Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży - Pedagogiczna ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachWspółczesne mediaa rozwój dzieci i młodzieżyzestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieMałgorzata PronobisKielce 2007


21. Bis, Dorota : Dziecko a mass media : szanse i zagrożenia dla procesuwychowania w rodzinie / Dorota Bis // „Roczniki Pedagogiki Rodziny”. –2003, T. 6, s. 157-169Brak w Pedagogicznej Bibliotece WojewódzkiejBrak w Bibliotece Akademii Świętokrzyskiej2. Braun-Gałkowska, Maria : Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocyprezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska,Iwona Ulfik-Jaworska. – Lublin : „Gaudium”, 2002[Gry komputerowe a psychika – badania, zagrożenia – badania]Syg. 235370 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejSyg. 235371, 235672 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej3. Chwaszcz, Joanna : Szkodliwe mass media / Joanna Chwaszcz // „Wychowawca”.– 2006, nr 9, s. 18-21Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej4. Duda, Iwona : A może po prostu wyłączyć... czyli dziecko i świat mediów: kilka refleksji na temat obecności telewizji i komputera w życiu dziecka /Iwona Duda // „Wszystko dla Szkoły”. – 2006, nr 7/8, s. 7-8[Analiza negatywnego wpływu mediów na osobowość dziecka]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej5. Dyczewski, Leon : Więź rodzinna a media elektroniczne / Leon Dyczewski// „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. – 2005, z. 1, s.225-242Brak w Pedagogicznej Bibliotece WojewódzkiejCzytelnia Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej


6. Dymek, Marzena : Wpływ mediów na kreowanie wzorów przystosowaniado ról społecznych na przykładzie tradycyjnego streotypu kobiety / MarzenaDymek // „Prace Naukowe. Pedagogika” / Politechnika Radomska im. KazimierzaPułaskiego. – 2004, nr 1, s. 69-76[Środki masowego przekazu a dziecko]Brak w Pedagogicznej Bibliotece WojewódzkiejBrak w Bibliotece Akademii Świętokrzyskiej7. Dzieci a mass media : materiały z ogólnopolskiego seminarium ZielonaGóra, 22-23 października 1998 r. / Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz. –Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1999[M.in. sceny przemocy w mediach a zachowanie dziecka, badania wpływumediów na dzieci i młodzież]Syg. 235804 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej8. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. T. 1, Telewizjai inne mass media w życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej/ pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. – Białystok : TransHumana, 2005Czytelnia Wydziału Pedagogicznego Akademii Świętokrzyskiej9. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej.– Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2006Czytelnia Wydziału Pedagogicznego Akademii Świętokrzyskiej10. Dziecko we współczesnej kulturze medialnej / pod red. Beaty Łaciak. –Warszawa : ISP, 2003Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej, Czytelnia Wydziału PedagogicznegoAkademii Świętokrzyskiej11. Dziewiecki, Marek : Młodzi, mass media i wychowanie / Marek Dziewiecki// „Zeszyty Formacji Katechetów”. – 2005, nr 4, s. 53-56Brak w Pedagogicznej Bibliotece WojewódzkiejBrak w Bibliotece Akademii Świętokrzyskiej3


412. Ejsmont, Marek : Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, BeataKosmalska. – Kraków : Impuls ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej, Czytelnia Wydziału PedagogicznegoAkademii Świętokrzyskiej13. Ferenz, Krystyna : Iluzja i rzeczywistość codzienności w świecie dziecka/ Krystyna Ferenz // „Pedagogika Mediów”. – 2005, nr 1, s. 9-19Brak w Pedagogicznej Bibliotece WojewódzkiejCzytelnia Główna Akademii Świętokrzyskiej14. Gajewska, Beata : Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska //„Wychowawca”. – 2006, nr 9, s. 14Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej15. Gałaś, Mieczysław : Przemoc w mediach / Mieczysław Gałaś // „Edukacja”.– 1998, nr 2, s. 21-31[Wpływ treści emitowanych przez media (telewizja, filmy, gry komputerowe)na agresywne zachowania dzieci i młodzieży]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej16. Gondek, Aleksandra : Środki masowego przekazu a agresywne zachowaniemłodzieży / Aleksandra Gondek // „Cywilizacja”. – 2004, nr 9, s.150-159Brak w Pedagogicznej Bibliotece WojewódzkiejBrak w Bibliotece Akademii Świętokrzyskiej17. Grodecka, Ewa : Młodzież a mass media / Ewa Grodecka // „DyrektorSzkoły”. – 2005, nr 4, s. 48-49Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej18. Grzegorzewska, Katarzyna : Zrozumieć agresję / Katarzyna Grzegorzewska// „Bliżej Przedszkola”. – 2005, nr 11, s. 16-20[Bierny i czynny wpływ mediów na dzieci. Wpływ mediów na rozwóji kształtowanie osobowości w ujęciu psychologicznym]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


