20.08.2015 Views

ЦРНА книга - okno.mk

ЦРНА книга - okno.mk

ЦРНА книга - okno.mk

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

- 2 -Издавач:Фондација Институт отворено општество – МакедонијаЗа издавачот:Владимир МилчинУредник:Роберто БеличанецРедакциски одбор:Билјана Бејкова, Дамјан Здравев,Филип Стојановски и Виолета ГлигороскаДизајн: KoмаПечати: ПропоинтТираж: 500 примероциCIP - Каталогизација во публикацијаНационална и универзитетсka библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје316.625:316.613.4341 : 341.24<strong>ЦРНА</strong> <strong>книга</strong> / [уредник Роберт Беличанец]. - Скопје: Фондација Институтотворено општество - Македонија, 2010. - 64 стр. : 21смфусноти кон текстотISBN 978-608-218-075-5a) Говор на омраза - Меѓународни правни аспектиCOBISS.MK-ID 85992714


- 3 -ПРЕДГОВОРОваа <strong>книга</strong>, пред сè, е документ за тоа што сеслучуваше во 2009 година на јавна сцена.Таа година беше маркирана од два насилниинцидента во чијашто суштина лежеше обидсо насилни средства да се спречи слободата наизразување на две групи граѓани. Прво, насилнобеше спречено одржување трибина на „Граѓаниза европска Македонија“ во Струга од странана организирана група луѓе, а веќе наредниотмесец беше насилно спречен протестот порадиизградба на црква на централниот скопски плоштадорганизиран од група студенти по архитектура –„Прва архибригада“. Во вториот настан, за првпатво историјата на самостојна Македонија, со реалнофизичко насилство беше спречен мирен протест одстрана на друга организирана контрагрупа.Овие два насилни настана во краток периодпокажаа дека нешто со јавниот дискурс воМакедонија е крајно проблематично. Годината штоследуваше само го потврди тоа со серија ексцеси исо притисоци врз различни групи и поединци.Имајќи предвид дека физичкото насилство есекогаш подготвено од вербалното, се обидовмеда направиме избор на „бисери“ од македонскиотјавен дискурс. Имајќи предвид дека линијата меѓуслободата на изразување и говорот на омраза етeнка, имајќи предвид дека говорот на омразатасекогаш мора да се разгледува во контекст и, штое уште побитно, како составен дел на тој контекстнеизбежни се и последиците што ги предизвикува,материјалот што следува е организиран на дваначина. Прво, се обидовме да се фокусираме нанеколку настани и во форма на „студија на случај“и на читателот да му ги ставиме на располагањамедиумските подготовки, но и релативизирањетона тие настани во медиумите и преку интернетзаедницата.Второ, кога се работи за стандарднитестереотипи, кои имаат забавен и кумулативенефект, а се насочени кон одредени ранливигрупи, исто така се обидовме да извадиме некоикарактеристични изјави.Имајќи предвид дека новите генерации сè повеќесе вртат кон новите медиуми на крајот од овојматеријал е поместено цело поглавје посветено надискусиите на интернет. Македонскиот кибернетскипростор стана Cloaca Maxima на јавниот дискурс иниз него, во суштина, можат да се следат реалнитеодекнувања од пораките што се испраќаат прекунајзастапените медиумите и од официјалната јавнасцена.Оваа <strong>книга</strong> нема амбиција да го исцрпи бунаротна бедата на македонскиот јавен дискурс, ниту,пак, има амбиција сите поместени примери даги маркира како говор на омраза. Тука ќе најдетеи стереотипи, и пропагандна техника и личнивербални напади, кои не спаѓаат во говор наомраза, ама, сепак, или претставуваат насиленговор или се обични дисквалификации насоченикон уривање на правото на изразување на одреденаличност или, пак, група. Од тој аспект, оваа <strong>книга</strong>има за цел да предупреди дека нивото на јавнатадискусија во Македонија е на опасно ниско ниво идека под тоа ниво, веројатно, останува само голотонасилство како комуникациско средство.Оваа <strong>книга</strong> функционира само како еден документ,кој преку фрагменти за состојбата на јавниотговор во Македонија во една одредена временскаотсечка 1.1.2009 – 31.12.2009 година се обидувада предупреди дека нивото на јавната дебатае проблематично и претставува ограничувачкифактор во остварувањето на човековите права воземјата. И пред овој период во Македонија постоелваквиот говор и по овој период ќе постои. Но,секогаш треба да се има на памет дека говоротна омразата и говорот на насилството некогашзборуваат со јазикот на љубовта... Љубовта конводачот, кон татковината, кон семејството, кондецата... И тој говор, исто така, е застапен во оваа<strong>книга</strong>.Пред секое поглавје ќе дадеме минимален контекство кој се продуцирал материјалот што е предвас, а потоа следуваат извадоци од медиумскиматеријали и тоа во форма во која се објавени вомедиумите или, пак, на интернет или, пак, е верентранскрипт на изреченото во ТВ-емисии. Текстовитесе предадени во изворна форма, така како што сенапишани. Ова особено важи за материјалот што есобран од блогови и од „фејсбук“. Тој материјал јаследи структурата на веб-страница и на прв погледможе да изгледа збунувачки, особено што огромендел од коментарите се напишани на латиница.Латиничните коментари се оставени намерно икако сведоштво за очајното ниво на писменостна тие што ги напаѓаат другите за уништување намакедонскиот идентитет. Пред транскриптите наемисиите стои ознака за часот и минутата во којапочнува делот што е извлечен во транскриптот.


- 5 -Во ова поглавје ќе ги разгледаме стандардитена меѓународното право што се однесуваат наговорот на омраза и како се толкувани од страна намеѓународните судови.II. Меѓународни одредби за слободана говор и за говор на омразаПравото на слобода на говор е основно човековоправо, кое како такво е составен дел од ситепоголеми системи за човекови права и на државниотустав. Истовремено, тоа не е апсолутно право иможе да се ограничи на заштитата на најважнитејавни и приватни интереси, вклучувајќи ги тука иеднаквоста и јавниот ред. Меѓународното правосодржи одреден број одредби што формираатедна основа за балансирање на слободата на говорнаспроти другите интереси во конкретниот контекстна говорот на омраза.Членот 19 од УДЧП го гарантира правото на слободана говор како и „правото да бара, прима и да шириинформации и идеи со кои било средства и безоглед на границите“.Можеби е изненадувачки што во УДЧП немаконкретна забрана на говор на омраза илипоттикнување омраза имајќи го предвид тоа штобарем делумно изразува глобална реакција нанасилствата од Втората светска војна. Меѓутоа,членот 7 утврдува еднаква заштита на сите одкаков било вид дискриминација при прекршувањена Декларацијата, а, исто така, и заштита одпоттикнување дискриминација.Првиот меѓународен договор што се однесуватокму на говорот на омраза е Меѓународнатаконвенција за елиминирање на сите форми на раснадискриминација (КЕРД) усвоена од Генералнотособрание на ОН во 1965 3 година. Нејзините одредбисудење, а членот 21(2) го уредува правото за еднаковпристап до јавните услуги.3 Резолуцијата 2106А (ХХ) на Генералното собраниеусвоена на 21 декември 1965 година, влезе на силана 4 јануари 1969 година. Заклучно со 11 февруарине само што се први што се однесуваат на говоротна омраза туку се и најдалекусежни.Веројатно е корисно да се направи поделба начетири различни аспекти на обврските на говоротна омраза според КЕРД, кои се дел од членот 4(а) 4 :1. Ширење идеи базирани на раснасупериорност2. Ширење идеи базирани на расна омраза3. Поттикнување расна дискриминација4. Поттикнување дела на расно мотивиранонасилство.Со членот 4(в) им се забранува на јавните властиили на јавните установи да помагаат или дапоттикнуваат расна дискриминација илустрирајќиго тоа преку примери на учество на државнитеслужбени лица и органи во расистички дејства.Иако фокусот на КЕРД е расната дискриминација,таа не гарантира право на слобода на говор.Меѓутоа, членот 4 бара која било мерка преземеназа спроведување на тоа право да биде во согласностсо принципите на УДЧП и на членот 5 од КЕРД, штоовозможува еднаквост пред законот во уживањетона голем број права, вклучително и на правото заслобода на говор 5 .Во членот 19(2) од Меѓународната повелба заграѓански и за политички права (МПГПП) усвоенаод Генералното собрание на ОН во 1976 6 година, којгарантира право на слобода на говор, се вели:2010 КЕРД ја поддржале вкупно 173 држави иуште дополнителни 7 кои се јавуваат како нејзинипотписници.4 Во Општиот коментар бр.15 на 23 март 1993 годинаКомитетот на КЕРД прави поделба на четирикатегории.5 Членот 5(г) (vii).6 Резолуција 2200А (XXI) на Генералното собраниеусвоена на 16 декември 1966 година, влезе во силана 3 јануари 1976 година. Заклучно со 11 февруари2010 година МПГПП ја подржале вкупно 165 државии уште дополнителни 7, кои се јавуваат како нејзинипотписници.Секој има право на слобода наговор, како и на слобода да бара,прима и да шири информации иидеи од сите видови и без оглед награниците, било да е тоа во усна,писмена, печатена или уметничкаформа или на кој и да е начин послободен избор.Членот 19(3) од МПГПП утврдува извесниограничувања на слободата на говор кога тиесе: а) одредени со закон; б) за заштита на еденод наведените правни интереси; и в) потребни зазаштити на тој интерес.МПГПП ги обврзува договорните држави да гозабранат говорот на омраза во малку поинаквиуслови од тие што се наведени во КЕРД. Споредчленот 20(2):Секое пристапување кон на ционал на, расна или верска омразашто претставува поттикнувањеди скри минација, не приј ате л ствоили насилство е забрането созакон.Трите регионални договори за човекови права:Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) 7 ,Американската конвенција за човекови права(АКЧП) 8 и Африканската повелба за заштита начовекот и на народите (АПЗЧН) 9 гарантираат правона слобода на говор според членот 10, членот 9 ичленот 13. Нивните одредби се во голем дел сличнина тие во МПГПП.Можеби изненадувачки, меѓутоа само АКЧП јасноутврдува забрана на говорот на омраза, споредчленот 13(5), кој вели:7 Усвоена на 4 ноември 1950 година, влезе во сила на 3септември 1953 година.8 Усвоена на 22 ноември 1969 година, влезе во сила на18 јули 1978 година.9 Усвоена на 26 јуни 1981 година, влезе во сила на 21октомври 1986 година.


- 8 -КАУЗАЛНОСТПовеќе од јасно е дека поттикнувањето некакводејство не е исто што и негово извршување.Истовремено, меѓународните судови многучесто бараат фактори поврзани со причинскопоследичнатаврска кога проценуваат дали некојговор поттикнува омраза. Во случајот Рос противКанада, еден професор е отпуштен од работа порадинеговите антисемитски изданија и изданија во коиго негира постоењето на холокаустот. Врховниотсуд на Канада заклучил дека постои „затруенасредина“ во рамките на Училишниот одбор и со тоаконстатирал дека „најверојатно, со право се очекуваоваа причинска-последична врска“ меѓу срединатаи изданијата на авторот. 23 КЧП донел одлука декаова го задоволува неопходниот дел од критериумотза ограничување на слободата на говор и дека какорезултат на тоа нема кршење на ова право. 24Во случајот Ербакан против Турција што сеоднесува на обвинувања за говор на омраза,Европскиот суд за човекови права најде кршење направото за слободата на говор врз основа на тоадека наведените изјави не предизвикале ризик однанесување штета, тврдејќи:За време на судската постапка небеше утврдено дека наведенитеизјави предизвикале „ризик“ и„закана“ за општеството... нитуимале намера да бидат такви. 2523 Ross v. New Brunswick School District No. 15, [1996] 1S.C.R. 825, параграф 101.24 Забелешка 13, параграф 11.6.25 Erbakan v. Turkey, 6 јули 2006, Application No.59405/00, параграф 68. Неофицијален превод наоригиналниот француски: “il n’est pas établi qu’aumoment de l’engagement des poursuites à l’encontre durequérant, le discours incriminé engendrait « un risqueactuel » et un danger « imminent » pour la société (paragraphe48 ci-dessus) ou il était susceptible de l’être.Меѓутоа, како што истакна и Меѓународниоткривичен трибунал за Руанда (МКТР) во својатапроцена на меѓународните случаи на говор наомраза во случајот Нахимана, често меѓународнитесудови не ги разгледуваат случаите од директнапричинско-последична перспектива: „Прашањетошто се разгледува е какво може да биде влијаниетосо оглед на тоа дека каузалноста во овој контекстможе да биде релативно индиректна“. 26 Оттука, вослучајот Фаурисон, КЧП истакна дека наведенитеизјави „беа од таква природа да ги развијат илизасилат антисемитските чувства“. 27Серијата тврдења дека обвинувањата за говорна омраза претставуваат кршење на правото заслобода на говор беа отфрлени од Европскатакомисија и од Судот за човекови права каконедозволиви, фокусирајќи се на влијанието. Малброј аргументи беа доставени во овие случаи зада го поткрепат наведеното влијание. Место тоа,Комисијата и Судот решија дека изјавите за коистанува збор се расистички и дека би можеле даги поткопаат и другите права, поточно правото наеднаквост. 28 Во некои случаи Комисијата или Судотсе повикуваат на веројатноста дека наведенитеизјави охрабруваат антисемитизам. 29 Во другислучаи, пак, беше истакнато негативното влијаниена изјавите за основните цели на Конвенцијата заправда и за мир. 3026 Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiz and Ngeze,3 декември 2003, ICTR-99-52-T (Trial Chamber),параграф 1007.27 Забелешка 15, параграф 9.6.28 Види Glimmerveen and Hagenbeek v. Netherlands, 11октомври 1979, Application No. 8406/78; Kühnen v.Germany, 12 мај 1988, Application No. 12194/86; B.H.,M.W., H.P. and G.K. v. Austria, 12 октомври 1989,Application No. 12774/87 (B.H., M.W., H.P. and G.K.);Ochensberger v. Austria, 2 септември 1994, ApplicationNo. 21318/93; Nationaldemokratische Partei Deutschlands,Bezirksverband München-Oberbayern v. Germany,29 ноември 1995, Application No. 25992/94; Remer v.Germany, 6 септември 1995, Application No. 25096/94;and Garaudy v. France, 7 јули 2003, Application No.65831/01.29 Види Kühnen and Garaudy.30 Види Remer, Nationaldemokratische Partei Deutschlandsand Garaudy.Причинско-последичната врска или потенцијалнитестандарди што имаат некакво влијание во овиеслучаи се слаби, а тоа претставува проблем, којсамо може повеќе да се влошува поради саматаприрода на целите што ги заштитува, како на примерправда, мир или слобода од омраза. Оттука, вослучајот Рос, стандардот беше „веројатно со правоочекувано“, а во случајот Фаурисон „од природа даги развијат“, додека, пак, во други случаи не беаспоменати никакви конкретни стандарди.


- 9 -КОНТЕКСТКонтекстот е од најголема важност за проценувањедали одредена изјава може да поттикне омраза иво себе да содржи и намера и последица, па оттукаи најголем број од случаите на говор на омразасе потпираат токму на контекстуалните фактори.Во случајот Фаурисон, на пример, КЧП наведеизјава од „тогашниот министер за правда, која секарактеризира со негирање на холокаустот какоосновен двигател на антисемитизмот“. Во врскасо оваа изјава се огласија и Евет, Крецмер и Клајн,тврдејќи:Не смее да биде отфрлена идејатадека во денешни услови воФран ција негирањето на хо ло -каустот може да содржи елементина поттикнување анти се -митизам. Ова е последица не самона оспорувањето на веќе добропознати историски факти потврдени од страна наисторичари со различно потекло и убедувања, какои од меѓународните и домашните трибунали, тукуи на контекстот, во кој, под превезот на објективнонаучно истражување, е наведено дека жртвите нанацизмот се одговорни за лажните фабрикувањаи дека приказните за нивното жртвување се мит идека гасните комори во кои беа убиени толку многулуѓе се само „имагинација“. 31Слично на тоа, во случајот Рос КЧП, во согласностсо одлуките на национално ниво, беше многучувствителен во однос на фактите што се однесуваана тоа дека авторот е наставник:31 Забелешка 15, параграф 6.Во овие услови, Комитетот потсетува дека остварувањето напра вото на слобода на говор сосебе носи посебни обврски и одговорност. Овие посебни обв р скии одговорност се од особена важ-ност во рамките на образовниот систем,особено кога станува збор за работаповрзана со учење млади луѓе. 32Два случаја од Турција во кои стануваше збор заслични ситуации беа различно решени од странана Европскиот суд врз основа на контекстот. 33 Вослучајот Зана, Судот не најде никакво кршење назаконот за слобода на говор за да ја осуди Турцијаврз основа на тоа дека тужителот „застапувадејство што е казниво според закон како сериозенпрестап“ и „ја загрозува јавната безбедност“. 34Судот ги зема превид контекстуалните фактори,како на пример тоа дека тужителот е поранешенградоначалник на град во југоисточна Турцијаи дека изјавите „се совпаѓаат со смртоноснитенапади“ во таа област. 35 Во случајот Инкал, Судотпрогласи кршење на правата на слобода на говортврдејќи дека: „околностите на овој случај не можеда се споредат со тие од случајот Зана. Оттука,Судот не наоѓа ништо што би можело да потврдидека г. Инкал на каков било начин е одговорен запроблемите со тероризмот во Турција, односнопоконкретно, во Измир“. 36IV.3 Последици, кои се забранети дејстваРазлични меѓународни правила се однесуваат назабрана на изјави што доведуваат до различнипоследици, кои се забранети дејства. Членот13(5) од АДЧП е ограничен само на поттикнувањенасилство или слични нелегални дејства. Членот4(2) од КЕРД и членот 20(2) од МПГПП одат подалекуи дополнително ги покриваат поттикнувањетодискриминација и омраза (или непријателство).Членот 4(а) од КЕРД оди уште подалеку, односно гизабранува сите идеи базирани на супериорност.32 Забелешка 13, параграф 11.6.33 Државата сметаше дека случаите се слични. Види SeeIncal v. Turkey, 9 јуни 1998, Application No. 22678/93,параграф 44.34 Zana v. Turkey, 25 ноември 1997, Application No.18954/91, параграф 26.35 Ibid., параграф 59. Види праграфи 58-60.36 Забелешка 33, параграф 58.Две од овие последици, кои се забранети дејства,поточно насилството и дискриминацијата, се(нормално) нелегални дејства и оттука овиеправила се само дел од генералното правило сокое се забранува поттикнување кривични дела. Оддруга страна, пак, според КЧП и КЕРД, омразатаповеќе е состојба на умот отколку специфичнодејство. Понатаму, омразата претставува еден видмислење и како таква е апсолутно заштитена сомеѓународното право. Освен тоа, иако има државишто упорно се противат на идејата за забранувањена поттикнувањето омраза, 37 поголем број држави гоприфаќаат стандардот на меѓународното право. Овае делумно поради тоа што омразата сигурно ќе најденекоја форма на манифестација и групите не требада чекаат конкретни дејства за да се извршуваат врзнив, па тие да се повикаат на правото на заштита.Можеби е изненадувачки тоа што постои очигледеннедостиг од материјал во официјалните документи исудски одлуки за тоа што, всушност, се подразбирапод „омраза“. 38 Препораките на Советот на Европаза говорот на омраза имплицитно ја дефинираат„омраза“ како:Терминот „говор на омраза“ се однесувана сите форми на говор штошират, поттикнуваат, промовираатили поддржуваат расна омраза,ксенофобија, антисемитизам илидруги форми на омраза базиранина нетолеранција, дискриминацијаи на насилство против малцинствата, емигрантите идоселениците. 39Оваа дефиниција е во голема мера тавтолошка, нои покрај тоа обезбедува неколку ставови што можеда помогнат да се поткрепи значењето на терминитеомраза, односно „ксенофобија“, „антисемитизам“,„нетолеранција“, „агресивен национализам“, „етноцентризам“и „дискриминација“.37 Посебно Соединетите Американски Држави.38 Високиот комесаријат за човекови права на ОН изразизагриженост поради ова. Види Забелешка 22.39 Додаток, во Обем.


- 11 -ПИСМОТО – МАЈКА НА СИТЕ БИТКИНе постои подобар начин да се почне <strong>книга</strong>ва од писмото на премиерот Груевски до своитесопартијци, нема подобра илустрација за тоа кои вредности ги делиме со современатацивилизација (како што самиот Груевски му објасни на стаписаниот новинар на Си-Ен-Ен,Квест, кому му се исцеди само едно – Зар?). Духот на премиерската епистола претставувафантастично заокружување и самообјаснување на комуникациската канализација во којаживееше Македонија. Тука има само НИЕ и ТИЕ. Тука има повици на битки со „остатокотна транзицијата“, една каучук, контејнер категорија, која допрва треба да се полни. Ова емакедонскиот говор на македонскиот газеместан, ова е нашата Садамова – Мајка на ситебитки. Што е тука проблемот? Ајде ќе се обидеме да ви одговориме со цитат од писмото„Сè би било во ред доколку ваквите процеси се во рамките на регуларната политичка борбаво демократијата.Сè би било во ред доколку ние денес не се соочуваме со политичка гарнитура чии методина практикување на власта ни се добро познати од минатото а негативните резултатикои ги оставија зад себе сите заедно ги почувствувавме“ (Никола Груевски, писмо дочленството на ВМРО-ДПМНЕ)Кога од највисока позиција се промовира нетолеранција, се поттикнува на судир и раздорна социјалното ткиво се дава сигнал дека сè е дозволено.Еве ја епистолата во целост.


- 12 -Драги браќа и сестри,Почитувани пријатели и сопартијци,Во изминатите години ВМРО-ДПМНЕ со силните заложби на целокупнатапартиска структура со силно темпо започна да чекори по патот надемократијата и подобар живот.Имавме јасна визија за иднината на нашата Татковина и бевме решени да сеисправиме пред тогашната власт на СДСМ и искривените вредности со коитие владееа!Имавме сила да влеземе во коштец со проблемите и катастрофалнитесостојби кои тие ги оставија зад себе!Имавме конкретна програма ,проекти и идеи за развој на државата.Се консолидиравме и започнавме со работа!Работевме,храбро,жестоко и посветено!Работевме напорно и чесно,затоа што знаевме што сакаме и во штоверуваме и бевме решени да ја оствариме македонската преродба.Таквиот пристап ни ја донесе големата победа на парламентарните избори2006 година.На дадената доверба од граѓаните возвративме со многу труд,соафирмирање на позитивни вредности,со чесност,со посветеност и соогромна енергија што поскоро да и се стави крај на повеќедеценискатамачна транзиција.Покажавме дека се може поинаку, а граѓаните тоа го препознаа и воуште поголем број ја валоризираа политиката на ВМРО-ДПМНЕ напарламентарните избори 2008,како и на локалните избори во 2009 година.Ние на таквата реалност возвраќаме со уште поголем напор и со зголеменаодговорност за просперитетна иднина на македонската држава и граѓани.Свесни сме дека проблеми сеуште има.Живееме во време на историскиедна од најголемите глобални светски кризи.Време кога проблемите итешкотиите со кои се соочуваат луѓето ширум светот се мултиплицираат.Време кога дури и најразвиените држави во светот се соочуваат сопропаѓање на крупни компании,банки и стопански субјекти,време когаилјадници луѓе ширум светот остануваат без работа,време кога светскитеопштества запаѓаат во длабока криза по сите основи.


