İLK HALKA ARZ İZAHNAME ÖRNEĞİ - BNP Paribas Cardif Emeklilik

bnpparibascardif.com.tr

İLK HALKA ARZ İZAHNAME ÖRNEĞİ - BNP Paribas Cardif Emeklilik

Kayda alma belgesi tarihi : 18.11.2003Kayıt Belge No : EYF-65-1 / 1352Kayıt Nedeni: İlk kayda almaBNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.ŞGELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI USD EMEKLİLİK YATIRIM FONUİZAHNAMESİBU İZAHNAME EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMAYÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BİR BELGE OLUP, EMEKLİLİK ŞİRKETİNİNMERKEZİ, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, ŞUBELERİ, TEMSİLCİLİKLERİ VE İNTERNET SİTESİNDEGÜNCELLENMİŞ OLARAK KATILIMCILARIN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE KATILIMCININTALEP ETMESİ HALİNDE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİSAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.İZAHNAME İLE AÇIKLANAN KONULARDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİHUSUSLAR, EMEKLİLİK ŞİRKETİ TARAFINDAN SERMAYE PİYASASI KURULUNABİLDİRİLMEK ZORUNDADIR. DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ HUSUSLAR, KURULUN ONAYIALINMADAN İZAHNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILARAK KATILIMCILARA AÇIKLANAMAZ VEUYGULAMAYA KONULAMAZ. KURULDAN ONAY ALINDIKTAN SONRA İZAHNAMEDEKİDEĞİŞİKLİKLER ONAY TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI İŞ GÜNÜ İÇİNDE TİCARET SİCİLİNETESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLAN EDİLİR.İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARETSİCİLİ GAZETESİ’NDE İLANI MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ HALİNE GETİRİLİR. HERYILIN OCAK AYI İTİBARİYLE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ TEKRAR TESCİLETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLEREK TASARRUF SAHİPLERİNESUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.1


BÖLÜM A : GENEL ESASLARI. İzahnamenin Amacı ve KapsamıBu izahname “Doğan Emeklilik A.Ş.” tarafından kurulan ve ünvanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun25/11/2005 tarih ve B02.1.SPK.0.15 / 714 sayılı izni ile “Fortıs Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir AmaçlıDöviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu” olarak değişen, Sermaye PiyasasıKurulu’nun 25/12/2009 tarih B02.1.SPK.0.15 /962 sayılı kararı ile ”Fortıs Emeklilik ve Hayat A.Ş. GelirAmaçlı Karma Borçlanma Araçları USD Emeklilik Yatırım Fonu”na dönüştürülen, Fortis Emeklilik veHayat A.Ş.’nin ünvanının BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. olarak değişmesi üzerine, Sermaye PiyasasıKurulu’nun 21/10/2011 tarih B02.1.SPK.0.15310.06-952 sayılı kararı ile ünvanı “BNP Paribas CardifEmeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD Emeklilik Yatırım Fonu” olarak değişen Fonpaylarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasına ilişkin olarak düzenlenmiş olup,katılımcıların Fon’un yatırım amaçları, stratejileri ve riskleri ile ilgili konularda bilgilendirilmelerineyönelik olarak hazırlanmıştır.Fon paylarının kayda alınması Fon'a ve fon paylarına resmi teminat verilmesi şeklinde yorumlanamazve reklam amacıyla kullanılamaz.II. TanımlarBu izahnamede BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. “ŞİRKET”, Fortıs Portföy Yönetimi A.Ş. “PORTFÖYYÖNETİCİSİ”, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Euroclear Operations Center “SAKLAYICIKURULUŞLAR”, BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EmeklilikYatırım Fonu “FON”, Sermaye Piyasası Kurulu “KURUL”, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf veYatırım Sistemi Kanunu “KANUN”, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş veFaaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri ise “YÖNETMELİK” olarak ifadeedilecektir.BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER :I.Tanıtıcı Bilgiler1. GENEL BİLGİLER :Fon’un UnvanıFon’un TürüFon Tutarı ve Pay SayısıAvans TutarıBNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma BorçlanmaAraçları USD Emeklilik Yatırım FonuGelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Fonu100.000.000. TL (yüzmilyon)ve 10.000.000.000 pay (onmilyar)100.000. TL (yüzbin)2


