analyses

pod2.stat.gov.rs

Студије и анализе - Републички завод за статистику

Студије и анализеПРЕДГОВОР''Систем националних рачуна Републике Србије, 1997-2006'' представља најновије унизу издања Републичког завода за статистику Републике Србије посвећених овој области. Заразлику од претходних, оно садржи детаљне обрачуне бруто домаћег производа у текућимценама и националне рачуне за 2005. и 2006. годину, као и резултате ревизије до садаобјављених података за посматрани период.Студија је подељена у три целине. У првој је дат приказ значајнијих резултатанационалних рачуна Републике Србије у периоду 1997-2006. године, са објашњењима основнихмакроекономских агрегата и примењених метода обрачуна. Затим следе методолошке основе икарактеристике Система националних рачуна. На крају је приказан скуп рачуна за укупнуекономију и за све дефинисане институционалне секторе, а објављене су и бројне табеле којеће помоћи корисницима при анализи ове сложене материје. Први и трећи део публикацијепреведени су на енглески језик.Напомињемо да је основни методолошки оквир обрачуна дат у Систему националнихрачуна 1993 (SNA93) и Европском систему рачуна 1995 (ESA95), издатих од стране Европскекомисије – Eurostat, Међународног монетарног фонда, Организације за економску сарадњу иразвој, Уједињених нација и Светске банке.Уверени смо да ће разноврсност приказаних података омогућити свеобухватнијепраћење економске активности и пружити најважније информације широком кругу корисника.Поштујући жељу аутора ове студије захваљујемо се нашим колегама и стручњацима из другихземаља на разумевању, подршци, сугестијама и стручној помоћи коју смо имали у оквирупосебних међународних пројеката, као и колегама и стручним службама Републичког завода застатистику Србије.У Одељењу за израду националних рачуна, у оквиру Сектора националних рачуна,извршен је обрачун резултата приказаних у овој публикацији.Београд, октобар 2008. годинеДИРЕКТОРДр Драган ВукмировићРепублички завод за статистику Србије 3

More magazines by this user
Similar magazines