Fon Ä°zahname - BNP Paribas Cardif Emeklilik

bnpparibascardif.com.tr

Fon Ä°zahname - BNP Paribas Cardif Emeklilik

Kayda alma belgesi tarihi : 29.04.2013Kayıt Belge No: EYF.213/310Kayıt Nedeni: Ġlk Kayda AlmaBNP PARIBAS CARDIF EMEKLĠLĠK A.ġ.ALTIN EMEKLĠLĠK YATIRIM FONUĠZAHNAMESĠBU ĠZAHNAME EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMAYÜKÜMLÜLÜKLERĠ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BĠR BELGE OLUP, EMEKLĠLĠKġĠRKETĠNĠN MERKEZĠ, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERĠ, ġUBELERĠ, TEMSĠLCĠLĠKLERĠ VEĠNTERNET SĠTESĠNDE GÜNCELLENMĠġ OLARAK KATILIMCILARIN ĠNCELEMESĠNESUNULMAK VE KATILIMCININ TALEP ETMESĠ HALĠNDE ÜCRETSĠZ OLARAKKENDĠLERĠNE VERĠLMEK ÜZERE YETERLĠ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.ĠZAHNAME ĠLE AÇIKLANAN KONULARDA ORTAYA ÇIKAN DEĞĠġĠKLĠKLER VEYENĠ HUSUSLAR, EMEKLĠLĠK ġĠRKETĠ TARAFINDAN SERMAYE PĠYASASIKURULUNA BĠLDĠRĠLMEK ZORUNDADIR. DEĞĠġĠKLĠKLER VE YENĠ HUSUSLAR,KURULUN ONAYI ALINMADAN ĠZAHNAMEDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILARAKKATILIMCILARA AÇIKLANAMAZ VE UYGULAMAYA KONULAMAZ. KURULDAN ONAYALINDIKTAN SONRA ĠZAHNAMEDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER ONAY TARĠHĠNDENĠTĠBAREN ALTI Ġġ GÜNÜ ĠÇĠNDE TĠCARET SĠCĠLĠNE TESCĠL VE TÜRKĠYE TĠCARETSĠCĠLĠ GAZETESĠ’NDE ĠLAN EDĠLĠR.ĠZAHNAMEDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER TĠCARET SĠCĠLĠNE TESCĠL VE TÜRKĠYETĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ’NDE ĠLANI MÜTEAKĠP BU ĠZAHNAMENĠN EKĠ HALĠNEGETĠRĠLĠR. HER YILIN OCAK AYI ĠTĠBARĠYLE ĠZAHNAME DEĞĠġĠKLĠKLERĠTEKRAR TESCĠL ETTĠRĠLMEKSĠZĠN TEK BĠR METĠN HALĠNE GETĠRĠLEREKTASARRUF SAHĠPLERĠNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.1


BÖLÜM A : GENEL ESASLARI. Ġzahnamenin Amacı ve KapsamıBu izahname 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım SistemiKanununun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleĢmesi çerçevesinde alınan vekatılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılmasıve inançlı mülkiyet esaslarına göre iĢletilmesi amacıyla BNP Paribas CardifEmeklilik A.ġ. tarafından kurulan BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ. AltınEmeklilik Yatırım Fonu paylarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydaalınmasına iliĢkin olarak düzenlenmiĢ olup, katılımcıların fonun yatırım amaçları,stratejileri ve riskleri ile ilgili konularda bilgilendirilmelerine yönelik olarakhazırlanmıĢtır.Fon paylarının kayda alınması Fon'a ve fon paylarına resmi teminat verilmesiĢeklinde yorumlanamaz ve reklam amacıyla kullanılamaz.II. TanımlarBu izahnamede BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ. “ġĠRKET”, TEB PortföyYönetimi A.ġ. “PORTFÖY YÖNETĠCĠSĠ”, Ġstanbul Takas ve Saklama Bankası A.ġ.,“SAKLAYICI KURULUġ”, BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ. Altın Emeklilik YatırımFonu “FON”, Sermaye Piyasası Kurulu “KURUL”, 4632 sayılı Bireysel EmeklilikTasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu “KANUN”, Sermaye Piyasası Kurulu “KURUL”,4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu “KANUN”,Sermaye Piyasası Kurulu’nun Emeklilik Yatırım Fonlarının KuruluĢ ve FaaliyetlerineĠliĢkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ek ve değiĢiklikleri “YÖNETMELĠK”, KamuyuAydınlatma Platformu “KAP” olarak ifade edilecektir.BÖLÜM B: FON ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER :I.Tanıtıcı Bilgiler1. GENEL BĠLGĠLER :Fon’un UnvanıFon’un TürüFon’un ĠĢletme AdıFon Tutarı ve Pay SayısıAvans TutarıBNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ. Altın Emeklilik Yatırım FonuKıymetli Madenler FonuBNP Paribas Cardif Altın Fon1.000.000.000 (birmilyar) TLve 100.000.000.000 (yüzmilyar) pay200.000 (ikiyüzbin) TL2