- 13 -Македонија како нераздвоен дел од економските односи во светот гичуствува последиците од светската економска криза.Иако успеавмеистите да ги сведеме на не толку големо ниво споредбено со другитедржави во светот,сепак последиците од кризата во нашата државадонесоа дополнителни проблеми за македонските граѓани,ја одложијареализацијата на многу корисни проекти,ја намалија моќта наинституциите за влегување во костец со проблемите.Свесни се декапроблемите се бројни и сериозни,а одговорноста за нивно надминувањее голема.Вашите проблеми ги чуствуваме како наши и со голем еламработиме да ги надминеме.Но знаеме и свесни сме дека нема враќањеназад,дека мора да работиме на исправање на грешките направениво минатото,но и на нашите пропусти и грешки,онаму каде што гиимаме.Дека мораме да работиме за надминување на последиците одсветската економска криза.Ние знаеме дека проблемите се таложени согодини,но и оние кои дополнително се појавија,не се безначајни и декадо подобриот живот треба да се вложи огромна енергија, но знаеме декадруг избор немаме и дека мораме да останеме доследни исполнувајкиги дадените ветувања. Дека мораме повторно Македонија да јавратиме на патот на засилениот економски развој кој го започнавме.Да ја вратиме Македонија на патот на севкупниот прогрс и позитивнирезултати.Во ова комплексно време за сите нас,ВМРО-ДПМНЕ се соочува и содополнителни политички предизвици.Денес на македонската политичка сцена повторно се враќааттранзиционите политичари од минатото,искривените вредностикои тие ги промовираат и старите добри испробани методи кои гиприменуваат .Во претходните политички циклуси тие беа политичкипоразени,но не исчезнаа!Денес тие повторно се обидуваат да се наметнат како политичкаалтернатива пред македонските граѓани со веќе виденитенедемократски методи и практики. Денеска тие повторно се обидуваатда ги злоупотребат проблемите кои во моментот се соочуваат граѓанитеи државата,за свој личен политички профит.Се би било во ред до колку ваквите процеси се во рамките нарегуларната политичка борба во демократијата.Се би било во ред доколку ние денес не се соочуваме со политичкагарнитура чии методи на практикување на власта ни се добро познатиод минатото а негативните резултати кои ги оставија зад себе ситезаедно ги почуствувавме.


- 14 -Се би било во ред доколку не се соочуваме со политичка гарнитура накоја потребата од власт и е единствена потреба и цел.Ваквата зависност ги прави подготвени на секакви сценарија со кои сенастојува да се дикредитираат и срушат сите позитивни придвижувања,проекти,вредности и реформи за чија реализација макотрпно работевме.Токму затоа почитувани сопартијци,ваквите состојби за нашатаполитичка партија преставуваат отворање на уште еден,можеби најваженфронт на политичка битка.Тоа е аларм за уште поголема посветеност изголемување на енергијата во работењето и политичкото делување.Време е да го мобилизираме целокупното наше членство,сите нашипартиски структури и поединци,се до последниот човек во нашите месникомитети.Време е да ја започнеме последната битка со остатокот од транзицијата инејзините политичари.Време е за последната битка со политичарите кои зад себеоставија пустош и беда и кои во нашата држава ја донесоамалодушноста,криминалот,лагата и искривените вредности.Време е да ги пресретнеме нивните обиди да го дискредитираат она штого започнавме.Време е да ги спречиме нивните обиди повторно да ги земат подзаложништво македонските граѓани и нашата Татковина.Време е да ги одбраниме сите проекти по кои не препознаваат нашитеграѓани.Време е да го зачуваме сето она што ја постави Македонија навистинскиот пат на развојот,напредокот достоинството.Време е да опстоиме на нашите принципи,вредности и посветеност,времекога ништо не смее да не одврати од патот по кој започнавме дачекоримеПомина времето на преценети идеолози и лажни митови.Помина времето на лагата и очајот.Потребно е заеднички и обединето да ги насочиме силите.Уште посилнода продолжиме да чекориме за да заеднички ги надминеме последицитеод светската економска криза и да ја вратиме македонија по патот напрогресот, покажувајки храброст,единство,посветеност и одлучност.


- 15 -Потребен ни е нов пробив со кој ќе ја победиме малодушноста,криминалот,лагата и ќе продолжиме со доследно и одговорно остварување на темелнитецели и интереси на Македонија.Потребно е да продолжиме со отварувањето на развојот, напредокот,сигурноста и заедништвото.Започна последната битка со остатоците на македонската транзиција и сооние појави произведени од нејзиниот систем,појави на лажни погрешнивредности во целиот систем,а нашата генерација на политичари ја носичеста и одговорноста да биде нејзин носител!Овој допис до вас драги пријатели,а наш апел за мобилизација на сите ониешто не подржуваат,на сите оние,кои се подготвени да дадат свој придонесво оваа наша битка,за нашата заедничка кауза и визија,на сите оние коисе подготвени заедно со нас да го и последниот атом од својата енергија занашата Македонија,за се она во што веруваме!Чесност,посветеност,работливост,толеранција,знаење,професионалност,успех!Правда,слобода,еднаквост,надеж,верба,љубов!Заради долгот кон нашите предци и иднината на нашите деца!Ова е повик сите ние сплотени да тргнеме напред,да ги збиеме сопственитередови и да се спротиставиме на се она што е спротивно на нашитепринципи и верувања!Ова е повик за наше сопствено вклучување,затоа што вие сте тие на кои ниесметаме!Ова е повик за мобилизација на Македонија!За европска и просперитетна Македонија!За нашата Македонија! Каква што сите ние ја сакаме!Да живее ВМРО-ДПМНЕ!ДА ЖИВЕЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА!Со почит,Никола Груевски,Претседател на ВМРО-ДПМНЕ


- 16 -Ариевците од ТетовоКако илустрација затоа дека во Македонијаговорот на омразатапостоел и пред опсервираниот период,но и како илустрација на овој говорво најчиста форма ви го предавамеслучајот на нападот врз новинаротИсо Руси од страна на ДПА. Во негоима сè – лична дисквалификација,шовинизам, расна супериорност,„љубов“ кон сопствениот етнос... Какода излегол во Дер Штурмер во 1933година.


- 17 -15.05.07Исо Руси повторно се враќасо гнасотиите!Во една негова колумна, објавена во весникот“Коха“ – Исо Руси изртувајќи ги тезите сеобидува да ја анализира ДПА, посебно нејзиниотзаменик-претседател Г. Мендух Тачи, во врскасо ставот на ДПА околу законот за верите. За дабиде појасно зошто неговиот мозок (?) секогашмисли на овој одвратен начин да се потсетименакратко кој е Исо Руси?Исо Руси е еден типичен експериментален плод(во биолошка смисла) на старата југословенскаУДБ-а која секаде низ просторите на бившаЈугославија создаваше парови за да раѓаатлуѓе кои тогашната пропаганда ги нарекуваше“новиот социјалистички човек“, “новиотјугословенски човек“, “човекот на...“ но народотги упростуваше овие термини нарекувајќи гипросто – копилиња! Овие значи копилиња,од сојот на Исо Руси требало да бидат безидентитет, без вера, секогаш во функцијана лошото и особено со посебен акцентда војуваат против албанските вредностии личности. И со расформирање на бившаЈугославија ни е “предодредено“ едно таквокопиле да го имаме и ние на овие простори.Имајќи го предвид тоа што го кажавме погоре,Исо Руси нема како да мисли и да делува поинаку.Свесен дека од национален аспект нема какода ни продава памет имајќи предвид дека е“хибрид“ – сега се фрли и го анализира законотза верите и ги искривува (свесно!) тезите назаменик-претседателот на ДПА г. Тачи дека тојти бил “против донесувањето на овој закон“ (?!).Ова “копиле“ или “нов човек...“ со ова сака да јапретстави ДПА и посебно г. Тачи во спротивнипозиции со Нато, САД и др. Велат дека магаретобргу заборава, додека пак камилата памти. Да гопотсетиме Исо Руси (затоа што заборава) дека на30 јануари 2006 година при едно јавно изјаснувањепред јавните медиуми г. Тачи како прв политичар,јавно истакна дека “...никој нема право да имамонопол врз верите и дека право на секој граѓанине да се одлучи и за неговите верски убедувања...“.Со други зборови, г. Тачи и преку него ДПА како исекогаш без опортунизам меѓу првите бил “про“овој закон “про“ ова елементарно човеково правошто не само од формален аспект туку и од правенаспект да имаат право. Овие прогресивни ставовина г. Тачи и кон оваа проблематика ги знаат и гиакцептираат не само Албанците, туку и граѓанитеод другите етноси, САД, Нато и ЕУ, освенрадикално екстремистичките елементи виканикако “бради“, вехабистите и другите од оваа врста.И овој биолошки експеримент на УДБ Исо Русикако човек без национален идентитет и без вера,но секогаш во функција на деструктивноста сестава во одбрана на овие вехабисти или “бради“и ги искривува јавните ставови на г. Тачи ипреку него и ставовите на ДПА. О Руси, ниту тии ниту продуктите како тебе не ќе можете да јапретставите ДПА и лидершипот на оваа партијана анти-американски и анти-Нато ставови. Јавносе знае дека ставовите на Г. Тачи и преку него ина ДПА се потврда на вистинските демократскивредности чиј вистински експонент е самата САД,Нато и ЕУ.Ти, Руси и “брадите’ околу тебе како СедатРамадани, Рамадан Рамадани, Беќа и др. нема даимате мирен “сон“ не само од лидершипот на ДПАтуку и од секој активист на оваа партија. Да бидетесигурни, сè додека биде и последниот активистод оваа партија вие НИКОГАШ не ќе можете да“процветате“ на овие простори. Ние сме многу,ден за ден стануваме и повеќе и на сметот каковас нема да му дозволиме да ја извалкаат нацијатаи да ги напаѓате нашите историски стратешкисојузници како што се САД и НАТО.ТетовоСЛУЖБАТА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ДПА


- 18 -ГЕМ ВО СТРУГА – ВЕЧЕРНА ЦРНИТЕ КАЧУЛКИПрекинувањето на трибината наГЕМ е првиот настан во поноватаисторија на Република Македонија во кој, со употреба нанасилни методи на некоја група луѓе ѝ е оневозможено јавно искажување став.Вакво нарушување на правото на слободата на изразување, преку организиранупад на организирана група насилници, всушност, ги покажа потенцијалите замобилизација на протофашистичкиот талог на општеството во политички целии неговата способност за ограничување на основните човекови права. Цинизмотна државата се гледа и во официјалната обработка на настанот од страна наорганите на прогонот – полицијата и обвинителството, кои за настанот поднесоапрекршочни пријави за дел од лицата што упаднаа на трибината, но и за обичниграѓани што присуствуваа таму. Тоа требаше да создаде впечаток во јавноста декасе работи за судир на две групи граѓани, при тоа изедначувајќи ја одговорноста ина едните и на другите. Струга, во суштина, беше генерална проба за тоа што ќеследува неполн месец подоцна – случајот со насилното прекинување на јавниотпротест на плоштадот против изградбата на верски објекти. Целокупното сценариотестирано во Струга, потоа ќе се појави во понасилна форма на плоштадот и притоа реакцијата на државните институции ќе остане иста.Прекинувањето на трибината на ГЕМ во Струга во официјалниот јавен дискурсво Македонија беше речиси во целост пречекано со осуда, но затоа, пак, т.н.рформи на јавно изразување на мислење преку коментари на текстовите наинтернет и преку блоговите претставуваа експлозија на цинизам, превртувањетези и одобрување на прекинувањето на настанот. Затоа ви пренесуваме дел одтие „бисери“ на циничната пропагандна машинерија, која пост фестум требаше даги оправда насилниците со црни капчиња и дури и да ги претстави како херои, кои,всушност, се пресметале со „изродите“ кај сопствениот народ.Постои една неверојатна врска меѓу писменоста и грижата за сопствената нацијаи затоа коментарите ви ги пренесуваме во неизменета форма, комбинација накирилица и на латиница, „стилска“ слобода и креативен пристап кон граматиката.


Коментарипо веснициПовод – Текст на Никола Гелевски запрекинување на трибина на Граѓани за европскамакедонија во Струга.Утрински весник 24 фебруари 2009(http://www.utrinski.com.<strong>mk</strong>/?ItemID=44EF9E76BF36F64B8A36603DD0C2EEF1)Од: Православна МакедонийаДатум: 24.02.2009 04:21:55Граѓаните на Македонија наскоро ќе ве истераат одсите трибини, од сите јавни настапи, се повеќе серешаваат да ги избркаат оние кои се рушители намакедонското единство. Проблемот кој си го иматесо диктатурата всушност е тоа што ја изгубивте100% медиумска контрола. Не сте навикнати напостоење на опозиција во медиумите. Тоа за вас епојава на диктатура во Македонија.Од: ljupco,BitolaДатум: 24.02.2009 07:04:56Donesena e odluka da nema sudski procesi konnovinari, oti ke imase tuzba protiv ovakviot govorna omraza,sigurno. Etketiranjeto kako fasisti sitekoi mislat poinaku od ovoj sambendiran ebivetarzasluzuva barem paricna kazna,koja kaj nas se pokazakako najefektivna.No i toa e demokratija pa ke morada go istrpime i toa zlo.Од: АнчеДатум: 24.02.2009 08:46:15Од ваквите предавници како авторот на текстот неможеме да кренеме глава, а не од Груевски.Засолнетипод божествено име мислат дека можат да плукаат посе. Јас мислам дека ова е соодветен дочек за нив, вакатреба да ги дочекувааат во сите градови.Од: arhitekt- 19 -Датум: 24.02.2009 10:11:59Seevte magla (15 godini ) sega ke ja zneete, amasami so svojata samodovolnost i samobendisanost.Samo odgovorete si predhodno,pred sekoj tekststo go objavuvate, kade bevte koga se pravese„privatizacijata„ ili nistwe odavde.Од: ljupco,BitolaДатум: 24.02.2009 14:51:17И фашизмот има свои добри страни.Пред неговатапојава состојбата во Германија беше повеќе одочајна,безработица,глад,криза, распиштоленикомунисти насекаде и т.н. .Фирмите формираниво тоа време се сеуште светски брендови-Siemens,IBM,Sinalko, Wolksvagen.... Така да не знам како даја сватам онаа споредба со фашистите,како увредаили комплимент.ХЕХЕХЕПовод – Информација за прекинувањена трибината на ГЕМ во СтругаАвтор – Светлана УнковскаУтрински Весник 21.02.2009(http://www.utrinski.com.<strong>mk</strong>/?ItemID=3DDCD168D79D7B4285CD0059F85138AA)Од: KlintonДатум: 21.02.2009 00:23:13Ne mi e jasno kako moze nekoj da dojde od Skopjei da im drzi predavanja na Struzani deka za nivnodobro treba da dozvolat i ponatamu da im gi tepaatdecata a oni da bidat mirni, demek trebalo sozivot.Pa istite tie sto dosle da drzat predavanja koga seprodavase Struga vo vremeto na Buckovski maftaaso parola: “Nekoi raboti ne zasluzuvaat odgovor”.Ako site tie pametni filozofi sakaat sozivot po sekojacena, eve im gi Cair, Sever, Kumanovo i ostanatitenaselbi i gradovi. Neka se preselat tamu i neka gosprovedat sozivotot na delo.Од: maximusДатум: 21.02.2009 01:07:42Nikoj ne e naiven.Tribinata e delo na potrckovcitena Branko, Bucko i Frcko.Istite onie koi ja dovedoaStruga do vakvo deredje.Istite koi go ubeduvaagradot -Kumrovec deka teritorijalnata podelba ke imdonese samo blagodet i dobrina.Posle se ,dali trebada gi precekaat so Cveke i crven kilim.Licno sumprotivnik na nasilstvo,no i so razbiranje za iskazaniotgnev.I ubeden sum deka vo idnina se mozni zestokireakcii.Од: tome jovanov PatersonДатум: 21.02.2009 02:32:13Grupata gragani za evropska Makedonija kako stose prestavuvaat Branko Gerovski i negovata bratijakoj se isprateni po Makedonija da sirat dezinformaciimegu narodot od nivniot mentor branko crvenkovskso mali bukvi narocno go napisav,sekade voMakedonija dozivuvat vakvo fijasko ,a sega dobrobile precekani i vo nasa Struga za takvi predavnicitaka i treba.Dosta ni bese od branko i negovitepdlizurkovci 15 god neka gi ostavat onie so znaat daja napravat Makedonija dostojno mesto za ziveenje.Од: ljupco,BitolaДатум: 21.02.2009 06:15:57“Граѓани за европска Македонија“како гопогодија името на таа божем невладинаорганизација,алал да им е.Па самото име есвоевидна провокација за Стружани.Кое бешеоправданието за тоа што Струга се остава вонемилост со територијалната поделба,сететесе. “Некои прашања не заслужуваат одговор“во име на виши интереси за државата,демекќе не примеле во ЕУ иНАТО.Се виде колку непримија,само Стружани го“примија“и сегасо право се бесни на ваквите провокации одкакавани кој се дојдени да им делат мозоци.


- 20 -Од: PerunikaДатум: 21.02.2009 08:10:01Какви се овие грагани за европска Македонија.Со самото име ги провоцираат нормалнитеграгани во државата.И јас сум за европскаМакедонија ама со име Македонија и сомакедонски народ и македонски јазик.Геровски и компанија се прочитани книги.Коментарипо блогови -Блогот на ВоланЛуѓе, многу се зазборвавте, за „соросоидите“ наМиличин и Бранко. Кој не знае и вели дека не одиза пари нека го праша Милчин колкава е неговатаплата во Сорос. Да, прашајте. А еве гледајте какотие ја практикуваат демократијата . Според онашто го видов на клипот ме потсети на една нивнапретходна трибина. Имено, таму се појавија дечкисо поинакви ставови и сфаќања од организаторите.Коља мудро ги избрка велејќи им дека трибината нее за нив. Па добро де, ако трибината не е отвореназа јавноста, која е нејзината функција? Значи, да севратам малку поназад, на клипот немаше насилие,туку само спротивставени сфаќања на нивните.Овие добро обучени трик-мајстори ја прекинувааттрибината и симулираат инцидент. Сè само да сесимулира дека некој нив ги напаѓа. Ама на нивникој ни мрсул нема да потроши. Потем, одат напоплака, (како дечиња од три години: овие сакаатда не тепаааааат, бууууууууууууу!)каде ако не кајчовекот кого го донесоа ТИЕ, играјќи си политичкагеографија за интересите на БЦ и неговатакамарила, Рамиз Мерко, секако со насилие, ако гопогледнете линкот „демократија“ кога полицијатаоткако го извади Бучковски од Струга до утротого тепаше народот низ градот, фрлаше солзавеци кај хотел Дрим со што ги нападна и туриститево градот и слично. Не верувајте им зашто какошто споменав ТИЕ СЕ ТРИК МАЈСТОРИ. Патем, иЖарко а и Геровски ги злоупотребија медиумите вокои работат, па само кај нив беа објавени нивнитежалопојки. Па зерем мислите дека е сè вистина штого кажуваат? И уште нешто. Како тоа ги пречекалестружани кога во Струга прават трибина со дебрании охриѓани?san de prok || 22 Февруари, 2009 - 10:30Ако инсистираш на „независноста“ на Утринскивесник, тогаш нема што да ти замерам. Извини!Само во текстот покрај сите изјави не видов нитуедна од припадниците на „Наша Струга“. Нели емалку еднострано?! Само зависи човек што сака давиди. Ионака сите медиуми се „купени“ од Груевски.Само не се купени: Девник, Утрински, Време, Шпиц,Вест, Н. Македонија; Телма, Канал5, Алфа, А1/А2,и редица од другите. Добро е човек да се обиде даразмислува во два правци, а не само во еден. Заштослоганот им го знаеш „ЕДЕН Е ИЗБОРОТ“. Ако несе на власт тогаш сè е лошо и државата пропадна.И уште нешто. ТИЕ ОВАА ДРЖАВА НЕ ЈА САКАА.Не можеа да замислат дека може сама. Нитустануваа на химната во Собрание. Кога ја освоијавласта на измама во 90-тите и им стана слатка идоходовна (се разбира за нивните џебови - бунарибез дно) не ја пуштаат, а ниту државата ја градат,Прават фалшливи закони и прописи, ја партизираатадминистрацијата (односно таа е онаа што секогашбила нивна), го сменија знамето, уставот, аНИВНИОТ Уставен суд, нормално работи со полнапареа кога тие не се на власт. Инаку, законот којво моментов ги прави сите проблеми не го обори,иако се коси со сите економски, културни и другиелементи за формирање општини. Ја окрупнија,измешаа урбана со рурална средина, измешааначини за заработување, ја изменија етничкатаслика на Струга и што уште не, а нè убедуваа декамали општини не можат да опстојат, иако им беапосочувани примери од најразвиените европскиземји каде има општини што бројат и по неколкустотини жители, но се природни средини за опстоји не само што опстануваат туку и имаат големекономски развој. Вака неприродно измешанитесвојства на една општина не само што не правиекономски и социјален развој, туку ја враќананазад. Лесно им е на Милчин и на Геровки дазборуваат од Центар Скопје. Тие луѓе се одродени(не го чувствуваат и гледаат народот). Не живеатсо него, туку си живеат во некаков имагинарен„интелектуален“ (секако со добра кешарицапоткован) свет. Жал ми е што не можете или несакате да ги отворите очите и видите што навистинасе случува.san de prok || 22 Февруари, 2009 - 12:22Право на говор е и на некој да му кажеш “ ПЕДЕРУНЕПОЖЕЛЕН СИ ОВДЕ“ право е и да убиеж некогодоколку како агресор ти ја напаѓа земјата- правомалку поразлично од граѓанското каде за убиствосе одговара нели??? Демократија сме? имаме липраво да не му дозволиме да не труе? па и предОКТА стоеја луѓе- за своето право на воздух...мојотвоздух го загадуваат соросоидите, мојата татковинаја напаѓаат И ЈАС ИМАМ ПРАВО... ПА МАКАР ИЕДЕН БОКС ДА МУ ЗДРВАМ...тоа е моето право испремен сум на последиците- спремни ли се тие???Спремен ли си ти?l0ssHGzE || 20 Февруари, 2009 - 14:45Па ни поише ни помалце дошле неколку стотиниграѓани за да је следат трибината. Можда дошленекои што сакаат да фаќаат сеир или осеќаледека ќе има некој инцидент па да се смеат. Не мисе верува каква шупелка е овој фриков геровски.Ќе излегува некој од дома да го гледа нивнотофрик-шоу геро коља беличанец милчин а бе да гисобираш од улица вакви нема да ги најдеш.SLaCk || 20 Февруари, 2009 - 14:10Треба да имаш образ ЃОН па да отидеш во Стругакоја заради такви како Беличанец и компанијаникогаш повеќе нема да има градоначалникМакедонец. А за последиците од етничкото чистењеда не зборуваме.


