Bezrobocie bieda

pbw.kielce.pl

Bezrobocie, bieda - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachBezrobocie, biedazestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieJustyna KowalskaKielce 2012


KorektaBeata WarmuzekRedakcja technicznaopracowanie graficzne i skład komputerowyRobert KardasWydawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,ul. Jana Pawła II 5, 25-025 Kielcee-mail: biblioteka@pbw.kielce.plwww.pbw.kielce.pl


Wydawnictwa zwarte1. Balcar, Beata : Bezrobocie jako przejaw bierności zawodowej // W :Bierność społeczna : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Alicja Keplinger.– Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury,2008. – S. 297-313Sygn. 29481 czyt.2. Balcerzak-Paradowska, Bożena : Ubóstwo rodzin w Polsce // W :Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : pracazbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki ; [aut. Bożena Balcerzak--Paradowska et al.]. – Wyd. 2. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM,2004. – S. 243-354Sygn. 27333 czyt.3. Boczoń, Jerzy : Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracysocjalnej // W : Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającymsię świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2rozsz. i popr. – Warszawa : „Żak”, 1995. – S. 341-366Sygn. 25247 , 25398, 25447, 26132, 26532, 278854. Bukowska, Grażyna : Państwo opiekuńcze wobec zjawiska ubóstwa :analiza historyczna // W : Fenomen nierówności społecznych : nierównościspołeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk.– Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury,2007. – S. 543-558Sygn. 29464 czyt.


45. Czechowska-Bieluga, Marta : Inkluzja społeczna osób bezrobotnychjako wyzwanie pracy socjalnej // W : Praca socjalna i polityka społeczna: obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego / red.nauk. Krystyna Marzec-Holka, Anna Rutkowska, Magdalena Joachimowska.– Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2008. – S. 209-217Sygn. 29014 czyt.6. Długosz-Wolska, Małgorzata : Formy wspierania rodzin bezrobotnychw świetle obowiązujących przepisów prawnych // W : Nowe zadaniapolityki społecznej : patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życiaspołecznego / pod red. Elżbiety Trafiałek ; [Państwowa Wyższa SzkołaZawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu]. – Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. StanisławaTarnowskiego, 2006. – S. 160-171Sygn. 28901 czyt.7. Faliszek, Krystyna : Bezrobocie jako problem społeczny // W : Pracasocjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk.Sabina Pawlas-Czyż ; konsultant nauk. Kazimiera Wódz. – Wyd. 2(uzup.). – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2007. – S. 151-172Sygn. 28695 czyt.8. Furmanek, Waldemar : Zarys humanistycznej teorii pracy : (nowe horyzontypedagogiki pracy) / Waldemar Furmanek ; Instytut Badań Edukacyjnychw Warszawie. – Warszawa ; Rzeszów : [WydawnictwoOświatowe Fosze], 2007. – S. 333-384 : BezrobocieSygn. 28746 czyt.9. Graniewska, Danuta : Rodzina a bezrobocie // W : Współczesne rodzinypolskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red.nauk. Zbigniewa Tyszki ; [aut. Bożena Balcerzak-Paradowska et al.]. –Wyd. 2. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. – S. 333-342Sygn. 27333 czyt.10. Iżycka, Halina : Działania urzędów pracy w zakresie przeciwdziałaniabezrobociu i aktywizacji zawodowej bezrobotnych // W : Pedagogikawobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. – Warszawa; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. – S. 235-25Sygn. 26986 czyt.


