Ziemia świętokrzyska - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w ...

pbw.kielce.pl

Ziemia świętokrzyska - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w ...

ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 1 z 372007-03-13Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w KielcachWydział Informacyjno-BibliograficznyZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA(historia, literatura, sztuka, architektura, zwyczaje, obrzędy)MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELIZestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone na podstawie zbiorówPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w KielcachKielce, lipiec 2003 r.WstępOd wielu lat edukacja regionalna stanowi integralną część kształceniamłodych Polaków. Ma to odzwierciedlenie, między innymi, w powstałej wzwiązku z reformą oświaty ścieŜce regionalnej. NaleŜy pamiętać jednakŜe o tym,Ŝe treści związane z regionem moŜna było odnaleźć w programach nauczanychprzedmiotów w szkole polskiej przed 1999 rokiem.Edukacja regionalna mieści w sobie wiele tematów, z którymi powinienzapoznać się uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły średniej.Z regionem wiąŜą się zagadnienia historyczne, geograficzne, przyrodnicze,historii sztuki, literackie, biograficzne, etnograficzne, gospodarcze i wiele innych.W związku z rozpiętością zagadnień nauczyciel realizujący ścieŜkę regionalną,jak i uczeń przygotowujący się do zajęć, mogą mieć trudności w wyborze


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 2 z 372007-03-13i odnalezieniu literatury na ten temat.Niniejsze zestawienie bibliograficzne jest próbą wyjścia naprzeciw tympotrzebom. Opracowane zostało na podstawie zbiorów Pedagogicznej BibliotekiWojewódzkiej w Kielcach, zarówno ksiąŜek, jak i artykułów w czasopismach.Jest przeznaczone dla nauczycieli i uczniów oraz wszystkich zainteresowanychnaszą „Małą Ojczyzną” - Ziemią Świętokrzyską.Sugerujemy wykorzystanie pierwszej części I. Opracowania dotyczącecałego regionu świętokrzyskiego jako literatury pomocniczej, podstawowej dlauczniów, natomiast część II. Opracowania dotyczące poszczególnych miast,gmin, obiektów moŜe stanowić materiał poszerzający wiedzę na tematwybranych miejsc naszego regionu.Zestawienie jest wyborem piśmiennictwa na powyŜszy temat. Nie znalazłysię tutaj pozycje dotyczące zagadnień gospodarczych, politycznych.Skoncentrowaliśmy się, jak przedstawiono w podtytule, na: historii, literaturze(w tym na legendach o regionie), na sztuce, architekturze (zabytkach),zwyczajach, obrzędach, a takŜe walorach turystycznych województwaświętokrzyskiego. Przy wyborze interesujących materiałów pamiętać naleŜyo roku wydania ksiąŜki lub artykułu w czasopiśmie, ze względu na zmianyw podziale administracyjnym kraju. Powiat moŜe obejmować inny obszar niŜw roku opublikowania dokumentu.Niektóre opisy bibliograficzne opatrzono adnotacjami.Objaśnienia skrótówCzyt. - CzytelniaWyp. - WypoŜyczalniaCzasopisma dostępne są w Czytelni PBW w Kielcach


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 3 z 372007-03-13I. Opracowania dotyczące całego regionu świętokrzyskiegoOgólnie1. Kieleckie 2000 : w drodze do przyszłości. – Kraków, 1996[Historia Kielc, turystyczne atrakcje, z dziejów Kielecczyzny, największemiasta województwa, atrakcje turystyczne na terenie województwa,przemysł ; wspaniałe, kolorowe zdjęcia !]Czyt. R 914 A2. Mała Ojczyzna Świętokrzyskie : dziedzictwo kulturowe / pod red. G.Okły. – Kielce, 2002[Środowisko geograficzne, archeologia, historia, podziały administracyjne,heraldyka - herby powiatów i gmin, literatura, architektura, sztuka, kulturamuzyczna, kultura ludowa, gwara kielecka, Staropolski Okręg Przemysłowy,gospodarka, współcześni mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, ludziei region]Czyt. Met. ŚcieŜ. Eduk., Wyp. 234295Historia3. Kalendarz świętokrzyski / pod red. L. Zawistowskiej. – Kielce, 1988[Kronika historyczna województwa kieleckiego ułoŜona miesiącami]Czyt. 943.84. Miasta polskie w tysiącleciu. T. 1. – Wrocław, 1965. – S. 489-495 :Województwo kieleckieCzyt. 33 A5. Michta J. : Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jejsymbolika. – Kielce, 2000(Herb województwa, herby powiatów, herby gmin, flaga i sztandarwojewództwa świętokrzyskiego, geneza herbu województwasandomierskiego)


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 4 z 372007-03-13Czyt. R 943.86. Wijaczka J. : Polowanie na czarownice w regionie świętokrzyskim w XVIIi XVIII wieku // „Radostowa”. – 2003, nr 3-4, s. 10-12Architektura, sztuka, zabytki7. Erber B.K. : Sztuka ludowa w województwie kieleckim. – Kraków, 1958Czyt. R 7, Wyp. 5413-15 b/p8. Mirowski R. : Świętokrzyski album. Cz. 1. – Kielce, 2000(Zawiera zakres informacji o poszczególnych obiektach zabytkowych wwojewództwie świętokrzyskim)Czyt. R 7, Wyp. 2352759. Mirowski R. : Świętokrzyski album. Cz. 2. – Kielce, 2000Czyt. R 7, Wyp. 23517710. Mirowski R. : Świętokrzyski album. Cz. 3. – Kielce, 2001Czyt. R 7, Wyp. 23517911. Mirowski R. : Świętokrzyski album. Cz. 4. – Kielce, 2003Czyt. R 7, Wyp. 23518112. Olejarczyk S. : Ukryte skarby. – Kielce, 1995(Opowieści o skarbach ukrytych na terenie województwa świętokrzyskiego)Czyt. R 943.813. Paprocki B. : Zabytki architektury Kielecczyzny. – Kraków, 1980Czyt. R 71970 r. – Wyp. 5639-40 b/p14. Szlakiem architektury obronnej i romańskich zabytków. – Kielce, 2000Zabytki na terenie województwa świętokrzyskiego ; mapa, wspaniałe,kolorowe zdjęcia !]Czyt. R 7