- 22 -ПЛОШТАД СЛОБОДА – ЌОТЕКОТЕ ОД РАЈОТ ИЗЛЕЗЕНСпоред христијанската традиција само рајот е место во кое сите сакаат да одат, место на апсолутна апсорпција,крајна дестинација на среќата... Во него сè што влегло не излегло, и тоа не излегло по своја волја. Само дванастана се опишани како изгонувања од рајот – изгонот на прародителите Адам и Ева, и изгонот на Луцифер.Човештвото, од изгонот на прародителите се стреми кон враќање, а Луцифер организира тотален антисиситемна апсолутно зло попознат како пекол. Третата работа што според традицијата на некои јужнословенски народиизлегла од рајот е ќотекот.Во смисла на припадноста кон овие традиции, и во духот на новопронајденото демохристијанство кајМакедонците, организирана маса луѓе, исполнети со христијанска љубов, под светиот крст, под кредото наКонстантин Велики In hoc vinces signo, под византинско–црковни инсигнии со двоглави орли, со молитва наусните и стапови во рацете нападна група безбожници што протестираа против одлуката на централниот градскиплоштад да се гради црква. Во целосен христијански вознес и поттикнати од љубовта Божја го демонстрираазначењето на една сентенција од самопрокламираниот антихрист Фридрих Ниче – „Слабо гледал тој што невидел како рака полна со љубов убива“.Но, ќотекот не излегол од рајот за да ги дотера другите кон рајските порти, туку затоа што не му е таму местото.Чунки, Луцифер кога си ги пакувал куферите го заборавил (намерно или ненамерно). Тоа, чедата возљубениво Христа не го сфатиле!За грдата приказна да биде уште погрда се погрижија сите вообичаени осомничени. Како по медиумите, такаи по интернет.Едниот од нив, со кој го почнуваме овој дел, на својот блог повика на контрапротест. Слободата на изразувањеима свои граници, и тоа е повторувано илјадници пати. Една од границите е загрозување на безбедноста и наживотот на луѓето. Личноста што користи средства за масовна комуникација мора да биде свесна дека повициза протести или за друг тип масовна акција против некоја друга страна во случај на насилство е одговорна и неможе да се заштитува со правото на слобода на изразување. Тоа најдобро го знае белгискиот новинар ЖоржОмар Руџи, кој е осуден на двапати по 12 години затвор за геноцид во Руанда заради директно повикување нанасилство. Пред судот (сличен на тој за воени злосторства во поранешна Југославија) во текот на процесотбеше докажана директна врска меѓу повиците на насилство на Жорж и реалното насилство на теренот. Можебипретеруваме со паралелата, а можеби и не! Христијански е да се покаеш, па Јанко јади бурек, со време го тргнапостот. Но, не би сакале сите да заборавиме што се случуваше – нели!


- 23 -Повик за контрапротестна блог – јади бурекПоддршка за изградба нацрквата на плоштадУтре во 12 часот, на плоштад во Скопје,најверојатно, збирштина од геј и атеисти ќесе обидат да шират гадости под закрила загрижа на архитектурата на градот, а противизградба на црква. По тој повод, јас утресо моето семејство излегувам на контрапротест, еден час порано, во 11 часот, исо тоа да ја дадам мојата поддршка заизградба на црква на плоштадот!МАКЕДОНСКА СТУДЕНТСКАУНИЈА 31.03.2009Отворено писмо до македонската јавностБараме веднаш да престане хајката против МПЦ имакедонскиот народМСУ никогаш нереагирала против изградбата на 8џамии во Скопје и 51 џамија од Карпош до Кичево,само во последниве 10 години.Затоа, бараме Ѓунер Исмаил, Ерол Ризаов, СрѓанКерим и Велија Рамковски, преку нивните медиумида престанат да прават хајка за изградба на само1(една) црква.Ги повикуваме медиумите да направата репортажана македонското дете кое последниве 3 дена бешена интензивна нега, потрес на мозок, со напукнатчереп, скршена носна коска, набиени ребра иповреди од железни шипки по целото тело.Инцидентот на плоштадот заслужува осуда, но не ипретерување со кое се стигматизира македонскатадржава. Веќе 4 дена изјавите и насловнитестраници на медиумите на Ѓунер Исмаил, ЕролРизаов, Срѓан Керим и Велија Рамковски, сепреполни со репортажуи за неколку турканици,3 шлаканици и 2 тупаници, кое се опишува каконевидено насилство.Истовремено, речиси нема информации за 50-тна претепани македонски деца во Струга вопоследната година, за децата со дупнати глави,набиени ребра, скршена рака, модрици по целототело, скршен нос, потрес на мозок..... За ЃунерИсмаил, Ерол Ризаов, Срѓан Керим и ВелијаРамковски македонските деца заслужуваат одвајдва реда, со осуди во општи информации.Студентите по рхитектура, членови на МСУ,сметаатдека беше потребно архитектонсковостание против“Лумикс”, “Кинески Ѕид” “Влајко”, “Тифани” и“Рамстор”.Од овие објекти олигархијата и урбаната мафијаимаат милионски профити.МСУ се противи на идејата парцелата за црквапокрај плоштадот да биде искористена одурбанистичката мафија за објект сличен на“Тифани” или ТЦ “Лумикс”.Вистинската намера на урбаната мафија е наплоштадот да се изгради учте еден трговскицентар, наместо црква11.04.2009 – А1ПЛОШТАД СЛОБОДАДОБИ И ПОЛИТИЧКА ПОДДWРШКАКоментари на сајтmene од skopje на 11.04.2009 во 14:22 напиша:Љубомир Фрчкоски, Ѓунер Исмаил, Владе Милчин,Слаѓана Тасева hahahaha kakvi predavnici! narocnose organizirat i potiknuvat luge protiv vladata oti samona toj nacin mozat da probat da mu nastetat, samo solazenje i manipulaci! Predavnici!Томе од Македонија на 11.04.2009 во 14:26 напиша:Над 30 невладини и 3 партии собраа околу 200луѓе. Многу кажува за тоа дека 30те невладинисе една невладина под капата на една партијакоја има приврзоци невладини (исти членовиво различни организации). Се гледа дека ипретходниот протест беше политички со цел дасе испровоцира инцидент. Ете им ја силата. 200бедници што сеуште не се разбудиле пролетва исеуште се во сонот на социјалистичка републикачие име го продадоа.jakov од skopje на 11.04.2009 во 15:13 напиша;Генерална проба за некоја идна геј парада воСкопје.16.04.2009 – A1ИЗГРАДБАТА НА ЦРКВАНА ПЛОШТАД ПРЕД УСТАВЕНКоментари на сајтСашко од Скопје на 16.04.2009 во 13:05 напиша:Каде бевте сите вие господа да го кренете вашиотглас кога се градеа 70 бесправни џамии низМакедонија со пари финансирани од исламскофундаменталистичкиорганизации од Кувајт иСаудиска Арабија ?Зошто тогаш не зборувавте засекуларизам на државата ? Знам од каде извиравашиот глас што сега папучарски го креватепротив сопствената вера, сопствената држава исопствената иднина.Ристо од Скопје на 16.04.2009 во 13:08 напиша:Никогаш нема да имате чувство за заштита надржавата од туѓите иредентистички влијанија, нобарем идните генерации ќе ве стават на столбот насрамот.


- 24 -Појдете во Шуто Оризари во Скопје, имате 3џамии на 1 квадратен километар. Градени се сопари од муџахедински организации со кувајсткидинари. Бидејќи ја истражував таа проблематикасо години, ви го потврдувам како веродостоенфакт. Однапред знам дека Уставниот суд попрепорака на нивниот ментор Црвенковски ќезабрани изградба на црква на плоштадот. Но,исто така однапред знам дека Уставниот суд,како последно антидржавно гнездо, за скоровреме ќе ви ја потопи сопствената Атлантида,бидејќи маркантните предавници олицетворени вопонижената и поразената опозиција ќе исчезнатзасекогаш од овие простори. Дотогаш Македонијауште малку ќе пострада од вашата гнасна чизма,но после темните облаци Македонија ќе ја огреесонцето на слободата и ќе ве фрли во безднатакоја одамна ја заслуживте.Jади Бурек31.03.2009 - (Транскрипт)57’57”Јанко Илковски“Еве една од наводните дамки беше судирот меѓудвете групи кои протестираа... Ме погоди, искрено,дека некој се дрзна во ова Скопје од дивоградбида почнува да ја тера правдата токму започнувајќисо црква. Кај нас се изградија џамии, се изградијадруги верски објекти, никој не протестираше...... Изреагирав и јас како што изреагирав и да неги повикав народот веројатно ќе се собереше. Сеслучи две групи, беа прилично разделени, немашеконтакти, немаше ништо. Во еден момент почнуваџоркање, некој удар има разменување како икинење на некои од тие транспаренти. Во секојслучај не видов скрш... во секој случај макар еднагребаница да имаше ќе ја видев на насловна во“Дневник“, сигурно да имаше еден скршен нос ќего видевме тоа“Драган Павловиќ„Јас сум Македонец. Денеска и до онаму да кадешто не има. Мојот татко е од српско потекло,мојата мајка е од македонско потекло. Со коеправо ти мене ме делиш сега. Со кое право меделиш на верници и неверници. Што се тиенаслови во “Дневник“? Срѓан Керим е Турчини нека не ми продаа муда за бубрези заедно соВелија Рамковски дал да градам црква или не. Јасза ниедна џамија не сум отишол да му кажам – неја гради! Ќерка му на Ѓунер Исмаил е турчинкаи нека не ми кажуе што да праам. Нека не мипотпалуе овакви тензии и овакви делби. Од Тетоводо Скопје има минариња тазе изградени... Решилево општината Сарај – решиле бујрум градете, неможам јас да влезам таму и да им речам на луѓетово нивната општина – Не градете џамија ако гопоминале законот!1:11’54“Тоа е Ѓунер Исмаил! Чоече они фингираа атентатна Киро Глигоров со Фрчко, а очекуваш тепачка наплоштад да не ти фингираат, па ти дали си свесенсо кои монструми имаш работа. Серија на убистваимаат позади себе... Никој не одговара од нив. И тиочекуваш дека ќе ти спакуе тепачка на плоштад -па ќе ти спакуе. И ќе ти искочи “Дневник“ кој чекаСрѓан Керим да биде несуџени кандидат...“1:12’51“Е ова е “Дневник“, на оние кои гледаат од“Дневник“ да им кажам – Fuck Off. И овој кој гонапишал ова и на овој копиљов што им е главенуредник, што е донесен тука за да го предложиСрѓан Керим за да добие орден. Пушионаневидена. Му го испушил на газдата до балчак. Годонесоа со година, две, три стаж во новинарствода биде главен уредник на највлијателниот дневенвесник во државата“1:15’23“Во нивното воспитување некој крв пропљукал,нивните родители пред се. За ти 30 студентиод архитектура да злоупотребуваш, за тоа ќе серасчукаме на улица. Мојата ќерка припаѓа на таагенерација – он ја злоупотребува и за тоа ќе јадеќутек кај год да го видам. Дали Фрчко се викал,дали Ѓунер се викал, дали Јован Десковски севикал, дали Владе Милчин... Има проблем сородители веќе. Моето дете е злоупотребено и сумљут неверојатно и ќе го расчукам на улица – оконе ми трепнуе – као родител.... Затоа што тоами е сега предизвик. Како одговорност премасебе и према мојата фамилија... Да го расчукамна улица и да му пукнам нос на тој што со моетодете си играл на плоштад и му го заебал правотода протестира со тоа што му донел тепачи данаправат инцидент од кој што Фрчковски кој губи2:1 на овие избори треба да добие гласови.“1:16’48“Јас ти кажувам како родител на студент поархитектура кој случајно не бил таму, а би бил отитоа беа негови другари... Бидејќи Ѓунер Исмаил,бидејќи Јован Дескоски и бидејќи особено ВладеМилчин и Фрчко (он не ми бега, кад тад во некојулаз ќе настрада), бидејќи овој пут имаме односродител и интригант ми одговараат мене лично.Нема тука весник, нема тука брат, телевизија...Со моето дете си правел заебанција за своиполитички поени, немој да ме сретнеш љут укафана...


- 25 -бисериMakedonska Imperija И да не заборавам проблемиправат незнабошците кои не сила прават работикои ни сами незнаат што прават и со оглед декасе ограничени треба според мене или да сепревоспитаат или да се затворат исто како секоеживотно.П.С. сила БОГА немоли али БОГ силу неволи Ова еСрпска народна поговорка(Македонска Империја, 8 август 2009)Венко Дојчиновски НЕЌНА ИВЗ ИЗЈАВИЈА ЈАВНОДЕКА АКО СЕ ГРАДЕЛА ЦРКВА НА ПЛОШТАД, “ЌЕМОРАЛО “ И ЏАМИЈА ДА СЕ ИЗГРАДИ ОТИ “НИТУЧАК НОРИС НЕМАЛ ДА НИ ПОМОГНЕ“...... Е АЈБАШ ДА ВИДАМ ПЕДЕРЧИЊА ШИПТАРСКИ...ПААКО ТРЕБА И ВОЈНА НЕКА БИДЕ„, САМО ОВИЈПАТ НЕМА ДА ВЕ БРАНАТ АМЕРИТЕ И НАТО, ЌЕ ВЕСОТРЕМЕ ДО ЕДЕН..... (Македонска Империја, 8август 2009)Makedonska Imperija Венко не се нервирај за џабеединствено што се мора е да се умре а тие од иWCќе умрат многу брзо. Башка и да ги бранат америтеќе станеме народ без команда а тогаш се што ешиптарско и муслиманско на колец како за на жарпечење. (Македонска Империја, 8 август 2009)Businoski Zoran Абе не ми смета ни црква ниџамија, али ми смета некој не ни чепнат да„завива“ уште рано сабајле,сепак тоа е порадикално нарушуванје најавниот ред и мир отколку камбаните од МПЦ.(Македонска Империја, 19 јули 2009)Aleksandra Stojkovska 1.kolku i da ima muslimani voMAKEDONIJA,NIKOGAS ZNACI NIKOGAS nema da sedozvoli da imame pretsedatel od dr vera2.znaci postuvam srbi ali jas sepak mislam deka nemapotreba on da se mesa zatoa so ako se tolku sposobnike si go vratea kosovo a ne samo calam da se digaauu3.pisav vo prethodnite kom ili ke ima crkva ili nema daima niso 3 nema da se znae (Македонска Империја17 јули 2009)Makedonska Imperija И ДА НЕЗАБОРАВАМ ЗАТАКОВ ГНАСЕН ОБЈЕКТ ВО ЦЕНТАРОТ НА СКОПЈЕГАРАНТИРАМ ДЕКА КЕ СЕ ИГРА НА НОЖ И ЖИЦАБЕТЕР НЕГО ВО СРЕБРЕНИЦА(Македонска Империја 15 јули 2009)Igor Stefanov djamija na plostad?aloooooooooooomuslimani ova ovde e MAKEDONIJA zemja nasonceto od koja poteknuva pismenosta a pred sepravoslavieto!sto znaci djamija gradete na plostat vobagdat a ne skopje!!!!!!!!!!!!!!(Македонска Империја 14 јули 2009)Marija Jovanovska Каква џамијааа?Џамија си има во Албанија,нека си одат ситеалбанци од тука,зошто ова е Македонија заМакедонци и единствено сум за ЦРКВА зоштоова е Македонија и не ни треба никаква џамија!(Македонска Империја 13 јули 2009)Edin Majunović kako prvo ti nemas tatkovina ovaa zemjae vestacki napravena na temelite na nekoi koi voopstone se makedonci, ne moja greska oni bile makedonci,a vie ne ste vie ste bugari, a vie sakale ili nekele keslusate ezan i ke gledate dzamija na plostad ako treba iso zabi ke ja branam dzamijata od vas kaurcinja!!!!!!!!!(Македонска Империја, 12 Јули 2009)Marko Van Hellsing Kako Hitler sto ubival evrei takajas ke pocnam so seite ovie siptari. Ima da gi ubijamsite od najmalo do najstaro, ima embrionite nivni daim gi koljam na lice mesto! Sekoj siptar sto go citaova da znae deka imam najnisko mislenje za nego,da znae deka vo zivotot go stavam 20000KM podvrednost na gomno, ve smetam za нсјодвратнистворења што стапнале на планетава...(Македонска Империја, 12 Јули 2009)Basic InfoName:МАКЕДОНСКА ИМПЕРИЈАCategory:Common Interest - Religion & SpiritualityDescription:ОВАА ГРУПА Е СЕ МАКЕДОНСКА ИПРВОСЛАВНА ГРУПА КОЈА ИМА ЗАЦЕЛ ДА ГО ПОКАЖЕ МАКЕДОНСКИОТПАТИОТИЗАМ НАЦИОНАЛИЗАМИ ВЕРАТА ВО БОГА А НА СИТЕДЕГЕНРИЧНИ ИДИОТИ КОИ НИ САМИТЕНЕЗНААТ НА КОЈА НАЦИЈА ИПРИПАЃААТ ДА ИМ ПОРАЧА ДЕКА КОГАТОГАШ ЌЕ ГИ ПРАТИ ТАМУ ОД КАЈ ШТОДОШЛЕ У П...М А НА НЕЗНАБОШЦИТЕДА ИМ СЕ ДАДЕ НА ЗНАЕЊЕ ЕДНАШЗА НАВЕК ДЕКА МАКЕДОНИЈА ЕПРАВОСЛАВНА ЗЕМЈА И ДЕКА АКО НЕИМ СЕ СВИЃА НЕКА ОДАТ У П...М НЕКАЦРКНАТ ЗА ДА ГИ НЕМА


- 26 -Не постои подобра техника за мобилизирање на маситезад некоја политика од производството на националнипредавници. Особено ако таа политика е неспособнада испорача конкретни резултати. Пропагандата какотехника, впрочем, е родена во периоди на големитеконфликти од 20 век, Првата и Втората светскавојна и Студената војна, која траеше речиси цели 45години. Пропагандистите имаат најголемо емпирискоискуство во манипулацијата со колективното чувствона припадност кон одредена заедница, а особено соманипулирање на националните чувства. Играта што се играше во Македонија во 2009година е школски пример за тоа. Има еден голем проблем поврзан со идентитетот –спорот за името. Има еден голем надворешен фактор со кој имате проблем – во случајовГрција. Имате меѓународна заедница што е ставена во расчекор меѓу два битни принципа– правото на самоодредување на нациите и меѓусебната солидарност на државите штосе членки на две за Македонија многу битни институции, како што се НАТО и ЕУ. Иматепауперизирано и збрлавено население како продукт од долгорочна неспособност наелитите да ги решат проблемите на земјата. Ситуација што дала душа за пропаганднаманипулација. Особено ако сте неодговорна власт, а сакате себеси да се насликатекако единствениот чувар на вредностите на нацијата. Сега ви требаат уште домашнитенепријатели за да докажете дека неспособноста да ја разрешите ситуацијата потекнуваод објективни фактори. Местите еден контејнер, на него пишувате – предавници иплатеници и во него почнувате да фрлате сè што ви пречи или што ве критикува, при тоаобезбедувајќи дека јавноста мора да препознае дека тоа го правите за „зачувување нанационалниот интерес и достоинство“. Играта е стара колку што е стара цивилизацијата.Во неа разумните се маркираат како слабаци или платеници, опозицијата како предавник,народот како мудар ама искористен, непријателот како силен ама победлив самоако не се овие претходните, власта како безгрешна... Национализмот се подметнувакако патриотизам, а сè друго како предавство. Интелектуалците се делат на чесни ина нечесни, цивилниот сектор се ништи и се етикетира. Во националистичкиот meltingpot се спојуваат неспоиви работи и сите се продаваат под исти, меѓусебно изменливиетикети. Значи формулата за Македонија гласи вака Предавник = Грчки платеник =Соросоид = СДСМ = Квазиинтелектуалец = Продадена душа = Атеист =...ПРЕДАВНИЦИТЕИ ДРУГИ СОРОСОИДИВпрочем, Сител тоа поубаво го кажува уште во првиот текст.


- 27 -Сител веститранскрипт 21.09.2009 – автор непознатОд друга страна во Македонија секогаш когатреба да се изгради заеднички став, секогашкога треба да се сочуваат македонската држава,македонскиот идентитет и македонскотодостоинство проработуваат познатите механизмина пропаганда во Македонија. Во последнитемесеци сме сведоци на засилена кампања наквазиинтелелтуалци, политичари, сепаратисти,платеници на разни служби, претставници наневладини организации и обесправени Албанци...Сите тие заедно, а секој за себе побудени од личниинтереси и придобивки, сепаратистилки идеиили добивање на политички поени едногласнобараат да се постигне договор со Грција... Договорпо секоја цена... Договор за да сме влегле воЕвропска Унија. Ова бил историски момент,ова бил моментот кога треба да се даде се... Насите труби се труби дека ова бил последниотвоз за Македонија дека ова бил моментот – дасе биде или не! Сите овие квази интелектуалци,политичари, сепаратисти, новинари, платеницина разни служби, претставници на невладиниорганизации и обесправени Албанци не гиинтересира што за договор треба двајца...Нив не ги интересира тоа што Грција бара одмакедонската страна да се откаже од своетоуставно име, од својот идентитет, од својот јазики од својата историја која држава во светот можеда го прифати ова, кој народ во светот може дапремине преку ова и која нација во историјатадо сега доброволно се избришала себе си. ВоМакедонија постојат совесни интелектуалци, воМакедонија имаме добри новинари, во Македонијаима политичари и претставници на невладиниорганизации кои имаат државотворен капацитет,во Македонија живеат лојални Албанци. Ова сесилитие кои треба да ја превземат иницијативата,ова се силите кои треба да ја повлечат црвенаталинија...http://makedonskobratstvo.blog.<strong>mk</strong>/2010/05/15/voditelot-milenko-nedelkovski/Вам предавнички копилиња ви се ближи крајот. Иклетвата и раката на МАКЕДОНСКИОТ народ ќе вестигне без разлика каде ќе сте: дома, на работа,во кар вош, на улица, во меана... Нема бегање.За она што му го направивте и му го правите насвојот народ ќе мора да платите. И вие и вашитепоколенија.Нема да ве спаси никој, најмалку вашитеистополни сексуални партнери од дипломатскиоткор.Миленко НеделковскиХимна наСоросоидитеhttp://jadiburek.blog.com.<strong>mk</strong>/blogs/jadiburek?from=250Текст: Нено Богдан(наскоро) музика: Стиховен КалибарПогрешни во главата, а се бориме за правата,за сите фрикови, пуштаме крикови,А најмногу сакаме, врз Македонија да какаме!Една желба имаме, од позади да го примаме,Црква да си рушиме, на СОрос да го пушиме,Земјата си ја мразиме, и врз моралот си газиме.Библии ќе палиме, со незнаење се фалиме,На Милчин му го галиме, за фашизам се ѓалиме,А сал една желба имаме – од позади дагопримаме.И така си живееме, за ес де ес си пееме.Можеби сме ќилави, ама барем сме жилавиНе сакаме црква, не сакаме храм,Дајте ни дрога, барем еден грам.Либерализмот го чуваме, а трава си дуваме,Македонија кој ја ебе, си гледаме сал за себе,Ако не сте атеисти, вие сте фашисти.Така ние сметаме, ајде да летаме.Не ни е срам, дајте ни барем грам,Но најмногу уживаме, кога одзади го примаме.Сорос нас не плати, но никој не не сфати,Глупости си трескаме, против “фашизам” сиврескаме,Го мразиме ние – целиот свет,Зашто нас не мачи – ментален стерилитет!Наша главна мотивација,е тотална дегенерацијана макеоднската нацијаи вечна комуњарска доминација!Работиме за пари, и за комуњари,Героски го следиме, а ни за кур не вредиме,Само една желба – у шупак да го примаме.Наша главна цел – гнасна и невладинаЕ уништена, промашена – македонска младина,Го читаме Глобус, Утрински и Шпиц,Толку сме кретени, што не сме ни за виц.Им служиме ние на темните сили,А прави сме морони, ма тотални дебили,Во недостаток на копметенција,Продаваме импотенција!Промашени сме лузери, промашени кретени,половина сме педери и хистерични жени.Длабоко во себе сепак сме свесни,толку сме гнасни штоКалибар и Нено за нас прават песни....пс па може јас у пратеќи да викам ууууууууудам-дам:))


