 Камате 25534,2 28861,1 1424,4 3748,2 48,4 59616,3 2787,3 62403,6... ... … … … … … P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … 12547,5 … … … … …2159,2 2159,2 … … … … 2159,2 D.42 Расподељена добит предузећа 1094,8 … … 1064,4 … 2159,2 2159,2... ... … … … … … D.43 Реинвестиране зараде на директне странеинвестиције … … … … … ... …13978,6 13978,6 - 1126,5 - 12852,1 - D.44 Власника полиса осигурања - - - 13978,6 - 13978,6 13978,6... ... … … … … … D.45 Ренте … … … … … ... …768974,6 768974,6 127,9 585031,1 113012,5 2714,7 68088,4 B.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак167172,2 167172,2 114,3 55990,9 6959,2 1931,1 102176,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )601802,4 601802,4 13,6 529040,2 106053,3 783,6 -34088,3B.5n Нето национални доходак / Нетопримарни доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 93


Студије и анализе1)2)3.5. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2001. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)Домаћин-НПИД 2) стваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак 68088,4 2714,7 113012,5 585031,1 127,9 768974,6 768974,639376,7 39376,7 - 36534,0 - 249,9 2592,8 D.5 Текући порези на доходак, богатство, итд. 39376,7 39376,7 39376,793123,6 … 93123,6 93123,6 D.61 Доприноси за социјално - - 93123,6 - - 93123,6 … 93123,6111016,0 111016,0 - - 111016,0 - -D.62 Социјалне користи, осим социјалнихтрансфера у натури - - - 111016,0 - 111016,0 111016,0247209,0 142507,8 104701,2 364,7 39290,8 37132,0 19195,6 8718,1 D.7 Остали текући трансфери 1930,5 38596,9 73187,9 101144,1 7529,2 222388,6 24820,4 247209,019195,6 … 19195,6 25,3 9573,5 878,7 - 8718,1 D.71 Нето премије неживотног осигурања - 19195,6 - - - 19195,6 … 19195,619195,6 … 19195,6 - - - 19195,6 - D.72 Потраживања неживотног осигурања 1930,5 - … 17259,1 6,0 19195,6 … 19195,6... ... - - … - - D.73 Текући трансфери унутар сектора државе - - … - - ... ...39221,5 39221,5 ... … … … … … D.74 Текућа међународна сарадња … … 39221,5 … … 39221,5 … 39221,5169596,3 103286,3 66310,0 339,4 29717,3 36253,3 … … D.75 Разни текући трансфери … 19401,3 33966,4 83885,0 7523,2 144775,9 24820,4 169596,3886662,0 886662,0 7292,4 628242,8 170552,7 21866,1 58708,0 B.6g Бруто расположиви доходак167172,2 167172,2 114,3 55990,9 6959,2 1931,1 102176,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )719489,8 719489,8 7178,1 572251,9 163593,5 19935,0 -43468,7 B.6n Нето расположиви доходакРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.6g Бруто расположиви доходак 58708,0 21866,1 170552,7 628242,8 7292,4 886662,0 886662,0799136,6 799136,6 7340,0 631846,8 159949,8 P.3 Издаци за финалну потрошњу 799136,6 799136,6709292,1 709292,1 7340,0 631846,8 70105,3 P.31 Издаци за личну потрошњу 709292,1 709292,189844,5 89844,5 89844,5 P.32 Издаци за колективну потрошњу 89844,5 89844,587525,4 87525,4 -47,6 -3604,0 10602,9 21866,1 58708,0 B.8g Бруто штедња167172,2 167172,2 114,3 55990,9 6959,2 1931,1 102176,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )-79646,8 -79646,8 -161,9 -59594,9 3643,7 19935,0 -43468,7 B.8n Нето штедња18256,9 18256,9 B.12 Салдо текућег рачуна са иностранствомУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.94 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.5. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2001. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)Домаћин-НПИД 2) стваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваУкупнаНПИД 2) економија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАПромене у фондовима Промене у обавезамаB.12 Салдо текућег рачуна са иностранством 18256,9 18256,9B.8n Нето штедња -43468,7 19935,0 3643,7 -59594,9 -161,9 -79646,8 -79646,8D.9 Капитални трансфери, примљени … … 152,3 … … 152,3 … 152,3D.91 Порези на капитал … … 152,3 … … 152,3 … 152,3D.92 Инвестиционе дотације … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери … … … … … ... … …D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … … 152,3 … 152,3 … 152,3D.91 Порези на капитал ( - ) … … … 152,3 … 152,3 … 152,3D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери ( - ) … … … … … ... … …81292,8 81292,8 149,1 11576,2 13853,2 2781,9 52932,4 P.51 Бруто инвестиције у основне фондове 81292,8 81292,8167172,2 167172,2 114,3 55990,9 6959,2 1931,1 102176,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )24489,5 24489,5 3,0 24872,4 86,1 - -472,0 P.52 Промене у залихама 24489,5 24489,5... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Нето стицање непроизведене нефинансијскеактивеК.21 Нето стицање земљишта и осталеопипљиве непроизведене активеК.22 Нето стицање неопипљиве нефинансијскеактиве- 18256,9 -18256,9 -199,7 -40204,9 -3184,1 19084,2 6247,6 B.9 Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - )Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 95


Студије и анализе1)2)3.6. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2002.Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕ / РАЧУН ИЗВОЗА И УВОЗА ДОБАРА И УСЛУГАУпотреба Извори415772,0 415772,0 P.7 Увоз добара и услуга 415772,0 415772,0222430,6 222430,6 P.6 Извоз добара и услуга 222430,6 222430,61920365,3 1920365,3 P.1 Аутпут - вредност производње 1176317,8 60741,3 237701,4 435756,7 9848,1 1920365,3 1920365,31524320,2 1524320,2 P.11 Тржишна производња 1153905,6 60741,3 14242,4 294380,9 1050,0 1524320,2 1524320,2163788,0 163788,0 P.12 Производња за властиту финалну употребу 22412,2 - - 141375,8 - 163788,0 163788,0232257,1 232257,1 P.13 Остала нетржишна производња - - 223459,0 - 8798,1 232257,1 232257,11084272,9 1084272,9 5574,5 163584,6 92973,9 16613,6 780630,2 P.2 Међуфазна потрошња 1084272,9 1084272,9181952,8 181952,8 D.21 Порези на производе - - - - - 181952,8 181952,834214,5 34214,5 D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - 34214,5 34214,5983830,7 983830,7 4273,6 272172,1 144727,5 44127,7 395687,6 B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност200958,7 200958,7 170,3 67379,7 10697,2 2433,8 120277,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )782872,0 782872,0 4103,3 204792,4 134030,3 41693,9 275409,9 B.1n Нето домаћи производ / Нето додатавредност193341,4 193341,4 B.11 Салдо увоза и извоза добара и услугаУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.96 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.6. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2002. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга 193341,4 193341,4B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност 395687,6 44127,7 144727,5 272172,1 4273,6 983830,7 983830,7475090,2 ... 475090,2 3965,3 38656,0 131209,0 15155,9 286104,0 D.1 Накнаде запослених403568,0 … 403568,0 3768,4 37653,2 106772,6 13120,9 242252,9 D.11 Зараде запослених71522,2 … 71522,2 196,9 1002,8 24436,4 2035,0 43851,1 D.12 Доприноси послодавца за социјално210663,7 210663,7 138,0 1476,0 2821,3 2997,0 21278,6 D.2 Порези на производњу и увоз181952,8 181952,8 - - - - - D.21 Порези на производе- - - - - - -24712,2 24712,2 - - - - -157240,6 157240,6 - - - - -D.211 Порези типа пореза на додату вредност(ПДВ)D.212 Порези и дажбине на увоз, искључујућиПДВD.214 Порези на производе, осим ПДВ-а, порезана увоз и извоз28710,9 28710,9 138,0 1476,0 2821,3 2997,0 21278,6 D.29 Остали порези34214,5 34214,5 - - - - - D.3 Субвенције ( - )34214,5 34214,5 - - - - - D.31 Субвенције на производе ( - )... ... … … … … … D.39 Остале субвенције на производњу ( - )198438,4 198438,4 170,3 98187,2 10697,2 25974,8 88305,0 B.2g Бруто пословни вишак187131,8 187131,8 170,3 53552,8 10697,2 2433,8 120277,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )11306,6 11306,6 - 44634,4 - 23541,0 -31972,7 B.2n Нето пословни вишак133852,9 133852,9 133852,9 B.3g Бруто мешовити доходак13826,9 13826,9 13826,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )120026,0 120026,0 120026,0 B.3n Нето мешовити доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 97


Студије и анализе1)2)3.6. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2002. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.2g Бруто пословни вишак 88305,0 25974,8 10697,2 98187,2 170,3 198438,4 198438,4B.3g Бруто мешовити доходак 133852,9 133852,9 133852,9D.1 Накнаде запослених 475090,2 475090,2 ... 475090,2D.11 Зараде запослених 403568,0 403568,0 … 403568,0D.12 Доприноси послодавца за социјално 71522,2 71522,2 … 71522,2D.2 Порези на производњу и увоз 210663,7 210663,7 210663,7D.3 Субвенције ( - ) 34214,5 34214,5 34214,5D.31 Субвенције на производе ( - ) 34214,5 34214,5 34214,5D.39 Остале субвенције на производњу ( - ) … ... …92986,8 3992,7 88994,1 50,9 3373,0 8796,4 23920,8 52853,0 D.4 Власнички доходак 21823,2 40248,3 1687,8 20500,2 33,5 84293,0 8693,8 92986,874280,6 3992,7 70287,9 50,9 2080,4 8796,4 9328,0 50032,2 D.41 Камате 21147,6 40248,3 1543,3 2614,1 33,5 65586,8 8693,8 74280,6... ... … … … … … P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … 24896,1 … … … … …2820,8 2820,8 … … … … 2820,8 D.42 Расподељена добит предузећа 675,6 … 1,9 2143,3 … 2820,8 2820,8... ... … … … … …D.43 Реинвестиране зараде на директне странеинвестиције … … … … … ... …15742,8 15742,8 - 1150,0 - 14592,8 - D.44 Власника полиса осигурања - - - 15742,8 - 15742,8 15742,8142,6 142,6 … 142,6 … … … D.45 Ренте … … 142,6 … … 142,6 142,6979129,6 979129,6 152,9 724257,5 180037,8 17406,2 57275,2 B.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак200958,7 200958,7 170,3 67379,7 10697,2 2433,8 120277,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )778170,9 778170,9 -17,4 656877,8 169340,6 14972,4 -63002,5B.5n Нето национални доходак / Нетопримарни доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.98 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе3.6. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2002. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак 57275,2 17406,2 180037,8 724257,5 152,9 979129,6 979129,663025,9 63025,9 - 58029,4 - 293,8 4702,7 D.5 Текући порези на доходак, богатство, итд. 63025,9 63025,9 63025,9128625,3 … 128625,3 128625,3 D.61 Доприноси за социјално - - 128625,3 - - 128625,3 … 128625,3174733,7 174733,7 - - 174733,7 - -D.62 Социјалне користи, осим социјалнихтрансфера у натури - - - 174733,7 - 174733,7 174733,7269120,1 147729,7 121390,4 324,7 34956,9 51146,9 23879,5 11082,4 D.7 Остали текући трансфери 1718,0 42619,4 71916,0 119307,3 9732,0 245292,7 23827,4 269120,123879,5 … 23879,5 30,7 10485,8 2280,6 - 11082,4 D.71 Нето премије неживотног осигурања - 23879,5 - - - 23879,5 … 23879,523879,5 … 23879,5 - - - 23879,5 - D.72 Потраживања неживотног осигурања 1718,0 - 33,7 22120,2 7,6 23879,5 … 23879,51631,6 1631,6 - - 1631,6 - - D.73 Текући трансфери унутар сектора државе - - 1631,6 - - 1631,6 1631,631943,7 31941,6 2,1 … … 2,1 … … D.74 Текућа међународна сарадња … … 31943,7 … … 31943,7 … 31943,7187785,8 115788,1 71997,7 294,0 24471,1 47232,6 … … D.75 Разни текући трансфери … 18739,9 38307,0 97187,1 9724,4 163958,4 23827,4 187785,81103031,9 1103031,9 9560,2 796686,9 217724,4 35852,3 43208,1 B.6g Бруто расположиви доходак200958,7 200958,7 170,3 67379,7 10697,2 2433,8 120277,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )902073,2 902073,2 9389,9 729307,2 207027,2 33418,5 -77069,6 B.6n Нето расположиви доходакРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.6g Бруто расположиви доходак 43208,1 35852,3 217724,4 796686,9 9560,2 1103031,9 1103031,91040482,5 1040482,5 9082,0 811029,0 220371,5 P.3 Издаци за финалну потрошњу 1040482,5 1040482,5925871,5 925871,5 9082,0 811029,0 105760,5 P.31 Издаци за личну потрошњу 925871,5 925871,5114611,0 114611,0 114611,0 P.32 Издаци за колективну потрошњу 114611,0 114611,062549,4 62549,4 478,2 -14342,1 -2647,1 35852,3 43208,1 B.8g Бруто штедња200958,7 200958,7 170,3 67379,7 10697,2 2433,8 120277,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )-138409,3 -138409,3 307,9 -81721,8 -13344,3 33418,5 -77069,6 B.8n Нето штедња74140,2 74140,2 B.12 Салдо текућег рачуна са иностранством1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 73 99


Студије и анализе1)2)3.6. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2002. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАПромене у фондовима Промене у обавезамаB.12 Салдо текућег рачуна са иностранством 74140,2 74140,2B.8n Нето штедња -77069,6 33418,5 -13344,3 -81721,8 307,9 -138409,3 -138409,3D.9 Капитални трансфери, примљени … … 527,2 … … 527,2 … 527,2D.91 Порези на капитал … … 219,6 … … 219,6 … 219,6D.92 Инвестиционе дотације … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери … … 307,6 … … 307,6 ... 307,6D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … 208,2 219,6 … 427,8 99,4 527,2D.91 Порези на капитал ( - ) … … … 219,6 … 219,6 … 219,6D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери ( - ) … … 208,2 … … 208,2 99,4 307,6120502,0 120502,0 226,1 20061,0 29144,5 3546,2 67524,2 P.51 Бруто инвестиције у основне фондове 120502,0 120502,0200958,7 200958,7 170,3 67379,7 10697,2 2433,8 120277,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )16187,6 16187,6 -25,4 -2696,1 138,5 - 18770,6 P.52 Промене у залихама 16187,6 16187,6... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Нето стицање непроизведене нефинансијскеактивеК.21 Нето стицање земљишта и осталеопипљиве непроизведене активеК.22 Нето стицање неопипљиве нефинансијскеактиве- 74040,8 -74040,8 277,5 -31926,6 -31611,0 32306,1 -43086,7 B.9 Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - )Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.100 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе3.7. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2003.Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕ / РАЧУН ИЗВОЗА И УВОЗА ДОБАРА И УСЛУГАУпотреба Извори495609,4 495609,4 P.7 Увоз добара и услуга 495609,4 495609,4259330,5 259330,5 P.6 Извоз добара и услуга 259330,5 259330,52123731,8 2123731,8 P.1 Аутпут - вредност производње 1303564,4 62429,7 267562,5 479310,2 10865,0 2123731,8 2123731,81676499,0 1676499,0 P.11 Тржишна производња 1278788,6 61978,5 9549,8 324892,1 1290,0 1676499,0 1676499,0179193,9 179193,9 P.12 Производња за властиту финалну употребу 24775,8 - - 154418,1 - 179193,9 179193,9268038,9 268038,9 P.13 Остала нетржишна производња - 451,2 258012,7 - 9575,0 268038,9 268038,91173331,1 1173331,1 6212,5 181048,9 88700,5 18883,1 859725,8 P.2 Међуфазна потрошња 1173331,1 1173331,1218180,4 218180,4 D.21 Порези на производе - - - - - 218180,4 218180,430973,7 30973,7 D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - 30973,7 30973,71137607,4 1137607,4 4652,5 298261,3 178862,0 43546,6 443838,6 B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност222321,4 222321,4 193,5 71835,0 12353,1 2988,1 134951,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )915286,0 915286,0 4459,0 226426,3 166508,9 40558,5 308886,9 B.1n Нето домаћи производ / Нето додатавредност236278,9 236278,9 B.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 101 73


Студије и анализе1)2)3.7. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2003. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга 236278,9 236278,9B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност 443838,6 43546,6 178862,0 298261,3 4652,5 1137607,4 1137607,4578582,7 ... 578582,7 4273,5 51958,4 162558,7 20834,4 338957,7 D.1 Накнаде запослених501001,8 … 501001,8 4087,9 50058,0 142123,5 18157,3 286575,1 D.11 Зараде запослених77580,9 … 77580,9 185,6 1900,4 20435,2 2677,1 52382,6 D.12 Доприноси послодавца за социјално250510,4 250510,4 185,5 1537,2 3950,2 2837,3 23819,8 D.2 Порези на производњу и увоз218180,4 218180,4 - - - - - D.21 Порези на производе- - - - - - -29236,7 29236,7 - - - - -188943,7 188943,7 - - - - -D.211 Порези типа пореза на додату вредност(ПДВ)D.212 Порези и дажбине на увоз, искључујућиПДВD.214 Порези на производе, осим ПДВ-а, порезана увоз и извоз32330,0 32330,0 185,5 1537,2 3950,2 2837,3 23819,8 D.29 Остали порези30973,7 30973,7 - - - - - D.3 Субвенције ( - )30973,7 30973,7 - - - - - D.31 Субвенције на производе ( - )... ... … … … … … D.39 Остале субвенције на производњу ( - )216710,2 216710,2 193,5 121987,9 12353,1 19874,9 81061,1 B.2g Бруто пословни вишак207022,3 207022,3 193,5 56535,9 12353,1 2988,1 134951,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )9687,9 9687,9 - 65452,0 - 16886,8 -53890,6 B.2n Нето пословни вишак122777,8 122777,8 122777,8 B.3g Бруто мешовити доходак15299,1 15299,1 15299,1 К.1 Потрошња основних фондова ( - )107478,7 107478,7 107478,7 B.3n Нето мешовити доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.102 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе3.7. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2003. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.2g Бруто пословни вишак 81061,1 19874,9 12353,1 121987,9 193,5 216710,2 216710,2B.3g Бруто мешовити доходак 122777,8 122777,8 122777,8D.1 Накнаде запослених 578582,7 578582,7 ... 578582,7D.11 Зараде запослених 501001,8 501001,8 … 501001,8D.12 Доприноси послодавца за социјално 77580,9 77580,9 … 77580,9D.2 Порези на производњу и увоз 250510,4 250510,4 250510,4D.3 Субвенције ( - ) 30973,7 30973,7 30973,7D.31 Субвенције на производе ( - ) 30973,7 30973,7 30973,7D.39 Остале субвенције на производњу ( - ) … ... …102834,7 3973,4 98861,3 16,2 8305,6 11246,1 25591,4 53702,0 D.4 Власнички доходак 20978,5 35978,1 6055,9 28003,1 14,1 91029,7 11805,0 102834,773435,0 3973,4 69461,6 16,2 3812,6 11246,1 9501,0 44885,7 D.41 Камате 20038,3 35830,1 2103,6 3643,9 14,1 61630,0 11805,0 73435,0... ... … … … … … P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … 18760,3 … … … … …8033,2 8033,2 … … … … 8033,2 D.42 Расподељена добит предузећа 940,2 148,0 36,6 6908,4 … 8033,2 8033,2... ... … … … … …D.43 Реинвестиране зараде на директне странеинвестиције … … … … … ... …17450,8 17450,8 - 1360,4 - 16090,4 - D.44 Власника полиса осигурања - - - 17450,8 - 17450,8 17450,83915,7 3915,7 … 3132,6 … … 783,1 D.45 Ренте … … 3915,7 … … 3915,7 3915,71129775,8 1129775,8 191,4 843045,9 226699,6 11501,3 48337,6 B.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак222321,4 222321,4 193,5 71835,0 12353,1 2988,1 134951,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )907454,4 907454,4 -2,1 771210,9 214346,5 8513,2 -86614,1B.5n Нето национални доходак / Нетопримарни доходак1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 103 73


Студије и анализе3.7. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2003. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак 48337,6 11501,3 226699,6 843045,9 191,4 1129775,8 1129775,860626,4 60626,4 - 55806,4 - 368,2 4451,8 D.5 Текући порези на доходак, богатство, итд. 60626,4 60626,4 60626,4143955,2 … 143955,2 143955,2 D.61 Доприноси за социјално - - 143955,2 - - 143955,2 … 143955,2187882,8 187882,8 - - 187882,8 - -D.62 Социјалне користи, осим социјалнихтрансфера у натури - - - 187882,8 - 187882,8 187882,8332022,1 171316,6 160705,5 207,9 38749,6 82169,3 26548,2 13030,5 D.7 Остали текући трансфери 2113,9 55053,0 100096,7 139773,8 9647,1 306684,5 25337,6 332022,126548,2 … 26548,2 43,6 12976,8 1697,3 - 11830,5 D.71 Нето премије неживотног осигурања - 26548,2 - - - 26548,2 … 26548,226548,2 … 26548,2 - - - 26548,2 - D.72 Потраживања неживотног осигурања 2113,9 - 51,1 24372,7 10,5 26548,2 … 26548,259627,0 59627,0 - - 59627,0 - - D.73 Текући трансфери унутар сектора државе - - 59627,0 - - 59627,0 59627,027492,8 27410,7 82,1 … … 82,1 … … D.74 Текућа међународна сарадња … … 27492,8 … … 27492,8 … 27492,8191805,9 143905,9 47900,0 164,3 25772,8 20762,9 … 1200,0 D.75 Разни текући трансфери … 28504,8 12925,8 115401,1 9636,6 166468,3 25337,6 191805,91275754,8 1275754,8 9630,6 932191,3 261325,8 39637,9 32969,2 B.6g Бруто расположиви доходак222321,4 222321,4 193,5 71835,0 12353,1 2988,1 134951,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )1053433,4 1053433,4 9437,1 860356,3 248972,7 36649,8 -101982,5 B.6n Нето расположиви доходакРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.6g Бруто расположиви доходак 32969,2 39637,9 261325,8 932191,3 9630,6 1275754,8 1275754,81146500,3 1146500,3 9873,2 881317,1 255310,0 P.3 Издаци за финалну потрошњу 1146500,3 1146500,31015500,0 1015500,0 9873,2 881317,1 124309,7 P.31 Издаци за личну потрошњу 1015500,0 1015500,0131000,3 131000,3 131000,3 P.32 Издаци за колективну потрошњу 131000,3 131000,3129254,5 129254,5 -242,6 50874,2 6015,8 39637,9 32969,2 B.8g Бруто штедња222321,4 222321,4 193,5 71835,0 12353,1 2988,1 134951,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )-93066,9 -93066,9 -436,1 -20960,8 -6337,3 36649,8 -101982,5 B.8n Нето штедња98131,5 98131,5 B.12 Салдо текућег рачуна са иностранством1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.104 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.7. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2003. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАПромене у фондовима Промене у обавезамаB.12 Салдо текућег рачуна са иностранством 98131,5 98131,5B.8n Нето штедња -101982,5 36649,8 -6337,3 -20960,8 -436,1 -93066,9 -93066,9D.9 Капитални трансфери, примљени … … 1408,5 … … 1408,5 2,1 1410,6D.91 Порези на капитал … … 199,7 … … 199,7 … 199,7D.92 Инвестиционе дотације … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери … … 1208,8 … … 1208,8 2,1 1210,9D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … 994,1 199,7 … 1193,8 216,8 1410,6D.91 Порези на капитал ( - ) … … … 199,7 … 199,7 … 199,7D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери ( - ) … … 994,1 … … 994,1 216,8 1210,9188874,8 188874,8 218,6 41670,0 28434,5 4543,0 114008,7 P.51 Бруто инвестиције у основне фондове 188874,8 188874,8222321,4 222321,4 193,5 71835,0 12353,1 2988,1 134951,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )38511,2 38511,2 5,0 4732,8 1199,8 - 32573,6 P.52 Промене у залихама 38511,2 38511,2... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Нето стицање непроизведене нефинансијскеактивеК.21 Нето стицање земљишта и осталеопипљиве непроизведене активеК.22 Нето стицање неопипљиве нефинансијскеактиве- 97916,8 -97916,8 -466,2 4271,7 -23204,1 35094,9 -113613,1 B.9 Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - )Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 105 73


Студије и анализе3.8. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2004.Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕ / РАЧУН ИЗВОЗА И УВОЗА ДОБАРА И УСЛУГАУпотреба Извори726426,3 726426,3 P.7 Увоз добара и услуга 726426,3 726426,3341190,8 341190,8 P.6 Извоз добара и услуга 341190,8 341190,82664390,0 2664390,0 P.1 Аутпут - вредност производње 1712048,8 66283,4 285408,8 584488,9 16160,1 2664390,0 2664390,02161131,5 2161131,5 P.11 Тржишна производња 1680739,6 65822,2 11862,9 400355,2 2351,6 2161131,5 2161131,5215551,0 215551,0 P.12 Производња за властиту финалну употребу 31309,2 50,3 - 184133,7 57,8 215551,0 215551,0287707,5 287707,5 P.13 Остала нетржишна производња - 410,9 273545,9 - 13750,7 287707,5 287707,51506454,2 1506454,2 9806,9 225335,0 86411,5 23735,1 1134521,0 P.2 Међуфазна потрошња 1506454,2 1506454,2264629,9 264629,9 D.21 Порези на производе - - - - - 264629,9 264629,934466,9 34466,9 D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - 34466,9 34466,91388098,8 1388098,8 6353,2 359153,9 198997,3 42548,3 577527,8 B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност231311,2 231311,2 289,3 84617,0 14052,5 3530,0 128822,4 К.1 Потрошња основних фондова ( - )1156787,6 1156787,6 6063,9 274536,9 184944,8 39018,3 448705,4 B.1n Нето домаћи производ / Нето додатавредност385235,5 385235,5 B.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.106 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.8. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2004. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга 385235,5 385235,5B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност 577527,8 42548,3 198997,3 359153,9 6353,2 1388098,8 1388098,8672874,3 ... 672874,3 5935,4 64478,9 182860,5 27969,8 391629,7 D.1 Накнаде запослених572576,8 … 572576,8 5385,0 62028,0 157873,1 20105,3 327185,4 D.11 Зараде запослених100297,5 … 100297,5 550,4 2450,9 24987,4 7864,5 64444,3 D.12 Доприноси послодавца за социјално293657,2 293657,2 128,5 1830,4 2084,3 3644,2 21339,9 D.2 Порези на производњу и увоз264629,9 264629,9 - - - - - D.21 Порези на производе- - - - - - -34287,6 34287,6 - - - - -230342,3 230342,3 - - - - -D.211 Порези типа пореза на додату вредност(ПДВ)D.212 Порези и дажбине на увоз, искључујућиПДВD.214 Порези на производе, осим ПДВ-а, порезана увоз и извоз29027,3 29027,3 128,5 1830,4 2084,3 3644,2 21339,9 D.29 Остали порези34466,9 34466,9 - - - - - D.3 Субвенције ( - )34466,9 34466,9 - - - - - D.31 Субвенције на производе ( - )... ... … … … … … D.39 Остале субвенције на производњу ( - )306794,8 306794,8 289,3 143605,2 14052,5 10934,3 164558,2 B.2g Бруто пословни вишак212641,5 212641,5 289,3 65947,3 14052,5 3530,0 128822,4 К.1 Потрошња основних фондова ( - )94153,3 94153,3 - 77657,9 - 7404,3 35735,8 B.2n Нето пословни вишак149239,4 149239,4 149239,4 B.3g Бруто мешовити доходак18669,7 18669,7 18669,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )130569,7 130569,7 130569,7 B.3n Нето мешовити доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 107 73


Студије и анализе3.8. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2004. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.2g Бруто пословни вишак 164558,2 10934,3 14052,5 143605,2 289,3 306794,8 306794,8B.3g Бруто мешовити доходак 149239,4 149239,4 149239,4D.1 Накнаде запослених 672874,3 672874,3 ... 672874,3D.11 Зараде запослених 572576,8 572576,8 … 572576,8D.12 Доприноси послодавца за социјално 100297,5 100297,5 … 100297,5D.2 Порези на производњу и увоз 293657,2 293657,2 293657,2D.3 Субвенције ( - ) 34466,9 34466,9 34466,9D.31 Субвенције на производе ( - ) 34466,9 34466,9 34466,9D.39 Остале субвенције на производњу ( - ) … ... …127417,1 4670,5 122746,6 30,9 12903,7 22728,3 27681,5 59402,2 D.4 Власнички доходак 31544,8 47468,8 7112,4 23979,7 30,5 110136,2 17280,9 127417,196633,0 4670,5 91962,5 30,9 7252,7 22728,3 14470,2 47480,4 D.41 Камате 26244,5 47052,6 2362,2 3662,3 30,5 79352,1 17280,9 96633,0... ... … … … … … P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … 26644,7 … … … … …11541,8 11541,8 … … … 611,7 10930,1 D.42 Расподељена добит предузећа 5300,3 416,2 28,0 5797,3 … 11541,8 11541,8... ... … … … … …D.43 Реинвестиране зараде на директне странеинвестиције … … … … … ... …14520,1 14520,1 - 1920,5 - 12599,6 - D.44 Власника полиса осигурања - - - 14520,1 - 14520,1 14520,14722,2 4722,2 … 3730,5 … … 991,7 D.45 Ренте … … 4722,2 … … 4722,2 4722,21375488,4 1375488,4 288,9 976794,9 257626,9 4076,9 136700,8 B.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак231311,2 231311,2 289,3 84617,0 14052,5 3530,0 128822,4 К.1 Потрошња основних фондова ( - )1144177,2 1144177,2 -0,4 892177,9 243574,4 546,9 7878,4B.5n Нето национални доходак / Нетопримарни доходак1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.108 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе3.8. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2004. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак 136700,8 4076,9 257626,9 976794,9 288,9 1375488,4 1375488,481694,8 81694,8 - 73197,6 - 528,6 7968,6 D.5 Текући порези на доходак, богатство, итд. 81694,8 81694,8 81694,8182051,5 … 182051,5 182051,5 D.61 Доприноси за социјално - - 182051,5 - - 182051,5 … 182051,5208864,5 208864,5 - - 208864,5 - -D.62 Социјалне користи, осим социјалнихтрансфера у натури - - - 208864,5 - 208864,5 208864,5451332,1 247595,5 203736,6 166,2 43438,6 124312,6 21955,4 13863,8 D.7 Остали текући трансфери 2110,6 90845,4 138164,1 170748,0 14435,2 416303,3 35028,8 451332,121955,4 … 21955,4 54,0 8172,6 1145,0 - 12583,8 D.71 Нето премије неживотног осигурања - 21955,4 - - - 21955,4 … 21955,421955,4 … 21955,4 - - - 21955,4 - D.72 Потраживања неживотног осигурања 2110,6 - 57,1 19773,7 14,0 21955,4 … 21955,485996,9 85996,9 - - 85996,9 - - D.73 Текући трансфери унутар сектора државе - - 85996,9 - - 85996,9 85996,927906,5 27731,2 175,3 … … 175,3 … … D.74 Текућа међународна сарадња … … 27906,5 … … 27906,5 … 27906,5293517,9 219864,3 73653,6 112,2 35266,0 36995,4 … 1280,0 D.75 Разни текући трансфери … 68890,0 24203,6 150974,3 14421,2 258489,1 35028,8 293517,91588055,1 1588055,1 14557,9 1057719,7 326360,2 72438,3 116979,0 B.6g Бруто расположиви доходак231311,2 231311,2 289,3 84617,0 14052,5 3530,0 128822,4 К.1 Потрошња основних фондова ( - )1356743,9 1356743,9 14268,6 973102,7 312307,7 68908,3 -11843,4 B.6n Нето расположиви доходакРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.6g Бруто расположиви доходак 116979,0 72438,3 326360,2 1057719,7 14557,9 1588055,1 1588055,11340600,1 1340600,1 14113,1 1052684,2 273802,8 P.3 Издаци за финалну потрошњу 1340600,1 1340600,11222023,8 1222023,8 14113,1 1052684,2 155226,5 P.31 Издаци за личну потрошњу 1222023,8 1222023,8118576,3 118576,3 118576,3 P.32 Издаци за колективну потрошњу 118576,3 118576,3247455,0 247455,0 444,8 5035,5 52557,4 72438,3 116979,0 B.8g Бруто штедња231311,2 231311,2 289,3 84617,0 14052,5 3530,0 128822,4 К.1 Потрошња основних фондова ( - )16143,8 16143,8 155,5 -79581,5 38504,9 68908,3 -11843,4 B.8n Нето штедња185279,2 185279,2 B.12 Салдо текућег рачуна са иностранством1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 109 73


Студије и анализе1)2)3.8. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2004. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАПромене у фондовима Промене у обавезамаB.12 Салдо текућег рачуна са иностранством 185279,2 185279,2B.8n Нето штедња -11843,4 68908,3 38504,9 -79581,5 155,5 16143,8 16143,8D.9 Капитални трансфери, примљени … … 1417,5 … … 1417,5 … 1417,5D.91 Порези на капитал … … 266,8 … … 266,8 … 266,8D.92 Инвестиционе дотације … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери … … 1150,7 … … 1150,7 ... 1150,7D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … 1002,7 266,8 … 1269,5 148,0 1417,5D.91 Порези на капитал ( - ) … … … 266,8 … 266,8 … 266,8D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … … … … ... … …D.99 Остали капитални трансфери ( - ) … … 1002,7 … … 1002,7 148,0 1150,7265714,2 265714,2 436,7 53362,6 36441,9 5993,2 169479,8 P.51 Бруто инвестиције у основне фондове 265714,2 265714,2231311,2 231311,2 289,3 84617,0 14052,5 3530,0 128822,4 К.1 Потрошња основних фондова ( - )167020,0 167020,0 4,9 43069,2 1904,2 - 122041,7 P.52 Промене у залихама 167020,0 167020,0... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Нето стицање непроизведене нефинансијскеактивеК.21 Нето стицање земљишта и осталеопипљиве непроизведене активеК.22 Нето стицање неопипљиве нефинансијскеактиве- 185131,2 -185131,2 3,2 -91663,1 14626,1 66445,1 -174542,5 B.9 Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - )Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.110 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе3.9. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2005.Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕ / РАЧУН ИЗВОЗА И УВОЗА ДОБАРА И УСЛУГАУпотреба Извори834498,7 834498,7 P.7 Увоз добара и услуга 834498,7 834498,7484237,5 484237,5 P.6 Извоз добара и услуга 484237,5 484237,53180723,9 3180723,9 P.1 Аутпут - вредност производње 2107892,3 79832,4 315172,1 658499,4 19327,7 3180723,9 3180723,92636909,9 2636909,9 P.11 Тржишна производња 2077571,0 79377,3 15376,4 461606,1 2979,1 2636909,9 2636909,9227413,4 227413,4 P.12 Производња за властиту финалну употребу 30321,3 167,7 - 196893,3 31,1 227413,4 227413,4316400,6 316400,6 P.13 Остала нетржишна производња - 287,4 299795,7 - 16317,5 316400,6 316400,61778867,2 1778867,2 11212,6 241391,7 93037,1 32709,6 1367609,0 P.2 Међуфазна потрошња 1778867,2 1778867,2329485,3 329485,3 D.21 Порези на производе - - - - - 329485,3 329485,339401,5 39401,5 D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - 39401,5 39401,51691940,5 1691940,5 8115,1 417107,7 222135,0 47122,8 740283,3 B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност259117,9 259117,9 333,8 97801,6 15630,0 4900,3 140452,2 К.1 Потрошња основних фондова ( - )1432822,6 1432822,6 7781,3 319306,1 206505,0 42222,5 599831,1 B.1n Нето домаћи производ / Нето додатавредност350261,2 350261,2 B.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 111 73


Студије и анализе1)2)3.9. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2005. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга 350261,2 350261,2B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност 740283,3 47122,8 222135,0 417107,7 8115,1 1691940,5 1691940,5818606,6 3745,0 814861,6 7689,0 86794,8 206372,3 37571,4 476434,1 D.1 Накнаде запослених711867,9 3089,4 708778,5 7187,7 83202,4 179275,2 27579,4 411533,8 D.11 Зараде запослених106738,7 655,6 106083,1 501,3 3592,4 27097,1 9992,0 64900,3 D.12 Доприноси послодавца за социјално353638,6 353638,6 92,3 2249,6 132,7 1714,9 19963,8 D.2 Порези на производњу и увоз329485,3 329485,3 - - - - - D.21 Порези на производе192006,6 192006,6 - - - - - D.211 Порези типа пореза на додату вредност(ПДВ)38964,7 38964,7 - - - - - D.212 Порези и дажбине на увоз, искључујућиПДВ98514,0 98514,0 - - - - - D.214 Порези на производе, осим ПДВ-а, порезана увоз и извоз24153,3 24153,3 92,3 2249,6 132,7 1714,9 19963,8 D.29 Остали порези44970,8 44970,8 - - - - 5569,3 D.3 Субвенције ( - )39401,5 39401,5 - - - - - D.31 Субвенције на производе ( - )5569,3 5569,3 … … … … 5569,3 D.39 Остале субвенције на производњу ( - )416492,6 416492,6 333,8 176144,8 15630,0 7836,5 249454,7 B.2g Бруто пословни вишак239816,9 239816,9 333,8 78500,6 15630,0 4900,3 140452,2 К.1 Потрошња основних фондова ( - )176675,7 176675,7 - 97644,2 - 2936,2 109002,5 B.2n Нето пословни вишак151918,5 151918,5 151918,5 B.3g Бруто мешовити доходак19301,0 19301,0 19301,0 К.1 Потрошња основних фондова ( - )132617,5 132617,5 132617,5 B.3n Нето мешовити доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.112 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе3.9. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2005. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.2g Бруто пословни вишак 249454,7 7836,5 15630,0 176144,8 333,8 416492,6 416492,6B.3g Бруто мешовити доходак 151918,5 151918,5 151918,5D.1 Накнаде запослених 818237,2 818237,2 369,4 818606,6D.11 Зараде запослених 711566,8 711566,8 301,1 711867,9D.12 Доприноси послодавца за социјално 106670,4 106670,4 68,3 106738,7D.2 Порези на производњу и увоз 353638,6 353638,6 353638,6D.3 Субвенције ( - ) 44970,8 44970,8 44970,8D.31 Субвенције на производе ( - ) 39401,5 39401,5 39401,5D.39 Остале субвенције на производњу ( - ) 5569,3 5569,3 5569,3199458,3 6538,0 192920,3 59,5 19954,9 24238,8 45585,4 103081,7 D.4 Власнички доходак 34048,6 71496,5 9068,1 56563,2 128,7 171305,1 28153,2 199458,3134041,3 6538,0 127503,3 59,5 13419,2 24238,8 25532,3 64253,5 D.41 Камате 27557,3 71146,5 3093,4 3962,2 128,7 105888,1 28153,2 134041,3... ... … … … … … P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … 32907,2 … … … … …38204,1 38204,1 … … … 733,5 37470,6 D.42 Расподељена добит предузећа 6491,3 350,0 71,9 31290,9 … 38204,1 38204,1... ... … … … … …D.43 Реинвестиране зараде на директне странеинвестиције … … … … … ... …21310,1 21310,1 - 1990,5 - 19319,6 - D.44 Власника полиса осигурања - - - 21310,1 - 21310,1 21310,15902,8 5902,8 … 4545,2 … … 1357,6 D.45 Ренте … … 5902,8 … … 5902,8 5902,81673700,9 1673700,9 403,0 1182908,8 309127,1 840,4 180421,6 B.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак259117,9 259117,9 333,8 97801,6 15630,0 4900,3 140452,2 К.1 Потрошња основних фондова ( - )1414583,0 1414583,0 69,2 1085107,2 293497,1 -4059,9 39969,4B.5n Нето национални доходак / Нетопримарни доходак1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 113 73


Студије и анализе3.9. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2005. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак 180421,6 840,4 309127,1 1182908,8 403,0 1673700,9 1673700,995783,0 95783,0 - 83915,7 - 786,0 11081,3 D.5 Текући порези на доходак, богатство, итд. 95783,0 95783,0 95783,0215642,4 68,3 215574,1 215574,1 D.61 Доприноси за социјално - - 214986,8 - - 214986,8 655,6 215642,4264873,6 264873,6 - - 264873,6 - -D.62 Социјалне користи, осим социјалнихтрансфера у натури - - - 264873,6 - 264873,6 264873,6583142,7 282266,0 300876,7 252,4 68063,0 189005,6 27802,9 15752,8 D.7 Остали текући трансфери 2570,0 99987,2 193725,9 213283,9 17803,0 527370,0 55772,7 583142,727802,9 … 27802,9 70,1 12092,8 1237,2 - 14402,8 D.71 Нето премије неживотног осигурања - 27802,9 - - - 27802,9 … 27802,927802,9 … 27802,9 - - - 27802,9 - D.72 Потраживања неживотног осигурања 2570,0 - 62,9 25151,0 19,0 27802,9 … 27802,9107114,3 107114,3 - - 107114,3 - - D.73 Текући трансфери унутар сектора државе - - 107114,3 - - 107114,3 107114,322092,9 21948,8 144,1 … … 144,1 … … D.74 Текућа међународна сарадња … … 22092,9 … … 22092,9 … 22092,9398329,7 260317,2 138012,5 182,3 55970,2 80510,0 … 1350,0 D.75 Разни текући трансфери … 72184,3 64455,8 188132,9 17784,0 342557,0 55772,7 398329,71899606,9 1899606,9 17953,6 1293513,5 359743,6 72238,7 156157,5 B.6g Бруто расположиви доходак259117,9 259117,9 333,8 97801,6 15630,0 4900,3 140452,2 К.1 Потрошња основних фондова ( - )1640489,0 1640489,0 17619,8 1195711,9 344113,6 67338,4 15705,3 B.6n Нето расположиви доходакРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.6g Бруто расположиви доходак 156157,5 72238,7 359743,6 1293513,5 17953,6 1899606,9 1899606,91599682,5 1599682,5 16684,9 1281014,1 301983,5 P.3 Издаци за финалну потрошњу 1599682,5 1599682,51492528,6 1492528,6 16684,9 1281014,1 194829,6 P.31 Издаци за личну потрошњу 1492528,6 1492528,6107153,9 107153,9 107153,9 P.32 Издаци за колективну потрошњу 107153,9 107153,9299924,4 299924,4 1268,7 12499,4 57760,1 72238,7 156157,5 B.8g Бруто штедња259117,9 259117,9 333,8 97801,6 15630,0 4900,3 140452,2 К.1 Потрошња основних фондова ( - )40806,5 40806,5 934,9 -85302,2 42130,1 67338,4 15705,3 B.8n Нето штедња142594,8 142594,8 B.12 Салдо текућег рачуна са иностранством1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.114 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.9. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2005. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАПромене у фондовима Промене у обавезамаB.12 Салдо текућег рачуна са иностранством 142594,8 142594,8B.8n Нето штедња 15705,3 67338,4 42130,1 -85302,2 934,9 40806,5 40806,5D.9 Капитални трансфери, примљени 10200,0 … 2133,6 942,4 … 13276,0 312,9 13588,9D.91 Порези на капитал … … 429,4 … … 429,4 … 429,4D.92 Инвестиционе дотације 10200,0 … … 942,4 … 11142,4 … 11142,4D.99 Остали капитални трансфери … … 1704,2 … … 1704,2 312,9 2017,1D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) … … 11556,1 429,4 … 11985,5 1603,4 13588,9D.91 Порези на капитал ( - ) … … … 429,4 … 429,4 … 429,4D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … 11142,4 … … 11142,4 … 11142,4D.99 Остали капитални трансфери ( - ) … … 413,7 … … 413,7 1603,4 2017,1319858,9 319858,9 526,2 61954,7 37492,6 9497,3 210388,1 P.51 Бруто инвестиције у основне фондове 319858,9 319858,9259117,9 259117,9 333,8 97801,6 15630,0 4900,3 140452,2 К.1 Потрошња основних фондова ( - )122660,3 122660,3 105,4 31208,2 931,5 - 90415,2 P.52 Промене у залихама 122660,3 122660,3... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Нето стицање непроизведене нефинансијскеактивеК.21 Нето стицање земљишта и осталеопипљиве непроизведене активеК.22 Нето стицање неопипљиве нефинансијскеактиве- 141304,3 -141304,3 637,1 -80150,5 9913,5 62741,4 -134445,8 B.9 Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - )Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 115 73


Студије и анализе3.10. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2006.Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 1: РАЧУН ПРОИЗВОДЊЕ / РАЧУН ИЗВОЗА И УВОЗА ДОБАРА И УСЛУГАУпотреба Извори1036867,9 1036867,9 P.7 Увоз добара и услуга 1036867,9 1036867,9626971,5 626971,5 P.6 Извоз добара и услуга 626971,5 626971,54007747,9 4007747,9 P.1 Аутпут - вредност производње 2633601,4 99272,7 363116,2 888928,4 22829,2 4007747,9 4007747,93389660,2 3389660,2 P.11 Тржишна производња 2605098,9 98874,2 19955,2 661987,3 3744,6 3389660,2 3389660,2255746,0 255746,0 P.12 Производња за властиту финалну употребу 28502,5 279,9 1,1 226941,1 21,4 255746,0 255746,0362341,7 362341,7 P.13 Остала нетржишна производња - 118,6 343159,9 - 19063,2 362341,7 362341,72346383,9 2346383,9 12808,3 398416,7 111985,1 44202,9 1741027,2 P.2 Међуфазна потрошња 2346383,9 2346383,9361612,2 361612,2 D.21 Порези на производе - - - - - 361612,2 361612,235211,3 35211,3 D.31 Субвенције на производе ( - ) - - - - - 35211,3 35211,31987764,9 1987764,9 10020,9 490511,7 251131,1 55069,8 892574,2 B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност294343,8 294343,8 329,8 109759,2 17271,9 6692,2 160290,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )1693421,1 1693421,1 9691,1 380752,5 233859,2 48377,6 732283,5 B.1n Нето домаћи производ / Нето додатавредност409896,4 409896,4 B.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.116 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе1)2)3.10. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2006. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 2: РАЧУН ФОРМИРАЊА ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.11 Салдо увоза и извоза добара и услуга 409896,4 409896,4B.1g Бруто домаћи производ / Бруто додатавредност 892574,2 55069,8 251131,1 490511,7 10020,9 1987764,9 1987764,9947818,3 5238,5 942579,8 9574,1 71067,5 233716,5 49596,8 578624,9 D.1 Накнаде запослених811699,4 4322,1 807377,3 9023,2 62397,1 199520,4 36585,8 499850,8 D.11 Зараде запослених136118,9 916,4 135202,5 550,9 8670,4 34196,1 13011,0 78774,1 D.12 Доприноси послодавца за социјално394487,7 394487,7 117,0 2722,9 142,7 1610,8 28282,1 D.2 Порези на производњу и увоз361612,2 361612,2 - - - - - D.21 Порези на производе218930,6 218930,6 - - - - - D.211 Порези типа пореза на додату вредност(ПДВ)45266,9 45266,9 - - - - - D.212 Порези и дажбине на увоз, искључујућиПДВ97414,7 97414,7 - - - - - D.214 Порези на производе, осим ПДВ-а, порезана увоз и извоз32875,5 32875,5 117,0 2722,9 142,7 1610,8 28282,1 D.29 Остали порези43513,1 43513,1 - - - - 8301,8 D.3 Субвенције ( - )35211,3 35211,3 - - - - - D.31 Субвенције на производе ( - )8301,8 8301,8 … … … … 8301,8 D.39 Остале субвенције на производњу ( - )475773,5 475773,5 329,8 198284,3 17271,9 3862,2 293969,0 B.2g Бруто пословни вишак270391,9 270391,9 329,8 85807,3 17271,9 6692,2 160290,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )205381,6 205381,6 - 112477,0 - -2830,0 133678,3 B.2n Нето пословни вишак218437,0 218437,0 218437,0 B.3g Бруто мешовити доходак23951,9 23951,9 23951,9 К.1 Потрошња основних фондова ( - )194485,1 194485,1 194485,1 B.3n Нето мешовити доходакУкупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 117 73