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 5 z 372007-03-1315. Świętokrzyskie krajobrazy. – Kraków, 2001[Album z pięknymi zdjęciami, przedstawiającymi zarówno przyrodę, jak izabytki oraz współczesne widoki miast regionu świętokrzyskiego]Czyt. R 716. Zamki województwa kieleckiego / tekst J. Kuczyński, zdjęcia H. Pieczul. –Kielce, 1969[Ogólna historia i podział zamków, czarno-białe zdjęcia poszczególnychobiektów]Czyt. R 7Obrzędy, zwyczaje17. Grabowski J. : Sztuka ludowa : formy i regiony w Polsce. – Warszawa,1967[s. 167-189 : Grupa kielecko-sandomierska]18. Imiołek M. : Strój ludowy na Kielecczyźnie. – Kielce, 2001Czyt. R 3919. Kalendarz świętokrzyski / pod red. L. Zawistowskiej. – Kielce, 1989(Przysłowia, wróŜby, przepowiednie, kieleckie tradycje regionalne, obrzędydoroczne w regionie świętokrzyskim, gawędy pisane gwarą, przepisytradycyjnej świętokrzyskiej kuchni)Czyt. R 943.820. Traczyński E. : Wieś świętokrzyska w XIX i XX wieku. – Kielce, 2001Czyt. R 39, Wyp. 235184Przewodniki turystyczne, geografia, przyroda21. Burek L. : Na kieleckim słonecznym szlaku. – Kraków, 1964[Informator o ciekawszych miejscach świątecznego wypoczynku wwojewództwie kieleckim]Czyt. R 91422. Garus R. : Góry Świętokrzyskie : najatrakcyjniejsze szlaki turystyczne. –


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 6 z 372007-03-13Kielce, 1991Czyt. R 91423. Garus R. : Znakowane szlaki turystyczne województwa kieleckiego. –Kielce, 1990[PołoŜenie regionu świętokrzyskiego, obszar, budowa geologiczna, klimat,wody, flora i fauna, historia, ochrona przyrody i środowiska naturalnego,Świętokrzyski Park Narodowy, rezerwaty przyrody]Czyt. R 91424. Jankowski A., Sadowski W. : Województwo kieleckie : przewodnik. –Warszawa, 1973Czyt. R 914, Wyp. 10091525. Kieleckie 2000 : w drodze do przyszłości. – Kraków, 1996[Historia Kielc, turystyczne atrakcje, z dziejów Kielecczyzny, największemiasta województwa, atrakcje turystyczne na terenie województwa,przemysł ; wspaniałe, kolorowe zdjęcia !]Czyt. R 914 A26. Kowalczewski S. : Góry Świętokrzyskie : przewodnik turystyczny. –Warszawa, 1964Czyt. R 9141961 r. – Wyp. 54400, 27831-3227. Krakowiak B., Skrzypczyński M., Włodarczyk B. : Góry Świętokrzyskieoraz Sandomierz. – Bielsko-Biała, 2001Czyt. R 91428. Pierściński P. : Góry świętokrzyskie. – Warszawa, 1980[Album, zdjęcia czarno-białe i kolorowe]Czyt. R 729. Pilich M., Pilich P. : Ziemia kielecka : panorama turystyczna. – Warszawa,1979Czyt. R 914, Wyp. 14498130. Przyroda Kielecczyzny : przewodnik po wystawie/ tekst oprac. E.Fijałkowska, J. Ćmak. - Kielce, 1975Czyt. R 914, Wyp. 169097-98


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 7 z 372007-03-1331. Rogala S. : Góry Świętokrzyskie : przewodnik turystyczny : legendy,historia, zabytki, trasy wycieczkowe, informacje praktyczne. – Kielce, 1997Czyt. R 91432. Stupnicka E., Stempień-Sałek M. : Poznajemy Góry Świętokrzyskie :wycieczki geologiczne. – Warszawa, 2001Czyt. R 55, Wyp. 23472333. Ziemia kielecka : przyroda, zabytki, współczesność. – Kraków, 1974[Liczne czarno-białe fotografie]Czyt. R 91434. Ziemia Świętokrzyska : informator samorządowy / pod red. E.Kaczmarczyk. – Kielce, 2001[Charakterystyka poszczególnych powiatów, gmin – powierzchnia, ludność,bogactwa naturalne, zabytki i inne atrakcje turystyczne, baza turystyczna]Czyt. R 33Literatura, legendy związane z regionem35. Aka : Twój dobry towarzysz... z Nagłowic : świętokrzyskie pióra // „NaszaBaba Jaga”. – 2003, nr 1, s. 10-11[O pseudonimach jakich uŜywał Mikołaj Rej, o majątku pisarza, prezentacjaczterech wierszy, pochodzących ze zbiorku pt. „Figliki, albo rozlicznych ludziprzypadki dworskie...”]36. Banaś T., Garus R. : Legendy świętokrzyskie : przewodnik rodzinny. –Kielce, 1999[Legendy oraz propozycje szlaków turystycznych dla rodzin]Czyt. R 837. Fijałkowski J. : Opowieści z Gór Świętokrzyskich. Cz. 3. – Staszów, 1996[Fabularyzowane historie niektórych miejsc Kielecczyzny]Czyt. R 838. Firkowska L. : Legendy świętokrzyskie. – Staszów, 1994Czyt. R 8