2.FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER :TARİHNOKuruluşa İlişkin Kurul Kararı 02.10.2003 51/1173Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 07/10/2003 KYD-445Fon İçtüzüğü Tescili 13/10/2003 113946Fon İçtüzüğü’nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlanı 16/10/2003 5908II.Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler1.Fonun Yatırım Stratejisi :Fon’un yönetim stratejisi, en az %80’i T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilen ABD Dolarıcinsinden Devlet İç Borçlanma Senetleri ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ninuluslararası piyasalarda ihraç ettiği Eurobondlardan oluşacak bir portföye yatırım yapmaktır.Fon portföyü, döviz cinsinden kur ve faiz getirisi elde etmek ve tasarrufları enflasyonunaşındırıcı etkisinden koruyarak reel getiri sağlanması ve gelecekte düzenli ve sürekli gelirakımlarının yaratılması amacıyla oluşturulacaktır. Fon yönetiminde, portföye alınan menkulkıymetlerin getirilerinin yanında likidite – vade riskleri göz önünde bulundurulur.Portföyün Karşılaştırma Ölçütü;Portföyün Karşılaştırma Ölçütü;Fon Adı Karşılaştırma Ölçütü Yatırım StratejisiBant AralığıBNP ParibasCardif EmeklilikA.Ş. Gelir AmaçlıKarma BorçlanmaAraçları USDEmeklilik YatırımFonu(%5) KYD TL Bono Endeksi 91 Gün Devlet İç Borçlanma Senetleri% 0 - % 20(%4) KYD O/N Repo Endeksi Brüt(%1) KYD FX DİBS Bono Endeksi USD TLTers Repo ve Borsa ParaPiyasası İşlemleri *% 0 - % 20Devlet İç Borçlanma Senetleri(USD)% 0 - % 30(%90) KYD Eurobond Endeksi USD TL Kamu Dış Borçlanma Araçları(USD)% 70 - % 100* Borsa para piyasası işlemleri fon portföyünün % 0 - %20 aralığında olacaktır2. Muhtemel RisklerFon portföyü ağırlıklı olarak Döviz cinsinden veya dövize endeksli Devlet İç BorçlanmaSenetlerine yatırım yapacaktır. Fon yönetiminde faiz, enflasyon, piyasa ve Likidite riskitaşınmaktadır.3


Faiz riski: yatırım yapılan kıymetin fiyatının piyasadaki faiz oranlarından olumsuz olaraketkilenmesi durumunda oluşan risktir.Enflasyon riski: Enflasyon nedeniyle yatırımcı tarafından arzulanmayan bir reel getirioranının gerçekleşme olasılığını ifade eder.Piyasa riski: Yatırımcıların beklentilerindeki değişmelerden dolayı menkul kıymetlerinfiyatlarında değişmelerin ortaya çıkması ile zarar oluşmasıdır.Likidite riski: portföyde alış veya satış yapılmak istendiğinde piyasanın derinliğinin azolması nedeniyle yeterli alıcı ve satıcının bulunamaması riskidir.Fon’un yatırımlarının ağırlıklı olarak döviz cinsinden olması nedeniyle fon getirisi dövizkurlarında ortaya çıkan değişimlerden etkilenmektedir.Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitli vadelerdeki menkul kıymetlere yatırımyapılarak riskler asgariye indirilmektedir.3. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası AraçlarıVARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK %ABD Doları Cinsinden Devlet İç Borçlanma Senetleri ve/veyaEurobond80 100Kamu Borçlanma Senetleri (TL) 0 20Ters Repo 0 20Repo 0 10Vadeli Mevduat (TL) 0 10Vadesiz Mevduat (TL) 0 10Vadeli Mevduat (Döviz) 0 10Vadesiz Mevduat (Döviz) 0 10Borsa Para Piyasası İşlemleri 0 20Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0 10Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 0 20Türk Hisse Senetleri 0 10VDMK 0 20Gelir Ortaklığı Senetleri 0 204. Fonun Harcamalarına İlişkin Bilgiler4.1. Fon Malvarlığından Yapılabilecek HarcamalarFon malvarlığından aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz.a) İhraç için ödenen kanuni ücret,b) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,c) Fon portföyünün yönetimi ile ilgili emeklilik şirketine ödenecek fon işletimgiderleri,4


