Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży - Pedagogiczna Biblioteka ...

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży - Pedagogiczna Biblioteka ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachUzależnienia wśród dzieci i młodzieży(zestawienie bibliograficzne w wyborze – materiałówdostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej)Wybór i opracowanieAgnieszka Kabat1


I. Druki zwarte:1. Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / pod red.Renaty Durdy. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych, 1999Sygn. 28726 Wypożyczalnia2. Alkoholizm a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : materiały z sesjipopularnonaukowej / pod red. Tadeusza Pluty. – Kielce : Wyższa SzkołaPedagogiczna, 1979Sygn. 19013 Wypożyczalnia3. Górski, Stanisław : Uwaga rodzice-narkomania / Stanisław Górski. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985Sygn. 24285 Wypożyczalnia4. Jakubowska, Hanna : Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień. Przewodniknauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / Hanna Jakubowska. –Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999Sygn. 28836 Wypożyczalnia5. Kołakowska-Przełomiec, Helena : Społeczne uwarunkowania alkoholizowaniasię nieletnich / Helena Kołakowska-Przełomiec. – Wrocław : Zakład Narodowyim. Ossolińskich, 1979Sygn. 17837 Wypożyczalnia6. Lowe, Geoff : Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Geoff Lowe, David R.Foxcroft, David Sibley. – Warszawa : Państwowa Agencja RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych, 2000Sygn. 28813 Wypożyczalnia7. Marzec-Tarasińska, Anna : Praca wychowawcza z uczniem zagrożonymuzależnieniem od środków odurzających // W : Praca wychowawcza z dziećmi imłodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. – Lublin : WydawnictwoUniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. – S. 151-160Sygn. 28704 Wypożyczalnia8. Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem : z doświadczeń praktyków /pod red. Jacka Kamińskiego i Jadwigi Raczkowskiej. – Warszawa : CentralnyOśrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego, 1990Sygn. 1853 P Wypożyczalnia9. Śledzianowski, Jan : Uzależnienia dzieci i młodzieży // W : EncyklopediaPedagogiczna XXI wieku. T. VI / pod red. Tadeusza Pilcha. – Warszawa :Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007. – S. 1183-1188Sygn. 30222 Czytelnia10. Tobis, Tomasz : Postawy młodzieży wobec papierosów i alkoholu w świetlebadań na terenie Tczewa // W : Psychospołeczne uwarunkowania zjawiskdewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce /pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego. – Gdańsk; Sopot :2


Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999. – S. 183-193Sygn. 29313 Wypożyczalna11. Vogler, Roger E : Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie” /Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz. – Warszawa : Państwowa AgencjaRozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999Sygn. 28727 WypożyczalniaArtykuły z prasy:1. Araszczuk, Zofia : Narkomania czyli rzecz o smutku młodości. Scenariuszspotkania z młodzieżą szkół średnich / Zofia Araszczuk // „Biblioteka w Szkole”.– 2001, nr 5, s. 14-162. Bakuła, Anna : Jak pomagać młodym / Anna Bakuła, Piotr Bakuła // „ŚwiatProblemów”. – 2005, nr 12, s. 22-243. Bakuła, Piotr : Rodzice uzależnionego dziecka / Piotr Bakuła // „ŚwiatProblemów”. – 2004, nr 7-8, s. 34-364. Białek, Dorota : Wokół jednej lektury „Stop” narkotykom / Dorota Białek //„Język Polski w Gimnazjum”. – 2001/2002, nr 3, s. 29-365. Błażejewska, Halina : Świat bez uzależnień byłby lepszy. Debata dla uczniówgimnazjum realizowana metodą projektu / Halina Błażejewska // „Biblioteka wSzkole”. – 2001, nr 9, s. 13-146. Boćwińska-Kiluk, Beata : Uzależnienia wśród młodzieży / Beata Boćwińska-Kiluk // „Edukacja i Dialog”. – 2000, nr 4, s. 58-637. Boy, Urszula : Rola nauczyciela wychowania fizycznego w zwalczaniuuzależnień / Urszula Boy // „Inspiracje”. – 2002, nr 1, s. 29-308. Choina, Mirosław : Moda na „branie” / Mirosław Choina // „Nowa Szkoła”. –2003, nr 8, s. 41-459. Cibor, Ryszard : Pedagog wobec zagrożenia alkoholizmem dzieci i młodzieży /Ryszard Cibor // „Ruch Pedagogiczny”. – 1992, nr 3-4, s. 52-5910. Czajkowska, Irena : Film, rodzina, alkoholizm i narkomania a rozwój zachowańprzestępczych młodzieży w świetle badań / Irena Czajkowska // „Opieka,Wychowanie, Terapia”. – 1999, nr 4, s. 24-2711. Czerwińska, Anna : W poszukiwaniu nowych form pracy z młodzieżą-cz. II /Anna Czerwińska // „Remedium”. – 2009, nr 6, s. 13-1512. Esmund, Kazimierz : Młodzież wobec problemu alkoholu i narkotyków /Kazimierz Esmund // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1995, nr 9, s. 6-10 (wkładka)13. Gacek, Maria : Wybrane uwarunkowania stosowania substancjiuzależniających przez młodzież szkolną / Maria Gacek // „Lider”. – 1997, nr 12,s. 22-233