511. Jarosz, Maria : Ubóstwo // W : Encyklopedia socjologii. [T.] 4, S-Ż /kom. red. Zbigniew Bokszański [et al. ; red. nauk. Kazimierz W. Frieskeet al.]. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. – S. 268-271Sygn. 27301 czyt.12. Kabaj, Mieczysław : Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu: w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj. – Warszawa :„Scholar”, 2004. – 315 s.Sygn. 27290 wyp.13. Kawula, Stanisław : Społeczno-pedagogiczne inicjatywy na rzeczwalki z bezrobociem // W : Krzywda : zagadnienia teoretyczne i problemypraktyki : (podręcznik akademicki) / pod red. Witolda Tulibackiego.– Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego,2003. – S. 177-203Sygn. 27003 czyt.14. Kawula, Stanisław : Syndrom 3 B = Bezrobocie – Bieda – Bezdomność// W : Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk.Stanisław Kawula. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. – S.540-542Sygn. 26571 czyt., 2657415. Kot, Stanisław Maciej : Ubóstwo w Polsce w okresie przemian // W :Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokółzagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, StanisławKawula ; [wstęp Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula]. –Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2006. – S. 55-69Sygn. 28676 czyt.16. Kozak, Wiesława : Bezrobocie jako zjawisko społeczne // W : Wymiaryżycia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red.Mirosławy Marody ; [aut. Irena Borowik et al.]. – Warszawa : „Scholar”,cop. 2002. – S. 137-157Sygn. 26671 czyt.17. Kwiatkowski, Eugeniusz : Bezrobocie // W : Wielka EncyklopediaPWN. [T.] 3, Azerowie-Biblia / red. nacz. Jan Wojnowski. – Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001. – S. 514-517Sygn. 26165 czyt.


618. Kwiatkowski, Eugeniusz : Bezrobocie : podstawy teoretyczne / EugeniuszKwiatkowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2007. –352 s.Sygn. 28040, 2833819. Macierzyński, Mariusz : Pomoc społeczna a zadania policji w środowiskulokalnym wobec osób marginalizowanych bezrobociem i ubóstwem// W : Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T.1 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. – Bydgoszcz : Wydaw. AkademiiBydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. – S. 188-197Sygn. 26955 czyt.20. Markocki, Zygmunt : Społeczno-wychowawcze konsekwencje bezrobociaw rodzinie // W : Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia,zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego ; UniwersytetGdański, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. – Wyd. 1,dodr. – Gdańsk : Wydaw. UG, 2002. – S. 79-83Sygn. 26485 czyt.21. Marzec-Tarasińska, Anna : Rodzina długotrwale bezrobotna jako rodzinadysfunkcyjna : charakterystyka i formy pomocy // W : Diagnostykai profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. MariiDeptuły. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2006. – S. 273-290Sygn. 29010 czyt.22. Matyjas, Bożena : Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / BożenaMatyjas. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” Teresai Józef Śniecińscy, 2008. – S. 156-171 : Doświadczenia dzieciństwaw sytuacji bezrobocia rodzicówSygn. 28819 czyt., 2882023. Matyjas, Bożena : Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / BożenaMatyjas. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” Teresa i JózefŚniecińscy, 2008. – S. 171-189 : Dzieciństwo w biedzie i ubóstwieSygn. 28819 czyt., 2882024. Matyjas, Bożena : Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnych w środowiskumałego miasta (na przykładzie Pińczowa) / Bożena Matyjas. –Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej , 2003. – 159, [1] s.Sygn. 27198 czyt.


725. Matyjas, Bożena : Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranychtekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004) / BożenaMatyjas. – Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska,2005. – S. 65-77 : Rodzina bezrobotna jako środowiskoopiekuńczo-wychowawczeSygn. 29405 czyt.26. Misiak, Władysław : Ubóstwo // W : Elementarne pojęcia pedagogikispołecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i TadeuszPilch. – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 320-321Sygn. 26044 czyt.27. Mlonek, Krystyna : Bezrobocie // W : Polityka społeczna / pod red.Adama Kurzynowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut GospodarstwaSpołecznego. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : SGH, 2003. – S.94-107Sygn. 26734 czyt.28. Noszczyk, Monika : Bezrobocie a zjawisko marginalizacji // W : Marginalizacja: w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracysocjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki ; przy współpr. Haliny Guzy-Steinke,Anny Rutkowskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo UniwersytetuKazimierza Wielkiego, 2005. – S. 310-319Sygn. 29008 czyt.29. Olech, Anna : Bezrobocie // W : Elementarne pojęcia pedagogiki społeczneji pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. –Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 33-35Sygn. 26044 czyt.30. Panek, Tomasz : Ubóstwo jako kwestia społeczna // W : Polityka społeczna/ pod red. Adama Kurzynowskiego ; Szkoła Główna Handlowa.Instytut Gospodarstwa Społecznego. – Wyd. 3 popr. – Warszawa: SGH, 2003. – S. 159-203Sygn. 26734 czyt.31. Pilch, Jolanta : Bezrobocie – nowa kwestia społeczna // W : Pedagogikaspołeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. TadeuszaPilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozsz. i popr. – Warszawa :„Żak”, 1995. – S. 367-387Sygn. 25247, 25398, 25447, 26132, 26532