d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlısigorta ücretleri,e) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler,g) Alınan kredilerin faizi,h) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar,i) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,j) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,k) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.4.2. Fon İşletim Gideri Kesintisinin Hesaplanma YöntemiFon işletim gideri kesintisi toplam Fon Toplam Değeri üzerinden yüzbinde beşbuçuk(%0,0055) olarak günlük olarak fondan tahsil edilir. Fon işletim gideri kesintisinin yıllıkbileşik karşılığı %2,02’dir. Bu gider Fon’un varlıklarından karşılanacak ve Fon’un getirisiniazaltacaktır. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içerisinde Şirkete ödenir.BÖLÜM C : EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE PORTFÖY YÖNETİMİ VESAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN BİLGİLERI. Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler :esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilindensorumludur.BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.’ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :a) Kuruluş İzin Tarihi ve No : 17/01/2003b) Faaliyet İzin Tarihi ve No : 26/08/2003c) Merkez Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi No:57 Fındıklı 34427 İstanbuld)Telefon No : 0212 319 32 00e) Faks No : 0212 252 42 72f) E-Posta : info@cardif.com.trg) Internet Adresi : http://www.bnpparibas.com.trBölge temsilciliklerin adresleri aşağıda yer almaktadır:BölgeAdres Telefon FaxTemsilciliğiAkdenizÇukurovaMarmaraMehmetçik Mah. Aspendos Bulvarı No:81Muratpaşa/AntalyaÇınarlı Mah. Atatürk Cd. İdeal Plaza No:15/6Seyhan/AdanaDoğanbey Mah. Fevzi Çakmak Cad. Berk 2 PlazaNo 52/B K:9 Osmangazi/Bursa0242 312 85 92 0242 312 78 620322 459 15 32 0322 459 17 080224 224 14 68 0224 224 14 65Ege Şair Eşref Bulvarı No:23/A Çankaya İzmir 0 232 425 74 66 0 232 425 73 68Güney AnadoluMücahitler Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulvarı TeymurPlaza Kat:5 Şahinbey/Gaziantep0342 324 33 025


Anadolu 1 Mühürdar Cad. No:28 Kat:2 Kadıköy / İstanbul 0216 349 77 15 0216 418 50 95Anadolu 2 Ankara Cad. Şimşek Han. No:82 Kartal/İstanbul 0216 517 27 89Orta Anadolu Turan Güneş Bulvarı No:17 K:2 Çankaya/Ankara 0312 419 45 39 0312 425 71 49Orta Anadolu 2 Turan Güneş Bulvarı no:17 K:4 Çankaya/Ankara 0312 419 45 39 0312 425 71 49Avrupa 1Cumhuriyet Cad. No:123 Kat:2 Harbiye/İstanbul0212 296 40 76 0212 296 40 86Avrupa 2 Cumhuriyet Cad. No:123 Kat:1 Harbiye/İstanbul 0212 296 40 94 0216 296 40 86Trakya/Avrupa 3KaradenizYeşilköy Havalimanı Kavşağı Dünya TicaretMerkezi EGS Blokları B2 Kat Blok Kat:11 BBakırköy/İstanbulEsentepe Mah. Yavuz Selim Bul. Osmanlı İşMerkezi No: 147 Trabzon0212 465 34 66 0212 465 35 810462 321 83 59 0462 321 09 51II. Portföy Yönetim Hizmeti :Fon portföyünün yönetilmesi konusunda Fortıs Portföy Yönetimi A.Ş.’nden portföy yönetim hizmetialınır ve fon portföyü emeklilik şirketi ile portföy yöneticisi arasında yapılan portföy yönetim sözleşmesiçerçevesinde yönetilir.Portföy yöneticisine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :a-) Kuruluş İzin Tarihi ve No: 02/07/2002-KYD320b-) Faaliyet Yetki Belgesi Tarihi ve No : 29/11/2005-PYŞ/PY-24/19.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2002 tarih ve KYD 320 sayılı izni ile kurulan Dış Portföy YönetimiA.Ş’nin ünvanı 29.11.2005 tarihinde Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değiştirilmiştir.c-)Merkez Adresi: Yıldız Posta Caddesi No:54 34330 Şişli İSTANBULd-)Telefon No : (212) 217 74 27e-)Faks No : (212) 217 74 11f-) E-Posta: bilgi@fortisportfoy.comSözleşmenin konusu, Fon’un Şirket adına yönetici tarafından yönetilmesine ilişkin ilkelerinbelirlenip tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Yönetici, Fonportföyünü Kanun, Yönetmelik ve Fon içtüzük hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür.Portföy Yönetim Sözleşmesi ile Kurucu, Emeklilik Fonu ile ilgili, aksini belirtmediği takdirdePortföy Yönetim Şirketi’ne yurtiçi ve yurtdışı borsalarda ve borsalar dışında kıymetlimadenlere dayalı olanlar ve türev ürünleri dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracıalmaya ve satmaya bunlara ilişkin kupon, temettü ve anaparaları tahsil etmeye, sermayearttırımına ilişkin hakları kullanmaya ve bu sözleşmede belirtilen diğer işlemleri önceden teyitalınmasına gerek kalmaksızın yapmaya vekalet verdiğini kabul ve beyan eder.Portföy yönetim şirketi, herhangi bir şekilde kendisine çıkar sağlamak üzere EmeklilikFonu’nun portföyünde bulunan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamaz veEmeklilik Fonu hesabına verilecek emirlerde gerekli özen ve basireti gösterir.6


Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetlerikarşılığı olarak her gün için net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük %0,0055(yüzbinde beşbuçuk) oranında fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her aysonunu izleyen bir hafta içinde Şirket’e ödenir. Söz konusu ücret Şirket ve portföy yöneticisiarasında Portföy Yönetim Sözleşmesi esaslarına göre paylaştırılır.Fon’un yönetiminde yabancı portföy yöneticilerinden hizmet alınmayacaktır.Aşağıdaki tabloda portföy yönetim şirketinde fonun yönetimi ile görevli olacak personelinünvanları, görevleri ve tecrübelerine ilişkin bilgiler bulunmaktadır.Fon PortföyYöneticilerininAdı SoyadıHüseyin EnverGürsoySon 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)2005- Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi1998-2005 Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Fon Yöneticisi1995-1998 Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Senedi Broker1991-1995 Dışbank A.Ş. Hisse Senedi DealerCüneyt Cem Çiçek 07/2002- Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi07/2001- 07/2002 Dış Yatırım Hazine Bölümü Yöneticisi01/2000- 07/2001 Dış Yatırım İMKB Üye Temsilcisi08/1999- 01/2000 Dışbank Hisse Senetleri Bölümü Yönetici Yrd.Mahir Bora Yılmaz 02/2005– Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici10/2003- 02/2005 Dış Yatırım Hazine Bölümü Yönetici12/1999- 10/2003 Dış Yatırım Yurtiçi S. Piyasaları Yönetici YrdSermayePiyasasıAlanındaTecrübesi(yıl)201212III. Saklama Hizmeti :1. Saklayıcı Kuruluşlar :Saklama hizmeti verecek saklayıcı kuruluş İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’dir.Türkiye’de Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları fon adınaİMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde saklanır. Takasbank ile ilgili irtibat bilgileriaşağıda verilmektedir.a. Merkez Adresi : Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sok.No:286 34381 Şişli-İstanbul-Türkiyeb. Telefon No : (212) 315 25 25c. Faks No : (212) 315 25 26d. E-Posta : bilgi@takasbank.com.tre. Internet Adresi : www.takasbank.com.trEuroclear Operations Centera. Merkez Adresi : Boulevard e. Jackmain 151 B-1210 Brussels Belgium2. Katılımcıların Saklama Hesaplarına İlişkin Bilgiler2. Katılımcıların Saklama Hesaplarına İlişkin Bilgiler7