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 8 z 372007-03-1339. Firkowska L. : Legendy świętokrzyskie. – Kielce, 1999Czyt. R 840. Mijas S. : Świętokrzyskie szlaki literackie : szkice o pisarzach od Reja dośeromskiego. – Łódź, 1973[Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Jan Chryzostom Pasek, wespazjanKochowski, Piotr Ściegienny, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, WaleryPrzyborowski, Adolf Dygasinski, Jan Kanty Gregorowicz, WacławKarczewski, Kazimierz Laskowski, Stefan Krzywoszewski, Stefan śeromski]Czyt. R 8, Wyp. 224631, 97101-10341. Robak W. : Nasze piękne świętokrzyskie. – Kielce, 2000[Wiersze o regionie : o poszczególnych miastach, obiektach, zabytkach]Czyt. R 842. Rogala S. : Opowieść o zbóju Kakusie : ( wg ludowych opowieści zKielecczyzny). – Kielce, 1996Czyt. R 8, Wyp. 8702 b/p43. Rogala S. : Współczesne środowisko literackie Kielecczyzny : słownikpisarzy i badaczy literatury. – Kielce, 1999[Zawiera charakterystykę 131 sylwetek pisarzy współcześnie mieszkającychw województwie świętokrzyskim]Czyt. R 8, Wyp. 23581944. Stankiewicz J. : Legendy świętokrzyskie. – Kraków, 1988Czyt. R 8, Wyp. 195330-3145. Szpakowska-Mądzik I. : Świętokrzyskie archiwum literackie. – Kielce, 1998[Wybrane postaci pisarzy, artystów, ludzi kultury regionu świętokrzyskiegoXX wieku]Czyt. R 8, Wyp. 22567746. Współcześni pisarze Kielecczyzny : antologia. – Kielce, 2000[Notki biograficzne 36 pisarzy regionu oraz ich wybrane utwory, bądźfragmenty]Czyt. R 8, Wyp. 23042247. Gajzler J. : Ta ziemia uroczna : utwory zebrane / oprac. i przedmowa J.Daniel. – Kielce, 2000


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 9 z 372007-03-13[Wiersze o ziemi świętokrzyskiej]Czyt. R 8, Wyp. 23574148. Ziemia uroczna : antologia wierszy o Ziemi Kieleckiej. – Kielce, 1998Czyt. R 849. śak S. : Cudze chwalicie, swego nie znacie : obecność regionu kieleckiegow kulturze narodowej. – Kielce, 1998Czyt. R 8Biografie50. Świętokrzyski słownik biograficzny. Tom 1 : do 1795 roku / pod red. J.Wijaczki. – Kielce, 2002Czyt. Sł 92Zagłębie Staropolskie51. Koźmiński K. : Zagłębie staropolskie w Kieleckiem : opis krajoznawczy. –Warszawa, 1955[Między innymi o hutnictwie staropolskim]Czyt. R 914, Wyp. 1820052. Murszewski Z. : Zaczęło się od dymarek [Tradycje dymarek i hutnictwoświętokrzyskie w XX wieku] // „Poznaj swój kraj’. 1990, nr 1, s. 5II. Opracowania dotyczące poszczególnych miast, gmin, obiektówBusko-ZdrójHistoria53. Smarzyński H. : Powiat Busko-Zdrój. – Kraków, 1960


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 10 z 372007-03-13Czyt. R 943.8Architektura, sztuka, zabytki54. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom III : województwo kieleckie / podred. J. Łozińskiego, B. Wolff. – Z. 1 : powiat buski. – Warszawa, 1957Czyt. R 7Przewodniki turystyczne55. Beuermanowa Z. : Busko-Zdrój. – Warszawa, 1951Czyt. R 91456. Cmoch L. : Busko-Zdrój i okolice : przewodnik turystyczny. – Kielce, 1993Czyt. R 91457. Rogala S. : Busko-Zdrój i okolice : walory lecznicze, legendy, historia,trasy wycieczkowe : Busko, Chmielnik, Nowy Korczyn, Pińczów, Solec-Zdrój, Stopnica, Szydłów, Wiślica. – Kielce, 1999Czyt. R 91458. Rogala S. : Spacerkiem po Busku i Solcu. – Kielce, 1999Czyt. R 91459. Zwolski Cz. T. : Busko i okolice oraz szlak Nidy. – Warszawa, 1960Czyt. R 91460. Zwolski Cz. T. : Ponidzie : Busko-Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka,Pińczów, Staszów : przewodnik. – Warszawa, 1971Czyt. R 914ChęcinyHistoria61. Rowita-Witanowski M. : Dawny powiat chęciński. – Kielce, 2001


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 11 z 372007-03-13[Obejmuje historię Chęcin oraz Baszkowa, Bebelna, Bolmina, Chełmców,Chomentowa, Chotowa, Czarncy, Grzymałkowa, Koniecpola, , Konieczna,Korytnicy, Kozłowa, Krasocina, Kurzelowa, Lasochowa, Łopuszna,Maleszowej, Małogoszcza, Mieczyna, Mniowa, Mokrska, Morawicy,Oblęgorka, Oksy, Oleszna, Piekoszowa, Piotrkowic, Przedbórza, Radoszyc,Rembieszyc, Rykoszyna, Secemina, Sobkowa, Strawczyna, Węgleszyna,śarczyc, śeleźnicy]Czyt. R 943.862. W królewskich Chęcinach : monografia historyczno-gospodarcza miasta igminy Chęciny / pod red. E. Kosika, R. Nadgowskiego. – Kielce, 1996Czyt. R 943.8Przewodniki turystyczne63. Braun J. : Chęciny i okolice : przewodnik. - Warszawa, 1979Czyt. R 91464. Czarnecki J. : Chęciny i okolice : monografia turystyczno-krajoznawcza. –Warszawa, 1954[Historia, zabytki, szlaki turystyczne]Czyt. R 914, Wyp. 15733-34, 1577065. Rogala S. : Chęciny : przewodnik po mieście i okolicy : Białogon, Bolmin,Małogoszcz, Podzamcze, Raj, Tokarnia. – Kielce, 1994Czyt. R 914ChmielnikPrzewodniki turystyczne, geografia, przyroda66. Rogala S. : Chmielnik : miasto i gmina. – Kielce, 1998[PołoŜenie geograficzne, historia, współczesność, zabytki]Czarnocin