2.FONUN KURULUġUNA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER :TARĠHNOKuruluĢa ĠliĢkin Kurul Kararı 14/03/2013 9/310KuruluĢa ĠliĢkin Kurul Ġzni 28/03/2013 279Fon Ġçtüzüğü Tescili 03/04/2013 40137Fon Ġçtüzüğü’nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde Ġlanı 11/04/2013 8298II.Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara veFon Portföyüne ĠliĢkin Bilgiler1. Fonun Yatırım StratejisiFon portföyünün asgari %80’i devamlı olarak olarak altın ve altına dayalıfinansal araçlar ile değerlendirilecektir. Fon, altın fiyatlarında oluĢacak değiĢimleriyatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Altına ve değerlimadenlere yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelirakımı yaratmayı hedeflemektedir.Fonun karĢılaĢtırma ölçütü %99 KYD Altın Fiyat (Agırlıklı Ortalama) Endeksi +%1 KYD Gösterge Mevduat TL endekstir. Yatırım stratejisi bant aralığı da Altınve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları %80 -%100, Vadeli Katılım BankasıKatılma Hesapları %0 - %20 olarak belirlenmiĢtir.2. Muhtemel RisklerFon portföyü ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı finansal araçlara yatırımyapacaktır. Fon yönetiminde yüksek oranda piyasa riski taĢınmaktadır. FonuntaĢıdığı risk fonun yatırım yaptığı altın veya altına dayalı enstrümanlarda yaĢanacakfiyat dalgalanmaları ile orantılıdır.Altın fiyatlarındaki değiĢimler, fonun getirisini etkilemektedir. Altınfiyatları(USD/ONS) yükseldiği ve Türk Lira’sı ABD Dolarına karĢı değer kaybettiğidönemlerde fon fiyatı olumlu etkilenmekte, altın ons fiyatında yaĢanan gerilemelerve Türk Lirası’nın ABD doları karĢısında değer kazanması durumunda fon fiyatıolumsuz etkilenmektedir. Fon, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasasıaraçlarına yatırım yapmakla birlikte likidite yönetimi için limitleri dahilinde KatılımHesapları ile kira sertifikalarına yatırım yapabilecektir.Piyasa Riski: Yatırımcıların beklentilerindeki değiĢmelerden dolayı menkulkıymetlerin fiyatlarında değiĢmelerin ortaya çıkması ile zarar oluĢmasıdır.Likidite riski: Portföyde alıĢ veya satıĢ yapılmak istendiğinde piyasanın derinliğininaz olması nedeniyle yeterli alıcı ve satıcının bulunamaması riskidir.3


Kur Riski: Döviz kurlarında meydana gelen değiĢmelerin yarattığı belirsizliktenkaynaklanan zarar olasılıdır.Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla fiziki altın yatırımları dıĢındavadeli piyasalarda altına dayalı türev ürünle, borsa yatırım fonları, katılım hesaplarıve kira sertifikaları ile likidite riski asgariye indirilmektedir.3. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası AraçlarıVARLIK TÜRÜAltın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları(TL/Döviz)ĠÇTÜZÜĞE GÖREEN AZ %ĠÇTÜZÜĞE GÖREEN ÇOK %80 100Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu 0 20Vadeli Katılma Hesabı(TL/Döviz) 0 20Kira sertifikaları (TL/Döviz) 0 20Fonun yönetiminde bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklarailiĢkin olarak oranlara ek olarak, Yönetmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyendiğer portföy sınırlamaları da dikkate alınır.Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırımstratejisine uygun olacak Ģekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türevaraçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aĢamaz.Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleĢme çerçevesindeTürkiye’de kurulu borsalarda portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerininen fazla %50’si tutarındaki kıymetli madenleri ödünç verebilir. Ayrıca, piyasadagerçekleĢen ödünç iĢlemleri karĢılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzereçıkarılan sertifikaları aynı oranda portföye alabilir ve portföyünde bulunansertifikaları piyasada satarak portföyden çıkarabilir. Kıymetli maden ödünç iĢlemleriile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım iĢlemleri söz konusu piyasadakiiĢlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.4. Fonun Harcamalarına ĠliĢkin BilgilerII. 4. Fonun Harcamalarına ĠliĢkin BilgilerII.4.1. Fon Malvarlığından Yapılabilecek HarcamalarFon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili ġirket’e ödenecek foniĢletim gideri ve aĢağıda belirtilenler dıĢında harcama yapılamaz.a) Fonun kuruluĢunu müteakip mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilangiderleri,b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlısigorta ücretleri,c) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,4


ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler,d) Alınan kredilerin faizi,e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar,f) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,g) Bağımsız denetim kuruluĢlarına ödenen denetim ücreti,ğ) KAP hizmet bedeli,h) Kurul kayda alma ücreti,ı) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasarayici üzerinde harcama yapılamaz.Fon kuruluĢ giderleri ġirket tarafından karĢılanır.II.4.2. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Fon ĠĢletim Gideri KesintisiHakkında BilgilerFon’dan karĢılanan toplam giderlerin (fon iĢletim gideri kesintisi dahil) üstsınırı fon net varlık değerinin yıllık %1,91’i (yüzde birvirgüldoksanbir) olarakuygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalınsadahi, II.4.1 bölümünde belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gidertahakkuk ettirilmeyecektir.Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'atahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karĢılığı ile sınırlı olarak,ġirket’e, fon net varlık değerinin günlük %0,00525'sından (yüzbindebeĢvirgülyirmibeĢ) [yıllık yaklaĢık %1,83 (yüzdebirvirgülseksenüç)] oluĢan bir foniĢletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir haftaiçinde ġirket’e ödenir.Her takvim yılının son iĢgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplamgider kesintisi oranının aĢılıp aĢılmadığı, ilgili yıl için hesaplanan günlük ortalamafon net varlık değeri esas alınarak, ġirket tarafından kontrol edilir. Yapılan kontroldeiçtüzükte belirlenen oranın aĢıldığının tespiti halinde aĢan tutar ilgili dönemi takipeden 5 iĢ günü içinde ġirket tarafından fona iade edilir. Fonun paylarının ilk defahalka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkrada belirtilenkontroller fon paylarının satıĢa sunulmuĢ olduğu günler dikkate alınarak yapılır.Fon içtüzüğünde belirlenen azami fon toplam gider kesintisi oranı ve takvimyılının bitiminde gerçekleĢen fon toplam gider kesintisi oranı ile varsa iade tutarıilgili dönemin bitimini takip eden 6 iĢ günü içinde KAP’ta ilan edilir.Portföy yöneticisinin ilgili fonun toplam giderlerinden aldığı payın tutarı veoranı ile Kurulca belirlenen formatta düzenlenen fon toplam gideri kesintisinindağılımı takvim yılının bitimini takip eden 6 iĢ günü içinde KAP’ta ilan edilir.5


BÖLÜM C : EMEKLĠLĠK ġĠRKETĠ ĠLE PORTFÖY YÖNETĠMĠ VESAKLAMA HĠZMETĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLERI. Emeklilik ġirketi ile Ġlgili Bilgiler :BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ. fon kurucusu olarak riskin dağıtılması veinançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacakĢekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ.’ne iliĢkin bilgiler aĢağıda verilmiĢtir :a) KuruluĢ Ġzin Tarihi ve No : 17/01/2003b) Faaliyet Ġzin Tarihi ve No : 26/08/2003c) Merkez Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi No:57 Fındıklı 34427 Ġstanbuld) Telefon No : 0212 319 32 00e) Faks No : 0212 252 42 72f) E-Posta : info@cardif.com.trg) Internet Adresi : www.bnpparibas.com.trBölge temsilciliklerin adresleri aĢağıda yer almaktadır:BölgeTemsilciliğiAkdenizÇukurovaMarmaraEgeGüney AnadoluAnadolu 1Anadolu 2Adres Telefon FaxMehmetçik Mah. Aspendos BulvarıNo:81 MuratpaĢa/AntalyaÇınarlı Mah. Atatürk Cd. Ġdeal PlazaNo:15/6 Seyhan/AdanaDoğanbey Mah. Fevzi Çakmak Cad.Berk 2 Plaza No 52/B K:9Osmangazi/Bursaġair EĢref Bulvarı No:23/A ÇankayaĠzmirMücahitler Mah. Gazi Muhtar PaĢaBulvarı Teymur Plaza Kat:5ġahinbey/GaziantepMühürdar Cad. No:28 Kat:2Kadıköy / ĠstanbulAnkara Cad. ġimĢek Han. No:82Kartal/ĠstanbulAnkara Turan GüneĢ Bulvarı No:17 K:2Çankaya/AnkaraAvrupa 1Avrupa 2TrakyaKaradenizCumhuriyet Cad. No:123 Kat:2Harbiye/ĠstanbulCumhuriyet Cad. No:123 Kat:1Harbiye/ĠstanbulYeĢilköy Havalimanı KavĢağı DünyaTicaret Merkezi EGS Blokları B2 KatBlok Kat:11 B Bakırköy/ĠstanbulKemerkaya Mah. Kunduracılar Cad.No: 74 Kat: 1 TRABZON0242 312 85 92 0242 312 78 620322 459 15 32 0322 459 17 080224 224 14 68 0224 224 14 650 232 425 74 66 0232 425 73 680342 324 33 02 (342) 324 22 730216 349 77 15 0216 418 50 950216 517 27 890312 419 45 39 0312 425 71 490212 296 40 76 0212 296 40 860212 296 40 94 (212) 246 78 190212 465 34 66 0212 465 35 810462 321 83 59 0462 321 09 516


