FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 3

ferroli.com.tr

LIFE - Ferroli

FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 3


FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 4önsözMerhaba,Uzun ve zorlu bir y›l› geride b›rakmam›za say›l› günler kald›.Piyasadaki genel durgunluk, seçimler vs derken özellikleRamazan bayram› sonras›nda hareketlenen bir pazarla karfl›karfl›ya kald›k. Ferroli olarak her zaman oldu¤u gibi hedefleribugünlerden aflman›n huzuru ve mutlulu¤u içindeyiz.Fabrikam›z aral›kta deneme üretimine bafll›yor. Üretimebafllayacak ilk hata ilave olarak ikinci hat da 2008’in ilk yar›s›ndadevreye al›nm›fl olacak. Üretime geçme çal›flmalar›m›z h›zladevam ederken, kombilerimize uygulamakta oldu¤umuz “5 Y›lGaranti” kampanyam›z da pazardaki yerimizi ve markade¤erimizi art›ran bir baflka önemli etken oldu.Bu say›m›zda Neveser Konaklar› projesi, Düzce’dekisponsorluklar›m›z, aram›za yeni kat›lan arkadafllar›m›z, lifesayfalar›m›zda ‹talya’daki Türk köyü Moena, yetkili sat›c› veservislerimizle yap›lan söylefliler, ödüllü bulmacam›z ve bas›ndaFerroli bölümlerini bulabilirsiniz.Ayr›ca Ferroli Ege Bölge Müdürlü¤ü’ne özel bir insert dedergimiz içinde yer al›yor. Bu k›s›mda Ege Bölge’deki yeniyap›lanmam›z, ekim 2007’de gerçeklefltirdi¤imiz tan›t›m toplant›s›ve Teskon-Sodex ‹zmir Fuar› kat›l›m›m›zla ilgili bilgilereulaflabilirsiniz.Bir sonraki say›m›zla, 2008’de görüflmek üzere.Çetin Çakmakç›Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesive Genel MüdürFerroli LifeFerroli Türkiye ad›naSahibi veSorumlu Yaz› ‹flleri MüdürüAlev Alagöz Ero¤luYay›n Haz›rl›kLea Yay›nc›l›kBask›Bizim MatbaaFerroli Merkez:Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28Y.Dudullu 34775 Ümraniye / ‹stanbulTel: 0216 527 83 80 /Faks: 0216 527 86 83www.ferroli.com.trLea Yay›nc›l›k:Sa¤lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2BDaire: 5 34394 Esentepe / ‹stanbulTel: 0212 266 10 08Faks: 0212 356 55 14info@leayayincilik.com3


FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 7LIFEHaberlerFerroli, Düzceli sporcular›n sponsoru olduDüzce’de fabrika kuran Ferroli, Düzceli pek çok spor tak›m›n›n da sponsorlu¤unuüstlendi. Albayrak Spor Kulubü Karate Tak›m›, 16-17 Haziran2007 tarihlerinde S›rbistan'daki Avrupa Kulüpler fiampiyonas›’na Ferrolisponsorlu¤unda kat›ld› ve tak›m halinde beflincilik elde etti. Mehmet Albayrak’›nantrenörlü¤ündeki tak›m E.Bahar Köro¤lu, Elif Ay, E.Nefle Yurdusever,Huriye Savafl’tan olufluyordu.Ferroli, yine Albayrak Spor Kulübü Karate Tak›m›’n›n 18-19 A¤ustos2007’de Samsun’da düzenlenen Ümit Gençler Türkiye Karate fiampiyanas›’nakat›lmas›na da destek verdi. Kategorilerinde Türkiye birincisi olan M.‹lhan Karakaya, E. Bahar Köro¤lu ve Türkiye üçüncüsü olan Huriye SavaflTürkiye’yi Dünya Karate fiampiyonas›’nda temsil edecek. Ferroli, ayr›ca Düzce’de tenis kortu yap›m›na veDüzce Gençlik Basketbol Tak›m›’na da destek oldu.E¤itimler yaz boyu sürdüFerroli, ürünleri hakk›nda en son bilgileri sundu¤u e¤itim toplant›lar›n›yaz boyunca da sürdürdü. ‹stanbul e¤itimleri, 6-9 A¤ustos 2007 tarihlerindetüm ‹stanbul, Sakarya ve ‹zmit yetkilisat›c›lar›n›n kat›l›m›yla Ferroli Genel Merkez’deyap›ld›.Bir baflka e¤itim de 2 A¤ustos 2007’deYozgat Çaml›k Otel’de gerçeklefltirildi. E¤itimeYozgat yetkili sat›c›lar› ve yetkili sat›c› adaylar›ndan oluflan 50 kifli kat›ld›.Afyon e¤itimi ise 7 Eylül 2007 tarihindeydi. ‹kbal Otel’deki e¤itimdeAfyon’un yan› s›ra Uflak’tan ve Denizli’den 30’u aflk›n yetkili sat›c› haz›rbulundu. Son e¤itim toplant›s› 10 kiflinin kat›l›m›yla 3 Temmuz 2007’deAnkara Bölge Müdürlü¤ü’nde gerçeklefltirildi.6


FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 8fiirket içi teknik e¤itim günleri‹stanbul Merkez’de 10 Kas›m 2007’de, pazarlama ve sat›fl,teknik servis, so¤utma ve endüstriyel cihazlar departmanlar›n›nve di¤er çal›flanlar›n kat›l›m›yla teknik e¤itimgerçeklefltirildi. ‹kinci teknik e¤itim toplant›s› ise 17Kas›m 2007’de Ankara Bölge Müdürlü¤ü’nde pazarlamave sat›fl departman›n›n, Ankara, Konya, Gaziantep, ‹zmirve Kayseri bölge müdürlerinin ve sat›fl destek mühendislerininkat›l›m›yla yap›ld›. Her iki teknik e¤itim günündede, kat›l›mc›lara, kombi çal›flma prensipleri, yo¤uflmal›kombiler, kombi tesisatland›rma prensipleri, kazanlar,brülörler ve otomatik kontrol panelleriyle ilgili bilgi verildi.“Ferroli Türkiye’deÜretimde” takvimiFaaliyet gösterdi¤i 12 ülkede, her y›l farkl› konseptlerleçekimleri yap›lan Ferroli takvimi ilk defa 2008 y›l› için Türkiye’dede haz›rland›. “Ferroli Türkiye’de Üretimde” bafll›kl›Ferroli Türkiye takvimininçekimlerinde mekanolarak Düzce FerroliFabrikas› kullan›ld›. Yap›-lan çekimlerde üretimintüm aflamalar› foto¤rafkarelerinde hayat buldu.Çekimlerde Brezilyal›manken Zaidan, fabrikan›nambalaj, boyama, lojistik,kalite kontrol vb.bölümlerinde foto¤rafland›.Vedat Öztürk taraf›ndangerçeklefltirilen foto¤rafçekimlerinde üretiminher aflamas›ndakiFerroli kalitesi görüntülendi.Samand›ra MeslekLisesi’nde Ferroli Is›tmave So¤utma Laboratuar›Ferroli, Kartal Samand›ra Meslek Lisesi bünyesinde,Ferroli Is›tma ve So¤utma Laboratuar›’n›hizmete soktu. Laboratuar›n aç›l›fl›Ferroli Genel Müdürü Çetin Çakmakç› ve Samand›raMeslek Lisesi Müdürü Mustafa Arslan’›nda kat›l›m›yla 27 Kas›m 2007 ‘de gerçeklefltirildi.Ferroli’nin bir ›s›tma ve so¤utmalaboratuar› açma fikri, stajyer ö¤renci kontrolleris›ras›nda filizlenmiflti. Sektörde güngeçtikçe artan yetiflmifl teknik eleman ihtiyac›ve Ferroli’nin Düzce’de kurmakta oldu¤ukombi-radyatör fabrikas›n›n mesleki e¤itimokullar›na yap›lacak yat›r›m›n›n önemini art›raca¤›fikriyle deprojeye start verildi.Laboratuarmimari ihtiyaçlardo¤rultusundadüzenlendi, Ferrolipazarlamabölümünün haz›rlatt›¤›bilgilendiricigörsellerle donat›ld›.‹stanbul BölgeMüdürü ÖmürAydo¤an ile sat›flsorumlusu YenerAfl’›n katk›lar›yla Arslan Is› ve Çözüm Tekniktaraf›ndan sistem kuruldu. Sürecin izlenmesive cihazlar›n devreye al›nmas› konusunda dateknik servis departman›ndan Koray Gürkan,Zekeriya Günefl ve Cahiz Ayaz önemli katk›-larda bulundular. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirmealan›nda 130 ö¤rencinin e¤itim gördü¤üSamand›ra Meslek Lisesi’ndeki FerroliIs›tma ve So¤utma Laboratuar›, teorik derslik,pratik tamir alan› ve Ferroli ürün gam›ndayer alan ›s›tma ve so¤utma cihazlar›n›n çal›fl›rhalde sergilendi¤i bölümlerden olufluyor.7


FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 10PortreARAMIZAKATILANLAR‹zmir Bölge MüdürüU¤ur Pelteko¤luVarsa yoksa Ferroli1975 Samsun do¤umlu U¤ur Pelteko¤lu, 1998 y›l›ndaKocaeli Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü’ndenmezun oldu. ‹ngiltere’de dil e¤itimi gördükten ve Wolf-Baymak’ta makine mühendisi olarak çal›flt›ktan sonra2003 y›l›nda girdi¤i Ferroli’de gerçek bir yuvan›n s›cakl›¤›n›buldu.Pelteko¤lu, Ferroli’de öncelikle makine mühendisi olarakçal›flt›, daha sonra ‹stanbul Avrupa yakas› ve Trakyabölgesinde sat›fl sorumlusu olarak görev yapt›. Eylül2007’de ise Ferroli Ege Bölge Müdürü oldu.Evli ve üç yafl›nda bir çocuk sahibi olan çiçe¤i burnundabölge müdürü Pelteko¤lu, kurs ö¤retmeni olan eflininanlaflmalar› nedeniyle evini henüz ‹zmir’e tafl›yamam›fl.fiu anda hafta sonlar›n› ‹zmir-‹stanbul aras›ndamekik dokuyarak geçiriyor.‹stanbul’dan sonra ‹zmir’de yaflamak farkl› bir deneyimolmufl. Pelteko¤lu’nun ‹zmir ile ilgili ilk izlenimleri, dahaaz trafik, daha s›cak insan iliflkileri olarak özetlenebilir.Onun için gerçek bir hobi olan, ancak çocu¤unun parçalar›n›yok etmesi nedeniyle ara vermek zorunda kald›¤›puzzle’a da vakit ay›r›yor ‹zmir’de. Ayr›ca film izlemeyiseviyor.Peki Ferroli onun için ne ifade ediyor? “Sat›n alma yoluylade¤il de 300 yeni çal›flana istihdam yaratarak yat›r›myapan; yetkili sat›c› ve servis a¤› ile uyumlu bir aileolan; sürekli büyüyen; hizmetini sat›n alan her müflterisinin5 müflteri ile geri geldi¤i” Ferroli ekibinin bir parças›olmaktan çok memnun. Öyle ki pazartesi sendromubile yaflamad›¤›n› söylüyor.Kariyer planlar›n›n bundan sonraki bölümünde de hepFerroli var.Ahmet Zorlu1968 do¤umlu olan AhmetZorlu, 1990 y›l›nda Y›ld›z TeknikÜniversitesi MakineMühendisli¤i Bölümü’ndenmezun oldu. 1992-1993 tarihleriaras›nda Türk ElektrikEndüstrisi’nde üretim mühendisi,1993-1995’de Tek Makine-Tim Temizlik’de flirket orta¤›, 1996-2004’deMogaz’da sat›fl ve pazarlama müdürü, 2004-2006’de Aygaz’da pazarlama müdürü, 2006’daAlpet Petrol’de LPG otogaz müdürü, 2006-2007’de ise Petline Petrol’de perakende yat›r›mve mühendislik müdürü olarak çal›flt›. 5 Kas›m2007’de Ferroli ‹stanbul Merkez’de sat›fl vepazarlama direktörlü¤ünü üstlendi.Zafer Türksever1977 ‹zmir do¤umlu. 1999y›l›nda Dokuz Eylül ÜniversitesiMakine Mühendisli¤iBölümü’nden mezun oldu.2003-2006 tarihleri aras›ndaAliza Is› Ltd. fiti.’de taahhüt sat›flsorumlusu olarak çal›flt›. ZaferTürksever, eylül ay›ndan buyana Ege Bölge Müdürlü¤ü’nde sat›fl sorumlusuolarak çal›fl›yor.‹lkiz Özcan1979 ‹stanbul do¤umlu olan ‹lkizÖzcan, 2001 y›l›nda MarmaraÜniversitesi ‹flletmeBölümü’nden mezun oldu.2001-2004 y›llar› aras›ndaDeloitte Touche’de denetimsorumlusu, 2004-2007’de iseDanone Tikveflli’de bütçeraporlama ve muhasebe yöneticisi olarak çal›flt›.Ekim ay›ndan itibaren Ferroli ‹stanbul Merkez’debütçe ve finans müdürü olarak çal›flmaya bafllad›.Serhat Uzuno¤lu1978 Elaz›¤ do¤umlu. 1998y›l›nda Y›ld›z Teknik ÜniversitesiKimya Mühendisli¤iBölümü’nden mezun oldu.1999-2005 y›llar› aras›ndaDupont Türkiye’de teknik sat›fltemsilcisi, 2005-2006 y›llar›aras›nda Otokar A.fi.’de boyahanelertak›m lideri, 2006-2007’de ise FarplusA.fi.’de boyahane yöneticisi olarak çal›flt›. SerhatUzuno¤lu, ekim ay›ndan itibaren Ferroli DüzceFabrika’s›nda boyahane ve ar›tma yöneticisi olarakçal›flmaya bafllad›.9


FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 11LIFEKonya’dafutbol veraftingcoflkusuFerroli’nin Konya Bölge Müdürlü¤ügeçti¤imiz yaz, sportif etkinliklerleenerjisine enerji katt›. May›s ve haziranaylar›nda kazan›lan MMO Konya FutbolTurnuvas› birincili¤i, temmuz ay›ndagerçeklefltirilen rafting organizasyonununsundu¤u adrenalin ile pekifltirildi.Ferroli Konya Bölge Müdürlü¤ü için geçti¤imiz yazenerji, adrenalin ve sporla doluydu. Maceran›n start›23 May›s 2007’de Makine Mühendisleri Odas› Konyafiubesi’nin düzenledi¤i Futbol Turnuvas› ile verildi.Zaten her cumartesi akflam›n› futbol oynayarak de-¤erlendiren Ferroli Konya Bölge Müdürlü¤ü çal›flanlar›,yetkili sat›c› ve servisleri; Alperenler ad›n› verdikleritak›mlar›yla üst üste galibiyetler kazanmaya bafllad›.13 Haziran 2007 ise, 8 tak›m›n kat›ld›¤› turnuvada,flampiyonluklar›n›n ilan edildi¤i tarih oldu. Ferroli’nintak›m›n›n flampiyonlu¤u iki kat anlaml›yd›.Çünkü turnuvan›n sponsoruda Ferroli idi.Konya Bölge Müdürlü-¤ü, 1 Temmuz2007’de ise bir raftingmaceras› yaflamak


FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 12üzere bir araya geldi. 44 bölge çal›flan›, yetkili sat›c›ve servisi, Manavgat Köprülü Kanyon’da heyecandolu bir gün geçirdi.Ferroli Konya Bölge Müdürü Hüseyin Karamefle,bu organizasyonlar›n ard›ndaki isim. Amaçlar›n›flöyle aç›kl›yor: “Ferroli dostlar›n›n bir araya geldi¤ibir stres atma etkinli¤iydi bu. Biz yetkili servislerimizive sat›c›lar›m›z› genelde ya otele ya yurtd›fl›na götürüyoruz.Ama sezon bafllam›flt›, bunlara vakityoktu. Bu nedenle günübirlik bir organizasyon düzenledik.Rafting demek heyecan, buz gibi su veadrenalin demek. Kat›lanlar›n hepsi çok memnunkald›. O kadar ki organizasyonun büyütülerek yurtgenelinde yapt›r›lmas› bile düflünülüyor.”Sportif etkinliklerin önemine inanan ve sürekli destekleyenHüseyin Karamefle, “Zaten biz Ferroli olarakKonya’daki amatör futbol ve basketbol faaliyetlerininço¤unun sponsoruyuz. Sosyal faaliyetlerin enönünde spor geliyor. Sporun bir markayla an›lmas›çok önemli. O nedenle ben tüm sportif faaliyetlerekat›lmam›z gerekti¤ine inan›yorum,” diyor.Konya MMO Baflkan› Mete Kalyoncu, turnuvabirincilerine kupalar›n› verdi.11


FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 13LIFEKaliteli ve yeflilbir yaflam içinTOK‹ taraf›ndan projelendirilen, Mehmet Çelik, Buket ‹nflaat, Hat-San Yap› ve Tokal‹nflaat’›n ortak giriflimiyle infla edilen Neveser Tafldelen Konaklar›’nda en önem verilenkonulardan biri de kalite. Neveser Tafldelen Konaklar›’n›n Sat›n Alma Müdürü AbdülkadirTurgut, bu nedenle, tüm ›s›tma sistemlerinde Ferroli’yi tercih ettiklerini söylüyor.Neveser “yeni yap›t” anlam›na geliyor. NeveserTafldelen Konaklar› da zaten, evden ziyade bir yaflamtarz›n› ifade edecek kadar kapsaml› ve özelbir “yeni yap›t” olarak tan›mlan›yor. Yaz – k›fl yüzmeolana¤› sa¤layan aç›k ve kapanabilir yüzme havuzu,sa¤l›kl› yaflam için spor merkezi ve saunas›,sporsuz hayat› düflünemeyenler için basketbol –voleybol sahas›, tenis kortu, yürüyüfl ve bisikletparkuru, süs havuzlar›, çocuklara tafl›t korkusu olmaks›z›nözgürce yaflam olana¤› sa¤layan çocuk12


FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 14Abdülkadir Turgut ve Aynur GüvenFerroli’yi tercih ettik. Ayr›ca baz› firmalarda örne¤inkombi varken radyatör yok, oysa biz tüm ürünlerimiziayn› firmadan almak istedik. Bu da Ferroli’yiseçmemizde etkendir,” diyor.Abdülkadir Turgut, dört orta¤›n kãr gözetmektenziyade “çok elit bir proje” oluflturmak amac›yla biraraya geldi¤ini de söylüyor. Yeflile verilen önemle,bu kadar genifl bir alanda sadece 25 blok ve 354daireye yer verilmesiyle, bloklar›n çok büyük bölümünün4 katl› olufluyla zaten bu amac›n alt›n›n çizildi¤inidüflünüyor.Neveser Tafldelen Konaklar› Sat›fl Ofisi YöneticisiAynur Güven de görüfllerini flöyle aç›kl›yor: “Konutlar›m›zrahat, huzurlu, sakin bir yaflam, yaz-k›flyüzme keyfi sunuyor. Bulundu¤u bölge itibariylehem flehir merkezine hem fiile-A¤va gibi yazl›kyerlere yak›n. Yol üzerindeyiz ama 1 kilometre arkam›zorman. Yani konutlar›m›z› cazip k›lan pekçok özellik var. Burada gerçekten de elit bir yaflamolaca¤›na inan›yorum.”Aynur Güvenoyun parklar› olan bir yaflam alan›.Neveser Tafldelen Konaklar›, ‹stanbul’un oksijendepolar›ndan say›lan Tafldelen orman›na bir kilometremesafede. 72.756m 2 ’lik proje alan›n›n62.900m 2 ’si, ça¤›m›z standartlar›nda sosyal yaflam›zenginlefltiren yeflil (yap›sal ve bitkisel peyzajalan›) alan olarak ayr›lm›fl durumda. Yani burada,yeflil ve çevre çok önemli.‹stanbul Tafldelen’de yeni fiile otoyoluna cepheliNeveser Tafldelen Konaklar›’nda kaliteden hiçbirflekilde taviz verilmemeye çal›fl›lm›fl. Banyo-mutfakmalzemelerden ›slak zeminlere, ankastre ürün seçimindenkal›c› mobilyalara kadar. Is›tma sistemlerindeise Ferroli ürünleri kullan›lm›fl.Tüm ürünler Ferroli’denT. C. Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi TOK‹ taraf›ndanprojelendirilen, Mehmet Çelik, Buket ‹nflaat,Hat-San Yap› ve Tokal ‹nflaat’›n ortak giriflimiyle inflaedilen Neveser Tafldelen Konaklar›’n›n Sat›n AlmaMüdürü Abdülkadir Turgut, “Kalitesi nedeniyle13


FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 15LIFE‹talya’n›nTürk köyü:Moena‹talya’da “La Turchia” diye an›lan bir köyvar; Moena. Köyün sakinleri aslen Türkde¤il ‹talyanlar. Ama Türk gibi yafl›yorlar,Türk geleneklerini benimsemifller,Türkbayra¤›n› dalgaland›r›yorlar. Bunun sebebiise 324 y›l önce, köylerine gelen biryeniçeriyi “kahraman” olarak benimsemiflolmalar›.Y›l 1683. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paflayönetimindeki Osmanl› ordusu, uzun süredir pekçok sorun yaflad›¤› Avusturya’n›n üzerine yürüyorve Viyana’y› bir kez daha kuflat›yor. Bu kuflatman›ntarihe geçmifl pek çok sonucu oluyor elbette;savafllar, kuflatmalar ülkelerin hanelerine art›lareksilerolarak yaz›l›yor, komutanlarve sultanlar an›l›yor. Bizimkonumuz olan Moenakasabas›n› etkileyen olay isetarih kitaplar›nda yer alm›yor.Viyana Kuflatmas›’n›n ard›ndanbilemedi¤imiz bir nedendendolay› bir grup Osmanl› askerinin14


FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 16(yeniçerinin) yolu ‹talya’n›nMoena kasabas›na düflüyor.Yeniçeriler, ölmek üzereoldu¤unu düflündükleri birarkadafllar›n› Moena’dab›rak›p gidiyorlar. Ancakyeniçeri ölmüyor, köylülertaraf›ndan tedavi ediliyor.‹yileflince de kendisine bakan‹talyan k›zla evleniyor.Kasaba halk›n›n “Il Turco”ad›n› verdi¤i yeniçeri, odönem dükal›¤›n halktan istedi¤ihaks›z vergilere karfl›köyü ayakland›r›yor ve koruyor.Kendini ve Türk adetlerinibu yörenin insanlar›na öylesevdiriyor ki ölümündensonra bile bu Türk gelenekleriyaflat›l›yor.324 y›ll›k bir hikaye‹talya’n›n Manzori Da¤lar›’n›neteklerinde yer alan, nüfusu2-3 bin civar›nda olan, ancakk›fl sporlar› nedeniyle, k›flaylar›nda nüfusu çokyo¤unlaflan bu küçük da¤köyünün insanlar›, yeniçeriyikarfl›lad›klar› günden bu yana,yani 324 y›ld›r Türk gibiyafl›yor. Evet, Türkçe bilmiyorlar,Türkiye’yi de hiçgörmemifller ama Türk adetleriniuyguluyorlar, Türkiye’yi çok seviyorlar, Türkbayra¤›n› bayraklar› yapm›fllar, kendilerini Türkolarak tan›t›yorlar, televizyondan ve kitaplardangördükleri kadar›yla Türkiye’yi takip etmeyeçal›fl›yorlar.Zaten köy de “La Turchia” olarakan›l›yor.Bu kadar da de¤il. Moenal›lar,kahraman olarak gördükleri yeniçerian›s›na, her y›l›n a¤ustos ay›nda birTürk festivali düzenliyorlar. Belediyebaflkan›, padiflah oluyor, herkesOsmanl› k›yafetlerine bürünüyor. B›y›kyap›yorlar, fes giyiyorlar, kendi diktikleriay y›ld›zl› bayraklar› evlerinetak›yorlar. Yeniçerinin büstününbulundu¤u meydanda düzenlenenfestival, iki gün sürüyor.En büyük istekleri bir mehter tak›m›n›görmek olan Moenal›lar, Türk örf veadetlerini öyle benimsemifller ki k›zistemeye giden aileler bafll›k paras›bile veriyor. Bunun ad›na da “töre”diyorlar. Moenal›lar, Türkiye ile dahayak›n iliflki kurma konusunda çokistekliler. Bunu, Moena BelediyeBaflkan› Riccardo Franceschetti fluflekilde ifade ediyor: "Il Turco'yadayanan geçmiflimize iliflkin kesin birfley söyleyemeyiz, çünkü bu konudayap›lm›fl bilimsel bir çal›flma yok. Dedelerimizinbabalar›m›za anlatt›¤› Il Turco efsanesini bizler deçocuklar›m›za inançla aktar›yoruz. Türkler gelipburadaki küçük Türkiye'yi görmeli. Kabul etmeliyizki aram›zda çok güçlü bir ba¤ var.”15


FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 17LIFEYetkili sat›c›larCengiz DünyaDünya Is›tma5 y›ll›k yetkili sat›c›“Kaliteyi uygun flartlarda piyasayasüren firma”● 1972 do¤umluyum. Trakya Üniversitesi MeslekYüksek Okulu mezunuyum. Önce Soyak A.fi.’daçal›flt›m, ard›ndan da Baymak’agirdim. 1998’de Ferroli’denteklif ald›m ve ‹stanbul Merkez’desat›fl sorumlusu olarakgörev yapt›m. 2000’de iseFerroli’nin ‹zmir Bölge Müdürlü¤ü’nüüstlendim. Ancak ç›kankriz nedeniyle 2002’de ‹zmirBölge Müdürlü¤ü’nü kapatmakzorunda kald›k.● 2002’den beri Ege Bölgesi’ndehizmet veriyoruz.Ferroli’nin sat›fl grubunun ilk 10’u içinde biz de devaml›var›z. fiimdi yeniden bölge müdürlü¤ü aç›ld›,Ferroli de çok büyüdü.● Ferroli kaliteyi uygun flartlarla piyasaya süren,sat›fl sonras› hizmete öncelik veren bir firma. Birde tüketiciyi hiçbir zaman sorunlu bir noktada b›-rakm›yor.Piyasadaki rekabet ortam›nda yetkili sat›-c›s›n› koruyan, yard›mc› olan, spot piyasaya öncelikvermeyen bir firma ayn› zamanda. Bu da pazardaFerroli’yi çok iyi bir noktaya getiriyor. Pazarbüyük ve devaml› yenilenebilir durumda.● Emekli olduktan sonra kendime daha çok vakitay›raca¤›m. Zaten bal›k tutmay› severim. Bir teknemvar, Çeflme’ye gidip haftasonlar› bal›k tutuyoruz.Ayr›ca futbol oynar›m, kitap okumay› daseverim,1201 Sok. ‹nflaatç›lar Merkezi No: 11/1-4Yeniflehir – ‹zmirTel: 0232 433 58 11Faks: 0232 469 51 21info@dunyaisitma.com.trSalih KaraMadde Mühendislik2 y›ll›k yetkili sat›c›“Kaliteli ve güven veren ürünler”● Sakaryal›y›m, Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisli¤iBölümü mezunuyum, 29 yafl›nday›m.Spor yapmaktan ve yeni fleyler keflfetmektenhofllan›r›m.● 6 y›ld›r bu ifli yap›yorum. ‹stanbul’da Ferroli yetkilisat›c›s› olarak hizmet veren MT Mühendislik’te 4 y›lmühendis olarak çal›flt›m. 2 y›l önce ‹zmir’e yerleflerekFerroli yetkili sat›c›s› oldum.● Ferroli ürünlerinin gerçek anlamda kaliteli ve güvenveren ürünler oldu¤unu düflünüyorum. Ferroli,düzenli, müflteri odakl› çal›flan ve en önemlisi ürünarkas›nda sorunsuzservis hizmeti sunan birfirma. Reklamlar›n ço-¤almas› ve özellikle ‹zmir’deyat›r›mlar›n h›zland›r›lmas›sevindirici.● MüflterilerimizdenFerroli ile ilgili daimaolumlu tepkiler al›yoruz.Markay› tan›mayanlar ilkbaflta flüphe ile yaklaflabiliyor.Bizim kullan›möncesinde, teknik servisimizinde kullan›m sonras›nda verdi¤i hizmetler ileilgili yorumlar her zaman iyi oluyor. Tabii bu durumbizi hem sevindiriyor hem de Ferroli markas›naolan inanc›m›z› ve güvenimizi art›r›yor. Son yap›lan5 y›l garanti kampanyas› ile ciddi ad›mlarla ön planday›zart›k.● ‹flimizin en büyük art›s› müflterilerimizin cihaz kullanmasonras› bize etmifl oldu¤u teflekkür. En zoryan› ise cihaz kullanma öncesi karfl›laflt›¤›m›z flüpheciolabilen yaklafl›mlar.● Biz firma olarak sadece do¤algaz ve kombi üzerineendekslenmedik. Ayn› zamanda mühendislikalan›nda hizmet veriyoruz ve buna paralel olarakgeliflen yelpazenin her aya¤›nda bir gelecek görüyoruz.Ferroli’nin ç›karaca¤› her tür ürünle ilgiliçal›flabiliriz.Yal› Mah. 644013 Sok. No: 20/1C Karfl›yaka-‹zmirTel: 0232 336 35 53Faks: 0232 336 35 84e-mail: maddemuhendislik@hotmail.com16


FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 18YetkiliservisRaflit K›l›çYTG Mühendislik5 y›ll›k yetkili sat›c›“Bölgede ifli bir ifl kapasitesi var● 36 yafl›nday›m ve ortaokul mezunuyum. Diyebilirimki hayat›mda çal›flmaktan baflka bir fley yok.Çok severim çal›flmay›. Uzun zaman sanayi sektöründeçal›flt›m, fabrikalarda iflçilik yapt›m, tornatesviyedeuzmanlaflt›m. Kardeflim Bayram K›l›ç isekombi sektöründeydi. 5y›l önce kombi sektöründekendi iflyerimizi açmayakarar verdik.● Piyasada araflt›rmayapt›k. Ferroli’nin hemürünleri çok kaliteliydihem de koflullar› uygundu.Bu nedenle ‹stanbulMerkez’i arad›k ve yetkilisat›c›l›k için baflvurumuzuilettik, gelip görüfltüler veanlaflt›k. Mekanik tesisatifllerinin yan› s›ra dekorasyonalan›nda da faaliyet gösteriyoruz.● Müflteriler, yetkili sat›c›lar›n ürünleri tan›tmas›ylabilgileniyor ve ürünlere ilgi duyuyorlar. Ferroli ürünleribence çok güzel. Özellikle Domicompact vebileflik eflanjör teknolojisi bizi çok etkiledi. Is› verimiyönünden iyi oldu¤unu düflünüyoruz. Zaten ençok Domicompact kombi sat›yoruz. Cihazlar›n 5 y›lgarantili olmas› da, tercih sebebi oluyor. Ferroli bukampanyayla di¤er markalardan daha öne ç›kt›.● Tüm ifllemler bittikten sonra müflterilerimizin gönülrahatl›¤›yla ›s›nd›¤›n› ve bunun bizim taraf›m›zdansa¤land›¤›n› bilmek, iflimizin en güzel yan›. ‹fllerinbazen çok yo¤unlaflmas› y›prat›c› olabiliyor amaasl›nda bu iyi bir fley tabii. Ege Bölge Müdürlü-¤ü’nün kurulmas›n› sevinçle karfl›lad›k. Bu bölgedeiyi bir ifl kapasitesi var, 2008’de de çok iyi olaca¤›-na inan›yoruz.Zafer Cad. No: 22 Bornova – ‹zmirTel: 0232 342 56 64Faks: 0232 342 56 64e-mail: ytg_muhendislik@hotmail.comAlper fiahinCan Teknik10 y›ll›k teknik servis“Gelece¤in ifl kolu”● Bu mesle¤i 26 y›ld›ryap›yorum. ‹lk olarak beyazeflya sektöründe çal›flt›m. Sonra kombi sektörünegeçtim. Çal›flt›¤›m firma Ferroli’ye sat›fl ve servishizmeti veriyordu. Sat›fl k›sm›n›n iflleri yo¤unlafl›nca,firma, servis hizmeti vermekten vazgeçti. Ozamanki müdürümüz Sebahattin Sayg›n “servisolarak devam etmemi” tavsiye etti. Ben de bu tavsiyeyidinledim, iyi ki de öyle yapm›fl›m. 10 y›l› aflk›nbir süredir Ferroli’nin ‹zmir’deki servisiyim.● Ferroli cihazlar› gerçekten kullan›lmaya de¤er üsts›n›f cihazlar. Bizim firmam›z tart›flmas›z önde. FerroliAr-Ge’ye, e¤itime ve flirket olarak kendisini gelifltirmeyede çok önem veriyor.● Nisan ay›nda Ege Bölge Müdürlü¤ü’nün kurulmas›ve yay›nlanan reklamlar sayesinde Ferroli ismi insanlar›nbelle¤ine kaz›nmaya bafllad›. Ald›¤›m›z tepkilerçok olumlu.● Müflteri memnuniyetini sa¤lamay›, insanlar›n sorunlar›n›çözmeyi çok mutluluk verici buluyorum.Ama bazen çok yüksek yerlerde çal›flmak vememnun edilmesi zor müflterilere hizmet vermeky›prat›c› olabiliyor. Ferroli’den ald›¤›m›z gerek meslekigerekse iletiflim alanlar›ndaki e¤itimler sayesindebu sorunlar› da afl›yoruz.● Bu sektör, gelece¤in ifl kolu. Küresel ›s›nma veçevre kirlili¤ini de düflünürsek, vazgeçilmez cihazlarlailgileniyoruz. Ferroli’nin teknolojimizini daha daileriye tafl›yaca¤›na olan inanc›m tam.● 1966 do¤umluyum ve ortaokul mezunuyum. Enbüyük hobim bal›k tutmak. Do¤ada gezmekten dekeyif al›r›m. Bir zamanlar otomobil sporlar›yla u¤raflm›flt›m.14. Sok. 87/A Esentepe – ‹zmirTel: 0232 247 71 24 Faks: 0232 248 17 41ferroli35@mynet.comFerroli yetkili sat›c›s› veyayetkili servisi iseniz veFerroli Life’da yer almak istiyorsan›zhaberlerinizi bekliyoruz.info@leayayincilik.comSa¤lam Fikir Sok. Esen Palas Apt.No: 2 B Daire: 5 Esentepe/‹stanbulTel: 212 266 10 08Faks: 212 356 55 1417


FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 19LIFEBulmaca12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191234567891011Soldan sa¤a:1. Felsefede bilinemezcilik. Bir müzik aleti. Us. 2. Protaktinyum elementinin simgesi. Matematikte ondal›k. Bütün insanl›¤› ilgilendiren,cihanflümul. 3. S›cak ülkelerde yetiflen bir a¤ac›n tatl› meyvesi. Litvanya’n›n internette kod harfleri. Bir cetvel türü.Efsane Britanya Kral› Arthur’un büyücüsü. 4. Kedigillerden bir hayvan. Tarihsel de¤eri olan eski eflya. Orta boy. Eski M›-s›r inan›fl›nda insan›n görünmeyen bedeni. 5. Tespih bafl›. Saklambaç oyununa özgü bir söz. Galeta unuyla yap›lan k›zartmatürü. 6. Elekten geçirme. Baharat dükkân›. Çocuklara uyumalar› için söylenen türkü. 7. Piston. Tanr›tan›maz. Alev, yalaz.8. Türk Telekom’un k›saltmas›. Parlak olmayan. Argoda kötü, sevimsiz. 9. Yuva. Sayg›l›, incelikli davran›fl, zarafet. Hofllan›lmayanfleyler veya insanlar için kullan›lan sövgü sözü. 10. Mecazi: Ülke. Eski dilde su. ‹drarla d›flar› at›lan azotlu madde.11. Konuk a¤›rlama. Araçlarla kapal› yerde hava ak›m›n› sa¤lama ifllemi.Yukar›dan afla¤›:1. Bir K›z›lderili kabilesi. Mesaj. 2. Savaflta ele geçirilen mal. Çin tavas›. 3. Tembellik. Halkla iliflkilerin genel kullan›mdaki ‹ngilizcek›saltmas›. 4. Arkeolojide süsleme, bezeme. Eski M›s›r’da bir tanr›. 5. Cariye, kad›n köle. Ün, flan. 6. Kayg›, gam. Nan.7. Yap›lacak fley; meslek. Almanya’da kullan›lan Nazizm k›slatmas›. Yetmeyen. 8. Güreflte bir bast›rma oyunu (‹talyanca).Tayin. 9. Ba¤lant›. Y›lan›n eski derisi. 10. Tekrarl› konuflma bozuklu¤u olan, kekeç. 11. Ticaret mal›. Borazan›n tiz sesi. Evtekstilinde kullan›lan çok ince gözenekli dokuma. 12. Bir ba¤laç. Ücrette indirim veya muafiyet belgesi. Radyum elementininsimgesi. 13. Tümör. Bir ay. Yasaklama. 14. Sa¤lama, tedarik etme. Kuzu sesi. 15. Sebep. Eksinin karfl›t›, pozitif. 16. Ça¤dafl.Al›nm›fl bir fleyi geri verme. 17. Mecazi: Ç›plak (do¤a). ‹fade. 18. Ne so¤uk ne s›cak. ‹çinde çok say›da taneler bulunanbir meyve. 19. Haddi olmayarak, önemsiz olarak.ÖDÜL:SMILEKLIMA 9000Bulmacay› çözüp afla¤›dakifaks numaras›na gönderen ilkFerroli yetkili sat›c›s› veya yetkiliservisi bir adet Smile Klima9000 kazanacak.Faks: 0212 356 55 14Geçen say›n›n çözümüGeçen say›n›n kazanan›Malatya Serhan Mühendislik’tenSerkan Sar›han oldu.18


FERLIFEkas 1/8/08 12:21 PM Page 20Bas›nda FerroliYeni NesilReferansCumhuriyet‹nflaat Dünyas›Kayseri HakimiyetAkflamStarYap› MalzemePH Parakende HaberSabah19

More magazines by this user
Similar magazines