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 12 z 372007-03-13Historia67. Bienias A., Przybyszewski S.M. : Czarnocin : kartki z przeszłości gminy.Kielce, 1998Czyt. R 943.8, Wyp. 223959DenkówHistoria68. Workowski J. : Zarys dziejów Denkowa. – Ostrowiec Świętokrzyski, 1981Czyt. R 943.8JędrzejówHistoria69. Sokół A. : Z historii Jędrzejowa // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1971, nr 595,s. 670. Sokół A. : Powstanie listopadowe na Ziemi Jędrzejowskiej // „Słowo Ludu.Magazyn”. – 1973, nr 735, s. 871. Sokół A. : 30 bitew w rejonie Jędrzejowa : powstanie styczniowe na ZiemiKieleckiej // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1974, nr 746, s. 872. Sokół A. : Ziemia Jędrzejowska Kościuszką sławna // „Słowo Ludu.Magazyn”. – 1973, nr 719, s. 573. Treter S. : O cystersach, przywilejach i początkach miasta Jędrzejowa //„Słowo Ludu. Magazyn”. – 1971, nr 605, s. 674. Urban Z. : Miasteczko na szlaku „kadrówki” : relacje naocznychświadków // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1988, nr 1511, s. 6 ; nr 1512, s. 6


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 13 z 372007-03-13Architektura, sztuka, zabytki75. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom III : województwo kieleckie / podred. J. Łozińskiego, B. Wolff. – Z. 3 : powiat jędrzejowski. – Warszawa, 1957Czyt. R 7Przewodniki turystyczne76. Ziemia jędrzejowska. – Kraków, 1971Czyt. R 914, Wyp. 85740-4177. Zwolski Cz. T. : Ponidzie : Busko-Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka,Pińczów, Staszów : przewodnik. – Warszawa, 1971Czyt. R 914KarczówkaOgólnie78. Karczówka : historia, literatura, architektura, przyroda / pod red. J.L.Olszewskiego. – Kielce, 1995Czyt. R 943.8Architektura, sztuka, zabytki79. Pawłowicz W. : Kościół i klasztor na Karczówce. – Kielce ; Łowicz, 1999Czyt. R 7Literatura, legendy80. Wolny H. : Karczówka w literaturze pięknej. – Kielce, 2001Czyt. R 8Kazimierza Wielka


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 14 z 372007-03-13Historia81. Nowak J.: Początki Kazimierzy Wielkiej // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1971,nr 591, s. 682. TBAR : Z poŜółkłych kart : historia Kazimierzy Wielkiej // „Słowo Ludu”. –1990, nr 31, s. 383. T.H. : Kazimierza Wielka : zasłuŜeni w walce i pracy [Historia miasta odpoczątków oraz szczególnie w okresie II wojny światowej // „Echo Dnia”. –1985, nr 140, s. 4Przewodniki turystyczne84. Zwolski Cz. T. : Ponidzie : Busko-Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka,Pińczów, Staszów : przewodnik. – Warszawa, 1971Czyt. R 914KielceHistoria85. Daniel J., Osiecki J. : Legenda 1914. – Kielce, 1989Czyt. R 943.8, Wyp. 20278286. Guldon Z., Massalski A. : Historia Kielc do roku 1945. – Kielce, 2000Czyt. R 943.8, Wyp. 230107, 23096087. Jerzmanowski J.: W starych Kielcach. – Kraków, 1975Czyt. R 943.888. Massalski A., Meducki St. : Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945. – Wrocław, 1986


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 15 z 372007-03-13Czyt. R 943.8, Wyp. 188066-6989. Maszczyński T. : Kielce przez stulecia historii. – Kielce, 1971Czyt. R 943.8, Wyp. 105195-9690. Pazdur J. : Dzieje Kielc do 1863 roku. – Wrocław, 1967Czyt. R 943.8, Wyp. 47375-7891. Pazdur J. : Dzieje Kielc : 1864-1939. – Wrocław, 1971Czyt. R 943.8, Wyp. 83427-3592. (TW) : Miasto Legionów // „Ikar”. – 2003, nr 3, s. 24-25[Historia Kielc w XX wieku : dokumentacja fotograficzna]Architektura, sztuka, zabytki93. Garus R. : Bazylika katedralna w Kielcach. – Kielce, 1991[M.in. kalendarium historyczne Bazyliki Katedralnej p.w. WniebowzięciaN.M.P.]Czyt. R 794. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom III : województwo kieleckie / podred. J. Łozińskiego, B. Wolff. – Z. 4 : powiat kielecki. – Warszawa, 1957Czyt. R 795. Kielce / fot. J. Buczkowski i in., red. T. Jaskuła, wstęp J. Szmajdel. – Łódź,1975[Album, czarno-białe fotografie]Czyt. R 796. Kielce : materiały pomocnicze do organizowania imprez poświęconychKielcom. – Kielce, 1980(W I części wiadomości o miejscach godnych zwiedzenia w Kielcach, w IIpropozycje imprez poświeconych historii i teraźniejszości Kielc)Czyt. R 7


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 16 z 372007-03-1397. Kuczyński J., Oborny A. : Pałac w Kielcach : przewodnik. – Kraków, 1981Czyt. R 7, Wyp. 15723298. Oborny A. : Pałac w Kielcach . – Kielce, 1974Czyt. R 799. Przewodnik po zabytkach architektury i budownictwa Kielc / oprac. J.L.Adamczyk. – Kielce, 1998Czyt. R 7100. Siudowski J. , Strasz-Cirlič D. : Kielce. – Warszawa, 1968[Dzieje Kielc do XX w.]Czyt. R 7, Wyp. 55013101. Skarby Kielc / red. H. Witczyk ; red. nauk D. Olszewski ; tekst K.Głowacki i in. ; zdjęcia . Markowski ; oprac. hist. Cz. Erber. – Kielce, 1992[Zabytki architektury i sztuki sakralnej w Kielcach ; wspaniałe, kolorowezdjęcia !]Czyt. R 7Przewodniki turystyczne102. Jankowski A., Sadowski W. : Kielce i okolice : przewodnik. – Warszawa,1987Czyt. R 9141983 r. – Wyp. 165633-34103. Kielce : informator miejski / pod red. M. Czajkowskiego. – Bydgoszcz,1996[Zabytki, ciekawe miejsca, pomniki, herb Kielc]Czyt. R 912, Wyp. 222147104. Kieleckie 2000 : w drodze do przyszłości. – Kraków, 1996[Historia Kielc, turystyczne atrakcje, z dziejów Kielecczyzny, największemiasta województwa, atrakcje turystyczne na terenie województwa,przemysł ; wspaniałe, kolorowe zdjęcia !]Czyt. R 914 A105. Kuczyński J. : Wokół Kielc. – Kraków, 1981