II. Portföy Yönetim Hizmeti :Fon portföyünün yönetilmesi konusunda TEB Portföy Yönetimi A.ġ’ndenportföy yönetim hizmeti alınır ve fon portföyü emeklilik Ģirketi ile portföy yöneticisiarasında yapılan portföy yönetim sözleĢmesi çerçevesinde yönetilir.Portföy yöneticisine iliĢkin bilgiler aĢağıda verilmiĢtir :a-KuruluĢ Ġzin Tarihi ve No:2 Kasım 1999 – 428025 (Sicil No)b-Faaliyet Yetki Belgesi Tarihi ve No:3 Ocak 2000 tarih ve PYġ/PY-8/3c-Merkez Adresid-Telefon No :(212) 376 63 00:Gayrettepe Mahallesi Yener SokakNo:1Kat:9 34353 BeĢiktaĢ/ĠSTANBULe-Faks No :(212) 211 63 83f-E-Posta: pys@teb.com.trSözleĢmenin konusu, Fon’un ġirket adına yönetici tarafından yönetilmesineiliĢkin ilkelerin belirlenip tarafların karĢılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinindüzenlenmesidir. Yönetici, Fon portföyünü Kanun, Yönetmelik ve Fon içtüzükhükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür.Portföy Yönetim SözleĢmesi ile Kurucu, Emeklilik Fonu ile ilgili, aksinibelirtmediği takdirde Portföy Yönetim ġirketi’ne yurtiçi borsalarda izahnamede sınırlıolmak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracı almaya ve satmaya bunlara iliĢkinkupon, temettü ve anaparaları tahsil etmeye, sermaye arttırımına iliĢkin haklarıkullanmaya ve bu sözleĢmede belirtilen diğer iĢlemleri önceden teyit alınmasınagerek kalmaksızın yapmaya vekalet verdiğini kabul ve beyan eder.Portföy yönetim Ģirketi, herhangi bir Ģekilde kendisine çıkar sağlamak üzereEmeklilik Fonu’nun portföyünde bulunan sermaye piyasası araçlarının alım satımınıyapamaz ve Emeklilik Fonu hesabına verilecek emirlerde gerekli özen ve basiretigösterir.Her ay sonunu izleyen ilk hafta içinde Kurucu’ya ödenen fon iĢletim giderikesintisi; portföy yönetim sözleĢmesine istinaden Kurucu ile Portföy Yönetim ġirketiarasında paylaĢılır.Fon’un yönetiminde yabancı portföy yöneticilerinden hizmet alınmayacaktır.AĢağıdaki tabloda portföy yönetim Ģirketinde fonun yönetimi ile görevli olacakpersonelin ünvanları, görevleri ve tecrübelerine iliĢkin bilgiler bulunmaktadır.7


PortföyYöneticilerininAdı /SoyadıEmrah HadiTercanTansel KutluYılmazMahmut BurakÖztunçÖzlem KaragözHüseyin EnverGürsoyGöreviPortföyYöneticisiPortföyYöneticisiPortföyYöneticisiPortföyYöneticisiPortföyYöneticisiSon 5 Yılda Yaptığı ĠĢler(Yıl-ġirket-Mevki)2004- TEB Portföy Yönetimi A.ġ.Yatırım Fonları, Direktor2001-2004 ABN AMRO Portföy Yönetimi,Sabit Kıymetler Bölümü,Kıdemli Fon Yoneticisi1999-2001 TEB Portföy Yönetimi A.ġ. FonYoneticisi1996-1999 Pamukbank T.A.ġ KurumsalFinansman1991-1993 Cooper and Lybrand DanıĢmanYardımcısı2006- TEB Portföy Yönetimi A.ġ./ FonYöneticisi2005-2006 Finans Yatırım A.ġ. / Trader2000-2005 Finans Yatırım A.ġ. / YatırımUzmanı1998-2000.Öncü Men. Değ. A.ġ./ B.Köy ġb.Müdürü1997-1998 Öncü Men. Değ. A.ġ./ K.Köy ġb.Müdürü1994-1996 Öncü Men. Değ. A.ġ./ YatırımUzmanıEylül 2009 TEB Portföy Yönetimi A.ġ.,Direktör, Hisse Senedi Yönetimi2005-2009 TEB Portföy Yönetimi A.ġ KıdemliFon Yöneticisi / Portföy Yöneticisi2000-2005 TEB Portföy Yönetimi A.ġ FonYöneticisi1998-2000 TEB Ekonomi AraĢtırmalarıA.ġ.Hisse Senedi Analisti1997-1998 Akbank T.A.ġ.UluslararasıBankacılık Yetkilisi1994-1996 Yatırımbank A.ġ.,Hisse SenediAnalisti2012- TEB Portföy Yönetimi A.ġ.Yatırım Fonları, Fon Yoneticisi2007-2012 Ak Portföy Yönetimi A.ġ. YatırımFonları, Fon Yoneticisi2005-2007 Garanti Portföy Yönetimi A.ġ.Yatırım Fonları, Fon Yoneticisi2011- TEB Portföy Yönetimi A.ġ. FonYöneticisi2005-2011 Fortis Portföy Yönetimi A.ġ. FonYöneticisi1998-2005 Fortis Portföy Yönetimi A.ġ. HisseSenedi Fon Yöneticisi1995-1998 DıĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.Hisse Senedi Broker1991-1995 DıĢbank A.ġ.Hisse Senedi DealerSermayePiyasasıTecrübesi(Yıl)2121168218