- 29 -Чуварите http://milenko.com.<strong>mk</strong>/aktuelno_38.htmlПОРАКА ОД ЧУВАРИТЕДО ПРЕДАВНИЦИТЕНајавената жешка политичка есен, се претвори во две работи?!Првата е комплетната разгологазеност на Брисел, која се покажа во своето вистинскофашизоидно, нетолерантно, хомосексуално, елитистичко лице. Брисел им се испосрана Повелбата за човекови права, законите на меѓународното право, принципите наОбединетите нации, насоките и резолуциите на Советот за безбедност на ООН, и купиштамеѓународно верификувани обврски, правила, закони...Втората работа се случи на домашната сцена. Дефинитивно, граѓаните во Македонијасе поделија на македонци, и на оние кои се недефинирана, безлична, безидентитетна,лукративна, предавничка маса.Веќе не треба да се чита меѓу редови, не треба да се препрочитуваат толкувања, не требада се исслушаат умни луѓе, за да се дојде до заклучок кој е кој во Република Македонија.Тито, Стојан, Љубчо, Ѓеро, Жерновски, булументата од СДСМ, Пендаровски, фамилијатаЈовановски, водителите на А2, комплетната ТВ Алфа и Алсат, сопствеништвотои уредништвото на Дневник и Утрински, ах, и да не заборавам, и лузерот одпредседателски кандидат на СДСМ – Фрчко, јасно и јавно застанаа на ставот дека намакедонците треба да им се смени името на државата, на народот, на нацијата... Декатреба да се избрише македонската традиција, историја, фолклор, религија, верба... Сетотоа за да сме влезеле во пропаднатото друштво на педери, наречено Евроатлантсказаедница.Со аргументите дека таму ќе сме процветале, дека од таму ќе дојдат пари и благосостојба,никој не кажа дека: на сите државите што се во ЕУ не им цветааат рози (Бугарија,Португалија, Романија, Источна Германија...), дека никаде ЕУ не дојде со камиони париза да ги истури пред портите на своите жители, дека луѓето од држави како нашата ќеим служат за робје и работна сила, дека ЕУ и НАТО ќе не искористуваат до крајни можниграници. И, како најважно, дека се тоа организации кои се наоѓаат пред распад.Прокламираната предавничка линија на помал отпор, како реал политика (демек,Грција е посилна а ние послаби), ни се представува како врвно достигнување вонапредокот на човешптвото. Се си мислат дека сме ние пичкици, цвикатори, зајаци...Ама, така не е. Историјата, со илјадници примери, покажала дека посилниот не значи идека е победник. Напротив.Историјата, исто така покажува дека во тешките моменти се гледа кој е маж и патриот, акој е педерче и кукавица. Истоа така, дека таа иста историја покажала дека македонцитесекогаш меѓу себе имала мажишта (ама и женишта кои имале поголеми муда од многумажи: Мирка Гинова, Мара Бунева и секако Мирка Велиновска), кои знаеле да го дадатнајвредното во корист на својот народ и држава.Затоа, сите вие предавнички копилиња, не се заебавајте со македонскиот народ.Оти клетвата, ама и раката на македонецот, ќе ве стигне кај и да сте.ОД ЧУВАРИТЕ


- 30 -Aleksandar Stojanovski Каде се сега сите тиеексперти од типот на Фрчковски, Чомовски,Геровски, Бучковски, Милчин, и многу други од тојкалибар, ќе ги наречам без’рбетници, кои што сеизнајадија лајна за Македонската Енциклопедијаи го уништија интегритетот на МАНУ, сегада анализираат и да плукаат за АлбанскатаЕнциклопедија ...Блаже Јовески Бае т.е сме биле старо словени,и сме немале никаква врска со АлкесандарМакедоски не сме биле Негови Наследници Далиможи да се протераат таквите од Македонија Па дасе рашиме еднаш за секогаш од ПРЕДАВНИЦИТЕВРЕМЕ Е !!!Ми се гади од Анти Македоци повеќе отколку соми се гади од грци (Јади Бурек 21 август2009)Блаже Јовески Бае Јанко дали можи да сепротеруваат луѓе од државава ... на пр. ако јапредат државава или работат против нејаМуабетов ми беше на пример за Љјбчо. Г зошто тојработи против државава првин се пиша Бугарин т.епредавник а второ секаде Јади Лајна за тоа декание не сме македоци (Јади Бурек, 21 август 2009)Basic InfoName:СОРОС, НАЈГОЛЕМИОТ УНИШТУВАЧ ЗА МАКЕДОНИЈАCategory:Common Interest - ActivitiesDescription:Соросоидните педери кои машки се бореа за укинувањена веронаука и пљукаа по црква на плоштад сега сеставаат во одбрана на педерските бракови и посвојувањена деца кај ауспусите.Веронаука не е потребна...Убивај, лажи, кради,проституирај се..Тоа се современите вредности...„Педофил за секое дете” и „По еден педер во секоесемејство” ќе бидат новите пароли...Privacy Type:Open: All content is public.Contact InfoOffice:добро опременаLocation:ул Владимир Милчин-полна со дупкиRecent NewsNews:Да живеат педерите од Сорос...Еден е изборот - наведни се и прими го.Cicero Macedonicus СМРТ ЗА СОРОС, СЛОБОДА ЗА МАКЕДОНСКИОТНАРОД! (СОРОС, НАЈГОЛЕМИОТ УНИШТУВАЧ ЗА МАКЕДОНИЈА, 23мај 2009)Deko Arsovski Ние Македонците не се раѓаме со опашки , па така инемаме што да свиткаме. Со векови лавот е на врвот на синџиротна исхрана, покорил се пред себе, а сега обични болви мислатдека ќе го оборат. Смешки. Тоа се сите што по било која цена би гопродале името, БОЛВИ, не се дораснати ни вошки да бидат. (Ниесме оние кои нема да дозволиме името Македонија да го променат,10 Ноември 2009)


- 31 -Коментарина Колумнана НиколаГелевскиобјавена во Утрински на11.08.2009Николче убав на тетка Мила. Не е убаво да сипротив црквата. И не се возбудувај толку. На крајоти ти ќе завршиш во дупка, т.е. и тебе не ти гинегробализацијата. Ептен ја претера со провокацијаи изродизација од својата нација. Пишува декаси издавач. Не знам што си издал до сега.Освен својата црква и нација. А и многуценетиотУтрински треба сите да не спаси од оваа твоја веќепатолошка ментална архитортура.А, да, да не заборавам, порака до Утрински. Возаграда не трба да стои „Авторот е издавач“ туку„Авторот е издајник“. Имате печатна грешка.Aman bre “chovek”-sorosoid,prestani.Ne ti uspevaattebe i na tvoite pajtondzii nikakvi marifeti.Ti napishavnekolku pati,zakochi zaplaknise malku i ke serazbudish.Dosta ne branish.Aman bre taksirati,shto daprajme so Mrakov,bre lugje?!!!!!!Dali koga ce ja vidite vistinata deka nikoj ne ve reckai deka ste mnogu malku i bedni, dali ce se frlis voVardar ili ce si udris pistol vo glava? Treto nema Koljoza tebe !!!


- 32 -МРАЗАМ ХЕЈТЕРИСкопскиотграфит – мразам хејтери е насловза ова поглавје. Ова е најкраткото, но можебинајгнасното по речник. Дел од причинитележат во тоа што материјалот за поглавјетое извлечен од „фејсбук“, кој нема статус нитуперцепција на официјален медиум и затоалуѓето се поотпуштени и многу помалкувнимаваат што пишуваат. Од тој аспект овдеќе забележите дека личните напади врзовие личности се извршени со употреба настереотипи, кои најчесто се користени од нивсамите и сега се враќаат како бумеранг. Тоапосочува една многу загрижувачка димензијадека дискриминаторскиот говор има многуцврсти корени во самото општество и тој енезависен од тој што ја упатува пораката.Интересно е дека Драган Павловиќ – Латас,на пример, е напаѓан затоа што е Србин,значи немакедонски елемент и му се негиранеговото право да зборува за земјата вокоја живее. Исто така, луѓето што користатсексуални алузии во политичкиот говорстануваат отворена жртва на истиот дискурсшто го промовирале во јавноста.


- 33 -Ilco Cvetanoski latas peder coece staro pederistegrujo go ebi za bez pari (Ми се гади од Латас, 10април 2009)Aleksandar Dimov Tuka mi zborue za makedonija , kaaoda za Grcija srbin e seljo tezok gnasen (Ми се гадиод Латас 4 април 2009)Kukunes Tome Da go lincovame!! (Ми се гади одЛатас, 2 април)Polina Gorgieva ODVРATEN E!!!!!!!!!!!! ne mozamda go podnesam!!!TREBA DA SE STRELA OVAJCOEK!!!!!!!!!! (Ми се гади од Латас, 24 мај)Венцо Миланов na koj ne mu se gade od Srpskovog...o (Ми се гади од Латас, 20 Фебруари 2009)ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА Време е на овој да мусе покажи излезна врата ( Ми се гади од Латас, 8фебруари 2009)Ivana Simonovska Onaa negova recenica e*am ipravam pari ja ima slusnato od negovata kerka kojaisto se e*e i pravi pari !!!! (Ми се гади од Латас, 13Јануари)Јанко Илкоски, најголемиот педер на ситевремиња! Во сабота, 04.04.2009, на плоштадотМакедонија во Скопје, во 11 часот, ЈанкоИлкоски ќе ја жртвува усната шуплина и кеим мава фелацио на сите приврзаници наидејата за убивање на мислата во Македонија.Долгогодишната кариера на Јанко Илкоски, каког'золижач, полтрон и пикач по шупаци на ситевлади во последниве десетина години, тој сака даја круниса со традиционално букаке, кое ќе бидеодржано на градскиот плоштад. (Јанко Илкоски,најголемиот педер на сите времиња!, 30 март2009)


- 34 -НОВИНАРСКИ ЃУБРИЊАНовинарите се платенички ѓубриња – точка.Прашање е само кој ги плаќа. Во зависностод паричникот тие се делат на продаденидуши на странски интереси и на наши момцина теренска работа. Ова е стереотип што домаксимум се експлоатира во пропагандницели за подривање на легитимитетот најавната дискусија за клучните прашања воопштеството. Речиси сите власти во Македонијасе занимаваат со македонските новинари и сонивното известување и тука секогаш проблемотбил не што гори куќата, туку што некој кажалдека куќата гори. Денес новинарството воМакедонија е отсликано како крајно нечеснапрофесија, тоа е, можеби,единствен пример некојапрофесија да биде предметна говор на омраза. При тоа,интересно е дека најчестосе работи за организираносамоубиство во рамките напрофесијата. Репертоароте стандарден иако овде сепоместени примери за лична и професионалнадисквалификација на новинарки само порадитоа што се жени и тоа преку еден мизогин,патријархален мачо говор.


- 35 -Вечер 9.11.2009ОД СОРОСОИДИ ДО МЕГАФОНИ,НОВИНАРИ НА ПЛАТНИОТ СПИСОК НАПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЦРВЕНКОВСКИ. А ШТОВЕЛИ ЗНМ?Бранко ги плаќал за мислење, а тие потоабесплатно го фалеле!Љубомир Фрчковски, поранешен кандидат запретседател, Стево Пендаровски, советник наБранко Црвенковски и претседател на ДИК,Радмила Шеќеринска, исто така многу добарсоиграч на Црвенковски, Владимир Милчин,поранешен член на раководството на СДСМ,а сегашен директор на Институтот отвореноопштество - СОРОС, Жарко Трајановски,колумнист, НВО активист и гласен поддржувачна сите политики на опозицијата, другар наМилчин, Сашо Ордановски, поранешен директорна Македонската телевизија, а сегашен директорна Алсат-М телевизија, личен пријател сопотпретседателот на СДСМ, Гордан Горгиев.Ѓунер Исмаил, поранешен министер во повеќевлади на Црвенковски, и тој личен пријател соГордан Горгиев, Катерина Блажевска, уредничкаво дневниот весник Дневник, Ивица Антевски,заменик на Бранко Геровски некогаш во Шпиц,а во овој момент во неделникот Сега, НиколаГелевски, колумнист и НВО активист, поддржувачна политиките на СДСМ и други. Ова се самодел од обвинувањата кои ги изнесе владејачкатапартија за трошењето на буџетските париод поранешниот претседател на РМ БранкоЦрвенковски.- СДСМ сокри од македонската јавност дека одсметката на Кабинетот на Бранко Црвенковски сеисплатувани средства на некои јавни личностиблиски до СДСМ, соопштија од ВМРО-ДПМНЕ.СДСМ и Црвенковски треба да дадат одговор: Којќе ја сноси политичката одговорност, ако сетоова е вистина? Дали со буџетски пари вршеленеофицијален поткуп на одредени јавни личностизаради добивање на поддршка пред јавноста?Дали СДСМ и Бранко Црвенковски вака го градатодносот со одредени поединци во медиумите воМакедонија?Вечер 18.12.2009ГРЦИЈА ГИ ПЛАЌА НИВНИТЕ, А ВОМАКЕДОНИЈА СВОИТЕ НОВИНАРИ ЗА ДАПОМИНЕ ГРЧКИОТ ПРЕДЛОГГрција им даде 130 милиони долари на тамошнитеновинари за ширење на антимакедонскапропаганда, а во Македонија пак се плаќаатновинари за ширење на пропаганда со која би сепомогнало прифаќање на грчките предлози запромена на името на земјава. Македонската Влада,освен што има работа да се брани од нападите нагрчките платени медиуми и новинари, има работада се справи и со овдешните новинари, дватакратери кои се платени да помогнат да поминегрчкиот предлог за рушење на македонизмот. Еденод кратерите е организиран од фондацијата Сорос.Оваа фондација плаќа од нив одбрани новинарикако Никола Гелевски, Бранко Героски, ВладимирМилчин, Ивица Антески, Маја Бојаџиевска,Џабир Дерала, Лидија Димова, Гордана Дувњак,Ѓунер Исмаил, Жарко Јорданоски, Ема МаркоскаМилчин, Ида Протугер, Ерол Ризаов, БилјанаСекуловска (ги има на сајтот на Сорос, проектГраѓани за европска Македонија). Другиоткратер се познатите Дијалози за Македонија. Натркалезните маси кои се дел од проектот Дијалозиза Македонија во организација на Кабинетот наБранко Црвенковски, додека тој беше претседател,секогаш се присутни Ивица Антевски, СашоОрдановски... И двата кратери имаат една цел -притисок врз македонската Влада да се постигнедоговор со Грција по секоја цена. Новинарите оддвата кратери вршеа притисок за одреден хонорар,односно големи пари. Се вршат постојано нападии притисоци врз Владата во преговорите да иматолерантност и попустливост, како од постарите,така и од помладите платени новинари.Наспроти платените грчки новинари кои вопериодот од 1989 до 1993 од тајните фондови нагрчкото МНР, предводено од Андонис Самарас,добиле 130 милиони американски долари зада се промовира «грцизмот на Македонија»,нашите земаат пари за да ја поддржат грчкатапропаганда за промена на името Македонија.Имињата на новинарите кои земале пари запогрчувањето на Македонија се уште не сеобелоденети. Македонските новинари јавно сеобјавени на страниците на организаторите накратерите. Посочени се како поддржувачи и луѓекои помогнале. Во Грција, законот дава право наминистерот да располага со тајни фондови затрошоците за «национален интерес». Право наминистерот е да одлучи како тие пари ќе бидатискористени. Кај нас не постои такво законскоправо, но затоа некои фондации и организацииси имаат право да даваат пари за антинационаленинтерес.КОМЕНТАРИна текстотна вебЛОШ ДО КОСКА (18.12.2009 11:58:44)Торбешки вирус А1А2 + СОРОСОИДЕН бакцил= велепредавство....а тоа е кривично дело, водруги земји им се суди на таквите....само кај насе дозволено секоја шуша да глуми “новинар“,“аналитичар“, да плука по државата, легитимно,од народот, избраната влада, по правите патриоти,кои секојдневно, целоднево, се борат Македонија


- 36 -да ја извадат од калта во која деценија и пол небуткаа тие исти платеници, изроди.Биљана (18.12.2009 11:32:01)Баш е смешна целава ситуација, демек сега свесе дозна кој и како бил предавник. Овие податоципостојат одамна и ги знае како власта така инародот. Народот нема право да го искаже своетомислење или истиот се крие зад кукавичкиотстрав да се спротивстави а власта ова “го крие” однејзини интереси (уценувачки и слично). Целатаоваа ситуација смрди, ако одредени новинарисе предавници, тогаш поголеми предавници сеоние кои тоа го знаат но го “премолчуваат”, иакоја имаат власта и можат да го спречат тоа за штосамо тужакаат и демек обелоденуваат !!! Ама некаим служи на честа што ја имаат, односно немаат !Rade.Hollandia (18.12.2009 11:14:28)najveke pari zedoa A1.TV od partijite SDSM i zatoana grcite im ide plakat kadoshi na nasite makedonskikadoshi za pri ja prodadoa drzavata kako prvonesam vide na A1 TV ili na nivniot sajt nesto dobroza makedonioja da se kaze sve grozomorni izjavi iisto od partijata SDSM i kako i drugite nekoj da neginabrojuvanm u koja drzava nema partriostvo i imakadoshi taa drzava nema nikogas da bide pozdrav dovecer.toni (18.12.2009 11:13:42)Ne ova e samo spekulacija ..da da “tie se nevini kolkui zena porodilka” ene trubat na blogeraj deka vesnikotVecer e “naracatel na ovakvo nesto” Ve molam bezrecenzijaмм (18.12.2009 09:50:21)Треба веднаш да влезе финансиска полиција восите овие кодошки предавнички легла,било да сеневладини или разни ТВ и пишани медиуми. Требада се испита кој ги финансира и така на виделинаке излезе се. А порака до народот е да ги бојкотиратие медиуми. Сами на себе да си блебетаат,никојниту да ги чита ниту да ги слуша.Милена (18.12.2009 09:27:33)Ако некој ја рачуна Билјана Секуловска за новинар,во голема заблуда е. Имитира нешто ама не знаешто. Еднаш и укажав на госпоѓата Шекеринскадека не треба да налетува на санките што и гиподменуваат нејзините пријатели -сдсм-овци.Она само се бламира бидејќи сметам дека таа нее за било каква промена на името како нејзиниотпријател б.ц.ilija-köln (18.12.2009 09:21:03)E toaseveli prodadeni dusi zapari ne samo imeto akotreba i zadnikot kego prodadat.kire od sk (18.12.2009 09:17:22)ajde konecno neka se resi problemot so imeto ikonecnoi da vlezeme vo eu i nato i da imame podobarzivot a onie koi ne se za resavanje na problemot nekasi odat zaedno so vladata vo grcija oti za nivni interesirabotat a ne za narodot vo makedonijacitatel (18.12.2009 09:17:02)Pa nasata vlada ne mora da podlegne na pritisokot,koj so sila moze toa da i go nametne na Vladata.y (18.12.2009 09:03:05)kakov spisok od gnidi, imbecili i paraziti! za zalsigurno ne se edinstvenite gi ima mnogu poveke.samo edno e jasno, pravdata sekogas doaga na kraj.Liska (18.12.2009 09:02:22)Aj televiziite im nivni i se gledaat kolku tolku, amaUtrinski deka nekoj go cite osven samite niv nepoznavam. pa i na tie sto im go davaat vo firmitebesplatni im sluzi na higienicarkite za brisenje prozori.Dragan od Ohrid (18.12.2009 08:51:50)E jadna Makedonijo samo gospod da te cuva i utresensv.Nikola od ovie izrodi i moroni makedoski.марјан (18.12.2009 08:48:31)а1,канал5,алфа,гледајте и ке видите како сенамерно се збори лошо за работата на владата.иснегот што ги блокирал вакцините и за тоа е кривавладата.абе како не и е срам на овие новинари,тоане се новинари тоа се лижигзовци.се мочам натаквите новинари п.с.дајте листа на сите новинаришто шират грчка пропаганда,да знае народот.Dime (18.12.2009 08:35:28)Уште еден доказ за платениците. Сем Вечер иСител оваа информација не беше објавена воударните наслови во ниту еден друг медиум.mirko i slavko (18.12.2009 08:32:57)luge izmislivte topla voda.pa dobro ova ne e oddeneska zosto sega se kazuva ova za da ni se isperimozokot ili da ni se see magla .ili se postavuva tezadeka mozebi sme potkleknale pod pritisokot na grcite.edinstveniot odgovor e deka nesto mirisa.alex (18.12.2009 08:28:43)abe i ovije nasi televizi i novini ja izdadoa makedonijapretezo izdajcite na A1 telefizija simpatizeri sobalistickite bandi...jordan (18.12.2009 08:24:12)A koj garantira deka Grcija ne gi plaka i nasitenovinari.Srgan (18.12.2009 07:55:23)Toa A1 ne se trpi,sekoj zbor im e protiv Makedonija.Taka gi fingiraat vestite mislis kataklizma e voMakedonija,gotovo samo sto ne propadnala.Narodotpamti i ne zaborava.Sekoj potplaten ke bide zapisan,itoa ke go trpat nivnite deca.busav (18.12.2009 07:43:11)Bog da gi bie i ubie spionite ! ! !Tudzar od Svedska (18.12.2009 06:51:21)Zamislete ova da sa slucvese vo druga drzava, naprimer vo elada, kakov ke im bese krajot na ovie JUDIMAKEDONSKI,na besilka ke zavrseja ako imaa streka.