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 17 z 372007-03-13[Przewodnik po najciekawszych miejscach w pobliŜu Kielc ; zabytki, przyroda]Czyt. R 914Sport106. Moskwa Z. : Kielecki sport z myszką. – Kielce, 2000[O historii sportu zorganizowanego w Kielcach]Czyt. R 7KońskieHistoria107. Głębocki T. : Jak miasto powstało... // „Echo Dnia”. – 1998, nr 25, s. 8Krawiecka A. : Co dziś, co jutro ? Po wizycie w Końskich [Historia] //„Słowo Ludu. Magazyn”. – 1986, nr 1386, s. 1, 6Architektura, sztuka, zabytki108. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom III : województwo kieleckie / podred. J. Łozińskiego, B. Wolff. – Z. 5 : powiat konecki. – Warszawa, 1958Czyt. R 7Przewodniki turystyczne109. Fajkosz A., Pierściński P. : Końskie i okolice. – Kraków, 1978Czyt. R 914110. Ziemia konecka : przewodnik turystyczny / pod red. R. Garusa, W.Paska. – Kielce, 2000Czyt. R 914Koprzywnica


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 18 z 372007-03-13Ogólnie111. Koprzywnica // „Słowo Ludu”. – 1998, nr 195, s. 10KoszyceHistoria112. Bienias A., Przybyszewski S.M. : Koszyce 1374-2001. – Kielce, 2002Czyt. R 943.8KurozwękiHistoria113. Kapuściński J. : Kurozwęki // „Ikar”. – 2002, nr 6, s. 41ŁagówHistoria114. Zieliński J. : Łagów // „Słowo Ludu. Magazyn Niedzielny”. – 1961, nr 74,s. 5ŁopusznoPrzewodniki turystyczne, geografia, przyroda115. Gmina Łopuszno : dawniej i dziś. – Kielce, 1998[Herb gminy, środowisko geograficzno-przyrodnicze, historia, sport,turystyka]Czyt. R 914, Wyp. 225821Małogoszcz


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 19 z 372007-03-13Historia116. Kosik E. : Małogoskie rodowody [Historia miasta] // „Przemiany”. – 1974,nr 12, s. 14117. W kasztelańskim Małogoszczu : monografia historyczno-gospodarczaMałogoszcza i okolicy / pod red. E. Kosika. – Kielce, 1994Czyt. R 943.8MichałówOgólnie118. Kapuściński J. : Michałów // „Ikar”. – 2003, nr 2, s. 41MniówHistoria119. We włościańskim Mniowie : monografia historyczno-gospodarcza gminyMniów / pod red. E. Kosika. – Kielce, 1999Czyt. R 943.8NagłowiceHistoria120. Paulewicz M. : Miasteczko Mikołaja Reja – Oksa // „Mimoza”. – 2002, nr1, s. 40-42Nowa SłupiaPrzewodniki turystyczne, geografia, przyroda121. Klima F. L., Ponikowski A. : Nowa Słupia : szkice krajoznawcze. – Kielce,1986


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 20 z 372007-03-13Czyt. R 914122. Przewodnik turystyczny po gminie Nowa Słupia / R. Garus, H. Trepka. –Kielce, 1999Czyt. R 914Nowy KorczynHistoria123. Ginalska T. : Gmina u zbiegu Wisły i Nidy. – Krosno, 1999Czyt. R 943.8124. Przybyszewski S.M., Bienias A. : Nowy Korczyn przez stulecia. – Kielce,2001Czyt. R 943.8Architektura, sztuka, zabytki125. Nowy Korczyn // „Słowo Ludu”. – 2002, nr 120, s. 11[PołoŜenie, historia,zabytki gminy]OpatówHistoria126. Fijałkowski J. : saga opatowska // „Radostowa”. – 2000, nr 5, s. 5-6, s. 11127. Ginalska T., Osiński A. : Powiat Opatów. – Krosno, 1999Czyt. R 943.8Architektura, sztuka, zabytki


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 21 z 372007-03-13128. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom III : województwo kieleckie / podred. J. Łozińskiego, B. Wolff. – Z. 7 : powiat opatowski. – Warszawa, 1959Czyt. R 7Ostrowiec ŚwiętokrzyskiHistoria129. Banaszek M. : Pierwsi dziedzice na Ostrowie // „Przemiany”. – 1983, nr 9,s. 33-34130. Banaszek M. : Republika Ostrowiecka // „Mówią Wieki”. – 1976, nr 4, s.5-8131. Kotasiak W. : Ostrowiec Świętokrzyski. – Łódź, 1983Czyt. R 943. 8132. Moniewski J. : Kartki z przeszłości Ostrowca i jego okolic. – OstrowiecŚwiętokrzyski, 1991Czyt. R 943.8133. Murszewski Z. : Zaczęło się od dymarek [Tradycje dymarek i hutnictwoświętokrzyskie okolicy Ostrowca w XX wieku] // „Poznaj swój kraj’. -1990,nr 1, s. 5134. Ostrowiec Świętokrzyski : monografia historyczna miasta. – OstrowiecŚwiętokrzyski, 1997Czyt. R 943.8135. Ostrowiec Świętokrzyski : wczoraj, dziś i jutro / praca zbiorowa pod red.