III. Saklama Hizmeti :1. Saklama HizmetiSaklama hizmeti verecek saklayıcı kuruluĢ ĠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMABANKASI A.ġ.’dir. Türkiye’de Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para vesermaye piyasası araçları ile diğer varlık fon adına Ġstanbul Takas ve SaklamaBankası A.ġ. nezdinde saklanır. Takasbank ile ilgili irtibat bilgileri aĢağıdaverilmektedir.a)Merkez Adresi:ġiĢli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi, No:6 34381 ġiĢliĠstanbul Türkiyeb)Telefon No :(212) 315 25 25c)Faks No :(212) 315 25 26d)E-Postae)Internet Adresi:bilgi@takasbank.com.tr:www.takasbank.com.tr2. Katılımcıların Saklama Hesaplarına ĠliĢkin BilgilerBireysel emeklilik sistemi katılımcıları Takasbank sesli yanıt sistemi olan“ALOTAKAS (212)315 22 22” vasıtasıyla aĢağıdaki bilgileri öğrenebilecekler veyafaks yoluyla ekstre alabileceklerdir;Fon UnvanıFon Pay AdetleriFon Birim FiyatlarıToplam Portföy DeğerleriEmeklilik Ģirketi tarafından hesap açılıĢında katılımcılara ALOTAKAS eriĢimĢifresi verilecektir. Daha önce hisse senedi almıĢ olan katılımcıların önceki Ģifrelerinikullanmaları da mümkün olacaktır.Ayrıca bu bilgilere hem BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ. hem de ĠSTANBULTAKAS VE SAKLAMA BANKSI A.ġ. internet siteleri aracılığıyla da eriĢilebilecektir.BÖLÜM D : FONUN ORGANĠZASYON YAPISI HAKKINDA BĠLGĠLER:I. Fon Kurulu ÜyeleriFon KuruluÜyeleriAdı/SoyadıGöreviSon 5 Yılda Yaptığı ĠĢler(Yıl-ġirket-Mevki)SermayePiyasasıTecrübesi(Yıl)Ġzzet CemalKiĢmirFon KuruluBaĢkanı veÜyesi2011........ BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ Genel Müdür2005-2011 Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Yard.1997-2005 Türkiye Garanti Bankası A.ġ. BireyselBankacılık Proje Müdürü15CenkGünkutFon KuruluÜyesi veMüdürü2011- ....... BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ Nakit veFon Yönetimi Müdür2005-2011 Fortis Emeklilik A.ġ Nakit ve Fon YönetimiYöneticisi2004-2005 Denizbank A.ġ.Hazine Altın Bankacılığı Yönetici149


Yrd.2002-2004 Garanti Sigorta A.ġ. Nakit ve Fon YönetimiUzmanı2000-2002 Toprakbank A.ġ. Hazine, DealerEmrah HadiTercanFon KuruluÜyesi2004- TEB Portföy Yönetimi A.ġ. Yatırım Fonları,Direktor2001-2004 ABN AMRO Portföy Yönetimi, Sabit KıymetlerBölümü, Kıdemli Fon Yoneticisi1999-2001 TEB Portföy Yönetimi A.ġ. Fon Yoneticisi1996-1999 Pamukbank T.A.ġ Kurumsal Finansman1991-1993 Cooper and Lybrand DanıĢman Yardımcısı21A) Fon Kurulu üyelerinin seçilme EsaslarıKanun, Yönetmelik ve Tebliğlerde belirtilen nitelikleri taĢıyan bireylerarasından BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ.’nin Yönetim Kurul kararı ile seçilir.B) Fon kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları;a)Fon faaliyetlerinin, Ģirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarınauygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir Ģekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğüve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi,b)Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir Ģekilde tutulması,c)Fon adına yapılacak sözleĢmelerin ilgili mevzuata uygun Ģekildehazırlanması,d)Fon portföyünün mevzuata uygun Ģekilde değerlenmesi ve birim paydeğerinin doğru Ģekilde hesaplanması,e)Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması,f)Fon performansının takip edilmesi,g)Mevzuat gereği ya da Ģirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gerekeniçtüzük ve izahname değiĢikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerdeöngörülen süreler içerisinde duyurulması,h)Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun Ģekilde hazırlanması,ı)Fonun faaliyetlerine iliĢkin olarak günlük, altı aylık ve yıllık raporlarınhazırlanması,i)Yönetmeliğin Md/27 kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgilikarar alınması,j)Ġç kontrol sisteminin oluĢturulması,k)ġirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerinegetirilmesi, kapsamaktadır.C) Fon Kurulunun Toplantı ve Karar Alma Usulleri ve Toplantı SıklıklarıFon Kurulu asgari her üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunluklakarar alır. Gerekli hallerde ara dönemlerde de toplanabilir.10