Студије и анализе3.10. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2006. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 3: РАЧУН РАСПОРЕЂИВАЊА ПРИМАРНОГ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.2g Бруто пословни вишак 293969,0 3862,2 17271,9 198284,3 329,8 475773,5 475773,5B.3g Бруто мешовити доходак 218437,0 218437,0 218437,0D.1 Накнаде запослених 947265,4 947265,4 552,9 947818,3D.11 Зараде запослених 811248,8 811248,8 450,6 811699,4D.12 Доприноси послодавца за социјално 136016,6 136016,6 102,3 136118,9D.2 Порези на производњу и увоз 394487,7 394487,7 394487,7D.3 Субвенције ( - ) 43513,1 43513,1 43513,1D.31 Субвенције на производе ( - ) 35211,3 35211,3 35211,3D.39 Остале субвенције на производњу ( - ) 8301,8 8301,8 8301,8264971,6 13026,3 251945,3 71,9 32108,7 28740,5 78222,4 112801,8 D.4 Власнички доходак 40680,6 109618,6 10944,5 64098,0 81,0 225422,7 39548,9 264971,6186337,1 13026,3 173310,8 71,9 23064,2 28739,6 52209,1 69226,0 D.41 Камате 28092,9 109158,2 3290,7 6165,4 81,0 146788,2 39548,9 186337,1... ... … … … … … P.119 Прилагођавање за FISIM ( - ) … 37943,7 … … … … …44876,1 44876,1 … 1067,5 0,9 2010,3 41797,4 D.42 Расподељена добит предузећа 12587,7 460,4 78,9 31749,1 … 44876,1 44876,1... ... … … … … …D.43 Реинвестиране зараде на директне странеинвестиције … … … … … ... …26183,5 26183,5 - 2180,5 - 24003,0 - D.44 Власника полиса осигурања - - - 26183,5 - 26183,5 26183,57574,9 7574,9 … 5796,5 … … 1778,4 D.45 Ренте … … 7574,9 … … 7574,9 7574,91965927,9 1965927,9 338,9 1395976,0 350450,5 -2685,3 221847,8 B.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак294343,8 294343,8 329,8 109759,2 17271,9 6692,2 160290,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )1671584,1 1671584,1 9,1 1286216,8 333178,6 -9377,5 61557,1B.5n Нето национални доходак / Нетопримарни доходак1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.118 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе3.10. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2006. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 4: РАЧУН ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.5g Бруто национални доходак / Брутопримарни доходак 221847,8 -2685,3 350450,5 1395976,0 338,9 1965927,9 1965927,9122217,1 122217,1 - 105149,7 - 1978,6 15088,8 D.5 Текући порези на доходак, богатство, итд. 122217,1 122217,1 122217,1268807,4 102,3 268705,1 268705,1 D.61 Доприноси за социјално - - 267891,0 - - 267891,0 916,4 268807,4318452,5 318452,5 - - 318452,5 - -D.62 Социјалне користи, осим социјалнихтрансфера у натури - - - 318452,5 - 318452,5 318452,5741025,7 316928,1 424097,6 550,8 121419,7 245918,3 33449,1 22759,7 D.7 Остали текући трансфери 11399,9 136970,4 244569,4 221230,6 22578,0 636748,3 104277,4 741025,733431,6 … 33431,6 88,9 16945,9 1354,8 - 15042,0 D.71 Нето премије неживотног осигурања - 33431,6 - - - 33431,6 … 33431,633431,6 … 33431,6 - - - 33431,6 - D.72 Потраживања неживотног осигурања 10183,1 - 71,5 23150,5 26,5 33431,6 … 33431,696161,2 96161,2 - - 96161,2 - - D.73 Текући трансфери унутар сектора државе - - 96161,2 - - 96161,2 96161,215488,0 15309,2 178,8 … … 178,8 … … D.74 Текућа међународна сарадња … … 15488,0 … … 15488,0 … 15488,0562513,3 301618,9 260894,4 461,9 104473,8 148223,5 17,5 7717,7 D.75 Разни текући трансфери 1216,8 103538,8 132848,7 198080,1 22551,5 458235,9 104277,4 562513,32177764,5 2177764,5 22366,1 1440384,6 420757,2 98857,4 195399,2 B.6g Бруто расположиви доходак294343,8 294343,8 329,8 109759,2 17271,9 6692,2 160290,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )1883420,7 1883420,7 22036,3 1330625,4 403485,3 92165,2 35108,5 B.6n Нето расположиви доходакРАЧУН 5: РАЧУН УПОТРЕБЕ ДОХОТКАУпотреба ИзвориB.6g Бруто расположиви доходак 195399,2 98857,4 420757,2 1440384,6 22366,1 2177764,5 2177764,51859530,8 1859530,8 19447,9 1492693,1 347389,8 P.3 Издаци за финалну потрошњу 1859530,8 1859530,81744465,0 1744465,0 19447,9 1492693,1 232324,0 P.31 Издаци за личну потрошњу 1744465,0 1744465,0115065,8 115065,8 115065,8 P.32 Издаци за колективну потрошњу 115065,8 115065,8318233,7 318233,7 2918,2 -52308,5 73367,4 98857,4 195399,2 B.8g Бруто штедња294343,8 294343,8 329,8 109759,2 17271,9 6692,2 160290,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )23889,9 23889,9 2588,4 -162067,7 56095,5 92165,2 35108,5 B.8n Нето штедња219896,8 219896,8 B.12 Салдо текућег рачуна са иностранством1)2)Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.Републички завод за статистику Србије 119 73


Студије и анализе1)2)3.10. ИНТЕГРИСАНИ ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ, 2006. (наставак)Република Србија у мил. РСДУкупноРачундобараи услуга(извори)РачуниностранстваS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Укупнаекономија1)НПИД 2)ДомаћинстваДржаваФинансијскисекторНефинансијскисекторТРАНСАКЦИЈЕ ИБИЛАНСНЕ СТАВКЕНефинансијскисекторФинансијскисекторДржава Домаћин-стваНПИД 2)Укупнаекономија1)РачуниностранстваРачундобара иуслуга(употреба)УкупноРАЧУН 6: РАЧУН КАПИТАЛАПромене у фондовима Промене у обавезамаB.12 Салдо текућег рачуна са иностранством 219896,8 219896,8B.8n Нето штедња 35108,5 92165,2 56095,5 -162067,7 2588,4 23889,9 23889,9D.9 Капитални трансфери, примљени 13103,9 … 2455,5 766,1 … 16325,5 314,2 16639,7D.91 Порези на капитал … … 543,5 … … 543,5 … 543,5D.92 Инвестиционе дотације 10139,3 … … 766,1 … 10905,4 … 10905,4D.99 Остали капитални трансфери 2964,6 … 1912,0 … … 4876,6 314,2 5190,8D.9 Капитални трансфери, дати ( - ) 2964,6 … 11459,5 543,5 … 14967,6 1672,1 16639,7D.91 Порези на капитал ( - ) … … … 543,5 … 543,5 … 543,5D.92 Инвестиционе дотације ( - ) … … 10905,4 … … 10905,4 … 10905,4D.99 Остали капитални трансфери ( - ) 2964,6 … 554,1 … … 3518,7 1672,1 5190,8412752,1 412752,1 1439,3 65830,9 51192,3 16517,2 277772,4 P.51 Бруто инвестиције у основне фондове 412752,1 412752,1294343,8 294343,8 329,8 109759,2 17271,9 6692,2 160290,7 К.1 Потрошња основних фондова ( - )125378,4 125378,4 14,3 21621,0 1324,1 1,4 102417,6 P.52 Промене у залихама 125378,4 125378,4... 56738,2 -56738,2 ... ... -27072,0 ... -29666,2... … ... … … … … …... 56738,2 -56738,2 … … -27072,0 … -29666,2K.2 Нето стицање непроизведене нефинансијскеактивеК.21 Нето стицање земљишта и осталеопипљиве непроизведене активеК.22 Нето стицање неопипљиве нефинансијскеактиве- 161800,7 -161800,7 1464,6 -139537,8 38919,0 82338,8 -144985,3 B.9 Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - )Укупна економија је збир институционалних сектора (S.11 до S.15) плус номинални сектор који се посебно не приказује, а представља услуге финасијског посредовања индиректно мерене (FISIM) и приказане као део међуфазнепотрошње.Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.120 Републички завод за статистику Србије Републички завод за статистику Србије 73


Студије и анализе4. ДОДАТНЕ АНАЛИТИЧКЕ ТАБЕЛЕАналитичке табеле (1-7)Републички завод за статистику Србије 121


Студије и анализе122Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика СрбијаС е к т о рд е л а т н о с т и1. БРУТО ДОДАТА ВРЕДНОСТ, ПО ДЕЛАТНОСТИМА- у базним ценама -У мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006А Пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда 18598,8 23669,7 36263,0 71900,3 137184,8 129149,7 129195,6 164438,6 173608,4 191007,7АА Пољопривреда … … … 69333,9 134161,3 125838,4 124850,0 158984,9 167026,9 182587,401 Пољопривреда, лов и услуге ... ... ... 69333,9 134161,3 125838,4 124850,0 158984,9 167026,9 182587,4АБ Шумарство … … … 2008,1 2075,2 2331,5 2562,3 3223,8 4165,7 4739,902 Узгој и искоришћавање шума и услуге ... ... ... 2008,1 2075,2 2331,5 2562,3 3223,8 4165,7 4739,9АВ Водопривреда … … … 558,3 948,3 979,8 1783,3 2229,9 2415,8 3680,403 Водопривреда ... ... ... 558,3 948,3 979,8 1783,3 2229,9 2415,8 3680,4Б 05 Рибарство 43,8 57,2 84,1 237,8 465,6 479,8 349,6 360,9 498,2 559,2В Вађење руда и камена 2409,8 3242,0 3506,5 4541,1 8950,3 14630,7 16929,0 20985,5 25718,3 28353,8ВА Вађење енергетских сировина … … … 3045,6 7160,3 13147,3 15901,3 18907,9 22251,9 21551,410 Вађење каменог и мрког угља и лигнита ... ... ... 2497,8 4739,8 10884,5 13839,7 16543,3 19048,1 17422,211 Вађење сирове нафте и гаса, услуге ... ... ... 547,8 2420,5 2262,8 2061,6 2364,6 3203,8 4129,212 Вађење руда урана и торијума - - - - - - - - - -ВБ Вађење осталих сировина и материјала … … … 1495,5 1790,0 1483,4 1027,7 2077,6 3466,4 6802,413 Вађење руда метала ... ... ... 737,1 693,8 177,4 -373,4 25,0 821,9 2950,714 Вађење осталих руда и камена ... ... ... 758,4 1096,2 1306,0 1401,1 2052,6 2644,5 3851,7Г Прерађивачка индустрија 20141,1 26420,5 35488,4 85690,3 152042,4 161021,1 163900,7 208430,0 252242,3 310679,9ГА Производња прехрамб. производа, пића и дувана … … … 23813,3 43819,5 51416,0 55932,6 65685,8 74874,0 93192,715 Производња прехрамбених производа и пића ... ... ... 22112,4 39671,6 46951,5 50055,8 61341,2 70635,6 84286,316 Производња дуванских производа ... ... ... 1700,9 4147,9 4464,5 5876,8 4344,6 4238,4 8906,4ГБ Производња текстила и текстилних производа … … … 5626,6 10664,3 8342,3 6793,9 8471,8 11366,2 14822,617 Производња текстилних предива и тканина ... ... ... 3530,7 6116,5 4129,1 3305,3 3912,2 4757,9 6393,018 Производња одевних предмета и крзна ... ... ... 2095,9 4547,8 4213,2 3488,6 4559,6 6608,3 8429,6ГВ Прерада коже и производња предмета од коже … … … 1643,6 2416,4 2285,6 2290,8 2766,8 3778,4 4687,419 Штављење и дорада коже, производња ... ... ... 1643,6 2416,4 2285,6 2290,8 2766,8 3778,4 4687,4ГГ Прерада дрвета и производи од дрвета … … … 1683,7 2370,2 2436,4 2837,4 3650,3 4700,4 5508,320 Прерада и производи од дрвета и плуте ... ... ... 1683,7 2370,2 2436,4 2837,4 3650,3 4700,4 5508,3ГД Производња целулозе, папира и издавачка дел. … … … 6234,9 8724,4 10213,6 12111,3 17330,7 22321,3 26738,421 Производња целулозе, папира и произ. од папира ... ... ... 2889,6 3785,2 3566,7 3699,3 5026,4 6874,5 8076,022 Издавачка делатност, штампање и репродукција ... ... ... 3345,3 4939,2 6646,9 8412,0 12304,3 15446,8 18662,4ГЂ Производња кокса и деривата нафте … … … 1960,3 7917,4 7390,1 6732,7 5727,9 7919,0 12159,423 Производња кокса и деривата нафте ... ... ... 1960,3 7917,4 7390,1 6732,7 5727,9 7919,0 12159,4ГЕ Производња хемикалија и хемијских производа … … … 8511,6 14994,6 15777,3 14900,7 22812,4 26580,0 26477,024 Производња хемикалија и хемијских производа ... ... ... 8511,6 14994,6 15777,3 14900,7 22812,4 26580,0 26477,0ГЖ Производња производа од гуме и пластике … … … 4349,6 6746,1 7835,9 9655,8 12075,7 16081,3 16824,425 Производња производа од гуме и пластике ... ... ... 4349,6 6746,1 7835,9 9655,8 12075,7 16081,3 16824,4ГЗ Производња производа од осталих минерала … … … 6553,0 11912,8 12448,2 11351,9 12795,0 15369,6 17329,526 Производња производа од осталих минерала ... ... ... 6553,0 11912,8 12448,2 11351,9 12795,0 15369,6 17329,5ГИ Производња основних метала и метал. производа … … … 8742,9 13969,2 13814,0 12251,2 19051,1 25778,7 38833,427 Производња основних метала ... ... ... 4147,8 5899,1 4370,4 2201,8 6451,2 10577,0 19026,328 Производња металних производа, осим машина ... ... ... 4595,1 8070,1 9443,6 10049,4 12599,9 15201,7 19807,1ГЈ Производња осталих машина и уређаја … … … 4445,5 8604,9 8151,3 7307,0 10581,0 11167,3 13773,529 Производња осталих машина и уређаја ... ... ... 4445,5 8604,9 8151,3 7307,0 10581,0 11167,3 13773,5ГК Производња електричних и оптичких уређаја … … … 5265,3 7907,0 9070,4 10043,3 13854,1 16781,7 20837,930 Производња канцеларијских и рачунских машина ... ... ... 755,7 940,8 1406,8 2161,7 3892,0 4598,8 5754,331 Производња др. електричних машина и апарата ... ... ... 2664,7 4309,0 4554,7 4222,6 4978,1 6208,1 7533,332 Производња радио, ТВ и комуникационе опреме ... ... ... 797,1 992,2 1261,1 1634,9 2265,8 2588,1 2920,233 Производња мед., прецизних и оптичких инструм. ... ... ... 1047,8 1665,0 1847,8 2024,1 2718,2 3386,7 4630,1Републички завод за статистику Србије 123


Студије и анализеРепублика СрбијаС е к т о р д е л а т н о с т и1. БРУТО ДОДАТА ВРЕДНОСТ, ПО ДЕЛАТНОСТИМА (наставак)- у базним ценама -У мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006ГЛ Производња саобраћајних средстава … … … 3611,5 6744,0 5983,7 5771,0 6788,1 7203,8 8051,934 Производња моторних возила и приколица ... ... ... 3019,2 5438,5 4873,2 4219,5 5194,5 5488,3 6024,335 Производња осталих саобраћајних средстава ... ... ... 592,3 1305,5 1110,5 1551,5 1593,6 1715,5 2027,6ГЉ Остала прерађивачка индустрија … … … 3248,5 5251,6 5856,3 5921,1 6839,3 8320,6 11443,536 Производња намештаја и сличних производа ... ... ... 2842,6 4820,6 5396,4 5406,6 5768,9 6476,8 8475,437 Рециклажа ... ... ... 405,9 431,0 459,9 514,5 1070,4 1843,8 2968,1Д Производња електричне енергије, гаса и воде 4007,9 5256,8 5669,0 4140,0 8311,7 30688,1 40181,2 53016,6 59563,4 74170,540 Производња ел. енергије, гаса и топле воде ... ... ... 2353,9 4061,5 24117,5 31854,6 43074,9 46050,8 60468,241 Сакупљање, пречишћавање и дистриб. воде ... ... ... 1786,1 4250,2 6570,6 8326,6 9941,7 13512,6 13702,3Ђ 45 Грађевинарство 4660,4 6600,6 6884,0 12964,6 22209,1 29621,0 41143,9 57047,9 65271,4 81364,2Е Трговина на велико и мало, оправка возила 7374,3 11812,4 15235,3 29420,9 52178,2 70293,3 87436,8 115989,6 177082,9 218254,250 Продаја, одржавање и оправка мотор. возила ... ... ... 5868,5 13995,8 14183,1 14903,4 15442,5 20607,7 25493,751 Трговина на велико и посредовање у трговини ... ... ... 13736,0 21443,8 29962,3 38783,5 58466,5 97099,5 115837,952 Трговина на мало, осим возилима; оправка ... ... ... 9816,4 16738,6 26147,9 33749,9 42080,6 59375,7 76922,6Ж 55 Хотели и ресторани 1164,9 1570,6 1754,9 3559,1 6379,9 9374,7 11207,3 13315,3 17672,1 22589,0З Саобраћај, складиштење и везе 8158,0 11937,3 14132,4 23750,1 50417,4 69772,9 78922,3 94817,1 125522,1 138423,360 Копнени саобраћај и цевоводни транспорт ... ... ... 9869,3 19952,3 25967,8 30288,6 35223,8 52277,2 55449,161 Водени саобраћај ... ... ... 298,0 603,9 180,8 289,4 527,5 660,4 855,462 Ваздушни саобраћај ... ... ... 514,8 2675,5 3015,0 3263,6 3164,5 2507,7 2290,363 Пратеће активности и путничке агенције ... ... ... 2118,8 4096,9 5359,8 6625,6 12794,3 16285,6 18604,064 Поштанске активности и телекомуникације ... ... ... 10949,2 23088,8 35249,5 38455,1 43107,0 53791,2 61224,5И Финансијско посредовање 8244,6 10042,8 6630,8 11231,9 24154,0 44182,5 43662,7 42742,4 47419,5 56254,465 Финансиј. посред., осим осиг. и пенз. фондова ... ... ... 10486,4 18695,5 36257,5 35403,6 32820,5 36954,3 44279,366 Осиг. и пенз. фондови, осим об. соц. осиг. ... ... ... 687,6 4749,9 7254,6 7436,2 8122,8 7938,3 8218,467 Помоћне активности у финансијском посредовању ... ... ... 57,9 708,6 670,4 822,9 1799,1 2526,9 3756,7Ј Послови с некретнинама, изнајмљивање 18206,5 23765,2 32322,6 59763,7 114431,8 136970,7 151418,2 186867,1 229341,3 278715,2К70 Активности у вези с некретнинама ... ... ... 50711,5 98867,5 114711,2 125027,0 146139,6 173720,5 197354,271 Изнајмљивање машина и опреме ... ... ... 118,0 317,7 559,1 400,3 577,9 569,2 1132,772 Компјутерске и сродне активности ... ... ... 280,6 839,2 1472,5 2242,0 3472,9 5275,5 7490,273 Истраживање и развој ... ... ... 1424,7 2508,8 3294,8 3792,9 4772,3 6261,5 7516,974 Остале пословне активности ... ... ... 7228,9 11898,6 16933,1 19956,0 31904,4 43514,6 65221,275 Државна управа и одбрана; обавезно социјалноосигурање 9406,9 13599,3 16412,5 24722,3 49816,5 62652,5 78997,0 74520,9 69838,3 67992,5Л 80 Образовање 4434,1 4731,2 5164,7 8759,9 19589,3 32053,6 43812,3 50998,5 64489,5 79004,3Љ 85 Здравствени и социјални рад 5984,0 6871,7 7279,1 14399,1 32378,0 48469,7 55516,0 69234,1 83473,5 98762,9М Остале комуналне, друштвене и личне услуге 3319,2 4505,6 5743,4 6543,3 12888,7 20547,7 25298,6 30489,2 41478,4 51637,390 Одстрањивање отпадака, смећа и сл. ... ... ... 1007,5 2060,2 3450,0 4776,1 6067,8 7462,5 8736,591 Делатност организација на бази учлањења ... ... ... 989,3 2023,1 3573,6 4000,7 5397,7 7180,7 8802,392 Рекреативне, спортске и културне активности ... ... ... 3802,7 7402,3 11399,5 13810,6 15475,3 21811,9 27018,993 Остале услужне делатности ... ... ... 743,8 1403,1 2124,6 2711,2 3548,4 5023,3 7079,6Н 95 Приватна домаћинства са запосленим лицима 143,0 186,0 266,0 479,0 926,0 1080,5 1189,8 1326,8 1544,3 1539,3Њ 99 Екстериторијалне организације и тела ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...УКУПНО (БДВ) 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7124Републички завод за статистику Србије


Студије и анализеРепублика СрбијаС е к т о р д е л а т н о с т и2. СТРУКТУРА БРУТО ДОДАТЕ ВРЕДНОСТИ, ПО ДЕЛАТНОСТИМА- у базним ценама -У %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006А Пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда 16,0 15,3 18,8 19,9 19,8 15,0 13,3 13,9 12,1 11,2АА Пољопривреда ... ... ... 19,1 19,4 14,6 12,9 13,4 11,6 10,701 Пољопривреда, лов и услуге ... ... ... 19,1 19,4 14,6 12,9 13,4 11,6 10,7АБ Шумарство ... ... ... 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,302 Узгој и искоришћавање шума и услуге ... ... ... 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3АВ Водопривреда ... ... ... 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,203 Водопривреда ... ... ... 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2Б 05 Рибарство 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0В Вађење руда и камена 2,1 2,1 1,8 1,3 1,3 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7ВА Вађење енергетских сировина ... ... ... 0,8 1,0 1,5 1,6 1,6 1,6 1,310 Вађење каменог и мрког угља и лигнита ... ... ... 0,7 0,7 1,3 1,4 1,4 1,3 1,011 Вађење сирове нафте и гаса, услуге ... ... ... 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,212 Вађење руда урана и торијума - - - - - - - - - -ВБ Вађење осталих сировина и материјала ... ... ... 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,413 Вађење руда метала ... ... ... 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,214 Вађење осталих руда и камена ... ... ... 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2Г Прерађивачка индустрија 17,3 17,1 18,4 23,7 22,0 18,7 16,9 17,6 17,6 18,3ГА Производња прехрамб. производа, пића и дувана ... ... ... 6,6 6,3 6,0 5,8 5,5 5,2 5,515 Производња прехрамбених производа и пића ... ... ... 6,1 5,7 5,5 5,2 5,2 4,9 5,016 Производња дуванских производа ... ... ... 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5ГБ Производња текстила и текстилних производа ... ... ... 1,6 1,5 1,0 0,7 0,7 0,8 0,917 Производња текстилних предива и тканина ... ... ... 1,0 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,418 Производња одевних предмета и крзна ... ... ... 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5ГВ Прерада коже и производња предмета од коже ... ... ... 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,319 Штављење и дорада коже, производња ... ... ... 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3ГГ Прерада дрвета и производи од дрвета ... ... ... 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,320 Прерада и производи од дрвета и плуте ... ... ... 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3ГД Производња целулозе, папира и издавачка дел. ... ... ... 1,7 1,3 1,2 1,2 1,5 1,6 1,621 Производња целулозе, папира и произ. од папира ... ... ... 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,522 Издавачка делатност, штампање и репродукција ... ... ... 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1ГЂ Производња кокса и деривата нафте ... ... ... 0,5 1,1 0,9 0,7 0,5 0,6 0,723 Производња кокса и деривата нафте ... ... ... 0,5 1,1 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7ГЕ Производња хемикалија и хемијских производа ... ... ... 2,4 2,2 1,8 1,5 1,9 1,9 1,624 Производња хемикалија и хемијских производа ... ... ... 2,4 2,2 1,8 1,5 1,9 1,9 1,6ГЖ Производња производа од гуме и пластике ... ... ... 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,025 Производња производа од гуме и пластике ... ... ... 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0ГЗ Производња производа од осталих минерала ... ... ... 1,8 1,7 1,4 1,2 1,1 1,1 1,026 Производња производа од осталих минерала ... ... ... 1,8 1,7 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0ГИ Производња основних метала и метал. производа ... ... ... 2,4 2,0 1,6 1,3 1,6 1,8 2,327 Производња основних метала ... ... ... 1,1 0,9 0,5 0,2 0,5 0,7 1,128 Производња металних производа, осим машина ... ... ... 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2ГЈ Производња осталих машина и уређаја ... ... ... 1,2 1,2 0,9 0,8 0,9 0,8 0,829 Производња осталих машина и уређаја ... ... ... 1,2 1,2 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8ГК Производња електричних и оптичких уређаја ... ... ... 1,5 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,230 Производња канцеларијских и рачунских машина ... ... ... 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,331 Производња др. електричних машина и апарата ... ... ... 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,432 Производња радио, ТВ и комуникационе опреме ... ... ... 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,233 Производња мед., прецизних и оптичких инструм. ... ... ... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3Републички завод за статистику Србије 125


Студије и анализе2. СТРУКТУРА БРУТО ДОДАТЕ ВРЕДНОСТИ, ПО ДЕЛАТНОСТИМА (наставак)- у базним ценама -Република СрбијаУ %С е к т о р д е л а т н о с т и1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006ГЛ Производња саобраћајних средстава ... ... ... 1,0 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 0,534 Производња моторних возила и приколица ... ... ... 0,8 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,435 Производња осталих саобраћајних средстава ... ... ... 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1ГЉ Остала прерађивачка индустрија ... ... ... 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,736 Производња намештаја и сличних производа ... ... ... 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,537 Рециклажа ... ... ... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2Д Производња електричне енергије, гаса и воде 3,4 3,4 2,9 1,1 1,2 3,6 4,1 4,5 4,2 4,440 Производња ел. енергије, гаса и топле воде ... ... ... 0,7 0,6 2,8 3,3 3,6 3,2 3,641 Сакупљање, пречишћавање и дистриб. воде ... ... ... 0,5 0,6 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8Ђ 45 Грађевинарство 4,0 4,3 3,6 3,6 3,2 3,4 4,2 4,8 4,5 4,8Е Трговина на велико и мало, оправка возила 6,3 7,7 7,9 8,1 7,5 8,2 9,0 9,8 12,3 12,850 Продаја, одржавање и оправка мотор. возила ... ... ... 1,6 2,0 1,6 1,5 1,3 1,4 1,551 Трговина на велико и посредовање у трговини ... ... ... 3,8 3,1 3,5 4,0 4,9 6,8 6,852 Трговина на мало, осим возилима; оправка ... ... ... 2,7 2,4 3,0 3,5 3,6 4,1 4,5Ж 55 Хотели и ресторани 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3З Саобраћај, складиштење и везе 7,0 7,7 7,3 6,6 7,3 8,1 8,1 8,0 8,7 8,160 Копнени саобраћај и цевоводни транспорт ... ... ... 2,7 2,9 3,0 3,1 3,0 3,6 3,361 Водени саобраћај ... ... ... 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,162 Ваздушни саобраћај ... ... ... 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,163 Пратеће активности и путничке агенције ... ... ... 0,6 0,6 0,6 0,7 1,1 1,1 1,164 Поштанске активности и телекомуникације ... ... ... 3,0 3,3 4,1 4,0 3,6 3,7 3,6И Финансијско посредовање 7,1 6,5 3,4 3,1 3,5 5,1 4,5 3,6 3,3 3,365 Финансиј. посред., осим осиг. и пенз. фондова ... ... ... 2,9 2,7 4,2 3,7 2,8 2,6 2,666 Осиг. и пенз. фондови, осим об. соц. осиг. ... ... ... 0,2 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,567 Помоћне активности у финансијском посредовању ... ... ... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2Ј Послови с некретнинама, изнајмљивање 15,7 15,4 16,8 16,5 16,5 15,9 15,6 15,8 16,0 16,4К70 Активности у вези с некретнинама ... ... ... 14,0 14,3 13,3 12,9 12,3 12,1 11,671 Изнајмљивање машина и опреме ... ... ... 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,172 Компјутерске и сродне активности ... ... ... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,473 Истраживање и развој ... ... ... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,474 Остале пословне активности ... ... ... 2,0 1,7 2,0 2,1 2,7 3,0 3,875 Државна управа и одбрана; обавезно социјалноосигурање 8,1 8,8 8,5 6,8 7,2 7,3 8,2 6,3 4,9 4,0Л 80 Образовање 3,8 3,1 2,7 2,4 2,8 3,7 4,5 4,3 4,5 4,6Љ 85 Здравствени и социјални рад 5,1 4,5 3,8 4,0 4,7 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8М Остале комуналне, друштвене и личне услуге 2,9 2,9 3,0 1,8 1,9 2,4 2,6 2,6 2,9 3,090 Одстрањивање отпадака, смећа и сл. ... ... ... 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,591 Делатност организација на бази учлањења ... ... ... 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,592 Рекреативне, спортске и културне активности ... ... ... 1,1 1,1 1,3 1,4 1,3 1,5 1,693 Остале услужне делатности ... ... ... 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4Н 95 Приватна домаћинства са запосленим лицима 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Њ 99 Екстериторијалне организације и тела ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...УКУПНО (БДВ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0126Републички завод за статистику Србије


Студије и анализе3. БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД, ПО ДЕЛАТНОСТИМАРепублика СрбијаС е к т о р д е л а т н о с т иУ мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006А Пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда 18598,8 23669,7 36263,0 71900,3 137184,8 129149,7 129195,6 164438,6 173608,4 191007,7АА Пољопривреда … … … 69333,9 134161,3 125838,4 124850,0 158984,9 167026,9 182587,401 Пољопривреда, лов и услуге ... ... ... 69333,9 134161,3 125838,4 124850,0 158984,9 167026,9 182587,4АБ Шумарство … … … 2008,1 2075,2 2331,5 2562,3 3223,8 4165,7 4739,902 Узгој и искоришћавање шума и услуге ... ... ... 2008,1 2075,2 2331,5 2562,3 3223,8 4165,7 4739,9АВ Водопривреда … … … 558,3 948,3 979,8 1783,3 2229,9 2415,8 3680,403 Водопривреда ... ... ... 558,3 948,3 979,8 1783,3 2229,9 2415,8 3680,4Б 05 Рибарство 43,8 57,2 84,1 237,8 465,6 479,8 349,6 360,9 498,2 559,2В Вађење руда и камена 2409,8 3242,0 3506,5 4541,1 8950,3 14630,7 16929,0 20985,5 25718,3 28353,8ВА Вађење енергетских сировина … … … 3045,6 7160,3 13147,3 15901,3 18907,9 22251,9 21551,410 Вађење каменог и мрког угља и лигнита ... ... ... 2497,8 4739,8 10884,5 13839,7 16543,3 19048,1 17422,211 Вађење сирове нафте и гаса, услуге ... ... ... 547,8 2420,5 2262,8 2061,6 2364,6 3203,8 4129,212 Вађење руда урана и торијума - - - - - - - - - -ВБ Вађење осталих сировина и материјала … … … 1495,5 1790,0 1483,4 1027,7 2077,6 3466,4 6802,413 Вађење руда метала ... ... ... 737,1 693,8 177,4 -373,4 25,0 821,9 2950,714 Вађење осталих руда и камена ... ... ... 758,4 1096,2 1306,0 1401,1 2052,6 2644,5 3851,7Г Прерађивачка индустрија 20141,1 26420,5 35488,4 85690,3 152042,4 161021,1 163900,7 208430,0 252242,3 310679,9ГА Производња прехрамб. производа, пића и дувана … … … 23813,3 43819,5 51416,0 55932,6 65685,8 74874,0 93192,715 Производња прехрамбених производа и пића ... ... ... 22112,4 39671,6 46951,5 50055,8 61341,2 70635,6 84286,316 Производња дуванских производа ... ... ... 1700,9 4147,9 4464,5 5876,8 4344,6 4238,4 8906,4ГБ Производња текстила и текстилних производа … … … 5626,6 10664,3 8342,3 6793,9 8471,8 11366,2 14822,617 Производња текстилних предива и тканина ... ... ... 3530,7 6116,5 4129,1 3305,3 3912,2 4757,9 6393,018 Производња одевних предмета и крзна ... ... ... 2095,9 4547,8 4213,2 3488,6 4559,6 6608,3 8429,6ГВ Прерада коже и производња предмета од коже … … … 1643,6 2416,4 2285,6 2290,8 2766,8 3778,4 4687,419 Штављење и дорада коже, производња ... ... ... 1643,6 2416,4 2285,6 2290,8 2766,8 3778,4 4687,4ГГ Прерада дрвета и производи од дрвета … … … 1683,7 2370,2 2436,4 2837,4 3650,3 4700,4 5508,320 Прерада и производи од дрвета и плуте ... ... ... 1683,7 2370,2 2436,4 2837,4 3650,3 4700,4 5508,3ГД Производња целулозе, папира и издавачка дел. … … … 6234,9 8724,4 10213,6 12111,3 17330,7 22321,3 26738,421 Производња целулозе, папира и произ. од папира ... ... ... 2889,6 3785,2 3566,7 3699,3 5026,4 6874,5 8076,022 Издавачка делатност, штампање и репродукција ... ... ... 3345,3 4939,2 6646,9 8412,0 12304,3 15446,8 18662,4ГЂ Производња кокса и деривата нафте … … … 1960,3 7917,4 7390,1 6732,7 5727,9 7919,0 12159,423 Производња кокса и деривата нафте ... ... ... 1960,3 7917,4 7390,1 6732,7 5727,9 7919,0 12159,4ГЕ Производња хемикалија и хемијских производа … … … 8511,6 14994,6 15777,3 14900,7 22812,4 26580,0 26477,024 Производња хемикалија и хемијских производа ... ... ... 8511,6 14994,6 15777,3 14900,7 22812,4 26580,0 26477,0ГЖ Производња производа од гуме и пластике … … … 4349,6 6746,1 7835,9 9655,8 12075,7 16081,3 16824,425 Производња производа од гуме и пластике ... ... ... 4349,6 6746,1 7835,9 9655,8 12075,7 16081,3 16824,4ГЗ Производња производа од осталих минерала … … … 6553,0 11912,8 12448,2 11351,9 12795,0 15369,6 17329,526 Производња производа од осталих минерала ... ... ... 6553,0 11912,8 12448,2 11351,9 12795,0 15369,6 17329,5ГИ Производња основних метала и метал. производа … … … 8742,9 13969,2 13814,0 12251,2 19051,1 25778,7 38833,427 Производња основних метала ... ... ... 4147,8 5899,1 4370,4 2201,8 6451,2 10577,0 19026,328 Производња металних производа, осим машина ... ... ... 4595,1 8070,1 9443,6 10049,4 12599,9 15201,7 19807,1ГЈ Производња осталих машина и уређаја … … … 4445,5 8604,9 8151,3 7307,0 10581,0 11167,3 13773,529 Производња осталих машина и уређаја ... ... ... 4445,5 8604,9 8151,3 7307,0 10581,0 11167,3 13773,5ГК Производња електричних и оптичких уређаја … … … 5265,3 7907,0 9070,4 10043,3 13854,1 16781,7 20837,930 Производња канцеларијских и рачунских машина ... ... ... 755,7 940,8 1406,8 2161,7 3892,0 4598,8 5754,331 Производња др. електричних машина и апарата ... ... ... 2664,7 4309,0 4554,7 4222,6 4978,1 6208,1 7533,332 Производња радио, ТВ и комуникационе опреме ... ... ... 797,1 992,2 1261,1 1634,9 2265,8 2588,1 2920,233 Производња мед., прецизних и оптичких инструм. ... ... ... 1047,8 1665,0 1847,8 2024,1 2718,2 3386,7 4630,1Републички завод за статистику Србије 127


Студије и анализе3. БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД, ПО ДЕЛАТНОСТИМА (наставак)Република СрбијаС е к т о р д е л а т н о с т иУ мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006ГЛ Производња саобраћајних средстава … … … 3611,5 6744,0 5983,7 5771,0 6788,1 7203,8 8051,934 Производња моторних возила и приколица ... ... ... 3019,2 5438,5 4873,2 4219,5 5194,5 5488,3 6024,335 Производња осталих саобраћајних средстава ... ... ... 592,3 1305,5 1110,5 1551,5 1593,6 1715,5 2027,6ГЉ Остала прерађивачка индустрија … … … 3248,5 5251,6 5856,3 5921,1 6839,3 8320,6 11443,536 Производња намештаја и сличних производа ... ... ... 2842,6 4820,6 5396,4 5406,6 5768,9 6476,8 8475,437 Рециклажа ... ... ... 405,9 431,0 459,9 514,5 1070,4 1843,8 2968,1Д Производња електричне енергије, гаса и воде 4007,9 5256,8 5669,0 4140,0 8311,7 30688,1 40181,2 53016,6 59563,4 74170,540 Производња ел. енергије, гаса и топле воде ... ... ... 2353,9 4061,5 24117,5 31854,6 43074,9 46050,8 60468,241 Сакупљање, пречишћавање и дистриб. воде ... ... ... 1786,1 4250,2 6570,6 8326,6 9941,7 13512,6 13702,3Ђ 45 Грађевинарство 4660,4 6600,6 6884,0 12964,6 22209,1 29621,0 41143,9 57047,9 65271,4 81364,2Е Трговина на велико и мало, оправка возила 7374,3 11812,4 15235,3 29420,9 52178,2 70293,3 87436,8 115989,6 177082,9 218254,250 Продаја, одржавање и оправка мотор. возила ... ... ... 5868,5 13995,8 14183,1 14903,4 15442,5 20607,7 25493,751 Трговина на велико и посредовање у трговини ... ... ... 13736,0 21443,8 29962,3 38783,5 58466,5 97099,5 115837,952 Трговина на мало, осим возилима; оправка ... ... ... 9816,4 16738,6 26147,9 33749,9 42080,6 59375,7 76922,6Ж 55 Хотели и ресторани 1164,9 1570,6 1754,9 3559,1 6379,9 9374,7 11207,3 13315,3 17672,1 22589,0З Саобраћај, складиштење и везе 8158,0 11937,3 14132,4 23750,1 50417,4 69772,9 78922,3 94817,1 125522,1 138423,360 Копнени саобраћај и цевоводни транспорт ... ... ... 9869,3 19952,3 25967,8 30288,6 35223,8 52277,2 55449,161 Водени саобраћај ... ... ... 298,0 603,9 180,8 289,4 527,5 660,4 855,462 Ваздушни саобраћај ... ... ... 514,8 2675,5 3015,0 3263,6 3164,5 2507,7 2290,363 Пратеће активности и путничке агенције ... ... ... 2118,8 4096,9 5359,8 6625,6 12794,3 16285,6 18604,064 Поштанске активности и телекомуникације ... ... ... 10949,2 23088,8 35249,5 38455,1 43107,0 53791,2 61224,5И Финансијско посредовање 8244,6 10042,8 6630,8 11231,9 24154,0 44182,5 43662,7 42742,4 47419,5 56254,465 Финансиј. посред., осим осиг. и пенз. фондова ... ... ... 10486,4 18695,5 36257,5 35403,6 32820,5 36954,3 44279,366 Осиг. и пенз. фондови, осим об. соц. осиг. ... ... ... 687,6 4749,9 7254,6 7436,2 8122,8 7938,3 8218,467 Помоћне активности у финансијском посредовању ... ... ... 57,9 708,6 670,4 822,9 1799,1 2526,9 3756,7Ј Послови с некретнинама, изнајмљивање 18206,5 23765,2 32322,6 59763,7 114431,8 136970,7 151418,2 186867,1 229341,3 278715,2К70 Активности у вези с некретнинама ... ... ... 50711,5 98867,5 114711,2 125027,0 146139,6 173720,5 197354,271 Изнајмљивање машина и опреме ... ... ... 118,0 317,7 559,1 400,3 577,9 569,2 1132,772 Компјутерске и сродне активности ... ... ... 280,6 839,2 1472,5 2242,0 3472,9 5275,5 7490,273 Истраживање и развој ... ... ... 1424,7 2508,8 3294,8 3792,9 4772,3 6261,5 7516,974 Остале пословне активности ... ... ... 7228,9 11898,6 16933,1 19956,0 31904,4 43514,6 65221,275 Државна управа и одбрана; обавезно социјалноосигурање 9406,9 13599,3 16412,5 24722,3 49816,5 62652,5 78997,0 74520,9 69838,3 67992,5Л 80 Образовање 4434,1 4731,2 5164,7 8759,9 19589,3 32053,6 43812,3 50998,5 64489,5 79004,3Љ 85 Здравствени и социјални рад 5984,0 6871,7 7279,1 14399,1 32378,0 48469,7 55516,0 69234,1 83473,5 98762,9М Остале комуналне, друштвене и личне услуге 3319,2 4505,6 5743,4 6543,3 12888,7 20547,7 25298,6 30489,2 41478,4 51637,390 Одстрањивање отпадака, смећа и сл. ... ... ... 1007,5 2060,2 3450,0 4776,1 6067,8 7462,5 8736,591 Делатност организација на бази учлањења ... ... ... 989,3 2023,1 3573,6 4000,7 5397,7 7180,7 8802,392 Рекреативне, спортске и културне активности ... ... ... 3802,7 7402,3 11399,5 13810,6 15475,3 21811,9 27018,993 Остале услужне делатности ... ... ... 743,8 1403,1 2124,6 2711,2 3548,4 5023,3 7079,6Н 95 Приватна домаћинства са запосленим лицима 143,0 186,0 266,0 479,0 926,0 1080,5 1189,8 1326,8 1544,3 1539,3Њ 99 Екстериторијалне организације и тела ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...УКУПНО (БДВ) 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7FISIM 1) ( - ) 4697,8 6361,1 3638,8 8335,5 12547,5 24896,1 18760,3 26644,7 32907,2 37943,7Порези на производе 11512,8 17128,0 19388,2 36753,3 111363,7 181952,8 218180,4 264629,9 329485,3 361612,2Субвенције на производе ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3УКУПНО (БДП) 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,91)Услуге финансијског посредовања индиректно мерене.128Републички завод за статистику Србије


Студије и анализе4. СТРУКТУРА БРУТО ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДА, ПО ДЕЛАТНОСТИМАРепублика СрбијаС е к т о р д е л а т н о с т иУ %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006А Пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда 15,3 14,5 17,6 18,6 17,8 13,1 11,4 11,8 10,3 9,6АА Пољопривреда … … … 17,9 17,5 12,8 11,0 11,5 9,9 9,201 Пољопривреда, лов и услуге ... ... ... 17,9 17,5 12,8 11,0 11,5 9,9 9,2АБ Шумарство … … … 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,202 Узгој и искоришћавање шума и услуге ... ... ... 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2АВ Водопривреда … … … 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,203 Водопривреда ... ... ... 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2Б 05 Рибарство 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0В Вађење руда и камена 2,0 2,0 1,7 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4ВА Вађење енергетских сировина … … … 0,8 0,9 1,3 1,4 1,4 1,3 1,110 Вађење каменог и мрког угља и лигнита ... ... ... 0,6 0,6 1,1 1,2 1,2 1,1 0,911 Вађење сирове нафте и гаса, услуге ... ... ... 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,212 Вађење руда урана и торијума - - - - - - - - - -ВБ Вађење осталих сировина и материјала … … … 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,313 Вађење руда метала ... ... ... 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,114 Вађење осталих руда и камена ... ... ... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2Г Прерађивачка индустрија 16,5 16,2 17,2 22,1 19,8 16,4 14,4 15,0 14,9 15,6ГА Производња прехрамб. производа, пића и дувана … … … 6,2 5,7 5,2 4,9 4,7 4,4 4,715 Производња прехрамбених производа и пића ... ... ... 5,7 5,2 4,8 4,4 4,4 4,2 4,216 Производња дуванских производа ... ... ... 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4ГБ Производња текстила и текстилних производа … … … 1,5 1,4 0,8 0,6 0,6 0,7 0,717 Производња текстилних предива и тканина ... ... ... 0,9 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,318 Производња одевних предмета и крзна ... ... ... 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4ГВ Прерада коже и производња предмета од коже … … … 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,219 Штављење и дорада коже, производња ... ... ... 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2ГГ Прерада дрвета и производи од дрвета … … … 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,320 Прерада и производи од дрвета и плуте ... ... ... 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3ГД Производња целулозе, папира и издавачка дел. … … … 1,6 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,321 Производња целулозе, папира и произ. од папира ... ... ... 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,422 Издавачка делатност, штампање и репродукција ... ... ... 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9ГЂ Производња кокса и деривата нафте … … … 0,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0,5 0,623 Производња кокса и деривата нафте ... ... ... 0,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6ГЕ Производња хемикалија и хемијских производа … … … 2,2 2,0 1,6 1,3 1,6 1,6 1,324 Производња хемикалија и хемијских производа ... ... ... 2,2 2,0 1,6 1,3 1,6 1,6 1,3ГЖ Производња производа од гуме и пластике … … … 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 0,825 Производња производа од гуме и пластике ... ... ... 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 0,8ГЗ Производња производа од осталих минерала … … … 1,7 1,5 1,3 1,0 0,9 0,9 0,926 Производња производа од осталих минерала ... ... ... 1,7 1,5 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9ГИ Производња основних метала и метал. производа … … … 2,3 1,8 1,4 1,1 1,4 1,5 2,027 Производња основних метала ... ... ... 1,1 0,8 0,4 0,2 0,5 0,6 1,028 Производња металних производа, осим машина ... ... ... 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0ГЈ Производња осталих машина и уређаја … … … 1,1 1,1 0,8 0,6 0,8 0,7 0,729 Производња осталих машина и уређаја ... ... ... 1,1 1,1 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7ГК Производња електричних и оптичких уређаја … … … 1,4 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,030 Производња канцеларијских и рачунских машина ... ... ... 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,331 Производња др. електричних машина и апарата ... ... ... 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,432 Производња радио, ТВ и комуникационе опреме ... ... ... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,133 Производња мед., прецизних и оптичких инструм. ... ... ... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Републички завод за статистику Србије 129


Студије и анализе4. СТРУКТУРА БРУТО ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДА, ПО ДЕЛАТНОСТИМА (наставак)Република СрбијаС е к т о р д е л а т н о с т иУ %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006ГЛ Производња саобраћајних средстава … … … 0,9 0,9 0,6 0,5 0,5 0,4 0,434 Производња моторних возила и приколица ... ... ... 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,335 Производња осталих саобраћајних средстава ... ... ... 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1ГЉ Остала прерађивачка индустрија … … … 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,636 Производња намештаја и сличних производа ... ... ... 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,437 Рециклажа ... ... ... 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1Д Производња електричне енергије, гаса и воде 3,3 3,2 2,7 1,1 1,1 3,1 3,5 3,8 3,5 3,740 Производња ел. енергије, гаса и топле воде ... ... ... 0,6 0,5 2,5 2,8 3,1 2,7 3,041 Сакупљање, пречишћавање и дистриб. воде ... ... ... 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7Ђ 45 Грађевинарство 3,8 4,0 3,3 3,4 2,9 3,0 3,6 4,1 3,9 4,1Е Трговина на велико и мало, оправка возила 6,1 7,2 7,4 7,6 6,8 7,1 7,7 8,4 10,5 11,050 Продаја, одржавање и оправка мотор. возила ... ... ... 1,5 1,8 1,4 1,3 1,1 1,2 1,351 Трговина на велико и посредовање у трговини ... ... ... 3,6 2,8 3,0 3,4 4,2 5,7 5,852 Трговина на мало, осим возилима; оправка ... ... ... 2,5 2,2 2,7 3,0 3,0 3,5 3,9Ж 55 Хотели и ресторани 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1З Саобраћај, складиштење и везе 6,7 7,3 6,8 6,1 6,6 7,1 6,9 6,8 7,4 7,060 Копнени саобраћај и цевоводни транспорт ... ... ... 2,6 2,6 2,6 2,7 2,5 3,1 2,861 Водени саобраћај ... ... ... 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,062 Ваздушни саобраћај ... ... ... 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,163 Пратеће активности и путничке агенције ... ... ... 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 1,0 0,964 Поштанске активности и телекомуникације ... ... ... 2,8 3,0 3,6 3,4 3,1 3,2 3,1И Финансијско посредовање 6,8 6,2 3,2 2,9 3,1 4,5 3,8 3,1 2,8 2,865 Финансиј. посред., осим осиг. и пенз. фондова ... ... ... 2,7 2,4 3,7 3,1 2,4 2,2 2,266 Осиг. и пенз. фондови, осим об. соц. осиг. ... ... ... 0,2 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,467 Помоћне активности у финансијском посредовању ... ... ... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2Ј Послови с некретнинама, изнајмљивање 15,0 14,6 15,6 15,4 14,9 13,9 13,3 13,5 13,6 14,0К70 Активности у вези с некретнинама ... ... ... 13,1 12,9 11,7 11,0 10,5 10,3 9,971 Изнајмљивање машина и опреме ... ... ... 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,172 Компјутерске и сродне активности ... ... ... 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,473 Истраживање и развој ... ... ... 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,474 Остале пословне активности ... ... ... 1,9 1,5 1,7 1,8 2,3 2,6 3,375 Државна управа и одбрана; обавезно социјалноосигурање 7,7 8,3 7,9 6,4 6,5 6,4 6,9 5,4 4,1 3,4Л 80 Образовање 3,6 2,9 2,5 2,3 2,5 3,3 3,9 3,7 3,8 4,0Љ 85 Здравствени и социјални рад 4,9 4,2 3,5 3,7 4,2 4,9 4,9 5,0 4,9 5,0М Остале комуналне, друштвене и личне услуге 2,7 2,8 2,8 1,7 1,7 2,1 2,2 2,2 2,5 2,690 Одстрањивање отпадака, смећа и сл. ... ... ... 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,491 Делатност организација на бази учлањења ... ... ... 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,492 Рекреативне, спортске и културне активности ... ... ... 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,3 1,493 Остале услужне делатности ... ... ... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4Н 95 Приватна домаћинства са запосленим лицима 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Њ 99 Екстериторијалне организације и тела ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...УКУПНО (БДВ) 95,6 94,6 93,3 93,6 90,1 87,5 85,2 85,3 84,8 85,5FISIM 1) ( - ) 3,9 3,9 1,8 2,2 1,6 2,5 1,6 1,9 1,9 1,9Порези на производе 9,5 10,5 9,4 9,5 14,5 18,5 19,2 19,1 19,5 18,2Субвенције на производе ( - ) 1,1 1,2 1,0 0,9 2,9 3,5 2,7 2,5 2,3 1,8УКУПНО (БДП) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01)Услуге финансијског посредовања индиректно мерене.130Републички завод за статистику Србије