Bireysel emeklilik sistemi katılımcıları Takasbank sesli yanıt sistemi olan “ALOTAKAS(0212 315 22 22)”vasıtasıyla aşağıdaki bilgileri öğrenebilecekler veya faks yoluyla ekstre alabileceklerdir;• Fon Tanımları• Fon Pay Adetleri• Fon Birim Fiyatları• Toplam Portföy DeğerleriEmeklilik şirketi tarafından hesap açılışında katılımcılara ALOTAKAS erişim şifresi verilecektir. Dahaönce hisse senedi almış olan katılımcıların önceki şifrelerini kullanmaları da mümkün olacaktır.Ayrıca bu bilgilere hem BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. hem de TAKASBANK A.Ş. internet siteleriaracılığıyla da erişilebilecektir.BÖLÜM D : FONUN ORGANİZASYON YAPISI HAKKINDA BİLGİLER:I. Fon Kurulu ÜyeleriFon KuruluÜyeleriAdı /SoyadıSema AKÇANazif OrhanPAMİRÖmer AbidinYENİDOĞANCenkGÜNKUTGöreviFonKuruluÜyesiFonKuruluBaşkanıFonKuruluÜyesiFonKuruluÜyesi veMüdürüSon 5 Yılda Yaptığı İşler(Yıl-Şirket-Mevki)2003-2011 Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Md. Yardımcısı1999-2003 Anadolu Endüstri Holding İç Denetim Yöneticisi1995-1999 Prıce Waterhouse Coopers Denetçi2003- 2011 Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Md. Yardımcısı2002-2003 Commercial Union Hayat Sigorta Grup Müdürü1999-2002 Commercial Union Hayat Sigorta Genel Md. Yardımcısı1996-1999 Commercial Union Hayat Sigorta Satış-Şube-Bölge Md.Mayıs 1996–Eylül 1996 Park Yatırım Bank A.Ş. Şef Dealer1990–1996 Ziraat Bankası A.Ş. Döviz ve TL Dealer2003………… TEB Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür2001–2003 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. / Bireysel Bankacılık Pazarlama veSatış Direktörü1999-2001 TEB Portföy Yönetimi Pazarlama,Satış ve İş GeliştirmedenSorumlu Grup Yöneticisi1997–1999 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Birim Yöneticisi2011- ....... BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş Nakit ve Fon YönetimiYöneticisi2005- 2011 Fortis Emeklilik A.Ş Nakit ve Fon Yönetimi Yöneticisi2004-2005 Denizbank A.Ş. Hazine Altın Bankacılığı Yönetici Yrd.2002-2004 Garanti Sigorta A.Ş. Nakit ve Fon Yönetimi Uzmanı2000-2002 Toprakbank A.Ş. Hazine, DealerSermayePiyasasıTecrübesi(Yıl)16181411Fon kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları;-Fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarakdüzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslarçerçevesinde yürütülmesi-Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması-Fon adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması-Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğruşekilde hesaplanması-Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması8


-Fon performansının takip edilmesi-Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahnamedeğişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması-Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması-Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen raporlarınhazırlanması-Yönetmeliğin Md/27 kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alınması-İç kontrol sisteminin oluşturulması-Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi-Fon adına yapılan işlemlerin fon kurulu karar defterlerine kaydedilmesini kapsamaktadır.Fon Kurulu, şirket yönetim kurulu kararıyla atanır.Toplantılar ayda bir yapılacak olup kararlar için üçte iki çoğunlukla alınabilecektir.Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıklarınilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar,şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstüdurumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulukarar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterineyazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en serihaberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Müsteşarlığa bildirilmek koşuluyla birim paydeğerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımlarıdurdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmenkarşılanabilir.II. Fon DenetçileriFon DenetçileriAdı /SoyadıSon 5 Yılda Yaptığı İşler(Yıl-Şirket-Mevki)SermayePiyasasıTecrübesi (Yıl)Mustafa OLAM2010......... BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.2003 2010 Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetici1993-2001 Körfezbank Hazine1989-2003 T.Sınai Kalınma Bankası A.Ş. Menkul Kıymetler189


Fon Denetçisi, iç kontrol görevini üstlenir ve fonun iç kontrol prosedürü doğrultusundatespit ve denetleme yapar, sonuçlarını ihtiva eden raporlarını yılda en az bir kere YönetimKurulu’na ve Fon Kurulu’na sunar. Bu raporların da en az 5 yıl süre ile saklanmasındansorumludur.Fon Denetçisi, fonun mali durumunu zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar doğuracak birdurumun tespit etmesi durumunda hemen rapor hazırlamak ve raporunu en kısa süredeŞirket’in Yönetim Kurulu’na sunmak ve aynı gün bir örneğini Kurul’a göndermekleyükümlüdür.III. Fon ile İlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli KişilerFon HizmetBirimiAdı SoyadıLeventPİLANLIOĞLUCüneytÖZTÜRKGöreviTürk EkonomiBankası A.Ş.OperasyonTürk EkonomiBankası A.Ş.OperasyonSon 5 Yılda Yaptığı İşler(Yıl-Şirket-Mevki)2011- ...... TEB Hazine Operasyon. Yönetici2003-2011 Fortis Yatırım Menkul Değ. A.Ş. Yönetici2002-2003 İsviçre Portföy Menkul Değ. A.Ş.2000-2001 EGS Yatırım Fon Operasyon Uzman2007-........Türk Ekonomi Bankası A.Ş. - Yönetici2000-2007 TEB Portföy A.Ş. - YönetmenSermayePiyasasıTecrübesi(yıl)710Elif BakırBAKANAYTürk EkonomiBankası A.Ş.Operasyon2007-........ Türk Ekonomi Bankası A.Ş. – YöneticiYardımcısı2005-2007 TEB Portföy A.Ş. – Yönetmen Yardımcısı7IV. Görev Tanımlarına İlişkin BilgilerGörevOperasyonYönetmeniMuhasebe-YöneticiFon İç KontrolYöneticisiGörev TanımıBireysel Emeklilik Fon portföyleri adına yapılan işlemlerin sistem girişlerinin yapılması,günlük fon nakit pozisyonunun hesaplanması ve Portföy Yönetimi şirketi ile mutabakatsağlanması. Takas işlemleri konusunda ilgili birimlere bildirimde bulunulması ve takasıngerçekleştirilmesi. Fon fiyatının belirlenmesi ve ilgili bölümlere raporlamasının yapılması.Fon hizmet birimi iş akışında yer alan muhasebe işlemleri ve teknik esaslarınyürütülmesinden sorumludur.BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emeklilik Fonlarının İç Kontrol Prosedüründe yer alankontrollerin gerçekleştirilmesi.V. Fonun Organizasyonunda Yer Alan Kişiler ile Fon ile İlgili Kişi ve KuruluşlarArasındaki İlişkilerFon personeli, fon kurulu üyeleri ve fon denetçisi ile, emeklilik şirketi ya da portföy yönetimşirketinin ve bunların yöneticileri ile çalışanları arasında istihdam, sermaye veya ticarianlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki bulunmadığı gibi; eş dahil üçüncü dereceye kadarkan veya sıhri hısımlık bulunmamaktadır.10