D) Olağanüstü Durumlar Ġle Ġlgili Karar Alma EsaslarıSavaĢ, doğal afetler, ekonomik kriz, iletiĢim sistemlerinin çökmesi,portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerindemeydana gelebilecek arızalar, Ģirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli birbilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde,değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumdadeğerleme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurulave saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ileen seri haberleĢme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve MüsteĢarlığa bildirilmesi veKAP’ta ilan edilmesi koĢuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlarortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satımtalepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karĢılanabilir.II. Fon DenetçileriFon DenetçileriAdı /SoyadıSon 5 Yılda Yaptığı ĠĢler(Yıl-ġirket-Mevki)SermayePiyasasıTecrübesi(Yıl)Mustafa OLAM2011....... BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ.2003-2011 Fortis Emeklilik ve Hayat A.ġ. Yönetici1993-2001 Körfezbank Hazine1989-1993 T.Sınai Kalınma Bankası A.ġ. Menkul Kıymetler18Fon Denetçisi, iç kontrol görevini üstlenir ve fonun iç kontrol prosedürüdoğrultusunda tespit ve denetleme yapar, sonuçlarını ihtiva eden raporlarını yıldaen az bir kere Yönetim Kurulu’na ve Fon Kurulu’na sunar. Bu raporların da en az 5yıl süre ile saklanmasından sorumludur.Fon Denetçisi, fonun mali durumunu zayıflatacak veya olağandıĢı sonuçlardoğuracak bir durumun tespit etmesi durumunda hemen rapor hazırlamak veraporunu en kısa sürede ġirket’in Yönetim Kurulu’na sunmak ve aynı gün birörneğini Kurul’a göndermekle yükümlüdür.11


III. Fon ile Ġlgili Operasyonel ĠĢlemlerle Görevli KiĢilerFon ile ĠlgiliOperasyonelKonulardaGörevli PersonelAdı /SoyadıGöreviSon 5 Yılda Yaptığı ĠĢler(Yıl-ġirket-Mevki)SermayePiyasasıTecrübesi(Yıl)Nil COġKUNTürk EkonomiBankası A.ġ.Operasyon2011 …....... Türk Ekonomi Bankası A.ġ. –Yönetici Yardımcısı112005-2011 Fortis Bank Hazineoperasyonları UzmanCüneyt ÖZTÜRKTürk EkonomiBankası A.ġ.Operasyon2007-........Türk Ekonomi Bankası A.ġ. -Yönetici2000-2007 TEB Portföy A.ġ. - Yönetmen10Elif Bakır BAKANAYTürk EkonomiBankası A.ġ.Operasyon2007-........Türk Ekonomi Bankası A.ġ. –Yönetici Yardımcısı2005-2007 TEB Portföy A.ġ. – YönetmenYardımcısı7IV. Görev Tanımlarına ĠliĢkin BilgilerGörevOperasyonYönetmeniMuhasebe- YöneticiFon Ġç KontrolYöneticisiGörev TanımıBireysel Emeklilik Fon portföyleri adına yapılan iĢlemlerin sistem giriĢlerininyapılması, günlük fon nakit pozisyonunun hesaplanması ve Portföy YönetimiĢirketi ile mutabakat sağlanması. Takas iĢlemleri konusunda ilgili birimlerebildirimde bulunulması ve takasın gerçekleĢtirilmesi. Fon fiyatının belirlenmesive ilgili bölümlere raporlamasının yapılması.Fon hizmet birimi iĢ akıĢında yer alan muhasebe iĢlemleri ve teknik esaslarınyürütülmesinden sorumludur.BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ. Emeklilik Fonlarının Ġç Kontrol Prosedüründeyer alan kontrollerin gerçekleĢtirilmesi.V. Fonun Organizasyonunda Yer Alan KiĢiler ile Fon ile Ġlgili KiĢi veKuruluĢlar Arasındaki ĠliĢkilerFon personeli, fon kurulu üyeleri ve fon denetçisi ile, emeklilik Ģirketi ya daportföy yönetim Ģirketinin ve bunların yöneticileri ile çalıĢanları arasında istihdam,sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir iliĢki bulunmadığı gibi; eĢdahil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımlık bulunmamaktadır.12


BÖLÜM E : BAĞIMSIZ DENETĠM ġĠRKETĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLERBAĞIMSIZ DENETĠM ġĠRKETĠ HAKKINDA BĠLGĠLERa. Unvanı :DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci MaliMüĢavirlik A.ġ. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)b. Merkez Adresi :Sun Plaza Maslak Mah.Bilim Sokak No:34398 ġiĢliĠstanbul Turkiyec. Telefon No :212 366 60 00d. Faks No :212 366 60 10e. E-Posta :f. Internet Adresi :www.deloitte.com.trBÖLÜM F : FON PAYLARININ DEĞERĠNĠN TESPĠTĠFon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi Ģartıylakatılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlıkdeğerinin dolaĢımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Pay sayısınınhesaplanmasında küsurat iĢlemlerinin söz konusu olması halinde, üç basamağakadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır.Net varlık değerinin ve pay fiyatının belirlenmesinde kullanılan değerlemeesasları;1.Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsindenvarlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz satıĢ kuru ile çarpılması suretiylebulunur.2.AlıĢ tarihinden baĢlamak üzere portföydeki varlıklardan;2.1.Borsada iĢlem gören varlıklar değerleme gününde iligi borsalarda oluĢanen son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. KapanıĢ seansıuygulaması bulunan piyasalarda iĢlem gören varlıkların değerlemesinde kapanıĢfiyatı kullanılır.2.2.Portföyde yer alan altın, değerleme gününde Borsa Ġstanbul’da oluĢanUSD/Ons ağırlıklı ortalama fiyatıyla aynı gün Türkiye Cumhuriyet MerkezBankasınca belirlenen döviz alıĢ kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.2.3.Portföyde yer alan yabancı para birimine dayalı para ve sermaye piyasasıaraçları, değerleme günü itibariyla oluĢan en son fiyatlarının ilgili oldukları yabancıparanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alıĢ kuru ile çarpılması suretiyledeğerlenir.13