- 37 -Kimov (18.12.2009 05:43:32)GARANT 100% deka imaat golemi pari zemeno. EptenApla se gleda deka se za Grcija nasite opozicioniNovinari Televizii i Spisanija. Treba dase povedeistraga za istite so sto ova e Terorizam kon rusenje nadrzavata. Nivnite Stamparii i televizii pod xitno trebadase zatvora za cel vek. A za Novinarite i nivnite Gazdidozivoten zatvor. Objavenata vest treba preku Letocida im bide dostavena na narodot Makedonski izmacenod mnogu Ropstva.makedonska pravda (18.12.2009 03:33:02)Neka ne se sekiraat, ke dojde denot na dolgite nozeviama togas seme nema da ostane od nivnite familii.koj (18.12.2009 02:57:26)A zasto ne se zabrani fondacijatta Soros i ednostavnose preotera od Makedonija....kratko i jasno`od mene (18.12.2009 02:40:39)Pa celo vreme site problemi gi pravat novinaritet.e prodadenite dusi sto se gore navedeni(kodosi,izdaici),a gi imalo odsekogas za da napravadzabluda na narodot sto se informira od ovie izdanijana Uttrinski vesnik,Dnevnik,pa i A1 televizija.E segaveke e se jasno,koi se gvigatelite na pozadinatat.n tajna politika za promena na imeto.Sram da ime!!!Sto pobrgu da im se sudi na takvi nesmasniprodadeni licnosti.Aram da im se parite sto gi uzivatod kodosenje.Ama ima sto vikaat srbite „Dana zamegdana„ke se soocat so liceto na pravdata.EveMakedonijo kakvi sinovi i kerki imas-elenistickinastroeni.od Bobby (18.12.2009 02:37:01)E ova da bese vo grcija tie novinari nemase dapostojat denes i vesnicite ke bea izgoreni zatovanikade ni vo utrinski a1 dnevnik nikoj nisto nekomentira za grckata prepaganda imiljonskite dolariisto so soros prepaganda soros nema vrska sotova toj e samo edna maska grcistata i SDS-ovciteso BC i frco inace toj evrein ni dolar ne dava tukuzema od grcistata za prepaganda samo Makedoncitemozat da mu presudat na vakvi predavnici ali zatovarazbudetese nikoj druk nema da vi e svrsi rabotatatolku od mene.Обединети Македонија (18.12.2009 02:24:41)парламентарните партии, претседателот наРепубликата, пратениците и министрите наединство за одбрана на државното име, а не навелепредавство за негова трајна промена!Goran (18.12.2009 01:31:17)imam predlog za sporot so ciganite no ne znam dalike ima koj da mu go kaze na nasiot premier za daim go kaze na ciganide direkno v ochi pred nimic isite pregovarachi mojot predlog glasi nie ke si gosmenime imeto samo togash koga papandreu ke im gismeni iminjata na tamoshnite cigani vo makedonski ikoga nasekade nivnite iminjaa i vo passosh i vo lichnikarti i vo izvod od matichnata kniga na rodeni da bidatmakedonski i da im pishuva deka se makedonci akotoa go napravat jas a i veruvam deka i mnogu drugike bidat soglasni da go smenime imeto vo GOLEMAMAKEDONIJAnikola (18.12.2009 01:25:39)site tie treba da se zapalat kako sto gi palelevesterkite.maki (18.12.2009 01:22:56)Predavnicite zavrsuvaat kako Juda.Za niv nemaspasenie-sami se osudile.Najstrasno e sto i svoetopokolenie go osudile.pogolemi grci se pogrcenitepredavnicimakedonci.Violina (18.12.2009 01:18:01)Grcite mozam da gi razberam. Ako izgubat, gubatmnogu. Kako da gi razberam “domasnive”. Sto tiedobivaat. Ako izgubime nie, nie izgubivme se. Zatoavreme e za nesto po konkretno. Povika nekoj ???Kopnez (18.12.2009 01:17:31)IZRODI!!!! Putin site vakvi gi izbrka od Rusija! Dokoga ke trpeme ovie da ni go rusat duhot, da neucenuvaat i da ni vrsat psiholozko vojna?Andrijana (18.12.2009 01:14:08)Epa dobro utro, se osvesti nekoj toa javno da gokazhe! Od aviona se gleda! Taka da se odnesuvashtreba ili da si beskrajno glup, ili da si platen. Siteznaeme deka odgovorot e pod B, no ochigledno dekatie ne znaat oti parite vo grob nema da gi nosat, nosovesta na dushata nivna kje odeknuva vo vechnosta.BlazeNYC!! (18.12.2009 01:08:28)POsocenite novinari leka poleka ,treba da gi snemuva. Kade ? Vo nepovrat!!! Smrt za predavnicite namakedonizmot!!DR:DUSAN PRAGA (18.12.2009 00:49:19)Sekoja normalna drzava ima nekakva ekipa zacistenje na djubre,se prasuvam zosto nie namametakva ekipa?Se dodeka ne se stvori takva ekipa stoke go cisti djubreto-EDEN po EDEN ne samo niv tukui na nivni familii,ke im se priklucuvaat novi IZRODIza grst para-za protiv drzavna rabota-SAMO METAK-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!partiski neopredelen (18.12.2009 00:47:57)DO KOGA KE GO TOLERIRATE TOJ BELOSVETSKIGANSTER sOROS I NEGOVITE PLATENICI PODKOPMANDA NA PIJANICATA. Soros nadvor odmakedonija a na bagrata novinari pod dirinentskapal;ka na pijandurata obezbedete im stalen prestoj voIdrizovo. Vo sekoja drzava vakvi luge bi gi snemalo odscenata a ne da vrshat propaganda preku javni glasila.Dimitrija (18.12.2009 00:43:21)“Od Boga bilo pisano moeto otecestvo Makedonija dastrada od Grcite”... i od sopstvenite izroditoni (18.12.2009 00:35:10)prasanjeto e sto cekame nie NARODOT giprepoznavame site niv,EVE EDEN OBICENTEST,VIDETE SITE TIE NOVINARI STO KUJKI STANOVIIMAAT KAKVI KOLI VOZAT KAJ ODAT NA ODMORKAKO ZIVEAT PA I KOR DASI KE VIDIS DEKA SEKOMUNJARSKI CLENOVI ,e sega najbitnoto prasanjesto pravime nie narodot do koga ke cekame drugi da


- 38 -ni gi resavaat rabotite do koga ke gledame kako javnodusmanite gi potplatuvaaat anie samo si posmatramedo kogaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanacionalist (18.12.2009 00:34:00)Za Branko rabotat destici i destici novinari no nikojne gi cita nivnite tekstovi nikoj ne gi slusa,tie sekako rasipana gramofonska ploca.Site redum seza promena na imeto na drzavata i se sramot naMakedonija.Kolku se smesni se gleda po toa deka zaniv e patriotizam da se zapocnat pregovori za clenstvovo EU bez razlika na gubenje na identitetot.Aleksandar (18.12.2009 00:32:59)Apsolutno romanticno. Pa i da ne se odkriese ovaadubara,nie narodot nafta ne lokame.Zarem SDSMtolku mnogu go ispoceni narodot,pa lapajte brakaprodaj gi ovie cergari pa nie ke si odime na nekoeostrovce vo Grcija.Ohi Makedonia,Skopie,Skopjanosi.Koj gi E... Grcite i SDSM-ovcite,Makedonsko imenema da zagine.Vane od Avstralia (18.12.2009 00:03:06)Pa toa e mnogu ocigledno koga ke go citas utrinskina eden ili drug nacin tie sekogas ja napagat vladatai sakat da mu go perat mozoko na svoite podrzuvacikoi se okolu 6,i samo posuvat oti vladata ne rabotidobro oti nema namera da vleze vo EU i se takanekoi negativn ra boti narocito erol rizov kogapisuva tekstovi mi se povraka od nego i ako vladatasproveduva hajka protiv novinarit kako e moznoovie od utrinski.dnevnik,vest i duri sbs radio naMakedonski jazik i nekoi od vesnicite se na plateniotspisok na grcite.Zatoa predavnicite da bidat osudeniza predavstvo i zigosani za sekoj eden da moze dagi prepoznav,kolku bolno toa zvuci ali toa e sto 20gdsekogas ni nevozmozuva da uspeme vo nasiot vekovntrud da stvorime sopstvena drzava koja nema da bidemaltretirana od svoite malcinstva i da raboti pod nivniuslovi.Da zive Republika Makedonia.PROKLETI DA SEPREDAVNICITE I PARITE ZA BOLNICI DA GI TROSAT.Naumce (17.12.2009 23:58:31)Mislam deka Biljana Sekulovska i site vraboteni voA1 Televizija se naj anti-Makedonski novinari voMakedonija. Se nadevam deka ke bidat kazneti edenden.Napoleon (17.12.2009 23:56:55)site tie kvazi novinari rabotat za opozicijata za daegzistiraat za parche leb sluzejki na drugi interesi,izgubeni se vo svemirot i se vo golem ochaj sto nemozat da go srushat rejtingot na pozicijata :)))vernik (17.12.2009 23:56:51)dali e pravoslavno od nasite brakja vo vera da baraatpromeni ime....? pravoslavniot treba da prima vopregratka, da saka a ne da huli psebno ne konsvoi brakja i sestri posebno ne ako sakaat da bidatmakedonci, srbi ili bugari. Brakja Grci , Bugari, Srbida se zdruzime i nas Makedoncite gledajte ne kakosobrakja i sosestri. Pozdrav vo Boziken post. Nazdravje i na spasenie post.jas <strong>mk</strong>d (17.12.2009 23:55:36)se ova da sse razotkrie i obelodeni !!!!!!!!! Alalvi vera. Odtuka ke bide pocetokot na krajot naproblemot. “DAVAJ - DAVAJ” so bi rekle brakata rusi.od Ljupco Risteski-Ohrid (17.12.2009 23:53:25)Kazite nesto novo,od kilometri se glega koj naviva zaGrcija,samo ne mi e jasno nesto tuka.... Ima li pilot voavionot???Sto rabotaet nasite tajni sluzbi?a kad dodje turcin u surcin (17.12.2009 23:48:48)pa shta ako ginu turci epa ginu i nashi shoicucair (17.12.2009 23:32:21)E sto ubav biznis bi bil da si novinar vo denesnovrema.commanddevil (17.12.2009 23:29:12)NE SE LAZETE DEKA ZEMAAT PARI OD NAS...tie se plateni od grcistata da ja obavuvaat grckatapropaganda.odbrani se onie najlakomite novinarcinjakoi zavrsile kvazi skoli vo kumrovec .odbrani senajnemoralnite,bednite alcnite za pari koi i rodenodete bi prodale za edno evro.kapo di tuti kapi e bc tokojgi koordinira nivnite aktivnosti skrien kako glusecvo pozadina .mizerija od covek kojsite pari zemeni zakodosenje i steta vrz makedonija da dade gospod vogrob da mu tezat .ohrid (17.12.2009 23:27:20)Da sum na mestoto na posocenite (skraja da e), nebi imal miren son. Dzabe se parite, ako nemozes zivda gi trosis. “Dolgata raka” na Makedonecot nemamilost.Vaclav (17.12.2009 23:23:45)epa dobro e da se znae deka i vakvi raboti postojat akoga ke se doznaat iminjata na site novinari od grcija iMakedonija neka im sudi narodot..Vane.Sr. (17.12.2009 23:16:56)U Makedonija nemalo zakon za da gi zatvore fondacijikako soros ili novinare da ne plut Makedoncite duri dane donesat do isceznuvanje!! REDNO MAKEDONIJAKONECNO NAMESTO PRAVA NA PEDARTE DANOSE ZAKONE ZA ‘’OPSTANOK I NAPREDOK NAMAKEDONSKIOT NAROD KADE I DA E!! PODRSKA DOGRUEVSKI I VMRO OD SITE MAKEDONCI!!rea (17.12.2009 23:15:39)vo grcija novinarite plateni da shirat laga zamakedonija vo korist na grcija shto mozesh da gonarechesh i patriotizam no vo makedonija izroditenovinari koj se gore navedeni koj za grs pari igazot si go davat pod kirija treba da bidat izukaniod makedonkijot narod zashto tije odpadnici munosat ogromna shteta na makedonskijot narodi go zagrozuvat opstanokot na makedoncite imakedonskata drzava. ako ovije izrodi ova predavstvogo praveja vo grcija do eden ke beja vo zatvor, nepostoi drzava na svetot shto ke tolerira rushenje nadrzavata od grupa na svoi gragani koj se stranskiplatenici.


- 39 -Вечер 30.06.2008ПОНЕДЕЛНИЧКИСЕМЕЕН БИЗНИС...Кој известува од Брисел. На кого, ете, сепожалил Никола?Од пет бриселски, такозвани експерти, дуритројца се фамилија. Светлана Јовановскаизвестува за ВАЦ, за Дневник. Нејзината ќеркаТања Милевска известува за Канал 5. Нејзиниотбрат, Борјан Јовановски, известува со емисијатаЕврозум која последно одеше на Канал 5 и Алсат.Нивниот татко, Мето Јовановски, долго бешешеф на Хелсиншки комитет во Скопје... ебатеновинарството и НВО. Тоа е семеен бизнис, а неизвестување од Брисел...Драган Павловиќ – ЛатасВечер 28.12.2009“ХАЈКА“Драган Павловиќ Латас...Жалам што кон ова се придружија новинаркитена А1 Биљана Секуловска, и на Дневник, ИдаПротуѓер. Нивните мотиви, според јавните имизјави, биле што тие имале коли на кредит, ајас сум возел џипови. И сега што треба јас даправам? Да работам и за нив. Свртев пар дилерина автомобили деновиве. Никој не ги знае, не сенекои ѕвезди, ама за мој атер прифатија да имспонзорираат по една саглам кола.Со тоа тој проблем, колегијално, им го решив.Другиот проблем, нередовниот секс, не ќе можамда им го решам. Одам на одмор, на скијање,наредните пар недели. Кога одам на одмор нечитам весници, не отварам интернет, ниту гледамтелевизии... Одмарам.www.capitalism.blog.com.<strong>mk</strong>14 Октомври, 2009 - 18:38ДОПИСНИЧКИТЕ,НЕКА СИ ГИ РЕНТААТ ПИЧКИТЕ!Слободанка Јовановска „Утрински Весник“Светлана Јовановска „Утрински Весник“Тања Милевска А1 (претходно Канал 5, ја променителевизијата одкако Канал 5 промени страна)Билјана Секуловска од А1 беше до скоро, потоа севрати во Македонија.Слободанка Јовановска и Светлана Јовановскасе двете од иста фирма, од WAZ. Работат воисто дописништво, во иста канцеларија. ТањаМилевска пак е ќерка на Светлана Јовановска,а пак Светлана Јовановска е сестра на Борјанјовановски од А2, Форум и Еврозум. Значи сите сена купче, фамилијарно наместени. Држат монополна известувањето од Брисел, индивидуалноги толкуваат пораките на ЕУ функционерите,критикуваат појави во Македонија во име наБрисел, и тоа неретко искривено.Последен пример: поставија безброј прашањана многу пресконференции, со кои пробуваа даизнудат негативни реакции за енциклопедијата.Заборавија дека ЕУ функционерите не сеебани во мозок како нив самите, па осуда заенциклопедијата немаше.Истите доживуваа оргазам кога Македонијадобиваше критики на отвореена сцена. Критикикои ги предимензионираа пренесувајки ги прекунашите медиуми. Можам да предпоставам колкусе сега тажни и несреќни поради денешнатаинформација од ЕУ, со која се препорачува датумза отпочнување на предговорите за членство.Кого ќе лажете сега курвичиња???Моја препорака до нив:Има една улица во Брисел, се наоѓа покрај пругаи има црвени фенери на секој чекор. Не сумсигурен како се вика самата улица (они подоброго познаваат Брисел) ама после новинарскиотаматеризам, таму би биле најпродуктивни.На уста ми доаѓаат уште многу вулгарности кои гизаслужуваат овие ефтини жени, мегутоа за сегаќе прекинам бидејки доста си го испоганив блогот.На сите разумни луѓе, им останува само да госменат каналот кога следат извештај од Брисел,или едноставно на истиот да не обрнуваатвнимание....одете сега у три лепе фуфици, Македонија веќеве прочита!(Текстот е избришан после десетина минути одстрана на авторот)


- 40 -Basic InfoОпис на групаДоста ни е од потплатени Македонскимедиуми кои шират невистини !!!!!!Category:Common Interest - Beliefs & CausesDescription:НАВИСТИНА ПРЕТЕРАВТЕ!!!!!!!!ОВА Е НЕПОДНОСЛИВА СИТУАЦИЈА,БАРАМЕ МАКЕДОНСКИТЕ МЕДИУМИ ДАПОКАЖАТ ДЕКА СЕ ОД МАКЕДОНИЈА ИДА ПОЧНАТ ДА СИ ГО ШТИТАТ СВОЕТО,ЗАТОА ШТО ПРАВАТ СЕ ПРОТИВ СВОЈОТМАКЕДОНСКИ НАРОД И ПРОТИ СЕ СВОЕ.ДОСТА МУ БЕА ЛАГИ НА ОВОЈ НАРОД!НАРОДОТ НЕ Е ОВЦА КОЈА МОЖЕ ДАЈА ВОДИТЕ, ОЧИТЕ ПОВЕЌЕ НЕ НИ СЕЗАТВОРЕНИ, И ВЕЌЕ НЕ СМЕ ОНИЕСЕНКИ ОД МАКЕДОНЦИ КОИ САМОМОЛЧАТ СЕГА МЛАДИНАТА Е ТУКА ДАЈА ДОНЕСЕ ДРЖАВАТА ВО РЕД, ЗОШТОНИЕ ЌЕ СИ ГО ШТИТИМЕ НАШЕТОМАКЕДОНСКОТО ЗАСЕКОГАШ. АКО ВИЕНЕМАТЕ НИКАКВА ПОЧИТ КОН СВОЕТООВДЕ ЖИВЕАТ ЛУЃЕ КОИ СИ ГО ЦЕНАТСВОЕТО И ЌЕ НАПРАВАТ СЕ ЗА ДА СИ ГОЗАДРЖАТ ОНА ШТО ИМ Е ОСТАЕНО ОДПРЕДЦИТЕ .ДНЕВНИТЕ ВЕСНИЦИ, ТЕЛЕВИЗИИТЕКАКО И СЕКОЈ КОЈ РАБОТИ ОДТАМУ ПРОТИВ МАКЕДОНСКИОТНАРОД НЕ ЗАСЛУЖУВА ДА ГО ДИШЕМАКЕДОНСКИОТ ВОЗДУХ, ДА ЈА ЈАДЕМАКЕДОНСКАТА ХРАНА КАКО И ДА ЈАПИЕ МАКЕДОНСКАТА ВОДА.Косте Костојчиноски А1 треба да се суспендира.нај загрижени се за «шиптарското прашање» воМакедонија.и со емитувањето на коха на шиптарски јазик и сотоа како ги даваат на телевизија за секои нивнипротести или некакви непотребни барања.дали оваа телевизија направила барем едноинтервју со Македонците во пирин,еге,пустец...многу се работите за оваа телевизија. (Доста ние од потплатени Македонски медиуми кои ширатневистини, 5 Ноември 2009)Миртал Македонска Време е да ги дрмнемеМакедонци мои мили овие наши најголемивнатрешни непријатели.Македонија засекогаш!(Доста ни е од потплатени Македонски медиумикои шират невистини, 4 Ноември 2009)


- 41 -


- 42 -КУЧКИ, КУРВИ, МАЈКИИ ЧЕДОМОРКИИма една германска формула одминатите векови, која најдоброопишува каде им е местото нажените KKK (Kirsche, Kuche,Kinder), црква, кујна и деца. Таае недовршен човек, материјалнафрлан врз Адамовото ребро, машина за раѓање, извор на зло... Сите стравови нанеостварените мачо мажиња се персонифицирани во неа. Таа не смее да мисли, таа требада работи и да служи за сексуално празнење и шлус... Таа нема пристап до олтарот, таа имапериоди што се нечисти, таа крвави без да ја прободи сабја или куршум, без рана и таа крвне заслужува да добие јуначки статус. Само јунец може да се трансформира во јунак. Тааслужи да нè одбрани од нашиот најголем страв – да докаже дека ние не сме хомосексуалцитуку казанова. Затоа секоја сексуална алузија за дискредитација на нејзиниот памет едозволена. Само како мајка има право на почит, инаку е курва или кучка или двете. Затоапатријархатот ужива во јуначкиот дискурс – не постои маж што со поголемо задоволствоне би загинал на бојно поле, не би јуришал голорак на тенкови отколку да се соочи софактот дека жената има разум и дека, види богати, е човек...На почеток од оваа глава ќе ве соочиме со возљубениот во бога Иларион, кој во својатабеседа против абортусот многу убаво ќе ви објасни како се мрази тоа што не се разбира.


- 43 -СЛОБОДА НА ИЗБОРОТИЛИ ТИПИЧНО УБИСТВОБеседа против абортусотДенес жената, наместо да се подготвува да станемајка, размислува да стави крај на животот насвоето дете кое се' уште живее во нејзината утроба.Во неа се развива едно живо човечко битие, еденпреубав цвет што ја чека дневната светлина за дапочне да се развива, да расте и разгрануваВО ИМЕТО НА ОТЕЦОТ И СИНОТ И СВЕТИОТ ДУХОд сите благодатни дарови со кои Бог го дарувалчовекот, несомнено, највозвишен е дарот наљубовта. Љубовта е најсветото, најблагопријатното,најскапоценото и најрадосното чувство без коечовекот не може да го замисли своето постоењеи својот живот. Да се љуби и да се биде љубен еголема света тајна, која единствено го осмислува иразубавува краткиот човечки век овде на земјата.Да се биде човек е прекрасно, да се биде добарчовек е благочестиво, но да се биде човек штопостојано блика од љубов е совршено. Тоа е онаблагопријатно чувство со чија благодатна топлинасака да се стопли секоја човечка душа, која јапреживеала студената гревовна ноќ. Највозвишеноблик на ова небесно чувство е љубовта на човекоткон Бога, која со својата совршеност и полнота, незнае за тага и разочарување.Но, постои уште еден облик на љубов кој сосвојата возвишеност и убавина е достоен за секојапофалба и почит; тоа е љубовта на мајката консвоето чедо. Оваа љубов со сета своја длабочинаи нежност, е најдлабокото и најсвето чувство коеБог благословил да го доживее и почувствува секојчовек на земјата, уште во оној миг кога е зачнатво утробата на својата мајка. Голема радост ивосхит се пробудува во нашето срце секогаш когаќе здогледаме мајка со своето дете која во своитепрегратки со голема нежност и благост го полеватој прекрасен цвет, со голема светлина и љубов.Благочестивата христијанка со нежност и благостгледа во лицето на своето љубено дете и во тој мигкако да го заборава целиот свет. Се чини како ворацете да го држи своето срце, како да има едномало делче од небото овде на земјата. Мајкатагрижливо го чува своето дете како најскапоценобогатство што и' е доверено. Од нејзинитемајчински очи блеска една тивка спокојна радост,која како да не е од овој свет. Ваквата мајчинскаљубов не може да се искаже, таа како да доаѓа одеден божествен свет каде што љубовта е се'.ЦВЕТ ШТО ЈА ЧЕКА СВЕТЛИНАТАНо, денес, за жал, се случува нешто ужасно.Денес во ова современо и културно општество сеслучува нешто одвратно, гадно, демонско. Денесжената, наместо да се подготвува да стане мајка,размислува да стави крај на животот на своето детекое се' уште живее во нејзината утроба. Во неа серазвива едно живо човечко битие, еден преубавцвет што ја чека дневната светлина за да почнеда се развива, да расте и разгранува. Но, на тојмиризлив цвет, наидува еден опасен ветер кој сосвојата студена изопачена сила може да го уништи,да го убие. Тој грев, кој е одлика и надгробнаплоча на нашето македонско проевропскоопштество, Европејците го нарекуваат абортус, ноние ќе го кажеме неговото вистинско име, а тоа ечедоморство или детеубиство, сурово и ладнокрвноубиство на нероденото бебе.Чедоморството е крвав дожд кој со своите крвавикапки постојано, и дење и ноќе, ја полева земјатаи ја претвора во крваво место на живеење. Уштепри самото зачнување, почнува да живее едноживо човечко битие, со свое тело, иако целосноне е оформено, и со своја бесмртна душа којанетрпеливо го очекува денот на нејзинотопросветлување со Христовата светлина прекусветата тајна крштение. Затоа, за ПравославнатаХристова црква, чедоморството или абортусотпретставува убиство од најтежок вид, бидејќина тој начин се лишува од живот еден човек којнемал можност да биде удостоен да се очисти одпрвородниот грев преку светото крштевање. Св.Атанасиј Велики, св. Григориј Богослов и св. КирилАлександриски, велат дека некрстените деца немада бидат во слава како крстените, но нема да бидатказнети како грешници што свесно правеле гревови.УБИСТВО НА БЕСПОМОШНИТЕЧедоморството е убиство на своето дете. Женатачедоморкаго убива своето дете што не сака да говиди, да го запознае и возљуби, бидејќи повеќе гозасакала својот себичен удобен живот исполнет сокомфор, сладострастие, блуд и разврат, без никаквовоздржување, чистота, достоинство, слобода иљубов. Затоа и се одлучува да го жртвува своетонеродено бебе пред идолот наречен либераленживот, несогледувајќи ја трагедијата и ужасот натаа нечовечка и нехристијанска одлука. Дилемата;дали да го остави своето дете во живот или не- е најтрагичен миг во нејзиниот живот. Но тоавоедно е и опис на денешната трагична и жалнасостојба на модерното „хуманистичко“ човештво.Хуманистичкото сфаќање дека човечкиот ембрионво утробата на својата мајка не е жив човечкиорганизам, туку израсток кој може да се отстранибидејќи жената има право да прави што сака сосвоето тело во името на својата слобода и право,е доволен доказ за незрелоста на денешноточовештво, во кое човекот сам се потопува во својатанеморалност, жестокосрдечност и огревовеност.Се' додека детеубиството не биде прогласено занајголемо злосторство и забрането со закон, ситеапели за мир, праведност и демократија се самомаска на лицето на европските политичари.Чедоморството е нем крик на беспомошнитежртви кој од ден на ден се' погласно и погласноја потресува земјата што се претвара во духовнапустина. Нема кој да ги чуе и утеши. Како штовели Спасителот: „слушаат и не чујат“ (Мт. 13,13).Нивниот тажен глас не допира до срцето на мажотубиеци жената-чедоморка, кои по убиството насвоето несакано чедо ја изгубиле радоста, љубовтаи совеста. Од хуманистичката и безбожна Европапостојано слушаме за човековите права.А каде се правата на неродените деца?


