Psycholog w przedszkolu

pbw.kielce.pl

Psycholog w przedszkolu - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachPsycholog w przedszkoluzestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieBożena LewandowskaKielce 2011


2Psycholog jako zawód1. Czemierowski, Hubert : Kiedy pan do nas przyjdzie panie psycholu? /Hubert Czemierowski // „Psychologia w Szkole”. – 2004, nr 3, s. 107-115[Praca psychologa z dziećmi w przedszkolu. Współpraca psychologaz rodzicami]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej2. Eichwald, Jadwiga : Psycholog w katowickich przedszkolach / JadwigaEichwald // „Wychowanie w Przedszkolu” . – 1997, nr 2, s. 76-77[Zasadność zatrudnienia i zadania psychologa w przedszkolu]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej3. Etyka zawodu psychologa / red. Jerzy Brzezicki [i in.]. – Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 328 s.Czytelnia Pedagogiczna UJK4. Gielas, Jan : Prowadzenie rozmów z podopiecznymi : jak łączyć ideałyzawodowe i realizm życiowy? / Jan Gielas // „Wspólne Tematy”. – 2002,nr 7/8, s. 57-63[Rola fachowo pomagającego (pracownik socjalny, pielęgniarka, terapeuta,psycholog, opiekunka, pedagog) w interakcjach z podopiecznym]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej5. Karta, Grażyna : Psycholog szkolny wobec wyzwań dorastania / GrażynaKarta // „Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy”. – 2009,nr 9, s. 5-24[Omówienie pracy psychologa szkolnego z dorastającą młodzieżą –specyfiki kontaktu, wyzwań, jakim w takim kontakcie trzeba sprostać,możliwych pożądanych działań psychologa wobec młodzieży. Wskazanieprocesów rozwojowych, które powinien mieć na uwadze psychologszkolny]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


36. Kowalska, Z. : Psycholog w poradniach dziecięcych / Z. Kowalska, M.Lehman-Zagórska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1990, nr 9, s.505-506Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej7. Krzemianowska-Ozga, Agnieszka : Psycholog w szkole – potrzeby iszanse niesienia pomocy / Agnieszka Krzemianowska-Ozga, ZenonKrzemianowski // „Nowa Szkoła”. – 2007, nr 9, s. 18-22[Rola psychologa szkolnego. Przykłady sytuacji z życia szkolnego, poddaneanalizie metodą studium przypadku. Proponowane rozwiązaniaproblemu przez psychologa]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej8. Łoskot, Małgorzata : Jak pogodzić lęk z rozwagą : reforma pomocypsychologiczno-pedagogicznej w szkole / Małgorzata Łoskot // „GłosPedagogiczny”. – 2010, nr 9, s. 4-7[Planowana reforma, zwana pedagogiczną, dotycząca pracy z uczniemo specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zespół „do spraw specjalnychpotrzeb edukacyjnych” w przedszkolu i w szkole. Karta IndywidualnychPotrzeb Ucznia]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej9. Owczarz, Marzenna : Kierunki zmian w organizacji i zasadach udzielaniapomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach/ Marzenna Owczarz // „Dyrektor Szkoły”. – 2010, nr 6, dod. „PrzedSzkołą” s. 17-21[Główne uwarunkowania wprowadzonych zmian. Projekt rozporządzeniaMEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej10. Piekoszewska, Katarzyna : Z doświadczeń psychologa / KatarzynaPiekoszewska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1997, nr 4, s.215-217[Najczęściej występujące zaburzenia rozwojowe u dzieci sześcioletnich.Pomoc dzieciom z zaburzeniami analizy i syntezy wzrokowej]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


411. Szaszkiewicz, Wanda : Zawód – psycholog : ryzyko związane zuprawianiem zawodu psychologa / Wanda Szaszkiewicz // „NowinyPsychologiczne”. – 1994, nr 4, s. 49-55Czytelnia Pedagogiczna UJK12. Wojtala, Eleonora : Etyka w pomocy psychologicznej / EleonoraWojtala // „Remedium”. – 2008, nr 4, s. 24-25[Psychoterapeuta – jaki powinien być]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejObserwacja dziecka13. Arkusz obserwacji rozwoju umiejętności dziecka // „Doradca DyrektoraPrzedszkola”. – 2009, [nr] 5, s. 27-31[Poziom przedszkolny. Dołączony wzór druku „Akceptacja rodziców”.Do wykorzystania przez dyrektora lub nauczycieli przedszkola]Brak w Kielcach14. Banach, Danuta Katarzyna : Jak prowadzimy obserwację dzieci? /Danuta Katarzyna Banach // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1999, nr9, s. 694-695. – Bibliogr.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej15. Bukowska, Jolanta : Jak rozpoznać twórcze dzieci w przedszkolu? /Jolanta Bukowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2002, [nr] 5, s.274-276[Jak prowadzić obserwację]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej16. Burek, Violetta : Inteligencja cielesno-kinestetyczna / Violetta Burek //„Bliżej Przedszkola”. – 2007, nr 7/8 [Magazyn Specjalny, z. 2], s.49-51[Krótka charakterystyka inteligencji motorycznej. Zabawy i ćwiczeniawyznaczające poziom rozwoju ruchowego 4-letniego dziecka. Propozycjezabaw do prowadzenia obserwacji oraz zabaw spontanicznych]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