832. Podolski, Kazimierz : Bezrobocie a pełne zatrudnienie // W : Politykaspołeczna / Kazimierz Podolski, Witold Turnowiecki . – Wyd. 2 uzup.– Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001 . – S. 94-95Sygn. 26550 czyt., 26654, 266533. Ratyński, Władysław : Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce.T. 1 / Władysław Ratyński. – Warszawa : „Difin”, 2003. – S. 59-182 : Przyczyny i konsekwencje bezrobociaSygn. 27470 czyt.34. Reszke, Irena : Bezrobocie // W : Encyklopedia pedagogiczna XXIwieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka]. –Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 351-357Sygn. 26667 czyt.35. Sarzyńska, Ewa : Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych /Ewa Sarzyńska. – Wyd. 2 uzup. – Lublin : Wydawnictwo UniwersytetuMarii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 209 s.Sygn. 28897 czyt.36. Segiet, Katarzyna : Bieda // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku.T. 1, A-F / [red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka]. – Warszawa: „Żak”, 2003. – S. 386-389Sygn. 26667 czyt.37. Segiet, Katarzyna : Dzieciństwo zagrożone biedą i ubóstwem jakoproblem społeczny i pedagogiczny czasów współczesnych // W :Marginalizacja : w problematyce pedagogiki społecznej i praktycepracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki ; przy współpr. HalinyGuzy-Steinke, Anny Rutkowskiej. – Bydgoszcz : WydawnictwoUniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – S. 147-154Sygn. 29008 czyt.38. Segiet, Waldemar : Ubóstwo // W : Encyklopedia pedagogiczna XXIwieku. T. 6, Su-U / red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka. –Warszawa : „Żak”, cop. 2007. – S. 870-872Sygn. 28473 czyt.39. Sobczak, Jerzy Bogdan : Bezrobocie // W : Encyklopedia socjologii.[T.] 1, A-J / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al. ; red. nauk. AndrzejKojder et al.]. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. – S. 64-67Sygn. 27231 czyt.


940. Socjologia bezrobocia / wybór Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski.– Katowice : „Śląsk”, 1999. – 243, [3] s.Sygn. 26741 czyt.41. Stochmiałek, Jerzy : Zagrożenie ubóstwem – sytuacja kryzysu życiowegoa proces marginalizacji // W : Pomoc społeczna, praca socjalna: teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. KazimierzaWielkiego, 2003. – S. 403-419Sygn. 26668 czyt.42. Szczepska-Pustkowska, Maria : Dzieci z obszarów biedy i zaniedbańkulturowych // W : Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy,rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska--Pustkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,2009. – S. 421-434Sygn. 28905 czyt.43. Szewczuk, Włodzimierz : Bezrobocie // W : Encyklopedia psychologii/ pod red. Włodzimierza Szewczuka. – Warszawa : Fundacja „Innowacja”: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 1998. – S. 40-43Sygn. 26623 czyt.44. Szkurłat, Jacek : Bezrobocie młodzieży – zakres i skuteczność programówpomocowych // W : Nowe zadania polityki społecznej : patologiei dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego / pod red.Elżbiety Trafiałek ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof.Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu]. – Tarnobrzeg : PaństwowaWyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego,2006. – S. 134-148Sygn. 28901 czyt.45. Szkurłat, Jacek : Struktura i zakres bezrobocia w gminie miejsko--wiejskiej w skali kraju (na przykładzie miasta i gminy Stąporków) //W : Współczesne problemy pedagogiki społecznej i pracy socjalnej :wybrane zagadnienia w świetle analiz i badań / pod red. Bożeny Matyjas.– Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2007. – S. 27-35Sygn. 29034 czyt.46. Tyszka, Zbigniew : Rodzina we współczesnym świecie / ZbigniewTyszka. – Wyd. 2. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. – S.


