Rola kobiety w małżeństwie i życiu społecznym

pbw.kielce.pl

Rola kobiety w małżeństwie i życiu społecznym - Pedagogiczna ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachRola kobiety w małżeństwiei życiu społecznymzestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieMarta BoszczykKielce 2010


2WstępNiniejszy wykaz literatury opracowano na podstawie Bibliografii ZawartościCzasopism 1996-2008, katalogu komputerowego książek, kartotekizagadnieniowej i katalogu czasopism PBW w Kielcach, bazy bibliograficznejartykułów z czasopism – Edukacja DBP, Katalogu Rozproszonego BibliotekPolskich KARO, baz WBP w Kielcach i katalogu komputerowegoUJK w Kielcach. Zestawienie zawiera wyłącznie dokumenty dotyczące rolikobiety w małżeństwie i społeczeństwie na gruncie polskim (także w ujęciuhistorycznym). Pominięto materiały odnoszące się do udziału kobiet w polityceoraz kwestię pracy zawodowej kobiet.Wydawnictwa ciągłe1. Chodakowska, Maria : Podstawowe dylematy ról kobiecych w społeczeństwachuprzemysłowionych a konflikty ról kobiet polskich / MariaChodkowska // „Roczniki Nauk Społecznych”. – 1994/1995, z. 1, s. 329-340Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego2. Corbin, Alain : Anioł i dziwka : życie intymne po Rewolucji Francuskiej/ Alain Corbin ; rozm. przepr. Dominique Simonnet // „Forum”. – 2002,nr 36, s. 41-43[Małżeństwo w XIX wieku. Rola kobiety]3. Czytelnia Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego


4. Czasopismo Kozak, Szczepan : Aspekty aktywności ekonomicznej kobietw Galicji w świetle akt notarialnych : badania sondażowe / SzczepanKozak // „Studia Historyczne”. – 2008, z. 3/4, s. [279]-298[Kobieta klientką kancelarii notarialnej. Udział kobiet w ekonomii małżeństwai rodziny – jej pozycja wobec męża, rodziców i dzieci. Udziałkobiet w obrocie kapitałem. Obrót nieruchomościami. Działalność gospodarczakobiet]Czytelnia Historyczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego5. Frąckowiak, Monika : Role rodzinne, zawodowe i konsumenckie jakoczynniki konstruowania tożsamości kobiet i mężczyzn w warunkach„różnorodności teraźniejszości” / Monika Frąckowiak // „Roczniki SocjologiiRodziny”. – T. 15. – (2003), s. 63-83Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego6. Głowacka, Edyta : Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej /Edyta Głowacka // „Rocznik Pedagogiczny”. – 1999, t. 21, s.107-109[Konferencja naukowa, Poznań, 20-22 października 1997 r.]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej7. Golec, Maja : Małżeństwo i rodzina a nauczanie Kościołów : rzymskokatolickiegoi ewangelicko-augsburskiego : (doniesienia badawcze) / MajaGolec // „Małżeństwo i Rodzina”. – 2002, nr 4, s. [7]-15[Wizerunek współczesnej rodziny i małżeństwa oraz rola kobiety i mężczyznyw życiu rodzinnym w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiegoi luterańskiego (ewangelickiego)]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej8. Greń, Renata : Rola kobiet w przekazie wzorów życia religijnego : propozycjebadawcze / Renata Greń // „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”.– T. 3. – (1999), s. 193-200Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego3


49. Isakiewicz, Elzbieta : Myśli konserwatywnego odmieńca / Elżbieta Isakiewicz// „Gazeta Polska”. – 1996, nr 42, s. 12-13[Rola kobiety w społeczeństwie]Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego10. Kijowska, Iwona : Córka opuszcza gniazdo / Iwona Kijowska // „NiebieskaLinia”. – 2004, nr 2, s. 9-11[Rola kobiety, matki, córki w rodzinie]Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskigo11. Kosakowska, Natasza : Kobieta na „dwóch etatach”, czyli jakość funkcjonowaniakobiet w małżeństwie dwu karier / Natasza Kosakowska,Paulina Petrus // „Psychologia Rozwojowa”. – T. 11, nr 3 (2006), s. 163-171Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskigo12. Kostecka-Korbiel, Marta : Stereotypy roli kobiety w percepcji studentów/ Marta Kostecka-Korbiel // „Psychologia Wychowawcza”. – 1998,nr 2, s. 141-147Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej13. Krzywda, Beata : Przemiany ról życiowych kobiet i mężczyzn w kontekścieproblematyki płci / Beata Krzywda // „Małżeństwo i Rodzina”. –2005, nr 3, s. [23]-25Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej14. Kukołowicz, Teresa : Kobieta – jej rola w dziełach charytatywnych /Teresa Kukołowicz // „Roczniki Nauk Społecznych”. – 1998, z. 2, s. 85-93Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego15. Liberska, Hanna : Role małżeńskie w procesie rozwoju dorosłych / HannaLiberska, Mirosława Matuszewska // „Psychologia Rozwojowa”. –T. 11, nr 4 (2006), s. 25-34Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskigo


16. Makaro, Julita : Postrzeganie miejsca i roli kobiet w grupach dyspozycyjnychw perspektywie międzykulturowej / Julita Makaro // „Acta UniversitatisWratislaviensis. Socjologia”. – Nr 40 (2007), s. 291-302[Materiały z międzynarodowej konferencji „Kobieta w grupach dyspozycyjnychspołeczeństwa”, Wrocław]Biblioteka Główna, Czytelnia Historyczna, Czytelnia Pedagogiczna,Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego17. Malinowska, Ewa : Mężczyźni i kobiety w społeczeństwie jutra / EwaMalinowska // „Kultura i Społeczeństwo”. – 2003, nr 4, s. [91]-104[Erozja patriarchatu jako procesu związanego z tendencjami przemianwspółczesnego społeczeństwa. Socjologiczne argumenty przemawiająceza oparciem organizacji społeczeństwa przyszłości na równym statusiekobiet i mężczyzn]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej18. Martone, Marilyn Ann : Zadania kobiet we współczesnym społeczeństwie/ Marilyn Ann Martone // „Sprawy Rodziny”. – 2004, nr 3, s. 115-117Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskieho19. Mędrzecki, Włodzimierz : Józio do Jarosława, czyli kobieta i rewolucjaobyczajowa / Włodzimierz Mędrzecki // „Przegląd Historyczny”. – T.98, z. 3 (2007), s. 445-451[Zawiera rec. książki: Kobieta i małżeństwo : społeczno-kulturoweaspekty seksualności : wiek XIX i XX. – Warszawa, 2004]Czytelnia Główna, Czytelnia Historyczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego20. Nowak, Waldemar : System ról w rodzinach wiejskich w Polsce latosiemdziesiątych / Waldemar Nowak. – Streszcz. w jęz. ang. // „RocznikiSocjologii Rodziny”. – T. 13. – (2001), s. 93-104Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego5


621. Orliński, Wojciech : Współczynnik człowieczeństwa / Wojciech Orliński// „Gazeta Wyborcza”. – 1999, nr 184, s. 12-13[Pozycja kobiety w polskim społeczeństwie]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej22. Otfinowska, Barbara : W poszukiwaniu własnej tożsamości... : o dwuznaczności„roli” kobiety / Barbara Otfinowska / „Człowiek w Kulturze”.– [Nr] 15. – (2003), s. 275-280Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego23. Pankowska, Dorota : Dualizm ról i stereotypów płciowych – konsekwencjeedukacyjne / Dorota Pankowska // „Teraźniejszość, Człowiek,Edukacja”. – 1998, nr 1, s. 115-125[Dyskryminacja płci]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej24. Pankowska, Dorota : Społeczne role płciowe i ich przemiany / DorotaPankowska // ”Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania”.– Z. 15. – (2003), s. 209-217Biblioteka Główna, Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego25. Parnicka, Urszula : Rodzinne i zawodowe role kobiece / Urszula Parnicka// „Problemy Rodziny”. – 1999, nr 2/3, s. 11-14Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej26. Pauluk, Dorota : Kobieta w polskiej tradycji życia rodzinnego i społecznego/ Dorota Pauluk // „Paedagogia Christiana”. – 2005, t. 2, s. 213-225Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego27. Pauluk, Dorota : Modele i wzory ról kobiecych dawniej i dziś / DorotaPauluk // „Cywilizacja”. – Nr 21 (2007), s. 87-97