2.4. Borsada iĢlem gören vadeli iĢlem sözleĢmeleri değerleme günündeoluĢan uzlaĢma fiyatı ile değerlenir.3.Portföye alınan Katılım Bankası Hesapları vadelerine kadar Katılım Bankalarınınbelirlediği gelir rakamları ile değerlenir.4.Fon portföyünde bulunan yatırım fonu katılma belgeleri hergün itibarıyle kurucusutarafından açıklanan o güne ait iĢlem fiyatı ile değerlenir.5. Yukarıda belirtilenler dıĢında kalan para ve sermaye piyasası araçları ileiĢlemlerin ve dıĢ borçlanma araçlarının değerlemesine iliĢkin esaslar piyasa fiyatınıen doğru yansıtacak Ģekilde fon kurulu tarafından belirlenerek yazılı karara bağlanır.Pay fiyatının hesaplanma ve katılımcılara duyurulma esaslarıFonun pay değeri, net varlık değerinin dolaĢımdaki pay sayısına bölünmesiyleelde edilir. Pay sayısının hesaplanmasında küsurat iĢlemlerinin söz konusu olmasıhalinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır vemüteakip iĢgünü BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ. internet sitesi(www.bnpparibas.com.tr) ve müĢteri iletiĢim merkezi (0212 444 43 23) aracılığı ileduyurulur. Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi Ģartıylakatılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır.SavaĢ, doğal afetler, ekonomik kriz, iletiĢim sistemlerinin çökmesi,portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerindemeydana gelebilecek arızalar, Ģirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli birbilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde,değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumdadeğerleme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurulave saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ileen seri haberleĢme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve MüsteĢarlığa bildirilmek veKAP’ta ilan edilmek koĢuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlarortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satımtalepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karĢılanabilir.Payların alım-satımı ile ilgili esaslar;Alım Talimatları:Ġlgili piyasaların açık olduğu günlerde yatırımcıların saat12.00’ye kadarverdikleri fon payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamadabulunacak fon pay fiyatı üzerinden izleyen ilk iĢ günü yerine getirilir. Saat 12.00’densonra iletilen talimatlar ilk fon pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiĢ olarak14


kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan fon pay fiyatı üzerinden talimatınverilmesini takip eden ikinci iĢ günü getirilir.Ġlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, ilgili piyasanın açıkolduğu iĢgünü saat 12.00’a kadar iletilmiĢ olarak kabul edilir ve izleyen ilk iĢgününde yukarıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir.Her iki süreçte de katkı payı ödemesi katılımcının dahil olduğu plandaki fonkarmasında yer alan fonlara yönlendirilene kadar emanet likit karma fondanemalandırılır.Satım Talimatları:Ġlgili piyasaların açık olduğu günlerde yatırımcıların saat 12.00’a kadarverdikleri fon payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamadabulunacak fon pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iĢ günü yerinegetirilir. Saat 12.00’den sonra iletilen talimatlar ilk fon pay fiyatı hesaplamasındansonra verilmiĢ olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan fon pay fiyatıüzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iĢ günü yerine getirilir.Ġlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, ilgili piyasanın açıkolduğu iĢgünü saat 12.00’a kadar iletilmiĢ olarak kabul edilir ve izleyen ilkiĢgününde yukarıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir.Emeklilik yatırım fonları satılırken ileri fiyat uygulamasına da baĢvurulmaktadır.Bu doğrultuda, satıĢ talimatı verildikten sonraki farklı günlerde satıĢı gerçekleĢecekfonların olması durumunda, fonların satıĢı, en son satılabilecek fona göregerçekleĢtirilir.Yatırımcı yılda dört defadan fazla olmamak üzere dahil olduğu emeklilikplanını ve altı defadan fazla olmamak üzere plan içinde fon karmasını değiĢtirebilir.Yatırımcının yazılı bir talebinin olması halinde fon payları nakde dönüĢtürülerektercih ettiği yeni plana dahil olan fon karmalarına veya mevcut plandaki baĢka birfon veya fonlara aktarımı için alım talimatıyla talep yaratılır.Katılımcının, emeklilik hakkını kazanmadan sözleĢmesini sonlandıraraksistemden ayrılma talebinde bulunması halinde, Kanunun ek 1 inci maddesine görehak kazanılan devlet katkısı ve getirileri, bireysel emeklilik hesabındaki birikimleriile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin sistemden ayrılmayailiĢkin hükümleri dikkate alınarak kendisine ödenir.15