109-117 : Rodzina a bezrobocie w okresie transformacji systemuspołeczno-gospodarczego w PolsceSygn. 27334 czyt.47. Wolska-Długosz, Małgorzata : Problemy bezrobocia wyzwaniem dlapolityki społecznej // W : Praca socjalna i polityka społeczna : obszarywspółdziałania wobec wykluczenia społecznego / red. nauk. KrystynaMarzec-Holka, Anna Rutkowska, Magdalena Joachimowska. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. –S. 226-234Sygn. 29014 czyt.48. Wolska-Długosz, Małgorzata : Społeczno-ekonomiczne wyznacznikiubóstwa w Polsce // W : Współczesne problemy pedagogiki społeczneji pracy socjalnej : wybrane zagadnienia w świetle analiz i badań /pod red. Bożeny Matyjas. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska,2007. – S. 15-26Sygn. 29034 czyt.49. Zabielska, Janina Marta : Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej// W : Fenomen nierówności społecznych : nierówności społecznew refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. – Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007. – S. 275-283Sygn. 29464 czyt.50. Zbroszczyk, Dorota : Bezrobocie jako jeden z czynników powodującychmarginalizację współczesnej rodziny // W : Wybrane obszarydysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. – Wyd.2. – Krasnystaw : [s.n.], 2010. – S. 249-255Sygn. 29563 czyt.51. Żytko, Małgorzata : Zjawisko biedy w krajach Unii Europejskiej // W :Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red.nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. – S. 435-445Sygn. 28905 czyt.


Wydawnictwa ciągłe52. Banaszkiewicz, Dorota : Sytuacja bytowa osób długotrwale bezrobotnych/ Dorota Banaszkiewicz, Tomasz Jurkiewicz, Wiesława Makać //„Polityka Społeczna”. – 1998, nr 5/6, s. 14-1953. Baran, Agnieszka : Praca socjalna z bezrobotnymi na przykładzieKIS w Krakowie / Agnieszka Baran, Małgorzata Kulig, Arkadiusz Żakiewicz// „Praca Socjalna”. – 2006, nr 2, s. 94-114Działalność Klubu Integracji Społecznej w Krakowie w zakresie reintegracjispołecznej i zawodowej osób bezrobotnych54. Bednarski, Marek : Miejsce szkoleń w ograniczaniu bezrobocia w Polsce/ Marek Bednarski // „Polityka Społeczna”. – 2002, nr 1, s. 9-1355. Berberka, Jadwiga : Ubóstwo subiektywne w Małopolsce : studiumprzypadku / Jadwiga Berberka // „Polityka Społeczna”. – 2001, nr 9,s. 16-2056. Białas, Agnieszka : Bieda i ubóstwo : konsekwencje dla dziecka i rodziny/ Agnieszka Białas // „Opieka, Wychowanie, Terapia”. – 2001,nr 2, s. 5-957. Broda-Wysocki, Piotr : Analiza efektywności współdziałania państwai organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa i wykluczeniaspołecznego / Piotr Broda-Wysocki // „Polityka Społeczna”. – 2006, nr11/12, s. 39-44


