(materiaªy dost¦pne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach)

pbw.kielce.pl

Holocaust w literaturze i filmie (materiaªy dost¦pne w Pedagogicznej ...

16. Nasiªowska Anna: Po dwóch stronach muru / Anna Nasiªowska // Radar.- 1983, nr 15, s. 2[Antysemityzm, getto, zagªada jako problem moralny w twórczo±ci m.in. Cz. Miªosza, Z. Naªkowskiej,K. Brandysa]17. Orzeª Olga: W poszukiwaniu straconego mitu: obraz dzieci«stwa w Dzieciach Syjonu HenrykaGrynberga / Olga Orzeª // Teksty Drugie.- 2003, [nr] 2/3, s. 260-26918. Przymuszaªa Beata: Opis Zagªady - opowie±¢ negatywna / Beata Przymuszaªa // Polonistyka.-2001, nr 10, s. 607-612[Topika »ydowska w literaturze. Holocaust]19. Ratajczak Mirosªaw: Najwy»szy wymiar / Mirosªaw Ratajczak // Odra.- 1990, nr 3, s. 5-8[Dotyczy twórczo±ci Hanny Krall]20. Rykner Arnaud: Holocaust - nikczemno±¢ (nie)przedstawialna / Arnaud Rykner // Dialog.-2001, nr 7, s. 114-122[Holocaust jako motyw lmowy]21. St¦pie« Marian:Tematy »ydowskie / Marian St¦pie« // Zdanie.- 1984, nr 10, s. 6-13; nr 11, s.17-26[Martyrologia ›ydów 1939-1945; szerzej o twórczo±ci autorów: H. Grynberga, J. Maurer, B. Toporska,S. Vincenz, S. Wygodzki]22. Wróbel Józef: Ksi¦ga Hioba (1-2) / Józef Wróbel // Zdanie.- 1987, nr 9, s. 16-20; nr 10, s. 22-25[Getto i zagªada ›ydów m.in. Na podstawie twórczo±ci pisarzy: J. Broszkiewicza, A. Rudnickiego, A.Sandauera, M. Tomkiewicza, H. Voglera, B. Wojdowskiego]21.Young E. James: Holocaust w ±wiadectwach lmowych i w ±wiadectwach wideo: dokumentowanie±wiadka / James E. Young // Literatura na ‘wiecie.- 2004, nr 1/2, s. 245-265RECENZJE FILMU ROMANA POLA‹SKIEGO PIANISTAPianista / re». Roman Pola«ski .-Rec. Anna Kozioªek // Opcje .-2002, nr 3, s. 43-45Pianista / re». Roman Pola«ski .-Rec. Tadeusz Sobolewski // Kino .-2002, nr 7/8, s. 74Pianista / re». Roman Pola«ski .-Rec. Jerzy Pªa»ewski // Kino .-2002, nr 9, s. 15-16Pianista / re». Roman Pola«ski .-Rec. Piotr Kajewski ; Marcin Hamkaªo ; Mariusz Urbanek // Odra.-2002, nr 11, s. 89-91Pianista / re». Roman Pola«ski .-Rec. Tomasz Raczek // Wprost .-2002, nr 37, s. 108-1113

More magazines by this user
Similar magazines