Dodatek LUBUSKIE INNOWACJE

ziph.pl
  • No tags were found...

Numer 31 - Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa

Walne Zgromadzenie członków ZIPHAbsolutorium dla władz Izby24 maja w Hotelu „Paradise” w Torzymiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze CzłonkówZachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, na którym został zatwierdzony bilans i sprawozdanie z działańw 2009 roku.Zgromadzenie rozpoczęło się od wyboruPrzewodniczącego obrad, którymjednogłośnie został wybrany Prezes„Holdingu-Zremb Gorzów” S.A. Roman Mizerny.Do prac Komisji Skrutacyjnej zasiedli:Marian Bednarz i Bożena Wojtukiewicz, a doKomisji Uchwał i Wniosków: Grzegorz Załoga,Ireneusz Madej i Agnieszka Czarnolewska.W pierwszej części zgromadzenia uczestnicymieli okazję wysłuchać wystąpień zaproszonychgości, wśród których byli m.in.Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, członekzarządu województwa Tomasz Hałas orazburmistrzowie: Torzymia – Ryszard Stanulewiczi Rzepina – Andrzej Skałuba. Podczasspotkania zaprezentowano także projekt Deplinno,który ZIPH realizuje wspólnie z CentrumInnowacji i Technologii z Forst. Działaniema na celu rozbudowę polsko-niemieckiejsieci gospodarczej oraz poszerzenie współpracypomiędzy nauką a gospodarką, w zakres którejwchodzi bezpośrednie wsparcie sektora małychi średnich przedsiębiorstw dot. innowacji.Najważniejszym punktem obrad byłorozpatrzenie sprawozdań: merytorycznegooraz finansowego Izby za 2009, które przedstawiłPrezes ZIPH Jerzy Korolewicz i którew konsekwencji zostały jednogłośnie zatwierdzoneprzez zebrane gremium. Jednomyślnezostało także przyjęte sprawozdanie z działalnościSądu Koleżeńskiego. Uzupełniono równieżskład Rady Izby, do której jednomyślnie wybranizostali: Tomasz Kucharski (Dyrektor FinansowyPoli Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.) orazdr hab. inż. Wiesław Miczulski (Rektor PaństwowejWyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie).Na zakończenie odbyła się dyskusja, podczasktórej głos zabrali m.in. Dyrektor ZIPHStanisław Owczarek, który zaprezentowałnajnowszą ofertę ubezpieczenia grupowegodla członków ZIPH oraz Henryk Smajewski,Prezes Zarządu firmy Polsped-Gerlach ze Słubic.W swym wystąpieniu zwrócił on uwagęzgromadzonych na problem rozliczeń, w kontekścieimportu pomiędzy Polską a krajamiz poza Unii Europejskiej. Zebranie zakończyłosię poczęstunkiem przygotowanym przez restaurację„Paradise”.Jarosław Libelt6 czerwiec 2010

More magazines by this user
Similar magazines