17. Karwowska-Struczyk, Małgorzata : Obserwacja w poznawaniu dziecka/ Małgorzata Karwowska-Struczyk, Wanda Hajnicz. – Wyd. 2. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998 . – 112, [1] s.Sygn. 226080 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej18. Karwowska-Struczyk, Małgorzata : Rozwój dzieci a ich aktywność /Małgorzata Karwowska-Struczyk // „Wychowanie w Przedszkolu”. –2000, nr 4, s. 206-210, nr 5, s. 263-268[Metodologia obserwacji dziecka, formy aktywności]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej19. Kolankiewicz, Maria : Obserwatorium Rozwoju Dziecka / Maria Kolankiewicz// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1996, nr 4, s.38-39[Instytucja, której celem jest obserwacja zdrowia fizycznego i psychicznegodzieci w krajach Europy]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej20. Lubaszewska-Borys, Barbara : Co robić, aby absolwent przedszkolanie nudził się w pierwszej klasie? / Barbara Lubaszewska-Borys //„Dyrektor Szkoły”. – 2006, nr 12, s. 48-51[Arkusz obserwacji rozwoju dziecka 6-letniego. Test umiejętności dlasześciolatka]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej21. Marchlewska, Ewa : Wewnętrzne mierzenie jakości w zakresie osiągnięćdzieci przedszkolnych dotyczących przygotowania do czytania ipisania / Ewa Marchlewska // „Dyrektor Szkoły”. – 2001, nr 7/8, s.30-39[Uzupełnieniem artykułu jest szczegółowy arkusz obserwacji dzieckasześcioletniego]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej22. Plaga, Krystyna : Obserwować, by pomagać / Krystyna Plaga //„Wychowanie w Przedszkolu”. – 1999, nr 9, s. 692-693[Jak prowadzić obserwację dziecka w przedszkolu]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej5


623. Stawiarska, Izabela : Obserwuj dziecko w rozwoju / Izabela Stawiarska,Elżbieta Hila // „Edukacja i Dialog”. – 2004, nr 7, s. 27-28[System pedagogiczny Marii Montessori oparty m.in. na obserwacjidziecka]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej24. Szuman, Stefan : O trzech źródłach i podstawach poznawania aktywnościpsychicznej i rozwoju dziecka / Stefan Szuman // „Wychowaniew Przedszkolu”. – 2008, nr 10, s. 7-12[Badanie rozwoju psychiki dziecka przedszkolnego poprzez obserwacjęi dialogi]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej25. Toć, Wanda : Metoda dialogu w poznawaniu dziecka / Wanda Toć //„Przegląd Edukacyjny”. – 2000, nr 1, s. 11-12[Metoda ta stwarza duże możliwości obserwacji dziecka w określonejsytuacji]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej26. Waloszek, Irena : Psychopedagogiczna obserwacja rozwoju dzieci /Irena Waloszek // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2000, nr 9, s. 15-16Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej27. Zarychta, Aneta : Poznawanie dziecka / Aneta Zarychta // „BliżejPrzedszkola”. – 2009, nr 9, s. 75[Ogólne uwagi na temat obserwacji oraz diagnozy stanu rozwojudziecka w wieku przedszkolnym. Podstawowe wytyczne rozwojoweposzczególnych grup wiekowych]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


7Diagnoza dziecka28. Gutowska, Beata : Przygoda z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska// „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2009, nr 8, s. 24-28[Doświadczenia oraz wnioski po przeprowadzeniu diagnozy przedszkolnej,przy wykorzystaniu materiałów „Kryteria Gotowości EdukacyjnejPięciolatka GE-5”]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej29. Kopik, Aldona : Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / AldonaKopik //„Wychowanie w Przedszkolu”. – 2007, nr 9, s. 5-12[Realizacja i rezultaty projektu badawczego dotyczącego stopnia przygotowaniasześciolatków do edukacji szkolnej pod kątem medycznym,psychologicznym i pedagogicznym. Wyniki ogólnopolskiego raportu„Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju”]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej30. Kostek, Wojciech : Diagnoza przedszkolna dziecka / Wojciech Kostek// „Bliżej Przedszkola”. – 2008, nr 11, s. 28-[30][Koordynowanie pracy przedszkola ze szkołą podstawową i poradniąpsychologiczno-pedagogiczną. Sporządzanie przez nauczycielaraportu z przeprowadzonej oceny dziecka i pracy z dzieckiem – każdedziecko powinno mieć swoją dokumentację]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej31. Koźniewska, Elżbieta : Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska// „Dyrektor Szkoły”. – 2009, nr 8, dod. Niezbędnik Dyrektora s. 5-6,8-11[Pedagogiczna diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym – czy jestprzygotowane do szkoły. Diagnoza przedszkolna w nowych aktachprawnych. Specyfika diagnozy w wieku przedszkolnym. Zadania rozwojowezwiązane z rozpoczęciem nauki w szkole. Przekazanie rodzicomopinii o gotowości szkolnej dziecka. Trafność diagnozy]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


832. Migdał, Katarzyna : Tajemnice gabinetu psychologa / KatarzynaMigdał „Bliżej Przedszkola”. – 2007, nr 9, s. 40-42[Rola rodziców i nauczycieli w określaniu nieprawidłowości w rozwojudziecka, które decydują o skierowaniu go do psychologa. Przebiegbadania psychologicznego -rozmowy i jego funkcje. Charakterystykanarzędzi diagnostycznych stosowanych u dzieci w wieku przedszkolnym.Postawienie diagnozy psychologicznej oraz dalsze działania]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej33. Stępniak, Katarzyna : Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak //„Wychowanie w Przedszkolu”. – 2010, nr 2, s. 23-28[Cele oraz podstawowe wytyczne do prowadzenia diagnozy przedszkolnej.Kryteria doboru metody diagnozy. Obserwacja pedagogicznajako metoda pracy nauczyciela. Współpraca z rodzicami w procesiediagnozy]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejWspomaganie rozwoju dziecka – wydawnictwa zwarte34. Bogdanowicz, Marta : Metoda dobrego startu / Marta Bogdanowicz.– Wyd. 3 zm. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1999. – 96, [4] s.Sygn. 226876 CzytelniaSygn. 226964, 226965, 228363 Wypożyczalnia35. Brzezińska, Anna : Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczychna dziecko w wieku przedszkolnym / Anna Brzezińska ;Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego.Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. – Poznań : InstytutKształcenia Nauczycieli ODN, 1986. – 146 s.Sygn. 185909 Czytelnia PBW36. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : Wspomaganie dzieci w rozwoju doskupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne ipedagogiczne, programy i metodyka. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 2005. – 240 s. – Bibliogr.Sygn. 242176 Czytelnia PBW


937. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : Wspomaganie rozwoju umysłowegoczterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieliprzedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.– Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 288 s.Sygn. 239957 Czytelnia PBW38. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : Wspomaganie rozwoju umysłowegotrzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się : ksiązka dlarodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne iPedagogiczne, 2000 243,[1] s.Sygn. 229914 Czytelnia PBWSygn. 230292-93 Wypożyczalnia PBW39. Haug-Schnabel, Gabriele : Agresja w przedszkolu : poradnik dlarodziców i wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel ; [tł. MagdalenaJałowiec]. – Kielce : „Jedność”, 2001. – 123 s.Sygn. 232825-26, 235769 Wypożyczalnia Pedagogicznej BibliotekiWojewódzkiej40. Kielar-Turska, Maria : Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata /Maria Kielar-Turska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1992. – 239, [1] s. Sygn. 210989 CzytelniaSygn. 210990, 210991 Wypożyczalnia Pedagogicznej BibliotekiWojewódzkiej41. Muchacka,Bożena : Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci wprzedszkolu / Bożena Muchacka. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków : WydawnictwoNaukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. – 318 s.Sygn. 230463, 230464 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej42. Nartowska, Hanna : Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwojudziecka przedszkolnego / Hanna Nartowska. – Wyd. 2. – Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. – 244 s.Sygn. 186835-37 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


1043. Waszkiewicz, Elżbieta : Obserwuję, mówię i rysuję : ćwiczenia rozwijającepercepcję wzrokową [dla dzieci klas przedszkolnych i zespołówdydaktyczno-wyrównawczych / Elżbieta Waszkiewicz. – Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 91 s.Sygn. 210336 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej44. Włoch, Stanisława : Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej iwczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / StanisławaWłoch, Agnieszka Włoch. – Warszawa : Żak, 2009. – 217 s.Sygn. 246202 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej45. Zakrzewska, Barbara : Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole/ Barbara Zakrzewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2003. – 109, s.Sygn. 236536 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkieSygn. 236538-236539, 239909 Wypożyczalnia Pedagogicznej BibliotekiWojewódzkiejWspomaganie rozwoju dziecka – wydawnictwa ciągłe46. Barabach, Teresa : Gimnastyka mózgu według Paula Dennisona wprzedszkolu / Teresa Barabach // „Inspiracje”. – 2003, nr 2, s. 17Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej47. Bednarczyk, Sylwia : Okiełznać emocje / Sylwia Bednarczyk // „Wychowaniew Przedszkolu”. – 2003, nr 6, s. 327-330Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej48. Berdzik, Joanna : Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : nowezadanie dla oświaty / Joanna Berdzik, Marek Pleśniar // „DyrektorSzkoły”. – 2004, nr 4, s. 46-48[Dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – przepisy oświatowe.Wczesne wspomaganie może być prowadzone w przedszkolu,szkole, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, domu rodzinnym]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


49. Czapiga, Alina: Poznawanie dziecka – ważne zadania dla pedagogapraktyka / Alina Czapiga // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1996, nr 5,s. 280-282[Gromadzenie materiału obserwacyjnego. Rola wykrytych zaburzeńprzy niedopuszczaniu do utrwalania czy pogłębiania się niekorzystnychzmian]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej50. Dąbrowska, Lidia : Plastyka w życiu dziecka / Lidia Dąbrowska //„Wychowanie w Przedszkolu”. – 1996, nr 4, s. 213-215[Rola plastyki w kształtowaniu osobowości dziecka, wzbogacaniu jegopsychiki, wpływ na wyobraźnię i wrażliwość]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej51. Dunin-Wąsowicz, Maria : Uczymy się od dzieci „Żeby było trudniej...” /Maria Dunin-Wąsowicz // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1992, nr 2,s. 87-92[Konstruktywna rola nowych, trudnych zadań w rozwoju dziecka]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej52. Dzionek, Elżbieta : Myśli, pragnienia, przeżycia / Elżbieta Dzionek //„Wychowanie w Przedszkolu”. – 1998, nr 8, s. 602-604[Propozycja zajęć z zastosowaniem technik twórczego myślenia]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej53. Edukacja dla twórczości : pobudzanie dyspozycji twórczych // „Wychowaniew Przedszkolu”. – 2001, nr 8, s. 451-459[M.in. przykłady zadań rozwijających podstawowe operacje umysłowemyślenia twórczego]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej54. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : Jak wspomagać rozwój analizy isyntezy u maluchów w przedszkolu? / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska,Ewa Zielińska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1998, nr 8, dod.„Wspomaganie Rozwoju Dzieci Trzyletnich”, s. 613-620Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej11