14. Gała, Aleksandra : Komputerowi chłopcy / Aleksandra Gała // „Edukacja iDialog”. – 2003, nr 6, s. 39-4415. Gaś, Zbigniew : Funkcjonowanie systemu rodzinnego młodzieży używającejśrodków odurzających / Zbigniew Gaś // „Psychologia Wychowawcza”. – 1992,nr 5, s. 355-36516. Gawron, Bogdan : Palenie tytoniu a rozwój uczniów / Bogdan Gawron //„Opieka, Wychowanie, Terapia”. – 1995, nr 3, s. 20-31, 31-3517. Głowacka, Anna : Edukacja antynikotynowa w szkołach ponadpodstawowych /Anna Głowacka // „Inspiracje”. – 2000, nr 1, s. 18-1918. Górska, Magdalena : Relacje rodzic-dziecko w rodzinach młodzieżyuzależnionych od narkotyków / Magdalena Górska // „Alkoholizm iNarkomania”. – 2007, nr 1, s. 11-3119. Gryniuk-Toruń, Iwona : Trudności w diagnozowaniu problemu narkotykowegowśród młodzieży szkolnej / Iwona Gryniuk-Toruń // „Remedium”. – 2005, nr 11,s. 20-2120. Hańska, Małgorzata : Chrońmy dzieci przed nikotyną / Małgorzata Hańska //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1994, nr 3, s. 18-2221. Hołyst, Brunon : Zagrożona młodzież / Brunon Hołyst // „KwartalnikPedagogiczny”. – 1991, nr 3, s. 101-12322. Ilnicka, Renata Małgorzata : O motywowaniu zdemoralizowanej młodzieży doabstynencji od narkotyków / Renata Małgorzata Ilnicka, Aneta Skuza // „PracaSocjalna”. – 2009, nr 2, s. 80-9323. Jabłońska, Grażyna : Wzory picia alkoholu w środowiskach dorastającejmłodzieży (Badania metodami jakościowymi-Starachowice) / GrażynaJabłońska // „Inspiracje”. – 2000, nr 2-3, s. 18-2024. Kamińska-Buśko, Bożena : Młodzież zagrożona uzależnieniem / BożenaKamińska-Buśko // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1996, nr 1, s. 13-1625. Kierunki oddziaływań i skuteczność / Aleksandra Karasowska, Piotr Bakuła,Marta Kopczyńska, Zbigniew Wechterowicz. – „Świat Problemów”. – 2005, nr4, s. 21-2326. Klecka, Małgorzata : Objawy i wczesne rozpoznanie FAS / Małgorzata Klecka //„Niebieska Linia”. – 2006, nr 3, s. 7-927. Klein, Edward : Alkohol w szkolnej rzeczywistości / Edward Klein // „ProblemyOpiekuńczo-Wychowawcze”. – 1992, nr 5/6, s. 227-22928. Kołdej, Krystyna : Papieros w szkole podstawowej / Krystyna Kołdej // „Lider”. –1994, nr 11, s. 3-529. Kołoło, Hanna : Poczucie własnej skuteczności a picie alkoholu przez młodzież/ Hanna Kołoło, Joanna Mazur // „Remedium”. – 2007, nr 11, s. 4-530. Kowalczyk, Anna : Dzieci uzależnione od pochwał / Anna Kowalczyk // „ŻycieSzkoły”. – 2001, nr 6, s. 342-34431. Krawczinska, Dominika : Choroba, zaburzenie osobowości, reakcja na stres,czy…? W poszukiwaniu definicji współuzależnienia występującego w rodzinie z4