Студије и анализе5. ФОРМИРАЊЕ БРУТО ДОДАТЕ ВРЕДНОСТИ У БАЗНИМ ЦЕНАМА, 2006.Република СрбијаС е к т о р д е л а т н о с т иаутпутУ мил. РСД Структура у %међуфазнапотрошњабрутододатавредностаутпутмеђуфазнапотрошњабрутододатавредностУКУПНО 4007747,9 2308440,2 1699307,7 100,0 100,0 100,0А Пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда 407756,0 216748,3 191007,7 10,2 9,4 11,2АА Пољопривреда 391534,6 208947,2 182587,4 9,8 9,1 10,701 Пољопривреда, лов и услуге 391534,6 208947,2 182587,4 9,8 9,1 10,7АБ Шумарство 8288,2 3548,3 4739,9 0,2 0,2 0,302 Узгој и искоришћавање шума и услуге 8288,2 3548,3 4739,9 0,2 0,2 0,3АВ Водопривреда 7933,2 4252,8 3680,4 0,2 0,2 0,203 Водопривреда 7933,2 4252,8 3680,4 0,2 0,2 0,2Б 05 Рибарство 1636,9 1077,7 559,2 0,0 0,0 0,0В Вађење руда и камена 64038,0 35684,2 28353,8 1,6 1,5 1,7ВА Вађење енергетских сировина 49078,4 27527,0 21551,4 1,2 1,2 1,310 Вађење каменог и мрког угља и лигнита 29202,6 11780,4 17422,2 0,7 0,5 1,011 Вађење сирове нафте и гаса, услуге 19875,8 15746,6 4129,2 0,5 0,7 0,212 Вађење руда урана и торијума - - - - - -ВБ Вађење осталих сировина и материјала 14959,6 8157,2 6802,4 0,4 0,4 0,413 Вађење руда метала 6098,8 3148,1 2950,7 0,2 0,1 0,214 Вађење осталих руда и камена 8860,8 5009,1 3851,7 0,2 0,2 0,2Г Прерађивачка индустрија 1153977,4 843297,5 310679,9 28,8 36,5 18,3ГА Производња прехрамб. производа, пића и дувана 350050,3 256857,6 93192,7 8,7 11,1 5,515 Производња прехрамбених производа и пића 323838,7 239552,4 84286,3 8,1 10,4 5,016 Производња дуванских производа 26211,6 17305,2 8906,4 0,7 0,7 0,5ГБ Производња текстила и текстилних производа 39412,4 24589,8 14822,6 1,0 1,1 0,917 Производња текстилних предива и тканина 19787,2 13394,2 6393,0 0,5 0,6 0,418 Производња одевних предмета и крзна 19625,2 11195,6 8429,6 0,5 0,5 0,5ГВ Прерада коже и производња предмета од коже 10741,9 6054,5 4687,4 0,3 0,3 0,319 Штављење и дорада коже, производња 10741,9 6054,5 4687,4 0,3 0,3 0,3ГГ Прерада дрвета и производи од дрвета 22288,1 16779,8 5508,3 0,6 0,7 0,320 Прерада и производи од дрвета и плуте 22288,1 16779,8 5508,3 0,6 0,7 0,3ГД Производња целулозе, папира и издавачка дел. 81441,9 54703,5 26738,4 2,0 2,4 1,621 Производња целулозе, папира и произ. од папира 30856,2 22780,2 8076,0 0,8 1,0 0,522 Издавачка делатност, штампање и репродукција 50585,7 31923,3 18662,4 1,3 1,4 1,1ГЂ Производња кокса и деривата нафте 57538,7 45379,3 12159,4 1,4 2,0 0,723 Производња кокса и деривата нафте 57538,7 45379,3 12159,4 1,4 2,0 0,7ГЕ Производња хемикалија и хемијских производа 116857,1 90380,1 26477,0 2,9 3,9 1,624 Производња хемикалија и хемијских производа 116857,1 90380,1 26477,0 2,9 3,9 1,6ГЖ Производња производа од гуме и пластике 68474,2 51649,8 16824,4 1,7 2,2 1,025 Производња производа од гуме и пластике 68474,2 51649,8 16824,4 1,7 2,2 1,0ГЗ Производња производа од осталих минерала 52595,9 35266,4 17329,5 1,3 1,5 1,026 Производња производа од осталих минерала 52595,9 35266,4 17329,5 1,3 1,5 1,0ГИ Производња основних метала и метал. производа 181245,7 142412,3 38833,4 4,5 6,2 2,327 Производња основних метала 112313,2 93286,9 19026,3 2,8 4,0 1,128 Производња металних производа, осим машина 68932,5 49125,4 19807,1 1,7 2,1 1,2ГЈ Производња осталих машина и уређаја 38555,0 24781,5 13773,5 1,0 1,1 0,829 Производња осталих машина и уређаја 38555,0 24781,5 13773,5 1,0 1,1 0,8ГК Производња електричних и оптичких уређаја 62870,3 42032,4 20837,9 1,6 1,8 1,230 Производња канцеларијских и рачунских машина 16901,4 11147,1 5754,3 0,4 0,5 0,331 Производња др. електричних машина и апарата 28195,4 20662,1 7533,3 0,7 0,9 0,432 Производња радио, ТВ и комуникационе опреме 7582,2 4662,0 2920,2 0,2 0,2 0,233 Производња мед., прецизних и оптичких инструм. 10191,3 5561,2 4630,1 0,3 0,2 0,3Републички завод за статистику Србије 131


Студије и анализе5. ФОРМИРАЊЕ БРУТО ДОДАТЕ ВРЕДНОСТИ У БАЗНИМ ЦЕНАМА, 2006. (наставак)Република СрбијаС е к т о р д е л а т н о с т иаутпутУ мил. РСД Структура у %међуфазнапотрошњабрутододатавредностаутпутмеђуфазнапотрошњабрутододатавредностГЛ Производња саобраћајних средстава 25938,7 17886,8 8051,9 0,6 0,8 0,534 Производња моторних возила и приколица 19928,5 13904,2 6024,3 0,5 0,6 0,435 Производња осталих саобраћајних средстава 6010,2 3982,6 2027,6 0,1 0,2 0,1ГЉ Остала прерађивачка индустрија 45967,2 34523,7 11443,5 1,1 1,5 0,736 Производња намештаја и сличних производа 29963,1 21487,7 8475,4 0,7 0,9 0,537 Рециклажа 16004,1 13036,0 2968,1 0,4 0,6 0,2Д Производња електричне енергије, гаса и воде 277462,9 203292,4 74170,5 6,9 8,8 4,440 Производња ел. енергије, гаса и топле воде 255717,9 195249,7 60468,2 6,4 8,5 3,641 Сакупљање, пречишћавање и дистриб. воде 21745,0 8042,7 13702,3 0,5 0,3 0,8Ђ 45 Грађевинарство 332696,3 251332,1 81364,2 8,3 10,9 4,8Е Трговина на велико и мало, оправка возила 472046,6 253792,4 218254,2 11,8 11,0 12,850 Продаја, одржавање и оправка мотор. возила 64341,2 38847,5 25493,7 1,6 1,7 1,551 Трговина на велико и посредовање у трговини 274315,0 158477,1 115837,9 6,8 6,9 6,852 Трговина на мало, осим возилима; оправка 133390,4 56467,8 76922,6 3,3 2,4 4,5Ж 55 Хотели и ресторани 57342,6 34753,6 22589,0 1,4 1,5 1,3З Саобраћај, складиштење и везе 288686,9 150263,6 138423,3 7,2 6,5 8,160 Копнени саобраћај и цевоводни транспорт 127168,2 71719,1 55449,1 3,2 3,1 3,361 Водени саобраћај 2001,9 1146,5 855,4 0,0 0,0 0,162 Ваздушни саобраћај 14144,4 11854,1 2290,3 0,4 0,5 0,163 Пратеће активности и путничке агенције 51447,3 32843,3 18604,0 1,3 1,4 1,164 Поштанске активности и телекомуникације 93925,1 32700,6 61224,5 2,3 1,4 3,6И Финансијско посредовање 102959,2 46704,8 56254,4 2,6 2,0 3,365 Финансиј. посред., осим осиг. и пенз. фондова 82366,1 38086,8 44279,3 2,1 1,6 2,666 Осиг. и пенз. фондови, осим об. соц. осиг. 13889,3 5670,9 8218,4 0,3 0,2 0,567 Помоћне активности у финансијском посредовању 6703,8 2947,1 3756,7 0,2 0,1 0,2Ј Послови с некретнинама, изнајмљивање 400071,0 121355,8 278715,2 10,0 5,3 16,470 Активности у вези с некретнинама 210445,4 13091,2 197354,2 5,3 0,6 11,671 Изнајмљивање машина и опреме 2326,1 1193,4 1132,7 0,1 0,1 0,172 Компјутерске и сродне активности 15151,4 7661,2 7490,2 0,4 0,3 0,473 Истраживање и развој 12470,4 4953,5 7516,9 0,3 0,2 0,474 Остале пословне активности 159677,7 94456,5 65221,2 4,0 4,1 3,8К 75 Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 99323,7 31331,2 67992,5 2,5 1,4 4,0Л 80 Образовање 101426,3 22422,0 79004,3 2,5 1,0 4,6Љ 85 Здравствени и социјални рад 146032,3 47269,4 98762,9 3,6 2,0 5,8М Остале комуналне, друштвене и личне услуге 100749,6 49112,3 51637,3 2,5 2,1 3,090 Одстрањивање отпадака, смећа и сл. 13089,0 4352,5 8736,5 0,3 0,2 0,591 Делатност организација на бази учлањења 18522,8 9720,5 8802,3 0,5 0,4 0,592 Рекреативне, спортске и културне активности 54627,1 27608,2 27018,9 1,4 1,2 1,693 Остале услужне делатности 14510,7 7431,1 7079,6 0,4 0,3 0,4Н 95 Приватна домаћинства са запосленим лицима 1542,2 2,9 1539,3 0,0 0,0 0,1Њ 99 Екстериторијалне организације и тела ... ... ... ... ... ...132Републички завод за статистику Србије


Студије и анализе6. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР ДРЖАВЕРепублика Србијау мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Рачун производње1. Аутпут – вредност производње ( 2+3 ) 29688,2 35622,1 40224,7 78554,8 166008,0 237701,4 267562,5 285408,8 315172,1 363116,22. Тржишна производња и производња за властиту финалну употребу 1554,7 1580,5 2124,3 3801,9 5650,6 14242,4 9549,8 11862,9 15376,4 19956,33. Нетржишна производња ( 4+5 ) 28133,5 34041,6 38100,4 74752,9 160357,4 223459,0 258012,7 273545,9 299795,7 343159,94. Плаћања за нетржишну производњу 217,7 331,9 382,4 798,4 2881,8 7308,4 11020,4 12379,2 12724,6 13166,25. Друга нетржишна производња 27915,8 33709,7 37718,0 73954,5 157475,6 216150,6 246992,3 261166,7 287071,1 329993,76. Тржишна производња, производња за властиту финалну употребу иплаћања за нетржишну производњу ( П ) ( 2+4 ) 1772,4 1912,4 2506,7 4600,3 8532,4 21550,8 20570,2 24242,1 28101,0 33122,57. Међуфазна потрошња ( Р ) 8926,4 10438,8 13867,1 30828,1 63643,8 92973,9 88700,5 86411,5 93037,1 111985,18. Бруто додата вредност ( 1–7 ) 20761,8 25183,3 26357,6 47726,7 102364,2 144727,5 178862,0 198997,3 222135,0 251131,19. Потрошња основних фондова ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,910. Нето додата вредност ( 8–9 ) 19227,5 23431,1 24373,3 44385,4 95405,0 134030,3 166508,9 184944,8 206505,0 233859,2Рачун формирања дохотка11. Накнаде запослених, плаћене ( - ) ( Р ) 19068,0 23264,2 24172,0 44052,6 94051,1 131209,0 162558,7 182860,5 206372,3 233716,512. Остали порези на производњу, плаћени ( - ) ( Р ) 159,5 166,9 201,3 332,8 1353,9 2821,3 3950,2 2084,3 132,7 142,713. Остале субвенције на производњу, примљене ( + ) ( П ) - - - - - - - - - -14. Нето пословни вишак ( 10 –11–12+13 ) - - - - - - - - - -Рачун распоређивања примарног дохотка15. Порези на производњу и увоз, наплаћени ( + ) ( П ) 14271,5 20919,9 23849,8 44685,3 130813,1 210663,7 250510,4 293657,2 353638,6 394487,716. Субвенције, дате ( - ) ( Р ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 44970,8 43513,117. Власнички доходак, примљен ( + ) ( П ) 617,3 569,2 590,1 865,5 1424,4 1687,8 6055,9 7112,4 9068,1 10944,518. Власнички доходак, плаћен ( - ) ( Р ) ( 19+20 ) 518,8 969,7 1407,9 2081,6 3620,7 8796,4 11246,1 22728,3 24238,8 28740,519. Камате, плаћене 518,8 969,7 1407,9 2081,6 3620,7 8796,4 11246,1 22728,3 24238,8 28739,620. Остали власнички доходак, плаћен ... ... ... ... … ... ... ... ... 0,921. Нето примарни доходак ( 14+15–16+17–18 ) 12970,5 18639,2 21039,4 39858,3 106053,3 169340,6 214346,5 243574,4 293497,1 333178,6Рачун прерасподеле дохотка22.Текући порези на доходак, богатство, наплаћени ( + ) ( П ) 5043,9 5566,6 5025,9 9152,1 39376,7 63025,9 60626,4 81694,8 95783,0 122217,123. Доприноси за социјално, наплаћени ( + ) ( П ) ( 24+25 ) 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 214986,8 267891,024. Стварни доприноси за социјално 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 214986,8 267891,025. Импутирани доприноси за социјално … … … … … … … … … …26. Остали текући трансфери, примљени ( + ) ( П ) 10085,3 18523,8 22541,3 44493,7 73187,9 70284,4 40469,7 52167,2 86611,6 148408,227. Текући порези на доходак, богатство, плаћени ( - ) ( Р ) - - - - - - - - - -28. Социјалне користи, осим социјалних трансфера у натури, дати 15002,5 25803,6 27951,2 52359,9 111016,0 174733,7 187882,8 208864,5 264873,6 318452,529. Социјални трансфери у натури, дати 638,3 792,5 834,6 1208,2 2474,2 4220,9 8317,7 12636,1 14912,4 17396,130. Социјалне користи и социјални трансфери у натури, дати ( - ) ( Р )( 28+29 ) 15640,8 26596,1 28785,8 53568,1 113490,2 178954,6 196200,5 221500,6 279786,0 335848,631. Остали текући трансфери, дати ( - ) ( Р ) 1168,4 5450,0 8057,7 11283,6 37132,0 49515,3 22542,3 38315,7 81891,3 149757,132. Нето расположиви доходак ( 21+22+23+26–27–28–31 ) 29163,5 35303,3 40420,2 79385,1 163593,5 207027,2 248972,7 312307,7 344113,6 403485,3Рачун употребе расположивог дохотка33. Издаци за финалну потрошњу ( 34+35 ) 28554,1 34502,2 38552,6 75162,7 159949,8 220371,5 255310,0 273802,8 301983,5 347389,834. Издаци за личну потрошњу 13095,1 14935,2 15751,5 34087,4 70105,3 105760,5 124309,7 155226,5 194829,6 232324,035. Издаци за колективну потрошњу 15459,0 19567,0 22801,1 41075,3 89844,5 114611,0 131000,3 118576,3 107153,9 115065,836. Корекција за промене деоничког капитала домаћинстава упензионим фондовима ( - ) ( Р ) … … … … … … … … … …37. Бруто штедња ( 38+39 ) 2143,7 2553,3 3851,9 7563,7 10602,9 -2647,1 6015,8 52557,4 57760,1 73367,438. Нето штедња ( 32–33+36 ) 609,4 801,1 1867,6 4222,4 3643,7 -13344,3 -6337,3 38504,9 42130,1 56095,5Републички завод за статистику Србије 133


Студије и анализе6. РАЧУНИ ЗА СЕКТОР ДРЖАВЕ (наставак)Република Србијау мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Рачун капитала39. Потрошња основних фондова ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,940. Капитални трансфери, примљени ( + ) ( П ) ( 41+42 ) 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 527,2 1408,5 1417,5 2133,6 2455,541. Порези на капитал, наплаћени 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 219,6 199,7 266,8 429,4 543,542. Остали капитални трансфери и инвестиционе дотације, примљене … … … … ... 307,6 1208,8 1150,7 1704,2 1912,043. Капитални трансфери, дати ( - ) ( Р ) … … … … ... 208,2 994,1 1002,7 11556,1 11459,544. Бруто инвестиције и нето стицање непроизведене нефинансијскеактиве ( - ) ( Р ) ( 45±48 ) 2156,7 2574,1 3880,8 10574,8 13939,3 29283,0 29634,3 38346,1 38424,1 25444,445. Бруто инвестиције ( 46+47 ) 2156,7 2574,1 3880,8 10574,8 13939,3 29283,0 29634,3 38346,1 38424,1 52516,446. Бруто инвестиције у основне фондове 2142,0 2568,2 3877,7 10583,7 13853,2 29144,5 28434,5 36441,9 37492,6 51192,347. Промене у залихама 14,7 5,9 3,1 -8,9 86,1 138,5 1199,8 1904,2 931,5 1324,148. Нето стицање непроизведене нефинансијске активе … … … … … … … … … -27072,049. Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - ) ( 37+40–43–44 ) - - - -2942,2 -3184,1 -31611,0 -23204,1 14626,1 9913,5 38919,050. УКУПНИ РАСХОДИ ( Р ) ( 7+11+12+16+18+27+30+31+36+43+44 ) 49038,1 71340,0 82365,2 156332,5 349794,5 527976,2 546800,4 627716,6 780409,2 940607,551. УКУПНИ ПРИХОДИ ( П ) ( 6+13+15+17+22+23+26+40 ) 49038,1 71340,0 82365,2 153390,3 346610,4 496365,1 523596,3 642342,7 790322,7 979526,56a. ОСНОВНИ АГРЕГАТИ И БИЛАНС ДРЖАВЕРепублика Србијау мил. РСД1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061. Бруто додата вредност ( сектора државе ) 20761,8 25183,3 26357,6 47726,7 102364,2 144727,5 178862,0 198997,3 222135,0 251131,12. Нето штедња ( сектора државе ) 609,4 801,1 1867,6 4222,4 3643,7 -13344,3 -6337,3 38504,9 42130,1 56095,53. Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - ) ( сектора државе ) - - - -2942,2 -3184,1 -31611,0 -23204,1 14626,1 9913,5 38919,04. Укупни приходи ( П ) 49038,1 71340,0 82365,2 153390,3 346610,4 496365,1 523596,3 642342,7 790322,7 979526,55. Од тога: ( 6+7 ) 36563,1 50334,6 56727,1 103430,8 263465,7 402534,5 455291,7 557670,3 664837,8 785139,36. Наплаћени порези 19328,4 26507,3 28904,6 53906,3 170342,1 273909,2 311336,5 375618,8 449851,0 517248,37. Стварни социјални доприноси 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 214986,8 267891,08. Укупни расходи ( Р ) 49038,1 71340,0 82365,2 156332,5 349794,5 527976,2 546800,4 627716,6 780409,2 940607,59. Од тога: ( 10+11+12+13 ) 37369,6 53398,2 58243,4 110286.0 225015,2 348104,5 398439,8 463531,3 547889,7 649497,010. Камате, плаћене 518,8 969,7 1407,9 2081,6 3620,7 8796,4 11246,1 22728,3 24238,8 28739,611. Накнаде запослених, плаћене 19068,0 23264,2 24172,0 44052,6 94051,1 131209,0 162558,7 182860,5 206372,3 233716,512. Социјалне користи и социјални трансфери у натури, дати 15640,8 26596,1 28785,8 53568,1 113490,2 178954,6 196200,5 221500,6 279786,0 335848,613. Бруто инвестиције у основне фондове 2142,0 2568,2 3877,7 10583,7 13853,2 29144,5 28434,5 36441,9 37492,6 51192,314. Нето позајмице ( + ) / нето задужење ( - ) -6974,6 -6825,3 -6535,0 -1875,3 -18256,9 -74040,8 -97916,8 -185131,2 -141304,3 -161800,715. Бруто домаћи производ (БДП) 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,9134Републички завод за статистику Србије


Студије и анализе7. ИЗДАЦИ ДОМАЋИНСТАВА ЗА ФИНАЛНУ ПОТРОШЊУ, ПО НАМЕНИРепублика СрбијаУ мил. РСД Структура у %2002 2003 2004 1) 2005 2006 2002 2003 2004 1) 2005 2006УКУПНО 925871,5 1015500,0 1222023,8 1492528,6 1744465,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01. Храна и безалкохолна пића 275608,8 285047,3 309800,6 362704,9 411153,5 29,8 28,1 25,4 24,3 23,61.1 Храна 251728,9 257729,1 277115,2 320482,0 363279,5 27,2 25,4 22,7 21,5 20,81.2 Безалкохолна пића 23879,9 27318,2 32685,4 42222,9 47874,0 2,6 2,7 2,7 2,8 2,72. Алкохолна пића, дуван 50414,3 55581,4 61568,1 65310,0 77137,7 5,4 5,5 5,0 4,4 4,42.1 Алкохолна пића 29477,3 32592,5 35481,4 36076,9 41416,3 3,2 3,2 2,9 2,4 2,42.2 Дуван 20937,0 22988,9 26086,7 29233,1 35721,4 2,3 2,3 2,1 2,0 2,03. Одећа и обућа 41896,8 45168,6 48953,1 59577,3 71324,8 4,5 4,4 4,0 4,0 4,13.1 Одећа 25703,4 27880,5 30294,9 36823,9 43484,4 2,8 2,7 2,5 2,5 2,53.2 Обућа 16193,4 17288,1 18658,2 22753,4 27840,4 1,7 1,7 1,5 1,5 1,64. Становање, вода, струја, гас и друга горива 189036,3 216346,9 259858,2 308102,1 346164,4 20,4 21,3 21,3 20,6 19,84.1 Стварне ренте за становање 14701,3 16156,7 17937,6 20613,3 23338,2 1,6 1,6 1,5 1,4 1,34.2 Импутиране ренте за становање 102232,1 112455,3 131428,9 158088,1 179063,8 11,0 11,1 10,8 10,6 10,34.3 Одржавање и поправка станова 7274,0 7303,4 9611,1 13264,4 14533,6 0,8 0,7 0,8 0,9 0,84.4 Снабдевање водом и друге услуге везане за стан 5736,5 7466,3 10679,7 14966,9 15782,6 0,6 0,7 0,9 1,0 0,94.5 Електрична енергија, гас и остала горива 59092,4 72965,2 90200,9 101169,4 113446,2 6,4 7,2 7,4 6,8 6,55. Покућство и рутинско одржавање стана 37328,7 38541,4 47033,7 65350,9 72490,0 4,0 3,8 3,8 4,4 4,25.1 Намештај, покућство, резервни делови и поправке 10450,9 10937,4 13290,2 18634,5 19067,5 1,1 1,1 1,1 1,2 1,15.2 Текстилни производи за домаћинство 924,6 896,1 1260,4 2289,3 2778,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,25.3 Апарати за домаћинство, резервни делови и поправке 7763,8 8126,4 9782,0 15896,9 17496,4 0,8 0,8 0,8 1,1 1,05.4 Стакларија, прибор за јело и кућне потрепштине 1921,0 2340,0 3186,9 4911,8 5099,8 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35.5 Алати и разне потрепштине за кућу и врт 1143,0 1143,3 1609,4 2865,7 3359,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,25.6 Добра и услуге за рутинско одржавање стана 15125,4 15098,2 17904,8 20752,7 24688,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,46. Здравље 19949,9 21783,8 31079,5 45471,3 60524,7 2,2 2,1 2,5 3,0 3,56.1 Медицински производи, уређаји и опрема 14223,7 15542,2 19025,4 27575,7 36334,6 1,5 1,5 1,6 1,8 2,16.2 Неболничке услуге 4669,1 5252,8 9292,8 13453,3 18212,2 0,5 0,5 0,8 0,9 1,06.3 Болничке услуге 1057,1 988,8 2761,3 4442,3 5977,9 0,1 0,1 0,2 0,3 0,37. Транспорт 72749,4 84891,3 125719,3 156971,2 188798,5 7,9 8,4 10,3 10,5 10,87.1 Набавка возила 8833,5 10725,5 21104,5 20836,2 31368,3 1,0 1,1 1,7 1,4 1,87.2 Трошкови коришћења и одржавања возила 43896,4 52170,7 77076,2 108303,4 124845,3 4,7 5,1 6,3 7,3 7,27.3 Транспортне услуге 20019,5 21995,1 27538,6 27831,6 32584,9 2,2 2,2 2,3 1,9 1,98. Комуникације 30818,6 32706,0 39389,0 50127,8 59762,3 3,3 3,2 3,2 3,4 3,48.1 Поштанске услуге 3222,0 3394,2 3981,1 4510,1 5574,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,38.2 Телефонска и телефакс опрема 3001,6 3151,7 3593,3 4392,3 4702,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,38.3 Телефонске и телеграфске услуге 24595,0 26160,1 31814,6 41225,4 49485,0 2,7 2,6 2,6 2,8 2,89. Рекреација и култура 25162,3 28573,3 40207,3 55659,0 73094,5 2,7 2,8 3,3 3,7 4,29.1 Аудио-визуелна, фотографска и опрема за обрадуподатака 6753,3 7151,7 8662,7 11574,9 14385,1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,89.2 Остала већа трајна добра за рекреацију и културу 190,1 247,2 495,7 560,7 693,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09.3 Остала опрема за рекреацију, цвеће и кућни љубимци 3177,4 3368,0 4848,4 7657,9 10292,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,69.4 Рекреационе и културне услуге 4855,4 6312,0 9626,5 15070,5 21325,6 0,5 0,6 0,8 1,0 1,29.5 Новине, књиге и канцеларијски прибор 7513,8 8528,1 11457,1 14601,8 17576,0 0,8 0,8 0,9 1,0 1,09.6 Пакет аранжмани 2672,3 2966,3 5116,9 6193,2 8822,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,510. Образовање 10374,1 10892,7 14687,1 18922,0 20637,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,210.1 Предшколско и основно образовање 1618,5 1699,4 1813,0 1996,0 2182,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,110.2 Средњошколско образовање 1192,7 1252,3 1550,9 1747,0 1856,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,110.3 Више и високо образовање 5973,8 6272,5 9393,2 12505,0 13458,9 0,6 0,6 0,8 0,8 0,810.4 Образовање недефинисаног нивоа 1589,1 1668,5 1930,0 2674,0 3139,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,21)Од 2004. године урађене су корекције.Републички завод за статистику Србије 135


Студије и анализе7. ИЗДАЦИ ДОМАЋИНСТАВА ЗА ФИНАЛНУ ПОТРОШЊУ, ПО НАМЕНИ (наставак)Република СрбијаУ мил. РСД Структура у %2002 2003 2004 1) 2005 2006 2002 2003 2004 1) 2005 200611. Ресторани, кафеи и хотели 26654,9 27043,5 32163,6 37642,9 42924,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,511.1 Услуге исхране 20475,8 19837,5 24406,8 28296,4 31613,8 2,2 2,0 2,0 1,9 1,811.2 Услуге смештаја 6179,1 7206,0 7756,8 9346,5 11311,1 0,7 0,7 0,6 0,6 0,612. Остала добра и услуге 33984,5 39081,5 46620,5 60893,1 74975,3 3,7 3,8 3,8 4,1 4,312.1 Лична нега 20272,9 22446,1 23562,6 27321,1 33961,3 2,2 2,2 1,9 1,8 1,912.3 Лични предмети 1909,6 2101,1 2632,5 3740,4 4707,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,312.4 Социјална заштита 519,1 648,9 697,6 1168,6 1612,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,112.5 Осигурање 5082,0 6160,6 8946,3 11724,9 13538,9 0,5 0,6 0,7 0,8 0,812.6 Финансијске услуге 914,6 1143,3 2468,5 6162,5 8411,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,512.7 Остале услуге 5286,3 6581,5 8313,0 10775,6 12744,9 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7Нето куповине (резиденти / нерезиденти) -2949,6 -4340,6 -4395,8 -5718,4 -6294,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4Трансфери сектора државе и НПИД 2) 114842,5 134182,9 169339,6 211514,5 251771,9 12,4 13,2 13,9 14,2 14,41)Од 2004. године урађене су корекције.2)Непрофитне институционалне јединице које пружају услуге домаћинствима.136Републички завод за статистику Србије


REPUBLIC OF SERBIAREPUBLIC STATISTICAL OFFICEStudies and analysesJovan BisenićMSc Andra MilojićDragana RatkovićGoran RadisavljevićDušan GavrilovićISSN 1451-0456ISBN 978-86-84433-86-4SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTSOF THE REPUBLIC OF SERBIA1997 – 2006non-financial sectorfinancial sectorgovernment sectorhouseholds sectorsector of NPISHsgoods and services accountproduction accountgeneration of income accountallocation of primary income accountdistribution of income accountuse of income accountcapital accountexternal account of goods and servicesexternal account of primary incomes and current transfersexternal capital accountsummaryN o 77Belgrade, 2008


Studies and analysesIV. S U M M A R YStatistical Office of the Republic of Serbia 137


Studies and analyses138Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analyses1. MAIN RESULTS OF NATIONAL ACCOUNTSOF THE REPUBLIC OF SERBIA 1997–2006Statistical Office of the Republic of Serbia 139


Studies and analyses140Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesIn this chapter only the most significant results from the national accounts of the Republic ofSerbia for the period 1997–2006 are presented; however from 1999 the data for Kosovo and Metohiahave not been included. Since the System of National Accounts consists of a certain number ofconnected accounts and tables with versatile analytical applications, primarily the basicmacroeconomic aggregates are surveyed, in the first place regarding their structure. The users arefree to do a more detailed analysis in accordance with their needs.1. GROSS DOMESTIC PRODUCT – Production approachThe main and the most significant macroeconomic aggregate within the System of NationalAccounts is Gross Domestic Product (GDP), which represents the result of production activities of allresidential institutional units. Within the System of National Accounts, production is defined as a widerconception; in a way that along with material production and services connected with materialproduction it comprises all kinds of other services (financial services, then education, health service,social welfare, government administration, the activities of professional associations, humanitarianorganizations, civil associations and other non-productive services). Gross domestic product presentsthe indicator of national economic activities and is calculated on the overall economic level.There are three methods of calculating Gross domestic product: production, expenditure andincome method. Here is presented Gross domestic product (GDP) calculated applying theproduction method, as the sum of gross values added (GVA) of all residential institutional units, withadded amounts of taxes on products and subtracted subsidies on products. Gross value added isobtained by using production method, as the difference between total output (production value) andintermediate consumption (Table 1).Republic of SerbiaТable 1. Gross value added at basic pricesmill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Output 249136,0 332589,3 408488,6 836358,0 1527428,9 1920365,3 2123731,8 2664390,0 3180723,9 4007747,9Intermediate consumption ( - ) 132838,7 178320,4 215651,9 474254,6 835105,2 1059376,8 1154570,8 1479809,5 1745960,0 2308440,2Gross value added at basic prices 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7Consumption of fixed capital ( - ) 23962,7 29175,2 41166,9 69605,6 167172,2 200958,7 222321,4 231311,2 259117,9 294343,8Net value added at basic prices 92334,6 125093,7 151669,8 292497,8 525151,5 660029,8 746839,6 953269,3 1175646,0 1404963,9Starting from GVA at basic prices (the amount that producer receives from buyer for a unit ofproduced goods and services, excluding taxes on products and including subsidies on productsreceived), by adding taxes and subtracting subsidies and FISIM (Financial intermediation servicesindirectly measured), which is as a category, for the first time being calculated, we obtain GDP atcurrent prices on the level of overall economy (Table 2).Republic of SerbiaТable 2. Gross domestic product at current pricesmill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Gross value added at basic prices 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7Taxes on products 11512,8 17128,0 19388,2 36753,3 111363,7 181952,8 218180,4 264629,9 329485,3 361612,2Subsidies on products ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3FISIM 1) ( - ) 4697,8 6361,1 3638,8 8335,5 12547,5 24896,1 18760,3 26644,7 32907,2 37943,7Gross domestic product 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,91)Financial intermediation services indirectly measured.Statistical Office of the Republic of Serbia 141


Studies and analysesIn international comparisons, the sections of Classification of activities are mainly groupedinto three large segments: agriculture, industry and services. Agriculture includes fishing industry aswell, however its participation in GVA of the Republic of Serbia is small. For the period respectiveagriculture expressed trend of reduced share in GVA, and in 2006 the share amounts to 11.3%. Thesecond segment comprises the sections of mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas andwater supply and construction industry. It has a rather constant share in GVA, fluctuating by about 3percentage points in the period observed. The remaining activities make the services segment, whichhas an increasing share in GVA in the last few years (Table 3a).Republic of SerbiaТable 3. Gross value added by activitiesmill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GVA, total 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7Agriculture and fishing 18642,6 23726,9 36347,1 72138,1 137650,4 129629,5 129545,2 164799,5 174106,6 191566,9Industry and construction 31219,2 41519,9 51547,9 107336,0 191513,5 235960,9 262154,8 339480,0 402795,4 494568,4Services 66435,5 89022,1 104941,7 182629,3 363159,8 495398,1 577461,0 680301,0 857861,9 1013172,4Тable 3a. Structure of Gross value added by activitiesRepublic of Serbia in %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GVA, total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Agriculture and fishing 16,0 15,4 18,8 19,9 19,9 15,1 13,4 13,9 12,1 11,3Industry and construction 26,8 26,9 26,7 29,6 27,7 27,4 27,0 28,7 28,1 29,1Services 57,1 57,7 54,4 50,4 52,5 57,5 59,6 57,4 59,8 59,6A specific feature of the System of National Accounts is that residential institutional units aregrouped into institutional sectors according to functional principle. A set of accounts is provided foreach institutional sector defined: non-financial, financial, government, households and non-profitinstitutional units serving households (NPISHs).In the structure of GVA by institutional sectors, the non-financial sector has the largest shareand expresses fluctuating trends in the respective period: from 43.1% in 1997 to 52.5% in 2006.The financial sector comprises the National Bank of Serbia, commercial banks and otherfinancial organizations, as well as insurance companies and private-ownership pension funds, with theshare in total GVA in 1997 equal to 7.1%, in 1998 equal to 6.5%. After the years characterized bytransformation and privatization of commercial banks and sub-sectоrs of insurance, the share offinancial sector gradually declined and in 2006 equaled to 3.2%.The government sector, including also the expenditures for defense, in the creation of GVAhad the share of 17.9% in 1997 and 14.8% in 2006.The sector of households, comprising the activities of agricultural holdings and entrepreneurs,includes also the value of imputed dwelling rents. In 2006 this sector participated in GVA with 28.9%,which is a lower rate compared to 1999, 2000 and 2001, when the share noted its maximum, about35.5% on average. This is a consequence of the constant fall of agricultural production from 2002,since the same has the largest share in the creation of GVA of the households sector.Although the sector of non-profit institutional units serving households (NPISHs) comprises alarge number of legal entities, it is of the smallest economic significance and in the last two years ofthe reference period it noted constant share of 0.6% (Table 4a).142Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of SerbiaТable 4. Gross value added by institutional sectorsmill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GVA, total 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7Non-financial sector 50111,4 71134,0 90906,1 172876,2 318109,8 395687,6 443838,6 577527,8 740283,3 892574,2Financial sector 8244,6 10042,8 6630,8 11231,9 24154,0 44127,7 43546,6 42548,3 47122,8 55069,8Government sector 20761,8 25183,3 26357,6 47726,7 102364,2 144727,5 178862,0 198997,3 222135,0 251131,1Households sector 36749,1 47391,6 68300,2 128860,3 244935,5 272172,1 298261,3 359153,9 417107,7 490511,7Sector of NPISHs 1) 430,4 517,2 642,0 1408,3 2760,2 4273,6 4652,5 6353,2 8115,1 10020,91)Non-profit institutional units serving households.Тable 4a. Structure of Gross value added by institutional sectorsRepublic of Serbia in %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GVA, total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Non-financial sector 43,1 46,1 47,1 47,7 45,9 46,0 45,8 48,8 51,6 52,5Financial sector 7,1 6,5 3,4 3,1 3,5 5,1 4,5 3,6 3,3 3,2Government sector 17,9 16,3 13,7 13,2 14,8 16,8 18,5 16,8 15,5 14,8Households sector 31,6 30,7 35,4 35,6 35,4 31,6 30,8 30,3 29,1 28,9Sector of NPISHs 1) 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,61)Non-profit institutional units serving households.In this study we also presented the structure of GVA creation at basic prices according to theClassification of Activities (CA), regarding both the section and the division level. The two principalsections of activities of the Serbian economy are agriculture and manufacturing. The share of these inthe respective period varied to a considerable degree; the largest share, i.e. 19.9% noted agriculturein 2000, while in 2006 it fell to 11.2%, which evidently was the consequence of the agriculturalproduction extensive dependence upon natural (climate) conditions. The share of manufacturing, from17.3% in 1997, gained the share of 23.7% in 2000. In the following years slower structural changeswere notable, which was due to gradual recovery and adjustment to new economic circumstances,unaccomplished process of privatization and restructuring of enterprises. In 2006 the share ofmanufacturing in GVA was 18.3%.The real estate and renting activities were inclined to vary slightly regarding the share in GVAin the time given and reached 16.4% at the end of the interval. Wholesale and retail trade and repairsof motor vehicles, motorcycles and personal consumption and household goods showed an increasingtrend and in 2006 acquired the share of 12.8%. Transport, storage and communications alsoexpressed growth in the time respective, which resulted from the fact our country had become openedand mobile networks had dynamic expansion. The activity of government administration, defense andcompulsory social insurance decreased its share from 8.2% in 2003 to 4% in 2006, i.e. by 50%. Onthe other side, education, health and social work also had an ever-increasing share, as aconsequence of larger investments in the sector. Electricity, gas and water supply in the last four yearsof the respective period constantly expressed share above 4%. The remaining activities, fishing,mining and quarrying, hotels and restaurants, private households with employed persons had rathersmall share (Table 5a).GVA presented by activities, at division level (two-digit level – CA) is given in the chapterAdditional Analytical Tables.Statistical Office of the Republic of Serbia 143


Studies and analysesRepublic of SerbiaТable 5. Gross value added by activities- at basic prices -mill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GVA, total 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7A Agricul., hunt., forestry andwater works supply 18598,8 23669,7 36263,0 71900,3 137184,8 129149,7 129195,6 164438,6 173608,4 191007,7B Fishing 43,8 57,2 84,1 237,8 465,6 479,8 349,6 360,9 498,2 559,2C Mining and quarrying 2409,8 3242,0 3506,5 4541,1 8950,3 14630,7 16929,0 20985,5 25718,3 28353,8D Manufacturing 20141,1 26420,5 35488,4 85690,3 152042,4 161021,1 163900,7 208430,0 252242,3 310679,9E Electricity, gas and water supply 4007,9 5256,8 5669,0 4140,0 8311,7 30688,1 40181,2 53016,6 59563,4 74170,5F Construction 4660,4 6600,6 6884,0 12964,6 22209,1 29621,0 41143,9 57047,9 65271,4 81364,2G Wholesale and retail trade;repairs 7374,3 11812,4 15235,3 29420,9 52178,2 70293,3 87436,8 115989,6 177082,9 218254,2H Hotels and restaurants 1164,9 1570,6 1754,9 3559,1 6379,9 9374,7 11207,3 13315,3 17672,1 22589,0I Transport, storage andcommunications 8158,0 11937,3 14132,4 23750,1 50417,4 69772,9 78922,3 94817,1 125522,1 138423,3J Financial intermediation 8244,6 10042,8 6630,8 11231,9 24154,0 44182,5 43662,7 42742,4 47419,5 56254,4K Real estate, renting andbusiness activities 18206,5 23765,2 32322,6 59763,7 114431,8 136970,7 151418,2 186867,1 229341,3 278715,2L Public administration anddefense; compulsory socialsecurity 9406,9 13599,3 16412,5 24722,3 49816,5 62652,5 78997,0 74520,9 69838,3 67992,5M Education 4434,1 4731,2 5164,7 8759,9 19589,3 32053,6 43812,3 50998,5 64489,5 79004,3N Health and social work 5984,0 6871,7 7279,1 14399,1 32378,0 48469,7 55516,0 69234,1 83473,5 98762,9O Other community, social andpersonal service activities 3319,2 4505,6 5743,4 6543,3 12888,7 20547,7 25298,6 30489,2 41478,4 51637,3P Private households withemployed persons 143,0 186,0 266,0 479,0 926,0 1080,5 1189,8 1326,8 1544,3 1539,3Q Extra-territorial organizationsand bodies … … … … ... ... ... ... ... ...Тable 5a. Structure of Gross value added by activities- at basic prices -Republic of Serbia in %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GVA, total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0A Agricul., hunt., forestry andwater works supply 16,0 15,3 18,8 19,9 19,8 15,0 13,3 13,9 12,1 11,2B Fishing 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0C Mining and quarrying 2,1 2,1 1,8 1,3 1,3 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7D Manufacturing 17,3 17,1 18,4 23,7 22,0 18,7 16,9 17,6 17,6 18,3E Electricity, gas and water supply 3,4 3,4 2,9 1,1 1,2 3,6 4,1 4,5 4,2 4,4F Construction 4,0 4,3 3,6 3,6 3,2 3,4 4,2 4,8 4,5 4,8G Wholesale and retail trade;repairs 6,3 7,7 7,9 8,1 7,5 8,2 9,0 9,8 12,3 12,8H Hotels and restaurants 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3I Transport, storage andcommunications 7,0 7,7 7,3 6,6 7,3 8,1 8,1 8,0 8,7 8,1J Financial intermediation 7,1 6,5 3,4 3,1 3,5 5,1 4,5 3,6 3,3 3,3K Real estate, renting andbusiness activities 15,7 15,4 16,8 16,5 16,5 15,9 15,6 15,8 16,0 16,4L Public administration anddefense; compulsory socialsecurity 8,1 8,8 8,5 6,8 7,2 7,3 8,2 6,3 4,9 4,0M Education 3,8 3,1 2,7 2,4 2,8 3,7 4,5 4,3 4,5 4,6N Health and social work 5,1 4,5 3,8 4,0 4,7 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8O Other community, social andpersonal service activities 2,9 2,9 3,0 1,8 1,9 2,4 2,6 2,6 2,9 3,0P Private households withemployed persons 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Q Extra-territorial organizationsand bodies ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...144Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analyses1.1. Financial intermediation services indirectly measured – FISIMAs financial intermediation is very important for conducting economic activities and as it isspecific when compared to other activities, the System of National Accounts defines the financialsector as a separate institutional sector, functionally different from the others. This sector is made ofresident institutional units engaged in financial intermediation and in related subsidiary financialactivities. Financial institutional units generate liabilities in order to acquire financial means as theyengage in financial transactions. Moneys, i.e. financial funds are channeled from lenders to loantakers as the financial intermediary takes on the risk by acquiring financial means and by incurringdebts, and its output is calculated as the value of rendered services. For some services financialintermediaries charge fees and commissions, generating income from these sales, which is easy tomeasure and calculate. However, banks generate income from the difference between active andpassive interest rates, i.e. higher rates charged for lending and lower rates payable for receiveddeposits. This interest margin presents FISIM (Financial intermediation services indirectly measured)which, in an indirect way, indicates the value of rendered services of financial intermediation.This value is included in the value of output of the financial sector as an imputed fee forbanking services, increasing GDP in this way. The total value obtained through FISIM is an incomefrom financial assets receivable by financial intermediaries, reduced by payable interests and itexcludes incomes from investments of own funds as they are not result of financial intermediation.Exclusion of FISIM would create a wrong impression that banks decrease GDP instead of generatingit. At the same time, FISIM can be shown, on consumption side, as intermediate consumption of otherinstitutional sectors, as final consumption of households or as exports to non-residents. SNA offerstwo solutions for this:1. to present the total sum as intermediate consumption of the nominal sector – of bankingservices users, or2. to allocate it to the users from existing sectors on the basis of the differences betweenactive and passive interest rates and reference rate.Within the CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development andStabilization) project, and in accordance with recommendation by international experts, for the firsttime we expressed FISIM (previously included in financial sector output) also as intermediateconsumption of nominal sector on the overall economic level. This is due the fact we still cannotallocate FISIM to institutional sectors. The respectable observance of this methodological solution tothe whole time series of data available influenced the GDP revision in relation to the data publishedbefore (Table 6).Table 6. Financial intermediation services indirectly measured − FISIMRepublic of Serbiamill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GDP, total 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,9FISIM 1) 4697,8 6361,1 3638,8 8335,5 12547,5 24896,1 18760,3 26644,7 32907,2 37943,7Share of GDP, % 3,9 3,9 1,8 2,2 1,6 2,5 1,6 1,9 1,9 1,91)Financial intermediation services indirectly measured.Statistical Office of the Republic of Serbia 145