BÖLÜM E : FİNANSAL BİLGİLERI. Fon Portföyünün Oluşumu ve DağılımıFon portföyünün oluşturulmasına 17/10/2003 tarihinde başlanmış olup 17/10/2003 tarihindeavansın tamamen kullanılmasıyla fon portföyünün oluşumu tamamlanmıştır. 11/11/2003 itibariyleportföy yapısı aşağıda verilmiştir.Fon portföyünün oluşturulmasına 17/10/2003 tarihinde başlanmış olup 17/10/2003 tarihinde avansıntamamen kullanılmasıyla fon portföyünün oluşumu tamamlanmıştır. 11/11/2003 itibariyle portföyyapısı aşağıda verilmiştir.VARLIK TÜRÜ11/11/2003TUTARI (TL) %1. DÖVİZE ENDEKSLİ DİBS 89.897,67 87.362. TERS REPO 13.008,76 12.64PORTFÖY DEĞERİ 102.906,43 100NET VARLIK DEĞERİTABLOSU11/11/2003TUTARI (TL)1.Fon Portföy Değeri 102.906,43•Hazır Değerler (+) 845,14•Borçlar (-) 863,58-Diğer Borçlar 863,582.Net Varlık Değeri 102.887,99Dolaşımdaki Pay Sayısı 10.000.0003.Birim Pay Değeri 0,010288BORÇ.SNT. 11/11/2003KIYMET TÜRÜ Nominal Değer Vade Tanımı Rayiç Değer (TL)Döviz Cinsinden DİBS 20.000 TRT250204F19 29.540,48Döviz Cinsinden DİBS21.000 TRT080904F13 30.505,00Döviz Cinsinden DİBS21.000 TRT160205F19 29.852,18Ters Repo 13.026,39 TRT180804T16 13.008,7611


II. Fon Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim RaporuBAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİLERa.Ünvanı:Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. amember of mazarsb.Merkez Adresi :Dr.Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:12 Çağlayan 34403Kağıthane / İstanbulc.Telefon No :212 296 51 00d.Faks No :212 296 51 99e. E-Posta :audit@mazarsdenge.com.trf.Internet Adresi:www.mazars.comBÖLÜM F : FON PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİFon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireyselemeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısınabölünmesiyle elde edilir. Pay sayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin sözkonusuolması halinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır.Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi her gün itibariyle yapılır.Net varlık değerinin ve pay fiyatının belirlenmesinde kullanılan değerleme esasları;1. Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:1.1.Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıklarınalım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin Türkiye CumhuriyetMerkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.1.2.Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;1.2.1.Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklıortalama fiyat veya oranlarla değerlenir.1.2.2.Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlemtarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar ile borsa para piyasasıişlemleri, son işlem günündeki günlük bileşik faiz oranı esas alınarak değerlenir.1.2.3.Yabancı para birimine dayalı para ve sermaye piyasası araçları, değerleme günüitibariyla ilgili borsalarda oluşan en son fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.1.3.Portföye alınan vadeli mevduat vadelerine kadar bileşik faiz oranından iç verim iledeğerlenir.1.4.Fon portföyünde bulunan yatırım fonu katılma belgeleri hergün itibarıyle kurucusutarafından açıklanan o güne ait işlem fiyatı ile değerlenir.12