problemem uzależnienia dziecka od narkotyków / Dominika Krawczinska //„Problemy Narkomanii. Biuletyn”. – 2007, nr 4, s. 5-2632. Krężel, Mirosław : Narkotyzowanie się młodzieży szkolnej-wybrane problemy /Mirosław Krężel // „Lider”. – 1994, nr 12, s. 5-633. Kubiak, Barbara : Wpływ gier komputerowych / Barbara Kubiak // „ŻycieSzkoły”. – 2006, nr 2, s. 53-5534. Liszcz, Krzysztof : Nadzieja w nas. Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym /Krzysztof Liszcz // „Niebieska Linia”. – 2006, nr 3, s. 12-1335. Łuczak, Elżbieta : Szkoła jako środowisko zapobiegania narkomanii / ElżbietaŁuczak // „Edukacja”. – 1999, nr 2, s. 71-8036. Majewska, Anna : Zagrożenia współczesnej młodzieży / Anna Majewska //„Edukacja i Dialog”. – 1999, nr 5, s. 3537. Malczewski, Artur : Młodzież a substancje psychoaktywne-cz. 1 / ArturMalczewski // „Remedium”. – 2009, nr 7/8, s. 54-5538. Matyjas, Bożena : Spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież-uczniów szkółpodstawowych / Bożena Matyjas // „Opieka, Wychowanie, Terapia”. – 1993, nr2, s. 14-1739. Mazur, Joanna : Zamieszkanie, klimat szkoły a upijanie się 15-latków / JoannaMazur, Hanna Kołoło // „Remedium”. – 2007, nr 12, s. 4-540. Mencel-Gwizdała, Joanna : Kraina palaczy / Joanna Mencel-Gwizdała //„Biblioteka w Szkole”. – 2001, nr 3, s. 1541. Mędrela-Kuder, Ewa : Skutki zażywania narkotyków w opinii uczniów szkołyśredniej / Ewa Mędrela-Kuder // „Lider”. – 2000, nr 1, s. 3142. Moczydłowski, Sławomir : Problem nikotynizmu w środowisku dziewczątniedostosowanych społecznie / Sławomir Moczydłowski // „ProblemyOpiekuńczo-Wychowawcze.- 1994, nr 9, s. 32-3443. Muszyńska, Anna : Przymusowe leczenie nieletnich narkomanów w świetleobowiązującego prawa / Anna Muszyńska // „Nowa Szkoła”. – 1997, nr 8, s. 44-4744. Nowakowski, Andrzej : Rola nauczycieli wychowania fizycznego w zwalczaniuzagrożenia tytoniowego / Andrzej Nowakowski // „Lider”. – 1994, nr 11, s. 6-745. Okrasa, Marzena : Przyczyny alkoholizowania się młodzieży mieszkającej winternacie-w świetle jej wypowiedzi / Marzena Okrasa // „Opieka, Wychowanie,Terapia”. – 2002, nr 1, s. 5-1346. Ostaszewski, Krzysztof : Problemy nastolatków związane z używaniemsubstancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski // „Alkoholizm iNarkomania”. – 2008, nr 4, s. 363-38847. Pasek, Marzena : Nastolatek i narkotyki cz. I / Marzena Pasek // „Remedium”. –2003, nr 2, s. 16-1748. Pasek, Marzena : Przychodzi nastolatek do terapeuty / Marzena Pasek //„Remedium”. – 2003, nr 5, s. 18-1049. Perzanowski, Tadeusz : SQN, czyli narkotyki w domu dziecka / Tadeusz5