- 44 -Зошто проевропските политичари кај нас се глувикога станува збор за детеубиството?Зошто родителите кренале нож против своитедеца?Зошто мажот ја принудува жената на чедоморство,а таа веднаш се согласува?- Бидејќи љубовта оладува помеѓу луѓето,особено меѓу сопружниците кои станувааттуѓи и рамнодушни едни кон други. Љубовтабара општење и заедничарење, но само прекуподвигот на самооткажување и самопожртвување.Вистинската љубов, секогаш е подготвена нажртва и чувствува радост, ако оваа жртва еприфатена. Но, чедоморците се во духовнапарализа и опустошеност. Ако не се покајат, неможат да живеат во љубов, бидејќи нивните срца сескаменети и неплодни. А доказ за нивниот мачен ибеден живот е убиството на своето дете. Познатиотправославен мислител од 2 век, св. КлиментАлександриски, вели: „Жената исфрлајќи го својотплод, заедно со него исфрлува и се' што е човечново неа.“На блудот и убиството како последица набезбожниот живот најмногу им се радуваатдемоните, кои засекогаш се отпаднати од Бога.Нивната омраза се проширува и врз човекоткој е создаден како боголико битие, па затоаскришум се обидуваат, преку разни помисли, да гинаговорат мажот и жената на чедоморство. Притоа,како причина им ја посочуваат „економскатанеподготвеност“ да го издржуваат своето дете.Така, мажот и жената, прифаќајќи ја оваа „разумна“причина - се одлучуваат на чедоморство. Какводемонско лудило?!УТРОБАТА СТАНА ПОГУБИЛИШТЕЗошто порадо не се откажат од скапата облека,луксузниот стан, од луксузниот автомобил икомпјутер или, пак, од своето патување на годишенодмор на кој трошат огромни парични средства заразонода и забава, а не сакаат да ги употребат загрижливо чување на своите деца?! Колку е чуднотоа што денес жената не сакаат да раѓа, не сакада го чува и воспитува своето дете, туку сака даго отстрани, убие или како што велат лекарите,да изврши „чистење“ на својата утроба која требада биде најсвето место во кое се негува и живеееден нов благословен живот? Сега, наместо тоа,мајчината утроба стана погубилиште и местона убивање, небаре бебето е нешто нечисто иизвалкано што треба веднаш да се отстрани. Но,таа жена на тој начин станува слична на Ирод кој одстрав да не ја изгуби својата власт, не ги поштедивитлеемските младенци. Тие беа грабнувани одрацете на своите мајки и убивани пред нивнитеочи. А, можеби токму тоа „непланирано“ чедо,по Божја промисла и милост и' е доделено намајката да ја чува и негува кога е болна и уморнаи да се грижи за неа во нејзината старост. Одденот кога жената своето бебе ќе го жртвува наѓаволот, од тој миг таа живее како богоотпадничкаи нехристијанка, поробена од својата себичност инедостоинственост, таа тогаш само личи на човек,но од нејзината човечност не останало ништо.Денес чедоморството претставува народнакатастрофа. Секоја година се' повеќе и повеќерасте бројот на жртвите од оваа немилосрднавојна. Нашиот народ се' повеќе старее, бидејќибројот на родените деца е се' помал. Убивајќиги своите деца, ние ја уништуваме својата земја,семејство, народ и иднина. Ние на овој начинвршиме народно самоубиство. Многумина сефалат со својот патриотизам, за својата љубовкон својата татковина, но татковината пред се' есамиот народ. Родителите што го убиваат своетобебе, ја убиваат својата иднина. Тие вршат геноцидна сопствениот народ. Болниците во кои лекаритетреба да спасуваат човечки животи, се претворијаво логори на смртта. Ние станавме пилати штосекојдневно изрекуваат смртна пресуда за невинидеца, а лекарите - платени убијци што ладнокрвноубиваат за бедни триесет сребреници. Во еднаболничка соба, лекарите не' убедуваат колку многусе загрижени за нашето здравје и колку се трудатда не' излекуваат, а во другата - со мирна совестубиваат бебиња.Што да прави жената или девојката, која во својотживот направила чедоморство?Пред се', треба да стане свесна за тежинатаи големината на овој грев и да се покае.Архимандритот Рафаил вели: „Крвта се измивасамо со солзи.“ Покајничките солзи се почеток наеден нов христијански живот кој води во заедницасо Бога и со Неговата милост. „Човечки е да сезгреши, но демонски е да се остане во грев“ -велат Светите Отци. Божјата милост е голема,долготрпелива и Бог ја излива врз секого што сетруди да живее во покајание. Сите вие што степаднале во овој грев, крвавите дамки можете да гиизмиете со покајнички солзи и со цврста решеностдека никогаш повеќе нема да го повторите овојгрев, да не го оправдувате, туку со солзи на очитеи искрена молитва, да се трудите со молитва докрајот на својот живот за Севишниот Бог да випрости.Сите вие кои што сте извршиле чедоморство, имажи и жени, (бидејќи и мажот е директен учесникво овој грев), ако имате вера во Семилостивиот Бог,имате сили со кои можете да им се спротивставитена лукавите демони. Секогаш кога ќе се обидуваатда ве наговорат да го повторите овој страшенгрев или, пак, кога ќе се обидуваат да ве турнатво очајание и депресија, имате сила - благодаттаБожја, имате утеха - Светата Православна црква,која е благочестива мајка што постојано бдее надсвоите чеда, имате заштита - Промислата Божја,имате и оружје - постот, молитвата и надежта,имате потпора - верата, ги имате за свои пошниции соборци - ангелите и светителите, а особеноПресвета Богородица.Бог е многумилостив и долготрпелив. Колку само серадува на нашето вистинско покајание и на нашиоттруд и борба против духовите на овој свет. ВоСветата црква има илјадници примери на луѓе штоод блудници, разбојници и убијци, станале праведнии свети.


- 45 -ГРЕВОТ И ПОКАЈАНИЕТО СЕ ЗАЕДНИЧКИЖената што абортирала треба да се освести и да јасфати тежината на овој грев. Не треба да очајува ида губи надеж. Искреното покајание ја привлекуваБожјата милост која ја разгонува невидливатадемонска темнина, која како смртоносен отровеноблак ја обвила куќата во која е планирано иизвршено ова страшно убиство.Мажот и женататреба редовно да присуствуваат на Света литургија,да постат и да се исповедуваат, а со свештеничкиблагослов и да се причестуваат. Само покајничкитесолзи може да донесат опростителна радост.„Покајте се, зашто се приближи Царството небесно“(Мт. 3,2).Покајте се, зашто постои Бог - Владетел на неботои земјата, пред Кого сите еден ден ќе застанемеда примиме вечен Суд. Тогаш наши обвинители ќебидат сите убиени деца кои не сме ги удостоиледа ја видат дневната светлина. Колкава ли тага ќепочувствуваат сите жени - чедоморки кога за првпат ќе го видат своето чедо и за прв пат ќе го чујатнеговиот детски глас: - „Мајко, зошто ме уби?Зарем не знаеш колку те сакав додека живеев вотебе? Сакав да те прегрнам, но џелатот ги исечемоите раце. Сакав да те гушнам силно и да гопочувствуваш моето весело срце, но ножот гопрободе. Сакав да ме милуваш, но ти ме фрли онаастудена ноќ. Мојата љубов не ти беше потребна ити реши јас да умрам. Но, иако во вечноста не сумлишен од сјајот на Христовата светлина која допираоддалеку во зраците на оваа светлина која меобзема трајно, те сакам, моја несреќна мајко.“Што ќе одговори непокаената жена? Онаа што сепокајала при таа средба сигурно ќе рече:- „Направив голем грев кон тебе, но затоа целиотмој живот се трудев да направам за тебе се' штоможев, жалам и се кајам за тоа дело, те молампрости ми, мое мило чедо.“Човекољубив Господи, излеј ја својата милост врзсите младенци неправедно убиени во мајчинатаутроба и насели ги во населбите на мачениците,зашто, ниту лош збор прозборија, ниту лошамисла помислија, ниту чекор направија, ниту солзапросолзија, а со маченички венец се овенчаа,трнлив венец кој беше исплетен од рацете нанивните родители. Мали маченици! Радувајте сево прегратките на благиот Христос, заедно со ситеневини жртви паднати од Авел до денес и молетесе и за оние кои по тело и крв ви беа најблиски инајдраги, заедно со ангелите и сите светии, сега исекогаш и во вечни векови, Амин.Митрополит Брегалнички Г. ИлиарионДневник, сабота, 08 ноември 2008Вечер 28.12.2009“ХАЈКА“Драган Павловиќ Латас...Жалам што кон ова се придружија новинарките наА1 Биљана Секуловска, и на Дневник, Ида Протуѓер.Нивните мотиви, според јавните им изјави, биле штотие имале коли на кредит, а јас сум возел џипови.И сега што треба јас да правам? Да работам и занив. Свртев пар дилери на автомобили деновиве.Никој не ги знае, не се некои ѕвезди, ама за мој атерприфатија да им спонзорираат по една саглам кола.Со тоа тој проблем, колегијално, им го решив.Другиот проблем, нередовниот секс, не ќе можам даим го решам. Одам на одмор, на скијање, нареднитепар недели. Кога одам на одмор не читам весници,не отварам интернет, ниту гледам телевизии...Одмарам.www.capitalism.blog.com.<strong>mk</strong>14 Октомври, 2009 - 18:38ДОПИСНИЧКИТЕ, НЕКА СИ ГИ РЕНТААТ ПИЧКИТЕ!Слободанка Јовановска „Утрински Весник“Светлана Јовановска „Утрински Весник“Тања Милевска А1 (претходно Канал 5, ја променителевизијата одкако Канал 5 промени страна)Билјана Секуловска од А1 беше до скоро, потоа севрати во Македонија.Слободанка Јовановска и Светлана Јовановскасе двете од иста фирма, од WAZ. Работат воисто дописништво, во иста канцеларија. ТањаМилевска пак е ќерка на Светлана Јовановска,а пак Светлана Јовановска е сестра на Борјанјовановски од А2, Форум и Еврозум. Значи сите сена купче, фамилијарно наместени. Држат монополна известувањето од Брисел, индивидуалноги толкуваат пораките на ЕУ функционерите,критикуваат појави во Македонија во име наБрисел, и тоа неретко искривено.Последен пример: поставија безброј прашањана многу пресконференции, со кои пробуваа даизнудат негативни реакции за енциклопедијата.Заборавија дека ЕУ функционерите не сеебани во мозок како нив самите, па осуда заенциклопедијата немаше.Истите доживуваа оргазам кога Македонијадобиваше критики на отвореена сцена. Критикикои ги предимензионираа пренесувајки ги прекунашите медиуми. Можам да предпоставам колкусе сега тажни и несреќни поради денешнатаинформација од ЕУ, со која се препорачува датумза отпочнување на предговорите за членство. Когоќе лажете сега курвичиња???Моја препорака до нив:Има една улица во Брисел, се наоѓа покрај пругаи има црвени фенери на секој чекор. Не сумсигурен како се вика самата улица (они подоброго познаваат Брисел) ама после новинарскиотаматеризам, таму би биле најпродуктивни.На уста ми доаѓаат уште многу вулгарности кои гизаслужуваат овие ефтини жени, мегутоа за сега ќепрекинам бидејки доста си го испоганив блогот.На сите разумни луѓе, им останува само да госменат каналот кога следат извештај од Брисел,или едноставно на истиот да не обрнуваатвнимание....одете сега у три лепе фуфици, Македонија веќе вепрочита!(Текстот е избришан после десетина минути одстрана на авторот)


- 46 -ХОМОСЕКСУАЛЦИ ИЛИМАКЕДОНЦИ„Европа е повеќе загрижена за праватана хомосексуалците отколку заправата на Македонците“. Нормалнокога на сите им е јасно дека Грк значипедер. Македонците растргнати меѓунационалниот и сексуалниот идентитет ја пронајдоа најлудатаформула – ги изедначија. Различното секогаш било сомнителнина овие простори, чаршијата секогаш била таа што ги поставуванормите, тешко на тие што не се во состојба да се испружат нанејзиниот Прокрустов кревет. А, љубопитна е пустата – секогашја интересирало туѓото тенџере и туѓиот кревет. Чаршијатаси е чаршија, ама кога државата ќе стане чаршија и ќе почнеда го проповеда тоа што чаршијата го сака – отиде личнотодостоинство.Не постои поле на светов каде што расте само еден типрастение, дури кога култивирате нива, мора да се плеви затоашто природата се обидува да ја превоспостави рамнотежаташто ја воспоставил човекот. Затоа инсистирањето на еднаквиживотни стилови е противприроден блуд, а токму тие штоинсистираат на тоа ги обвинуваат различните од себе дека сеоднесуваат спротивно на природата.


- 47 -Вести А1 20.12.2009Додека ВМРО-ДПМНЕ е на власт хомосексуалцитеда не очекуваат ниту дозвола за бракови, ниту запосвојување на деца, порача лидерката на женитево партијата Косана Николиќ Мазнева.Традиционалните семејни вредности, рече таа,мора да се зачуваат. Денес се загрозени - не сеисчезнати, но се ставени во втор план.„Суптилно меѓу редови, но упорно се промовираатхомосексуални бракови, но ние порачувамебракот мора да остане заедница помеѓу еден мажи една жена. Не смееме да дозволиме децата даги посвојуваат хомосексуални двојки, децата безродители треба да ги посвојуваат маж и жена,сопруг и сопруга, мајка и татко“, вели Мазнева.Вечер 28.12.2009“ХАЈКА“Драган Павловиќ ЛатасСоросоидите се обидоа да ја свртат логиката.Вината била кај легалните верници, и легалнотоправо на црква. Тие биле невини. Навредливо билоако десет хомосексуалци прошетаат низ улицаМакедонија, и некој им дофрли - уа педери! Тоа засоросоидите, хермафродитите и кускулињата какоНиколче Младенов од Фокус, и слични, е хајка. Ане е хајка ако навредите сто илјади верници. Тоа засоросоидните новинари е демократија.Нова Македонијаhttp://www.novamakedonija.com.<strong>mk</strong>/NewsDetal.asp?vest=111891029199&id=13&setIzdanie=21840Автор: Дарко ЈаневскиТреба да се бориме за толеранција на религискаоснова, расна, толеранција на идеи, сексуалнаориентација, други однесувања и секоја форма натолеранција“. Ова, пред некој ден, на македонскатајавност и го порача холандската амбасадорка воМакедонија, Симоне Филипини, како учесник наМаршот на толеранцијата, кој многумина скопјаниго сфатија како некаква верзија на геј-парада.Со тоа, стројната Холанѓанка, миленичка намакедонските медиуми, со неколку збора ни одржалекција што изгледа допрва ќе треба да ја учиме.Толеранција, толеранција и толеранција, би реколдругарот Ленин, да можеше онака препариран иизложен во московскиот мавзолеј да прозбори.Оти Македонија е позната по многу нешта, ама наврвот на листата очигледно е нетолерантноста. Тоашто ние за себе имаме малку поинакво мислење,не игра улога. Штом амбасадорката вели поинаку,сигурно имаме уште многу за учење, оти, во крајналинија, таа не е амбасадорка на која било земја,туку на респектабилна членка на ЕУ, друштвона држави нашироко познато по толерантниотоднос кон другите. Посебно кон нивното право нанационално самоопределување.Пред не толку многу време, пред само 14години, холандски војници беа стационирани воСребреница како дел од силите на ООН што јачуваа прогласената безбедносна зона. Веројатно,согласно со начелото што Филипини така кратко,но така јасно ни го изложи во Скопје, му дозволијана Насер Ориќ да трупа оружје во градот ида прави што сака низ околните српски села.Согласно со истото начело, потоа му дозволија наРатко Младиќ да стрела околу 8.000 муслимани.Така светот доби две лекции за толерантноста:кога некој сака да убива врз национална ирелигиска основа, тоа бездруго треба да му сеовозможи. Можеби е спорно предимството на оваправило во однос на правото на живот, но, да небидеме ситни души: што се животите на неколкуилјади луѓе, наспроти сликата за толерантниотсвет, во кој тие што преживеале, се слободни дасе држат за рака и со озарени лица, како од ониеударнички плакати од СССР во 30-тите годинина минатиот век, да чекорат врз распосланите попатот листови од холандски рози.Пред околу седум месеци, од некоја трибинаво Тетово, истата амбасадорка ни порача декакомпромисот боли, но откако ќе сме го решелепроблемот со Грција, ќе сме имале повеќе ползаод ЕУ, отколку да останеме надвор. Тогаш изгледане сфативме, но пораката всушност била самоние, и само ние, да бидеме толерантни кон Грција.Можеби не толку колку што беше великодушностакон Ратко Младиќ, но и да не си дозволувамепреголема опуштеност, па да мислиме декатолерантноста треба да биде двострана.Универзалната повелба на ООН за човековитеслободи и права, конвенции, декларации, тоа есамо хартија што може да важи во Амстердам иБрисел, ама во некоја дупка како Скопје? Ви семолам! Освен за сексот.Оти после, кога ќе станеме членка на ЕУ,Филипини секако ќе запне од петни жили да гидобиеме заслужените овошни бонбони. Кои серазбира, нема да бидат од македонска фабрика,а не мора и од холандска. Еве, тука е нејзинатаколешка од Швајцарија, Никол Вирш, да помогне.Што е исто така, толерантно кон неа.Така станавме сведоци дека една амбасадорка одЕУ-земја и по сите основи неутралната Швајцаркаможат да излезат на марш за да бидеме соширока душа кон некојси Кочо Андоновски и дабараат со ферман да му гарантираме дека ако селигави со некој брат на градска клупа никој немада го закача. Оти тоа било човеково право! Аманема да доживееме тој двоец да излезе на маршза да протестира против загрозеното право наМакедонците на национално самоопределување.Па, и не мора да протестираат. Доволно е да кажатсамо еден, единствен збор, кој дури и не морада биде многу комплициран. Зборот „право“ имапет букви, зборот „уцена“, исто така пет. Еве, ќебидеме толерантни. Не бараме тоа да биде гласно,со полна уста - доволен е само шепот, а и тој некабиде промрморен низ заби.А, кој знае, можеби сето ова е одраз на нашетопогрешно сфаќање на начелото на Филипини.Оти за нас, пораката од Атина со бриселски


- 48 -штембил дека терминот Македонија можеме да гокористиме само дома, е нешто што го разбирамекако вперен нокт кон окото, кој се заканува да гоископа. За европското сфаќање, ние всушносттреба да бидеме среќни, што, ако ни се случинекаков гаф со зборот Македонија, на улица,во театар, во писмо, преку интернет, нема данè натераат да пиеме рицинус. Како во нивнатаГрција пред само неколку децении. И нормално,треба да бидеме уште посреќни што белки и за ЕУ,воспитувачите на муслимани, деца и возрасни, одтипот на Ратко Младиќ, се веќе пензионирани. Тоае навистина толерантно и во согласност со изјаватана Филипини во Скопје од пред некој ден. ОтиЕУ, тука не треба да се има сомнеж, што би реклаамбасадорката, навистина се бори за „толеранцијана религиска основа, расна, толеранција на идеи,сексуална ориентација, други однесувања и секојаформа на толеранција“. Ние во Македонија, тоамногу добро го знаеме. Како што знаеме и како гоправи тоа.Досие Млади(МТВ) - Образовна програма25 11 2009 (транскрипт)6,34-8,30Латас: Не сум почуствувал потреба да бидам натој марш, особено бидејќи таму беа измешанипричините за тој марш. Од една страна иматехомосексуалци, што е нивна лична определба, икои од мене бараат пари низ донации за невладинсектор, низ бесплатни огласувања, низ текстови вовесник кои коштаат, некој треба да ги напише, таахартија некој ја плаќа. Луѓе кои бараат толеранцијаво општеството, без свој личен избор, какви штосе хендикепираните лица, етничките заедници,половите разлики, итн. Тука би направил острадистинкција на приоритети, двете групи гиимаат правата да си ги бараат своите права натолеранција, но за мене лично и персонално тамуима приоритети. Прво би сакал да саработувамсо овие на кои тоа не им е лична определба, а имтреба мојата помош, мојата толеранција, мојотпростор во весник, мојот простор во телевизија.И овие другите на кои според моја проценка,тоа е нивни луксуз, кој мене морално не микореспондира со мојот систем на вредности и негледам зошто би учествувавал во тоа. Но, не сумим го забранил, нити поттикнувал на забранувањена правото да излезат на улица, да го кажатсвоето, ако некому се допадне ќе им се придружи.Очигледно никој не им се придружи, беа толкумалку што беше страмно да ги гледаш. Тоа енивното прво визуелно покажување и броење.Бидејќи тие, да ве потсетам, колега на извесниотгосподин кој седни помеѓу нас двајца кажа декахомосексуалци во Македонија имало 200 илјади идека на изборите сите ќе гласале за СДСМ затоашто ги поддржувал во таа насока. СДСМ случајнемаше 200 илјади гласа и сега се поставувапрашање дали сите членови на СДСМ алоциралево други партии и останале само хомосексуалциведа гласаат за нив или нешто друго се случува.Бидејќи ние ни 200 илјади, ни 20 илјади, ни 2000,дури ни 200 луѓе не видовме на тој протест.11,20-11,50Латас:На исти куп да донесете наркоман, етничкизаедници, хомосексуалци, инвалиди и да речение сите сме. Не дечки вие не сте сите, има тукаприоритети, има тука на општеството што му еповажно, колку има пари на располагање. Иматука семејства. Семејствата се одговорни претежноза нивните наркомани. Зашто јас би одговарал занкој кој сака да ужива во дрога, јас да толерирам.Заради што? За да ми го рпне ножот во увокога ќе нема дрога. Заради што? Заради што јасхомосексуалецот треба да го поддржувам? Зарадитоа што сака да го уништи институтот семејство?23,47-25,00Латас:Вие не можете да ми кажете за мене, дами излезете да ми речете јас сум хомофоб. Тоа екривична категорија, тоа го утврдува само суд. Тоае исто како да речам вие сте криминалец, вие стедилер на дрога, итн, да не набројувам. Истото даго кажете кривична категорија хомофоб. Кои стебе вие, кои имате сексуална определба различнаод мнозинството, да ми кажувате дали јас сумхомофоб. И ако јас ви вратам, да кажете видетеовој не ги трпи хомосексуалците. А зошто па даги трпам? Што ме обврзува? Јас те толерирам, нознаете што, не е вообичаено кога ќе отидете воџамија да се крстите, како што не е вообичанео ниво црква да се клањате. Немојте таму каде што стеотишле,каде што е мнозинството, да го иритиратенивниот вкус, нивниот морал. Барајте толеранцијаи дајте ја. Немојте затоа што припаѓате нахомосексуална група да ме нарекувате мене декајас сум хомофоб и да ме теретите со кривичнодело. Бидејќи на суд ќе треба јас сега да го бранамсвоето право, на мислење кое е исто така соуста загарантирано и кое сум го кажал. Ниеденновинар, вклучително и јас, не повикал никогода не спроведе некој закон, некој акт или да ненаправи толеранција затоа што некој има поинаквасексуална определба. Но, немој да брате декатреба да ви верувам дека тоа е вистина.