1255. Gryczkowka, Mariola : O percepcji wzrokowej i sprawności manualnej/ Mariola Goryczkowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1998, nr 2,s. 137-139Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej56. Gryta, Bożena : Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju / BożenaGryta // „Bliżej Przedszkola”. – 2009, nr 5, s. 56-57[Istota oraz działania podejmowane podczas wczesnej interwencji(proces oddziaływań psychopedagogicznych wspomagających zaburzonyrozwój dziecka oraz jego rodziny)]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej57. Grzelak, Magdalena : Co jest ważne w otoczeniu przedszkolaka? /Magdalena Grzelak // „Remedium”. – 2010, nr 3, s. 4-5[Otoczenie dziecka w wieku przedszkolnym – wpływ na jego rozwój]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej58. Jagodzińska, Maria : Wykonywanie zadań pamięciowych przez małedzieci w warunkach laboratoryjnych i naturalnych / Maria Jagodzińska// „Psychologia Wychowawcza”. – 1997, nr 3, s. 203-21659. Kamińska, Dorota : Wczesne wspomaganie rozwoju małego dzieckaoraz jego rodziny / Dorota Kamińska // „Bliżej Przedszkola”. – 2007, nr1, s. 26-27[Cele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zadania UNICEF.Zapewnienie rodzinie dziecka pomocy w różnych zakresach, np.udzielania informacji, wsparcia psychicznego, poradnictwa rodzinnego,prawnego, itp. Placówki, w których może być prowadzone wczesnewspomaganie rozwoju dziecka]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej60. Kopczyńska-Sikorska, Jadwiga : Czynniki wpływające na rozwójdziecka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // „Wychowanie w Przedszkolu”.– 2000, nr 1, s. 12-16[Warunki środowiskowe, czynniki genetyczne i społeczne]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


61. Korzonek Stanisław : Rola przedszkola w rozwijaniu funkcji percepcyjno-motorycznych/ Stanisław Korzonek // „Wychowanie w Przedszkolu”.– 1991, nr 4, s. 201-204Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej62. Kowalik-Olubińska, Małgorzata : Wspieranie rozwoju poczucia własnejwartości u dzieci w przedszkolu / Małgorzata Kowalik-Olubińska //„Wychowanie na Co Dzień”. – 1994, nr 9, s.16-19Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej63. Kowalska, Renata : Profilaktyka warunkiem sukcesu w rozwoju psychomotorycznymdzieci / Renata Kowalska // „Wychowanie w Przedszkolu”.– 1998, nr 8, s. 631-632Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej64. Kuruć, Teresa : Od zaciekawień do zainteresowań / Teresa Kuruć //„Wychowanie w Przedszkolu”. – 1991, nr 3, s.135-142[Czynniki stymulujące i hamujące zainteresowania. Metody i formyaktywizujące dziecko]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej65. Lewandowska, Małgorzata : Mierzenie kompetencji dzieci w placówceprzedszkolnej / Małgorzata Lewandowska // „Nowe w Szkole”. – 2001-2002, nr 4, dod. „Kierowanie Szkołą”, s. 2-4Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej66. Limont, Wiesława : Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym /Wiesława Limont // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2002, nr 8, s.451-454[Rodzaje zdolności, dziecięca twórcza aktywność, rozwijanie zdolnościtwórczych dzieci]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej13


1467. Lubomirska, Krystyna : Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci /Krystyna Lubomirska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2003, nr 4, s.195-199[Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci na poziomie elementarnyma potrzeby edukacyjne. Koncepcja edukacji promującej rozwój odpedagogiki aktywnej do interaktywnej]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej68. Łatacz, Ewa : Maria Montessori – o rozwoju i wychowaniu dzieci wwieku przedszkolnym / Maria Montessori // „Wychowanie w Przedszkolu”.– 1991, nr 10, s. 461-465Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej69. Muchacka, Bożena : O stymulowaniu aktywności poznawczej / BożenaMuchacka // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2000, nr 7, s. 387-39070. Olczak, Agnieszka : Rysunkowe opowieści dzieci / Agnieszka Olczak// „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2003, nr 8, s. 467-472[Stan rozwoju dziecka na podstawie analizy rysunków]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej71. Rozwój dziecka czteroletniego // „Bliżej Przedszkola”. – 2006, nr 6, s.35, 37[Rozwój fizyczny i psychiczny. Rozwój sprawności motorycznej, mowy,emocjonalno-społeczny]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej72. Rozwój dziecka pięcioletniego //„Bliżej Przedszkola”. – 2006, nr 6, s.36[Rozwój fizyczny i psychiczny. Rozwój sprawności motorycznej, mowy,emocjonalno-społeczny]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej73. Rozwój dziecka sześcioletniego : rozwój fizyczny i psychiczny // „BliżejPrzedszkola”. – 2006, nr 6, s. 37-38[Rozwój ruchowy, mowy, myślenia, wrażeń, spostrzeżeń, uwagi, wyobraźni,pamięci, emocjonalno-społeczny]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


74. Rozwój dziecka trzyletniego : rozwój fizyczny i psychiczny // „BliżejPrzedszkola”. – 2006, nr 6, s. 33-34[Sprawność motoryczna. Rozwój umiejętności konstrukcyjnych, zabawtematycznych, zabaw swobodnych, mowy. Wychowanie estetyczne.Umiejętność w zakresie samoobsługi]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej75. Tkaczewska-Bobka, Anna : O rozwoju dziecka w perspektywie psychoanalitycznej/ Anna Tkaczewska-Bobka // „Bliżej Przedszkola”. –2007, nr 12, s. 24-26, 28[Prezentacja możliwości poznania i zrozumienia nieświadomychprocesów psychicznych zachodzących w rozwoju dziecka poprzezobserwację spontanicznej aktywności w postaci zabawy. Omówieniezabawy narcystycznej, preedypalnej, edypalnej i postedypalnej. Odniesieniado wieku przedszkolnego]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej76. Trojanowicz-Kasprzak, Maria : Uczynić je aktywnymi / Maria Trojanowicz-Kasprzak// „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1998, nr 7, s. 520-527[Zaspokajanie potrzeby aktywności. Metody przezwyciężania lęku,nieśmiałości, współpraca z rodzicami]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej77. Trzcińska, Dorota : O próbach kształtowania uwagi podczas zajęćruchowych / Dorota Trzcińska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2000,nr 5, s. 279-283Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej78. Wspomaganie rozwoju dziecka // „Bliżej Przedszkola”. – 2006, nr 6, s.30-31[Rola przedszkola – pobudzanie psychoruchowego i społecznegorozwoju dziecka. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Przepisy prawne]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej15