Studies and analyses2. USE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT – Expenditure approachGross domestic product (GDP) by expenditure approach, presents the sum of the followingaggregates: final consumption (households, non-profit institutiutional units serving households andgovernment), gross fixed capital formation (GFCF), the changes in inventories and exports minusimports of goods and services. The consumption of goods and services in production process(intermediate consumption) and GFCF are not to be regarded as final consumption. Final consumptionis presented through expenditures or through acquisition, i.e. end-use of goods and services for directmeeting of individual or collective needs and desires.The structure of the use of GDP in 2006 was changed relative to previous years and thesame indicates the significant features of national economy. The final consumption expenditures(individual and collective) have the largest share. The individual consumption expenditure (comprisingindividual consumption of institutional sectors of households, NPISHs and government) equaled87.8% of GDP and the collective government consumption expenditure equaled 5.8% of GDP. The finalconsumption structure is given in Graph 1.The expenditures of NPISHs andgovernment (excluding GFCF) that aretransferred irreversible as social transfers inkind to the sector of households, together withhousehold expenditures for individualconsumption - they create the actual individualconsumption of households. From 2002 thecalculation of household final consumptionexpenditure has been performed in a direct,methodologically consistent and very detailedway according to the Classification of IndividualConsumption by Purpose (COICOP), while forearlier years the value of individualconsumption had been obtained as a residualGraph 1. Final consumption, 2006Individualconsumption93,8%Collectiveconsumption6,2%item. The expenditure of households for final consumption consists of the expenditure of residenthouseholds for the goods and services that are used to directly meet the needs and demands of thecommunity members. Both SNA93 and ESA95 attempt to clearly separate the household expendituresfor final consumption from other expenditures or usage in the System, considering in the first place thefact that households may be active producers. Not only goods and services directly paid for (cash,non-cash, at sight, credit) fall within the scope of subject expenditures, but also the acquisition throughreceipts in kind or from own production. The revision of individual consumption data for 2004, 2005and 2006 was carried out through the implementation of the OECD-Eurostat-EFTA project andintended for the purpose of the survey of non-observed economy in the West Balkan countries, whichextended from April 2007 to February 2008. The revision was conducted in accordance with thecurrent Eurostat methodology. The Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP)includes twelve main categories that were presented in Table 7.The expenditure for individual consumption of the government sector according to theClassification of the Functions of Government (COFOG) relate to the division of education, health,social insurance, partly to culture and sport activities. Collective consumption of the government sectorcovers the expenditures of government administration, legislation execution and implementation,defense, public order and peace, economic operations, environment, etc.The share of GFCF, which presents the frame of continual economic development, has notedpermanent increase since 2002, however the growth has been significant since 2004, reaching 20.8%of GDP in 2006 (Table 8a).146Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of SerbiaТable 7. Final consumption expenditure of households by purposeIn mill. RSD Structure, %2002 2003 2004 1) 2005 2006 2002 2003 2004 1) 2005 2006Total 925871,5 1015500,0 1222023,8 1492528,6 1744465,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01. Food and non-alcoholicbeverages 275608,8 285047,3 309800,6 362704,9 411153,5 29,8 28,1 25,4 24,3 23,62. Alcoholic beverages, tobacco 50414,3 55581,4 61568,1 65310,0 77137,7 5,4 5,5 5,0 4,4 4,43. Clothing and footwear 41896,8 45168,6 48953,1 59577,3 71324,8 4,5 4,4 4,0 4,0 4,14. Housing, water, electricity, gasand other fuels 189036,3 216346,9 259858,2 308102,1 346164,4 20,4 21,3 21,3 20,6 19,85. Furnishings, householdsequipment and routinemaintenance of the house 37328,7 38541,4 47033,7 65350,9 72490,0 4,0 3,8 3,8 4,4 4,26. Health 19949,9 21783,8 31079,5 45471,3 60524,7 2,2 2,1 2,5 3,0 3,57. Transport 72749,4 84891,3 125719,3 156971,2 188798,5 7,9 8,4 10,3 10,5 10,88. Communication 30818,6 32706,0 39389,0 50127,8 59762,3 3,3 3,2 3,2 3,4 3,49. Recreation and culture 25162,3 28573,3 40207,3 55659,0 73094,5 2,7 2,8 3,3 3,7 4,210. Education 10374,1 10892,7 14687,1 18922,0 20637,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,211. Restaurants and hotels 26654,9 27043,5 32163,6 37642,9 42924,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,512. Miscellaneous goods andservices 33984,5 39081,5 46620,5 60893,1 74975,3 3,7 3,8 3,8 4,1 4,3Net purchases abroad(residents / non-residents) -2949,6 -4340,6 -4395,8 -5718,4 -6294,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4Transfers by government andNPISHs 2) sectors 114842,5 134182,9 169339,6 211514,5 251771,9 12,4 13,2 13,9 14,2 14,41)From 2004 revisions applicable.2)Non-profit institutional units serving households.The external trade was given through exports and imports of goods and services and in 2006the exports made up 31.5% and imports 52.2% of GDP. In the last three years of the respective periodthe deficit in external trade of goods was especially expressive, particularly in the last quarter 2004,when due to the expected introduction (01/01/2005) of the Value added tax (VAT), the imports of allcategories of goods drastically increased, which came as burden to balance sheets and inventories,on the basis of which we calculate the changes in inventories and that also influenced the subjectlarge share in 2004, amounting to 10.5% of GDP. Furthermore from 2004 “statistical discrepancy” itemhas been introduced, which indicates disproportion, i.e. discrepancy between the results of GDPcalculation by the production and the expenditure approach and that generally appears with transitioncountries, even now with us, when we only anticipate or introduce international standards(International accounting standards − IAS, other various classifications, etc). Therefore we haveinconsistency of calculation of basic macroeconomic categories and “statistical discrepancy”, whichwill be gradually reduced with overall inception of international standards and calculation methods andeventually will completely disappear from our System of national accounts. The exports value wasexpressed according to FOB parity or FCO export country border, and the value of imports accordingto CIF parity or FCO import country border. The calculations were carried out pursuant to currentexchange rates applied for the definition of customs basis. The external trade data also included theestimated data on the deliveries and purchases of goods and services to and from Montenegro,according to the previous surveys of inter-republic trade. In 2004 for the first time we had theregistered data on the trade of goods with Montenegro, which were shown as a part of external tradedata. Pursuant to these data conducted was the revision of the previously published data on the tradeof goods and services with Montenegro.Statistical Office of the Republic of Serbia 147


Studies and analysesRepublic of SerbiaТable 8. Use of Gross domestic productmill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GDP, total 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,9Final consumption expenditure 115196,4 160629,2 198887,1 376162,0 799136,6 1040482,5 1146500,3 1340600,1 1599682,5 1859530,8Individual consumption expenditure 99737,4 141062,2 176086,0 335086,7 709292,1 925871,5 1015500,0 1222023,8 1492528,6 1744465,0Households sector and NPISHs 86642,3 126127,0 160334,5 300999,3 639186,8 820111,0 891190,3 1066797,3 1297699,0 1512141,0Government sector 13095,1 14935,2 15751,5 34087,4 70105,3 105760,5 124309,7 155226,5 194829,6 232324,0Collective consumption expenditure 15459,0 19567,0 22801,1 41075,3 89844,5 114611,0 131000,3 118576,3 107153,9 115065,8Gross fixed capital formation 12583,7 16604,1 22650,7 48842,2 81292,8 120502,0 188874,8 265714,2 319858,9 412752,1Changes in inventories 2748,6 -1065,2 -1008,9 -15100,7 24489,5 16187,6 38511,2 145661,0 80079,3 57167,9Statistical discrepancy 1) - - - - - - - 21359,0 42581,0 68210,5Exports of goods and services 2) 21864,4 35981,1 23453,4 41737,4 187297,6 222430,6 259330,5 341190,8 484237,5 626971,5Imports of goods and services 2) ( - ) 30680,3 48993,6 37388,8 64730,6 323640,1 415772,0 495609,4 726426,3 834498,7 1036867,91)From 2004 the item “statistical discrepancy” is presented separately.2) The trade of goods and services with Montenegro included.Тable 8a. Structure of the use of Gross domestic productRepublic of Serbia in %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GDP, total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Final consumption expenditure 94,6 98,5 96,3 97,2 104,0 105,8 100,8 96,6 94,5 93,5Individual consumption expenditure 81,9 86,5 85,2 86,6 92,3 94,1 89,3 88,0 88,2 87,8Households sector and NPISHs 71,2 77,3 77,6 77,8 83,2 83,4 78,3 76,9 76,7 76,1Government sector 10,8 9,2 7,6 8,8 9,1 10,7 10,9 11,2 11,5 11,7Collective consumption expenditure 12,7 12,0 11,0 10,6 11,7 11,6 11,5 8,5 6,3 5,8Gross fixed capital formation 10,3 10,2 11,0 12,6 10,6 12,2 16,6 19,1 18,9 20,8Changes in inventories 2,3 -0,7 -0,5 -3,9 3,2 1,6 3,4 10,5 4,7 2,9Statistical discrepancy 1) - - - - - - - 1,5 2,5 3,4Exports of goods and services 2) 18,0 22,1 11,4 10,8 24,4 22,6 22,8 24,6 28,6 31,5Imports of goods and services 2) ( - ) 25,2 30,0 18,1 16,7 42,1 42,3 43,6 52,3 49,3 52,21)From 2004 the item “statistical discrepancy” is presented separately.2) The trade of goods and services with Montenegro included.148Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analyses3. GROSS DOMESTIC PRODUCT, GROSS NATIONAL INCOMEAND GROSS DISPOSABLE INCOME IN USD, EUR AND PER CAPITAAlong with the calculation in national currency, for the purpose of international comparisons,the recalculations of GDP and other macroeconomic aggregates into USD and EUR were carried outaccording to the average annual exchange rate. Also, GDP per capita is regarded as one of the basicand most frequently used indicators of economic development. It represents the total amount of goodsand services produced on average by each inhabitant in a country and it is calculated according to theestimated total population number in mid-year (Table 9).Gross national income (GNI) is equal to the sum of GDP and the balance of primary income(labor and capital) from abroad. In difference to GDP, which is a measure of production, GNI is ameasure of income. In the system of accounts, this aggregate presents a balance item of Allocation ofprimary income account for the total economy.Gross disposable income (GDI) is equal to the sum of GNI and the balance of currenttransfers in money and kind from abroad. In the system of accounts, this aggregate is a balance itemof Distribution of income account for the total economy.Republic of SerbiaТable 9. Gross domestic product , Gross nacional income andGross disposable income1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GDP, total, mill. RSD 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,9GDP, per capita, in RSD 12154 16327 27398 51476 102430 131177 152075 185994 227388 268198Number of mid-year population,in thousands 10014,0 9993,0 7540,4 7516,3 7503,4 7500,0 7480,6 7463,2 7440,8 7411,6GDP, total, mill. USD 21278,5 17509,5 18787,9 23593,5 11581,1 15277,3 19755,1 23776,4 25361,2 29603,7GDP, per capita, USD 2124,9 1752,2 2491,6 3139,0 1543,4 2037,0 2640,9 3185,8 3408,4 3994,3Average exchange rate, USD 5,7200 9,3181 10,9961 16,3990 66,3647 64,3983 57,5854 58,3814 66,7138 67,1458GDP, total, mill. EUR … … 17604,9 25717,0 12928,5 16213,8 17486,8 19128,0 20407,6 23610,0GDP, per capita, EUR … … 2334,7 3421,5 1723,0 2161,8 2337,6 2563,0 2742,7 3185,6Average exchange rate, EUR … … 11,7350 15,0449 59,4482 60,6785 65,0553 72,5689 82,9074 84,1916GNI, total, mill. RSD 121850,1 163248,8 206681,4 386893,9 768974,6 979129,6 1129775,8 1375488,4 1673700,9 1965927,9GNI, per capita, in RSD 12168 16336 27410 51474 102483 130550 151028 184304 224937 265251GNI, total, mill. USD 21302,5 17519,5 18795,9 23592,5 11587,1 15204,3 19619,1 23560,4 25087,8 29278,5GNI, per capita, USD 2127,3 1753,2 2492,7 3138,8 1544,2 2027,2 2622,7 3156,9 3371,7 3950,4GNI, total, mill. EUR … … 17612,4 25716,0 12935,2 16136,4 17366,4 18954,2 20187,6 23350,6GNI, per capita, EUR … … 2335,7 3421,3 1723,9 2151,5 2321,5 2539,7 2713,1 3150,6GDI, total, mill. RSD 123554,1 169342,8 213993,9 408028,2 886662,0 1103031,9 1275754,8 1588055,1 1899606,9 2177764,5GDI, per capita, in RSD 12338 16946 28380 54285 118168 147070 170542 212786 255297 293833GDI, total, mill. USD 21600,4 18173,5 19460,9 24881,3 13360,4 17128,3 22154,1 27201,4 28474,0 32433,4GDI, per capita, USD 2157,0 1818,6 2580,9 3310,3 1780,6 2283,8 2961,5 3644,8 3826,8 4376,0GDI, total, mill. EUR … … 18235,5 27120,7 14914,9 18178,3 19610,3 21883,4 22912,4 25866,8GDI, per capita, EUR … … 2418,4 3608,2 1987,7 2423,8 2621,5 2932,2 3079,3 3490,1Statistical Office of the Republic of Serbia 149


Studies and analyses2. SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS FOR THE TOTAL ECONOMYAccount 0: Goods and services accountAccount 1: Production accountAccount 2: Generation of income accountAccount 3: Allocation of primary income accountAccount 4: Distribution of income accountAccount 5: Use of income accountAccount 6: Capital accountAccount 7: External account of goods and servicesAccount 8: External account of primary incomes and currenttransfersAccount 9: External capital accountStatistical Office of the Republic of Serbia 151


Studies and analyses152Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia2. SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS FOR THE TOTAL ECONOMYACCOUNT 0: GOODS AND SERVICES ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Output 249136,0 332589,3 408488,6 836358,0 1527428,9 1920365,3 2123731,8 2664390,0 3180723,9 4007747,9P.11 Market output 196411,8 266790,1 325327,3 671622,3 1208539,0 1524320,2 1676499,0 2161131,5 2636909,9 3389660,2P.12 Output for own final use 23595,4 30367,0 43102,7 84339,9 151334,1 163788,0 179193,9 215551,0 227413,4 255746,0P.13 Other non-market output 29128,8 35432,2 40058,6 80395,8 167555,8 232257,1 268038,9 287707,5 316400,6 362341,7D.21 Taxes on products 11512,8 17128,0 19388,2 36753,3 111363,7 181952,8 218180,4 264629,9 329485,3 361612,2D.31 Subsidies on products ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3P.7 Imports of goods and services 1) 30680,3 48993,6 37388,8 64730,6 323640,1 415772,0 495609,4 726426,3 834498,7 1036867,9P.71 Imports of goods 27150,9 43037,5 33745,3 57906,8 289448,8 367633,6 438597,3 640501,6 712966,2 879261,9P.72 Imports of services 3529,4 5956,1 3643,5 6823,8 34191,3 48138,4 57012,1 85924,7 121532,5 157606,0Disposable resources 289929,6 396830,7 463273,0 934231,0 1939869,2 2483875,6 2806547,9 3620979,3 4305306,4 5371016,7Uses 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.2 Intermediate consumption 137536,5 184681,5 219290,7 482590,1 847652,7 1084272,9 1173331,1 1506454,2 1778867,2 2346383,9P.3 Final consumption expenditure 115196,4 160629,2 198887,1 376162,0 799136,6 1040482,5 1146500,3 1340600,1 1599682,5 1859530,8P.31 Individual consumption expenditure 99737,4 141062,2 176086,0 335086,7 709292,1 925871,5 1015500,0 1222023,8 1492528,6 1744465,0P.32 Collective consumptionexpenditure 15459,0 19567,0 22801,1 41075,3 89844,5 114611,0 131000,3 118576,3 107153,9 115065,8P.51 Gross fixed capital formation 12583,7 16604,1 22650,7 48842,2 81292,8 120502,0 188874,8 265714,2 319858,9 412752,1P.52 Changes in inventories 2) 2748,6 -1065,2 -1008,9 -15100,7 24489,5 16187,6 38511,2 167020,0 122660,3 125378,4P.6 Exports of goods and services 1) 21864,4 35981,1 23453,4 41737,4 187297,6 222430,6 259330,5 341190,8 484237,5 626971,5P.61 Exports of goods 17308,8 28317,8 18673,5 33008,3 126282,3 150496,6 177722,0 227925,2 339806,1 446080,0P.62 Exports of services 4555,6 7663,3 4779,9 8729,1 61015,3 71934,0 81608,5 113265,6 144431,4 180891,5Used resources 289929,6 396830,7 463273,0 934231,0 1939869,2 2483875,6 2806547,9 3620979,3 4305306,4 5371016,7Republic of SerbiaACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Output 249136,0 332589,3 408488,6 836358,0 1527428,9 1920365,3 2123731,8 2664390,0 3180723,9 4007747,9P.11 Market output 196411,8 266790,1 325327,3 671622,3 1208539,0 1524320,2 1676499,0 2161131,5 2636909,9 3389660,2P.12 Output for own final use 23595,4 30367,0 43102,7 84339,9 151334,1 163788,0 179193,9 215551,0 227413,4 255746,0P.13 Other non-market output 29128,8 35432,2 40058,6 80395,8 167555,8 232257,1 268038,9 287707,5 316400,6 362341,7D.21 Taxes on products 11512,8 17128,0 19388,2 36753,3 111363,7 181952,8 218180,4 264629,9 329485,3 361612,2D.31 Subsidies on products ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3UsesP.2 Intermediate consumption 137536,5 184681,5 219290,7 482590,1 847652,7 1084272,9 1173331,1 1506454,2 1778867,2 2346383,9B.1g Gross domestic product 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,9K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 23962,7 29175,2 41166,9 69605,6 167172,2 200958,7 222321,4 231311,2 259117,9 294343,8B.1n Net domestic product 97750,1 133980,4 165426,6 317304,7 601404,2 782872,0 915286,0 1156787,6 1432822,6 1693421,11) The trade of goods and services with Montenegro included.2) From 2004 the item “changes in inventories” contains statistical discrepancy.Statistical Office of the Republic of Serbia 153


Studies and analysesRepublic of Serbia2. SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS FOR THE TOTAL ECONOMY (continued)ACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.1g Gross domestic product 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,9UsesD.1 Compensation of employees 75576,0 86625,2 97841,5 171265,9 349861,5 475090,2 578582,7 672874,3 814861,6 942579,8D.11 Wages and salaries 63955,3 70642,5 79153,6 143121,2 292922,5 403568,0 501001,8 572576,8 708778,5 807377,3D.12 Employers' social contributions 11620,7 15982,7 18687,9 28144,7 56939,0 71522,2 77580,9 100297,5 106083,1 135202,5D.2 Taxes on production and imports 14271,5 20919,9 23849,8 44685,3 130813,1 210663,7 250510,4 293657,2 353638,6 394487,7D.21 Taxes on products 11512,8 17128,0 19388,2 36753,3 111363,7 181952,8 218180,4 264629,9 329485,3 361612,2D.211 Value added type taxes (VAT) - - - - - - - - 192006,6 218930,6D.212 Taxes and duties on importsexcluding VAT 2191,5 4497,0 4234,1 8170,7 14668,5 24712,2 29236,7 34287,6 38964,7 45266,9D.214 Taxes on products except VAT,import and export taxes 9321,3 12631,0 15154,1 28582,6 96695,2 157240,6 188943,7 230342,3 98514,0 97414,7D.29 Other taxes 2758,7 3791,9 4461,6 7932,0 19449,4 28710,9 32330,0 29027,3 24153,3 32875,5D.3 Subsidies ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 44970,8 43513,1D.31 Subsidies on products ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3D.39 Other subsidies on production ( - ) ... ... ... ... ... … … … 5569,3 8301,8B.2g Gross operating surplus 14545,3 33875,3 51887,4 103963,2 177258,6 198438,4 216710,2 306794,8 416492,6 475773,5K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 22594,3 27411,8 38623,0 64387,8 156945,2 187131,8 207022,3 212641,5 239816,9 270391,9B.2n Net operating surplus -8049,0 6463,5 13264,4 39575,4 20313,4 11306,6 9687,9 94153,3 176675,7 205381,6B.3g Gross mixed income 18719,5 23615,4 35007,4 70606,8 133206,7 133852,9 122777,8 149239,4 151918,5 218437,0K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 1368,4 1763,4 2543,9 5217,8 10227,0 13826,9 15299,1 18669,7 19301,0 23951,9B.3n Net mixed income 17351,1 21852,0 32463,5 65389,0 122979,7 120026,0 107478,7 130569,7 132617,5 194485,1154Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia2. SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS FOR THE TOTAL ECONOMY (continued)ACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.2g Gross operating surplus 14545,3 33875,3 51887,4 103963,2 177258,6 198438,4 216710,2 306794,8 416492,6 475773,5B.3g Gross mixed income 18719,5 23615,4 35007,4 70606,8 133206,7 133852,9 122777,8 149239,4 151918,5 218437,0D.1 Compensation of employees 75576,0 86625,2 97841,5 171265,9 349861,5 475090,2 578582,7 672874,3 818237,2 947265,4D.11 Wages and salaries 63955,3 70642,5 79153,6 143121,2 292922,5 403568,0 501001,8 572576,8 711566,8 811248,8D.12 Employers' social contributions 11620,7 15982,7 18687,9 28144,7 56939,0 71522,2 77580,9 100297,5 106670,4 136016,6D.2 Taxes on production and imports 14271,5 20919,9 23849,8 44685,3 130813,1 210663,7 250510,4 293657,2 353638,6 394487,7D.3 Subsidies ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 44970,8 43513,1D.31 Subsidies on products ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3D.39 Other subsidies on production ( - ) ... ... ... … … … … … 5569,3 8301,8D.4 Property income 15935,4 22644,8 24574,6 55970,7 75754,1 84293,0 91029,7 110136,2 171305,1 225422,7D.41 Interest 13992,8 19734,0 19916,3 45961,4 59616,3 65586,8 61630,0 79352,1 105888,1 146788,2P.119 Adjustment for FISIM ( - ) 4697,8 6361,1 3638,8 8335,5 12547,5 24896,1 18760,3 26644,7 32907,2 37943,7D.42 Distributed income of corporations ... 401,3 415,0 422,5 2159,2 2820,8 8033,2 11541,8 38204,1 44876,1D.43 Reinvested earnings on directforeign investment ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...D.44 Attributed to insurancepolicyholders 1942,6 2509,5 4243,3 9586,8 13978,6 15742,8 17450,8 14520,1 21310,1 26183,5D.45 Rents ... ... ... ... ... 142,6 3915,7 4722,2 5902,8 7574,9UsesD.4 Property income 15798,1 22551,6 24486,7 55987,1 75355,9 88994,1 98861,3 122746,6 192920,3 251945,3D.41 Interest 13855,5 19640,8 19828,4 45977,8 59218,1 70287,9 69461,6 91962,5 127503,3 173310,8P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Distributed income of corporations … 401,3 415,0 422,5 2159,2 2820,8 8033,2 11541,8 38204,1 44876,1D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders 1942,6 2509,5 4243,3 9586,8 13978,6 15742,8 17450,8 14520,1 21310,1 26183,5D.45 Rents … … … … … 142,6 3915,7 4722,2 5902,8 7574,9B.5g Gross national income 121850,1 163248,8 206681,4 386893,9 768974,6 979129,6 1129775,8 1375488,4 1673700,9 1965927,9K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 23962,7 29175,2 41166,9 69605,6 167172,2 200958,7 222321,4 231311,2 259117,9 294343,8B.5n Net national income 97887,4 134073,6 165514,5 317288,3 601802,4 778170,9 907454,4 1144177,2 1414583,0 1671584,1Statistical Office of the Republic of Serbia 155


Studies and analysesRepublic of Serbia2. SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS FOR THE TOTAL ECONOMY (continued)ACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.5g Gross national income 121850,1 163248,8 206681,4 386893,9 768974,6 979129,6 1129775,8 1375488,4 1673700,9 1965927,9D.5 Current taxes on income, wealth, etc. 5043,9 5566,6 5025,9 9152,1 39376,7 63025,9 60626,4 81694,8 95783,0 122217,1D.61 Social contributions 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 214986,8 267891,0D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind 15002,5 25803,6 27951,2 52359,9 111016,0 174733,7 187882,8 208864,5 264873,6 318452,5D.7 Other current transfers 21686,5 37604,3 47381,8 92419,7 222388,6 245292,7 306684,5 416303,3 527370,0 636748,3D.71 Net non-life insurance premiums 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33431,6D.72 Non-life insurance claims 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33431,6D.73 Current transfers within generalgovernment ... ... ... ... ... 1631,6 59627,0 85996,9 107114,3 96161,2D.74 Current international cooperation ... ... ... 4444,1 39221,5 31943,7 27492,8 27906,5 22092,9 15488,0D.75 Miscellaneous current transfers 14900,7 29593,5 34914,6 67742,4 144775,9 163958,4 166468,3 258489,1 342557,0 458235,9UsesD.5 Current taxes on income, wealth, etc. 5043,9 5566,6 5025,9 9152,1 39376,7 63025,9 60626,4 81694,8 95783,0 122217,1D.61 Social contributions 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 215574,1 268705,1D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind 15002,5 25803,6 27951,2 52359,9 111016,0 174733,7 187882,8 208864,5 264873,6 318452,5D.7 Other current transfers 19982,5 31510,3 40069,3 71285,4 104701,2 121390,4 160705,5 203736,6 300876,7 424097,6D.71 Net non-life insurance premiums 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33431,6D.72 Non-life insurance claims 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33431,6D.73 Current transfers within generalgovernment ... ... ... ... ... 1631,6 59627,0 85996,9 107114,3 96161,2D.74 Current international cooperation ... ... ... ... ... 2,1 82,1 175,3 144,1 178,8D.75 Miscellaneous current transfers 13196,7 23499,5 27602,1 51052,2 66310,0 71997,7 47900,0 73653,6 138012,5 260894,4B.6g Gross disposable income 123554,1 169342,8 213993,9 408028,2 886662,0 1103031,9 1275754,8 1588055,1 1899606,9 2177764,5K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 23962,7 29175,2 41166,9 69605,6 167172,2 200958,7 222321,4 231311,2 259117,9 294343,8B.6n Net disposable income 99591,4 140167,6 172827,0 338422,6 719489,8 902073,2 1053433,4 1356743,9 1640489,0 1883420,7Republic of SerbiaACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.6g Gross disposable income 123554,1 169342,8 213993,9 408028,2 886662,0 1103031,9 1275754,8 1588055,1 1899606,9 2177764,5UsesP.3 Final consumption expenditure 115196,4 160629,2 198887,1 376162,0 799136,6 1040482,5 1146500,3 1340600,1 1599682,5 1859530,8P.31 Individual consumption expenditure 99737,4 141062,2 176086,0 335086,7 709292,1 925871,5 1015500,0 1222023,8 1492528,6 1744465,0P.32 Collective consumptionexpenditure 15459,0 19567,0 22801,1 41075,3 89844,5 114611,0 131000,3 118576,3 107153,9 115065,8B.8g Gross saving 8357,7 8713,6 15106,8 31866,2 87525,4 62549,4 129254,5 247455,0 299924,4 318233,7K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 23962,7 29175,2 41166,9 69605,6 167172,2 200958,7 222321,4 231311,2 259117,9 294343,8B.8n Net saving -15605,0 -20461,6 -26060,1 -37739,4 -79646,8 -138409,3 -93066,9 16143,8 40806,5 23889,9156Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia2. SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS FOR THE TOTAL ECONOMY (continued)ACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTmill. RSDChanges in liabilities 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.8n Net saving -15605,0 -20461,6 -26060,1 -37739,4 -79646,8 -138409,3 -93066,9 16143,8 40806,5 23889,9D.9 Capital transfers, receivable 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 527,2 1408,5 1417,5 13276,0 16325,5D.91 Capital taxes 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 219,6 199,7 266,8 429,4 543,5D.92 Investment grants … … … … … … … … 11142,4 10905,4D.99 Other capital transfers … … … … … 307,6 1208,8 1150,7 1704,2 4876,6D.9 Capital transfers, payable ( - ) 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 427,8 1193,8 1269,5 11985,5 14967,6D.91 Capital taxes ( - ) 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 219,6 199,7 266,8 429,4 543,5D.92 Investment grants ( - ) … … … … … … … … 11142,4 10905,4D.99 Other capital transfers ( - ) … … … … … 208,2 994,1 1002,7 413,7 3518,7Changes in assetsP.51 Gross fixed capital formation 12583,7 16604,1 22650,7 48842,2 81292,8 120502,0 188874,8 265714,2 319858,9 412752,1K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 23962,7 29175,2 41166,9 69605,6 167172,2 200958,7 222321,4 231311,2 259117,9 294343,8P.52 Changes in inventories 2748,6 -1065,2 -1008,9 -15100,7 24489,5 16187,6 38511,2 167020,0 122660,3 125378,4K.2 Acquisitions less disposals of nonproducednon-financial assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... -56738,2K.21 Acquisitions less disposals of landand other tangible non-producedassets ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...K.22 Acquisitions less disposals ofintangible non-produced assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... -56738,2B.9 Net lending ( + ) /net borrowing ( - ) -6974,6 -6825,3 -6535,0 -1875,3 -18256,9 -74040,8 -97916,8 -185131,2 -141304,3 -161800,7Republic of SerbiaACCOUNT 7: EXTERNAL ACCOUNT OF GOODS AND SERVICESmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.7 Imports of goods and services 1) 30680,3 48993,6 37388,8 64730,6 323640,1 415772,0 495609,4 726426,3 834498,7 1036867,9P.71 Imports of goods 27150,9 43037,5 33745,3 57906,8 289448,8 367633,6 438597,3 640501,6 712966,2 879261,9P.72 Imports of services 3529,4 5956,1 3643,5 6823,8 34191,3 48138,4 57012,1 85924,7 121532,5 157606,0UsesP.6 Exports of goods and services 1) 21864,4 35981,1 23453,4 41737,4 187297,6 222430,6 259330,5 341190,8 484237,5 626971,5P.61 Exports of goods 17308,8 28317,8 18673,5 33008,3 126282,3 150496,6 177722,0 227925,2 339806,1 446080,0P.62 Exports of services 4555,6 7663,3 4779,9 8729,1 61015,3 71934,0 81608,5 113265,6 144431,4 180891,5B.11 External balance of goods andservices 8815,9 13012,5 13935,4 22993,2 136342,5 193341,4 236278,9 385235,5 350261,2 409896,41)The trade of goods and services with Montenegro included.Statistical Office of the Republic of Serbia 157


Studies and analyses2. SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS FOR THE TOTAL ECONOMY (continued)ACCOUNT 8: EXTERNAL ACCOUNT OF PRIMARY INCOMES AND CURRENT TRANSFERSRepublic of Serbiamill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.11 External balance of goods andservices 8815,9 13012,5 13935,4 22993,2 136342,5 193341,4 236278,9 385235,5 350261,2 409896,4D.1 Compensation of employees ... ... ... ... ... ... ... ... 369,4 552,9D.11 Wages and salaries … … … … … … … … 301,1 450,6D.12 Employers' social contributions … … … … … … … … 68,3 102,3D.2 Taxes on production and imports ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...D.21 Taxes on products ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...D.211 Value added type taxes (VAT) … … … … … … … … … …D.212 Taxes and duties on importsexcluding VAT … … … … … … … … … …D.214 Taxes on products except VAT,import and export taxes … … … … … … … … … …D.29 Other taxes … … … … … … … … … …D.3 Subsidies ( - ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...D.31 Subsidies on products ( - ) … … … … … … … … … …D.39 Other subsidies on production ( - ) … … … … … … … … … …D.4 Property income 194,5 428,6 373,9 885,5 2787,3 8693,8 11805,0 17280,9 28153,2 39548,9D.41 Interest 194,5 428,6 373,9 885,5 2787,3 8693,8 11805,0 17280,9 28153,2 39548,9D.42 Distributed income of corporations … … … … … … … … … …D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders … … … … … … … … … …D.45 Rents … … … … … … … … … …D.5 Current taxes on income, wealth, etc. … … … … … … … … … …D.61 Social contributions … … … … … … … … 655,6 916,4D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind … … … … … … … … … …D.7 Other current transfers 1967,7 3345,2 2870,0 4657,3 24820,4 23827,4 25337,6 35028,8 55772,7 104277,4D.71 Net non-life insurance premiums … … … … … … … … … …D.72 Non-life insurance claims … … … … … … … … … …D.74 Current international cooperation … … … … … … … … … …D.75 Miscellaneous current transfers 1967,7 3345,2 2870,0 4657,3 24820,4 23827,4 25337,6 35028,8 55772,7 104277,4UsesD.1 Compensation of employees ... ... ... ... ... ... ... ... 3745,0 5238,5D.11 Wages and salaries … … … … … … … … 3089,4 4322,1D.12 Employers' social contributions … … … … … … … … 655,6 916,4D.2 Taxes on production and imports ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...D.21 Taxes on products ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...D.211 Value added type taxes (VAT) … … … … … … … … … …D.212 Taxes and duties on importsexcluding VAT … … … … … … … … … …D.214 Taxes on products except VAT,import and export … … … … … … … … … …D.29 Other taxes … … … … … … … … … …D.3 Subsidies ( - ) … … … … … … … … … …D.31 Subsidies on products ( - ) … … … … … … … … … …D.39 Other subsidies on production ( - ) … … … … … … … … … …D.4 Property income 331,8 521,8 461,8 869,1 3185,5 3992,7 3973,4 4670,5 6538,0 13026,3D.41 Interest 331,8 521,8 461,8 869,1 3185,5 3992,7 3973,4 4670,5 6538,0 13026,3D.42 Distributed income of corporations … … … … … … … … … …D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders … … … … … … … … … …D.45 Rents … … … … … … … … … …158Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analyses2. SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS FOR THE TOTAL ECONOMY (continued)ACCOUNT 8: EXTERNAL ACCOUNT OF PRIMARY INCOMES AND CURRENT TRANSFERS (continued)Republic of Serbiamill. RSDUses 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006D.5 Current taxes on income, wealth, etc. … … … … … … … … … …D.61 Social contributions … … … … … … … … 68,3 102,3D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind … … … … … … … … … …D.7 Other current transfers 3671,7 9439,2 10182,5 25791,6 142507,8 147729,7 171316,6 247595,5 282266,0 316928,1D.71 Net non-life insurance premiums … … … … … … … … … …D.72 Non-life insurance claims … … … … … … … … … …D.74 Current international cooperation - - - 4444,1 39221,5 31941,6 27410,7 27731,2 21948,8 15309,2D.75 Miscellaneous current transfers 3671,7 9439,2 10182,5 21347,5 103286,3 115788,1 143905,9 219864,3 260317,2 301618,9B.12 Current external balance 6974,6 6825,3 6535,0 1875,3 18256,9 74140,2 98131,5 185279,2 142594,8 219896,8Republic of SerbiaACCOUNT 9: EXTERNAL CAPITAL ACCOUNTmill. RSDChanges in liabilities 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.12 Current external balance 6974,6 6825,3 6535,0 1875,3 18256,9 74140,2 98131,5 185279,2 142594,8 219896,8D.9 Capital transfers, receivable … … … … … … 2,1 … 312,9 314,2D.91 Capital taxes … … … … … … … … … …D.92 Investment grants … … … … … … … … … …D.99 Other capital transfers … … … … … ... 2,1 ... 312,9 314,2D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … … … … 99,4 216,8 148,0 1603,4 1672,1D.91 Capital taxes ( - ) … … … … … … … … … …D.92 Investment grants ( - ) … … … … … … … … … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … … … … 99,4 216,8 148,0 1603,4 1672,1Changes in assetsK.2 Acquisitions less disposals of nonproducednon-financial assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56738,2K.21 Acquisitions less disposals of landand other tangible non-producedassets … … … … … ... ... ... ... ...K.22 Acquisitions less disposals ofintangible non-produced assets … … … … … ... ... ... ... 56738,2B.9 Net lending ( + ) /net borrowing ( - ) 6974,6 6825,3 6535,0 1875,3 18256,9 74040,8 97916,8 185131,2 141304,3 161800,7Statistical Office of the Republic of Serbia 159


Studies and analyses160Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analyses3. ACCOUNTS FOR INSTITUTIONAL SECTORS3.1. Accounts for non-financial sector3.2. Accounts for financial sector3.3. Accounts for government sector3.4. Accounts for households sector3.5. Accounts for the sector of non-profit institutionalunits serving households (NPISHs)Statistical Office of the Republic of Serbia 161


Studies and analyses162Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia3.1. ACCOUNTS FOR NON-FINANCIAL SECTORACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Output 152343,7 210433,0 251725,1 531071,7 930893,2 1176317,8 1303564,4 1712048,8 2107892,3 2633601,4P.11 Market output 149250,3 206434,8 246567,9 518430,1 913319,7 1153905,6 1278788,6 1680739,6 2077571,0 2605098,9P.12 Output for own final use 3093,4 3998,2 5157,2 12641,6 17573,5 22412,2 24775,8 31309,2 30321,3 28502,5P.13 Other non-market output - - - - - - - - - -D.21 Taxes on products - - - - - - - - - -D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - - - - - -UsesP.2 Intermediate consumption 102232,3 139299,0 160819,0 358195,5 612783,4 780630,2 859725,8 1134521,0 1367609,0 1741027,2B.1g Gross value added 50111,4 71134,0 90906,1 172876,2 318109,8 395687,6 443838,6 577527,8 740283,3 892574,2K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 13812,7 16254,8 23097,9 36693,9 102176,7 120277,7 134951,7 128822,4 140452,2 160290,7B.1n Net value added 36298,7 54879,2 67808,2 136182,3 215933,1 275409,9 308886,9 448705,4 599831,1 732283,5Republic of SerbiaACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.1g Gross value added 50111,4 71134,0 90906,1 172876,2 318109,8 395687,6 443838,6 577527,8 740283,3 892574,2UsesD.1 Compensation of employees 48370,0 52706,7 60483,9 105338,0 216215,4 286104,0 338957,7 391629,7 476434,1 578624,9D.11 Wages and salaries 41869,0 43761,4 49669,8 90372,8 184143,0 242252,9 286575,1 327185,4 411533,8 499850,8D.12 Employers' social contributions 6501,0 8945,3 10814,1 14965,2 32072,4 43851,1 52382,6 64444,3 64900,3 78774,1D.2 Taxes on production and imports 2035,2 2880,3 3465,5 6281,2 14975,1 21278,6 23819,8 21339,9 19963,8 28282,1D.21 Taxes on products - - - - - - - - - -D.211 Value added type taxes (VAT) - - - - - - - - - -D.212 Taxes and duties on importsexcluding VAT - - - - - - - - - -D.214 Taxes on products except VAT,import and export taxes - - - - - - - - - -D.29 Other taxes 2035,2 2880,3 3465,5 6281,2 14975,1 21278,6 23819,8 21339,9 19963,8 28282,1D.3 Subsidies ( - ) - - - - - - - - 5569,3 8301,8D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - - - - - -D.39 Other subsidies on production ( - ) … … … … … … … … 5569,3 8301,8B.2g Gross operating surplus -293,8 15547,0 26956,7 61257,0 86919,3 88305,0 81061,1 164558,2 249454,7 293969,0K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 13812,7 16254,8 23097,9 36693,9 102176,7 120277,7 134951,7 128822,4 140452,2 160290,7B.2n Net operating surplus -14106,5 -707,8 3858,8 24563,1 -15257,4 -31972,7 -53890,6 35735,8 109002,5 133678,3Statistical Office of the Republic of Serbia 163


Studies and analysesRepublic of Serbia3.1. ACCOUNTS FOR NON-FINANCIAL SECTOR (continued)ACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.2g Gross operating surplus -293,8 15547,0 26956,7 61257,0 86919,3 88305,0 81061,1 164558,2 249454,7 293969,0D.4 Property income 2873,9 5659,4 9629,1 23285,9 26629,0 21823,2 20978,5 31544,8 34048,6 40680,6D.41 Interest 2873,9 5544,0 9433,6 23075,9 25534,2 21147,6 20038,3 26244,5 27557,3 28092,9P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Distributed income of corporations … 115,4 195,5 210,0 1094,8 675,6 940,2 5300,3 6491,3 12587,7D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders - - - - - - - - - -D.45 Rents … … … … … … … … … …UsesD.4 Property income 9479,6 14882,9 15379,0 36237,6 45459,9 52853,0 53702,0 59402,2 103081,7 112801,8D.41 Interest 9479,6 14481,6 14964,0 35815,1 43300,7 50032,2 44885,7 47480,4 64253,5 69226,0P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Distributed income of corporations … 401,3 415,0 422,5 2159,2 2820,8 8033,2 10930,1 37470,6 41797,4D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders - - - - - - - - - -D.45 Rents … … … … … … 783,1 991,7 1357,6 1778,4B.5g Gross primary income -6899,5 6323,5 21206,8 48305,3 68088,4 57275,2 48337,6 136700,8 180421,6 221847,8K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 13812,7 16254,8 23097,9 36693,9 102176,7 120277,7 134951,7 128822,4 140452,2 160290,7B.5n Net primary income -20712,2 -9931,3 -1891,1 11611,4 -34088,3 -63002,5 -86614,1 7878,4 39969,4 61557,1164Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia3.1. ACCOUNTS FOR NON-FINANCIAL SECTOR (continued)ACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.5g Gross primary income -6899,5 6323,5 21206,8 48305,3 68088,4 57275,2 48337,6 136700,8 180421,6 221847,8D.61 Social contributions - - - - - - - - - -D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind - - - - - - - - - -D.7 Other current transfers 1439,6 1916,3 1588,2 2040,0 1930,5 1718,0 2113,9 2110,6 2570,0 11399,9D.71 Net non-life insurance premiums - - - - - - - - - -D.72 Non-life insurance claims 1439,6 1916,3 1588,2 2040,0 1930,5 1718,0 2113,9 2110,6 2570,0 10183,1D.73 Current transfers within generalgovernment - - - - - - - - - -D.74 Current international cooperation … … … … … … … … … …D.75 Miscellaneous current transfers … … … … … … … … … 1216,8UsesD.5 Current taxes on income, wealth, etc. 312,1 407,8 676,5 1311,5 2592,8 4702,7 4451,8 7968,6 11081,3 15088,8D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind - - - - - - - - - -D.7 Other current transfers 3111,3 2056,7 3124,3 5493,7 8718,1 11082,4 13030,5 13863,8 15752,8 22759,7D.71 Net non-life insurance premiums 3111,3 2056,7 3124,3 5493,7 8718,1 11082,4 11830,5 12583,8 14402,8 15042,0D.72 Non-life insurance claims - - - - - - - - - -D.73 Current transfers within generalgovernment - - - - - - - - - -D.74 Current international cooperation … … … … … … … … … …D.75 Miscellaneous current transfers … … … … … … 1200,0 1280,0 1350,0 7717,7B.6g Gross disposable income -8883,3 5775,3 18994,2 43540,1 58708,0 43208,1 32969,2 116979,0 156157,5 195399,2K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 13812,7 16254,8 23097,9 36693,9 102176,7 120277,7 134951,7 128822,4 140452,2 160290,7B.6n Net disposable income -22696,0 -10479,5 -4103,7 6846,2 -43468,7 -77069,6 -101982,5 -11843,4 15705,3 35108,5Republic of SerbiaACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.6g Gross disposable income -8883,3 5775,3 18994,2 43540,1 58708,0 43208,1 32969,2 116979,0 156157,5 195399,2UsesB.8g Gross saving -8883,3 5775,3 18994,2 43540,1 58708,0 43208,1 32969,2 116979,0 156157,5 195399,2K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 13812,7 16254,8 23097,9 36693,9 102176,7 120277,7 134951,7 128822,4 140452,2 160290,7B.8n Net saving -22696,0 -10479,5 -4103,7 6846,2 -43468,7 -77069,6 -101982,5 -11843,4 15705,3 35108,5Statistical Office of the Republic of Serbia 165


Studies and analysesRepublic of Serbia3.1. ACCOUNTS FOR NON-FINANCIAL SECTOR (continued)ACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTmill. RSDChanges in liabilities 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.8n Net saving -22696,0 -10479,5 -4103,7 6846,2 -43468,7 -77069,6 -101982,5 -11843,4 15705,3 35108,5D.9 Capital transfers, receivable … … … … … … … … 10200,0 13103,9D.91 Capital taxes … … … … … … … … … …D.92 Investment grants … … … … … … … … 10200,0 10139,3D.99 Other capital transfers … … … … … … … … … 2964,6D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … … … … … … … … 2964,6D.91 Capital taxes ( - ) … … … … … … … … … …D.92 Investment grants ( - ) … … … … … … … … … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … … … … … … … … 2964,6Changes in assetsP.51 Gross fixed capital formation 7296,2 10235,6 13017,1 26167,9 52932,4 67524,2 114008,7 169479,8 210388,1 277772,4K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 13812,7 16254,8 23097,9 36693,9 102176,7 120277,7 134951,7 128822,4 140452,2 160290,7P.52 Changes in inventories 260,1 240,1 -2185,5 5210,8 -472,0 18770,6 32573,6 122041,7 90415,2 102417,6K.2 Acquisitions less disposals of nonproducednon-financial assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... -29666,2K.21 Acquisitions less disposals of landand other tangible non-producedassets … … … … … … … … … …K.22 Acquisitions less disposals ofintangible non-produced assets … … … … … … … … … -29666,2B.9 Net lending ( + ) /net borrowing ( - ) -16439,6 -4700,4 8162,6 12161,4 6247,6 -43086,7 -113613,1 -174542,5 -134445,8 -144985,3166Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia3.2. ACCOUNTS FOR FINANCIAL SECTORACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Output 10423,5 13475,5 10786,7 18755,2 36114,1 60741,3 62429,7 66283,4 79832,4 99272,7P.11 Market output 10423,5 13475,5 10786,7 18755,2 36114,1 60741,3 61978,5 65822,2 79377,3 98874,2P.12 Output for own final use - - - - - - - 50,3 167,7 279,9P.13 Other non-market output - - - - - - 451,2 410,9 287,4 118,6D.21 Taxes on products - - - - - - - - - -D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - - - - - -UsesP.2 Intermediate consumption 2178,9 3432,7 4155,9 7523,3 11960,1 16613,6 18883,1 23735,1 32709,6 44202,9B.1g Gross value added 8244,6 10042,8 6630,8 11231,9 24154,0 44127,7 43546,6 42548,3 47122,8 55069,8K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 245,2 280,6 409,3 695,7 1931,1 2433,8 2988,1 3530,0 4900,3 6692,2B.1n Net value added 7999,4 9762,2 6221,5 10536,2 22222,9 41693,9 40558,5 39018,3 42222,5 48377,6Republic of SerbiaACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.1g Gross value added 8244,6 10042,8 6630,8 11231,9 24154,0 44127,7 43546,6 42548,3 47122,8 55069,8UsesD.1 Compensation of employees 2951,4 3683,1 4000,9 6587,3 11652,6 15155,9 20834,4 27969,8 37571,4 49596,8D.11 Wages and salaries 2426,7 2942,0 3111,2 5053,9 9631,1 13120,9 18157,3 20105,3 27579,4 36585,8D.12 Employers' social contributions 524,7 741,1 889,7 1533,4 2021,5 2035,0 2677,1 7864,5 9992,0 13011,0D.2 Taxes on production and imports 255,7 415,6 401,4 725,1 1978,3 2997,0 2837,3 3644,2 1714,9 1610,8D.21 Taxes on products - - - - - - - - - -D.211 Value added type taxes (VAT) - - - - - - - - - -D.212 Taxes and duties on importsexcluding VAT - - - - - - - - - -D.214 Taxes on products except VAT,import and export taxes - - - - - - - - - -D.29 Other taxes 255,7 415,6 401,4 725,1 1978,3 2997,0 2837,3 3644,2 1714,9 1610,8D.3 Subsidies ( - ) - - - - - - - - - -D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - - - - - -D.39 Other subsidies on production ( - ) … … … … … … … … … …B.2g Gross operating surplus 5037,5 5944,1 2228,5 3919,5 10523,1 25974,8 19874,9 10934,3 7836,5 3862,2K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 245,2 280,6 409,3 695,7 1931,1 2433,8 2988,1 3530,0 4900,3 6692,2B.2n Net operating surplus 4792,3 5663,5 1819,2 3223,8 8592,0 23541,0 16886,8 7404,3 2936,2 -2830,0Statistical Office of the Republic of Serbia 167


Studies and analysesRepublic of Serbia3.2. ACCOUNTS FOR FINANCIAL SECTOR (continued)ACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.2g Gross operating surplus 5037,5 5944,1 2228,5 3919,5 10523,1 25974,8 19874,9 10934,3 7836,5 3862,2D.4 Property income 9942,1 12668,8 9147,9 18910,3 28861,1 40248,3 35978,1 47468,8 71496,5 109618,6D.41 Interest 9942,1 12668,8 9147,9 18910,3 28861,1 40248,3 35830,1 47052,6 71146,5 109158,2P.119 Adjustment for FISIM ( - ) 4697,8 6361,1 3638,8 8335,5 12547,5 24896,1 18760,3 26644,7 32907,2 37943,7D.42 Distributed income of corporations … … … … … … 148,0 416,2 350,0 460,4D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders - - - - - - - - - -D.45 Rents … … … … … … … … … …UsesD.4 Property income 5345,7 6076,4 7101,5 16214,6 24122,0 23920,8 25591,4 27681,5 45585,4 78222,4D.41 Interest 3468,1 3676,9 3098,2 7477,8 11269,9 9328,0 9501,0 14470,2 25532,3 52209,1P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Distributed income of corporations … … … … … … … 611,7 733,5 2010,3D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders 1877,6 2399,5 4003,3 8736,8 12852,1 14592,8 16090,4 12599,6 19319,6 24003,0D.45 Rents … … … … … … … … … …B.5g Gross primary income 4936,1 6175,4 636,1 -1720,3 2714,7 17406,2 11501,3 4076,9 840,4 -2685,3K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 245,2 280,6 409,3 695,7 1931,1 2433,8 2988,1 3530,0 4900,3 6692,2B.5n Net primary income 4690,9 5894,8 226,8 -2416,0 783,6 14972,4 8513,2 546,9 -4059,9 -9377,5168Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia3.2. ACCOUNTS FOR FINANCIAL SECTOR (continued)ACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.5g Gross primary income 4936,1 6175,4 636,1 -1720,3 2714,7 17406,2 11501,3 4076,9 840,4 -2685,3D.61 Social contributions - - - - - - - - - -D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind - - - - - - - - - -D.7 Other current transfers 4960,2 8687,7 11458,5 23082,0 38596,9 42619,4 55053,0 90845,4 99987,2 136970,4D.71 Net non-life insurance premiums 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33431,6D.72 Non-life insurance claims - - - - - - - - - -D.73 Current transfers within generalgovernment - - - - - - - - - -D.74 Current international cooperation … … … … … … … … … …D.75 Miscellaneous current transfers 1567,3 4682,3 5224,9 12965,4 19401,3 18739,9 28504,8 68890,0 72184,3 103538,8UsesD.5 Current taxes on income, wealth, etc. 23,6 35,6 102,7 160,0 249,9 293,8 368,2 528,6 786,0 1978,6D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind - - - - - - - - - -D.7 Other current transfers 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33449,1D.71 Net non-life insurance premiums - - - - - - - - - -D.72 Non-life insurance claims 3392,9 4005,4 6233,6 10116,6 19195,6 23879,5 26548,2 21955,4 27802,9 33431,6D.73 Current transfers within generalgovernment - - - - - - - - - -D.74 Current international cooperation … … … … … … … … … …D.75 Miscellaneous current transfers … … … … … … … … … 17,5B.6g Gross disposable income 6479,8 10822,1 5758,3 11085,1 21866,1 35852,3 39637,9 72438,3 72238,7 98857,4K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 245,2 280,6 409,3 695,7 1931,1 2433,8 2988,1 3530,0 4900,3 6692,2B.6n Net disposable income 6234,6 10541,5 5349,0 10389,4 19935,0 33418,5 36649,8 68908,3 67338,4 92165,2Republic of SerbiaACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.6g Gross disposable income 6479,8 10822,1 5758,3 11085,1 21866,1 35852,3 39637,9 72438,3 72238,7 98857,4UsesB.8g Gross saving 6479,8 10822,1 5758,3 11085,1 21866,1 35852,3 39637,9 72438,3 72238,7 98857,4K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 245,2 280,6 409,3 695,7 1931,1 2433,8 2988,1 3530,0 4900,3 6692,2B.8n Net saving 6234,6 10541,5 5349,0 10389,4 19935,0 33418,5 36649,8 68908,3 67338,4 92165,2Statistical Office of the Republic of Serbia 169