28. Pauluk, Dorota : Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowaniaseksualnego / Dorota Pauluk // „Kwartalnik Pedagogiczny”. – R. 52(2007), nr 3, s. [153]-165[Na przestrzeni czterdziestu lat (1961-2001) w podręcznikach do wychowaniaseksualnego pojawiały się wzorce kobiet, wynikające z różnychkoncepcji małżeństwa, rodziny, wychowania itp. adekwatnychdo danego okresu historycznego. W artykule przybliżono modele z latsześćdziesiątych, osiemdziesiątych i współczesny]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej29. Pauluk, Dorota : Role kobiety i uwarunkowania ich przemian / DorotaPauluk // „Pedagogika Społeczna”. – 2002, nr 4, s. 55-62Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego30. Pawlas-Czyż, Sabina : Stereotypowość przeświadczeń autorów treścimedialnych na temat społecznych ról kobiet i mężczyzn / Sabina Pawlas-Czyż.– Streszcz. w jęz. ang. // „Studia Medioznawcze”. – 2003, nr 2,s. 41-48Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego31. Petry Mroczkowska, Joanna : W krainie wolnych związków / JoannaPetry Mroczkowska // „Więź”. – 2003, nr 12, s.[Kryzys tradycyjnego małżeństwa. Postawy i oczekiwania współczesnejkobiety i współczesnego mężczyzny wobec partnera w związku]Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego32. Pluto-Prądzyńska, Gabriela : Uwagi na temat roli kobiety w tradycyjnejrodzinie rybackiej Półwyspu Helskiego / Gabriela Pluto-Prądzyńska //„Nasze Pomorze”. – Nr 6 (2004), s. 155-16333. Popiołek, Katarzyna : Wsparcie społeczne w małżeństwie / KatarzynaPopiołek // „Chowanna”. – T. 2 (2004), s. [118]-128Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej7


834. Pospiszyl, Kazimierz : Dylematy wychowania w rodzinie (patriarchalnej).Uwagi na marginesie raportu S. Hite / Kazimierz Pospiszyl // „PrzeglądHumanistyczny”. – 1997, nr 3, s.145-158[Analiza psychoseksualnego rozwoju dziecka w rodzinie, stosunki interpersonalne,stereotypy ról kobiety i mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej35. Przyborowska, Anna : Manipulowanie świadomością kobiety / AnnaPrzyborowska // „Ethos”. – 1995, nr 1, s. 123-126[Degradacja roli żony i matki w rodzinie w Polsce]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej36. Przybył, Iwona : Role małżeńskie na tle wybranych ujęć teoretycznych/ Iwona Przybył // „Roczniki Socjologii Rodziny”. – T. 9. – (1997), s.81-95Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego37. Przybył, Iwona : Źródła wiedzy o rolach małżeńskich / Iwona Przybył //„Roczniki Socjologii Rodziny”. – T. 13. – (2001), s. 105-116Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego38. Simonnet, Dominique : Miłość to rozpusta : życie intymne w średniowieczu/ Dominique Simonnet // „Forum”. – 2002, nr 33, s. 43-45[Seks w małżeństwie średniowiecznym. Rola kobiety]Czytelnia Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego39. Skwarek, Małgorzata : Przemoc w rodzinie – stereotyp dotyczący podziałuról w związku partnerskim a rzeczywistość – w opinii kobiet doświadczającychprzemocy / Małgorzata Skwarek // „Praca Socjalna”. –2004, [nr] 1, s. 3-19Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


40. Smrokowska-Reichmann, Agnieszka : Społeczna rola kobiety : uwagi otendencjach, nierównościach, potrzebach, wątpliwościach i o kierunkachzmian / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // „Wspólne Tematy”.– 1999, nr 9, s. 37-43Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskieho41. Sohn, Anne-Marie : Łóżko pełne nowości : początki rewolucji seksualnej/ Anne-Marie Sohn ; rozm. przepr. Dominique Simonnet // „Forum”.– 2002, nr 37, s. 37-39[Małżeństwo po I i II wojnie światowej. Rola kobiety]Czytelnia Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego42. Sole, Jacques : Miłość bez miodu : moralność renesansu / Jacques Sole ;rozm. przepr. Dominique Simonnet // „Forum”. – 2002, nr 34, s. 41-43[Małżeństwo czasów nowożytnych. Rola kobiety]Czytelnia Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego43. Sołtysiak, Teresa : Utrudnienia w pełnieniu ról społecznych przez młodekobiety a picie przez nie alkoholu / Teresa Sołtysiak // „Zeszyty NaukoweWSHE”. – T. 3. – (1998), s. 159-174Czytelnia Pedagogiczna, czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego44. Stefaniak-Hrycko, Agnieszka : Stare kobiety: problemy z rolą i tożsamością/ Agnieszka Stefaniak-Hrycko // „Teksty Drugie”. – 2006, nr 3,s. 202-210Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej45. Stach-Hejosz, Magdalena : Korelacja roli rodzinnej i zawodowej w życiukobiety / Magdalena Stach-Hejosz // „Sosnowieckie Studia Teologiczne”.– T. 7 (2005), s. 253-26646. Stępniak, Iwona : Płeć jako wyznacznik ról społecznych kobiety / IwonaStępniak // „Pro Publico Bono”. – Z. 1 (2005), s. 187-2049