19. Gutowska, Magdalena : Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież –zagrożenia / Magdalena Gutowska // „Nowe w Szkole”. – 2002, nr 2, s. 27[Zestawienie bibliograficzne]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej20. Ilnicka, Renata : Wpływ środków masowego przekazu na niedostosowaniespołeczne młodzieży / Renata Ilnicka // „Edukacja”. – 2006, nr 1, s.85-90Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej21. Iwanicka, Agnieszka : Młodzież jako uczestnik kultury medialnej /Agnieszka Iwanicka // „Studia Edukacyjne”. – 2004, nr 6, s. 167-176[Młodzież a środki masowego przekazu]Brak w Pedagogicznej Bibliotece WojewódzkiejCzytelnia Wydziału Pedagogicznego Akademii Świętokrzyskiej22. Izdebska, Jadwiga : Młodzież – media elektroniczne. Nowa przestrzeńedukacyjna / Jadwiga Izdebska // „Edukacja Medialna”. – 2003, nr 1, s.22-26[Relacje zachodzące pomiędzy młodzieżą a mediami oraz skutki tych relacji]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej23. Jakubiak-Zapalska, Ewa : Wpływ massmediów na świat i życie dziecka /Ewa Jakubiak-Zapalska // „Prace Naukowe. Pedagogika”/ Politechnika Radomskaim. Kazimierza Pułaskiego. – 2004, nr 1, s. 77-84Brak w Pedagogicznej Bibliotece WojewódzkiejBrak w Bibliotece Akademii Świętokrzyskiej24. Janukowicz, Maria : Przegrane życie nastolatka / Maria Janukowicz,Adam Stankowski. – Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej,2001[Telewizja i młodzież, gry komputerowe – aspekt psychologiczny]Czytelnia Wydziału Pedagogicznego Akademii Świętokrzyskiej]5


625. Jędrzejewski, Marek : Media a subkultury młodzieżowe / Marek Jędrzejewski// „ Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2000, nr 6, s. 27-32Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej26. Jędrzejewski, Marek : Subkultury medialne / Marek Jędrzejewski //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2002, nr 2, s. 22-31[Media a młodzież]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej27. Karbowniczek, Jolanta : Wpływ mass mediów na agresywne na agresywnezachowania dzieci / Jolanta Karbowniczek // „Życie Szkoły”. – 2003,nr 7, s. 395-397Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej28. Kłosińska, Tatiana : Dziecko wobec mediów / Tatiana Kłosińska // „ŻycieSzkoły”. – 2006, nr 4, s. 5 - 8Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej29. Kowalski, Marek Arpad : Wychowanie czy antywychowanie? / MarekArpad Kowalski // „Cywilizacja”. – 2004, nr 9, s. 82-88Brak w Pedagogicznej Bibliotece WojewódzkiejBrak w Bibliotece Akademii Świętokrzyskiej30. Kozłowska, Anna : Oddziaływanie mass mediów / Anna Kozłowska. –Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej, Czytelnia Wydziału Zarządzaniai Administracji Akademii Świętokrzyskiej31. Kwieciński, Zbigniew : Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności/ Zbigniew Kwieciński // „Wychowanie na Co Dzień”. – 1998, nr 12,s. 3-6[M.in. wpływ grup rówieśniczych i mass mediów, widowisk sportowychi muzycznych na socjalizację młodzieży]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