1679. Zwolińska, Ewa : Zajęcia muzyczne usprawniają funkcje percepcyjnomotoryczne/ Ewa Zwolińska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1993,nr 5, s. 267-272Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejZabawy wspomagające rozwój dziecka – wydawnictwazwarte80. Al-Khamisy, Danuta : Rozwijanie pojęć przyrody nieożywionej u dziecisześcioletnich / Danuta Al-Khamisy. – Warszawa : „Żak”, 1996. – 113,[1] s.Sygn. 221612 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejSygn. 222190, 222712 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej81. Bogdanowicz, Marta : W co się bawić z dziećmi? : piosenki i zabawywspomagające rozwój dziecka / oprac. Marta Bogdanowicz ; il. CezariuszDeliński. – Wyd. 2. – Gdańsk : „Harmonia”, 2005. – 128 s. : il.kolor., nuty ; 30 cm + 3 dyski optyczne (CD). Sygn. 241182 AudiowizualnyPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej82. Chauvel, Denise : Gry i zabawy w przedszkolu : rozwijanie spostrzegawczości,kreatywności i inteligencji / D. Chauvel, V. Michel ; tł.Marcin Zieliński. – Warszawa : „Cyklady”, 1999. – 172, [4] s.Sygn. 227615 Czytelnia PBW Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejSygn. 227784, 227789 Wypożyczalnia Pedagogicznej BibliotekiWojewódzkiej83. Dennison, Paul Ehrlich : Gimnastyka mózgu : przewodnik dla rodzicówi nauczycieli / Paul E. Dennison, Gail E. Dennison ; [tł. i red.: M.Wilczyńska, P. Hawryluk, S. – Warszawa : Międzynarodowy InstytutNeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, 2005. –[8], 74, [1] s.Sygn. A 241188 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


84. Dmochowska, Maria : Zanim dziecko zacznie pisać / Maria Dmochowska.– Wyd. 4. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1991. – 263, [1] s.Sygn. 208210, 208581 Wypożyczalnia Pedagogicznej BibliotekiWojewódzkiej85. Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznejedukacji / red. Bronisława Dymara. – Kraków : „Impuls”, 2009. –475 s.Sygn. 246240 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej86. Dziecko w zabawie i świecie języka / red. Anna Brzezińska [i in.] :Poznań Zysk i S-ka, 1995. – 326,[1] s. – Bibliogr. s.322-327Sygn. 229830 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej87. Flemming, Irene : Zabawy gazetami czyli Rozwijanie kompetencjimedialnej dzieci i młodzieży / Irene Flemming ; [przekł. z niem. MagdalenaJałowiec]. – Kielce : „Jedność”, 2002. – 96 s.Sygn. 234258 Wypożyczalnia88. Friedl, Johanna : Zabawy, które uczą : jak wspierać rozwój małegodziecka? / Johanna Friedl ; tł. Paulina Filippi-Lechowska. – Kielce :„Jedność”, 2006. – 140 s. Sygn. 241052 Wypożyczalnia89. Hołyńska, Bożena : Zabawy rozwijające mowę dziecka / BożenaHołyńska. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Instytut Wydawniczy ZwiązkówZawodowych, 1986. – 46, [2] s. Sygn. 183288, 183289 WypożyczalniaPedagogicznej biblioteki Wojewódzkiej90. Kerksiek, Alrun : Kozioł w polu kapusty : opowiadania i kreatywnećwiczenia ruchowe dla dzieci od 3 do 8 lat/ Alrun Kerksiek, Klaus W.Vopel. – Kielce : „Jedność”, 2006 . – 130 s.Sygn. 241033 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej91. Laniado, Nessia : Zamiast telewizji : jak pobudzać i rozwijać zainteresowaniedziecka oraz czym się kierować przy wyborze zajęć dodatkowych?/ Nessia Laniado ; przekł. Jacek Partyka. – Kraków : WydawnictwoeSPe, 2006. – 138 s.Sygn. 242748 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej17