1.5. Fon portföyünde bulunan Döviz cinsinden Devlet İç Borçlanma senetleri ve Türk Eurobond’larıdeğerleme günü itibariyle ilgili borsalarda oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlarla değerlenir.“Değerlemeye konu olan kıymetler, işlem görmemiş ise son işlem günündeki günlük bileşik faiz oranıesas alınarak iç verim esasına göre değerlenir.Portföye alınan yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancıpara cinsinden değerinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuruile çarpılması suretiyle bulunur.Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Paysayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin söz konusu olması halinde, üç basamağakadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır ve müteakip işgünü BNP ParibasCardif Emeklilik A.Ş. şube ve acenteleri, Şirketin internet sitesi (www.bnpparibas.com.tr) vemüşteri iletişim merkezi (0212 444 43 23) aracılığı ile duyurulur. Fon payları, temsil ettiğideğerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabınaaktarılır.Fonlar, günlük, üç aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler. Günlük, üç aylık ve yıllık raporlarKurulca belirlenen esaslara göre hazırlanır ve en az on yıl süreyle şirket nezdinde saklanır.Söz konusu raporlar aynı zamanda şirket merkezinde katılımcıların incelemesi için hazırbulundurulur. Ayrıca, bu raporlarda ödünç menkul kıymet işlemleri ile türev araç işlemlerineilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıklarınilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar,şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstüdurumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulukarar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterineyazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en serihaberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Müsteşarlığa bildirilmek koşuluyla birim paydeğerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımlarıdurdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmenkarşılanabilir.Şirket, katılımcı tarafından veya katılımcı nam ve hesabına katkı payının veya giriş aidatınınbir kısmı veya tamamı ödenmesine rağmen katılımcıya ait bilgilerin eksik olduğu, ödenenkatkı payların veya giriş aidatının emeklilik planında belirtilen asgari tutarlardan az olduğuveya emeklilik sözleşmesinin kurulmadığı hallerde, katkı payı veya giriş aidatını şirketinkurucusu olduğu Para Piyasası Emanet Likit-Karma Emeklilik Yatırım Fonu’ndadeğerlendirir. Katılımcıya ait bilgilerin ve işlemlerin tamamlanmasından sonra katılımcıya ait13


fondaki birikimler, varsa emeklilik planındaki kesintiler yapıldıktan sonra emeklilik planındabelirtilen esaslara göre katılımcıya ait bireysel emeklilik hesaplarına aktarılır.Payların alım-satımı ile ilgili esaslar;Alım Talimatları:Yatırımcıların, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 12:00’e kadar verdikleri katılmapayı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatıüzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde yerine getirilir.Yatırımcıların, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 12:00’den sonra verdikleri katılmapayı alım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir veizleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinciişlem gününde yerine getirilir.Her iki süreçte de katkı payı tutarı katılımcının dahil olduğu plandaki fon karmasında yer alanfonlara yönlendirilene kadar emanet likit karma fon’da nemalandırılır.Yatırımcıların, ilgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verdikleri katılma payı alım talmatları,ilgili piyasaların açık olduğu ilk iş günü saat 12:00’e kadar iletilmiş olarak kabul edilir ve ilkhesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işlemgününde yerine getirilir.Satım Talimatları:Yatırımcıların, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 12:00’e kadar verdikleri katılmapayı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatıüzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 12:00’den sonra verdikleri katılmapayı satım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir veizleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip edendördüncü işlem gününde yerine getirilir.Yatırımcıların, ilgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verdikleri katılma payı satım talmatları,ilgili piyasanın açık olduğu ilk işgünü saat 12:00’e kadar iletilmiş olarak kabul edilir ve ilkhesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlemgününde yerine getirilir.Yatırımcı yılda dört defadan fazla olmamak üzere dahil olduğu emeklilik planını ve altıdefadan fazla olmamak üzere plan içinde fon karmasını değiştirebilir. Yatırımcının yazılı birtalebinin olması halinde fon payları nakde dönüştürülerek tercih ettiği yeni plana dahil olanfon karmalarına veya mevcut plandaki başka bir fon veya fonlara aktarımı için alımtalimatıyla talep yaratılır.Fon Portföy ve Fon Fiyatı Hesaplamasına İlişkin Örnek:(T) Günü Portföy Değer Tablosu14