Studies and analysesRepublic of Serbia3.2. ACCOUNTS FOR FINANCIAL SECTOR (continued)ACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTmill. RSDChanges in liabilities 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.8n Net saving 6234,6 10541,5 5349,0 10389,4 19935,0 33418,5 36649,8 68908,3 67338,4 92165,2D.9 Capital transfers, receivable … … … … … … … … … …D.91 Capital taxes … … … … … … … … … …D.92 Investment grants … … … … … … … … … …D.99 Other capital transfers … … … … … … … … … …D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … … … … … … … … …D.91 Capital taxes ( - ) … … … … … … … … … …D.92 Investment grants ( - ) … … … … … … … … … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … … … … … … … … …Changes in assetsP.51 Gross fixed capital formation 408,8 431,5 793,9 1806,6 2781,9 3546,2 4543,0 5993,2 9497,3 16517,2K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 245,2 280,6 409,3 695,7 1931,1 2433,8 2988,1 3530,0 4900,3 6692,2P.52 Changes in inventories - - - - - - - - - 1,4K.2 Acquisitions less disposals of nonproducednon-financial assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...K.21 Acquisitions less disposals of landand other tangible non-producedassets … … … … … … … … … …K.22 Acquisitions less disposals ofintangible non-produced assets … … … … … … … … … …B.9 Net lending ( + ) /net borrowing ( - ) 6071,0 10390,6 4964,4 9278,5 19084,2 32306,1 35094,9 66445,1 62741,4 82338,8170Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia3.3. ACCOUNTS FOR GOVERNMENT SECTORACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Output 29688,2 35622,1 40224,7 78554,8 166008,0 237701,4 267562,5 285408,8 315172,1 363116,2P.11 Market output 1554,7 1580,5 2124,3 3801,9 5650,6 14242,4 9549,8 11862,9 15376,4 19955,2P.12 Output for own final use - - - - - - - - - 1,1P.13 Other non-market output 28133,5 34041,6 38100,4 74752,9 160357,4 223459,0 258012,7 273545,9 299795,7 343159,9D.21 Taxes on products - - - - - - - - - -D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - - - - - -UsesP.2 Intermediate consumption 8926,4 10438,8 13867,1 30828,1 63643,8 92973,9 88700,5 86411,5 93037,1 111985,1B.1g Gross value added 20761,8 25183,3 26357,6 47726,7 102364,2 144727,5 178862,0 198997,3 222135,0 251131,1K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9B.1n Net value added 19227,5 23431,1 24373,3 44385,4 95405,0 134030,3 166508,9 184944,8 206505,0 233859,2Republic of SerbiaACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.1g Gross value added 20761,8 25183,3 26357,6 47726,7 102364,2 144727,5 178862,0 198997,3 222135,0 251131,1UsesD.1 Compensation of employees 19068,0 23264,2 24172,0 44052,6 94051,1 131209,0 162558,7 182860,5 206372,3 233716,5D.11 Wages and salaries 14685,7 17462,6 17922,0 32853,3 72015,2 106772,6 142123,5 157873,1 179275,2 199520,4D.12 Employers' social contributions 4382,3 5801,6 6250,0 11199,3 22035,9 24436,4 20435,2 24987,4 27097,1 34196,1D.2 Taxes on production and imports 159,5 166,9 201,3 332,8 1353,9 2821,3 3950,2 2084,3 132,7 142,7D.21 Taxes on products - - - - - - - - - -D.211 Value added type taxes (VAT) - - - - - - - - - -D.212 Taxes and duties on importsexcluding VAT - - - - - - - - - -D.214 Taxes on products except VAT,import and export taxes - - - - - - - - - -D.29 Other taxes 159,5 166,9 201,3 332,8 1353,9 2821,3 3950,2 2084,3 132,7 142,7D.3 Subsidies ( - ) - - - - - - - - - -D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - - - - - -D.39 Other subsidies on production ( - ) … … … … … … … … … …B.2g Gross operating surplus 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9B.2n Net operating surplus - - - - - - - - - -Statistical Office of the Republic of Serbia 171


Studies and analysesRepublic of Serbia3.3. ACCOUNTS FOR GOVERNMENT SECTOR (continued)ACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.2g Gross operating surplus 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9D.2 Taxes on production and imports 14271,5 20919,9 23849,8 44685,3 130813,1 210663,7 250510,4 293657,2 353638,6 394487,7D.3 Subsidies ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 44970,8 43513,1D.31 Subsidies on products ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3D.39 Other subsidies on production ( - ) … … … … … … … … 5569,3 8301,8D.4 Property income 617,3 569,2 590,1 865,5 1424,4 1687,8 6055,9 7112,4 9068,1 10944,5D.41 Interest 617,3 569,2 590,1 865,5 1424,4 1543,3 2103,6 2362,2 3093,4 3290,7P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Distributed income of corporations … … … … … 1,9 36,6 28,0 71,9 78,9D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders - - - - - - - - - -D.45 Rents … … … … … 142,6 3915,7 4722,2 5902,8 7574,9UsesD.4 Property income 518,8 969,7 1407,9 2081,6 3620,7 8796,4 11246,1 22728,3 24238,8 28740,5D.41 Interest 518,8 969,7 1407,9 2081,6 3620,7 8796,4 11246,1 22728,3 24238,8 28739,6P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Distributed income of corporations … … … … … … … … … 0,9D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders - - - - - - - - - -D.45 Rents … … … … … … … … … …B.5g Gross primary income 14504,8 20391,4 23023,7 43199,6 113012,5 180037,8 226699,6 257626,9 309127,1 350450,5K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9B.5n Net primary income 12970,5 18639,2 21039,4 39858,3 106053,3 169340,6 214346,5 243574,4 293497,1 333178,6172Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia3.3. ACCOUNTS FOR GOVERNMENT SECTOR (continued)ACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.5g Gross primary income 14504,8 20391,4 23023,7 43199,6 113012,5 180037,8 226699,6 257626,9 309127,1 350450,5D.5 Current taxes on income 5043,9 5566,6 5025,9 9152,1 39376,7 63025,9 60626,4 81694,8 95783,0 122217,1D.61 Social contributions 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 214986,8 267891,0D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind - - - - - - - - - -D.7 Other current transfers 10085,3 18523,8 22541,3 44493,7 73187,9 71916,0 100096,7 138164,1 193725,9 244569,4D.71 Net non-life insurance premiums - - - - - - - - - -D.72 Non-life insurance claims … … … … … 33,7 51,1 57,1 62,9 71,5D.73 Current transfers within generalgovernment … … … … … 1631,6 59627,0 85996,9 107114,3 96161,2D.74 Current international cooperation … … … 4444,1 39221,5 31943,7 27492,8 27906,5 22092,9 15488,0D.75 Miscellaneous current transfers 10085,3 18523,8 22541,3 40049,6 33966,4 38307,0 12925,8 24203,6 64455,8 132848,7UsesD.5 Current taxes on income, wealth, etc. - - - - - - - - - -D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind 15002,5 25803,6 27951,2 52359,9 111016,0 174733,7 187882,8 208864,5 264873,6 318452,5D.7 Other current transfers 1168,4 5450,0 8057,7 11283,6 37132,0 51146,9 82169,3 124312,6 189005,6 245918,3D.71 Net non-life insurance premiums … 217,7 260,5 416,2 878,7 2280,6 1697,3 1145,0 1237,2 1354,8D.72 Non-life insurance claims - - - - - - - - - -D.73 Current transfers within generalgovernment … … … … … 1631,6 59627,0 85996,9 107114,3 96161,2D.74 Current international cooperation … … … … … 2,1 82,1 175,3 144,1 178,8D.75 Miscellaneous current transfers 1168,4 5232,3 7797,2 10867,4 36253,3 47232,6 20762,9 36995,4 80510,0 148223,5B.6g Gross disposable income 30697,8 37055,5 42404,5 82726,4 170552,7 217724,4 261325,8 326360,2 359743,6 420757,2K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9B.6n Net disposable income 29163,5 35303,3 40420,2 79385,1 163593,5 207027,2 248972,7 312307,7 344113,6 403485,3ACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTRepublic of Serbiamill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.6g Gross disposable income 30697,8 37055,5 42404,5 82726,4 170552,7 217724,4 261325,8 326360,2 359743,6 420757,2UsesP.3 Final consumption expenditure 28554,1 34502,2 38552,6 75162,7 159949,8 220371,5 255310,0 273802,8 301983,5 347389,8P.31 Individual consumption expenditure 13095,1 14935,2 15751,5 34087,4 70105,3 105760,5 124309,7 155226,5 194829,6 232324,0P.32 Collective consumptionexpenditure 15459,0 19567,0 22801,1 41075,3 89844,5 114611,0 131000,3 118576,3 107153,9 115065,8B.8g Gross saving 2143,7 2553,3 3851,9 7563,7 10602,9 -2647,1 6015,8 52557,4 57760,1 73367,4K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9B.8n Net saving 609,4 801,1 1867,6 4222,4 3643,7 -13344,3 -6337,3 38504,9 42130,1 56095,5Statistical Office of the Republic of Serbia 173


Studies and analysesRepublic of Serbia3.3. ACCOUNTS FOR GOVERNMENT SECTOR (continued)ACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTmill. RSDChanges in liabilities 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.8n Net saving 609,4 801,1 1867,6 4222,4 3643,7 -13344,3 -6337,3 38504,9 42130,1 56095,5D.9 Capital transfers, receivable 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 527,2 1408,5 1417,5 2133,6 2455,5D.91 Capital taxes 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 219,6 199,7 266,8 429,4 543,5D.92 Investment grants … … … … … … … … … …D.99 Other capital transfers … … … … … 307,6 1208,8 1150,7 1704,2 1912,0D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … … … … 208,2 994,1 1002,7 11556,1 11459,5D.91 Capital taxes ( - ) … … … … … … … … … …D.92 Investment grants ( - ) … … … … … … … … 11142,4 10905,4D.99 Other capital transfers ( - ) … … … … … 208,2 994,1 1002,7 413,7 554,1Changes in assetsP.51 Gross fixed capital formation 2142,0 2568,2 3877,7 10583,7 13853,2 29144,5 28434,5 36441,9 37492,6 51192,3K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,9P.52 Changes in inventories 14,7 5,9 3,1 -8,9 86,1 138,5 1199,8 1904,2 931,5 1324,1K.2 Acquisitions less disposals of nonproducednon-financial assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... -27072,0K.21 Acquisitions less disposals of landand other tangible non-producedassets … … … … … … … … … …K.22 Acquisitions less disposals ofintangible non-produced assets … … … … … … … … … -27072,0B.9 Net lending ( + ) /net borrowing ( - ) - - - -2942,2 -3184,1 -31611,0 -23204,1 14626,1 9913,5 38919,0174Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia3.4. ACCOUNTS FOR HOUSEHOLDS SECTORACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Output 55569,9 71550,3 103671,8 202051,0 386824,9 435756,7 479310,2 584488,9 658499,4 888928,4P.11 Market output 35067,9 45181,5 65726,3 130352,7 253064,3 294380,9 324892,1 400355,2 461606,1 661987,3P.12 Output for own final use 20502,0 26368,8 37945,5 71698,3 133760,6 141375,8 154418,1 184133,7 196893,3 226941,1P.13 Other non-market output - - - - - - - - - -D.21 Taxes on products - - - - - - - - - -D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - - - - - -UsesP.2 Intermediate consumption 18820,8 24158,7 35371,6 73190,7 141889,4 163584,6 181048,9 225335,0 241391,7 398416,7B.1g Gross value added 36749,1 47391,6 68300,2 128860,3 244935,5 272172,1 298261,3 359153,9 417107,7 490511,7K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 8355,9 10867,4 15647,3 28822,1 55990,9 67379,7 71835,0 84617,0 97801,6 109759,2B.1n Net value added 28393,2 36524,2 52652,9 100038,2 188944,6 204792,4 226426,3 274536,9 319306,1 380752,5Republic of SerbiaACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.1g Gross value added 36749,1 47391,6 68300,2 128860,3 244935,5 272172,1 298261,3 359153,9 417107,7 490511,7UsesD.1 Compensation of employees 4780,1 6486,8 8587,3 13966,2 25366,4 38656,0 51958,4 64478,9 86794,8 71067,5D.11 Wages and salaries 4595,8 6030,0 7906,6 13612,3 24707,1 37653,2 50058,0 62028,0 83202,4 62397,1D.12 Employers' social contributions 184,3 456,8 680,7 353,9 659,3 1002,8 1900,4 2450,9 3592,4 8670,4D.2 Taxes on production and imports 299,0 316,5 376,9 559,0 1072,2 1476,0 1537,2 1830,4 2249,6 2722,9D.21 Taxes on products - - - - - - - - - -D.211 Value added type taxes (VAT) - - - - - - - - - -D.212 Taxes and duties on importsexcluding VAT - - - - - - - - - -D.214 Taxes on products except VAT,import and export taxes - - - - - - - - - -D.29 Other taxes 299,0 316,5 376,9 559,0 1072,2 1476,0 1537,2 1830,4 2249,6 2722,9D.3 Subsidies ( - ) - - - - - - - - - -D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - - - - - -D.39 Other subsidies on production ( - ) … … … … … … … … … …B.2g Gross operating surplus 12950,5 16972,9 24328,6 43728,3 85290,2 98187,2 121987,9 143605,2 176144,8 198284,3K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 6987,5 9104,0 13103,4 23604,3 45763,9 53552,8 56535,9 65947,3 78500,6 85807,3B.2n Net operating surplus 5963,0 7868,9 11225,2 20124,0 39526,3 44634,4 65452,0 77657,9 97644,2 112477,0B.3g Gross mixed income 18719,5 23615,4 35007,4 70606,8 133206,7 133852,9 122777,8 149239,4 151918,5 218437,0K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 1368,4 1763,4 2543,9 5217,8 10227,0 13826,9 15299,1 18669,7 19301,0 23951,9B.3n Net mixed income 17351,1 21852,0 32463,5 65389,0 122979,7 120026,0 107478,7 130569,7 132617,5 194485,1Statistical Office of the Republic of Serbia 175


Studies and analysesRepublic of Serbia3.4. ACCOUNTS FOR HOUSEHOLDS SECTOR (continued)ACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.2g Gross operating surplus 12950,5 16972,9 24328,6 43728,3 85290,2 98187,2 121987,9 143605,2 176144,8 198284,3B.3g Gross mixed income 18719,5 23615,4 35007,4 70606,8 133206,7 133852,9 122777,8 149239,4 151918,5 218437,0D.1 Compensation of employees 75576,0 86625,2 97841,5 171265,9 349861,5 475090,2 578582,7 672874,3 818237,2 947265,4D.11 Wages and salaries 63955,3 70642,5 79153,6 143121,2 292922,5 403568,0 501001,8 572576,8 711566,8 811248,8D.12 Employers' social contributions 11620,7 15982,7 18687,9 28144,7 56939,0 71522,2 77580,9 100297,5 106670,4 136016,6D.4 Property income 2487,6 3729,2 5194,3 12880,4 18791,2 20500,2 28003,1 23979,7 56563,2 64098,0D.41 Interest 545,0 933,8 731,5 3081,1 3748,2 2614,1 3643,9 3662,3 3962,2 6165,4P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Distributed income of corporations … 285,9 219,5 212,5 1064,4 2143,3 6908,4 5797,3 31290,9 31749,1D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders 1942,6 2509,5 4243,3 9586,8 13978,6 15742,8 17450,8 14520,1 21310,1 26183,5D.45 Rents … … … … … … … … … …UsesD.4 Property income 439,0 614,7 579,0 1416,0 2118,5 3373,0 8305,6 12903,7 19954,9 32108,7D.41 Interest 374,0 504,7 339,0 566,0 992,0 2080,4 3812,6 7252,7 13419,2 23064,2P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Distributed income of corporations … … … … … … … … … 1067,5D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders 65,0 110,0 240,0 850,0 1126,5 1150,0 1360,4 1920,5 1990,5 2180,5D.45 Rents … … … … … 142,6 3132,6 3730,5 4545,2 5796,5B.5g Gross primary income 109294,6 130328,0 161792,8 297065,4 585031,1 724257,5 843045,9 976794,9 1182908,8 1395976,0K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 8355,9 10867,4 15647,3 28822,1 55990,9 67379,7 71835,0 84617,0 97801,6 109759,2B.5n Net primary income 100938,7 119460,6 146145,5 268243,3 529040,2 656877,8 771210,9 892177,9 1085107,2 1286216,8176Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia3.4. ACCOUNTS FOR HOUSEHOLDS SECTOR (continued)ACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.5g Gross primary income 109294,6 130328,0 161792,8 297065,4 585031,1 724257,5 843045,9 976794,9 1182908,8 1395976,0D.61 Social contributions - - - - - - - - - -D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind 15002,5 25803,6 27951,2 52359,9 111016,0 174733,7 187882,8 208864,5 264873,6 318452,5D.7 Other current transfers 4057,7 6846,0 9423,8 16453,2 101144,1 119307,3 139773,8 170748,0 213283,9 221230,6D.71 Net non-life insurance premiums - - - - - - - - - -D.72 Non-life insurance claims 1953,3 2089,1 4641,4 8071,1 17259,1 22120,2 24372,7 19773,7 25151,0 23150,5D.73 Current transfers within generalgovernment - - - - - - - - - -D.74 Current international cooperation … … … … … … … … … …D.75 Miscellaneous current transfers 2104,4 4756,9 4782,4 8382,1 83885,0 97187,1 115401,1 150974,3 188132,9 198080,1UsesD.5 Current taxes on income, wealth, etc. 4708,2 5123,2 4246,7 7680,6 36534,0 58029,4 55806,4 73197,6 83915,7 105149,7D.61 Social contributions 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 215574,1 268705,1D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind - - - - - - - - - -D.7 Other current transfers 12256,4 19928,1 22520,8 43902,8 39290,8 34956,9 38749,6 43438,6 68063,0 121419,7D.71 Net non-life insurance premiums 278,5 1726,6 2842,4 4193,3 9573,5 10485,8 12976,8 8172,6 12092,8 16945,9D.72 Non-life insurance claims - - - - - - - - - -D.73 Current transfers within generalgovernment - - - - - - - - - -D.74 Current international cooperation … … … … … … … … … …D.75 Miscellaneous current transfers 11977,9 18201,5 19678,4 39709,5 29717,3 24471,1 25772,8 35266,0 55970,2 104473,8B.6g Gross disposable income 94155,5 114099,0 144577,8 264770,6 628242,8 796686,9 932191,3 1057719,7 1293513,5 1440384,6K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 8355,9 10867,4 15647,3 28822,1 55990,9 67379,7 71835,0 84617,0 97801,6 109759,2B.6n Net disposable income 85799,6 103231,6 128930,5 235948,5 572251,9 729307,2 860356,3 973102,7 1195711,9 1330625,4Republic of SerbiaACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.6g Gross disposable income 94155,5 114099,0 144577,8 264770,6 628242,8 796686,9 932191,3 1057719,7 1293513,5 1440384,6UsesP.3 Final consumption expenditure 85597,2 124676,4 158320,2 295242,7 631846,8 811029,0 881317,1 1052684,2 1281014,1 1492693,1P.31 Individual consumption expenditure 85597,2 124676,4 158320,2 295242,7 631846,8 811029,0 881317,1 1052684,2 1281014,1 1492693,1B.8g Gross saving 8558,3 -10577,4 -13742,4 -30472,1 -3604,0 -14342,1 50874,2 5035,5 12499,4 -52308,5K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 8355,9 10867,4 15647,3 28822,1 55990,9 67379,7 71835,0 84617,0 97801,6 109759,2B.8n Net saving 202,4 -21444,8 -29389,7 -59294,2 -59594,9 -81721,8 -20960,8 -79581,5 -85302,2 -162067,7Statistical Office of the Republic of Serbia 177


Studies and analysesRepublic of Serbia3.4. ACCOUNTS FOR HOUSEHOLDS SECTOR (continued)ACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTmill. RSDChanges in liabilities 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.8n Net saving 202,4 -21444,8 -29389,7 -59294,2 -59594,9 -81721,8 -20960,8 -79581,5 -85302,2 -162067,7D.9 Capital transfers, receivable … … … … … … … … 942,4 766,1D.91 Capital taxes … … … … … … … … … …D.92 Investment grants … … … … … … … … 942,4 766,1D.99 Other capital transfers … … … … … … … … … …D.9 Capital transfers, payable ( - ) 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 219,6 199,7 266,8 429,4 543,5D.91 Capital taxes ( - ) 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 219,6 199,7 266,8 429,4 543,5D.92 Investment grants ( - ) … … … … … … … … … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … … … … … … … … …Changes in assetsP.51 Gross fixed capital formation 2712,6 3335,5 4907,9 10172,7 11576,2 20061,0 41670,0 53362,6 61954,7 65830,9K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 8355,9 10867,4 15647,3 28822,1 55990,9 67379,7 71835,0 84617,0 97801,6 109759,2P.52 Changes in inventories 2473,0 -1311,9 1170,5 -20298,5 24872,4 -2696,1 4732,8 43069,2 31208,2 21621,0K.2 Acquisitions less disposals of nonproducednon-financial assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...K.21 Acquisitions less disposals of landand other tangible non-producedassets … … … … … … … … … …K.22 Acquisitions less disposals ofintangible non-produced assets … … … … … … … … … …B.9 Net lending ( + ) /net borrowing ( - ) 3359,7 -12621,8 -19849,7 -20415,2 -40204,9 -31926,6 4271,7 -91663,1 -80150,5 -139537,8178Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia3.5. ACCOUNTS FOR THE SECTOR OF NON-PROFITINSTITUTIONAL UNITS SERVING HOUSEHOLDS (NPISHs)ACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P.1 Output 1110,7 1508,4 2080,3 5925,3 7588,7 9848,1 10865,0 16160,1 19327,7 22829,2P.11 Market output 115,4 117,8 122,1 282,4 390,3 1050,0 1290,0 2351,6 2979,1 3744,6P.12 Output for own final use - - - - - - - 57,8 31,1 21,4P.13 Other non-market output 995,3 1390,6 1958,2 5642,9 7198,4 8798,1 9575,0 13750,7 16317,5 19063,2D.21 Taxes on products - - - - - - - - - -D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - - - - - -UsesP.2 Intermediate consumption 680,3 991,2 1438,3 4517,0 4828,5 5574,5 6212,5 9806,9 11212,6 12808,3B.1g Gross value added 430,4 517,2 642,0 1408,3 2760,2 4273,6 4652,5 6353,2 8115,1 10020,9K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8B.1n Net value added 415,8 497,0 613,9 1355,7 2645,9 4103,3 4459,0 6063,9 7781,3 9691,1Republic of SerbiaACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.1g Gross value added 430,4 517,2 642,0 1408,3 2760,2 4273,6 4652,5 6353,2 8115,1 10020,9UsesD.1 Compensation of employees 406,5 484,4 597,4 1321,8 2576,0 3965,3 4273,5 5935,4 7689,0 9574,1D.11 Wages and salaries 378,1 446,5 544,0 1228,9 2426,1 3768,4 4087,9 5385,0 7187,7 9023,2D.12 Employers' social contributions 28,4 37,9 53,4 92,9 149,9 196,9 185,6 550,4 501,3 550,9D.2 Taxes on production and imports 9,3 12,6 16,5 33,9 69,9 138,0 185,5 128,5 92,3 117,0D.21 Taxes on products - - - - - - - - - -D.211 Value added type taxes (VAT) - - - - - - - - - -D.212 Taxes and duties on importsexcluding VAT - - - - - - - - - -D.214 Taxes on products except VAT,import and export taxes - - - - - - - - - -D.29 Other taxes 9,3 12,6 16,5 33,9 69,9 138,0 185,5 128,5 92,3 117,0D.3 Subsidies ( - ) - - - - - - - - - -D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - - - - - -D.39 Other subsidies on production ( - ) … … … … … … … … … …B.2g Gross operating surplus 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8B.2n Net operating surplus - - - - - - - - - -Statistical Office of the Republic of Serbia 179


Studies and analysesRepublic of Serbia3.5. ACCOUNTS FOR THE SECTOR OF NON-PROFITINSTITUTIONAL UNITS SERVING HOUSEHOLDS (NPISHs) (continued)ACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.2g Gross operating surplus 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8D.4 Property income 14,5 18,2 13,2 28,6 48,4 33,5 14,1 30,5 128,7 81,0D.41 Interest 14,5 18,2 13,2 28,6 48,4 33,5 14,1 30,5 128,7 81,0P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Distributed income of corporations … … … … … … … … … …D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders - - - - - - - - - -D.45 Rents … … … … … … … … … …UsesD.4 Property income 15,0 7,9 19,3 37,3 34,8 50,9 16,2 30,9 59,5 71,9D.41 Interest 15,0 7,9 19,3 37,3 34,8 50,9 16,2 30,9 59,5 71,9P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … … … … … … … … … …D.42 Distributed income of corporations … … … … … … … … … …D.43 Reinvested earnings on directforeign investment … … … … … … … … … …D.44 Attributed to insurancepolicyholders - - - - - - - - - -D.45 Rents … … … … … … … … … …B.5g Gross primary income 14,1 30,5 22,0 43,9 127,9 152,9 191,4 288,9 403,0 338,9K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8B.5n Net primary income -0,5 10,3 -6,1 -8,7 13,6 -17,4 -2,1 -0,4 69,2 9,1180Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of Serbia3.5. ACCOUNTS FOR THE SECTOR OF NON-PROFITINSTITUTIONAL UNITS SERVING HOUSEHOLDS (NPISHs) (continued)ACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.5g Gross primary income 14,1 30,5 22,0 43,9 127,9 152,9 191,4 288,9 403,0 338,9D.61 Social contributions - - - - - - - - - -D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind - - - - - - - - - -D.7 Other current transfers 1143,7 1630,5 2370,0 6350,8 7529,2 9732,0 9647,1 14435,2 17803,0 22578,0D.71 Net non-life insurance premiums - - - - - - - - - -D.72 Non-life insurance claims … … 4,0 5,5 6,0 7,6 10,5 14,0 19,0 26,5D.73 Current transfers within generalgovernment - - - - - - - - - -D.74 Current international cooperation … … … … … … … … … …D.75 Miscellaneous current transfers 1143,7 1630,5 2366,0 6345,3 7523,2 9724,4 9636,6 14421,2 17784,0 22551,5UsesD.5 Current taxes on income, wealth, etc. - - - - - - - - - -D.62 Social benefits other than socialtransfers in kind - - - - - - - - - -D.7 Other current transfers 53,5 70,1 132,9 488,7 364,7 324,7 207,9 166,2 252,4 550,8D.71 Net non-life insurance premiums 3,1 4,4 6,4 13,4 25,3 30,7 43,6 54,0 70,1 88,9D.72 Non-life insurance claims - - - - - - - - - -D.73 Current transfers within generalgovernment - - - - - - - - - -D.74 Current international cooperation … … … … … … … … … …D.75 Miscellaneous current transfers 50,4 65,7 126,5 475,3 339,4 294,0 164,3 112,2 182,3 461,9B.6g Gross disposable income 1104,3 1590,9 2259,1 5906,0 7292,4 9560,2 9630,6 14557,9 17953,6 22366,1K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8B.6n Net disposable income 1089,7 1570,7 2231,0 5853,4 7178,1 9389,9 9437,1 14268,6 17619,8 22036,3Republic of SerbiaACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTmill. RSDResources 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.6g Gross disposable income 1104,3 1590,9 2259,1 5906,0 7292,4 9560,2 9630,6 14557,9 17953,6 22366,1UsesP.3 Final consumption expenditure 1045,1 1450,6 2014,3 5756,6 7340,0 9082,0 9873,2 14113,1 16684,9 19447,9P.31 Individual consumption expenditure 1045,1 1450,6 2014,3 5756,6 7340,0 9082,0 9873,2 14113,1 16684,9 19447,9B.8g Gross saving 59,2 140,3 244,8 149,4 -47,6 478,2 -242,6 444,8 1268,7 2918,2K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8B.8n Net saving 44,6 120,1 216,7 96,8 -161,9 307,9 -436,1 155,5 934,9 2588,4Statistical Office of the Republic of Serbia 181


Studies and analysesRepublic of Serbia3.5. ACCOUNTS FOR THE SECTOR OF NON-PROFITINSTITUTIONAL UNITS SERVING HOUSEHOLDS (NPISHs) (continued)ACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTmill. RSDChanges in liabilities 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006B.8n Net saving 44,6 120,1 216,7 96,8 -161,9 307,9 -436,1 155,5 934,9 2588,4D.9 Capital transfers, receivable … … … … … … … … … …D.91 Capital taxes … … … … … … … … … …D.92 Investment grants … … … … … … … … … …D.99 Other capital transfers … … … … … … … … … …D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … … … … … … … … …D.91 Capital taxes ( - ) … … … … … … … … … …D.92 Investment grants ( - ) … … … … … … … … … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … … … … … … … … …Changes in assetsP.51 Gross fixed capital formation 24,1 33,3 54,1 111,3 149,1 226,1 218,6 436,7 526,2 1439,3K.1 Consumption of fixed capital ( - ) 14,6 20,2 28,1 52,6 114,3 170,3 193,5 289,3 333,8 329,8P.52 Changes in inventories 0,8 0,7 3,0 -4,1 3,0 -25,4 5,0 4,9 105,4 14,3K.2 Acquisitions less disposals of nonproducednon-financial assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...K.21 Acquisitions less disposals of landand other tangible non-producedassets … … … … … … … … … …K.22 Acquisitions less disposals ofintangible non-produced assets … … … … … … … … … …B.9 Net lending ( + ) /net borrowing ( - ) 34,3 106,3 187,7 42,2 -199,7 277,5 -466,2 3,2 637,1 1464,6182Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analyses4. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS4.1. Integrated economic accounts, 19974.2. Integrated economic accounts, 19984.3. Integrated economic accounts, 19994.4. Integrated economic accounts, 20004.5. Integrated economic accounts, 20014.6. Integrated economic accounts, 20024.7. Integrated economic accounts, 20034.8. Integrated economic accounts, 20044.9. Integrated economic accounts, 20054.10. Integrated economic accounts, 2006Statistical Office of the Republic of Serbia 183


Studies and analyses1)2)4.1. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1997Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNT / EXTERNAL ACCOUNT OF GOODS AND SERVICESUses Resources30680,3 30680,3 P.7 Imports of goods and services 30680,3 30680,321864,4 21864,4 P.6 Exports of goods and services 21864,4 21864,4249136,0 249136,0 P.1 Output 152343,7 10423,5 29688,2 55569,9 1110,7 249136,0 249136,0196411,8 196411,8 P.11 Market output 149250,3 10423,5 1554,7 35067,9 115,4 196411,8 196411,823595,4 23595,4 P.12 Output for own final use 3093,4 - - 20502,0 - 23595,4 23595,429128,8 29128,8 P.13 Other non-market output - - 28133,5 - 995,3 29128,8 29128,8137536,5 137536,5 680,3 18820,8 8926,4 2178,9 102232,3 P.2 Intermediate consumption 137536,5 137536,511512,8 11512,8 D.21 Taxes on products - - - - - 11512,8 11512,81399,5 1399,5 D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - 1399,5 1399,5121712,8 121712,8 430,4 36749,1 20761,8 8244,6 50111,4 B.1g Gross domestic product / Gross valueadded23962,7 23962,7 14,6 8355,9 1534,3 245,2 13812,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )97750,1 97750,1 415,8 28393,2 19227,5 7999,4 36298,7 B.1n Net domestic product / Net value added8815,9 8815,9 B.11 External balance of goods and servicesTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 185 73


Studies and analyses1)2)4.1. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1997 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.11 External balance of goods and services 8815,9 8815,9B.1g Gross domestic product / Gross valueadded 50111,4 8244,6 20761,8 36749,1 430,4 121712,8 121712,875576,0 ... 75576,0 406,5 4780,1 19068,0 2951,4 48370,0 D.1 Compensation of employees63955,3 … 63955,3 378,1 4595,8 14685,7 2426,7 41869,0 D.11 Wages and salaries11620,7 … 11620,7 28,4 184,3 4382,3 524,7 6501,0 D.12 Employers' social contributions14271,5 14271,5 9,3 299,0 159,5 255,7 2035,2 D.2 Taxes on production and imports11512,8 11512,8 - - - - - D.21 Taxes on products- - - - - - - D.211 Value added type taxes (VAT)2191,5 2191,5 - - - - - D.212 Taxes and duties on imports excluding VAT9321,3 9321,3 - - - - - D.214 Taxes on products except VAT, import andexport taxes2758,7 2758,7 9,3 299,0 159,5 255,7 2035,2 D.29 Other taxes1399,5 1399,5 - - - - - D.3 Subsidies ( - )1399,5 1399,5 - - - - - D.31 Subsidies on products ( - )... ... … … … … … D.39 Other subsidies on production ( - )14545,3 14545,3 14,6 12950,5 1534,3 5037,5 -293,8 B.2g Gross operating surplus22594,3 22594,3 14,6 6987,5 1534,3 245,2 13812,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )-8049,0 -8049,0 - 5963,0 - 4792,3 -14106,5 B.2n Net operating surplus18719,5 18719,5 18719,5 B.3g Gross mixed income1368,4 1368,4 1368,4 K.1 Consumption of fixed capital ( - )17351,1 17351,1 17351,1 B.3n Net mixed incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.186 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.1. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1997 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.2g Gross operating surplus -293,8 5037,5 1534,3 12950,5 14,6 14545,3 14545,3B.3g Gross mixed income 18719,5 18719,5 18719,5D.1 Compensation of employees 75576,0 75576,0 ... 75576,0D.11 Wages and salaries 63955,3 63955,3 … 63955,3D.12 Employers' social contributions 11620,7 11620,7 … 11620,7D.2 Taxes on production and imports 14271,5 14271,5 14271,5D.3 Subsidies ( - ) 1399,5 1399,5 1399,5D.31 Subsidies on products ( - ) 1399,5 1399,5 1399,5D.39 Other subsidies on production ( - ) … ... ...16129,9 331,8 15798,1 15,0 439,0 518,8 5345,7 9479,6 D.4 Property income 2873,9 9942,1 617,3 2487,6 14,5 15935,4 194,5 16129,914187,3 331,8 13855,5 15,0 374,0 518,8 3468,1 9479,6 D.41 Interest 2873,9 9942,1 617,3 545,0 14,5 13992,8 194,5 14187,3... ... … … … … … P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … 4697,8 … … … … …... ... … … … … … D.42 Distributed income of corporations … … … … … ... …... ... … … … … … D.43 Reinvested earnings on direct foreigninvestment … … … … … ... …1942,6 1942,6 - 65,0 - 1877,6 - D.44 Attributed to insurance policyholders - - - 1942,6 - 1942,6 1942,6... ... … … … … … D.45 Rents … … … … … ... …121850,1 121850,1 14,1 109294,6 14504,8 4936,1 -6899,5 B.5g Gross national income / Gross primaryincome23962,7 23962,7 14,6 8355,9 1534,3 245,2 13812,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )97887,4 97887,4 -0,5 100938,7 12970,5 4690,9 -20712,2 B.5n Net national income / Net primary incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 187 73


Studies and analyses1)2)4.1. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1997 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.5g Gross national income / Gross primaryincome -6899,5 4936,1 14504,8 109294,6 14,1 121850,1 121850,15043,9 5043,9 - 4708,2 - 23,6 312,1 D.5 Current taxes on income, wealth, etc. 5043,9 5043,9 5043,917234,7 … 17234,7 17234,7 D.61 Social contributions - - 17234,7 - - 17234,7 … 17234,715002,5 15002,5 - - 15002,5 - -D.62 Social benefits other than social transfers inkind - - - 15002,5 - 15002,5 15002,523654,2 3671,7 19982,5 53,5 12256,4 1168,4 3392,9 3111,3 D.7 Other current transfers 1439,6 4960,2 10085,3 4057,7 1143,7 21686,5 1967,7 23654,23392,9 … 3392,9 3,1 278,5 … - 3111,3 D.71 Net non-life insurance premiums - 3392,9 - - - 3392,9 … 3392,93392,9 … 3392,9 - - - 3392,9 - D.72 Non-life insurance claims 1439,6 - … 1953,3 … 3392,9 … 3392,9... ... - - … - - D.73 Current transfers within general government - - … - - ... ...... … ... … … … … … D.74 Current international cooperation … … … … … ... … …16868,4 3671,7 13196,7 50,4 11977,9 1168,4 … … D.75 Miscellaneous current transfers … 1567,3 10085,3 2104,4 1143,7 14900,7 1967,7 16868,4123554,1 123554,1 1104,3 94155,5 30697,8 6479,8 -8883,3 B.6g Gross disposable income23962,7 23962,7 14,6 8355,9 1534,3 245,2 13812,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )99591,4 99591,4 1089,7 85799,6 29163,5 6234,6 -22696,0 B.6n Net disposable incomeACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.6g Gross disposable income -8883,3 6479,8 30697,8 94155,5 1104,3 123554,1 123554,1115196,4 115196,4 1045,1 85597,2 28554,1 P.3 Final consumption expenditure 115196,4 115196,499737,4 99737,4 1045,1 85597,2 13095,1 P.31 Individual consumption expenditure 99737,4 99737,415459,0 15459,0 15459,0 P.32 Collective consumption expenditure 15459,0 15459,08357,7 8357,7 59,2 8558,3 2143,7 6479,8 -8883,3 B.8g Gross saving23962,7 23962,7 14,6 8355,9 1534,3 245,2 13812,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )-15605,0 -15605,0 44,6 202,4 609,4 6234,6 -22696,0 B.8n Net saving6974,6 6974,6 B.12 Current external balanceTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.188 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.1. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1997 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTChanges in assets Changes in liabilitiesB.12 Current external balance 6974,6 6974,6B.8n Net saving -22696,0 6234,6 609,4 202,4 44,6 -15605,0 -15605,0D.9 Capital transfers, receivable … … 13,0 … … 13,0 … 13,0D.91 Capital taxes … … 13,0 … … 13,0 … 13,0D.92 Investment grants … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers … … … … … ... … …D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … … 13,0 … 13,0 … 13,0D.91 Capital taxes ( - ) … … … 13,0 … 13,0 … 13,0D.92 Investment grants ( - ) … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … … … … ... … …12583,7 12583,7 24,1 2712,6 2142,0 408,8 7296,2 P.51 Gross fixed capital formation 12583,7 12583,723962,7 23962,7 14,6 8355,9 1534,3 245,2 13812,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )2748,6 2748,6 0,8 2473,0 14,7 - 260,1 P.52 Changes in inventories 2748,6 2748,6... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Acquisitions less disposals of non-producednon-financial assetsK.21 Acquisitions less disposals of land and othertangible non-produced assetsK.22 Acquisitions less disposals of intangible nonproducedassets- 6974,6 -6974,6 34,3 3359,7 - 6071,0 -16439,6 B.9 Net lending ( + ) / net borrowing ( - )Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 189 73


Studies and analyses1)2)4.2. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1998Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNT / EXTERNAL ACCOUNT OF GOODS AND SERVICESUses Resources48993,6 48993,6 P.7 Imports of goods and services 48993,6 48993,635981,1 35981,1 P.6 Exports of goods and services 35981,1 35981,1332589,3 332589,3 P.1 Output 210433,0 13475,5 35622,1 71550,3 1508,4 332589,3 332589,3266790,1 266790,1 P.11 Market output 206434,8 13475,5 1580,5 45181,5 117,8 266790,1 266790,130367,0 30367,0 P.12 Output for own final use 3998,2 - - 26368,8 - 30367,0 30367,035432,2 35432,2 P.13 Other non-market output - - 34041,6 - 1390,6 35432,2 35432,2184681,5 184681,5 991,2 24158,7 10438,8 3432,7 139299,0 P.2 Intermediate consumption 184681,5 184681,517128,0 17128,0 D.21 Taxes on products - - - - - 17128,0 17128,01880,2 1880,2 D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - 1880,2 1880,2163155,6 163155,6 517,2 47391,6 25183,3 10042,8 71134,0 B.1g Gross domestic product / Gross valueadded29175,2 29175,2 20,2 10867,4 1752,2 280,6 16254,8 K.1 Consumption of fixed capital ( - )133980,4 133980,4 497,0 36524,2 23431,1 9762,2 54879,2 B.1n Net domestic product / Net value added13012,5 13012,5 B.11 External balance of goods and servicesTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.190 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.2. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1998 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.11 External balance of goods and services 13012,5 13012,5B.1g Gross domestic product / Gross valueadded 71134,0 10042,8 25183,3 47391,6 517,2 163155,6 163155,686625,2 ... 86625,2 484,4 6486,8 23264,2 3683,1 52706,7 D.1 Compensation of employees70642,5 … 70642,5 446,5 6030,0 17462,6 2942,0 43761,4 D.11 Wages and salaries15982,7 … 15982,7 37,9 456,8 5801,6 741,1 8945,3 D.12 Employers' social contributions20919,9 20919,9 12,6 316,5 166,9 415,6 2880,3 D.2 Taxes on production and imports17128,0 17128,0 - - - - - D.21 Taxes on products- - - - - - - D.211 Value added type taxes (VAT)4497,0 4497,0 - - - - - D.212 Taxes and duties on imports excluding VAT12631,0 12631,0 - - - - -D.214 Taxes on products except VAT, import andexport taxes3791,9 3791,9 12,6 316,5 166,9 415,6 2880,3 D.29 Other taxes1880,2 1880,2 - - - - - D.3 Subsidies ( - )1880,2 1880,2 - - - - - D.31 Subsidies on products ( - )... ... … … … … … D.39 Other subsidies on production ( - )33875,3 33875,3 20,2 16972,9 1752,2 5944,1 15547,0 B.2g Gross operating surplus27411,8 27411,8 20,2 9104,0 1752,2 280,6 16254,8 K.1 Consumption of fixed capital ( - )6463,5 6463,5 - 7868,9 - 5663,5 -707,8 B.2n Net operating surplus23615,4 23615,4 23615,4 B.3g Gross mixed income1763,4 1763,4 1763,4 K.1 Consumption of fixed capital ( - )21852,0 21852,0 21852,0 B.3n Net mixed incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 191 73


Studies and analyses1)2)4.2. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1998 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.2g Gross operating surplus 15547,0 5944,1 1752,2 16972,9 20,2 33875,3 33875,3B.3g Gross mixed income 23615,4 23615,4 23615,4D.1 Compensation of employees 86625,2 86625,2 ... 86625,2D.11 Wages and salaries 70642,5 70642,5 … 70642,5D.12 Employers' social contributions 15982,7 15982,7 … 15982,7D.2 Taxes on production and imports 20919,9 20919,9 20919,9D.3 Subsidies ( - ) 1880,2 1880,2 1880,2D.31 Subsidies on products ( - ) 1880,2 1880,2 1880,2D.39 Other subsidies on production ( - ) … ... ...23073,4 521,8 22551,6 7,9 614,7 969,7 6076,4 14882,9 D.4 Property income 5659,4 12668,8 569,2 3729,2 18,2 22644,8 428,6 23073,420162,6 521,8 19640,8 7,9 504,7 969,7 3676,9 14481,6 D.41 Interest 5544,0 12668,8 569,2 933,8 18,2 19734,0 428,6 20162,6... ... … … … … … P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … 6361,1 … … … … …401,3 401,3 … … … … 401,3 D.42 Distributed income of corporations 115,4 … … 285,9 … 401,3 401,3... ... … … … … … D.43 Reinvested earnings on direct foreigninvestment … … … … … ... …2509,5 2509,5 - 110,0 - 2399,5 - D.44 Attributed to insurance policyholders - - - 2509,5 - 2509,5 2509,5... ... … … … … … D.45 Rents … … … … … ... …163248,8 163248,8 30,5 130328,0 20391,4 6175,4 6323,5 B.5g Gross national income / Gross primaryincome29175,2 29175,2 20,2 10867,4 1752,2 280,6 16254,8 K.1 Consumption of fixed capital ( - )134073,6 134073,6 10,3 119460,6 18639,2 5894,8 -9931,3 B.5n Net national income / Net primary incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.192 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.2. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1998 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.5g Gross national income / Gross primaryincome 6323,5 6175,4 20391,4 130328,0 30,5 163248,8 163248,85566,6 5566,6 - 5123,2 - 35,6 407,8 D.5 Current taxes on income, wealth, etc. 5566,6 5566,6 5566,623827,3 … 23827,3 23827,3 D.61 Social contributions - - 23827,3 - - 23827,3 … 23827,325803,6 25803,6 - - 25803,6 - -D.62 Social benefits other than social transfers inkind - - - 25803,6 - 25803,6 25803,640949,5 9439,2 31510,3 70,1 19928,1 5450,0 4005,4 2056,7 D.7 Other current transfers 1916,3 8687,7 18523,8 6846,0 1630,5 37604,3 3345,2 40949,54005,4 … 4005,4 4,4 1726,6 217,7 - 2056,7 D.71 Net non-life insurance premiums - 4005,4 - - - 4005,4 … 4005,44005,4 … 4005,4 - - - 4005,4 - D.72 Non-life insurance claims 1916,3 - … 2089,1 … 4005,4 … 4005,4... ... - - … - - D.73 Current transfers within general government - - … - - ... ...... … ... … … … … … D.74 Current international cooperation … … … … … ... … …32938,7 9439,2 23499,5 65,7 18201,5 5232,3 … … D.75 Miscellaneous current transfers … 4682,3 18523,8 4756,9 1630,5 29593,5 3345,2 32938,7169342,8 169342,8 1590,9 114099,0 37055,5 10822,1 5775,3 B.6g Gross disposable income29175,2 29175,2 20,2 10867,4 1752,2 280,6 16254,8 K.1 Consumption of fixed capital ( - )140167,6 140167,6 1570,7 103231,6 35303,3 10541,5 -10479,5 B.6n Net disposable incomeACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.6g Gross disposable income 5775,3 10822,1 37055,5 114099,0 1590,9 169342,8 169342,8160629,2 160629,2 1450,6 124676,4 34502,2 P.3 Final consumption expenditure 160629,2 160629,2141062,2 141062,2 1450,6 124676,4 14935,2 P.31 Individual consumption expenditure 141062,2 141062,219567,0 19567,0 19567,0 P.32 Collective consumption expenditure 19567,0 19567,08713,6 8713,6 140,3 -10577,4 2553,3 10822,1 5775,3 B.8g Gross saving29175,2 29175,2 20,2 10867,4 1752,2 280,6 16254,8 K.1 Consumption of fixed capital ( - )-20461,6 -20461,6 120,1 -21444,8 801,1 10541,5 -10479,5 B.8n Net saving6825,3 6825,3 B.12 Current external balanceTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 193 73