1892. Löscher, Wolfgang : Jak to pachnie i smakuje? : zabawy rozwijającezmysł węchu i smaku / Wolfgang Löscher ; [tł. Magdalena Jałowiec]. –Kielce : „Jedność”, 2002. – 91, [1] s.Sygn. 234486 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej93. Magia Pamięci czyli książka o tym, jak rozwinąć uwagę i pamięć wszkole podstawowej / I.J. Matiugin [et al.] : Piła : Wydawnictwo „Ekolog”,[1998]. – 205,[1] s. Sygn. 225638 Czytelnia PedagogicznejBiblioteki Wojewódzkiej94. Małek, Ewa : Dziecięce hip-hop : zabawy stymulujące psychomotorycznyrozwój dziecka / Ewa Małek. – Kraków : Małopolskie CentrumDoskonalenia Nauczycieli, 2000. – 56 s. – Bibliogr. s. 51-53Sygn. 230697, 230698 Wypożyczalnia Pedagogicznej BibliotekiWojewódzkiej95. Masgutowa ; il. Gail E. Dennison]. – Warszawa : MiędzynarodowyInstytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów,2005. – [8], 74, [1] s. Sygn. A 241188 Wypożyczalnia PedagogicznejBiblioteki Wojewódzkiej96. Minczakiewicz, Elżbieta Maria : Rysowane wierszyki i zagadki : wrozwijaniu sprawności mówienia czytania i pisania / Elżbieta MariaMinczakiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1997. – 86 s.Sygn. 222334 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej97. Silberg, Jackie : Gry i zabawy z maluchami / Jackie Silberg ; il. LindaGreigg ; przeł. [z ang.] Jolanta Jaworska i Teresa Maciejewska. – Poznań: „Media Rodzina”, 1995. – 263 s.Sygn. 220053, 221503 Wypożyczalnia Pedagogicznej BibliotekiWojewódzkiej98. Wagner, Elisabeth : Patrzeć – słyszeć – czuć : zabawy rozwijającezmysły dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat / Elisabeth Wagner ; [tł. MagdalenaJałowiec]. – Kielce : „Jedność”, 2002. – 80 s.Sygn. 234491 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Zabawy wspomagające rozwój dziecka – wydawnictwaciągłe1999. Bielska, Beata : Dobry start dziecka w szkole : zabawy edukacyjneusprawniające rozwój psychoruchowy dzieci 5- i 6-letnich / BeataBielska // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2010, nr 1-2, dod. Links, s.I-IV[Wiadomości i umiejętności jakimi powinny wykazać sie dzieci kończąceprzedszkole. Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokoworuchowo-słuchowąi orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Scenariuszzajęć dla dzieci 5- i 6-letnich pt. “Zabawy zimowe” zawierającyprzykłady zabaw edukacyjnych usprawniających rozwój psychoruchowy]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej100. Jąder, Mariola : Jak rozmawiamy ze sobą / Mariola Jąder // „Wychowaniew Przedszkolu”. – 1997, nr 10, s. 625-630[M.in. zabawy budujące empatię, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa,ćwiczące umiejętność aktywnego słuchania. Wyrażanie emocjiw formie werbalnej]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej101. Kopeć, Monika : Rola nauczyciela przedszkola we wczesnym wspomaganiurozwoju małego dziecka / Monika Kopeć // „Bliżej Przedszkola”.– 2006, nr 7/8 (magazyn specjalny z. 1), s. 19[Usprawnianie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Współpracanauczyciela przedszkola z rodzicami]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej102. Kowalik-Olubińska, Małgorzata : Zabawa jako środek wspomaganiaemocjonalno-społecznego rozwoju dzieci w przedszkolu / MałgorzataKowalik-Olubińska // „Wychowanie na Co Dzień”. – 1995, nr 12, s.14-16. – Bibliogr.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


20103. Lubomirska, Krystyna : Wspomaganie rozwoju dziecka / KrystynaLubomirska „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2008, nr 1, s. 5-9[Etapowość (stadialność) rozwoju psychofizycznego. Wychowanie(wspieranie) – stwarzanie warunków społeczno-kulturowych dorozwoju psychofizycznego dziecka. Rozwój w pierwszym roku życia.Praca wychowawcza w wieku niemowlęcym. Wspieranie rozwojudziecka w trakcie zabawy w środowisku rodzinnym. Wiek przedszkolny]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej104. Janiszewska, Bożena : Jak kształtować u przedszkolaka operacyjnośćmyślenia. Cz. 2 / Bożena Janiszewska // „Bliżej Przedszkola” .– 2008, nr 2, s. 10-13[Jak stymulować i ćwiczyć operacje umysłowe u dzieci w wiekuprzedszkolnym. Prezentacja zabaw manipulacyjno-konstrukcyjnych.Umiejętność klasyfikowania u dziecka na etapie przedszkola (przykładyzabaw, potrzebne materiały). Tabela norm rozwojowych kształtowaniasię operacji umysłowych]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej105. Niedorozow, Wanda : „Czytajmy dzieciom...” – jak zachęcić rodzicówdo aktywnej współpracy / Wanda Niedorozow // „Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane”. – R. 28, nr 2 (2004/2005), s. 69-78[Zabawa pod hasłem: czytajmy dzieciom... Wspomaganie ogólnegorozwoju dziecka przez udział w edukacji literackiej dziecka]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej106. Skwarka, Ewa : Rozwijanie samoświadomości i poczucia własnejwartości / Ewa Skwarka // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2010, nr 2,s. 31-35[Propozycje zabaw i zajęć rozwijających samoświadomość i wzmacniającychwiarę we własne siły – dla dzieci w wieku przedszkolnym]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej107. Wojciechowicz, Elżbieta : Zrozumieć co dziecko mówi rysunkiem /Elżbieta Wojciechowicz // „Bliżej Przedszkola”. – 2009, nr 8, s. 16-17[Kryteria analizy treści rysunku rodzinnego dziecka]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


21Wpływ rodziny na rozwój dziecka108. Brągiel, Józefa : Pozycja dziecka z rodziny niepełnej w grupie rówieśniczej/ Józefa Brągiel // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1992, nr 3,s. 131-136[Na podstawie badań]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej109. Brejnak, Wojciech : Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do naukiczytania i pisania / Wojciech Brejnak // „Życie Szkoły”. – 2005, nr 2,s. 14[78]-20[84][Charakterystyczne cechy rozwoju psychoruchowego dziecka. Rozwójemocjonalno-społeczny. Opóźnienia i zaburzenia rozwojowe]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej110. Czapiga, Alina : Rozwój psychiczny dzieci w wieku przedszkolnymwychowywanych przez samotne matki // W : Kształtowanie siępodstaw rozwoju psychicznego człowieka w rodzinie / pod red. MariiPorębskiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.– 1993. – 107-122Sygn. 213458 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej111. Derda, Danuta : Zamożność i bieda / Danuta Derda // „Wychowaniew Przedszkolu”. – 1999, nr 2, s. 113-115[Standard życiowy a zaspokojenie potrzeb emocjonalnych przedszkolaków]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej112. Falana-Kozłowska, Jolanta : Być rodzicem na miarę oświeconegoczłowieczeństwa / Jolanta Falana-Kozłowska // „Bliżej Przedszkola”.– 2006, nr 7/8 (magazyn specjalny z. 2), s. 16-18[Prawidłowe relacje z dzieckiem. Schemat obowiązków dzieci w wiekuprzedszkolnym]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