Borçlanma SenediToplam DeğerTRT180804T16 241.680,70 (1)TRT271004T11 230.823,12 (2)Ters Repo 88.180,09 (3)Fon Portföy Değeri (1+2+3)Hazır Değerler560.683,93 (A)1.078,00 (B)Alacaklar - (C)BorçlarFon Toplam Değeri (A+B+C+D)-213,17 (D)561.548,75 (E)Dolaşımdaki Pay Sayısı56.000.000.000 (F)Birim Pay Değeri (E/F) 0,010027BÖLÜM G : FONUN VERGİLENDİRİLMESİİndirilebilecek Katkı TutarlarıBireysel emeklilik sisteminde katkı payları ücretlilerde yıllık ücretin, serbest meslekmensuplarında ise beyan edilen yıllık gelirin %10’unu ve asgari ücretin yıllık tutarınıaşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirilebilecektir. Bakanlar Kurulu %10 olarakbelirlenen oranı %20’ye, asgari ücretin yıllık tutarını ise 2 katına kadar artırmaya yetkilidir.İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ilkparagrafta belirtilen %10’luk sınırı ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere doğrudangider olarak yazılabilecektir.Emeklilik Fonunun VergilendirilmesiEmeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisindenistisnadır.Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlüişlemlerinde düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna tutulacaktır.Emeklilik yatırım fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleriparalar ile emeklilik şirketlerinin kuruluşlarında veya sermaye artırımlarında çıkardıkları hissesenetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalanparalar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden müstesnadır.Fondan Yapılacak Ödemelerin VergilendirilmesiBireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyetveya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %25’i gelir vergisinden veher türlü stopajdan müstesna olacaktır. Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılanödemelerin tamamı gelir vergisinden ve stopajdan istisnadır.15


Emekliliğe hak kazandıktan sonra alınan ve % 25’i her türlü vergiden muaf olan ödemeleremeklilik aylığı veya toplu paralar menkul sermaye iradı olarak kabul edilecek ve beyanyerine stopaj ile vergilendirilecektir. Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırımfonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtlar damga vergisindenmüstesna tutulacaktır.Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleritarafından;a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler%15b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sistemindenemeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diger sandık ve sigortalardan on yıl süreyleprim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerleayrılanlara yapılan ödemeler %10,c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat,malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler % 5,oranında stopaja tabi olacaktır.BÖLÜM H : KATILIMCILARIN HAKLARI:Fon'da oluşan kar, fon paylarının fon içtüzüğünde ve bu izahnamede belirtilen esaslara veKurul düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılımcılar seçtikleri birfondan ayrılırken paylarını fona iade etmiş ve fon paylarını ellerinde tuttukları süre içinFon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımısözkonusu değildir.BÖLÜM i : KAMUYU AYDINLATMA ESASLARIFonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Paysayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin söz konusu olması halinde, üç basamağakadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır ve müteakip işgünü BNP ParibasCardif Emeklilik A.Ş. şube ve acenteleri, Şirketin internet sitesi (www.bnpparibas.com.tr) vemüşteri iletişim merkezi (0212 444 43 23) aracılığı ile duyurulur. Fon payları, temsil ettiğideğerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabınaaktarılır.Ticaret Siciline tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunan içtüzük veizahname değişikliklerinden katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgisahibi olunmasını gerektiren hususlar ayrıca Türkiye çapında yayım yapan en yüksek tirajlıbeş gazetenin ikisinin Türkiye baskısında ilan ettirilir. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi on16


iş gününden az olmamak üzere ilanlarda belirtilir. İlanlara ilişkin gazeteler yayımını takipeden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülmesi halinde fonunkatılımcı sayısı ve katılımcı kitlesi dikkate alınarak farklı bildirim ve ilan esasları belirlenebilir.İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret sicilinetescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir fon tutar artırımına kadar bu izahnamegeçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin halinegetirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz.Bölüm F ‘de belirtilmiş olan olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerlemeesaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alır. Bu durumda değerleme esaslarınıngerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesizorunludur. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile enseri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Hazine Müsteşarlığına bildirilmek koşuluylabirim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alımsatımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslarçerçevesinde kısmen karşılanabilir.İzahnamede yeralan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesindeonaylarız22/11/2011Cenk GünkutFon Kurulu ÜyesiÖmer Abidin YenidoğanFon Kurulu Üyesi17

More magazines by this user
Similar magazines