32. Laniado, Nessia : Gry komputerowe. Internet i telewizja : co robić, gdynasze dzieci są nimi zafascynowane / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra. –Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006Czytelnia Wydziału Pedagogicznego Akademii Świętokrzyskiej33. Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / red. Stanisław Juszczyk,Irena Polewczyk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005Czytelnia Wydziału Pedagogicznego Akademii Świętokrzyskiej34. Musioł, Marcin : Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej, Czytelnia Wydziału PedagogicznegoAkademii Świętokrzyskiej35. Nowacki, Jerzy : Przemoc czy pomoc? / Jerzy Nowacki // „Nowe w Szkole”.– 2003, nr 1, s. 16-17, 18[Przyczyny przemocy dzieci. Media i przemoc]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej36. Nowakowska-Buryła, Ilona : Postawy dzieci wobec mediów / Ilona Nowakowska-Buryła// „Edukacja Medialna”. – 2003, nr 1, s. 31-35[Postawy dzieci wobec mediów oraz kształtowanie postaw przez media]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej37. Ostrowska, Jadwiga : Mass media – ryzykowny wychowawca / JadwigaOstrowska // „Kwartalnik Edukacyjny”. – 2005, nr 4, s. 26-31Brak w Pedagogicznej Bibliotece WojewódzkiejCzytelnia Wydziału Pedagogicznego Akademii Świętokrzyskiej38. Pawlina, Piotr : Postulat wychowawczego dialogu / Piotr Pawlina //„Wychowawca”. – 2006, nr 9, s. 10-13[Media a wychowanie]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej7


839. Pawłowska, Agata : Media a wychowanie / Agata Pawłowska // „PraceNaukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego.– 2003, nr 1, s. 226-232Brak w Pedagogicznej Bibliotece WojewódzkiejBrak w Bibliotece Akademii Świętokrzyskiej40. Radziewicz, Julian : Wolny rynek mediów a wychowanie / Julian Radziewicz// „Nowa Szkoła”. – 2006, nr 1, s. 13-14Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej41. Raś, Danuta : Korzystanie z telewizji i komputera a ryzyko ograniczeniarozwoju kontaktów społecznych u ucznia / Danuta Raś // „Chowanna”. –2000, T. 1, s. 73-87Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej42. Roter, Adam : Socjalizacja rodzinna zagrożona przez media / Adam Roter// „Problemy Rodziny”. – 2000, nr 4, s. 13-16Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej43. Rybarczyk, Gabriela : Wychowanie do mediów / Gabriela Rybarczyk //„Wychowawca”. – 2006, nr 9, s. 22-24[Media a wychowanie]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej44. Sellin, Jarosław : Oddziaływanie środków masowego przekazu na dzieci/ Jarosław Sellin // „Wychowawca”. – 2002, nr 1, s. 18-19[Agresja w mediach, wpływ telewizji na postawy i zachowania młodzieży]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej45. Sikorska, Maria : Wpływ telewizji i „agresywnych” gier komputerowychna psychikę dziecka / Maria Sikorska // „Wychowanie na co Dzień”. –2004, nr 6, s. 14-15Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


46. Staręga, Adrianna : Dzieci i przemoc w mediach / Adrianna Staręga //„Niebieska Linia”. – 2001, nr 3, s. 31-32[Telewizja, film, gry komputerowe]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej47. Wawrzak-Chodaczek, Mirosława : Kształcenie kultury audiowizualnejmłodzieży / Mirosława Wawrzak-Chodaczek. – Wrocław : WydawnictwoUniwersytetu Wrocławskiego, 2000Czytelnia Wydziału Pedagogicznego Akademii Świętokrzyskiej48. Winterhoff-Spurk, Peter : Psychologia mediów / Peter Winterhoff-Spurk. –Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007Czytelnia Wydziału Pedagogicznego Akademii Świętokrzyskiej49. Zapalski, Jacek : Wpływ mass mediów na dziecko / Jacek Zapalski //„Prace Naukowe. Pedagogika”/ Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego.– 2005, nr 1/2, s. 92-98Brak w Pedagogicznej Bibliotece WojewódzkiejBrak W Bibliotece Akademii Świętokrzyskiej9

More magazines by this user
Similar magazines