1258. Brzeziński, Michał : Ubóstwo relatywne w Polsce w latach 1998-2008/ Michał Brzeziński // „Polityka Społeczna”. – 2010, nr 5/6, s. 12-1759. Dach, Zofia : Polski a hiszpański rynek pracy w latach 2000-2009 / ZofiaDach, Dorota Kozina // „Polityka Społeczna”. – 2001, nr 3, s. 16-23Rynek pracy oraz instrumenty przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce i Hiszpanii60. Faliszek, Krystyna : Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczeniaspołecznego : praca socjalna szansa na drogę z powrotem? / KrystynaFaliszek // „Wychowanie na co Dzień”. – 2010, nr 10/11, s. 16-2061. Gajewska, Małgorzata : Niedożywienie : jedna z form zaniedbaniadzieci / Małgorzata Gajewska // „Praca Socjalna”. – 2011, nr 6, s. 43-5062. Gałas, Mieczysław : Problemy egzystencjalne „dzieci ulicy” wyzwaniemdla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałas // „Wychowaniena co Dzień”. – 2001, nr 7/8, s. 3-863. Gałecka-Burdziak, Ewa : Znaczenie zasiłków dla bezrobotnych dlaprzepływów z bezrobocia do zatrudnienia / Ewa Gałecka-Burdziak. //„Polityka Społeczna”. – 2011, nr 9, s. 17-2164. Gans, Herbert J. : Komu służy bieda? : analiza funkcjonowania kwestiiubóstwa / Herbert J. Gans // „Polityka Społeczna”. – 2004, nr 8, s.4-7Bieda w społeczeństwie amerykańskim65. Glina, Dorota : Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje / DorotaGlina // „Nowa Szkoła”. – 2004, nr 3, s. 51-5566. Golinowska, Stanisława : O przyczynach bezrobocia i polityce jegozwalczania / Stanisława Golinowska // „Polityka Społeczna”. – 2001,nr 3, s. 13-1867. Ilnicka, Małgorzata M.: Społeczne i psychiczne skutki bezrobocia nawsi / Małgorzata M. Ilnicka // „Praca Socjalna”. – 2007, nr 6, s. 54-6268. Jeruszka, Urszula : Efektywność kształcenia w szkołach wyższych /Urszula Jeruszka // „Polityka Społeczna”. – 2012, nr 1, s. 1-7Bezrobocie absolwentów szkół wyższych


1369. Jurewicz, Monika : Funkcjonowanie dziecka w warunkach bezrobociarodziców / Monika Jurewicz // „Nowa Szkoła”. – 2009, nr 3, s. 42-47Wpływ bezrobocia rodziców na funkcjonowanie rodziny na podstawie badańprzeprowadzonych w maju 2008 r. w gminie Dubienki w woj. warmińsko--mazurskim70. Kalinowski, Sławomir : Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarachwiejskich / Sławomir Kalinowski // „Polityka Społeczna”. – 2004, nr 8,s. 16-1971. Kopińska, Irena : Zmiany koncepcji ubóstwa a praktyka pomiaru / IrenaKopińska // „Polityka Społeczna”. – 2010, nr 9, s. 17-2172. Kowalska, Grażyna : Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje/ Grażyna Kowalska // „Edukacja”. – 2006, nr 2, s. 20-2773. Kozłowski, Paweł : Bezrobocie w Polsce / Paweł Kozłowski // „NowaSzkoła”. – 2001, nr 8, s. 53-5474. Krajewska, Beata : Pomoc materialna dla uczniów : stan aktualnyi propozycje zmian / Beata Krajewska // „Wychowanie na co Dzień”. –2010, nr 9, s. 13-1675. Krawczonek, Magdalena : Bezrobocie – problem współczesności /Magdalena Krawczonek // „Dyrektor Szkoły”. – 2005, nr 4, s. 53-5676. Kryńska, Elżbieta : Studia i co potem : bezrobocie wśród absolwentówszkół wyższych / Elżbieta Kryńska // „Polityka Społeczna”. –2002, nr 5/6, s. 6-1077. Łojko, Majka : Polski rynek pracy po 20 latach transformacji ustrojowej/ Maria Łojko, Renata Burchart // „Praca Socjalna”. – 2012, nr 1,s. 1-1778. Łojko, Maria : Wykorzystanie kontraktu socjalnego w pracy z bezrobotnymi/ Majka Łojko // „Praca Socjalna”. – 2011, nr 2, s. 90-10379. Malinowski, Ludwik : Refleksje o ubóstwie i wykluczeniu w Unii Europejskiej/ Ludwik Malinowski. // „Praca Socjalna” . – 2011, nr 5, s. 113-123