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 22 z 372007-03-13A. Ginsberta-Beberta. – Warszawa, 1979Czyt. 943.8136. Paluch W. : Cztery wieki Ostrowca Świętokrzyskiego // „Ikar”. – 1997, nr2, s. 9Przewodniki turystyczne137. Brociek W. : Ostrowiec Świętokrzyski i okolice. Cz. 1 : Spacery pomieście. – Kielce, 1998Czyt. R 914OŜarówHistoria138. Dzieje OŜarowa w pigułce (do 1918) // „OŜarów”. – 2002, nr 7-8, s. 15-17139. Lis M. : Z militarnych wydarzeń I wojny światowej na ziemi oŜarowskiej //„OŜarów”. – 2001, nr 7, s. 18-19140. Myjak J. : Lata wojny i okupacji w OŜarowie // „OŜarów”. – 2002, nr 9,wkładka141. Myjak J. : OŜarów cementem stoi // „OŜarów”. – 2002, nr 12, wkładka[Czas budowy cementowni OŜarów]142. Zieliński J. : OŜarów // „Słowo Ludu. Magazyn Niedzielny”. – 1961, nr 83,s. 6


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 23 z 372007-03-13Geologia143. J.M. : Jak powstały pokłady kamienia na OŜarowszczyźnie, czylinajkrótsze dzieje tego, co pod ziemią // „OŜarów”. – 2003, nr 3, wkładkaPiekoszówHistoria144. W szlacheckim Piekoszowie : monografia historyczno-gospodarczagminy Piekoszów / pod red. E. Kosika, R. Nadgórskiego. – Kielce, 1996Czyt. R 943.8Ogólnie145. Gmina Piekoszów // „Słowo Ludu”. – 2002, nr 120, s. 10[PołoŜenie, zabytki, przyroda]PińczówOgólnie146. Gmina Pińczów // „Słowo Ludu”. – 2002, nr 120, s. 11[Powierzchnia, liczba mieszkańców, połoŜenie, historia, zabytki, adresinternetowy : pinczow2@kielce.um.gov.pl]147. Kapuściński J. : Pińczów // „Ikar”. – 1997, nr 9, s. 41Historia148. Ładyńska M. : Bracia z Pińczowa [Arianie] : rodowody // „Argumenty”. –1981, nr 4, s. 7, 12


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 24 z 372007-03-13149. Mysior Z. : Pińczów : stolica Ponidzia // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1977,nr 906, s. 4150. Noga J. : Rzeczpospolita Pińczowska // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1990,nr 1620, s. 6151. Pińczowskie Spotkania Historyczne. – Pińczów, 1997(Najdawniejsze dzieje Pińczowa, klasztor Paulinów, Pińczów w okresiereformacji)Czyt. R 943.8Architektura, sztuka, zabytki152. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom III : województwo kieleckie / podred. J. Łozińskiego, B. Wolff. – Z. 9 : powiat pińczowski– Warszawa, 1961[Niedostępny w PBW w Kielcach]Przewodniki turystyczne, geografia, przyroda153. Dziubiński A. : Pińczów i okolice : przewodnik turystyczny. – Kielce, 1997Czyt. R 914154. Ziemia pińczowska. – Kraków, [br.][Historia, fotografie czarno-białe]Czyt. R 914155. Zwolski Cz. T. : Ponidzie : Busko-Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka,Pińczów, Staszów : przewodnik. – Warszawa, 1971Czyt. R 914


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 25 z 372007-03-13PołaniecHistoria156. Anioł J. : W obozie Kościuszki pod Połańcem [Fragment pracy „Zprzeszłości ksiąŜęcego grodu i królewskiego miasta Połańca]// „SłowoLudu. Magazyn Niedzielny”. – 1964, nr 254, s. 3157. Kozicki S. : Gdzie spał Kościuszko : reportaŜ [z Połańca] // „Słowo Ludu.Magazyn Niedzielny”. – 1966, nr 350, s. 1, 3158. Zieliński J. : Połaniec // „Słowo Ludu. Magazyn Niedzielny”. – 1961, nr 87,s. 4PonidziePrzewodniki turystyczne, geografia, przyroda159. Zwolski Cz. T. : Ponidzie : Busko-Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka,Pińczów, Staszów : przewodnik. – Warszawa, 1971Czyt. R 914, Wyp. 84891-93160. Pilich M., Pilich P. : Ponidzie. – Warszawa, 1985Czyt. R 914, , Wyp. 182181Obrzędy, zwyczaje161. Obcowski H. : Kolędnicy na Ponidziu. – Kielce, 1998[Przykładowe widowisko folklorystyczne]Czyt. R 39


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 26 z 372007-03-13Puszcza StromeckaPrzewodniki turystyczne, geografia, przyroda162. Piasecki K. : W widłach Wisły i Pilicy : (Puszcza Stromecka). –Warszawa, 1986Czyt. R 914 A/ZRaj Jaskinia163. Rubinowski T., Wróblewski T. : Jaskinia „Raj” w Górach Świętokrzyskich.– Kielce; Kraków, 1968Czyt. R 551973 r. – Wyp. 6124-25 b/pRakówHistoria164. Bernat T. : Arianie w Rakowie // „Mówią Wieki”. – 1968, nr 5, s. 5-6165. Bernat T. : Legendy, podania i tradycje Rakowa // „Słowo Ludu. MagazynNiedzielny”. – 1966, nr 351, s. 6166. Raków : ognisko arianizmu / pod red. S. Cynarskiego. – Kraków, 1968Czyt. R 943.8, Wyp. 56234-38SandomierzOgólnie167. Sandomierz // „Słowo Ludu”. – 2002, nr 120, s. 11[PołoŜenie, ludność, zabytki, adres internetowy : www.sandomierz.pl]