Dačo Simonovski Грк значи педер! (Јади Бурек, 1Септември 2009)- 49 -


- 50 -ИРЕНА!? ПА, КАКО ДА НЕ ЈА МРАЗИШ?Ирена има чудно презиме. Ирена е феминистка. Ирена протестира против црква. Ирена знае дапишува. Ирена знае да склопи реченица што има смисла. Ирена е млада. Ирена е образована.Ирена е активна. Ирена е либерална. Ирена е отворена. Ирена не е моќна, барем во политичкасмисла. Ирена јавно ги поддржува маргинализираните групи. Ирена е женско. Па како да не јамразиш!Ирена Цветковиќ е личност што поради наведеното стана објект на омраза и жив случај на којсе покажува капацитетот за нетолеранција во Македонија. Ако постои некоја личност преку којаможе да се илустрира состојбата со говорот на омраза во Македонија тоа е таа!


- 51 -Makedon Makedonski Ovaa e dobra samo za ebenjeI za nisto drugo. A novinari kako Cvetkovic, ErolRizaov, Edin Hajdarpasic, Dragan Pavlovic – Latas,sopstvenici na mediumi I obrazovni kampusi kakoVeljia Ra<strong>mk</strong>ovski I Fijat Canovski mi se preku kur Itreba pod itno da se ubijat zatoa sto sirat negativnivesti I defitizam pomegu nas Makedoncite. Smrt zavakvi novinari UDBA – si.Sep 11, 5:36pmMarjan Gjorgievski За вакви предавнички работи нанекои места се добива јаже околу врат,и тоа ќе тенатераат од дома да си го донесеш.Sep 6, 6:17pmIgor Gorevski UMRI PICKA TI MATERAug 31, 1:32pmТоше Гинчевски Sum Makedonec,nikoj ne moze dami go odzeme toa.Za MAKEDONIJA SRCETO!!! a sitePICKI I KURVI so bugarski pasosi treba da se PALATna plostad!!!!Aug 31, 1:19pmJovan Cvetanovski –Cobreti FIDEL CASTRO EPRAV COVEK ZA PREDAVNICI……AKO SI SONEGO KE TI PODADE RAKA A AKO NE SI……KURSUM U GLAVA!!!!!!!EBI DEMOKRATIJANE POSTOI DEMOKRATIJA……SO SILA SE SEDOBIVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aug 31, 2:24amJovan Cvetanovski –Cobreti SE SE OVA KURVI……….GUSKA NEPISMENA……..TAA ZNAELA……MOJOTPRA-DEDO JA PROLEAL KRVTA NA OVAA ZEMJA POKOJA STO GAZAM A MOJOT DEDO OD 15 GOD BILVO PARTIZANITE ZA KOGO!!!!!ZA MAKEDONIJA!!!ISEGA JAS DA SVRTAM GRB NA MOJATA SOPSTVENAKRV I NA MOJATA ZEMJA????OVAA IRENA I ONAKURVICKATA SANJA AKO NE IM SE SIG…Aug 31, 2:16amGoce Argirov Slusaj Sanja i ti i Irena pa i Emir mozeteda odite UPM sose site vasi dedovci,pradedovci IStalin na celo.Za tvojot identitet ic .. ne me boli.I nemoj ti da mikazuvas za mojte predci.JAS SUM MAKEDONIJA akome razbirasAug 31, 1:14amZoran Trpcheski IRENA CVETKOVIK PERSONA NONGRATA!!!!!!!!Aug 30, 8:23pmСтефче Василевски mamicata svinska da i ebamna ovaa krava. Samo molzejne za nejze I sekirata poglava.Aug 20, 8:55amDarko Talevski Зар има некој што и ги ќита наоваа колумните, у пичку матер пробав ама последве реченици ми иде да го иззгасам компјутеротод штекер, како и да е оваа глупача со заби какобиерииии не убави туку ретки заслужува да бидеспалена на плоштад… поздрав за групаваAug 19, 11:19amМарко Јорев јаооооо каква ружна курва мамицатанејзина да ми дое при ракаAug 19, 8:38amIrena Ampova A ZAVRSILA NEKOE SKOLO ILI EVRABOTENA TAMU PREKU RED?…..DEVOJKAVATREBA DA CITA USTE MNOOGU KNIGII I KNIGISTA…..ZA DA GO NAUCI PROSTIOT ZBOR KULTURAAug 18, 10:54pmBalalovski Borce GNASOTIJA POTPLATENA !!Aug 18, 8:31pmKristijan Zitarovski da ja prskam u usta:)))Aug 18, 5:45pmDarko Miovski kurvaaaaaaaaaaaaaaaaaAug 18, 4:46pmMarina RedCherry оваа “госпоѓа“ треба на плоштадда се пали!Aug 18, 1:36pmIko Komita more se najmilo da I iznaebam u familijasto ima!!!Aug 18, 1:04pmДалибор Смеа Гацовски Pravda za doticnata,ili pistolili kama neka odbere samata.Aug 18, 5:59аmЉубомир ЗМЕЈКОВСКИ pa sto ocekuvavteod nea ,koga so koco pederot e glavna zenskahomoseksualna faca u makedonija, takvite sorosoidisamo gerovski – retardiraniot moze da gi plaka,hahaha ,ne se sekirajte vie , na(sekirajte) janea ,na sitni parcinja hahah, da bila ko sto trebanema lezbejka da bide hahaha,ebati hormonalnoporemetenoto sustestvo hahahaДаниел Матракоски Абе секогаш најголеми Бугари,Грци и Срби се македонците… до кога овајинфериорен комплекс?Aug 18, 2:42аmКосте Костојчиноски па од секогаш најголемотозло за државава и нас идело од предавниците итакви како неа.Aug 18, 2:19аm


- 52 -Vmro Dpmne MAKEDONIJA ne zaborava, VMRO neprostuva. Predavstvo na MAKEDONIJA se placa vo krva ti ja (PREDADE) MAKEDONIJA…Aug 18, 1:50amGjoreski Goran ovaa seksualno zagrozena kako sitebugarki. edvaj cekaat da im dojdat stranci na moretoda gi rendaat.Aug 17, 9:20pmLozari Istok СМРДЛА!Aug 18, 1:00amToni Dragana Dimiskovski plavusa gupa obozavatel nacrnciAug 18, 12:30amStojan Srezoski Prokleti da se predavniciteAug 18, 12:27amDime Radiceski ДА ТИ ЕБАМ ГЛУПАТА ОФЦАПРЕДАВНИЧКА !! МАКЕДОНИЈА НЕ ПРОСТУВА !!Aug 18, 12:04amMartin Janev мрш да ти го турам у курвинскиот дати го турам… само ке кажам, гледа тој од горе…ке гори у пеколот… поздрав до сите македонци докоска!Aug 17, 9:16pmNikola Gianni Kostovski И фемка доби своја група,е што се вика популарност! Повеќе за ликот иделото на горе наведената наhttp://femgerila.blog.com.<strong>mk</strong>/http://femgerila.crnaovca.<strong>mk</strong>/Aug 17, 9:08pmSokolovski Vladimir a da i pratam edno 10-ina crncimalku da ja obrabotat,zasto milam togas ke i dojdepamet malku. OVCOOOO SE TI EBAM,SITE DECA ODNAS MAKEDONCITE DA TI BIDATAug 17, 11:52pmАлександар Alexander Аооооо, ццц, гледам јаспозната фацава од некаде ама не можам да сесетам. ФОТОШОП е лудило.Грда кучка маме и ЕБ.. , Лезбејка смрдлива па и<strong>книга</strong> напиша за тоа. Не ми се верува дека и далеколумна да пишува, па да, тоа е Дневник, нашиотнајпознат АНТИМАКЕДОНСКИ весник.Aug 17, 11:21pmSashko Savevski PREDAVNICITE KJE ZAVRSHAT NABUNISHTETO NA ISTORIJATA.Aug 17, 10:24pm


- 53 -


- 54 -ИНТЕРНЕТ –Cloaca MaximaМакедонскиот кибернетски простор стана одводна цевка зафрустрациите на обичниот човек. Заштитен со анонимност,охрабрен од истомисленици што формираат свои виртуелнизаедници, безбеден од процесирање, сосема неодговорен,конечно се чу гласот на илјадниците анонимни! И станајасно зошто останале анонимни. Интернет стана идеалнокомуникациско средство за сеење омраза. Интернет, којтребаше, нели, да биде нашето море, стана нашата Cloaca Maximaво чијшто талог оставаат отпечатоци личните фрустрации,глупоста и нереализираноста. Тоа што следува е капка кал одтоа што можеше да се пронајде. Некои аналитичари велат декаовие измислени ликови не постојат во реалноста, дека тие севиртуелни исто толку колку што е виртуелен и просторот во којдејствуваат, дека тоа се мислења на непостојни луѓе и со самототоа се ирелевантни. Не, овдека анонимноста или, пак, околинатасамо овозможуваат целосна артикулација на омразата вонајчиста форма. Македонските автори на интернет се обичнилуѓе, а кога обичните луѓе пишуваат вака...


- 55 -Bukarski.blog.com.<strong>mk</strong>29 Март, 2009 - 17:51Сега, Авангарда значи десно!...Тоа беа црвенобуржујчиња со афро, растафарифризури, псевдо-алтернативци со дуксерки,проневерувачите на пари од странски фондови,хипиците или нивните деца, лигавите либералисо подочници од пиење или неспиење, анархистифлегматици, надмени атеисти, наркоманчињакои се лесни како и нивните дроги, југокомунистисо империјални навики, припадниците наздружението на богаташки виртуелни левичариленкисти, тоа се непријатели, екслоататори ипотиснувачи на работниот народ, на вистинскитеинтелектуалци, на автентичната авангарда...….Да си авангарда значи десно! Секој кој ќепорасне ќе го сфати тоа.Секој кој ќе созрее ќе го увиди тоа. Што побрзо,тоа подобро, останува повеќе време од животот заборба против нив.Да си авангарда значи да си против ситегоренабројани, а, не заедно со нив.Претходно, забележав дека некои поединци коиги нарекуваат „фашисти“ и „фундаменталисти“се обидоа овде на блогерајот да водат дискусија,но еден од организаторите на протестот кусореплицира во еден коментар дека нема што даполемизира со нив, со фразата „што се разбиратевие од јавни простори“.Ароганција без аргументација, надменостсвојствена за угнетувачи, тоа беше само делче одкласата која со децении суверено владееше соовие простори и која не е навикната да разговара.Затоа побрзаа да организираа бесмисленипротести, испровоцираа на нив, се случија неколкуситни инциденти и сега повторно, конзервативно,што нели не им доликува на нивната прокламиранаидеологија - покажуваат со прст, морализираат,дискредитираат, и бесрамно организираат хајка наинтернет против Јанко Илковски - единствениоттелевизиски народен правобранител!www.effo.blog.com.<strong>mk</strong>СОРОСОИДНИ БЉУВОТИНИСе насобрала банда лузери и ебиветри напротестот`Плоштад слобода`, демек во државатанемаме доволно слобода,а некој упорно ги бранида ја нарекуваат таа иста власт Фашизоидна,Македоноидна, Хунзоидна....секаде и во секојаприлика.А кога пред неколку недели покушааистото да го направат,со назнака “Протестпротив градењето на црква на плоштадотво Скопје“,добија неколку заушки и клоци инајперфидно пробаа да го искористат тој настан вобитката за освојување на изборни гласови.Сега ретерираа нешто,не дека сакаа,амисоочени со реалната шлаканица добиена наизборите мораа тоа да го сторат. Овојпат“протестантите“насобрани на плоштадот ипред владата,меѓу кои имаше и НЕКОЛКУУПОТРЕБЕНИ БРАНКОВИ КОНДОМИ,поранешниспикери,поранешни претседателскикандидати,поранешни личности...излегоа напролетното сонце,како гуштерици после долгатазима,со доста изменета порака, искажана воформа на цвилеж,а како е и можно поинаку дасе очекува од заутени вошкари какви што се.Нивното пискаво гласче не стигна ни до блискитекафулина во околината,па овој патетиченсобир одржан на плоштадот, се претвори вонајобична трагикомедија, режирана од триесетинаСОРОСОИДНИ НВО-а,кои и после десетодневниприпреми и обемно рекламирање,едвај успеаа дасоберат 200-300 губави “протестанти“. БЉАК!!!http://blog.com.makedon.blog.com.<strong>mk</strong>/11 Декември, 2009 - 03:02... ЈАСКА ГО УБИВ... НАПОМЕНА : сите ликови и настанот сеизмислени , секое препознавање во реалноста еслучајна .... некоја чудна миризба се придвижи низпросторијата ... топлината толку умешно се извиниз вратата која тресковито одекна во просторот... миризбата исчезна со топлината ...... на а1 тв ... повторно го даваат оној со највисокапензија и неговите глупи изјави за промена намакедонското име ... и зошто и кои врдности сепобитни од името ни ...... застана нешто во грлото ми ... застана нешто етеи стегна , свежиот воздух неможеше да го протераиако дишев , дишев длабоко ... поминаа неколкуденови кога повторно го имаше на телевизијата иповторно со тој бизарен говор ... тој човек сакашеда ни го убие народот ... целиот народ да исчезне, поради неговите валкани зделки ... груткатастана поголема ... под очите потемне ... одбивав ихрана ... едноставно грутката почна да се пробивакако карцином да е ... престанав да пушам ...се поретко го слушав предавничкиот корпусна соросоиди , титовци , андовци , шиптари итој лидерот бранко ... но ете каде и да појдамнекој плукаше по стоката предавничка и сепоплакуваше на грутка во грлото која енормнорасте и се шири низ телото ... до душа гизаболува ...... тоа утро навистина се прелеа чашата ...овој безрбетник решил да не оттепа ... работата еили - или ... е па добро тогаш ...... ги бакнав сите по ред ... заминав со насмевкана лицето ... ја отворив вратата и појдов вополициската станица ... искористив момент коганикој не гледаше во мене влегов во една одканцелариите и за моја среќа го најдов тоа што митребаше ... излегов ... знам што треба да сторам... треба да го спасам мојот народ ...... отиднав во населбата во која тој живее ...вежбав вдишување и издишување воздишки ...одлучив ... кога човек мора , мора да го сторивистинското ... со голема брзина влета кола сосребрен отсјај ... го препознав тој одвратен лик ...го откочив пиштолот и извикав : МАКЕДОНИЈА


- 56 -ВЕЧНА Е , А ТИ ... ТИ СИ МРТОВ ... ПАУ ... ЗА ТЕБЕМАЛКУ Е ... дојдов над него и уште еднаш сеслушна ПАУ ... тие збунети задоцнија или можебинамерно не го одбранија ... едниот од нив мисе насмевна со насмевка на која пишувашеблагодарам ми се тргна грутката од грлото ... знамреков ... и кај мене ја снема ...... така јаска го спасив МАКЕДОНСКИОТ НАРОДОД НАПАСТА ВО ГРЛОТО ..... утредента на а1 имаше вонредни вести : „ некојизврши атентат врз б.ц . “... народот се излечи и приготви веселба којатраеше три дена ...... јаска стана СПАСИТЕЛ ... пееа ...... МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНИЈА!• ја би ти препорачал ова да го избришеш(heh 11 Декември, 2009 - 03:13 | логирај сеза да пишуваш коментари)• ... зошто ... не ти се допаѓа ...... ццц ... па нели ова е домократско општество ...хе ,хе ...(gocajaska 11 Декември, 2009 - 03:16 | логирај сеза да пишуваш коментари)• Се расонив од постот )))Тој самиот си пресуди Гоцо. Со секоја негова изјаваза обезличување се повеќе и повеќе тоне кондното.Секој ден е се поголем предавник во очите насвојот народ.(1979 11 Декември, 2009 - 03:17 | логирај сеза да пишуваш коментари)• ... знам ... 1979 ... ама ете расказ во миг накреација ... колку е убаво ... ...(gocajaska 11 Декември, 2009 - 03:20 | логирај сеза да пишуваш коментари)Стиховен Калибар3 Мај, 2009 - 18:20ПЕДЕРИТЕ ОД СОРОС ВО ОДБРАНАНА ДВОЦЕВКАШКИ БРАКОВИ ИПОСВОЈУВАЊЕ ДЕЦАСоросоидните педери кои машки се бореа заукинување на веронаука и пљукаа по црква наплоштад сега се ставаат во одбрана на педерскитебракови и посвојување на деца кај ауспусите.Веронаука не е потребна...Убивај, лажи, кради,проституирај се..Тоа се современите вредности...„Педофил за секое дете” и „По еден педер восекое семејство” ќе бидат новите пароли...Да живее бабата Најчоска и педерите од Сорос...Еден е изборот - наведни се и прими го.Во продолжение колку да бидеме во тек со старатаблудница Европа ви прикажувам фотографијаод вториот лезбејски филм на Софија Теодор соглавни улоги Хелена Роза, Снежана Стамеска ,Зоран Василевски -Фаци...• Мора да има закон и најстрога казна захомосексуланоста...Ова мора да престане.(Ово треба Стрељ… 3 Мај, 2009 - 19:31 | )• СтихНе ги исполнивме сите стандарди, грешиш.Веронауката не ја воведовме, ќе мора акосакаме во Европа и тоа страшило, блудна наука -веронаука да ја изгласаме, сакале или неќеле.Се` во пакет!(mina 3 Мај, 2009 - 19:58 | )• На 15 сеептември, Педерите ќе го земат враце..и ќе ја решат педерската судбина..и мајклџексон е за сдсм(StihovenKalibar 3 Мај, 2009 - 20:26 | )• Хомосексуалноста е една од најстрашнитеработи што постојат. Во либералните демократиинародот ништо не значи, туку партиите иполитичарите поддржуваат најстрашни работи,само за да ги добијат гласовите. Во Иран непостојат хомосексуалци.Махмуд Ахмадинеџад, претседател на ИранПС: Хомосексуалноста во Иран се казнува сосмртна казна.(iran 3 Мај, 2009 - 20:41 | )Стиховен Калибар19 Мај, 2009 - 14:02ЏОРЏ СОРОС-ЛАЖНИОТ ФИЛАНТРОПЏорџ Сорос е по потекло евреин, роденво Будимпешта 1930 год, како внук наунгарски политичар кој тогаш ја надгледувалконфискацијата на еврејскиот имот во Унгарија. Тој вешто ја избегнува судбината на многуевреи и токму од нив Џорџ Сорос е прогласен занееврејски евреин.По војната во 1952 година се сели во Лондон кадеги завршува студиите , а во 1956 год доаѓа воЊујорк каде работи на Њујоршката берза. Тогашги открива бескрајните можности за богатењепреку манипулирање со Хеџ фондовите кои муносат огромна заработка и пристап до светскиотмонетарен пазар.Притоа Сорос во 90 тите години прекуфинансиски манипулации учествува водестабилизирање на повеќе држави како Тајланд,Малезија и уште неколку држави од блискиотИсток ..Во 1992 година преку сопствената фирма„Квантум” и користејќи позајмени пари за неколкунедели успева да заработи милиони доларикладејќи се на британската фунта, а познат е и по


- 57 -тоа што Бритаснката Банка ја доведува до ивицана банкрот.Постојат повеќе тврдења кои говорат декаЏорџ Сорос е само еден потрчко кој ги користисредствата од двајцата познати светскиманипулатори, евреите Ротшилд и Рокфелер вофункција на воспоставување на новиот светскипоредок.Со падот на Берлинскиот ѕид и колапсот воЈугоисточна Европа Сорос активно делува прекуполскиот синдикат „Солидарност” и финансискиго помага со 3 милиони долари како и АндрејСакаров во тогашниот СССР. Во 1984 год гоотвора институтот „Отворено општество” ивложува неколку милиони долари во „независнитемедиуми” и опозиционерските движења воИсточна ЕвропаВо 1991 година неговата фондација „Отвореноопштество вложува 100 милиони долари воАнти Милошевиќевата коалиција финансирајќиповеќе политички партии, „независни медиуми”, Б 92 , а по паѓањето на власт на Милошевиќ тоји понатаму ја финасира опозицијата на Србијаза испорачување на злосторниците во Хаг. Тоаго прави преку „чуварите на човековите права” икорпорациите Тајм Ворент и Дизни.Негова цел е и систематско уништување на целатаиндустрија во пост социјалистичките земји содонесување манипулаторски закони доведувајќиги во стечај за подоцна да ги доведе своите богатимецени кои ќе ги купат тие претпријатија посмешно ниски цени.Со своите милиони долари и невладиниорганизации ширум светот Сорос учествува ворушењето на повеќе Влади кои не се поклопуваатсо неговиот интерес и познат е по рушењето наВладите во Чешка , Полска , Украина, Србија какои неколку обиди за рушење на Владите во Кина иРусија кои поминаа безуспешно но се потрошениогромни суми..Мрежата на Соросовите фондации денес покриваоколу 50 држави во светот. Тој ги користи своитесредства за финасирање и поткупување навлијателни новинари и сите оние кои се противатна неговата идеологија а притоа се етикетирааткако националисти, фашисти или антисемитисти...Во јануари 1992 г., Џорџ Сорос, во Скопје нуди25 милиони долари кредит како помош на штоопозицијата со Љубчо Георгиевски се противи ноСДСМ за 25 милиони долари и финансиска помошго менува знамето, се менува Уставот а во 1995 г.се согласува да почнат преговори и со Грција заимето.Сорос, уште тогаш предлагаше да си го сменимеимето во “Славо-Македонија”.За Џорџ Сорос,Македонија отсекогаш била вештачка држава, безисторија и сопствена култура. Во 1995 г. Сороссе залага за агендата на Албанците која е сличнасо онаа на УЧК од 2001 г. Црвенковски, тогашвлегува во коалиционата влада на Георгиевскиза да ја исполни агендата на Сорос за “отвореноопштество” со што Македонците преку Рамковниотдоговор се откажаа од својата држава.за печатење | прати по e-mail | 1069 патипрочитано #• На овој блог е строго забранет пристап закодоши и сороси...Имате блогови ваши серетеколку сакате...(StihovenKalibar 19 Мај, 2009 - 16:44 | )• Дa ti ebam drzava so nevladin sektor sto laekako sto ke mu tekne , za unistuvanje na vrednostana familijata ,za unistuvanje na ekonomijata , zaubivanje na nadezta vo covekot postoi sekade vosvetot gnasniot evrein dzordz soros, preku pederotvlade milcin i orospijata nemazena mirjana najcevskani go trujat opstestvoto , predlog od mene e da sestavi LDP na crnata lista zaedno so masso,komajai eden kup takvi usrani zdruzenija sto za eftini parivrbuvaat maloumni i maloletnici zadoeni vo kriminalnifamilii ,od masnosani tatkovci bez gram sram i majkiorospii bivsi sekretarki na najgolemite krvnici namakedonskiot narod kolisevski,mojsov i ostanatapetokolonaska bagra(Љупчо Змејковски 19 Мај, 2009 - 16:50 | )• Јас сум за укинување на сите неВладиниорганизации во Македонија. Тоа се само перачнициза пари за наши продадени души кои за некојизнос го држат народот во оковиДА ЖИВЕЕ СЛОБОДАТА ! КРАЈ за нво - ата(Зоран Димитровски 19 Мај, 2009 - 17:50 | )• Поздрав Стих и секогаш си во Право.(приврзаник 19 Мај, 2009 - 20:47 | )• Стих немој да те нервираат сељаци исоросоидни манијаци.Позз...од обожавател.(zov 19 Мај, 2009 - 20:49 | )• Ма какво нервирање...тие ми се инспирација даги запукам уште поише=)(StihovenKalibar 20 Мај, 2009 - 13:36 | )• ... браво Стиховен ...... ова се вика ПОСТ !!! ...... И РЕДНО Е ДА СЕ ЗНАЕ ДЕКА ДАНАЈЦИТЕ( грците) СЕ ИСТО ТАКА ЕВРЕИ !... КОЈ ТОА НИ ЈА МАТИ ВОДАТА ВО ИЗВОРОТ !?(gocajaska 20 Мај, 2009 - 13:54 | )• Џорџ Сорос и Владе Милчин се најголемитезлосторници во Македонија..Потоа следуваатквази новинарчињата од типот на Геровски икомпанија кои шират антидржавна пропаганда заогромни суми пари...Тука треба да се додаат и преку 2000 организацииод невладиниот сектор кој нишаат врата и земаатплата а работат на проекти и перат пари...(StihovenKalibar 20 Мај, 2009 - 14:18 | )