1480. Marszowski, Ryszard : Bezrobocie i jego wpływ na rozwój lokalnegorynku pracy / Ryszard Marszowski // „Polityka Społeczna”. – 1999, nr3, s. 15-1881. Matul, Michał : Zachowania finansowe a podatność na ubóstwo gospodarstwdomowych / Michał Matul // „Polityka Społeczna”. – 2010,nr 9, s. 45-5382. Matyjas, Bożena : Dzieciństwo w rodzinach bezrobotnych w środowiskumałego miasta / Bożena Matyjas // „Edukacja”. – 2003, nr 2, s. 39-4983. Mosiek, Piotr : Ekonomiczne i polityczne warunki kształtowania siębezrobocia / Piotr Mosiek // „Polityka Społeczna”. – 2001, nr 7, s. 6-984. Mosiek, Piotr : Socjologiczne aspekty bezrobocia / Piotr Mosiek //„Polityka Społeczna”. – 2002, nr 2, s. 5-985. Muster, Rafał : Czas pozostawania bez pracy a problemy aktywizacjibezrobotnych w świetle badań empirycznych / Rafał Muster. – „PolitykaSpołeczna”. – 2010, nr 3, s. 20-26Aktywizacja bezrobotnych na przykładzie Rudy Śląskiej86. Orłowska, Małgorzata : Stracone szanse : czas wolny dzieci z rodzinwykluczonych społecznie / Małgorzata Orłowska // „Pedagogika Specjalna”.– 2006, nr 3, s. 89-10087. Owsianka, Magdalena Delfina : Zaburzenia dewiacyjne jako konsekwencjebezrobocia / Magdalena Delfina Owsianka // „Polityka Społeczna”.– 2003, nr 3, s. 4-888. Pawlas-Czyż, Sabina : Wsparcie dziecka i rodziny dotkniętej bezrobociem/ Sabina Pawlas-Czyż // „Praca Socjalna”. – 2008, nr 1, s.102-11489. Podgrodzka, Małgorzata : Regionalny indeks jakości zasobu bezrobotnychw Polsce w latach 1990-2010 / Małgorzata Podgrodzka. //„Polityka Społeczna”. – 2012, nr 2, s. 1-1090. Raczkowska, Jadwiga : Między statusem ucznia i pracownika / JadwigaRaczkowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. –1998, nr 5, dod., s. (2)-(8)Bezrobocie młodzieży


1591. Radziukiewicz, Małgorzata : Propozycja budowy miernika biedy skumulowanejw Polsce / Małgorzata Radziukiewicz // „Polityka Społeczna”.– 2006, nr 11/12, s. 3-892. Ruszkowska, Joanna : Likwidowanie nierówności społecznych nowympriorytetem dla europejskiej i światowej promocji zdrowia / JoannaRuszkowska // „Polityka Społeczna”. – 2011, nr 10, s. 8-193. Rutkowski, Wiktor : Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce natle Unii Europejskiej / Wiktor Rutkowski // „Polityka Społeczna”. –2009, nr 4, s. 6-1294. Ruzik, Anna : Aktywna polityka rynku pracy na szczeblach samorząduterytorialnego – sposób na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego/ Anna Ruzik // „Polityka Społeczna” . – 2010, nr 9, s. 21-2395. Sadowski, Krzysztof : Centra aktywizacji zawodowej : stan aktualnyi kierunki doskonalenia / Krzysztof Sadowski // „Polityka Społeczna”.– 20012, nr 2, s. 24-28Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w miesiącach czerwiec –lipiec 2011 r. dotyczącego organizacji i funkcjonowania centrów aktywizacjizawodowej w powiatowych urzędach pracy96. Sobocka-Szczapa, Anna : Aktywność edukacyjna osób poszukującychpracy : potrzeba czy konieczność? / Anna Sobacka-Szczapa //„Polityka Społeczna”. – 2009, nr 5/6, s. 7-1097. Soszyńska, Olga : Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznymw ramach otwartej metody koordynacji / Olga Soszyńska // „PolitykaSpołeczna”. – 2004, nr 10, s. 17-19Współpraca pomiędzy pracownikiem socjalnym a klientem znajdującym sięw trudnej sytuacji materialnej98. Szewc, Alina : Przekształcenia własnościowe a bezrobocie w środowiskachpopegeerowskich / Alina Szewc, Grażyna Szewc // „PolitykaSpołeczna”. – 2001, nr 7, s. 10-1399. Szylko-Skoczny, Małgorzata : Bezrobocie jako kwestia społeczna :współczesne problemy i tendencje / Małgorzata Szylko-Skoczny //„Polityka Społeczna”. – 1998, nr 3, s. 7-10