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 27 z 372007-03-13168. Rutkowski H. : Sandomierz // „Mówią Wieki”. – 1960, nr 9, s. 27-30Historia169. Ciekawostki historyczne [Sandomierza] // „Słowo Ludu. Magazyn”. –1972, nr 679, s. 4170. Kapuściński J. : Sandomierz : (notka historyczna) // „Ikar”. – 1999, nr 5, s.41; nr 6, s. 41; nr 7-8, s. 41171. Sandomierz. – Warszawa, 1956[Historia, zabytki, Sandomierz w I połowie XX w.]Czyt. R 7, Wyp. 20086172. Tobiasz M. : Tajemnica korony Sandomierza // „Mówią Wieki”. – 1967, nr6, s. 1-4Architektura, sztuka, zabytki173. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom III : województwo kieleckie / podred. J. Łozińskiego, B. Wolff. – Z. 11 : powiat sandomierski– Warszawa,1962Czyt. R 7Przewodniki turystyczne, geografia, przyroda174. Batko K. : Przewodnik po ziemi sandomierskiej. – Tarnobrzeg, 1994Czyt. R 914


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 28 z 372007-03-13175. Krakowiak B., Skrzypczyński M., Włodarczyk B. : Góry Świętokrzyskieoraz Sandomierz. – Bielsko-Biała, 2001176. Ziemia Sandomierska / pod red. W. Filipowicz. – Warszawa, 1954[Liczne czarno-białe fotografie]Czyt. R 914Literatura, legendy177. Mijas S. : literacka geografia Kielecczyzny : Sandomierz // „Przemiany”. –1974, nr 11, s. 32178. Seliga K. : Legendy sandomierskie : podania, przypowieści, anegdoty iprzysłowia Ziemi Sandomierskiej. – Lublin, 1974Czyt. R 8, Wyp. 108581-82Obrzędy, zwyczaje179. Kotula F. : W widłach Wisły i Sanu [Zwyczaje wsi sandomierskiej] //„Ziemia”. – 1966, t. 2, s. 140-155SkalbmierzHistoria180. Bienias A., Przybyszewski S.M. : Skalbmierz 1342-1999. – Kielce, 1999Czyt. R 943.8SkarŜysko-KamiennaHistoria


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 29 z 372007-03-13181. Erbel J. : Jeszcze o tragedii „Orła Białego” [Ruch oporu w SkarŜyskuKamiennej] // „Tygodnik Kulturalny”. – 1977, nr 27, s. 14182. Fijałkowski J. : SkarŜysko : w widłach Wisły i Pilicy [Nazwa, historia, herbmiasta] // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1990, nr 1627, s. 7183. Szkice do historii : SkarŜysko-Kamienna. – SkarŜysko-Kamienna, 1993Czyt. R 943.8184. Zielińska S. : 50 lat i osiem wieków [SkarŜysko Kamienna] // „SłowoLudu. Magazyn”. – 1972, nr 683, s. 1, 3Przewodniki turystyczne185. SkarŜysko i okolice : 16 tras wycieczkowych z opisami krajoznawczymimiasta : SkarŜyska-Kamiennej, Suchedniowa, Szydłowca, Wąchocka imapą terenu objętego zasięgiem przewodnika. – Kielce, 1996Czyt. R 914186. SkarŜysko-Kamienna : miasto z przyszłością / pod red. M.Kwietniewskiej-Talarczyk. – Kraków, 1997[Historia, zabytki, placówki oświatowe i kulturalne]Czyt. R 914Literatura187. Fornal S. : Staff w SkarŜysku : w dziesiątą rocznicę śmierci autora„Wikliny” // „Słowo Ludu. Magazyn Niedzielny”. – 1967, nr 396, s. 6188. Fronczek Z. W. : Na plebanii w SkarŜysku // „Radostowa”. – 1999, nr 10,s. 34-35


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 30 z 372007-03-13[Krótkie wzmianki na temat Ŝycia i twórczości Maryli Wolskiej i Leopolda Staffa,pobyt L. Staffa w SkarŜysku Kamiennej u księdza Boratyńskiego]SłupiaOgólnie189. Słupia // „Słowo Ludu”. – 2002, nr 120, s. 9[PołoŜenie geograficzne, zabytki, adres internetowy gminy]SobkówHistoria190. Kalina D. : Gmina Sobków. – Kielce, 2002(Zarys dziejów gminy, dzieje miejscowości, zabytki)Czyt. R 943.8Solec ZdrójOgólnie191. Solec Zdrój // „Słowo Ludu”. – 2002, nr 120, s. 11[PołoŜenie, historia, klimat, adres internetowy]Historia192. Fijałkowski J. : Solec-Zdrój : W widłach Wisły i Pilicy [Historia Solca-Zdroju i zakładu balneologicznego] // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1985, nr1360, s. 8193. Rechowicz M. : Wspaniałe wody Solca [Uzdrowisko w Solcu – historia doXX w.] // „Echo Dnia”. – 1985, nr 159, s. 4


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 31 z 372007-03-13StarachowiceHistoria194. Adamczyk M., Pastuszka S. : Starachowice : zarys dziejów. – Warszawa,1984195. Hozer T. : Starachowice : zasłuŜeni w walce i pracy [HistoriaStarachowic, głównie podczas II wojny światowej] // „Echo Dnia”. – 1985,nr 91, s. 4Heraldyka196. Głowacki K. : Heraldyka : Starachowice // „Nasza Baba Jaga”. – 2003, nr1, s. 12-13[Prezentacja herbu Starachowic]StaszówHistoria197. Marglewski J. : Staszów // „Słowo Ludu. Magazyn Niedzielny”. – 1966, nr367, s. 5Architektura, sztuka, zabytki198. Fijałkowski J., Zarębski M.A. : Sekrety zamków i pałaców ziemistaszowskiej. – Staszów, 1997Czyt. R 7Przewodniki turystyczne199. Zwolski Cz. T. : Ponidzie : Busko-Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka,Pińczów, Staszów : przewodnik. – Warszawa, 1971