- 58 -• Потполно се сложувам со напишаното.Да се потсетиме што се имаат сторено СОРОС,заедно со другите фондации за разнебитувањетона Македонија.При крајот на 1990-те години, СОРОС, УСАИД идруги фондации даваат грдни пари за проективо кои мораат да бидат вклучени Албанци и вокои проекти сите материјали мораат да бидатпреведени на албански јазик (запаметете овае пред рамковниот договор). Овие фондациинаоѓаат грст на албански НВОа и албанскиинтелектуалци и им даваат грдни пари да работатна унапредување на состојбата на албанците воМакедонија. Проектите претежно се однесуваатна намалување на дискриминацијата, активноучество на Албанците и меѓуетничка толеранција.Овие албански НВОа и интелектуалци го трујаталбанското население како е обесправено,дискриминирано и како се тие граѓани од втор ред.Сите овие активности само создаваат подлога заразвој на конфликтот во 2001 година. Пред повеќегодини наидов на еден билтен во кои беа наведенидонациите на СОРОС, УСАИД и други Американскидонатори за инфраструктурни проекти на општинии места во Македонија, сите овие беа огромниинвестиции во 1999-2000 година. Знаете ли коиместа беа наведени, Липково, Опаје, МалинаМаала, Танушевци и други кризни региони во коиво 2001 година се водеа борбите. Се прашувамдали овие фондации таму граделе водоводи ипатишта или нешто друго????По 2001 година, односно по потпишувањето наРамковниот договор, сите донации за АлбанскитеНВОа и за албанските региони драстично сенамалуваат, иако сеуште ги финансираат тоа е содалеку помал обем и со многу помалку средства.Што значи фондациите си ја завршиле мисијата инема потреба да трошат повеќе пари.Додека беше СДСМ на власт, 2002-2006, СОРОСфинасираше со грдни пари многу владинипроекти, особено во здравството и образованието.Ова секако е добро, меѓутоа од денешнаперспектива се гледа дека ова не го правелеза доброто на државата, туку за да го подигнатрејтингот на СДСМ. Откако СДСМ ја губи властаво 2006 година, речиси сите овие проекти сеповлечени.Сега СОРОС финансира збирштина од НВОи напедери, лезбејки, исфрустрирани феминистки,бубашваби од новинари (фанриката на Геровски).Финансира кампањи против трето дете, противцрква, против веронаука, против споменици,воведува нови термини, како “антиквизација“ исе бори против нив. Пробува да осуети и другивладини кампањи, на пример сакаше да направикампања против вакцинација за ХПВ, но не добиголема подршка и за среќа се откажа. Значипарите од поранешните владини проекти, сега гипренасочува во анти-владини проекти.Мораме да им ставиме на знаење дека ни е јасношто прават и да им кажеме дека не се пожелнитука. Да им кажеме да не ни ја разнебитуваатМакедонија повеќе!!!!!(Ciceron Macedo… 20 Мај, 2009 - 22:49 | )• Поздрав стиховен, одличен стих за овој КВАЗИ- ТИП!!!Иначе ми пречи антисемитизмот кај тебе ама многуповеќе ми пречат масоништата како Рокфелер....А иначе со македонските НВО сте апсолутно воправо... ја сум комунист (не квази прав) и ептен мипречат бурѓоаските дебелогазчиња..Позз(Levi Yubo 21 Мај, 2009 - 12:52 | )• Стихогледам си ме забришал иако го пофалив овој посткако квалитетен и само прашав дали случајнозалутал меѓу плуканиците и дрканиците твоивообичаени.Мање бришај више пишај па ќе почнам дури и дате поштујам и ќе станам твој фан на фејсбук.Yo!(doktor Haos 27 Мај, 2009 - 12:26 | )• Не било намерно...можда залутал какоколатерала у нелогираните=)(StihovenKalibar 27 Мај, 2009 - 12:43 | )• Не знам колку сте збореле со националистиод регинов ама иронијата е голема затоа што воГрција Сорос го мразат МНОГУ МНОГУ повеќенего кај нас. Според грчката (па и српската)пропагандна машина Сорос е креатор на лажнатамакедонска нација (гледајте само колку владинипроекти има финансирано изминатава деценија,баталете го НВОМилчин) и историја заедно соромската со кој се загрозуваат традиционалнитевредности на нашите соседи...(тупанчето 29 Мај, 2009 - 04:18 | )www.milenko.blog.com.<strong>mk</strong>27 Јануари, 2009 - 20:33ЧИВИЛУКОд време на време ја читам вторничката колумнана Љупчо Данаилов, и неможам да се изначудамво што се претвори ова дете од генерација 57-ма. Мојата генерација од Песталоци и ЈосипБроз. Момчето што низ деновите на основнотои средното образование, кога се формиракарактерот, беше преполно со комплекси ифрустрации, сега, по стари години се лечи низсвојата колумна. Повремено тоа го прави и прекутрифуновата “платформа на давеници“. Но,никогаш не се осудува да ги спротистави своитеставови во живо со своите неистомисленици.Минатонеделниот негов текст посветен на Д-рИванов, ме потсети на нештата што овој копиљ одмаало ги има доживеано во младоста. Од каде штовпрочем и ја влече фрустрацијата.Во основно, не му дозволувавме да игра фудбалсо нас, бидејки немаше појма. Најголемодостигнување му беше кога му дозволувавмеда собира топки зад голот, како надградба, отипостојаниот ангажман му беше улогата на статива.


- 59 -Колешката Мирка Велиновска ме потсети декаво деновите кога постоеше култниот “кош натриаголникот“ кај старата слаткарница Рамче,нејзините другари за време на играњето баскет,Лупчо го користеле како закачалка. Ќе му наределеда ги испружи рацете водоравно, и ќе му гинаределе испотените тренерки.Во гимназија, кога приоритетите на тинејџерите одспорт се селеа кон другиот пол, Љупчо не бешево можност да дојде на жур, забава, игранка,новогодишна прослава... Едноставно, не можешеда си најде женска за да биде пар. Во тие времиња,на 70-тите години од минатиот век, да се влезе водискотека, или било која друга забава, требаше дасе има женска, за да не се претвори забавата вопедер-бал. Тогаш девојчњата беа со лимитиранадозвола за излегување. Немаш женска – немавлез, беше проблем што дечково-колумнист не гореши до завршетокот на матурата.Се сеќава ли Љупчо на сето ова кога зборува запегли, хи-фи поправки...? Се сеќава ли дека и негонекој (Циле веројатно) го примил на факултет,откако предходно бил, според АлександарДимитров, буреконосач?Се сеќава ли малиот на кого се, и колку многудужи? На кого дужи, особено во последните дведецении? И, дали заради тоа дужење, сега имвраќа на странските ментори, давејки не овдекадома со своите немаќедонски и предавнички тезии ставови?www.giani.blog.com.<strong>mk</strong>28 Март, 2009 - 15:36Македонскиот народ ЗА ЦРКВА НА ПЛОШТАДОТМАКЕДОНИЈА!!!Македонскиот народ покажа дека е Богољубиви дека кампањата против изградба на Црква наплоштадот Македонија во центарот на Скопје неуспеа!!! На собраните 50-тина соросоидни џанацисе спротивставија повеќе од 800-тини Македонцикои сакаат да видат Црква на плоштадот!!! Жал мие само за немилиот настан кој се случи односнотоа што соросоидите успеаа да испровоцираатинцидент! Со Божја помош се надевам дека закраток временски период плоштадот ќе добиеЦрква која ќе биде гордост и обележје на Скопјено и на цела Македонија!!!за печатење | прати по e-mail | 526 пати прочитано| трекбек url #• џани сигурен ли си дека беше македонскиотнарод???позз(egej_kostur 28 Март, 2009 - 15:37 | )• Егеј, јас, ти, Арш, сите останати таму мисламдека сме Македонскиот народ!!!(gianni 28 Март, 2009 - 15:39 | )• Добар грб...Ова треба да стои на местопеокраката..(StihovenKalibar 28 Март, 2009 - 15:39 | )• јас ти кажувам дека бев таму за сеир, а другитекако се собрале ми кажа еден колега од лисиче сокој пиевме кафе, тој пустиот не ни знаеше зошто ена плоштад...(egej_kostur 28 Март, 2009 - 15:40 | )• Абе свадба да праеја ќе собереа 200 души...Толку пари им фрли Сорос и пак неможат да сесоберат..Резил..(StihovenKalibar 28 Март, 2009 - 15:41 | )• Стих, мило ми е што ти се допаѓа, плус е восогласност со хералдичката но и ХристијанскатаМакедонска традиција исто како и Албанскиот грби знаме Поздрав!(gianni 28 Март, 2009 - 15:43 | )• Слоган на Соросоидите - џанаци - атеисти:... Не сакаме црква, не сакаме храм, сакаме дрога,бар еден грам!(Нено Богдан 28 Март, 2009 - 15:44 | )• Егеј, јас навистина бев таму да го бранам она закое што верувам! Навистина ми е преку глава дагледам како волјата на малцинството се наметнувана волјата на мнозинството, какво и да е! Поздрав!(gianni 28 Март, 2009 - 15:45 | )• Нено, посебно тој што во фаца ни се дереше ини мавташе со плакатот 2 минути, тоа било неговоправо да си го искаже мислењето, епа и ние си гоискажавме нашето мислење дека не се сложувамесо него!!! Поздрав!(gianni 28 Март, 2009 - 15:47 | )• јас ти гарантирам тие што беа таму од 11.00пола не ни знае дека денес ке има протест ако неги собраа...(egej_kostur 28 Март, 2009 - 15:47 | )• Егеј, народот носеше државни но и ЦрковниВизантиски знамиња! Јас сепак мислам деказнаеше за што е дојден а тоа е да си го искажемислењето дека сака да види Црква на плоштадот!(gianni 28 Март, 2009 - 15:51 | )


- 60 -Stihoven KalibarKУРВАТА СЕВЕРИНАИ ДИПЛОМИРАНИОТ ИНЖЕНЕРКурвата Северина која сеуште нема завршеносредно школо за само 1 саат заработи 60 000евра у Прилеп....Дипломиран инженер ќе мора20 години да рмба од 8 до 4 за да ги заработиовие пари шо курвата ги лапна на Бир-тија фест...живеле курве.Education is not power...Home porn video is power=)Курвата Северина е вистински доказ заневалидноста на кампањата на Владата...Којбудала би рмбал 20 години од 8 до 4 саат когаможе да сними домаче порно и за 1 саат да земе60 тисуча еура на Бир-тија фест...Околу 100000 морони ја глеале курвава у Прилеп...Тоа едоказ дека Македонија е држава само на курви ипедери...п.с Боље атмосферска канализација да туреа сотие 60 000 евра но прилепчани по се изгледа сеучени да се трујат со гомна па затоа и реката јакрстиле Лајнарка а после фантастичната Северинавеќе и ништо не е важно=))www.gianni.blog.com.<strong>mk</strong>24 Април, 2009 - 10:13КОМУЊАРИ - ХРИСТИЈАНИ,ВЕРОНАУКА, ЏИХАД И СОГЛЕДУВАЊА!Пред околу два часа на утринската програма наКанал 5 телевизија на поставената тема “за илипротив веронауката” се јави една средновечнагоспоѓа и вели:“...па што мислат овие ВМРО-вциве, па само они лисе Христијани а ние не?!”Веројатно госпоѓата сакаше да каже дека и ТИЕ(знаете кои) се верниции и дека и тие одат воЦрква и веруваат во Бога!!! Би сакал само да јазапрашам ОД КОГА?!!! Дали таа (и тие како неа)одеа во Црква за празниците (барем поголемите)пред 1991 година или со останатите членови наКПЈ и КПМ (или како што милуваат Ка Пе Ју и КаПе еМ) се потсмеваа на секој оној кој ја чувашевербата во Бога?!Мојот дедо (жалам што не се сеќавам на негобидејќи починал кога сум имал околу 8 месеци)како човек кој ги следел трендовите на своетовреме (како и сите во семејството) и какокомунистички службеник (УДБА-ш) се обидувалшто повеќе да се покаже како достоен современики атеист со своето неславење на неговата таткова(нашата семејна) куќна слава Св. Никола. Сепак сеслучило нешто кое несакам да го споделам тукакое сепак го вратило во колосек!Пред неколку дека на емисијата “Бумбар” наСител телевизија на прашање за или противпротестите за враќање на веронауката воучилиштата се јави еден постар господинсо коментар дека “со веронауката се правиХристијанска Ал каеда!” За него не било во ред дасе индоктринираат децата од мали нозе во 5-тоодделение на 11 годишна возраст, но изгледа воред било кога до пред помалку од две децениисе индоктринираа уште во градинките (и јас сесекавам како пеевме песнички за другарот Титово градинка) и се ставаше титовка со црвенапетокрака на главите на децата!!!Да одговорам на коментарот на господинот затоа кој прави “Христијанска Ал каеда” и за тоакој индоктринира! Денес во светот според некоипроценки има околу 1,8 билиони (милијарди)муслимани односно скоро секој трет жител напланетава е муслиман! Според некои проценкиима преку 50 милиони муџахедини (свети воини)кои се спремни на СЕ за својата вера (односнокауза)!!!За околу една генерација сегашната Европа ќебиде претворена во “Еурабија” бидејќи просечниотнаталитет во ЕУ е 1,34‰ од кои просечнаевропејка - Христијанка има околу 1,12‰ аМуслиманка 3,5‰ па вие видете!!!За една генерација (25 до 30 години) денешнитеевропејски либерали ќе ја сфатат денешнатаАмериканска загриженост и екстремност истокако што Американците денес го сваќаат Српскиотекстремизам но доцна е!!! Византија сама гинавлече Турците-Османлии кои како нејзинифедерати војуваа место неа на Балканот но потоане сакаа да се повлечат па заземајки ги полекаво тек од два века ги зазедоа сите Византискиевропски владенија вклучувајќи го и нејзиниотцентар Константинопол кој прерасна во срцето нановата Османска империја - Истамбул!Како и Византија така и Европската Унија самаќе се уништи поради својата либералности безгрижност а Османлиите за разлика одденешните Исламски ектремисти ќе ни изгледааткако вистински либерали! Дури и денешна Турција,земја за почит, модерна секуларна држава сомнозинско Исламско население не може дасе справи со нараснатиот ектремизам кој се“увезува” од нејзините Исламски соседи!Светот се наоѓа пред нов судир за две или тридецении а центарот на судирот ќе биде центаротна спојување на цивилизациите - Балканот!Вие размислете дали со Веронауката само семилитаризираат децата или им се всадува нештокое што им помогнало на нивните претци даопстојат и да останат свои на своето!!!Комунизмот успеа за помалку од пет децениида уништи нешто што Османлиите не успеаја дауништат за повеќе од пет века, секоја чест!!!


- 61 -www.stihoven_kalibar.blog.com.<strong>mk</strong>9 Ноември, 2009 - 13:33ЕВРЕЈСКА ЗАВЕРА ПРОТИВ ЧОВЕШТВОТОЕвреите повторно на сцена со нов измислен вируси вакцини против свински грип кои предизвикуваатпарализа.Да не забораиме дека нивна измишљотинае и вакцината против ХПВ со која големи сешансите за предизвикување неплодност..Тукае флуоризацијата на млекото која успеаја даја протуркаат во школите која предизвикуваумртвување на мозочните келии а се давал воамериканските затвори и во логорите ..Комплетноуништување на цели нации..Вакцината против свински грип содржи состојкакоја се вика тимерисол и во неговиот состав има50% жива. Тимерисолот се врзува за рецепторитена мозокот и предизвикува негово оштетување,а притоа го намалува и коефицинетот наинтелигенција за 10 бодаЕдна од клучните агенди на еврејските крвопијцие да се уништи повеќе од пола човештво инаселението во светот да се намали од 6милијарди на 2 милијарди жители..Веќе епокрената и тужба против Светската здравственаорганизација и против Барак Обама, ДавидНабаро-Координатор за грип во ОН, Маргарет Чан- генерален директор на Светската ЗдравственаОрганизација, демоните Давид де Ротшилд, ДавидРокфелер, и познатиот светски криминалец ЏорџСорос..www.trn.blog.com.<strong>mk</strong>ШИПТАРИЗИРАЊЕЕрван шиптарот и ОБСЕ дошле до генијална идеја.Таа идеја е: Да се учи Албанскиот јазик, кај ќе сестигне низ Македонија.Shiptarising Maqedonia: On.Си забораил да напишеш и дека владата далаАМИН...Од: StihovenKalibar, 10 Октомври, 2009 - 19:48 |одговориВо секое македонско село со декрет сенаселува по една албанска фамилија,онаана учителот.Ако нема каде би им билотстапен дел од полупразните училишта.Со тек на времето фамилијата ќе почнеда повлекува свои сонародници по пат намажење,женење,купопродажба на имот и сл. ипосле ќе истапат со тврдење дека се автохтоннарод и во Делчево,Пехчево и останата околија..Навистина генијална идеја..Од: Filipko, 10 Октомври, 2009 - 20:00 | одговориСи забораил да напишеш и дека владата далаАМИН...: StihovenKalibar, 10 Октомври, 2009 - 18:48


- 62 -


Центар за правои за демократијаПравила наговор наомраза вомеѓународнотоправоТоби Мендел | Извршен директорФевруари, 2010 годинаI. ВоведПрашањето за таканаречениот говор на омраза,односно за тоа кој говор треба или би требало да сезабрани врз основа на тоа што поттикнува омразакај другите е, всушност, предмет на многубројнирасправи и полемизирања на глобално ниво иакостандардите за тоа во меѓународното право се,всушност, многу развиени. Меѓународното правоне само што дозволува туку, всушност, тоа и барадржавите да забранат одреден говор врз основана тоа што го поткопува правото на другите заеднаквост или за слобода од дискриминација, апонекогаш и врз основа на тоа дека е потребно дасе заштити јавниот ред.Промовирање суштинска еднаквост меѓу луѓето,како и слобода од дискриминација е основната идејана човековите права и токму тоа е и првиот членод Универзалната декларација за човековите права(УДЧП) усвоена од Генералното собрание на ОН во1948 1 година, кој гласи: „Сите човечки суштествасе раѓаат слободни и еднакви во достоинството иво правата“. Вториот член од оваа декларација сезалага за еднакво уживање на гарантираните праваи слободи, „без разлика во поглед на расата, бојатана кожата, полот...“ и уште неколку други членовишто се однесуваат конкретно на еднаквото уживањеразлични права 2 .1 Резолуција 217А (III) на Генералното собрание, 10декември 1948 година.2 Членот 7 го уредува правото за еднаквост предзаконот, членот 10 го уредува правото на јавносудење, а членот 21(2) го уредува правото за еднаковпристап до јавните услуги.


Во ова поглавје ќе ги разгледаме стандардитена меѓународното право што се однесуваат наговорот на омраза и како се толкувани од страна намеѓународните судови.II. Меѓународни одредби за слободана говор и за говор на омразаПравото на слобода на говор е основно човековоправо, кое како такво е составен дел од ситепоголеми системи за човекови права и на државниотустав. Истовремено, тоа не е апсолутно право иможе да се ограничи на заштитата на најважнитејавни и приватни интереси, вклучувајќи ги тука иеднаквоста и јавниот ред. Меѓународното правосодржи одреден број одредби што формираатедна основа за балансирање на слободата на говорнаспроти другите интереси во конкретниот контекстна говорот на омраза.Членот 19 од УДЧП го гарантира правото на слободана говор како и „правото да бара, прима и да шириинформации и идеи со кои било средства и безоглед на границите“.Можеби е изненадувачки што во УДЧП немаконкретна забрана на говор на омраза илипоттикнување омраза имајќи го предвид тоа штобарем делумно изразува глобална реакција нанасилствата од Втората светска војна. Меѓутоа,членот 7 утврдува еднаква заштита на сите одкаков било вид дискриминација при прекршувањена Декларацијата, а, исто така, и заштита одпоттикнување дискриминација.Првиот меѓународен договор што се однесуватокму на говорот на омраза е Меѓународнатаконвенција за елиминирање на сите форми на раснадискриминација (КЕРД) усвоена од Генералнотособрание на ОН во 1965 3 година. Нејзините одредбине само што се први што се однесуваат на говоротна омраза туку се и најдалекусежни.3 Членот 5(г) (vii).Веројатно е корисно да се направи поделба начетири различни аспекти на обврските на говоротна омраза според КЕРД, кои се дел од членот 4(а) 4 :1. Ширење идеи базирани на раснасупериорност2. Ширење идеи базирани на расна омраза3. Поттикнување расна дискриминација4. Поттикнување дела на расно мотивиранонасилство.Со членот 4(в) им се забранува на јавните властиили на јавните установи да помагаат или дапоттикнуваат расна дискриминација илустрирајќиго тоа преку примери на учество на државнитеслужбени лица и органи во расистички дејства.Иако фокусот на КЕРД е расната дискриминација,таа не гарантира право на слобода на говор.Меѓутоа, членот 4 бара која било мерка преземеназа спроведување на тоа право да биде во согласностсо принципите на УДЧП и на членот 5 од КЕРД, штоовозможува еднаквост пред законот во уживањетона голем број права, вклучително и на правото заслобода на говор 5 .Во членот 19(2) од Меѓународната повелба заграѓански и за политички права (МПГПП) усвоенаод Генералното собрание на ОН во 1976 6 година, којгарантира право на слобода на говор, се вели:4 Резолуција 2200А (XXI) на Генералното собраниеусвоена на 16 декември 1966 година, влезе во силана 3 јануари 1976 година. Заклучно со 11 февруари2010 година МПГПП ја подржале вкупно 165 државии уште дополнителни 7, кои се јавуваат како нејзинипотписници.5 Усвоена на 22 ноември 1969 година, влезе во сила на18 јули 1978 година.6 Види Bossuyt, M., Guide to the “Travaux Prèparatoires”of the International Covenant on Civil and Political Rights(Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), стр. 398-411.Секој има право на слобода наговор, како и на слобода да бара,прима и да шири информации иидеи од сите видови и без оглед награниците, било да е тоа во усна,писмена, печатена или уметничкаформа или на кој и да е начин послободен избор.Членот 19(3) од МПГПП утврдува извесниограничувања на слободата на говор кога тиесе: а) одредени со закон; б) за заштита на еденод наведените правни интереси; и в) потребни зазаштити на тој интерес.МПГПП ги обврзува договорните држави да гозабранат говорот на омраза во малку поинаквиуслови од тие што се наведени во КЕРД. Споредчленот 20(2):Секое пристапување кон на ционал на, расна или верска омразашто претставува поттикнувањеди скри минација, не приј ате л ствоили насилство е забрането созакон.Трите регионални договори за човекови права:Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) 7 ,Американската конвенција за човекови права(АКЧП) 8 и Африканската повелба за заштита начовекот и на народите (АПЗЧН) 9 гарантираат правона слобода на говор според членот 10, членот 9 ичленот 13. Нивните одредби се во голем дел сличнина тие во МПГПП.Можеби изненадувачки, меѓутоа само АКЧП јасноутврдува забрана на говорот на омраза, споредчленот 13(5), кој вели:7 Ibid., стр. 406.8 Општ коментар бр. 11: Забрана на пропаганда завојна или поттикнување на национална, расна или наверска омраза (членот 20), 29 јули 1983 година.9 Bossuyt, Забелешка 10, стр. 404-405, 408.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!