22113. Godzwon, Lidia : Działania przedszkoli wobec przemocy w rodzinie /Lidia Godzwon // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1999, nr 5, s.328-336[Przyczyny znęcania się nad dziećmi. Formy przemocy. Konsekwencjeprzemocy. Pomoc dziecku]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej114. Halska, Zofia : Psychologiczne aspekty twórczego działania ZofiaHalska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1992, nr 4, s. 220, 229-231[Rozwijanie zdolności twórczych od pierwszych momentów świadomegodziałania dziecka w rodzinie, przedszkolu, szkole]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej115. Irzyniec, Mariola : Problem przystosowania dzieci z rodzin niepełnychdo środowiska przedszkolnego / Mariola Irzyniec // „Chowanna”. –1996, nr 1-2, s. 72-78Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej116. Iwanicka, Monika : Rodzinne uwarunkowania rozwoju emocjonalnegoi społecznego dziecka / Monika Iwanicka // „Wychowanie w Przedszkolu”.– 1995, nr 10, s. 584-589Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej117. Janiszak, Emilia : Dziecięce dylematy / Emilia Janiszak // „Wychowaniew Przedszkolu”. – 1999, nr 2, s. 136-138[Znaczenie rodziców i wychowawców w kształtowaniu poczucia zaradności,pewności siebie, umiejętności podejmowania decyzji]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej118. Janiszewska, Bożena : Kocham dziecko – jak mogę pomóc mu,gdy... [Cz. 5] / Bożena Janiszewska // „Bliżej Przedszkola”. – 2007,nr 10, s. 18-22[Poruszenie kwestii tworzenia zaufania u małych dzieci. Postępowaniewzględem dziecka w okolicznościach choroby, rozwodu rodzicóworaz adopcji. Zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, a reakcje dziecina trudne sytuacje. Doświadczenia dziecka i jego wrażliwość. Jakpomagać dzieciom w trudnych dla nich sytuacjach – techniki, metody]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


119. Karwowska-Struczyk, M.: Rodzice i przedszkole a rozwój dziecka /M. Karwowska-Struczyk // „Nowa Szkoła”. – 1993, nr 1, s. 42-45[Wyniki badań efektów psychologicznych i edukacyjnych amerykańskichprogramów eksperymentalnych wychowania przedszkolnego]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej120. Kielar-Turska, Maria : Przedszkolak – rozwijający się człowiek / MariaKielar-Turska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1997, nr 9, s. 532-536[Dom rodzinny i przedszkole to dwa dopełniające się środowiska doprawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej121. Kielar-Turska, Maria : Zagrożenia rozwoju psychicznego w dzieciństwie/ Maria Kielar-Turska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2007,nr 8, s. 5-11[Zagrożenia rozwoju psychicznego związane z uwarunkowaniamibiologicznymi. Zagrożenia, jakie niesie środowisko naturalne i społeczneoraz rodzina (oddziaływania wychowawcze)]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej122. Korbiel, Wiesława : Czynniki wpływające na rozwój altruizmu / WiesławaKorbiel, Renata Musiał // „Bliżej Przedszkola”. – 2006, nr 9, s.45-46, 49[Pojęcie altruizmu. Dziecko uczy się altruizmu w środowisku rodzinnymi przedszkolnym]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej123. Korzec, Aneta : Uwaga! Dziecko! : gdy nie da się uniknąć rozwodu.../ Aneta Korzec // „Bliżej Przedszkola”. – 2006, nr 11, s. 8-10[Rozwód bądź separacja rodziców a sytuacja dziecka. Syndrom odosobnieniadziecka od jednego z rodziców (syndrom Gardnera)]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej124. Kozłowska, Anna : Zwykłe i niezwykłe rodzinne sprawy / Anna Kozłowska// „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1991, nr 6, s. 370-374[Rola starszego rodzeństwa w rozwoju małego dziecka. Porady dlarodziców]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej23


24125. Lubomirska, Krystyna : Wspomaganie rozwoju dziecka / KrystynaLubomirska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2008, nr 1, s. 5-9[Etapowość (stadialność) rozwoju psychofizycznego. Wychowanie(wspieranie) - stwarzanie warunków społeczno-kulturowych dorozwoju psychofizycznego dziecka. Rozwój w pierwszym roku życia.Praca wychowawcza w wieku niemowlęcym. Wspieranie rozwojudziecka w trakcie zabawy w środowisku rodzinnym. Wiek przedszkolny]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej126. Lubowiecka, Jadwiga : O przywiązaniu i więziach społecznychdziecka / Jadwiga Lubowiecka // „Wychowanie w Przedszkolu”. –2006, nr 8, s. 5-13[Rodzina jako środowisko wychowawcze. Przywiązanie dziecka domatki. Pojęcie: przywiązanie. Tworzenie więzi z rówieśnikami. Rodzajespołecznych więzi dziecka: więź emocjonalna, więzi formalne,więź osobowa - rola nauczyciela]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej127. Niezgoda, Jacek : Dom przyjazny dla dziecka / Jacek Niezgoda //„Wychowanie w Przedszkolu”. – 2009, nr 6, s. 54-57[Na co należy zwrócić uwagę, aby dom, w którym wzrasta i rozwijasię dziecko był dostosowany do jego potrzeb i wymagań (przestrzeń,nauka, zabawa, sen, własny pokój, oświetlenie, meble, podłoga,ściany)]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej128. Ninard, Beata : Dziecko a rozwód rodziców / Beata Ninard // „BliżejPrzedszkola”. – 2006, nr 10, s. 15-17[Dziecko w wieku przedszkolnym]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej129. Perleth, Christoph : Każde dziecko ma talent : jak odkrywać i rozwijaćuzdolnienia u dzieci / Warszawa : Wydawnictwa Lekarskie PZWL,2003. – 176 s.[Wspomaganie rozwoju dziecka przez rodziców]Czytelnia Pedagogiczna UJK