16100. Szylko-Skoczny, Małgorzata : Sytuacja na rynku pracy u progu nowegowieku / Małgorzata Szylko-Skoczny // „Polityka Społeczna”. –2002, nr 1, s. 1-5101. Tarkowska, Elżbieta : System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne/ Elżbieta Tarkowska // „Polityka Społeczna”. – 2006, nr11/12, s. 29-32102. Trafiałek, Elżbieta : Bezrobocie : stereotypy i wyzwania / ElżbietaTrafiałek // „Polityka Społeczna” – 2003, nr 2, s. 11-15103. Trafiałek, Elżbieta : Praca socjalna z bezrobotnymi i ich rodzinami(na przykładzie Kielc) / Elżbieta Trafiałek, Justyna Nogaś // „PracaSocjalna”. – 2011, nr 2, s. 77-79104. Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława : Bieda dzieci wielkomiejskich(na przykładzie Łodzi) / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska // „PolitykaSpołeczna”. – 2009, nr 9, s. 13-17105. Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława : Przeciwdziałanie ubóstwudzieci / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska // „Polityka Społeczna”.– 2007, nr 8, s. 38-44106. Wasiluk-Richter, Krystyna : A to Polska właśnie / Krystyna Wasiluk--Richter // „Przegląd Oświatowy”. – 2012, nr 1, s. 13-14Poziom ubóstwa w Polsce107. Werbanowska, Jadwiga : Doświadczenia Młodzieżowej AgencjiPracy / Jadwiga Werbanowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 1998, nr 5, dod., s. (9)-(12)Działalność Młodzieżowej Agencji Pracy utworzonej w 1990 r. przez Fundację„Bez Względu na Niepogodę”108. Wierzbicki, Andrzej : Aktywność długotrwale bezrobotnej młodzieżyna rynku pracy / Andrzej Wierzbicki // „Polityka Społeczna”. – 1998,nr 3, s. 10-15109. Wojtczak, Dorota : Bezrobocie wśród młodzieży / Dorota Wojtczak //„Praca Socjalna”. – 2005, nr 1, s. 15-20110. Wojtczak, Dorota : Bieda i ubóstwo : skutki pauperyzacji / DorotaWojtczak // „Praca Socjalna”. – 2006, nr 3 , s. 25-44


17Pauperyzacja jako proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowejobywateli111. Wołońciej, Mariusz : O co toczy się gra w resocjalizacji osób bezrobotnych?: analiza roli bezrobotnego / Mariusz Wołońciej // „PedagogikaSpołeczna”. – 2007, nr 4, s. 43-60112. Woźniak, Marcin : Alternatywna droga reintegracji długotrwale bezrobotnych/ Marcin Woźniak // „Polityka Społeczna”. – 2011 , nr 10,s. 16-22113. Woźniak, Marcin : Oblicza bezrobocia długotrwałego / Marcin Woźniak// „Polityka Społeczna”. – 2010 , nr 3, s. 8-14

More magazines by this user
Similar magazines