Studies and analyses1)2)4.2. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1998 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTChanges in assets Changes in liabilitiesB.12 Current external balance 6825,3 6825,3B.8n Net saving -10479,5 10541,5 801,1 -21444,8 120,1 -20461,6 -20461,6D.9 Capital transfers, receivable … … 20,8 … … 20,8 … 20,8D.91 Capital taxes … … 20,8 … … 20,8 … 20,8D.92 Investment grants … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers … … … … … ... … …D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … … 20,8 … 20,8 … 20,8D.91 Capital taxes ( - ) … … … 20,8 … 20,8 … 20,8D.92 Investment grants ( - ) … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … … … … ... … …16604,1 16604,1 33,3 3335,5 2568,2 431,5 10235,6 P.51 Gross fixed capital formation 16604,1 16604,129175,2 29175,2 20,2 10867,4 1752,2 280,6 16254,8 K.1 Consumption of fixed capital ( - )-1065,2 -1065,2 0,7 -1311,9 5,9 - 240,1 P.52 Changes in inventories -1065,2 -1065,2... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Acquisitions less disposals of non-producednon-financial assetsK.21 Acquisitions less disposals of land and othertangible non-produced assetsK.22 Acquisitions less disposals of intangible nonproducedassets- 6825,3 -6825,3 106,3 -12621,8 - 10390,6 -4700,4 B.9 Net lending ( + ) / net borrowing ( - )Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.194 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.3. NTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1999Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNT / EXTERNAL ACCOUNT OF GOODS AND SERVICESUses Resources37388,8 37388,8 P.7 Imports of goods and services 37388,8 37388,823453,4 23453,4 P.6 Exports of goods and services 23453,4 23453,4408488,6 408488,6 P.1 Output 251725,1 10786,7 40224,7 103671,8 2080,3 408488,6 408488,6325327,3 325327,3 P.11 Market output 246567,9 10786,7 2124,3 65726,3 122,1 325327,3 325327,343102,7 43102,7 P.12 Output for own final use 5157,2 - - 37945,5 - 43102,7 43102,740058,6 40058,6 P.13 Other non-market output - - 38100,4 - 1958,2 40058,6 40058,6219290,7 219290,7 1438,3 35371,6 13867,1 4155,9 160819,0 P.2 Intermediate consumption 219290,7 219290,719388,2 19388,2 D.21 Taxes on products - - - - - 19388,2 19388,21992,6 1992,6 D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - 1992,6 1992,6206593,5 206593,5 642,0 68300,2 26357,6 6630,8 90906,1 B.1g Gross domestic product / Gross valueadded41166,9 41166,9 28,1 15647,3 1984,3 409,3 23097,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )165426,6 165426,6 613,9 52652,9 24373,3 6221,5 67808,2 B.1n Net domestic product / Net value added13935,4 13935,4 B.11 External balance of goods and servicesTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 195 73


Studies and analyses1)2)4.3. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1999 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.11 External balance of goods and services 13935,4 13935,4B.1g Gross domestic product / Gross valueadded 90906,1 6630,8 26357,6 68300,2 642,0 206593,5 206593,597841,5 ... 97841,5 597,4 8587,3 24172,0 4000,9 60483,9 D.1 Compensation of employees79153,6 … 79153,6 544,0 7906,6 17922,0 3111,2 49669,8 D.11 Wages and salaries18687,9 … 18687,9 53,4 680,7 6250,0 889,7 10814,1 D.12 Employers' social contributions23849,8 23849,8 16,5 376,9 201,3 401,4 3465,5 D.2 Taxes on production and imports19388,2 19388,2 - - - - - D.21 Taxes on products- - - - - - - D.211 Value added type taxes (VAT)4234,1 4234,1 - - - - - D.212 Taxes and duties on imports excluding VAT15154,1 15154,1 - - - - -D.214 Taxes on products except VAT, import andexport taxes4461,6 4461,6 16,5 376,9 201,3 401,4 3465,5 D.29 Other taxes1992,6 1992,6 - - - - - D.3 Subsidies ( - )1992,6 1992,6 - - - - - D.31 Subsidies on products ( - )... ... … … … … … D.39 Other subsidies on production ( - )51887,4 51887,4 28,1 24328,6 1984,3 2228,5 26956,7 B.2g Gross operating surplus38623,0 38623,0 28,1 13103,4 1984,3 409,3 23097,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )13264,4 13264,4 - 11225,2 - 1819,2 3858,8 B.2n Net operating surplus35007,4 35007,4 35007,4 B.3g Gross mixed income2543,9 2543,9 2543,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )32463,5 32463,5 32463,5 B.3n Net mixed incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.196 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.3. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1999 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.2g Gross operating surplus 26956,7 2228,5 1984,3 24328,6 28,1 51887,4 51887,4B.3g Gross mixed income 35007,4 35007,4 35007,4D.1 Compensation of employees 97841,5 97841,5 ... 97841,5D.11 Wages and salaries 79153,6 79153,6 … 79153,6D.12 Employers' social contributions 18687,9 18687,9 … 18687,9D.2 Taxes on production and imports 23849,8 23849,8 23849,8D.3 Subsidies ( - ) 1992,6 1992,6 1992,6D.31 Subsidies on products ( - ) 1992,6 1992,6 1992,6D.39 Other subsidies on production ( - ) … ... ...24948,5 461,8 24486,7 19,3 579,0 1407,9 7101,5 15379,0 D.4 Property income 9629,1 9147,9 590,1 5194,3 13,2 24574,6 373,9 24948,520290,2 461,8 19828,4 19,3 339,0 1407,9 3098,2 14964,0 D.41 Interest 9433,6 9147,9 590,1 731,5 13,2 19916,3 373,9 20290,2... ... … … … … … P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … 3638,8 … … … … …415,0 415,0 … … … … 415,0 D.42 Distributed income of corporations 195,5 … … 219,5 … 415,0 415,0... ... … … … … … D.43 Reinvested earnings on direct foreigninvestment … … … … … ... …4243,3 4243,3 - 240,0 - 4003,3 - D.44 Attributed to insurance policyholders - - - 4243,3 - 4243,3 4243,3... ... … … … … … D.45 Rents … … … … … ... …206681,4 206681,4 22,0 161792,8 23023,7 636,1 21206,8 B.5g Gross national income / Gross primaryincome41166,9 41166,9 28,1 15647,3 1984,3 409,3 23097,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )165514,5 165514,5 -6,1 146145,5 21039,4 226,8 -1891,1 B.5n Net national income / Net primary incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 197 73


Studies and analyses1)2)4.3. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1999 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.5g Gross national income / Gross primaryincome 21206,8 636,1 23023,7 161792,8 22,0 206681,4 206681,45025,9 5025,9 - 4246,7 - 102,7 676,5 D.5 Current taxes on income, wealth, etc. 5025,9 5025,9 5025,927822,5 … 27822,5 27822,5 D.61 Social contributions - - 27822,5 - - 27822,5 … 27822,527951,2 27951,2 - - 27951,2 - -D.62 Social benefits other than social transfers inkind - - - 27951,2 - 27951,2 27951,250251,8 10182,5 40069,3 132,9 22520,8 8057,7 6233,6 3124,3 D.7 Other current transfers 1588,2 11458,5 22541,3 9423,8 2370,0 47381,8 2870,0 50251,86233,6 … 6233,6 6,4 2842,4 260,5 - 3124,3 D.71 Net non-life insurance premiums - 6233,6 - - - 6233,6 … 6233,66233,6 … 6233,6 - - - 6233,6 - D.72 Non-life insurance claims 1588,2 - … 4641,4 4,0 6233,6 … 6233,6... ... - - … - - D.73 Current transfers within general government - - … - - ... ...... … ... … … … … … D.74 Current international cooperation … … … … … ... … …37784,6 10182,5 27602,1 126,5 19678,4 7797,2 … … D.75 Miscellaneous current transfers … 5224,9 22541,3 4782,4 2366,0 34914,6 2870,0 37784,6213993,9 213993,9 2259,1 144577,8 42404,5 5758,3 18994,2 B.6g Gross disposable income41166,9 41166,9 28,1 15647,3 1984,3 409,3 23097,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )172827,0 172827,0 2231,0 128930,5 40420,2 5349,0 -4103,7 B.6n Net disposable incomeACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.6g Gross disposable income 18994,2 5758,3 42404,5 144577,8 2259,1 213993,9 213993,9198887,1 198887,1 2014,3 158320,2 38552,6 P.3 Final consumption expenditure 198887,1 198887,1176086,0 176086,0 2014,3 158320,2 15751,5 P.31 Individual consumption expenditure 176086,0 176086,022801,1 22801,1 22801,1 P.32 Collective consumption expenditure 22801,1 22801,115106,8 15106,8 244,8 -13742,4 3851,9 5758,3 18994,2 B.8g Gross saving41166,9 41166,9 28,1 15647,3 1984,3 409,3 23097,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )-26060,1 -26060,1 216,7 -29389,7 1867,6 5349,0 -4103,7 B.8n Net saving6535,0 6535,0 B.12 Current external balanceTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.198 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.3. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 1999 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTChanges in assets Changes in liabilitiesB.12 Current external balance 6535,0 6535,0B.8n Net saving -4103,7 5349,0 1867,6 -29389,7 216,7 -26060,1 -26060,1D.9 Capital transfers, receivable … … 28,9 … … 28,9 … 28,9D.91 Capital taxes … … 28,9 … … 28,9 … 28,9D.92 Investment grants … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers … … … … … ... … …D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … … 28,9 … 28,9 … 28,9D.91 Capital taxes ( - ) … … … 28,9 … 28,9 … 28,9D.92 Investment grants ( - ) … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … … … … ... … …22650,7 22650,7 54,1 4907,9 3877,7 793,9 13017,1 P.51 Gross fixed capital formation 22650,7 22650,741166,9 41166,9 28,1 15647,3 1984,3 409,3 23097,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )-1008,9 -1008,9 3,0 1170,5 3,1 - -2185,5 P.52 Changes in inventories -1008,9 -1008,9... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Acquisitions less disposals of non-producednon-financial assetsK.21 Acquisitions less disposals of land and othertangible non-produced assetsK.22 Acquisitions less disposals of intangible nonproducedassets- 6535,0 -6535,0 187,7 -19849,7 - 4964,4 8162,6 B.9 Net lending ( + ) / net borrowing ( - )Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 199 73


Studies and analyses1)2)4.4. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2000Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNT / EXTERNAL ACCOUNT OF GOODS AND SERVICESUses Resources64730,6 64730,6 P.7 Imports of goods and services 64730,6 64730,641737,4 41737,4 P.6 Exports of goods and services 41737,4 41737,4836358,0 836358,0 P.1 Output 531071,7 18755,2 78554,8 202051,0 5925,3 836358,0 836358,0671622,3 671622,3 P.11 Market output 518430,1 18755,2 3801,9 130352,7 282,4 671622,3 671622,384339,9 84339,9 P.12 Output for own final use 12641,6 - - 71698,3 - 84339,9 84339,980395,8 80395,8 P.13 Other non-market output - - 74752,9 - 5642,9 80395,8 80395,8482590,1 482590,1 4517,0 73190,7 30828,1 7523,3 358195,5 P.2 Intermediate consumption 482590,1 482590,136753,3 36753,3 D.21 Taxes on products - - - - - 36753,3 36753,33610,9 3610,9 D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - 3610,9 3610,9386910,3 386910,3 1408,3 128860,3 47726,7 11231,9 172876,2 B.1g Gross domestic product / Gross valueadded69605,6 69605,6 52,6 28822,1 3341,3 695,7 36693,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )317304,7 317304,7 1355,7 100038,2 44385,4 10536,2 136182,3 B.1n Net domestic product / Net value added22993,2 22993,2 B.11 External balance of goods and servicesTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.200 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.4. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2000 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.11 External balance of goods and services 22993,2 22993,2B.1g Gross domestic product / Gross valueadded 172876,2 11231,9 47726,7 128860,3 1408,3 386910,3 386910,3171265,9 ... 171265,9 1321,8 13966,2 44052,6 6587,3 105338,0 D.1 Compensation of employees143121,2 … 143121,2 1228,9 13612,3 32853,3 5053,9 90372,8 D.11 Wages and salaries28144,7 … 28144,7 92,9 353,9 11199,3 1533,4 14965,2 D.12 Employers' social contributions44685,3 44685,3 33,9 559,0 332,8 725,1 6281,2 D.2 Taxes on production and imports36753,3 36753,3 - - - - - D.21 Taxes on products- - - - - - - D.211 Value added type taxes (VAT)8170,7 8170,7 - - - - - D.212 Taxes and duties on imports excluding VAT28582,6 28582,6 - - - - -D.214 Taxes on products except VAT, import andexport taxes7932,0 7932,0 33,9 559,0 332,8 725,1 6281,2 D.29 Other taxes3610,9 3610,9 - - - - - D.3 Subsidies ( - )3610,9 3610,9 - - - - - D.31 Subsidies on products ( - )... ... … … … … … D.39 Other subsidies on production ( - )103963,2 103963,2 52,6 43728,3 3341,3 3919,5 61257,0 B.2g Gross operating surplus64387,8 64387,8 52,6 23604,3 3341,3 695,7 36693,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )39575,4 39575,4 - 20124,0 - 3223,8 24563,1 B.2n Net operating surplus70606,8 70606,8 70606,8 B.3g Gross mixed income5217,8 5217,8 5217,8 K.1 Consumption of fixed capital ( - )65389,0 65389,0 65389,0 B.3n Net mixed incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 201 73


Studies and analyses1)2)4.4. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2000 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.2g Gross operating surplus 61257,0 3919,5 3341,3 43728,3 52,6 103963,2 103963,2B.3g Gross mixed income 70606,8 70606,8 70606,8D.1 Compensation of employees 171265,9 171265,9 ... 171265,9D.11 Wages and salaries 143121,2 143121,2 … 143121,2D.12 Employers' social contributions 28144,7 28144,7 … 28144,7D.2 Taxes on production and imports 44685,3 44685,3 44685,3D.3 Subsidies ( - ) 3610,9 3610,9 3610,9D.31 Subsidies on products ( - ) 3610,9 3610,9 3610,9D.39 Other subsidies on production ( - ) … ... …56856,2 869,1 55987,1 37,3 1416,0 2081,6 16214,6 36237,6 D.4 Property income 23285,9 18910,3 865,5 12880,4 28,6 55970,7 885,5 56856,246846,9 869,1 45977,8 37,3 566,0 2081,6 7477,8 35815,1 D.41 Interest 23075,9 18910,3 865,5 3081,1 28,6 45961,4 885,5 46846,9... ... … … … … … P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … 8335,5 … … … … …422,5 422,5 … … … … 422,5 D.42 Distributed income of corporations 210,0 … … 212,5 … 422,5 422,5... ... … … … … … D.43 Reinvested earnings on direct foreigninvestment … … … … … ... …9586,8 9586,8 - 850,0 - 8736,8 - D.44 Attributed to insurance policyholders - - - 9586,8 - 9586,8 9586,8... ... … … … … … D.45 Rents … … … … … ... …386893,9 386893,9 43,9 297065,4 43199,6 -1720,3 48305,3 B.5g Gross national income / Gross primaryincome69605,6 69605,6 52,6 28822,1 3341,3 695,7 36693,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )317288,3 317288,3 -8,7 268243,3 39858,3 -2416,0 11611,4 B.5n Net national income / Net primary incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.202 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.4. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2000 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.5g Gross national income / Gross primaryincome 48305,3 -1720,3 43199,6 297065,4 43,9 386893,9 386893,99152,1 9152,1 - 7680,6 - 160,0 1311,5 D.5 Current taxes on income, wealth, etc. 9152,1 9152,1 9152,149524,5 … 49524,5 49524,5 D.61 Social contributions - - 49524,5 - - 49524,5 … 49524,552359,9 52359,9 - - 52359,9 - - D.62 Social benefits other than social transfers inkind - - - 52359,9 - 52359,9 52359,997077,0 25791,6 71285,4 488,7 43902,8 11283,6 10116,6 5493,7 D.7 Other current transfers 2040,0 23082,0 44493,7 16453,2 6350,8 92419,7 4657,3 97077,010116,6 … 10116,6 13,4 4193,3 416,2 - 5493,7 D.71 Net non-life insurance premiums - 10116,6 - - - 10116,6 … 10116,610116,6 … 10116,6 - - - 10116,6 - D.72 Non-life insurance claims 2040,0 - … 8071,1 5,5 10116,6 … 10116,6... ... - - … - - D.73 Current transfers within general government - - … - - ... ...4444,1 4444,1 ... … … … … … D.74 Current international cooperation … … 4444,1 … … 4444,1 … 4444,172399,7 21347,5 51052,2 475,3 39709,5 10867,4 … … D.75 Miscellaneous current transfers … 12965,4 40049,6 8382,1 6345,3 67742,4 4657,3 72399,7408028,2 408028,2 5906,0 264770,6 82726,4 11085,1 43540,1 B.6g Gross disposable income69605,6 69605,6 52,6 28822,1 3341,3 695,7 36693,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )338422,6 338422,6 5853,4 235948,5 79385,1 10389,4 6846,2 B.6n Net disposable incomeACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.6g Gross disposable income 43540,1 11085,1 82726,4 264770,6 5906,0 408028,2 408028,2376162,0 376162,0 5756,6 295242,7 75162,7 P.3 Final consumption expenditure 376162,0 376162,0335086,7 335086,7 5756,6 295242,7 34087,4 P.31 Individual consumption expenditure 335086,7 335086,741075,3 41075,3 41075,3 P.32 Collective consumption expenditure 41075,3 41075,331866,2 31866,2 149,4 -30472,1 7563,7 11085,1 43540,1 B.8g Gross saving69605,6 69605,6 52,6 28822,1 3341,3 695,7 36693,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )-37739,4 -37739,4 96,8 -59294,2 4222,4 10389,4 6846,2 B.8n Net saving1875,3 1875,3 B.12 Current external balanceTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 203 73


Studies and analyses1)2)4.4. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2000 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTChanges in assets Changes in liabilitiesB.12 Current external balance 1875,3 1875,3B.8n Net saving 6846,2 10389,4 4222,4 -59294,2 96,8 -37739,4 -37739,4D.9 Capital transfers, receivable … … 68,9 … … 68,9 … 68,9D.91 Capital taxes … … 68,9 … … 68,9 … 68,9D.92 Investment grants … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers … … … … … ... … …D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … … 68,9 … 68,9 … 68,9D.91 Capital taxes ( - ) … … … 68,9 … 68,9 … 68,9D.92 Investment grants ( - ) … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … … … … ... … …48842,2 48842,2 111,3 10172,7 10583,7 1806,6 26167,9 P.51 Gross fixed capital formation 48842,2 48842,269605,6 69605,6 52,6 28822,1 3341,3 695,7 36693,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )-15100,7 -15100,7 -4,1 -20298,5 -8,9 - 5210,8 P.52 Changes in inventories -15100,7 -15100,7... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Acquisitions less disposals of non-producednon-financial assetsK.21 Acquisitions less disposals of land and othertangible non-produced assetsK.22 Acquisitions less disposals of intangible nonproducedassets- 1875,3 -1875,3 42,2 -20415,2 -2942,2 9278,5 12161,4 B.9 Net lending ( + ) / net borrowing ( - ) )Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.204 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.5. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2001Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNT / EXTERNAL ACCOUNT OF GOODS AND SERVICESUses Resources323640,1 323640,1 P.7 Imports of goods and services 323640,1 323640,1187297,6 187297,6 P.6 Exports of goods and services 187297,6 187297,61527428,9 1527428,9 P.1 Output 930893,2 36114,1 166008,0 386824,9 7588,7 1527428,9 1527428,91208539,0 1208539,0 P.11 Market output 913319,7 36114,1 5650,6 253064,3 390,3 1208539,0 1208539,0151334,1 151334,1 P.12 Output for own final use 17573,5 - - 133760,6 - 151334,1 151334,1167555,8 167555,8 P.13 Other non-market output - - 160357,4 - 7198,4 167555,8 167555,8847652,7 847652,7 4828,5 141889,4 63643,8 11960,1 612783,4 P.2 Intermediate consumption 847652,7 847652,7111363,7 111363,7 D.21 Taxes on products - - - - - 111363,7 111363,722563,5 22563,5 D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - 22563,5 22563,5768576,4 768576,4 2760,2 244935,5 102364,2 24154,0 318109,8 B.1g Gross domestic product / Gross valueadded167172,2 167172,2 114,3 55990,9 6959,2 1931,1 102176,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )601404,2 601404,2 2645,9 188944,6 95405,0 22222,9 215933,1 B.1n Net domestic product / Net value added136342,5 136342,5 B.11 External balance of goods and servicesTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 205 73


Studies and analyses1)2)4.5. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2001 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.11 External balance of goods and services 136342,5 136342,5B.1g Gross domestic product / Gross valueadded 318109,8 24154,0 102364,2 244935,5 2760,2 768576,4 768576,4349861,5 ... 349861,5 2576,0 25366,4 94051,1 11652,6 216215,4 D.1 Compensation of employees292922,5 … 292922,5 2426,1 24707,1 72015,2 9631,1 184143,0 D.11 Wages and salaries56939,0 … 56939,0 149,9 659,3 22035,9 2021,5 32072,4 D.12 Employers' social contributions130813,1 130813,1 69,9 1072,2 1353,9 1978,3 14975,1 D.2 Taxes on production and imports111363,7 111363,7 - - - - - D.21 Taxes on products- - - - - - - D.211 Value added type taxes (VAT)14668,5 14668,5 - - - - - D.212 Taxes and duties on imports excluding VAT96695,2 96695,2 - - - - - D.214 Taxes on products except VAT, import andexport taxes19449,4 19449,4 69,9 1072,2 1353,9 1978,3 14975,1 D.29 Other taxes22563,5 22563,5 - - - - - D.3 Subsidies ( - )22563,5 22563,5 - - - - - D.31 Subsidies on products ( - )... ... … … … … … D.39 Other subsidies on production ( - )177258,6 177258,6 114,3 85290,2 6959,2 10523,1 86919,3 B.2g Gross operating surplus156945,2 156945,2 114,3 45763,9 6959,2 1931,1 102176,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )20313,4 20313,4 - 39526,3 - 8592,0 -15257,4 B.2n Net operating surplus133206,7 133206,7 133206,7 B.3g Gross mixed income10227,0 10227,0 10227,0 K.1 Consumption of fixed capital ( - )122979,7 122979,7 122979,7 B.3n Net mixed incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.206 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.5. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2001 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.2g Gross operating surplus 86919,3 10523,1 6959,2 85290,2 114,3 177258,6 177258,6B.3g Gross mixed income 133206,7 133206,7 133206,7D.1 Compensation of employees 349861,5 349861,5 … 349861,5D.11 Wages and salaries 292922,5 292922,5 … 292922,5D.12 Employers' social contributions 56939,0 56939,0 … 56939,0D.2 Taxes on production and imports 130813,1 130813,1 130813,1D.3 Subsidies ( - ) 22563,5 22563,5 22563,5D.31 Subsidies on products ( - ) 22563,5 22563,5 22563,5D.39 Other subsidies on production ( - ) … ... …78541,4 3185,5 75355,9 34,8 2118,5 3620,7 24122,0 45459,9 D.4 Property income 26629,0 28861,1 1424,4 18791,2 48,4 75754,1 2787,3 78541,462403,6 3185,5 59218,1 34,8 992,0 3620,7 11269,9 43300,7 D.41 Interest 25534,2 28861,1 1424,4 3748,2 48,4 59616,3 2787,3 62403,6... ... … … … … … P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … 12547,5 … … … … …2159,2 2159,2 … … … … 2159,2 D.42 Distributed income of corporations 1094,8 … … 1064,4 … 2159,2 2159,2... ... … … … … … D.43 Reinvested earnings on direct foreigninvestment … … … … … ... …13978,6 13978,6 - 1126,5 - 12852,1 - D.44 Attributed to insurance policyholders - - - 13978,6 - 13978,6 13978,6... ... … … … … … D.45 Rents … … … … … ... …768974,6 768974,6 127,9 585031,1 113012,5 2714,7 68088,4 B.5g Gross national income / Gross primaryincome167172,2 167172,2 114,3 55990,9 6959,2 1931,1 102176,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )601802,4 601802,4 13,6 529040,2 106053,3 783,6 -34088,3 B.5n Net national income / Net primary incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 207 73


Studies and analyses1)2)4.5. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2001 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.5g Gross national income / Gross primaryincome 68088,4 2714,7 113012,5 585031,1 127,9 768974,6 768974,639376,7 39376,7 - 36534,0 - 249,9 2592,8 D.5 Current taxes on income, wealth, etc. 39376,7 39376,7 39376,793123,6 … 93123,6 93123,6 D.61 Social contributions - - 93123,6 - - 93123,6 … 93123,6111016,0 111016,0 - - 111016,0 - -D.62 Social benefits other than social transfers inkind - - - 111016,0 - 111016,0 111016,0247209,0 142507,8 104701,2 364,7 39290,8 37132,0 19195,6 8718,1 D.7 Other current transfers 1930,5 38596,9 73187,9 101144,1 7529,2 222388,6 24820,4 247209,019195,6 … 19195,6 25,3 9573,5 878,7 - 8718,1 D.71 Net non-life insurance premiums - 19195,6 - - - 19195,6 … 19195,619195,6 … 19195,6 - - - 19195,6 - D.72 Non-life insurance claims 1930,5 - … 17259,1 6,0 19195,6 … 19195,6... ... - - … - - D.73 Current transfers within general government - - … - - ... ...39221,5 39221,5 ... … … … … … D.74 Current international cooperation … … 39221,5 … … 39221,5 … 39221,5169596,3 103286,3 66310,0 339,4 29717,3 36253,3 … … D.75 Miscellaneous current transfers … 19401,3 33966,4 83885,0 7523,2 144775,9 24820,4 169596,3886662,0 886662,0 7292,4 628242,8 170552,7 21866,1 58708,0 B.6g Gross disposable income167172,2 167172,2 114,3 55990,9 6959,2 1931,1 102176,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )719489,8 719489,8 7178,1 572251,9 163593,5 19935,0 -43468,7 B.6n Net disposable incomeACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.6g Gross disposable income 58708,0 21866,1 170552,7 628242,8 7292,4 886662,0 886662,0799136,6 799136,6 7340,0 631846,8 159949,8 P.3 Final consumption expenditure 799136,6 799136,6709292,1 709292,1 7340,0 631846,8 70105,3 P.31 Individual consumption expenditure 709292,1 709292,189844,5 89844,5 89844,5 P.32 Collective consumption expenditure 89844,5 89844,587525,4 87525,4 -47,6 -3604,0 10602,9 21866,1 58708,0 B.8g Gross saving167172,2 167172,2 114,3 55990,9 6959,2 1931,1 102176,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )-79646,8 -79646,8 -161,9 -59594,9 3643,7 19935,0 -43468,7 B.8n Net saving18256,9 18256,9 B.12 Current external balanceTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.208 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.5. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2001 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTChanges in assets Changes in liabilitiesB.12 Current external balance 18256,9 18256,9B.8n Net saving -43468,7 19935,0 3643,7 -59594,9 -161,9 -79646,8 -79646,8D.9 Capital transfers, receivable … … 152,3 … … 152,3 … 152,3D.91 Capital taxes … … 152,3 … … 152,3 … 152,3D.92 Investment grants … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers … … … … … ... … …D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … … 152,3 … 152,3 … 152,3D.91 Capital taxes ( - ) … … … 152,3 … 152,3 … 152,3D.92 Investment grants ( - ) … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … … … … ... … …81292,8 81292,8 149,1 11576,2 13853,2 2781,9 52932,4 P.51 Gross fixed capital formation 81292,8 81292,8167172,2 167172,2 114,3 55990,9 6959,2 1931,1 102176,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )24489,5 24489,5 3,0 24872,4 86,1 - -472,0 P.52 Changes in inventories 24489,5 24489,5... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Acquisitions less disposals of non-producednon-financial assetsK.21 Acquisitions less disposals of land and othertangible non-produced assetsK.22 Acquisitions less disposals of intangible nonproducedassets- 18256,9 -18256,9 -199,7 -40204,9 -3184,1 19084,2 6247,6 B.9 Net lending ( + ) / net borrowing ( - )Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 209 73


Studies and analyses1)2)4.6. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2002Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNT / EXTERNAL ACCOUNT OF GOODS AND SERVICESUses Resources415772,0 415772,0 P.7 Imports of goods and services 415772,0 415772,0222430,6 222430,6 P.6 Exports of goods and services 222430,6 222430,61920365,3 1920365,3 P.1 Output 1176317,8 60741,3 237701,4 435756,7 9848,1 1920365,3 1920365,31524320,2 1524320,2 P.11 Market output 1153905,6 60741,3 14242,4 294380,9 1050,0 1524320,2 1524320,2163788,0 163788,0 P.12 Output for own final use 22412,2 - - 141375,8 - 163788,0 163788,0232257,1 232257,1 P.13 Other non-market output - - 223459,0 - 8798,1 232257,1 232257,11084272,9 1084272,9 5574,5 163584,6 92973,9 16613,6 780630,2 P.2 Intermediate consumption 1084272,9 1084272,9181952,8 181952,8 D.21 Taxes on products - - - - - 181952,8 181952,834214,5 34214,5 D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - 34214,5 34214,5983830,7 983830,7 4273,6 272172,1 144727,5 44127,7 395687,6 B.1g Gross domestic product / Gross valueadded200958,7 200958,7 170,3 67379,7 10697,2 2433,8 120277,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )782872,0 782872,0 4103,3 204792,4 134030,3 41693,9 275409,9 B.1n Net domestic product / Net value added193341,4 193341,4 B.11 External balance of goods and servicesTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.210 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.6. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2002 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.11 External balance of goods and services 193341,4 193341,4B.1g Gross domestic product / Gross valueadded 395687,6 44127,7 144727,5 272172,1 4273,6 983830,7 983830,7475090,2 ... 475090,2 3965,3 38656,0 131209,0 15155,9 286104,0 D.1 Compensation of employees403568,0 … 403568,0 3768,4 37653,2 106772,6 13120,9 242252,9 D.11 Wages and salaries71522,2 … 71522,2 196,9 1002,8 24436,4 2035,0 43851,1 D.12 Employers' social contributions210663,7 210663,7 138,0 1476,0 2821,3 2997,0 21278,6 D.2 Taxes on production and imports181952,8 181952,8 - - - - - D.21 Taxes on products- - - - - - - D.211 Value added type taxes (VAT)24712,2 24712,2 - - - - - D.212 Taxes and duties on imports excluding VAT157240,6 157240,6 - - - - -D.214 Taxes on products except VAT, import andexport taxes28710,9 28710,9 138,0 1476,0 2821,3 2997,0 21278,6 D.29 Other taxes34214,5 34214,5 - - - - - D.3 Subsidies ( - )34214,5 34214,5 - - - - - D.31 Subsidies on products ( - )... ... … … … … … D.39 Other subsidies on production ( - )198438,4 198438,4 170,3 98187,2 10697,2 25974,8 88305,0 B.2g Gross operating surplus187131,8 187131,8 170,3 53552,8 10697,2 2433,8 120277,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )11306,6 11306,6 - 44634,4 - 23541,0 -31972,7 B.2n Net operating surplus133852,9 133852,9 133852,9 B.3g Gross mixed income13826,9 13826,9 13826,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )120026,0 120026,0 120026,0 B.3n Net mixed incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 211 73


Studies and analyses1)2)4.6. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2002 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.2g Gross operating surplus 88305,0 25974,8 10697,2 98187,2 170,3 198438,4 198438,4B.3g Gross mixed income 133852,9 133852,9 133852,9D.1 Compensation of employees 475090,2 475090,2 ... 475090,2D.11 Wages and salaries 403568,0 403568,0 … 403568,0D.12 Employers' social contributions 71522,2 71522,2 … 71522,2D.2 Taxes on production and imports 210663,7 210663,7 210663,7D.3 Subsidies ( - ) 34214,5 34214,5 34214,5D.31 Subsidies on products ( - ) 34214,5 34214,5 34214,5D.39 Other subsidies on production ( - ) … ... …92986,8 3992,7 88994,1 50,9 3373,0 8796,4 23920,8 52853,0 D.4 Property income 21823,2 40248,3 1687,8 20500,2 33,5 84293,0 8693,8 92986,874280,6 3992,7 70287,9 50,9 2080,4 8796,4 9328,0 50032,2 D.41 Interest 21147,6 40248,3 1543,3 2614,1 33,5 65586,8 8693,8 74280,6... ... … … … … … P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … 24896,1 … … … … …2820,8 2820,8 … … … … 2820,8 D.42 Distributed income of corporations 675,6 … 1,9 2143,3 … 2820,8 2820,8... ... … … … … …D.43 Reinvested earnings on direct foreigninvestment … … … … … ... …15742,8 15742,8 - 1150,0 - 14592,8 - D.44 Attributed to insurance policyholders - - - 15742,8 - 15742,8 15742,8142,6 142,6 … 142,6 … … … D.45 Rents … … 142,6 … … 142,6 142,6979129,6 979129,6 152,9 724257,5 180037,8 17406,2 57275,2 B.5g Gross national income / Gross primaryincome200958,7 200958,7 170,3 67379,7 10697,2 2433,8 120277,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )778170,9 778170,9 -17,4 656877,8 169340,6 14972,4 -63002,5 B.5n Net national income / Net primary incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.212 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses4.6. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2002 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.5g Gross national income / Gross primaryincome 57275,2 17406,2 180037,8 724257,5 152,9 979129,6 979129,663025,9 63025,9 - 58029,4 - 293,8 4702,7 D.5 Current taxes on income, wealth, etc. 63025,9 63025,9 63025,9128625,3 … 128625,3 128625,3 D.61 Social contributions - - 128625,3 - - 128625,3 … 128625,3174733,7 174733,7 - - 174733,7 - -D.62 Social benefits other than social transfers inkind - - - 174733,7 - 174733,7 174733,7269120,1 147729,7 121390,4 324,7 34956,9 51146,9 23879,5 11082,4 D.7 Other current transfers 1718,0 42619,4 71916,0 119307,3 9732,0 245292,7 23827,4 269120,123879,5 … 23879,5 30,7 10485,8 2280,6 - 11082,4 D.71 Net non-life insurance premiums - 23879,5 - - - 23879,5 … 23879,523879,5 … 23879,5 - - - 23879,5 - D.72 Non-life insurance claims 1718,0 - 33,7 22120,2 7,6 23879,5 … 23879,51631,6 1631,6 - - 1631,6 - - D.73 Current transfers within general government - - 1631,6 - - 1631,6 1631,631943,7 31941,6 2,1 … … 2,1 … … D.74 Current international cooperation … … 31943,7 … … 31943,7 … 31943,7187785,8 115788,1 71997,7 294,0 24471,1 47232,6 … … D.75 Miscellaneous current transfers … 18739,9 38307,0 97187,1 9724,4 163958,4 23827,4 187785,81103031,9 1103031,9 9560,2 796686,9 217724,4 35852,3 43208,1 B.6g Gross disposable income200958,7 200958,7 170,3 67379,7 10697,2 2433,8 120277,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )902073,2 902073,2 9389,9 729307,2 207027,2 33418,5 -77069,6 B.6n Net disposable incomeACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.6g Gross disposable income 43208,1 35852,3 217724,4 796686,9 9560,2 1103031,9 1103031,91040482,5 1040482,5 9082,0 811029,0 220371,5 P.3 Final consumption expenditure 1040482,5 1040482,5925871,5 925871,5 9082,0 811029,0 105760,5 P.31 Individual consumption expenditure 925871,5 925871,5114611,0 114611,0 114611,0 P.32 Collective consumption expenditure 114611,0 114611,062549,4 62549,4 478,2 -14342,1 -2647,1 35852,3 43208,1 B.8g Gross saving200958,7 200958,7 170,3 67379,7 10697,2 2433,8 120277,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )-138409,3 -138409,3 307,9 -81721,8 -13344,3 33418,5 -77069,6 B.8n Net saving74140,2 74140,2 B.12 Current external balance1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 213 73


Studies and analyses1)2)4.6. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2002 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTChanges in assets Changes in liabilitiesB.12 Current external balance 74140,2 74140,2B.8n Net saving -77069,6 33418,5 -13344,3 -81721,8 307,9 -138409,3 -138409,3D.9 Capital transfers, receivable … … 527,2 … … 527,2 … 527,2D.91 Capital taxes … … 219,6 … … 219,6 … 219,6D.92 Investment grants … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers … … 307,6 … … 307,6 ... 307,6D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … 208,2 219,6 … 427,8 99,4 527,2D.91 Capital taxes ( - ) … … … 219,6 … 219,6 … 219,6D.92 Investment grants ( - ) … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … 208,2 … … 208,2 99,4 307,6120502,0 120502,0 226,1 20061,0 29144,5 3546,2 67524,2 P.51 Gross fixed capital formation 120502,0 120502,0200958,7 200958,7 170,3 67379,7 10697,2 2433,8 120277,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )16187,6 16187,6 -25,4 -2696,1 138,5 - 18770,6 P.52 Changes in inventories 16187,6 16187,6... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Acquisitions less disposals of non-producednon-financial assetsK.21 Acquisitions less disposals of land and othertangible non-produced assetsK.22 Acquisitions less disposals of intangible nonproducedassets- 74040,8 -74040,8 277,5 -31926,6 -31611,0 32306,1 -43086,7 B.9 Net lending ( + ) / net borrowing ( - )Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.214 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses4.7. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2003Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNT / EXTERNAL ACCOUNT OF GOODS AND SERVICESUses Resources495609,4 495609,4 P.7 Imports of goods and services 495609,4 495609,4259330,5 259330,5 P.6 Exports of goods and services 259330,5 259330,52123731,8 2123731,8 P.1 Output 1303564,4 62429,7 267562,5 479310,2 10865,0 2123731,8 2123731,81676499,0 1676499,0 P.11 Market output 1278788,6 61978,5 9549,8 324892,1 1290,0 1676499,0 1676499,0179193,9 179193,9 P.12 Output for own final use 24775,8 - - 154418,1 - 179193,9 179193,9268038,9 268038,9 P.13 Other non-market output - 451,2 258012,7 - 9575,0 268038,9 268038,91173331,1 1173331,1 6212,5 181048,9 88700,5 18883,1 859725,8 P.2 Intermediate consumption 1173331,1 1173331,1218180,4 218180,4 D.21 Taxes on products - - - - - 218180,4 218180,430973,7 30973,7 D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - 30973,7 30973,71137607,4 1137607,4 4652,5 298261,3 178862,0 43546,6 443838,6 B.1g Gross domestic product / Gross valueadded222321,4 222321,4 193,5 71835,0 12353,1 2988,1 134951,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )915286,0 915286,0 4459,0 226426,3 166508,9 40558,5 308886,9 B.1n Net domestic product / Net value added236278,9 236278,9 B.11 External balance of goods and services1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 215 73


Studies and analyses1)2)4.7. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2003 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.11 External balance of goods and services 236278,9 236278,9B.1g Gross domestic product / Gross valueadded 443838,6 43546,6 178862,0 298261,3 4652,5 1137607,4 1137607,4578582,7 ... 578582,7 4273,5 51958,4 162558,7 20834,4 338957,7 D.1 Compensation of employees501001,8 … 501001,8 4087,9 50058,0 142123,5 18157,3 286575,1 D.11 Wages and salaries77580,9 … 77580,9 185,6 1900,4 20435,2 2677,1 52382,6 D.12 Employers' social contributions250510,4 250510,4 185,5 1537,2 3950,2 2837,3 23819,8 D.2 Taxes on production and imports218180,4 218180,4 - - - - - D.21 Taxes on products- - - - - - - D.211 Value added type taxes (VAT)29236,7 29236,7 - - - - - D.212 Taxes and duties on imports excluding VAT188943,7 188943,7 - - - - -D.214 Taxes on products except VAT, import andexport taxes32330,0 32330,0 185,5 1537,2 3950,2 2837,3 23819,8 D.29 Other taxes30973,7 30973,7 - - - - - D.3 Subsidies ( - )30973,7 30973,7 - - - - - D.31 Subsidies on products ( - )... ... … … … … … D.39 Other subsidies on production ( - )216710,2 216710,2 193,5 121987,9 12353,1 19874,9 81061,1 B.2g Gross operating surplus207022,3 207022,3 193,5 56535,9 12353,1 2988,1 134951,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )9687,9 9687,9 - 65452,0 - 16886,8 -53890,6 B.2n Net operating surplus122777,8 122777,8 122777,8 B.3g Gross mixed income15299,1 15299,1 15299,1 K.1 Consumption of fixed capital ( - )107478,7 107478,7 107478,7 B.3n Net mixed incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.216 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses4.7. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2003 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.2g Gross operating surplus 81061,1 19874,9 12353,1 121987,9 193,5 216710,2 216710,2B.3g Gross mixed income 122777,8 122777,8 122777,8D.1 Compensation of employees 578582,7 578582,7 ... 578582,7D.11 Wages and salaries 501001,8 501001,8 … 501001,8D.12 Employers' social contributions 77580,9 77580,9 … 77580,9D.2 Taxes on production and imports 250510,4 250510,4 250510,4D.3 Subsidies ( - ) 30973,7 30973,7 30973,7D.31 Subsidies on products ( - ) 30973,7 30973,7 30973,7D.39 Other subsidies on production ( - ) … ... …102834,7 3973,4 98861,3 16,2 8305,6 11246,1 25591,4 53702,0 D.4 Property income 20978,5 35978,1 6055,9 28003,1 14,1 91029,7 11805,0 102834,773435,0 3973,4 69461,6 16,2 3812,6 11246,1 9501,0 44885,7 D.41 Interest 20038,3 35830,1 2103,6 3643,9 14,1 61630,0 11805,0 73435,0... ... … … … … … P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … 18760,3 … … … … …8033,2 8033,2 … … … … 8033,2 D.42 Distributed income of corporations 940,2 148,0 36,6 6908,4 … 8033,2 8033,2... ... … … … … …D.43 Reinvested earnings on direct foreigninvestment … … … … … ... …17450,8 17450,8 - 1360,4 - 16090,4 - D.44 Attributed to insurance policyholders - - - 17450,8 - 17450,8 17450,83915,7 3915,7 … 3132,6 … … 783,1 D.45 Rents … … 3915,7 … … 3915,7 3915,71129775,8 1129775,8 191,4 843045,9 226699,6 11501,3 48337,6 B.5g Gross national income / Gross primaryincome222321,4 222321,4 193,5 71835,0 12353,1 2988,1 134951,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )907454,4 907454,4 -2,1 771210,9 214346,5 8513,2 -86614,1 B.5n Net national income / Net primary income1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 217 73


Studies and analyses4.7. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2003 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.5g Gross national income / Gross primaryincome 48337,6 11501,3 226699,6 843045,9 191,4 1129775,8 1129775,860626,4 60626,4 - 55806,4 - 368,2 4451,8 D.5 Current taxes on income, wealth, etc. 60626,4 60626,4 60626,4143955,2 … 143955,2 143955,2 D.61 Social contributions - - 143955,2 - - 143955,2 … 143955,2187882,8 187882,8 - - 187882,8 - -D.62 Social benefits other than social transfers inkind - - - 187882,8 - 187882,8 187882,8332022,1 171316,6 160705,5 207,9 38749,6 82169,3 26548,2 13030,5 D.7 Other current transfers 2113,9 55053,0 100096,7 139773,8 9647,1 306684,5 25337,6 332022,126548,2 … 26548,2 43,6 12976,8 1697,3 - 11830,5 D.71 Net non-life insurance premiums - 26548,2 - - - 26548,2 … 26548,226548,2 … 26548,2 - - - 26548,2 - D.72 Non-life insurance claims 2113,9 - 51,1 24372,7 10,5 26548,2 … 26548,259627,0 59627,0 - - 59627,0 - - D.73 Current transfers within general government - - 59627,0 - - 59627,0 59627,027492,8 27410,7 82,1 … … 82,1 … … D.74 Current international cooperation … … 27492,8 … … 27492,8 … 27492,8191805,9 143905,9 47900,0 164,3 25772,8 20762,9 … 1200,0 D.75 Miscellaneous current transfers … 28504,8 12925,8 115401,1 9636,6 166468,3 25337,6 191805,91275754,8 1275754,8 9630,6 932191,3 261325,8 39637,9 32969,2 B.6g Gross disposable income222321,4 222321,4 193,5 71835,0 12353,1 2988,1 134951,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )1053433,4 1053433,4 9437,1 860356,3 248972,7 36649,8 -101982,5 B.6n Net disposable incomeACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.6g Gross disposable income 32969,2 39637,9 261325,8 932191,3 9630,6 1275754,8 1275754,81146500,3 1146500,3 9873,2 881317,1 255310,0 P.3 Final consumption expenditure 1146500,3 1146500,31015500,0 1015500,0 9873,2 881317,1 124309,7 P.31 Individual consumption expenditure 1015500,0 1015500,0131000,3 131000,3 131000,3 P.32 Collective consumption expenditure 131000,3 131000,3129254,5 129254,5 -242,6 50874,2 6015,8 39637,9 32969,2 B.8g Gross saving222321,4 222321,4 193,5 71835,0 12353,1 2988,1 134951,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )-93066,9 -93066,9 -436,1 -20960,8 -6337,3 36649,8 -101982,5 B.8n Net saving98131,5 98131,5 B.12 Current external balance1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.218 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.7. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2003 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTChanges in assets Changes in liabilitiesB.12 Current external balance 98131,5 98131,5B.8n Net saving -101982,5 36649,8 -6337,3 -20960,8 -436,1 -93066,9 -93066,9D.9 Capital transfers, receivable … … 1408,5 … … 1408,5 2,1 1410,6D.91 Capital taxes … … 199,7 … … 199,7 … 199,7D.92 Investment grants … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers … … 1208,8 … … 1208,8 2,1 1210,9D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … 994,1 199,7 … 1193,8 216,8 1410,6D.91 Capital taxes ( - ) … … … 199,7 … 199,7 … 199,7D.92 Investment grants ( - ) … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … 994,1 … … 994,1 216,8 1210,9188874,8 188874,8 218,6 41670,0 28434,5 4543,0 114008,7 P.51 Gross fixed capital formation 188874,8 188874,8222321,4 222321,4 193,5 71835,0 12353,1 2988,1 134951,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )38511,2 38511,2 5,0 4732,8 1199,8 - 32573,6 P.52 Changes in inventories 38511,2 38511,2... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Acquisitions less disposals of non-producednon-financial assetsK.21 Acquisitions less disposals of land and othertangible non-produced assetsK.22 Acquisitions less disposals of intangible nonproducedassets- 97916,8 -97916,8 -466,2 4271,7 -23204,1 35094,9 -113613,1 B.9 Net lending ( + ) / net borrowing ( - )Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 219 73


Studies and analyses4.8. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2004Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNT / EXTERNAL ACCOUNT OF GOODS AND SERVICESUses Resources726426,3 726426,3 P.7 Imports of goods and services 726426,3 726426,3341190,8 341190,8 P.6 Exports of goods and services 341190,8 341190,82664390,0 2664390,0 P.1 Output 1712048,8 66283,4 285408,8 584488,9 16160,1 2664390,0 2664390,02161131,5 2161131,5 P.11 Market output 1680739,6 65822,2 11862,9 400355,2 2351,6 2161131,5 2161131,5215551,0 215551,0 P.12 Output for own final use 31309,2 50,3 - 184133,7 57,8 215551,0 215551,0287707,5 287707,5 P.13 Other non-market output - 410,9 273545,9 - 13750,7 287707,5 287707,51506454,2 1506454,2 9806,9 225335,0 86411,5 23735,1 1134521,0 P.2 Intermediate consumption 1506454,2 1506454,2264629,9 264629,9 D.21 Taxes on products - - - - - 264629,9 264629,934466,9 34466,9 D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - 34466,9 34466,91388098,8 1388098,8 6353,2 359153,9 198997,3 42548,3 577527,8 B.1g Gross domestic product / Gross valueadded231311,2 231311,2 289,3 84617,0 14052,5 3530,0 128822,4 K.1 Consumption of fixed capital ( - )1156787,6 1156787,6 6063,9 274536,9 184944,8 39018,3 448705,4 B.1n Net domestic product / Net value added385235,5 385235,5 B.11 External balance of goods and services1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.220 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.8. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2004 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.11 External balance of goods and services 385235,5 385235,5B.1g Gross domestic product / Gross valueadded 577527,8 42548,3 198997,3 359153,9 6353,2 1388098,8 1388098,8672874,3 ... 672874,3 5935,4 64478,9 182860,5 27969,8 391629,7 D.1 Compensation of employees572576,8 … 572576,8 5385,0 62028,0 157873,1 20105,3 327185,4 D.11 Wages and salaries100297,5 … 100297,5 550,4 2450,9 24987,4 7864,5 64444,3 D.12 Employers' social contributions293657,2 293657,2 128,5 1830,4 2084,3 3644,2 21339,9 D.2 Taxes on production and imports264629,9 264629,9 - - - - - D.21 Taxes on products- - - - - - - D.211 Value added type taxes (VAT)34287,6 34287,6 - - - - - D.212 Taxes and duties on imports excluding VAT230342,3 230342,3 - - - - -D.214 Taxes on products except VAT, import andexport taxes29027,3 29027,3 128,5 1830,4 2084,3 3644,2 21339,9 D.29 Other taxes34466,9 34466,9 - - - - - D.3 Subsidies ( - )34466,9 34466,9 - - - - - D.31 Subsidies on products ( - )... ... … … … … … D.39 Other subsidies on production ( - )306794,8 306794,8 289,3 143605,2 14052,5 10934,3 164558,2 B.2g Gross operating surplus212641,5 212641,5 289,3 65947,3 14052,5 3530,0 128822,4 K.1 Consumption of fixed capital ( - )94153,3 94153,3 - 77657,9 - 7404,3 35735,8 B.2n Net operating surplus149239,4 149239,4 149239,4 B.3g Gross mixed income18669,7 18669,7 18669,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )130569,7 130569,7 130569,7 B.3n Net mixed incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 221 73