Fon Portföy ve Fon Fiyatı Hesaplamasına ĠliĢkin Örnek:(T) Günü Portföy Değer TablosuMenkul KıymetlerToplam DeğerAltın 472.503,83 (1)Katılım Bankası Hesabı 88.180,09 (3)Fon Portföy Değeri (1+2)Hazır Değerler560.683,92 (A)1,078.00 (B)Alacaklar - (C)BorçlarFon Toplam Değeri (A+B+C+D)-213,17 (D)561.548,75 (E)DolaĢımdaki Pay Sayısı56.000.000.000 (F)Birim Pay Değeri (E/F) 0,010028BÖLÜM G : FONUN VERGĠLENDĠRĠLMESĠDevlet KatkısıĠĢveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabınaödenen katkı paylarının %25’ine karĢılık gelen tutar, devlet katkısı olarak katılımcıhesabına aktarılır.Devlet katkısının hesaplanmasına ve katılımcı hesaplarına aktarımına iliĢkinhükümler Kanunun Ek/1 maddesinde ve Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet KatkısıHakkında Yönetmelik’te yer almaktadır.ĠĢverenler Tarafından Ġndirilecek Katkı TutarlarıĠĢverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen veücretle iliĢkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusuyapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin%15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aĢamaz.Emeklilik Fonunun VergilendirilmesiEmeklilik yatırım fonunun kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.Fondan Yapılacak Ödemelerin VergilendirilmesiGelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı benthükümleri uyarınca, bireysel emeklilik sözleĢmeleri dolayısıyla yapılan ödemelerdeirat tutarları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır.Bakanlar Kurulunun 12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamesinineki Kararda değiĢiklik yapan 06.09.2012 tarihli ve 2012/3571 sayılı Kararı uyarınca,29.08.2012 tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için geçerli olmak üzere, bireyselemeklilik sisteminden;16


a) 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içindekısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28.03.2001 tarihli ve4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamındabireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olankısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden %15,b) 10 yıl süreyle katkı payı ödemiĢ olmakla birlikte emeklilik hakkıkazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemeleriniçerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabınayapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarıdahil) üzerinden %10,c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiyegibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılıKanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeyekonu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden %5oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.Ġrat tutarı; hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konutoplam birikim tutarından, (varsa ertelenmiĢ giriĢ aidatı indirilmeksizin) ödenenkatkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunur.BÖLÜM H : KATILIMCILARIN HAKLARI:Fon'da oluĢan kar, fon paylarının fon içtüzüğünde ve bu izahnamede belirtilenesaslara ve Kurul düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır.Katılımcılar seçtikleri bir fondan ayrılırken paylarını fona iade etmiĢ ve fon paylarınıellerinde tuttukları süre için Fon'da oluĢan kardan paylarını almıĢ olurlar.BÖLÜM i : KAMUYU AYDINLATMA ESASLARIKurulca onaylanmıĢ fon içtüzüğü, izahname ve tanıtım formu ile altı aylık veyıllık raporlar, BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ. Genel Müdürlüğü’nde, Bölgetemsiciliklerinde ve ġĠRKET’in internet sayfasında (www.bnpparibas.com.tr)güncellenmiĢ olarak katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurulur ve katılımcılarıntalep etmesi halinde kendilerine verilir ve KAP’ta ayrıca ilan edilir.Fonlar altı aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler. Altı aylık rapor, ilk altı aylıkdöneme iliĢkin geliĢmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyetraporunu ve ilgili dönemin son iĢ günü itibariyle Fon portföy değeri ve net varlıkdeğeri tablolarını içeren rapordur. Yıllık rapor, yıl içindeki geliĢmeleri özetleyen veFon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki yıl ilekarĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmıĢ bağımsız denetimden geçmiĢ yıllık fon bilanço vegelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibariyle fon portföydeğeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur. Ayrıca, bu raporda ödünçmenkul kıymet iĢlemleri ile türev araç iĢlemlerine iliĢkin bilgilere yer verilmesizorunludur. ġirket, altı aylık raporu ilgili dönemin bitimini takip eden altı hafta17


içinde; yıllık raporu ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde KAP’tailan eder.SavaĢ, doğal afetler, ekonomik kriz, iletiĢim sistemlerinin çökmesi,portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması,bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, ġirket’in mali durumunuetkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumlarınmeydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulukarar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karardefterine yazılarak, Kurul’a ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ileen seri haberleĢme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurul’a ve Hazine MüsteĢarlığı’nabildirilmesi ve KAP’ta ilan edilmesi koĢuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilirve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veyaalım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmenkarĢılanabilir.Söz konusu olaylarla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda veizahnamede yer alan esaslar çerçevesinde katılımcılara bilgi verilir.Yatırım stratejisine uygun olarak belirlenecek karĢılaĢtırma ölçütü buizahnamede belirtilir ve KAP’ta ilan edilir.Katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibiolunmasını gerektiren hususlara iliĢkin duyurular da ayrıca KAP’ta ilan edilir ve yenihususların yürürlüğe giriĢ tarihi on iĢ gününden az olmamak üzere ilanlardabelirtilir.Ġzahnamede tescil edilen hususlarda bir değiĢiklik yapılacak olursa bunlarticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir fon tutarartırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayındabirleĢtirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleĢtirmeden dolayı yeni birtescil yapılmaz.Ġzahnamede yeralan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımızçerçevesinde onaylarız 19/04/2013.Cenk GÜNKUTFon Kurulu ÜyesiĠzzet Cemal KiĢmirFon Kurulu BaĢkanı18

More magazines by this user
Similar magazines