1047. Szymanska, Halina : Stereotypy ról kobiecych w Polsce w świetle wybranejliteratury / Halina Szymańska // „Prace Uczestników StudiumDoktoranckiego”. – [T.] 6. – (2003), s. 101-10848. Ślęzak, Ewa : Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn / EwaŚlęzak. – Streszcz. w jęz. ang. // „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznejw Częstochowie. Psychologia”. – Z. 10. – (2003), s. 195-203Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego49. Tilszer, Magdalena : Kobiety, seks i patriarchat : miejsce kobiety w społeczeństwiei rodzinie / Magdalena Tilszer // „Gazeta Wyborcza”. –2006, nr 60, s. 16-17Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej50. Topol, Michał : Kobieta i tworzony przez nią świat / Michał Topol //„Słupskie Prace Pedagogiczne”. – Nr 1. – (2001), s. 151-166Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego51. Veyne, Paul : Wszystko, byle nie miłość : życie intymne starożytnych /Paul Veyne ; rozm. przepr. Dominique Simonnet // „Forum”. – 2002, nr31, s. 34-36[Rola kobiety w rzymskim małżeństwie]Czytelnia Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego52. Walęcka-Matyja, Katarzyna : Recepcja postaw swoich matek przez dorastającedzieci / Katarzyna Walęcka-Matyja // „Małżeństwo i Rodzina”.– 2005, nr 1/2, s. [45]-47[Przedstawienie wyników badań dotyczących zagadnienia „Jaki wpływma praca zawodowa kobiety na sposób pełnienia przez nią roli matki.Jak widzą to dorastające dzieci”]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej53. Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina : Społeczne role kobiet w tradycji i historii/ Ewelina Wejbert-Wąsiewicz // „Realia i co Dalej...”. – 2008, nr 2, s.71-84


11Wydawnictwa zwarte54. Duch, Danuta : Kto rządzi w rodzinie : socjologiczna analiza relacjiw małżeństwie / Danuta Duch-Krzystoszek. – Warszawa : WydawnictwoIFiS PAN, 2007. – 263 s.[Rola wynikająca z płci]Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego55. Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie / red.nauk. Dorota Ruszkiewicz, Sławomir Cudak. – Kielce : [s.n.], 2008. –208, [2] s.Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach56. Kobieta i małżeństwo : społeczno-kulturowe aspekty seksualności :wiek XIX i XX : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i AndrzejaSzwarca. – Warszawa : „DiG”, 2004. – XXI, 518 s.Czytelnia Historyczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego57. Kobieta w kulturze i społeczeństwie. t. 1 / red. Barbara Jedynak. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1990. –374,[2] s. – (Materiały i ogólnopolskiej konferencji feminologicznej :Lublin, 24-26.v.1990 r.)Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego58. Kobiety i ich mężowie : studium porównawcze / praca zbiorowa podred. Joanny Sikorskiej. – Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN,1996. – 162, [2] s.Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego59. Mikołajczyk-Lerman, Grażyna : Mężowie i żony : realizacja ról małżeńskichw rodzinach wielkomiejskich / Grażyna Mikołajczyk-Lerman. –Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. – 147 s.Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego


1260. Pauluk, Dorota : Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowaniaseksualnego / Dorota Pauluk. – Kraków : Wydawnictwo UniwersytetuJagiellońskiego, cop. 2005. – 150 s.Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego61. Role płciowe : socjalizacja i rozwój / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha.– Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej,2006. – 182 s.Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego62. Teresa Benedykta od Krzyża : Kobieta – jej zadanie według natury i łaski/ Edyta Stein ; św. Teresa Benedykta od Krzyża ; przeł. Janina ImmakulataAdamska. – Wyd. 2 popr. – Pelplin : „Bernardinum” ; Tczew :Instytut Teologiczny Diecezji Pelplińskiej Punkt Konsultacyjny AkademiiTeologii Katolickiej w Warszawie, 1999. – 246, [10] s.Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego63. Titkow, Anna : Tożsamość polskich kobiet : ciągłość, zmiana, konteksty/ Anna Titkow. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i SocjologiiPAN, 2007. – 312, [2] s.Biblioteka Główna, Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

More magazines by this user
Similar magazines