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 32 z 372007-03-13Czyt. R 914StąporkówHistoria200. Daniel J. : KaŜda piędź ziemi [Miasto i gmina Stąporków] // „Słowo Ludu.Magazyn”. – 1979, nr 1035, s. 1, 4-5Geologia201. Gierliński G. : Śladami polskich dinozaurów. – Warszawa, 1995[O szczątkach dinozaurów z okolic Stąporkowa]Czyt. R 55StopnicaOgólnie202. Zieliński J. : Stopnica // „Słowo Ludu. Magazyn Niedzielny”. – 1961, nr100, s. 4Historia203. Mysior Z. : Stopnica na... królewskim szlaku // „Słowo Ludu. Magazyn”. –1977, nr 947, s. 5204. Salomon A. : Rys historyczny dziejów Stopnicy. – Kielce, 1999Czyt. R 943.8SuchedniówHistoria


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 33 z 372007-03-13205. Hozer T. : Suchedniów : zasłuŜeni w walce i pracy : dzieje Suchedniowaw czasie powstań, okupacji] // „Echo Dnia”. – 1985, nr 110, s. 4206. Miernik R. : Suchedniów : w XXX-lecie uzyskania praw miejskich. -Kielce, 1992Czyt. R 943.8207. Pasek M. : Od Suchini do Suchedniowa // „Zeszyty Suchedniowskie”. –1987 wrzesień, s. 7-13[Cały numer czasopisma poświęcony historii Suchedniowa]SzydłówOgólnie208. Zwolski Cz. T. : Szydłów : polskie Carcassonne // „Świętokrzyskie Za iPrzeciw”. – 1959, nr 41, s. 8Historia209. Kowalczewski S. : Szydłów : miasto średniowieczne // „Poznaj swój kraj”.– 1958, nr 4, s. 10-11210. Maszczyński T. : Szydłów. – Kielce, 1966Czyt. 943.8, Wyp. 44223-25Świętokrzyski Park NarodowyHistoria211. Jędrzejczyk E. : Miejsca historyczne w Świętokrzyskim ParkuNarodowym. – Kielce, 1992


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 34 z 372007-03-13Czyt. R 943.8, Wyp. 9955 b/p, 9956 b/pŚwięty KrzyŜHistoria, legendy212. Jastrzębski J. : Klasztor Świętego KrzyŜa na Łyścu. – Kielce, 1983[Historia klasztoru, legendy i opowiadania z nim związane]Czyt. R 943.8, Wyp. 170919-20213. Klasztor Świętego KrzyŜa na Łyścu. – Kielce, 1983(Historia klasztoru, legendy i opowiadania z nim związane)Czyt. R 943.8214. Klasztor na Świętym KrzyŜu w polskiej kulturze narodowej / pod red. D.Olszewskiego, R. Gryza. – Kielce, 2000Czyt. R 943.8, Wyp. 230973215. Święty KrzyŜ / zdjęcia P. Pierściński, tekst R. Kapuściński. – Warszawa,1992[Krótka historia Świętego KrzyŜa, zdjęcia klasztoru, jego wnętrz orazprzyrody wokół]Czyt. R 914216. Rogala S. : Święty KrzyŜ. – Kielce, 1994[Legendy, historia, opis klasztoru, kościoła]Czyt. R 914, Wyp. 8699 b/pWąchockHistoria


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 35 z 372007-03-13217. Banaczkowski A. : Wąchock : coś niecoś z dawnej i wcześniejszejprzeszłości // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1970, nr 567, s. 5218. Bednarczyk A. : Obóz Langiewicza w Wąchocku : powstanie styczniowena ziemi kieleckiej // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1974, nr 745, s. 8219. Fijałkowski J. : Mnisi z Wąchocka // „Radostowa”. – 2000, nr 4, s. 6-7[Opactwo Cystersów w Wąchocku]220. Zieliński J. : Wąchock // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1961, nr 106, s. 6Architektura, sztuka, zabytki221. Białoskórska K. : Wąchock : opactwo cystersów. – Warszawa, 1960[ Ilustracje, fotografie ]Czyt. R 7WiślicaHistoria222. Daniel J. : Grodziszcze [Wiślica] // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1973, nr707, s. 6, 11223. Dorywalska Z. : Na tropie słowiańskiej metropolii [Wiślica] // „TrybunaLudu”. – 1966, nr 297, s. 4224. Fijałkowski J. : Wislica : w widłach Wisły i Pilicy // „Słowo Ludu.Magazyn”. – 1983, nr 1246, s. 8


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 36 z 372007-03-13225. Mysior Z. : Wiślica : stolica państwa Wiślan // „Słowo Ludu. Magazyn”. –1977, nr 910, s. 8226. Zieliński J. : Wislica // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1961, nr 104, s. 9WłoszczowaHistoria227. Drobiazgi historyczne [Włoszczowa] // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1973,nr 692, s. 6, 8228. Świeca Cz. : Arianie na włoszczowskiej ziemi // „Słowo Ludu. Magazyn”.– 1966, nr 343, s. 5229. Wierzbowski A. : ... co Jasnej bronisz Częstochowy // „Przemiany”. –1974, nr 12, s. 10-11230. Z dziejów Włoszczowy i regionu włoszczowskiego / pod red. A.Massalskiego, B. Szabat. – Kielce, 1991Czyt. R 943.8, Wyp. 221922Architektura, sztuka, zabytki231. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom III : województwo kieleckie / podred. J. Łozińskiego, B. Wolff. – Z. 12 : powiat włoszczowski. – Warszawa,1966Czyt. R 7


ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKAfile://E:\d\BIBLIO~1\WWW2\ZESTAW~1\ZIEM_S~1.HTMStrona 37 z 372007-03-13232. Wiśniewski J. : Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek wpowiecie włoszczowskim. – Kielce, 2000Czyt. 943.8Przewodniki turystyczne, geografia, przyroda233. Ziemia włoszczowska /oprac. P. Ameryk. – Warszawa, 1996[Informator]Czyt. R 914Wybór Ewa Lewicka i Małgorzata Pronobis, opracowanie Ewa Lewicka

More magazines by this user
Similar magazines