130. Pielka, Henryk : Rodzina dziecka przedszkolnego jako środowiskowychowawcze / Henryk Pielka // „Problemy Rodziny”. – 1991, nr 6, s.30-34Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej131. Rodzic na plus : wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieciw wieku przedszkolnym // „Niezbędnik Pedagoga, Psychologa,Wychowawcy”. – 2008, [nr 2], s. 44-64[Główne założenia projektu: doskonalenie umiejętności wychowawczychrodziców i opiekunów, dostarczanie rodzicom wiedzy dotyczącejprzygotowania dziecka do szkoły. Dołączona dokumentacja projektu:Mapa projektu; Scenariusz zajęć metodą ruchu rozwijającegoW. Sherborne; Scenariusz warsztatów: zabawy słuchowe i artykulacyjnez wykorzystaniem metody werbo-tonalnej; Scenariusz zajęć logorytmicznych:ćwiczenia percepcyjno-ruchowe z akompaniamentemnaturalnym i perkusyjnym; Scenariusz warsztatów: Potrafię wspomagaćrozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym; Scenariusz zajęćlogorytmicznych: zabawy percepcyjno-ruchowe z wykorzystaniemludowej piosenki „Szła dzieweczka”; propozycje ankiety dla rodziców]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej132. Rusiecka, Ada : Rodzina dziecka przedszkolnego jako środowiskowychowawcze / Ada Rusiecka // „Wychowanie w Przedszkolu”. –1994, nr 2, s. 67-73[M.in. Warunki materialno-bytowe, zdrowie, czas wolny, warunkidziecka do zabawy, uczestnictwo w kulturze, współpraca z przedszkolem]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej133. Skwarka, Ewa : W świecie emocji / Ewa Skwarka // „Wychowanie wPrzedszkolu” . - 2009, nr 11, s. 42-[45][Natura emocji. Rozwój emocjonalny dziecka (do szóstego rokużycia). Rola rodziców w edukacji emocjonalnej dziecka. Propozycjezabaw i zajęć w domu (szczególnie na okres świąteczny), sprzyjającychwspólnemu przeżywaniu emocji w rodzinie]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej25


26134. Twardowski, Andrzej Starategie nauczania wspierające rozwójpsychiczny dziecka / Andrzej Twardowski // „Wychowanie w Przedszkolu”.– 2004, nr 4, s. 3(195)-9(201)[Strategie nauczania najczęściej stosowane przez dorosłych, rodzicóww relacjach z dziećmi od 0 do 6 lat. Koncepcje psychologiczne ipedagogiczne]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej135. Zwierzchowska, Iwona : Sześciolatki z niepełnych rodzin / IwonaZwierzchowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2004, nr 4, s.10(202)-15(207[Rodzina a uspołecznienie dzieci. Rodzina niepełna i jej atmosfera auspołecznienie dzieci. Wyniki badań]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejWspółpraca psychologa z rodzicami136. Czemierowski, Hubert : Kiedy pan do nas przyjdzie panie psycholu? /Hubert Czemierowski // „Psychologia w Szkole”. – 2004, nr 3, s.107-115[Praca psychologa z dziećmi w przedszkolu. Współpraca psychologaz rodzicami]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej137. Dotka, Małgorzata : Rodzice chcą współpracować! / MałgorzataDotka, Elżbieta Nerwińska, Joanna Sakowska ; rozm. przpr. JolantaBiałek // „Psychologia w Szkole”. – 2007, nr 1, s. 3-14[Rozmowa dotyczy działalności w zakresie współpracy z rodzicamiCentrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej138. Kopeć, Monika : Rola nauczyciela przedszkola we wczesnym wspomaganiurozwoju małego dziecka / Monika Kopeć // „Bliżej Przedszkola”.– 2006, nr 7/8 (magazyn specjalny z. 1), s. 19[Usprawnianie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Współpracanauczyciela przedszkola z rodzicami]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


139. Kowalczuk, Piotr : Wspólna wizja rozwoju dziecka / Piotr Kowalczuk// „Przegląd Oświatowy”. – 2008, nr 7, s. 17-18[Jakie oczekiwania wobec placówek przedszkolnych mają rodzice.Przykład Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa. Przedszkolepowołali do życia rodzice]Czytelnia Pedagogiczna UJK140. Migdał, Katarzyna : Tajemnice gabinetu psychologa / KatarzynaMigdał // „Bliżej Przedszkola”. – 2007, nr 9, s. 40-42[Rola rodziców i nauczycieli w określaniu nieprawidłowości w rozwojudziecka, które decydują o skierowaniu go do psychologa. Przebiegbadania psychologicznego-rozmowy i jego funkcje. Charakterystykanarzędzi diagnostycznych stosowanych u dzieci w wieku przedszkolnym.Postawienie diagnozy psychologicznej oraz dalsze działania]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej27

More magazines by this user
Similar magazines