Perzanowski // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2001, nr 1, s. 22-2750. Pisarska, Agnieszka : Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnikchroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych.Przegląd badań / Agnieszka Pisarska // „Alkoholizm i Narkomania”. – 2009, nr1, s. 29-5151. Polus-Szeniawska, Elżbieta : Uczniowie szkół warszawskich a paleniepapierosów / Elżbieta Polus-Szeniawska, Piotr Supranowicz // „WychowanieFizyczne i Zdrowotne”. – 1995, nr 5, s. 181-18452. Prajsner, Bogusław : Zachowanie problemowe młodzieży w Krakowie /Bogusław Prajsner // „Remedium”. – 2008, nr 3, s. 4-753. Pulcyn, Tadeusz : Sukces zaufania / Tadeusz Pulcyn // „ Świat Problemów”. –2007, nr 10, s. 10-1554. Raczkowski, Marek : Nadużywanie alkoholu zagrożeniem rozwoju dzieci imłodzieży / Marek Raczkowski // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. –1994, nr 2, s. 3-1155. Rosiński, Wojciech : Uzależnienia wśród młodzieży : podjęte działania cz. 2 /Wojciech Rosiński // „Dyrektor Szkoły”. – 2001, nr 7-8, s. 48-4956. Rosiński, Wojciech : Uzależnienia wśród młodzieży cz. 1. Rozpoznaniezjawiska / Wojciech Rosiński // „Dyrektor Szkoły”. – 2001, nr 6, s. 2357. Rybczyńska, Dorota : Zjawisko narkomanii w świadomości młodzieży szkółponadpodstawowych w Zielonej Górze / Dorota Rybczyńska // „KwartalnikPedagogiczny”.- 1992, nr 1, s. 121-12358. Sierosławski, Janusz : Polska młodzież na tle Europy. Badania szkolne ESPAD2003 / Janusz Sierosławski // „Świat Problemów”. – 2005, nr 4, s. 10-1359. Sierosławski, Janusz : Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież /Janusz Sierosławski // „Inspiracje”. – 2000, nr 2-3, s. 10-1860. Sikorski, Wiesław : Picie alkoholu przez uczniów w opinii młodzieży / WiesławSikorski // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1995, nr 9, s. 15-25(wkładka)61. Skrzypczyk, Witold : Jak im pomóc / Witold Skrzypczyk // „Świat Problemów”. –2005, nr 4, s. 24-2762. Sobecki, Władysław : Dzieci i alkohol / Władysław Sobecki // „ Nowa Szkoła”. –1998, nr 10, s. 33-3463. Sochacki, Marcin Jacek : Palenie w szkole cz. II / Marcin Jacek Sochacki //„Remedium”. – 2004, nr 1, s. VI-VII (wkładka)64. Sochocki, Marcin Jacek : Palenie w szkole / Marcin Jacek Sochocki //„Remedium”. – 2003, nr 10, s. VI-VII (wkładka)65. Sochocki, Marcin Jacek : Substancje psychoaktywne-opinie wawerskichgimnazjalistów / Marcin Jacek Sochocki // „Remedium”. – 2009, nr 9, s. 26-2766. Sochocki, Marcin Jacek : Zdrowie od przedszkola / Marcin Jacek Sochacki //„Remedium”. – 2001, nr 9, s. 18-1967. Stańkowski, Bogdan : Problemy dorastających nastolatków / Bogdan6


Stańkowski // „Edukacja. Studia. Badania. Innowacja”. – 2005, nr 4, s. 32-4768. Stolarska, Marta : Przyczyny powstawania uzależnień u młodzieży / MartaStolarska // „ Edukacja i Dialog”. – 2000, nr 8, s. 52-5569. Szczepkowski, Jacek : Terapia młodzieży nadużywającej alkoholu inarkotyków-ale jaka? / Jacek Szczepkowski // „Świat Problemów”. – 2006, nr 4,s. 32-3570. Szymańska, Magdalena : Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem /Magdalena Szymańska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. –2008, nr 4,s. 42-4571. Tatarowicz, Jan : Początek drogi alkoholowej w wieku szkolnym cz. I / JanTatarowicz // „Nowa Szkoła”. – 1996, nr 4, s. 30-3572. Tłendo, Agnieszka : Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowaniazagrożeń uzależnieniem / Agnieszka Tłendo // „Opieka, Wychowanie, Terapia”.– 2002, nr 1, s. 14-2173. Trelińska, Małgorzata : Szkolne modelowanie postaw młodzieży wobeczagrożeń cywilizacyjnych / Małgorzata Trelińska // „Inspiracje”. – 2002, nr 2-3,s. 2174. Tucholska, Stanisława : Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży /Stanisława Tucholska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2008, nr 5,s. 14-1975. Tyburska, Agata : Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje / AgataTyburska // „ Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1998, nr 9, s. 15-1776. Węch, Walerian : Koszykówka przeciw narkotykom / Walerian Węch //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2000, nr 6, s. 25-2677. Wilczyńska, Irena : O uzależnieniach dzieci / Irena Wilczyńska // „Życie Szkoły”.– 2001, nr 8, s. 475-47878. Wojciechowski, Mieczysław : Uczeń i narkotyki / Mieczysław Wojciechowski //„Remedium”. – 2002, nr 6, s. 6-779. Wojcieszek, Krzysztof : Przyczyny problemów alkoholowych młodzieży /Krzysztof Wojcieszek // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1995, nr 3, s.12-16 (wkładka)80. Woynarowska, Barbara : Palenie tytoniu wśród nastolatków / BarbaraWoynarowska // „ Remedium”. – 2004, nr 12, s. 14-1581. Wójcik, Magdalena : Młodzież i narkotyki / Magdalena Wójcik // „Remedium”. –2001, nr 11, s. 4-582. Zaboroska, Anna : Nałogowe zachowania studentów uzależnionych od seksu /Anna Zaborska // „Świat Problemów”. – 2004, nr 3, s. 23-257

More magazines by this user
Similar magazines