Studies and analyses4.8. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2004 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.2g Gross operating surplus 164558,2 10934,3 14052,5 143605,2 289,3 306794,8 306794,8B.3g Gross mixed income 149239,4 149239,4 149239,4D.1 Compensation of employees 672874,3 672874,3 ... 672874,3D.11 Wages and salaries 572576,8 572576,8 … 572576,8D.12 Employers' social contributions 100297,5 100297,5 … 100297,5D.2 Taxes on production and imports 293657,2 293657,2 293657,2D.3 Subsidies ( - ) 34466,9 34466,9 34466,9D.31 Subsidies on products ( - ) 34466,9 34466,9 34466,9D.39 Other subsidies on production ( - ) … ... …127417,1 4670,5 122746,6 30,9 12903,7 22728,3 27681,5 59402,2 D.4 Property income 31544,8 47468,8 7112,4 23979,7 30,5 110136,2 17280,9 127417,196633,0 4670,5 91962,5 30,9 7252,7 22728,3 14470,2 47480,4 D.41 Interest 26244,5 47052,6 2362,2 3662,3 30,5 79352,1 17280,9 96633,0... ... … … … … … P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … 26644,7 … … … … …11541,8 11541,8 … … … 611,7 10930,1 D.42 Distributed income of corporations 5300,3 416,2 28,0 5797,3 … 11541,8 11541,8... ... … … … … …D.43 Reinvested earnings on direct foreigninvestment … … … … … ... …14520,1 14520,1 - 1920,5 - 12599,6 - D.44 Attributed to insurance policyholders - - - 14520,1 - 14520,1 14520,14722,2 4722,2 … 3730,5 … … 991,7 D.45 Rents … … 4722,2 … … 4722,2 4722,21375488,4 1375488,4 288,9 976794,9 257626,9 4076,9 136700,8 B.5g Gross national income / Gross primaryincome231311,2 231311,2 289,3 84617,0 14052,5 3530,0 128822,4 K.1 Consumption of fixed capital ( - )1144177,2 1144177,2 -0,4 892177,9 243574,4 546,9 7878,4 B.5n Net national income / Net primary income1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.222 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses4.8. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2004 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.5g Gross national income / Gross primaryincome 136700,8 4076,9 257626,9 976794,9 288,9 1375488,4 1375488,481694,8 81694,8 - 73197,6 - 528,6 7968,6 D.5 Current taxes on income, wealth, etc. 81694,8 81694,8 81694,8182051,5 … 182051,5 182051,5 D.61 Social contributions - - 182051,5 - - 182051,5 … 182051,5208864,5 208864,5 - - 208864,5 - -D.62 Social benefits other than social transfers inkind - - - 208864,5 - 208864,5 208864,5451332,1 247595,5 203736,6 166,2 43438,6 124312,6 21955,4 13863,8 D.7 Other current transfers 2110,6 90845,4 138164,1 170748,0 14435,2 416303,3 35028,8 451332,121955,4 … 21955,4 54,0 8172,6 1145,0 - 12583,8 D.71 Net non-life insurance premiums - 21955,4 - - - 21955,4 … 21955,421955,4 … 21955,4 - - - 21955,4 - D.72 Non-life insurance claims 2110,6 - 57,1 19773,7 14,0 21955,4 … 21955,485996,9 85996,9 - - 85996,9 - - D.73 Current transfers within general government - - 85996,9 - - 85996,9 85996,927906,5 27731,2 175,3 … … 175,3 … … D.74 Current international cooperation … … 27906,5 … … 27906,5 … 27906,5293517,9 219864,3 73653,6 112,2 35266,0 36995,4 … 1280,0 D.75 Miscellaneous current transfers … 68890,0 24203,6 150974,3 14421,2 258489,1 35028,8 293517,91588055,1 1588055,1 14557,9 1057719,7 326360,2 72438,3 116979,0 B.6g Gross disposable income231311,2 231311,2 289,3 84617,0 14052,5 3530,0 128822,4 K.1 Consumption of fixed capital ( - )1356743,9 1356743,9 14268,6 973102,7 312307,7 68908,3 -11843,4 B.6n Net disposable incomeACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.6g Gross disposable income 116979,0 72438,3 326360,2 1057719,7 14557,9 1588055,1 1588055,11340600,1 1340600,1 14113,1 1052684,2 273802,8 P.3 Final consumption expenditure 1340600,1 1340600,11222023,8 1222023,8 14113,1 1052684,2 155226,5 P.31 Individual consumption expenditure 1222023,8 1222023,8118576,3 118576,3 118576,3 P.32 Collective consumption expenditure 118576,3 118576,3247455,0 247455,0 444,8 5035,5 52557,4 72438,3 116979,0 B.8g Gross saving231311,2 231311,2 289,3 84617,0 14052,5 3530,0 128822,4 K.1 Consumption of fixed capital ( - )16143,8 16143,8 155,5 -79581,5 38504,9 68908,3 -11843,4 B.8n Net saving185279,2 185279,2 B.12 Current external balance1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 223 73


Studies and analyses1)2)4.8. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2004 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTChanges in assets Changes in liabilitiesB.12 Current external balance 185279,2 185279,2B.8n Net saving -11843,4 68908,3 38504,9 -79581,5 155,5 16143,8 16143,8D.9 Capital transfers, receivable … … 1417,5 … … 1417,5 … 1417,5D.91 Capital taxes … … 266,8 … … 266,8 … 266,8D.92 Investment grants … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers … … 1150,7 … … 1150,7 ... 1150,7D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … 1002,7 266,8 … 1269,5 148,0 1417,5D.91 Capital taxes ( - ) … … … 266,8 … 266,8 … 266,8D.92 Investment grants ( - ) … … … … … ... … …D.99 Other capital transfers ( - ) … … 1002,7 … … 1002,7 148,0 1150,7265714,2 265714,2 436,7 53362,6 36441,9 5993,2 169479,8 P.51 Gross fixed capital formation 265714,2 265714,2231311,2 231311,2 289,3 84617,0 14052,5 3530,0 128822,4 K.1 Consumption of fixed capital ( - )167020,0 167020,0 4,9 43069,2 1904,2 - 122041,7 P.52 Changes in inventories 167020,0 167020,0... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Acquisitions less disposals of non-producednon-financial assetsK.21 Acquisitions less disposals of land and othertangible non-produced assetsK.22 Acquisitions less disposals of intangible nonproducedassets- 185131,2 -185131,2 3,2 -91663,1 14626,1 66445,1 -174542,5 B.9 Net lending ( + ) / net borrowing ( - )Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.224 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses4.9. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2005Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNT / EXTERNAL ACCOUNT OF GOODS AND SERVICESUses Resources834498,7 834498,7 P.7 Imports of goods and services 834498,7 834498,7484237,5 484237,5 P.6 Exports of goods and services 484237,5 484237,53180723,9 3180723,9 P.1 Output 2107892,3 79832,4 315172,1 658499,4 19327,7 3180723,9 3180723,92636909,9 2636909,9 P.11 Market output 2077571,0 79377,3 15376,4 461606,1 2979,1 2636909,9 2636909,9227413,4 227413,4 P.12 Output for own final use 30321,3 167,7 - 196893,3 31,1 227413,4 227413,4316400,6 316400,6 P.13 Other non-market output - 287,4 299795,7 - 16317,5 316400,6 316400,61778867,2 1778867,2 11212,6 241391,7 93037,1 32709,6 1367609,0 P.2 Intermediate consumption 1778867,2 1778867,2329485,3 329485,3 D.21 Taxes on products - - - - - 329485,3 329485,339401,5 39401,5 D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - 39401,5 39401,51691940,5 1691940,5 8115,1 417107,7 222135,0 47122,8 740283,3 B.1g Gross domestic product / Gross valueadded259117,9 259117,9 333,8 97801,6 15630,0 4900,3 140452,2 K.1 Consumption of fixed capital ( - )1432822,6 1432822,6 7781,3 319306,1 206505,0 42222,5 599831,1 B.1n Net domestic product / Net value added350261,2 350261,2 B.11 External balance of goods and services1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 225 73


Studies and analyses1)2)4.9. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2005 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.11 External balance of goods and services 350261,2 350261,2B.1g Gross domestic product / Gross valueadded 740283,3 47122,8 222135,0 417107,7 8115,1 1691940,5 1691940,5818606,6 3745,0 814861,6 7689,0 86794,8 206372,3 37571,4 476434,1 D.1 Compensation of employees711867,9 3089,4 708778,5 7187,7 83202,4 179275,2 27579,4 411533,8 D.11 Wages and salaries106738,7 655,6 106083,1 501,3 3592,4 27097,1 9992,0 64900,3 D.12 Employers' social contributions353638,6 353638,6 92,3 2249,6 132,7 1714,9 19963,8 D.2 Taxes on production and imports329485,3 329485,3 - - - - - D.21 Taxes on products192006,6 192006,6 - - - - - D.211 Value added type taxes (VAT)38964,7 38964,7 - - - - - D.212 Taxes and duties on imports excluding VAT98514,0 98514,0 - - - - - D.214 Taxes on products except VAT, import andexport taxes24153,3 24153,3 92,3 2249,6 132,7 1714,9 19963,8 D.29 Other taxes44970,8 44970,8 - - - - 5569,3 D.3 Subsidies ( - )39401,5 39401,5 - - - - - D.31 Subsidies on products ( - )5569,3 5569,3 … … … … 5569,3 D.39 Other subsidies on production ( - )416492,6 416492,6 333,8 176144,8 15630,0 7836,5 249454,7 B.2g Gross operating surplus239816,9 239816,9 333,8 78500,6 15630,0 4900,3 140452,2 K.1 Consumption of fixed capital ( - )176675,7 176675,7 - 97644,2 - 2936,2 109002,5 B.2n Net operating surplus151918,5 151918,5 151918,5 B.3g Gross mixed income19301,0 19301,0 19301,0 K.1 Consumption of fixed capital ( - )132617,5 132617,5 132617,5 B.3n Net mixed incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.226 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses4.9. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2005 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.2g Gross operating surplus 249454,7 7836,5 15630,0 176144,8 333,8 416492,6 416492,6B.3g Gross mixed income 151918,5 151918,5 151918,5D.1 Compensation of employees 818237,2 818237,2 369,4 818606,6D.11 Wages and salaries 711566,8 711566,8 301,1 711867,9D.12 Employers' social contributions 106670,4 106670,4 68,3 106738,7D.2 Taxes on production and imports 353638,6 353638,6 353638,6D.3 Subsidies ( - ) 44970,8 44970,8 44970,8D.31 Subsidies on products ( - ) 39401,5 39401,5 39401,5D.39 Other subsidies on production ( - ) 5569,3 5569,3 5569,3199458,3 6538,0 192920,3 59,5 19954,9 24238,8 45585,4 103081,7 D.4 Property income 34048,6 71496,5 9068,1 56563,2 128,7 171305,1 28153,2 199458,3134041,3 6538,0 127503,3 59,5 13419,2 24238,8 25532,3 64253,5 D.41 Interest 27557,3 71146,5 3093,4 3962,2 128,7 105888,1 28153,2 134041,3... ... … … … … … P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … 32907,2 … … … … …38204,1 38204,1 … … … 733,5 37470,6 D.42 Distributed income of corporations 6491,3 350,0 71,9 31290,9 … 38204,1 38204,1... ... … … … … …D.43 Reinvested earnings on direct foreigninvestment … … … … … ... …21310,1 21310,1 - 1990,5 - 19319,6 - D.44 Attributed to insurance policyholders - - - 21310,1 - 21310,1 21310,15902,8 5902,8 … 4545,2 … … 1357,6 D.45 Rents … … 5902,8 … … 5902,8 5902,81673700,9 1673700,9 403,0 1182908,8 309127,1 840,4 180421,6 B.5g Gross national income / Gross primaryincome259117,9 259117,9 333,8 97801,6 15630,0 4900,3 140452,2 K.1 Consumption of fixed capital ( - )1414583,0 1414583,0 69,2 1085107,2 293497,1 -4059,9 39969,4 B.5n Net national income / Net primary income1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 227 73


Studies and analyses4.9. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2005 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.5g Gross national income / Gross primaryincome 180421,6 840,4 309127,1 1182908,8 403,0 1673700,9 1673700,995783,0 95783,0 - 83915,7 - 786,0 11081,3 D.5 Current taxes on income, wealth, etc. 95783,0 95783,0 95783,0215642,4 68,3 215574,1 215574,1 D.61 Social contributions - - 214986,8 - - 214986,8 655,6 215642,4264873,6 264873,6 - - 264873,6 - -D.62 Social benefits other than social transfers inkind - - - 264873,6 - 264873,6 264873,6583142,7 282266,0 300876,7 252,4 68063,0 189005,6 27802,9 15752,8 D.7 Other current transfers 2570,0 99987,2 193725,9 213283,9 17803,0 527370,0 55772,7 583142,727802,9 … 27802,9 70,1 12092,8 1237,2 - 14402,8 D.71 Net non-life insurance premiums - 27802,9 - - - 27802,9 … 27802,927802,9 … 27802,9 - - - 27802,9 - D.72 Non-life insurance claims 2570,0 - 62,9 25151,0 19,0 27802,9 … 27802,9107114,3 107114,3 - - 107114,3 - - D.73 Current transfers within general government - - 107114,3 - - 107114,3 107114,322092,9 21948,8 144,1 … … 144,1 … … D.74 Current international cooperation … … 22092,9 … … 22092,9 … 22092,9398329,7 260317,2 138012,5 182,3 55970,2 80510,0 … 1350,0 D.75 Miscellaneous current transfers … 72184,3 64455,8 188132,9 17784,0 342557,0 55772,7 398329,71899606,9 1899606,9 17953,6 1293513,5 359743,6 72238,7 156157,5 B.6g Gross disposable income259117,9 259117,9 333,8 97801,6 15630,0 4900,3 140452,2 K.1 Consumption of fixed capital ( - )1640489,0 1640489,0 17619,8 1195711,9 344113,6 67338,4 15705,3 B.6n Net disposable incomeACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.6g Gross disposable income 156157,5 72238,7 359743,6 1293513,5 17953,6 1899606,9 1899606,91599682,5 1599682,5 16684,9 1281014,1 301983,5 P.3 Final consumption expenditure 1599682,5 1599682,51492528,6 1492528,6 16684,9 1281014,1 194829,6 P.31 Individual consumption expenditure 1492528,6 1492528,6107153,9 107153,9 107153,9 P.32 Collective consumption expenditure 107153,9 107153,9299924,4 299924,4 1268,7 12499,4 57760,1 72238,7 156157,5 B.8g Gross saving259117,9 259117,9 333,8 97801,6 15630,0 4900,3 140452,2 K.1 Consumption of fixed capital ( - )40806,5 40806,5 934,9 -85302,2 42130,1 67338,4 15705,3 B.8n Net saving142594,8 142594,8 B.12 Current external balance1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.228 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.9. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2005 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTChanges in assets Changes in liabilitiesB.12 Current external balance 142594,8 142594,8B.8n Net saving 15705,3 67338,4 42130,1 -85302,2 934,9 40806,5 40806,5D.9 Capital transfers, receivable 10200,0 … 2133,6 942,4 … 13276,0 312,9 13588,9D.91 Capital taxes … … 429,4 … … 429,4 … 429,4D.92 Investment grants 10200,0 … … 942,4 … 11142,4 … 11142,4D.99 Other capital transfers … … 1704,2 … … 1704,2 312,9 2017,1D.9 Capital transfers, payable ( - ) … … 11556,1 429,4 … 11985,5 1603,4 13588,9D.91 Capital taxes ( - ) … … … 429,4 … 429,4 … 429,4D.92 Investment grants ( - ) … … 11142,4 … … 11142,4 … 11142,4D.99 Other capital transfers ( - ) … … 413,7 … … 413,7 1603,4 2017,1319858,9 319858,9 526,2 61954,7 37492,6 9497,3 210388,1 P.51 Gross fixed capital formation 319858,9 319858,9259117,9 259117,9 333,8 97801,6 15630,0 4900,3 140452,2 K.1 Consumption of fixed capital ( - )122660,3 122660,3 105,4 31208,2 931,5 - 90415,2 P.52 Changes in inventories 122660,3 122660,3... ... ... ... ... ... ... ...... … ... … … … … …... … ... … … … … …K.2 Acquisitions less disposals of non-producednon-financial assetsK.21 Acquisitions less disposals of land and othertangible non-produced assetsK.22 Acquisitions less disposals of intangible nonproducedassets- 141304,3 -141304,3 637,1 -80150,5 9913,5 62741,4 -134445,8 B.9 Net lending ( + ) / net borrowing ( - )Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 229 73


Studies and analyses4.10. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2006Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 1: PRODUCTION ACCOUNT / EXTERNAL ACCOUNT OF GOODS AND SERVICESUses Resources1036867,9 1036867,9 P.7 Imports of goods and services 1036867,9 1036867,9626971,5 626971,5 P.6 Exports of goods and services 626971,5 626971,54007747,9 4007747,9 P.1 Output 2633601,4 99272,7 363116,2 888928,4 22829,2 4007747,9 4007747,93389660,2 3389660,2 P.11 Market output 2605098,9 98874,2 19955,2 661987,3 3744,6 3389660,2 3389660,2255746,0 255746,0 P.12 Output for own final use 28502,5 279,9 1,1 226941,1 21,4 255746,0 255746,0362341,7 362341,7 P.13 Other non-market output - 118,6 343159,9 - 19063,2 362341,7 362341,72346383,9 2346383,9 12808,3 398416,7 111985,1 44202,9 1741027,2 P.2 Intermediate consumption 2346383,9 2346383,9361612,2 361612,2 D.21 Taxes on products - - - - - 361612,2 361612,235211,3 35211,3 D.31 Subsidies on products ( - ) - - - - - 35211,3 35211,31987764,9 1987764,9 10020,9 490511,7 251131,1 55069,8 892574,2 B.1g Gross domestic product / Gross valueadded294343,8 294343,8 329,8 109759,2 17271,9 6692,2 160290,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )1693421,1 1693421,1 9691,1 380752,5 233859,2 48377,6 732283,5 B.1n Net domestic product / Net value added409896,4 409896,4 B.11 External balance of goods and services1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.230 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses1)2)4.10. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2006 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 2: GENERATION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.11 External balance of goods and services 409896,4 409896,4B.1g Gross domestic product / Gross valueadded 892574,2 55069,8 251131,1 490511,7 10020,9 1987764,9 1987764,9947818,3 5238,5 942579,8 9574,1 71067,5 233716,5 49596,8 578624,9 D.1 Compensation of employees811699,4 4322,1 807377,3 9023,2 62397,1 199520,4 36585,8 499850,8 D.11 Wages and salaries136118,9 916,4 135202,5 550,9 8670,4 34196,1 13011,0 78774,1 D.12 Employers' social contributions394487,7 394487,7 117,0 2722,9 142,7 1610,8 28282,1 D.2 Taxes on production and imports361612,2 361612,2 - - - - - D.21 Taxes on products218930,6 218930,6 - - - - - D.211 Value added type taxes (VAT)45266,9 45266,9 - - - - - D.212 Taxes and duties on imports excluding VAT97414,7 97414,7 - - - - - D.214 Taxes on products except VAT, import andexport taxes32875,5 32875,5 117,0 2722,9 142,7 1610,8 28282,1 D.29 Other taxes43513,1 43513,1 - - - - 8301,8 D.3 Subsidies ( - )35211,3 35211,3 - - - - - D.31 Subsidies on products ( - )8301,8 8301,8 … … … … 8301,8 D.39 Other subsidies on production ( - )475773,5 475773,5 329,8 198284,3 17271,9 3862,2 293969,0 B.2g Gross operating surplus270391,9 270391,9 329,8 85807,3 17271,9 6692,2 160290,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )205381,6 205381,6 - 112477,0 - -2830,0 133678,3 B.2n Net operating surplus218437,0 218437,0 218437,0 B.3g Gross mixed income23951,9 23951,9 23951,9 K.1 Consumption of fixed capital ( - )194485,1 194485,1 194485,1 B.3n Net mixed incomeTotal economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 231 73


Studies and analyses4.10. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2006 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 3: ALLOCATION OF PRIMARY INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.2g Gross operating surplus 293969,0 3862,2 17271,9 198284,3 329,8 475773,5 475773,5B.3g Gross mixed income 218437,0 218437,0 218437,0D.1 Compensation of employees 947265,4 947265,4 552,9 947818,3D.11 Wages and salaries 811248,8 811248,8 450,6 811699,4D.12 Employers' social contributions 136016,6 136016,6 102,3 136118,9D.2 Taxes on production and imports 394487,7 394487,7 394487,7D.3 Subsidies ( - ) 43513,1 43513,1 43513,1D.31 Subsidies on products ( - ) 35211,3 35211,3 35211,3D.39 Other subsidies on production ( - ) 8301,8 8301,8 8301,8264971,6 13026,3 251945,3 71,9 32108,7 28740,5 78222,4 112801,8 D.4 Property income 40680,6 109618,6 10944,5 64098,0 81,0 225422,7 39548,9 264971,6186337,1 13026,3 173310,8 71,9 23064,2 28739,6 52209,1 69226,0 D.41 Interest 28092,9 109158,2 3290,7 6165,4 81,0 146788,2 39548,9 186337,1... ... … … … … … P.119 Adjustment for FISIM ( - ) … 37943,7 … … … … …44876,1 44876,1 … 1067,5 0,9 2010,3 41797,4 D.42 Distributed income of corporations 12587,7 460,4 78,9 31749,1 … 44876,1 44876,1... ... … … … … …D.43 Reinvested earnings on direct foreigninvestment … … … … … ... …26183,5 26183,5 - 2180,5 - 24003,0 - D.44 Attributed to insurance policyholders - - - 26183,5 - 26183,5 26183,57574,9 7574,9 … 5796,5 … … 1778,4 D.45 Rents … … 7574,9 … … 7574,9 7574,91965927,9 1965927,9 338,9 1395976,0 350450,5 -2685,3 221847,8 B.5g Gross national income / Gross primaryincome294343,8 294343,8 329,8 109759,2 17271,9 6692,2 160290,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )1671584,1 1671584,1 9,1 1286216,8 333178,6 -9377,5 61557,1 B.5n Net national income / Net primary income1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.232 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses4.10. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2006 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 4: DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.5g Gross national income / Gross primaryincome 221847,8 -2685,3 350450,5 1395976,0 338,9 1965927,9 1965927,9122217,1 122217,1 - 105149,7 - 1978,6 15088,8 D.5 Current taxes on income, wealth, etc. 122217,1 122217,1 122217,1268807,4 102,3 268705,1 268705,1 D.61 Social contributions - - 267891,0 - - 267891,0 916,4 268807,4318452,5 318452,5 - - 318452,5 - -D.62 Social benefits other than social transfers inkind - - - 318452,5 - 318452,5 318452,5741025,7 316928,1 424097,6 550,8 121419,7 245918,3 33449,1 22759,7 D.7 Other current transfers 11399,9 136970,4 244569,4 221230,6 22578,0 636748,3 104277,4 741025,733431,6 … 33431,6 88,9 16945,9 1354,8 - 15042,0 D.71 Net non-life insurance premiums - 33431,6 - - - 33431,6 … 33431,633431,6 … 33431,6 - - - 33431,6 - D.72 Non-life insurance claims 10183,1 - 71,5 23150,5 26,5 33431,6 … 33431,696161,2 96161,2 - - 96161,2 - - D.73 Current transfers within general government - - 96161,2 - - 96161,2 96161,215488,0 15309,2 178,8 … … 178,8 … … D.74 Current international cooperation … … 15488,0 … … 15488,0 … 15488,0562513,3 301618,9 260894,4 461,9 104473,8 148223,5 17,5 7717,7 D.75 Miscellaneous current transfers 1216,8 103538,8 132848,7 198080,1 22551,5 458235,9 104277,4 562513,32177764,5 2177764,5 22366,1 1440384,6 420757,2 98857,4 195399,2 B.6g Gross disposable income294343,8 294343,8 329,8 109759,2 17271,9 6692,2 160290,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )1883420,7 1883420,7 22036,3 1330625,4 403485,3 92165,2 35108,5 B.6n Net disposable incomeACCOUNT 5: USE OF INCOME ACCOUNTUses ResourcesB.6g Gross disposable income 195399,2 98857,4 420757,2 1440384,6 22366,1 2177764,5 2177764,51859530,8 1859530,8 19447,9 1492693,1 347389,8 P.3 Final consumption expenditure 1859530,8 1859530,81744465,0 1744465,0 19447,9 1492693,1 232324,0 P.31 Individual consumption expenditure 1744465,0 1744465,0115065,8 115065,8 115065,8 P.32 Collective consumption expenditure 115065,8 115065,8318233,7 318233,7 2918,2 -52308,5 73367,4 98857,4 195399,2 B.8g Gross saving294343,8 294343,8 329,8 109759,2 17271,9 6692,2 160290,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )23889,9 23889,9 2588,4 -162067,7 56095,5 92165,2 35108,5 B.8n Net saving219896,8 219896,8 B.12 Current external balance1)2)Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.Statistical Републички Office завод of the за статистику Republic of Србије Serbia 233 73


Studies and analyses1)2)4.10. INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS, 2006 (continued)Republic of Serbia mill. RSDTotalGoodsandservicesaccount(Resources)Rest ofthe worldS.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1Totaleconomy1)NPISHs 2)HouseholdssectorGovernmentsectorFinancialsectorNonfinancialsectorTRANSACTIONS ANDBALANCING ITEMSNonfinancialsectorFinancialsectorGovernmentsectorHouseholdssectorNPISHs 2)Totaleconomy1)Rest ofthe worldGoodsandservicesaccount(Uses)TotalACCOUNT 6: CAPITAL ACCOUNTChanges in assets Changes in liabilitiesB.12 Current external balance 219896,8 219896,8B.8n Net saving 35108,5 92165,2 56095,5 -162067,7 2588,4 23889,9 23889,9D.9 Capital transfers, receivable 13103,9 … 2455,5 766,1 … 16325,5 314,2 16639,7D.91 Capital taxes … … 543,5 … … 543,5 … 543,5D.92 Investment grants 10139,3 … … 766,1 … 10905,4 … 10905,4D.99 Other capital transfers 2964,6 … 1912,0 … … 4876,6 314,2 5190,8D.9 Capital transfers, payable ( - ) 2964,6 … 11459,5 543,5 … 14967,6 1672,1 16639,7D.91 Capital taxes ( - ) … … … 543,5 … 543,5 … 543,5D.92 Investment grants ( - ) … … 10905,4 … … 10905,4 … 10905,4D.99 Other capital transfers ( - ) 2964,6 … 554,1 … … 3518,7 1672,1 5190,8412752,1 412752,1 1439,3 65830,9 51192,3 16517,2 277772,4 P.51 Gross fixed capital formation 412752,1 412752,1294343,8 294343,8 329,8 109759,2 17271,9 6692,2 160290,7 K.1 Consumption of fixed capital ( - )125378,4 125378,4 14,3 21621,0 1324,1 1,4 102417,6 P.52 Changes in inventories 125378,4 125378,4... 56738,2 -56738,2 ... ... -27072,0 ... -29666,2... … ... … … … … …... 56738,2 -56738,2 … … -27072,0 … -29666,2K.2 Acquisitions less disposals of non-producednon-financial assetsK.21 Acquisitions less disposals of land and othertangible non-produced assetsK.22 Acquisitions less disposals of intangible nonproducedassets- 161800,7 -161800,7 1464,6 -139537,8 38919,0 82338,8 -144985,3 B.9 Net lending ( + ) / net borrowing ( - )Total economy is the sum of the institutional sectors (S.11 to S.15) plus a nominal sector, which does not appear explicitly but records the use of financial services indirectly measured (FISIM) as a part of intermediate consumption.Non-profit institutional units serving households.234 Републички завод за статистику Србије Statistical Office of the Republic of Serbia 73


Studies and analyses5. ADDITIONAL ANALYTICAL TABLESAnalytical tables (1-7)Statistical Office of the Republic of Serbia 235


Studies and analyses236Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of SerbiaS e c t i o n D i v i s i o n1. GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES- at basic prices -In mill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006A Agricul., hunt., forestry and water works supply 18598,8 23669,7 36263,0 71900,3 137184,8 129149,7 129195,6 164438,6 173608,4 191007,7AA Agriculture … … … 69333,9 134161,3 125838,4 124850,0 158984,9 167026,9 182587,401 Agriculture, hunting and related service activities ... ... ... 69333,9 134161,3 125838,4 124850,0 158984,9 167026,9 182587,4AB Forestry … … … 2008,1 2075,2 2331,5 2562,3 3223,8 4165,7 4739,902 Forestry, logging and related service activities ... ... ... 2008,1 2075,2 2331,5 2562,3 3223,8 4165,7 4739,9AC Water works supply … … … 558,3 948,3 979,8 1783,3 2229,9 2415,8 3680,403 Water works supply ... ... ... 558,3 948,3 979,8 1783,3 2229,9 2415,8 3680,4B 05 Fishing 43,8 57,2 84,1 237,8 465,6 479,8 349,6 360,9 498,2 559,2C Mining and quarrying 2409,8 3242,0 3506,5 4541,1 8950,3 14630,7 16929,0 20985,5 25718,3 28353,8CA Mining and quarrying of energy-prod. materials … … … 3045,6 7160,3 13147,3 15901,3 18907,9 22251,9 21551,410 Mining of coal and lignite; extraction of peat ... ... ... 2497,8 4739,8 10884,5 13839,7 16543,3 19048,1 17422,211 Extraction of crude petrol. and natural gas; services ... ... ... 547,8 2420,5 2262,8 2061,6 2364,6 3203,8 4129,212 Mining of uranium and thorium ores - - - - - - - - - -CB Mining and quarrying exc. energy-prod. mater. … … … 1495,5 1790,0 1483,4 1027,7 2077,6 3466,4 6802,413 Mining of metal ores ... ... ... 737,1 693,8 177,4 -373,4 25,0 821,9 2950,714 Other mining and quarrying ... ... ... 758,4 1096,2 1306,0 1401,1 2052,6 2644,5 3851,7D Manufacturing 20141,1 26420,5 35488,4 85690,3 152042,4 161021,1 163900,7 208430,0 252242,3 310679,9DA Manuf. of food products, beverages and tobacco … … … 23813,3 43819,5 51416,0 55932,6 65685,8 74874,0 93192,715 Manuf. of food products and beverages ... ... ... 22112,4 39671,6 46951,5 50055,8 61341,2 70635,6 84286,316 Manuf. of tobacco products ... ... ... 1700,9 4147,9 4464,5 5876,8 4344,6 4238,4 8906,4DB Manuf. of textiles and textile products … … … 5626,6 10664,3 8342,3 6793,9 8471,8 11366,2 14822,617 Manuf. of textile yarns and textiles ... ... ... 3530,7 6116,5 4129,1 3305,3 3912,2 4757,9 6393,018 Manuf. of wearing apparel; dressing and fur ... ... ... 2095,9 4547,8 4213,2 3488,6 4559,6 6608,3 8429,6DC Manuf. of leather and leather products … … … 1643,6 2416,4 2285,6 2290,8 2766,8 3778,4 4687,419 Tanning and dressing of leather; footwear ... ... ... 1643,6 2416,4 2285,6 2290,8 2766,8 3778,4 4687,4DD Manuf. of wood and wood products … … … 1683,7 2370,2 2436,4 2837,4 3650,3 4700,4 5508,320 Manuf. of wood and products of wood and cork ... ... ... 1683,7 2370,2 2436,4 2837,4 3650,3 4700,4 5508,3DE Manuf. of pulp, paper; publishing and printing … … … 6234,9 8724,4 10213,6 12111,3 17330,7 22321,3 26738,421 Manuf. of paper and paper products ... ... ... 2889,6 3785,2 3566,7 3699,3 5026,4 6874,5 8076,022 Publishing, printing and reproduction ... ... ... 3345,3 4939,2 6646,9 8412,0 12304,3 15446,8 18662,4DF Manuf. of coke and refined petroleum products … … … 1960,3 7917,4 7390,1 6732,7 5727,9 7919,0 12159,423 Manuf. of coke and refined petroleum products ... ... ... 1960,3 7917,4 7390,1 6732,7 5727,9 7919,0 12159,4DG Manuf. of chemicals and chemical products … … … 8511,6 14994,6 15777,3 14900,7 22812,4 26580,0 26477,024 Manuf. of chemicals and chemical products ... ... ... 8511,6 14994,6 15777,3 14900,7 22812,4 26580,0 26477,0DH Manuf. of rubber and plastic products … … … 4349,6 6746,1 7835,9 9655,8 12075,7 16081,3 16824,425 Manuf. of rubber and plastics products ... ... ... 4349,6 6746,1 7835,9 9655,8 12075,7 16081,3 16824,4DI Manuf. of other non-metallic mineral products … … … 6553,0 11912,8 12448,2 11351,9 12795,0 15369,6 17329,526 Manuf. of other non-metallic mineral products ... ... ... 6553,0 11912,8 12448,2 11351,9 12795,0 15369,6 17329,5DJ Manuf. of basic metals and stand. metal products … … … 8742,9 13969,2 13814,0 12251,2 19051,1 25778,7 38833,427 Manuf. of basic metals ... ... ... 4147,8 5899,1 4370,4 2201,8 6451,2 10577,0 19026,328 Manuf. of metal products, except machinery ... ... ... 4595,1 8070,1 9443,6 10049,4 12599,9 15201,7 19807,1DK Manuf. of machinery and equipment n.e.c. … … … 4445,5 8604,9 8151,3 7307,0 10581,0 11167,3 13773,529 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. ... ... ... 4445,5 8604,9 8151,3 7307,0 10581,0 11167,3 13773,5DL Manuf. of electrical and optical instruments … … … 5265,3 7907,0 9070,4 10043,3 13854,1 16781,7 20837,930 Manuf. of office, machinery and computers ... ... ... 755,7 940,8 1406,8 2161,7 3892,0 4598,8 5754,331 Manuf. of electrical machinery and apparatus n.e.c. ... ... ... 2664,7 4309,0 4554,7 4222,6 4978,1 6208,1 7533,332 Manuf. of radio, TV and communicationequipments ... ... ... 797,1 992,2 1261,1 1634,9 2265,8 2588,1 2920,233 Manuf. of medical, precision and opticalinstruments ... ... ... 1047,8 1665,0 1847,8 2024,1 2718,2 3386,7 4630,1Statistical Office of the Republic of Serbia 237


Studies and analysesRepublic of SerbiaS e c t i o n D i v i s i o n1. GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES (continued)- at basic prices -In mill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006DM Manuf. of transport equipment … … … 3611,5 6744,0 5983,7 5771,0 6788,1 7203,8 8051,934 Manuf. of motor vehicles and trailers ... ... ... 3019,2 5438,5 4873,2 4219,5 5194,5 5488,3 6024,335 Manuf. of other transport equipment ... ... ... 592,3 1305,5 1110,5 1551,5 1593,6 1715,5 2027,6DN Manufacturing, n. e. c. … … … 3248,5 5251,6 5856,3 5921,1 6839,3 8320,6 11443,536 Manuf. of furniture; manufacturing n.e.c. ... ... ... 2842,6 4820,6 5396,4 5406,6 5768,9 6476,8 8475,437 Recycling ... ... ... 405,9 431,0 459,9 514,5 1070,4 1843,8 2968,1E Electricity, gas and water supply 4007,9 5256,8 5669,0 4140,0 8311,7 30688,1 40181,2 53016,6 59563,4 74170,540 Electricity, gas, steam and hot water supply ... ... ... 2353,9 4061,5 24117,5 31854,6 43074,9 46050,8 60468,241 Collection, purification and distribution of water ... ... ... 1786,1 4250,2 6570,6 8326,6 9941,7 13512,6 13702,3F 45 Construction 4660,4 6600,6 6884,0 12964,6 22209,1 29621,0 41143,9 57047,9 65271,4 81364,2G Wholesale and retail trade; repairs 7374,3 11812,4 15235,3 29420,9 52178,2 70293,3 87436,8 115989,6 177082,9 218254,250 Sale, maintenance and repair of motor vehicles ... ... ... 5868,5 13995,8 14183,1 14903,4 15442,5 20607,7 25493,751 Wholesale trade and commission trade ... ... ... 13736,0 21443,8 29962,3 38783,5 58466,5 97099,5 115837,952 Retail trade, except of motor vehicles; repair ... ... ... 9816,4 16738,6 26147,9 33749,9 42080,6 59375,7 76922,6H 55 Hotels and restaurants 1164,9 1570,6 1754,9 3559,1 6379,9 9374,7 11207,3 13315,3 17672,1 22589,0I Transport, storage and communications 8158,0 11937,3 14132,4 23750,1 50417,4 69772,9 78922,3 94817,1 125522,1 138423,360 Land transport; transport via pipelines ... ... ... 9869,3 19952,3 25967,8 30288,6 35223,8 52277,2 55449,161 Water transport ... ... ... 298,0 603,9 180,8 289,4 527,5 660,4 855,462 Air transport ... ... ... 514,8 2675,5 3015,0 3263,6 3164,5 2507,7 2290,363 Supporting and auxiliary transport activities;travel agencies activities ... ... ... 2118,8 4096,9 5359,8 6625,6 12794,3 16285,6 18604,064 Post and telecommunications ... ... ... 10949,2 23088,8 35249,5 38455,1 43107,0 53791,2 61224,5J Financial intermediation 8244,6 10042,8 6630,8 11231,9 24154,0 44182,5 43662,7 42742,4 47419,5 56254,465 Financial intermed., exc. insur. and pensionfunding ... ... ... 10486,4 18695,5 36257,5 35403,6 32820,5 36954,3 44279,366 Insurance and pension funding ... ... ... 687,6 4749,9 7254,6 7436,2 8122,8 7938,3 8218,467 Activities auxiliary to financial intermediation ... ... ... 57,9 708,6 670,4 822,9 1799,1 2526,9 3756,7K Real estate, renting and business activities 18206,5 23765,2 32322,6 59763,7 114431,8 136970,7 151418,2 186867,1 229341,3 278715,2L70 Real estate activities ... ... ... 50711,5 98867,5 114711,2 125027,0 146139,6 173720,5 197354,271 Renting of machinery and equipment ... ... ... 118,0 317,7 559,1 400,3 577,9 569,2 1132,772 Computer and related activities ... ... ... 280,6 839,2 1472,5 2242,0 3472,9 5275,5 7490,273 Research and development ... ... ... 1424,7 2508,8 3294,8 3792,9 4772,3 6261,5 7516,974 Other business activities ... ... ... 7228,9 11898,6 16933,1 19956,0 31904,4 43514,6 65221,275 Public administration and defense;compulsory social security 9406,9 13599,3 16412,5 24722,3 49816,5 62652,5 78997,0 74520,9 69838,3 67992,5M 80 Education 4434,1 4731,2 5164,7 8759,9 19589,3 32053,6 43812,3 50998,5 64489,5 79004,3N 85 Health and social work 5984,0 6871,7 7279,1 14399,1 32378,0 48469,7 55516,0 69234,1 83473,5 98762,9OOther commun., social and person. serviceactivit. 3319,2 4505,6 5743,4 6543,3 12888,7 20547,7 25298,6 30489,2 41478,4 51637,390 Sewage and refuse disposal and similar activities ... ... ... 1007,5 2060,2 3450,0 4776,1 6067,8 7462,5 8736,591 Activities of membership organizations n.e.c. ... ... ... 989,3 2023,1 3573,6 4000,7 5397,7 7180,7 8802,392 Recreational, cultural and sporting activities ... ... ... 3802,7 7402,3 11399,5 13810,6 15475,3 21811,9 27018,993 Other service activities ... ... ... 743,8 1403,1 2124,6 2711,2 3548,4 5023,3 7079,6P 95 Private households with employed persons 143,0 186,0 266,0 479,0 926,0 1080,5 1189,8 1326,8 1544,3 1539,3Q 99 Extra-territorial organizations and bodies ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...TOTAL (GVA) 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7238Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analysesRepublic of SerbiaS e c t i o nD i v i s i o n2. STRUCTURE OF GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES- at basic prices -In %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006A Agricul., hunt., forestry and water works supply 16,0 15,3 18,8 19,9 19,8 15,0 13,3 13,9 12,1 11,2AA Agriculture ... ... ... 19,1 19,4 14,6 12,9 13,4 11,6 10,701 Agriculture, hunting and related service activities ... ... ... 19,1 19,4 14,6 12,9 13,4 11,6 10,7AB Forestry ... ... ... 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,302 Forestry, logging and related service activities ... ... ... 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3AC Water works supply ... ... ... 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,203 Water works supply ... ... ... 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2B 05 Fishing 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0C Mining and quarrying 2,1 2,1 1,8 1,3 1,3 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7CA Mining and quarrying of energy-prod. materials ... ... ... 0,8 1,0 1,5 1,6 1,6 1,6 1,310 Mining of coal and lignite; extraction of peat ... ... ... 0,7 0,7 1,3 1,4 1,4 1,3 1,011 Extraction of crude petrol. and natural gas; services ... ... ... 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,212 Mining of uranium and thorium ores - - - - - - - - - -CB Mining and quarrying exc. energy-prod. mater. ... ... ... 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,413 Mining of metal ores ... ... ... 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,214 Other mining and quarrying ... ... ... 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2D Manufacturing 17,3 17,1 18,4 23,7 22,0 18,7 16,9 17,6 17,6 18,3DA Manuf. of food products, beverages and tobacco ... ... ... 6,6 6,3 6,0 5,8 5,5 5,2 5,515 Manuf. of food products and beverages ... ... ... 6,1 5,7 5,5 5,2 5,2 4,9 5,016 Manuf. of tobacco products ... ... ... 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5DB Manuf. of textiles and textile products ... ... ... 1,6 1,5 1,0 0,7 0,7 0,8 0,917 Manuf. of textile yarns and textiles ... ... ... 1,0 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,418 Manuf. of wearing apparel; dressing and fur ... ... ... 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5DC Manuf. of leather and leather products ... ... ... 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,319 Tanning and dressing of leather; footwear ... ... ... 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3DD Manuf. of wood and wood products ... ... ... 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,320 Manuf. of wood and products of wood and cork ... ... ... 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3DE Manuf. of pulp, paper; publishing and printing ... ... ... 1,7 1,3 1,2 1,2 1,5 1,6 1,621 Manuf. of paper and paper products ... ... ... 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,522 Publishing, printing and reproduction ... ... ... 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1DF Manuf. of coke and refined petroleum products ... ... ... 0,5 1,1 0,9 0,7 0,5 0,6 0,723 Manuf. of coke and refined petroleum products ... ... ... 0,5 1,1 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7DG Manuf. of chemicals and chemical products ... ... ... 2,4 2,2 1,8 1,5 1,9 1,9 1,624 Manuf. of chemicals and chemical products ... ... ... 2,4 2,2 1,8 1,5 1,9 1,9 1,6DH Manuf. of rubber and plastic products ... ... ... 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,025 Manuf. of rubber and plastics products ... ... ... 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0DI Manuf. of other non-metallic mineral products ... ... ... 1,8 1,7 1,4 1,2 1,1 1,1 1,026 Manuf. of other non-metallic mineral products ... ... ... 1,8 1,7 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0DJ Manuf. of basic metals and stand. metal products ... ... ... 2,4 2,0 1,6 1,3 1,6 1,8 2,327 Manuf. of basic metals ... ... ... 1,1 0,9 0,5 0,2 0,5 0,7 1,128 Manuf. of metal products, except machinery ... ... ... 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2DK Manuf. of machinery and equipment n.e.c. ... ... ... 1,2 1,2 0,9 0,8 0,9 0,8 0,829 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. ... ... ... 1,2 1,2 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8DL Manuf. of electrical and optical instruments ... ... ... 1,5 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,230 Manuf. of office, machinery and computers ... ... ... 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,331 Manuf. of electrical machinery and apparatus n.e.c. ... ... ... 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,432 Manuf. of radio, TV and communicationequipments ... ... ... 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,233 Manuf. of medical, precision and opticalinstruments ... ... ... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3Statistical Office of the Republic of Serbia 239


Studies and analyses2. STRUCTURE OF GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES (continued)- at basic prices -Republic of SerbiaIn %S e c t i o n D i v i s i o n1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006DM Manuf. of transport equipment ... ... ... 1,0 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 0,534 Manuf. of motor vehicles and trailers ... ... ... 0,8 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,435 Manuf. of other transport equipment ... ... ... 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1DN Manufacturing, n. e. c. ... ... ... 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,736 Manuf. of furniture; manufacturing n.e.c. ... ... ... 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,537 Recycling ... ... ... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2E Electricity, gas and water supply 3,4 3,4 2,9 1,1 1,2 3,6 4,1 4,5 4,2 4,440 Electricity, gas, steam and hot water supply ... ... ... 0,7 0,6 2,8 3,3 3,6 3,2 3,641 Collection, purification and distribution of water ... ... ... 0,5 0,6 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8F 45 Construction 4,0 4,3 3,6 3,6 3,2 3,4 4,2 4,8 4,5 4,8G Wholesale and retail trade; repairs 6,3 7,7 7,9 8,1 7,5 8,2 9,0 9,8 12,3 12,850 Sale, maintenance and repair of motor vehicles ... ... ... 1,6 2,0 1,6 1,5 1,3 1,4 1,551 Wholesale trade and commission trade ... ... ... 3,8 3,1 3,5 4,0 4,9 6,8 6,852 Retail trade, except of motor vehicles; repair ... ... ... 2,7 2,4 3,0 3,5 3,6 4,1 4,5H 55 Hotels and restaurants 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3I Transport, storage and communications 7,0 7,7 7,3 6,6 7,3 8,1 8,1 8,0 8,7 8,160 Land transport; transport via pipelines ... ... ... 2,7 2,9 3,0 3,1 3,0 3,6 3,361 Water transport ... ... ... 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,162 Air transport ... ... ... 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,163 Supporting and auxiliary transport activities;travel agencies activities ... ... ... 0,6 0,6 0,6 0,7 1,1 1,1 1,164 Post and telecommunications ... ... ... 3,0 3,3 4,1 4,0 3,6 3,7 3,6J Financial intermediation 7,1 6,5 3,4 3,1 3,5 5,1 4,5 3,6 3,3 3,365 Financial intermed., exc. insur. and pensionfunding ... ... ... 2,9 2,7 4,2 3,7 2,8 2,6 2,666 Insurance and pension funding ... ... ... 0,2 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,567 Activities auxiliary to financial intermediation ... ... ... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2K Real estate, renting and business activities 15,7 15,4 16,8 16,5 16,5 15,9 15,6 15,8 16,0 16,4L70 Real estate activities ... ... ... 14,0 14,3 13,3 12,9 12,3 12,1 11,671 Renting of machinery and equipment ... ... ... 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,172 Computer and related activities ... ... ... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,473 Research and development ... ... ... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,474 Other business activities ... ... ... 2,0 1,7 2,0 2,1 2,7 3,0 3,875 Public administration and defense;compulsory social security 8,1 8,8 8,5 6,8 7,2 7,3 8,2 6,3 4,9 4,0M 80 Education 3,8 3,1 2,7 2,4 2,8 3,7 4,5 4,3 4,5 4,6N 85 Health and social work 5,1 4,5 3,8 4,0 4,7 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8O Other commun., social and person. service activit. 2,9 2,9 3,0 1,8 1,9 2,4 2,6 2,6 2,9 3,090 Sewage and refuse disposal and similar activities ... ... ... 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,591 Activities of membership organizations n.e.c. ... ... ... 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,592 Recreational, cultural and sporting activities ... ... ... 1,1 1,1 1,3 1,4 1,3 1,5 1,693 Other service activities ... ... ... 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4P 95 Private households with employed persons 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Q 99 Extra-territorial organizations and bodies ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...TOTAL (GVA) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0240Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analyses3. GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ACTIVITIESRepublic of SerbiaS e c t i o nD i v i s i o nIn mill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006A Agricul., hunt., forestry and water works supply 18598,8 23669,7 36263,0 71900,3 137184,8 129149,7 129195,6 164438,6 173608,4 191007,7AA Agriculture … … … 69333,9 134161,3 125838,4 124850,0 158984,9 167026,9 182587,401 Agriculture, hunting and related service activities ... ... ... 69333,9 134161,3 125838,4 124850,0 158984,9 167026,9 182587,4AB Forestry … … … 2008,1 2075,2 2331,5 2562,3 3223,8 4165,7 4739,902 Forestry, logging and related service activities ... ... ... 2008,1 2075,2 2331,5 2562,3 3223,8 4165,7 4739,9AC Water works supply … … … 558,3 948,3 979,8 1783,3 2229,9 2415,8 3680,403 Water works supply ... ... ... 558,3 948,3 979,8 1783,3 2229,9 2415,8 3680,4B 05 Fishing 43,8 57,2 84,1 237,8 465,6 479,8 349,6 360,9 498,2 559,2C Mining and quarrying 2409,8 3242,0 3506,5 4541,1 8950,3 14630,7 16929,0 20985,5 25718,3 28353,8CA Mining and quarrying of energy-prod. materials … … … 3045,6 7160,3 13147,3 15901,3 18907,9 22251,9 21551,410 Mining of coal and lignite; extraction of peat ... ... ... 2497,8 4739,8 10884,5 13839,7 16543,3 19048,1 17422,211 Extraction of crude petrol. and natural gas; services ... ... ... 547,8 2420,5 2262,8 2061,6 2364,6 3203,8 4129,212 Mining of uranium and thorium ores - - - - - - - - - -CB Mining and quarrying exc. energy-prod. mater. … … … 1495,5 1790,0 1483,4 1027,7 2077,6 3466,4 6802,413 Mining of metal ores ... ... ... 737,1 693,8 177,4 -373,4 25,0 821,9 2950,714 Other mining and quarrying ... ... ... 758,4 1096,2 1306,0 1401,1 2052,6 2644,5 3851,7D Manufacturing 20141,1 26420,5 35488,4 85690,3 152042,4 161021,1 163900,7 208430,0 252242,3 310679,9DA Manuf. of food products, beverages and tobacco … … … 23813,3 43819,5 51416,0 55932,6 65685,8 74874,0 93192,715 Manuf. of food products and beverages ... ... ... 22112,4 39671,6 46951,5 50055,8 61341,2 70635,6 84286,316 Manuf. of tobacco products ... ... ... 1700,9 4147,9 4464,5 5876,8 4344,6 4238,4 8906,4DB Manuf. of textiles and textile products … … … 5626,6 10664,3 8342,3 6793,9 8471,8 11366,2 14822,617 Manuf. of textile yarns and textiles ... ... ... 3530,7 6116,5 4129,1 3305,3 3912,2 4757,9 6393,018 Manuf. of wearing apparel; dressing and fur ... ... ... 2095,9 4547,8 4213,2 3488,6 4559,6 6608,3 8429,6DC Manuf. of leather and leather products … … … 1643,6 2416,4 2285,6 2290,8 2766,8 3778,4 4687,419 Tanning and dressing of leather; footwear ... ... ... 1643,6 2416,4 2285,6 2290,8 2766,8 3778,4 4687,4DD Manuf. of wood and wood products … … … 1683,7 2370,2 2436,4 2837,4 3650,3 4700,4 5508,320 Manuf. of wood and products of wood and cork ... ... ... 1683,7 2370,2 2436,4 2837,4 3650,3 4700,4 5508,3DE Manuf. of pulp, paper; publishing and printing … … … 6234,9 8724,4 10213,6 12111,3 17330,7 22321,3 26738,421 Manuf. of paper and paper products ... ... ... 2889,6 3785,2 3566,7 3699,3 5026,4 6874,5 8076,022 Publishing, printing and reproduction ... ... ... 3345,3 4939,2 6646,9 8412,0 12304,3 15446,8 18662,4DF Manuf. of coke and refined petroleum products … … … 1960,3 7917,4 7390,1 6732,7 5727,9 7919,0 12159,423 Manuf. of coke and refined petroleum products ... ... ... 1960,3 7917,4 7390,1 6732,7 5727,9 7919,0 12159,4DG Manuf. of chemicals and chemical products … … … 8511,6 14994,6 15777,3 14900,7 22812,4 26580,0 26477,024 Manuf. of chemicals and chemical products ... ... ... 8511,6 14994,6 15777,3 14900,7 22812,4 26580,0 26477,0DH Manuf. of rubber and plastic products … … … 4349,6 6746,1 7835,9 9655,8 12075,7 16081,3 16824,425 Manuf. of rubber and plastics products ... ... ... 4349,6 6746,1 7835,9 9655,8 12075,7 16081,3 16824,4DI Manuf. of other non-metallic mineral products … … … 6553,0 11912,8 12448,2 11351,9 12795,0 15369,6 17329,526 Manuf. of other non-metallic mineral products ... ... ... 6553,0 11912,8 12448,2 11351,9 12795,0 15369,6 17329,5DJ Manuf. of basic metals and stand. metal products … … … 8742,9 13969,2 13814,0 12251,2 19051,1 25778,7 38833,427 Manuf. of basic metals ... ... ... 4147,8 5899,1 4370,4 2201,8 6451,2 10577,0 19026,328 Manuf. of metal products, except machinery ... ... ... 4595,1 8070,1 9443,6 10049,4 12599,9 15201,7 19807,1DK Manuf. of machinery and equipment n.e.c. … … … 4445,5 8604,9 8151,3 7307,0 10581,0 11167,3 13773,529 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. ... ... ... 4445,5 8604,9 8151,3 7307,0 10581,0 11167,3 13773,5DL Manuf. of electrical and optical instruments … … … 5265,3 7907,0 9070,4 10043,3 13854,1 16781,7 20837,930 Manuf. of office, machinery and computers ... ... ... 755,7 940,8 1406,8 2161,7 3892,0 4598,8 5754,331 Manuf. of electrical machinery and apparatus n.e.c. ... ... ... 2664,7 4309,0 4554,7 4222,6 4978,1 6208,1 7533,332 Manuf. of radio, TV and communicationequipments ... ... ... 797,1 992,2 1261,1 1634,9 2265,8 2588,1 2920,233 Manuf. of medical, precision and opticalinstruments ... ... ... 1047,8 1665,0 1847,8 2024,1 2718,2 3386,7 4630,1Statistical Office of the Republic of Serbia 241


Studies and analyses3. GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ACTIVITIES (continued)Republic of SerbiaS e c t i o nD i v i s i o nIn mill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006DM Manuf. of transport equipment … … … 3611,5 6744,0 5983,7 5771,0 6788,1 7203,8 8051,934 Manuf. of motor vehicles and trailers ... ... ... 3019,2 5438,5 4873,2 4219,5 5194,5 5488,3 6024,335 Manuf. of other transport equipment ... ... ... 592,3 1305,5 1110,5 1551,5 1593,6 1715,5 2027,6DN Manufacturing, n. e. c. … … … 3248,5 5251,6 5856,3 5921,1 6839,3 8320,6 11443,536 Manuf. of furniture; manufacturing n.e.c. ... ... ... 2842,6 4820,6 5396,4 5406,6 5768,9 6476,8 8475,437 Recycling ... ... ... 405,9 431,0 459,9 514,5 1070,4 1843,8 2968,1E Electricity, gas and water supply 4007,9 5256,8 5669,0 4140,0 8311,7 30688,1 40181,2 53016,6 59563,4 74170,540 Electricity, gas, steam and hot water supply ... ... ... 2353,9 4061,5 24117,5 31854,6 43074,9 46050,8 60468,241 Collection, purification and distribution of water ... ... ... 1786,1 4250,2 6570,6 8326,6 9941,7 13512,6 13702,3F 45 Construction 4660,4 6600,6 6884,0 12964,6 22209,1 29621,0 41143,9 57047,9 65271,4 81364,2G Wholesale and retail trade; repairs 7374,3 11812,4 15235,3 29420,9 52178,2 70293,3 87436,8 115989,6 177082,9 218254,250 Sale, maintenance and repair of motor vehicles ... ... ... 5868,5 13995,8 14183,1 14903,4 15442,5 20607,7 25493,751 Wholesale trade and commission trade ... ... ... 13736,0 21443,8 29962,3 38783,5 58466,5 97099,5 115837,952 Retail trade, except of motor vehicles; repair ... ... ... 9816,4 16738,6 26147,9 33749,9 42080,6 59375,7 76922,6H 55 Hotels and restaurants 1164,9 1570,6 1754,9 3559,1 6379,9 9374,7 11207,3 13315,3 17672,1 22589,0I Transport, storage and communications 8158,0 11937,3 14132,4 23750,1 50417,4 69772,9 78922,3 94817,1 125522,1 138423,360 Land transport; transport via pipelines ... ... ... 9869,3 19952,3 25967,8 30288,6 35223,8 52277,2 55449,161 Water transport ... ... ... 298,0 603,9 180,8 289,4 527,5 660,4 855,462 Air transport ... ... ... 514,8 2675,5 3015,0 3263,6 3164,5 2507,7 2290,363 Supporting and auxiliary transport activities;travel agencies activities ... ... ... 2118,8 4096,9 5359,8 6625,6 12794,3 16285,6 18604,064 Post and telecommunications ... ... ... 10949,2 23088,8 35249,5 38455,1 43107,0 53791,2 61224,5J Financial intermediation 8244,6 10042,8 6630,8 11231,9 24154,0 44182,5 43662,7 42742,4 47419,5 56254,465 Financial intermed., exc. insur. and pensionfunding ... ... ... 10486,4 18695,5 36257,5 35403,6 32820,5 36954,3 44279,366 Insurance and pension funding ... ... ... 687,6 4749,9 7254,6 7436,2 8122,8 7938,3 8218,467 Activities auxiliary to financial intermediation ... ... ... 57,9 708,6 670,4 822,9 1799,1 2526,9 3756,7K Real estate, renting and business activities 18206,5 23765,2 32322,6 59763,7 114431,8 136970,7 151418,2 186867,1 229341,3 278715,2L70 Real estate activities ... ... ... 50711,5 98867,5 114711,2 125027,0 146139,6 173720,5 197354,271 Renting of machinery and equipment ... ... ... 118,0 317,7 559,1 400,3 577,9 569,2 1132,772 Computer and related activities ... ... ... 280,6 839,2 1472,5 2242,0 3472,9 5275,5 7490,273 Research and development ... ... ... 1424,7 2508,8 3294,8 3792,9 4772,3 6261,5 7516,974 Other business activities ... ... ... 7228,9 11898,6 16933,1 19956,0 31904,4 43514,6 65221,275 Public administration and defense;compulsory social security 9406,9 13599,3 16412,5 24722,3 49816,5 62652,5 78997,0 74520,9 69838,3 67992,5M 80 Education 4434,1 4731,2 5164,7 8759,9 19589,3 32053,6 43812,3 50998,5 64489,5 79004,3N 85 Health and social work 5984,0 6871,7 7279,1 14399,1 32378,0 48469,7 55516,0 69234,1 83473,5 98762,9OOther commun., social and person. serviceactivit. 3319,2 4505,6 5743,4 6543,3 12888,7 20547,7 25298,6 30489,2 41478,4 51637,390 Sewage and refuse disposal and similaractivities ... ... ... 1007,5 2060,2 3450,0 4776,1 6067,8 7462,5 8736,591 Activities of membership organizations n.e.c. ... ... ... 989,3 2023,1 3573,6 4000,7 5397,7 7180,7 8802,392 Recreational, cultural and sporting activities ... ... ... 3802,7 7402,3 11399,5 13810,6 15475,3 21811,9 27018,993 Other service activities ... ... ... 743,8 1403,1 2124,6 2711,2 3548,4 5023,3 7079,6P 95 Private households with employed persons 143,0 186,0 266,0 479,0 926,0 1080,5 1189,8 1326,8 1544,3 1539,3Q 99 Extra-territorial organizations and bodies ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...TOTAL (GVA) 116297,3 154268,9 192836,7 362103,4 692323,7 860988,5 969161,0 1184580,5 1434763,9 1699307,7FISIM 1) ( - ) 4697,8 6361,1 3638,8 8335,5 12547,5 24896,1 18760,3 26644,7 32907,2 37943,7Taxes on products 11512,8 17128,0 19388,2 36753,3 111363,7 181952,8 218180,4 264629,9 329485,3 361612,2Subsidies on products ( - ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 39401,5 35211,3TOTAL (GDP) 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,91)Financial intermediation services indirectly measured.242Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analyses4. STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ACTIVITIESRepublic of SerbiaS e c t i o nD i v i s i o nIn %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006A Agricul., hunt., forestry and water works supply 15,3 14,5 17,6 18,6 17,8 13,1 11,4 11,8 10,3 9,6AA Agriculture … … … 17,9 17,5 12,8 11,0 11,5 9,9 9,201 Agriculture, hunting and related service activities … … … 17,9 17,5 12,8 11,0 11,5 9,9 9,2AB Forestry … … … 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,202 Forestry, logging and related service activities … … … 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2AC Water works supply … … … 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,203 Water works supply … … … 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2B 05 Fishing 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0C Mining and quarrying 2,0 2,0 1,7 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4CA Mining and quarrying of energy-prod. materials … … … 0,8 0,9 1,3 1,4 1,4 1,3 1,110 Mining of coal and lignite; extraction of peat … … … 0,6 0,6 1,1 1,2 1,2 1,1 0,911 Extraction of crude petrol. and natural gas; services … … … 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,212 Mining of uranium and thorium ores - - - - - - - - - -CB Mining and quarrying exc. energy-prod. mater. … … … 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,313 Mining of metal ores … … … 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,114 Other mining and quarrying … … … 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2D Manufacturing 16,5 16,2 17,2 22,1 19,8 16,4 14,4 15,0 14,9 15,6DA Manuf. of food products, beverages and tobacco … … … 6,2 5,7 5,2 4,9 4,7 4,4 4,715 Manuf. of food products and beverages … … … 5,7 5,2 4,8 4,4 4,4 4,2 4,216 Manuf. of tobacco products … … … 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4DB Manuf. of textiles and textile products … … … 1,5 1,4 0,8 0,6 0,6 0,7 0,717 Manuf. of textile yarns and textiles … … … 0,9 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,318 Manuf. of wearing apparel; dressing and fur … … … 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4DC Manuf. of leather and leather products … … … 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,219 Tanning and dressing of leather; footwear … … … 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2DD Manuf. of wood and wood products … … … 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,320 Manuf. of wood and products of wood and cork … … … 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3DE Manuf. of pulp, paper; publishing and printing … … … 1,6 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,321 Manuf. of paper and paper products … … … 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,422 Publishing, printing and reproduction … … … 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9DF Manuf. of coke and refined petroleum products … … … 0,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0,5 0,623 Manuf. of coke and refined petroleum products … … … 0,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6DG Manuf. of chemicals and chemical products … … … 2,2 2,0 1,6 1,3 1,6 1,6 1,324 Manuf. of chemicals and chemical products … … … 2,2 2,0 1,6 1,3 1,6 1,6 1,3DH Manuf. of rubber and plastic products … … … 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 0,825 Manuf. of rubber and plastics products … … … 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 0,8DI Manuf. of other non-metallic mineral products … … … 1,7 1,5 1,3 1,0 0,9 0,9 0,926 Manuf. of other non-metallic mineral products … … … 1,7 1,5 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9DJ Manuf. of basic metals and stand. metal products … … … 2,3 1,8 1,4 1,1 1,4 1,5 2,027 Manuf. of basic metals … … … 1,1 0,8 0,4 0,2 0,5 0,6 1,028 Manuf. of metal products, except machinery … … … 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0DK Manuf. of machinery and equipment n.e.c. … … … 1,1 1,1 0,8 0,6 0,8 0,7 0,729 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. … … … 1,1 1,1 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7DL Manuf. of electrical and optical instruments … … … 1,4 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,030 Manuf. of office, machinery and computers … … … 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,331 Manuf. of electrical machinery and apparatus n.e.c. … … … 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,432 Manuf. of radio, TV and communicationequipments ... ... ... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,133 Manuf. of medical, precision and opticalinstruments ... ... ... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Statistical Office of the Republic of Serbia 243


Studies and analyses4. STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ACTIVITIES (continued)Republic of SerbiaS e c t i o nD i v i s i o nIn %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006DM Manuf. of transport equipment … … … 0,9 0,9 0,6 0,5 0,5 0,4 0,434 Manuf. of motor vehicles and trailers ... ... ... 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,335 Manuf. of other transport equipment ... ... ... 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1DN Manufacturing, n. e. c. … … … 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,636 Manuf. of furniture; manufacturing n.e.c. ... ... ... 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,437 Recycling ... ... ... 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1E Electricity, gas and water supply 3,3 3,2 2,7 1,1 1,1 3,1 3,5 3,8 3,5 3,740 Electricity, gas, steam and hot water supply ... ... ... 0,6 0,5 2,5 2,8 3,1 2,7 3,041 Collection, purification and distribution of water ... ... ... 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7F 45 Construction 3,8 4,0 3,3 3,4 2,9 3,0 3,6 4,1 3,9 4,1G Wholesale and retail trade; repairs 6,1 7,2 7,4 7,6 6,8 7,1 7,7 8,4 10,5 11,050 Sale, maintenance and repair of motor vehicles ... ... ... 1,5 1,8 1,4 1,3 1,1 1,2 1,351 Wholesale trade and commission trade ... ... ... 3,6 2,8 3,0 3,4 4,2 5,7 5,852 Retail trade, except of motor vehicles; repair ... ... ... 2,5 2,2 2,7 3,0 3,0 3,5 3,9H 55 Hotels and restaurants 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1I Transport, storage and communications 6,7 7,3 6,8 6,1 6,6 7,1 6,9 6,8 7,4 7,060 Land transport; transport via pipelines ... ... ... 2,6 2,6 2,6 2,7 2,5 3,1 2,861 Water transport ... ... ... 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,062 Air transport ... ... ... 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,163 Supporting and auxiliary transport activities;travel agencies activities ... ... ... 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 1,0 0,964 Post and telecommunications ... ... ... 2,8 3,0 3,6 3,4 3,1 3,2 3,1J Financial intermediation 6,8 6,2 3,2 2,9 3,1 4,5 3,8 3,1 2,8 2,865 Financial intermed., exc. insur. and pensionfunding ... ... ... 2,7 2,4 3,7 3,1 2,4 2,2 2,266 Insurance and pension funding ... ... ... 0,2 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,467 Activities auxiliary to financial intermediation ... ... ... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2K Real estate, renting and business activities 15,0 14,6 15,6 15,4 14,9 13,9 13,3 13,5 13,6 14,0L70 Real estate activities ... ... ... 13,1 12,9 11,7 11,0 10,5 10,3 9,971 Renting of machinery and equipment ... ... ... 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,172 Computer and related activities ... ... ... 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,473 Research and development ... ... ... 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,474 Other business activities ... ... ... 1,9 1,5 1,7 1,8 2,3 2,6 3,375 Public administration and defense;compulsory social security 7,7 8,3 7,9 6,4 6,5 6,4 6,9 5,4 4,1 3,4M 80 Education 3,6 2,9 2,5 2,3 2,5 3,3 3,9 3,7 3,8 4,0N 85 Health and social work 4,9 4,2 3,5 3,7 4,2 4,9 4,9 5,0 4,9 5,0O Other commun., social and person. service activit. 2,7 2,8 2,8 1,7 1,7 2,1 2,2 2,2 2,5 2,690 Sewage and refuse disposal and similar activities ... ... ... 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,491 Activities of membership organizations n.e.c. ... ... ... 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,492 Recreational, cultural and sporting activities ... ... ... 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,3 1,493 Other service activities ... ... ... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4P 95 Private households with employed persons 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Q 99 Extra-territorial organizations and bodies ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...TOTAL (GVA) 95,6 94,6 93,3 93,6 90,1 87,5 85,2 85,3 84,8 85,5FISIM 1) ( - ) 3,9 3,9 1,8 2,2 1,6 2,5 1,6 1,9 1,9 1,9Taxes on products 9,5 10,5 9,4 9,5 14,5 18,5 19,2 19,1 19,5 18,2Subsidies on products ( - ) 1,1 1,2 1,0 0,9 2,9 3,5 2,7 2,5 2,3 1,8TOTAL (GDP) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01)Financial intermediation services indirectly measured.244Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analyses5. GENERATION OF GROSS VALUE ADDED AT BASIC PRICES, 2006Republic of SerbiaIn mill. RSD Structure, %S e c t i o n D i v i s i o nOutputIntermed.consumptionGrossvalueaddedOutputIntermed.consumptionGrossvalueaddedTOTAL 4007747,9 2308440,2 1699307,7 100,0 100,0 100,0A Agricul., hunt., forestry and water works supply 407756,0 216748,3 191007,7 10,2 9,4 11,2AA Agriculture 391534,6 208947,2 182587,4 9,8 9,1 10,701 Agriculture, hunting and related service activities 391534,6 208947,2 182587,4 9,8 9,1 10,7AB Forestry 8288,2 3548,3 4739,9 0,2 0,2 0,302 Forestry, logging and related service activities 8288,2 3548,3 4739,9 0,2 0,2 0,3AC Water works supply 7933,2 4252,8 3680,4 0,2 0,2 0,203 Water works supply 7933,2 4252,8 3680,4 0,2 0,2 0,2B 05 Fishing 1636,9 1077,7 559,2 0,0 0,0 0,0C Mining and quarrying 64038,0 35684,2 28353,8 1,6 1,5 1,7CA Mining and quarrying of energy-prod. materials 49078,4 27527,0 21551,4 1,2 1,2 1,310 Mining of coal and lignite; extraction of peat 29202,6 11780,4 17422,2 0,7 0,5 1,011 Extraction of crude petrol. and natural gas; services 19875,8 15746,6 4129,2 0,5 0,7 0,212 Mining of uranium and thorium ores - - - - - -CB Mining and quarrying exc. energy-prod. mater. 14959,6 8157,2 6802,4 0,4 0,4 0,413 Mining of metal ores 6098,8 3148,1 2950,7 0,2 0,1 0,214 Other mining and quarrying 8860,8 5009,1 3851,7 0,2 0,2 0,2D Manufacturing 1153977,4 843297,5 310679,9 28,8 36,5 18,3DA Manuf. of food products, beverages and tobacco 350050,3 256857,6 93192,7 8,7 11,1 5,515 Manuf. of food products and beverages 323838,7 239552,4 84286,3 8,1 10,4 5,016 Manuf. of tobacco products 26211,6 17305,2 8906,4 0,7 0,7 0,5DB Manuf. of textiles and textile products 39412,4 24589,8 14822,6 1,0 1,1 0,917 Manuf. of textile yarns and textiles 19787,2 13394,2 6393,0 0,5 0,6 0,418 Manuf. of wearing apparel; dressing and fur 19625,2 11195,6 8429,6 0,5 0,5 0,5DC Manuf. of leather and leather products 10741,9 6054,5 4687,4 0,3 0,3 0,319 Tanning and dressing of leather; footwear 10741,9 6054,5 4687,4 0,3 0,3 0,3DD Manuf. of wood and wood products 22288,1 16779,8 5508,3 0,6 0,7 0,320 Manuf. of wood and products of wood and cork 22288,1 16779,8 5508,3 0,6 0,7 0,3DE Manuf. of pulp, paper; publishing and printing 81441,9 54703,5 26738,4 2,0 2,4 1,621 Manuf. of paper and paper products 30856,2 22780,2 8076,0 0,8 1,0 0,522 Publishing, printing and reproduction 50585,7 31923,3 18662,4 1,3 1,4 1,1DF Manuf. of coke and refined petroleum products 57538,7 45379,3 12159,4 1,4 2,0 0,723 Manuf. of coke and refined petroleum products 57538,7 45379,3 12159,4 1,4 2,0 0,7DG Manuf. of chemicals and chemical products 116857,1 90380,1 26477,0 2,9 3,9 1,624 Manuf. of chemicals and chemical products 116857,1 90380,1 26477,0 2,9 3,9 1,6DH Manuf. of rubber and plastic products 68474,2 51649,8 16824,4 1,7 2,2 1,025 Manuf. of rubber and plastics products 68474,2 51649,8 16824,4 1,7 2,2 1,0DI Manuf. of other non-metallic mineral products 52595,9 35266,4 17329,5 1,3 1,5 1,026 Manuf. of other non-metallic mineral products 52595,9 35266,4 17329,5 1,3 1,5 1,0DJ Manuf. of basic metals and stand. metal products 181245,7 142412,3 38833,4 4,5 6,2 2,327 Manuf. of basic metals 112313,2 93286,9 19026,3 2,8 4,0 1,128 Manuf. of metal products, except machinery 68932,5 49125,4 19807,1 1,7 2,1 1,2DK Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 38555,0 24781,5 13773,5 1,0 1,1 0,829 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 38555,0 24781,5 13773,5 1,0 1,1 0,8DL Manuf. of electrical and optical instruments 62870,3 42032,4 20837,9 1,6 1,8 1,230 Manuf. of office, machinery and computers 16901,4 11147,1 5754,3 0,4 0,5 0,331 Manuf. of electrical machinery and apparatus n.e.c. 28195,4 20662,1 7533,3 0,7 0,9 0,432 Manuf. of radio, TV and communication equipments 7582,2 4662,0 2920,2 0,2 0,2 0,233 Manuf. of medical, precision and optical instruments 10191,3 5561,2 4630,1 0,3 0,2 0,3Statistical Office of the Republic of Serbia 245


Studies and analyses5. GENERATION OF GROSS VALUE ADDED AT BASIC PRICES, 2006 (continued)Republic of SerbiaIn mill. RSD Structure, %S e c t i o n D i v i s i o nOutputIntermed.consumptionGrossvalueaddedOutputIntermed.consumptionGrossvalueaddedDM Manuf. of transport equipment 25938,7 17886,8 8051,9 0,6 0,8 0,534 Manuf. of motor vehicles and trailers 19928,5 13904,2 6024,3 0,5 0,6 0,435 Manuf. of other transport equipment 6010,2 3982,6 2027,6 0,1 0,2 0,1DN Manufacturing, n. e. c. 45967,2 34523,7 11443,5 1,1 1,5 0,736 Manuf. of furniture; manufacturing n.e.c. 29963,1 21487,7 8475,4 0,7 0,9 0,537 Recycling 16004,1 13036,0 2968,1 0,4 0,6 0,2E Electricity, gas and water supply 277462,9 203292,4 74170,5 6,9 8,8 4,440 Electricity, gas, steam and hot water supply 255717,9 195249,7 60468,2 6,4 8,5 3,641 Collection, purification and distribution of water 21745,0 8042,7 13702,3 0,5 0,3 0,8F 45 Construction 332696,3 251332,1 81364,2 8,3 10,9 4,8G Wholesale and retail trade; repairs 472046,6 253792,4 218254,2 11,8 11,0 12,850 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 64341,2 38847,5 25493,7 1,6 1,7 1,551 Wholesale trade and commission trade 274315,0 158477,1 115837,9 6,8 6,9 6,852 Retail trade, except of motor vehicles; repair 133390,4 56467,8 76922,6 3,3 2,4 4,5H 55 Hotels and restaurants 57342,6 34753,6 22589,0 1,4 1,5 1,3I Transport, storage and communications 288686,9 150263,6 138423,3 7,2 6,5 8,160 Land transport; transport via pipelines 127168,2 71719,1 55449,1 3,2 3,1 3,361 Water transport 2001,9 1146,5 855,4 0,0 0,0 0,162 Air transport 14144,4 11854,1 2290,3 0,4 0,5 0,163 Supporting and auxiliary transport activities; travel agencies activities 51447,3 32843,3 18604,0 1,3 1,4 1,164 Post and telecommunications 93925,1 32700,6 61224,5 2,3 1,4 3,6J Financial intermediation 102959,2 46704,8 56254,4 2,6 2,0 3,365 Financial intermed., exc. insur. and pension funding 82366,1 38086,8 44279,3 2,1 1,6 2,666 Insurance and pension funding 13889,3 5670,9 8218,4 0,3 0,2 0,567 Activities auxiliary to financial intermediation 6703,8 2947,1 3756,7 0,2 0,1 0,2K Real estate, renting and business activities 400071,0 121355,8 278715,2 10,0 5,3 16,470 Real estate activities 210445,4 13091,2 197354,2 5,3 0,6 11,671 Renting of machinery and equipment 2326,1 1193,4 1132,7 0,1 0,1 0,172 Computer and related activities 15151,4 7661,2 7490,2 0,4 0,3 0,473 Research and development 12470,4 4953,5 7516,9 0,3 0,2 0,474 Other business activities 159677,7 94456,5 65221,2 4,0 4,1 3,8L 75 Public administration and defense; compulsory social security 99323,7 31331,2 67992,5 2,5 1,4 4,0M 80 Education 101426,3 22422,0 79004,3 2,5 1,0 4,6N 85 Health and social work 146032,3 47269,4 98762,9 3,6 2,0 5,8O Other commun., social and person. service activit. 100749,6 49112,3 51637,3 2,5 2,1 3,090 Sewage and refuse disposal and similar activities 13089,0 4352,5 8736,5 0,3 0,2 0,591 Activities of membership organizations n.e.c. 18522,8 9720,5 8802,3 0,5 0,4 0,592 Recreational, cultural and sporting activities 54627,1 27608,2 27018,9 1,4 1,2 1,693 Other service activities 14510,7 7431,1 7079,6 0,4 0,3 0,4P 95 Private households with employed persons 1542,2 2,9 1539,3 0,0 0,0 0,1Q 99 Extra-territorial organizations and bodies ... ... ... ... ... ...246Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analyses6. GENERAL GOVERNMENT ACCOUNTSRepublic of Serbiamill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Production account1. Output ( 2+3 ) 29688,2 35622,1 40224,7 78554,8 166008,0 237701,4 267562,5 285408,8 315172,1 363116,22. Market output and output for own final use 1554,7 1580,5 2124,3 3801,9 5650,6 14242,4 9549,8 11862,9 15376,4 19956,33. Non-market output ( 4+5 ) 28133,5 34041,6 38100,4 74752,9 160357,4 223459,0 258012,7 273545,9 299795,7 343159,94. Payments for non-market output 217,7 331,9 382,4 798,4 2881,8 7308,4 11020,4 12379,2 12724,6 13166,25. Non-market output, other 27915,8 33709,7 37718,0 73954,5 157475,6 216150,6 246992,3 261166,7 287071,1 329993,76. Market output, output for own final use and payments fornon-market output ( R ) ( 2+4 ) 1772,4 1912,4 2506,7 4600,3 8532,4 21550,8 20570,2 24242,1 28101,0 33122,57. Intermediate consumption ( E ) 8926,4 10438,8 13867,1 30828,1 63643,8 92973,9 88700,5 86411,5 93037,1 111985,18. Value added, gross ( 1–7 ) 20761,8 25183,3 26357,6 47726,7 102364,2 144727,5 178862,0 198997,3 222135,0 251131,19. Consumption of fixed capital ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,910. Value added, net ( 8–9 ) 19227,5 23431,1 24373,3 44385,4 95405,0 134030,3 166508,9 184944,8 206505,0 233859,2Generation of income account11. Compensation of employees, payable ( - ) ( E ) 19068,0 23264,2 24172,0 44052,6 94051,1 131209,0 162558,7 182860,5 206372,3 233716,512. Other taxes on production, payable ( - ) ( E ) 159,5 166,9 201,3 332,8 1353,9 2821,3 3950,2 2084,3 132,7 142,713. Other subsidies on production, receivable ( + ) ( R ) - - - - - - - - - -14. Operating surplus, net ( 10–11–12+13 ) - - - - - - - - - -Allocation of primary income account15. Taxes on production and imports, receivable ( + ) ( R ) 14271,5 20919,9 23849,8 44685,3 130813,1 210663,7 250510,4 293657,2 353638,6 394487,716. Subsidies, payable ( - ) ( E ) 1399,5 1880,2 1992,6 3610,9 22563,5 34214,5 30973,7 34466,9 44970,8 43513,117. Property income, receivable ( + ) ( R ) 617,3 569,2 590,1 865,5 1424,4 1687,8 6055,9 7112,4 9068,1 10944,518. Property income, payable ( - ) ( E ) ( 19+20 ) 518,8 969,7 1407,9 2081,6 3620,7 8796,4 11246,1 22728,3 24238,8 28740,519. Interest, payable 518,8 969,7 1407,9 2081,6 3620,7 8796,4 11246,1 22728,3 24238,8 28739,620. Other property income, payable ... ... ... ... … ... ... ... ... 0,921. Balance of primary income, net ( 14+15–16+17–18 ) 12970,5 18639,2 21039,4 39858,3 106053,3 169340,6 214346,5 243574,4 293497,1 333178,6Secondary distribution of income account22. Current taxes on income, wealth etc. receivable ( + ) ( R ) 5043,9 5566,6 5025,9 9152,1 39376,7 63025,9 60626,4 81694,8 95783,0 122217,123. Social contributions, receivable ( + ) ( R ) ( 24+25 ) 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 214986,8 267891,024. Actual social contributions 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 214986,8 267891,025. Imputed social contributions … … … … … … … … … …26. Other current transfers, receivable ( + ) ( R ) 10085,3 18523,8 22541,3 44493,7 73187,9 70284,4 40469,7 52167,2 86611,6 148408,227. Current taxes on income, wealth etc. payable ( - ) ( E ) - - - - - - - - - -28. Social benefits other than social transfers in kind, payable 15002,5 25803,6 27951,2 52359,9 111016,0 174733,7 187882,8 208864,5 264873,6 318452,529. Social transfers in kind, payable 638,3 792,5 834,6 1208,2 2474,2 4220,9 8317,7 12636,1 14912,4 17396,130. Social benefits and social transfers in kind, payable ( - ) ( E )( 28+29 ) 15640,8 26596,1 28785,8 53568,1 113490,2 178954,6 196200,5 221500,6 279786,0 335848,631. Other current transfers, payable ( - ) ( E ) 1168,4 5450,0 8057,7 11283,6 37132,0 49515,3 22542,3 38315,7 81891,3 149757,132. Disposable income, net ( 21+22+23+26–27–28–31 ) 29163,5 35303,3 40420,2 79385,1 163593,5 207027,2 248972,7 312307,7 344113,6 403485,3Use of disposable income account33. Final consumption expenditure ( 34+35 ) 28554,1 34502,2 38552,6 75162,7 159949,8 220371,5 255310,0 273802,8 301983,5 347389,834. Individual consumption expenditure 13095,1 14935,2 15751,5 34087,4 70105,3 105760,5 124309,7 155226,5 194829,6 232324,035. Collective consumption expenditure 15459,0 19567,0 22801,1 41075,3 89844,5 114611,0 131000,3 118576,3 107153,9 115065,836. Adjustment for net equity of households in pension funds ( E ) … … … … … … … … … …37. Saving, gross ( 38+39 ) 2143,7 2553,3 3851,9 7563,7 10602,9 -2647,1 6015,8 52557,4 57760,1 73367,438. Saving, net ( 32–33+36 ) 609,4 801,1 1867,6 4222,4 3643,7 -13344,3 -6337,3 38504,9 42130,1 56095,5Statistical Office of the Republic of Serbia 247


Studies and analyses6. GENERAL GOVERNMENT ACCOUNTS (continued)Republic of Serbiamill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Capital account39. Consumption of fixed capital ( - ) 1534,3 1752,2 1984,3 3341,3 6959,2 10697,2 12353,1 14052,5 15630,0 17271,940. Capital transfers, receivable ( + ) ( R ) ( 41+42 ) 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 527,2 1408,5 1417,5 2133,6 2455,541. Capital taxes, receivable 13,0 20,8 28,9 68,9 152,3 219,6 199,7 266,8 429,4 543,542. Other capital transfers and investment grants, receivable … … … … ... 307,6 1208,8 1150,7 1704,2 1912,043. Capital transfers, payable ( - ) ( E ) … … … … ... 208,2 994,1 1002,7 11556,1 11459,544. Gross capital formation and acquisitions of non-produced assets( - ) ( E ) ( 45±48 ) 2156,7 2574,1 3880,8 10574,8 13939,3 29283,0 29634,3 38346,1 38424,1 25444,445. Gross capital formation ( 46+47 ) 2156,7 2574,1 3880,8 10574,8 13939,3 29283,0 29634,3 38346,1 38424,1 52516,446. Gross fixed capital formation 2142,0 2568,2 3877,7 10583,7 13853,2 29144,5 28434,5 36441,9 37492,6 51192,347. Changes in inventories 14,7 5,9 3,1 -8,9 86,1 138,5 1199,8 1904,2 931,5 1324,148. Acquisitions less disposals of non-produced non-financial assets … … … … … … … … … -27072,049. Net lending ( + ) / net borrowing ( - ) ( 37+40–43–44 ) - - - -2942,2 -3184,1 -31611,0 -23204,1 14626,1 9913,5 38919,050. TOTAL EXPENDITURE ( E ) ( 7+11+12+16+18+27+30+31+36+43+44 ) 49038,1 71340,0 82365,2 156332,5 349794,5 527976,2 546800,4 627716,6 780409,2 940607,551. TOTAL REVENUE ( R ) ( 6+13+15+17+22+23+26+40 ) 49038,1 71340,0 82365,2 153390,3 346610,4 496365,1 523596,3 642342,7 790322,7 979526,56a. GENERAL GOVERNMENT AGGREGATES AND BALANCESRepublic of Serbiamill. RSD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061. Value added, gross ( Governmet sector ) 20761,8 25183,3 26357,6 47726,7 102364,2 144727,5 178862,0 198997,3 222135,0 251131,12. Saving, net ( Government sector ) 609,4 801,1 1867,6 4222,4 3643,7 -13344,3 -6337,3 38504,9 42130,1 56095,53. Net lending ( + ) / net borrowing ( - ) ( Government sector ) - - - -2942,2 -3184,1 -31611,0 -23204,1 14626,1 9913,5 38919,04. Total revenue ( R ) 49038,1 71340,0 82365,2 153390,3 346610,4 496365,1 523596,3 642342,7 790322,7 979526,55. Of which: ( 6+7 ) 36563,1 50334,6 56727,1 103430,8 263465,7 402534,5 455291,7 557670,3 664837,8 785139,36. Tax receipts 19328,4 26507,3 28904,6 53906,3 170342,1 273909,2 311336,5 375618,8 449851,0 517248,37. Actual social contributions 17234,7 23827,3 27822,5 49524,5 93123,6 128625,3 143955,2 182051,5 214986,8 267891,08. Total expenditure ( E ) 49038,1 71340,0 82365,2 156332,5 349794,5 527976,2 546800,4 627716,6 780409,2 940607,59. Of which: ( 10+11+12+13 ) 37369,6 53398,2 58243,4 110286.0 225015,2 348104,5 398439,8 463531,3 547889,7 649497,010. Interest, payable 518,8 969,7 1407,9 2081,6 3620,7 8796,4 11246,1 22728,3 24238,8 28739,611. Compensation of employees, payable 19068,0 23264,2 24172,0 44052,6 94051,1 131209,0 162558,7 182860,5 206372,3 233716,512. Social benefits and social transfers in kind, payable 15640,8 26596,1 28785,8 53568,1 113490,2 178954,6 196200,5 221500,6 279786,0 335848,613. Gross fixed capital formation 2142,0 2568,2 3877,7 10583,7 13853,2 29144,5 28434,5 36441,9 37492,6 51192,314. Net lending ( + ) / net borrowing ( - ) -6974,6 -6825,3 -6535,0 -1875,3 -18256,9 -74040,8 -97916,8 -185131,2 -141304,3 -161800,715. Gross domestic product (GDP) 121712,8 163155,6 206593,5 386910,3 768576,4 983830,7 1137607,4 1388098,8 1691940,5 1987764,9248Statistical Office of the Republic of Serbia


Studies and analyses7. FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS BY PURPOSERepublic of SerbiaIn mill. RSD Structure, %2002 2003 2004 1) 2005 2006 2002 2003 2004 1) 2005 2006TOTAL 925871,5 1015500,0 1222023,8 1492528,6 1744465,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01. Food and non-alcoholic beverages 275608,8 285047,3 309800,6 362704,9 411153,5 29,8 28,1 25,4 24,3 23,61.1 Food 251728,9 257729,1 277115,2 320482,0 363279,5 27,2 25,4 22,7 21,5 20,81.2 Non-alcoholic beverages 23879,9 27318,2 32685,4 42222,9 47874,0 2,6 2,7 2,7 2,8 2,72. Alcoholic beverages, tobacco 50414,3 55581,4 61568,1 65310,0 77137,7 5,4 5,5 5,0 4,4 4,42.1 Alcoholic beverages 29477,3 32592,5 35481,4 36076,9 41416,3 3,2 3,2 2,9 2,4 2,42.2 Tobacco 20937,0 22988,9 26086,7 29233,1 35721,4 2,3 2,3 2,1 2,0 2,03. Clothing and footwear 41896,8 45168,6 48953,1 59577,3 71324,8 4,5 4,4 4,0 4,0 4,13.1 Clothing 25703,4 27880,5 30294,9 36823,9 43484,4 2,8 2,7 2,5 2,5 2,53.2 Footwear 16193,4 17288,1 18658,2 22753,4 27840,4 1,7 1,7 1,5 1,5 1,64. Housing, water, electricity, gas and other fuels 189036,3 216346,9 259858,2 308102,1 346164,4 20,4 21,3 21,3 20,6 19,84.1 Actual rentals for housing 14701,3 16156,7 17937,6 20613,3 23338,2 1,6 1,6 1,5 1,4 1,34.2 Imputed rentals for housing 102232,1 112455,3 131428,9 158088,1 179063,8 11,0 11,1 10,8 10,6 10,34.3 Maintenance and repair of dwelling 7274,0 7303,4 9611,1 13264,4 14533,6 0,8 0,7 0,8 0,9 0,84.4 Water supply and miscellaneous services relating to thedwelling 5736,5 7466,3 10679,7 14966,9 15782,6 0,6 0,7 0,9 1,0 0,94.5 Electricity, gas, and other fuels 59092,4 72965,2 90200,9 101169,4 113446,2 6,4 7,2 7,4 6,8 6,55. Furnishings, households equipment and routine maintenanceof the house 37328,7 38541,4 47033,7 65350,9 72490,0 4,0 3,8 3,8 4,4 4,25.1 Furniture and furnishings, carpets and other floor coverings 10450,9 10937,4 13290,2 18634,5 19067,5 1,1 1,1 1,1 1,2 1,15.2 Household textiles 924,6 896,1 1260,4 2289,3 2778,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,25.3 Household appliances 7763,8 8126,4 9782,0 15896,9 17496,4 0,8 0,8 0,8 1,1 1,05.4 Glassware, tableware and household utensils 1921,0 2340,0 3186,9 4911,8 5099,8 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35.5 Tools and equipment for the house and garden 1143,0 1143,3 1609,4 2865,7 3359,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,25.6 Goods and services for routine household maintenance 15125,4 15098,2 17904,8 20752,7 24688,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,46. Health 19949,9 21783,8 31079,5 45471,3 60524,7 2,2 2,1 2,5 3,0 3,56.1 Medical products, appliances and equipment 14223,7 15542,2 19025,4 27575,7 36334,6 1,5 1,5 1,6 1,8 2,16.2 Out-patient services 4669,1 5252,8 9292,8 13453,3 18212,2 0,5 0,5 0,8 0,9 1,06.3 Hospital services 1057,1 988,8 2761,3 4442,3 5977,9 0,1 0,1 0,2 0,3 0,37. Transport 72749,4 84891,3 125719,3 156971,2 188798,5 7,9 8,4 10,3 10,5 10,87.1 Purchase of vehicles 8833,5 10725,5 21104,5 20836,2 31368,3 1,0 1,1 1,7 1,4 1,87.2 Operation of personal transport equipment 43896,4 52170,7 77076,2 108303,4 124845,3 4,7 5,1 6,3 7,3 7,27.3 Transport services 20019,5 21995,1 27538,6 27831,6 32584,9 2,2 2,2 2,3 1,9 1,98. Communication 30818,6 32706,0 39389,0 50127,8 59762,3 3,3 3,2 3,2 3,4 3,48.1 Postal services 3222,0 3394,2 3981,1 4510,1 5574,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,38.2 Telephone and telefax equipment 3001,6 3151,7 3593,3 4392,3 4702,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,38.3 Telephone and telefax services 24595,0 26160,1 31814,6 41225,4 49485,0 2,7 2,6 2,6 2,8 2,89. Recreation and culture 25162,3 28573,3 40207,3 55659,0 73094,5 2,7 2,8 3,3 3,7 4,29.1 Audio-visual, photographic and information processingequipment 6753,3 7151,7 8662,7 11574,9 14385,1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,89.2 Other major durables for recreation and culture 190,1 247,2 495,7 560,7 693,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09.3 Other recreational items and equipment, gardens and pets 3177,4 3368,0 4848,4 7657,9 10292,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,69.4 Recreational and cultural services 4855,4 6312,0 9626,5 15070,5 21325,6 0,5 0,6 0,8 1,0 1,29.5 Newspapers, books and stationery 7513,8 8528,1 11457,1 14601,8 17576,0 0,8 0,8 0,9 1,0 1,09.6 Package holidays 2672,3 2966,3 5116,9 6193,2 8822,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,510. Education 10374,1 10892,7 14687,1 18922,0 20637,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,210.1 Pre-primary and primary education 1618,5 1699,4 1813,0 1996,0 2182,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,110.2 Secondary education 1192,7 1252,3 1550,9 1747,0 1856,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,110.3 Post-secondary and tertiary education 5973,8 6272,5 9393,2 12505,0 13458,9 0,6 0,6 0,8 0,8 0,810.4 Education not definable by level 1589,1 1668,5 1930,0 2674,0 3139,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,21)From 2004 revisions applicable.Statistical Office of the Republic of Serbia 249


Studies and analyses7. FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS BY PURPOSE (continued)Republic of SerbiaIn mill. RSD Structure, %2002 2003 2004 1) 2005 2006 2002 2003 2004 1) 2005 200611. Restaurants and hotels 26654,9 27043,5 32163,6 37642,9 42924,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,511.1 Catering services 20475,8 19837,5 24406,8 28296,4 31613,8 2,2 2,0 2,0 1,9 1,811.2 Accommodation services 6179,1 7206,0 7756,8 9346,5 11311,1 0,7 0,7 0,6 0,6 0,612. Miscellaneous goods and services 33984,5 39081,5 46620,5 60893,1 74975,3 3,7 3,8 3,8 4,1 4,312.1 Personal care 20272,9 22446,1 23562,6 27321,1 33961,3 2,2 2,2 1,9 1,8 1,912.3 Personal effects 1909,6 2101,1 2632,5 3740,4 4707,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,312.4 Social protection 519,1 648,9 697,6 1168,6 1612,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,112.5 Insurance 5082,0 6160,6 8946,3 11724,9 13538,9 0,5 0,6 0,7 0,8 0,812.6 Financial services 914,6 1143,3 2468,5 6162,5 8411,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,512.7 Other services 5286,3 6581,5 8313,0 10775,6 12744,9 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7Net purchases abroad (residents / non-residents) -2949,6 -4340,6 -4395,8 -5718,4 -6294,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4Transfers by government and NPISHs 2) sectors 114842,5 134182,9 169339,6 211514,5 251771,9 12,4 13,2 13,9 14,2 14,41)From 2004 revisions applicable.2)Non-profit institutional units serving households.250Statistical Office of the Republic of Serbia


Л И Т Е Р А Т У Р АEurostat: European System of Accounts, ESA, 1995, Eurostat, Luxembourg, 1996Мр Андра Милојић:Основе Система националних рачуна, Методолошке студије, расправе идокументација, бр. 32, СЗС, Београд, 1997.Републички завод за информатику и статистику Србије:Систем националних рачуна Републике Србије, 1997. 1998.Студије и анализе, бр. 71, Републички завод за информатику и статистику Србије,Београд, 2001.Републички завод за статистику Србије:Систем националних рачуна Републике Србије, 2000.Студије и анализе, бр. 72, Републички завод за статистику Србије, Београд, 2003.Републички завод за статистику Србије:Систем националних рачуна Републике Србије, 2000 - 2003.Студије и анализе, бр. 74, Републички завод за статистику Србије, Београд, 2005.Републички завод за статистику Србије:Систем националних рачуна Републике Србије, 1997 - 2004.Студије и анализе, бр. 76, Републички завод за статистику Србије, Београд, 2006.Републички завод за статистику Србије, Европска агенција за реконструкцију:Како се мери економија: Србија у транзицијиРепублички завод за статистику Србије, Београд, 2007.Републички завод за статистику Србије: Статистички годишњак Србије 2007.Републички завод за статистику Србије, Београд, 2007.Савезни завод за статистику и Савезни завод за развој и економску политику:Систем националних рачуна 1997, Југословенски преглед, Београд, 1999.Савезни завод за статистику и Савезни завод за развој и економску политику:Систем националних рачуна 1998, Југословенски преглед, Београд, 2000.Савезни завод за статистику: Систем националних рачуна за 2000. годину,Студије, анализе и прикази бр 144, Београд, 2002.United Nations: System of National Accounts 1993, EC - Eurostat, IMF, OECD, UN,WB, New York, 1993François Lequiller, Derek Blades:Understanding National Accounts, OECD, 2006


Редакција / Editorial StaffРуководилац / Editor in chief: MSc. Predrag ČanovićЧланови / Members: Gordana Bjelobrk, MSc. Ljubica Živadinović, Mirjana SmolčićЕлектронска припрема базе података / DB electronic editing: Zorana ĆosićПревод текста / Translated by: Gordana NedeljkovićЛектура: Емилија ВидановићТехнички уредник / Tehnical editors: Irena Dimićwww.stat.gov.rsИздаје и штампаРепублички завод за статистику Србије,11050 Београд, Милана Ракића 5Телефон: 011/2412-922; Телефакс: 011/ 2411-260Број страна: 252 ● Тираж: 250Published and printed byThe Statistical Office of the Republic of Serbia,11050 Belgrade, Milana Rakica 5Telephone: +381 11 2412922; Fax: +381 11 2411260Number of pages: 252 ● Circulation: 250 copies

More magazines by this user
Similar magazines