Istota i etapy integracji walutowej (EURO)

pbw.kielce.pl

Istota i etapy integracji walutowej(EURO) - Pedagogiczna Biblioteka ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachIstota i etapy integracjiwalutowej (EURO)zestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieMarta BoszczykKielce 2010


KorektaMagdalena ZawałRedakcja techniczna i skład komputerowyRobert Kardas©Copyright by Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w KielcachISBN 978-83-60666-21-0Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w KielcachKielce, ul. Jana Pawła II 5


WstępNiniejsze zestawienie bibliograficzne zostało opracowane w oparciuo następujące źródła informacji:• Przewodnik Bibliograficzny za lata 1973-2008,• Bibliografię Zawartości Czasopism za lata 1996-2008,• Katalogi on-line Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,• Katalogi on-line Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach,• Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich.W wykazie uwzględniono również prace magisterskie napisane przezstudentów Szkoły Głównej Handlowej. Całość zebranego materiału podzielonona dwie części, wyodrębniając Wydawnictwa zwarte i Wydawnictwaciągłe, w ramach których materiał ułożono alfabetycznie. Niektóre opisy bibliograficzneopatrzono adnotacjami. Podano również dostępność poszczególnychpozycji w bibliotekach na terenie Polski.


Wydawnictwa zwarte1. Analiza przygotowań państw członkowskich UE i państw kandydującychdo wprowadzenia EURO w formie gotówkowej / Konrad Szeląg [et al.] ;Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań. – Warszawa : NarodowyBank Polski, 2001. – 119, [12] s. – (Materiały i Studia / NarodowyBank Polski ; z. 122)Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; BibliotekaSzkoły Głównej Handlowej ; Biblioteka Narodowa2. Analiza wpływu wprowadzenia euro na polski system bankowy / KonradSzeląg [i in.]. – Wydanie (2 ed.). – Warszawa : Narodowy Bank Polski.Departament Analiz i Badań, 2001. – [1], 79, [1], VII s. – (Materiałyi Studia / Narodowy Bank Polski ; 128)Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; BibliotekaSzkoły Głównej Handlowej ; Biblioteka Narodowa3. Bachman, Klaus : Euro – pieniądz wspólnej Europy / [współpr. KlausBachman, Anna Tarnawa]. – Gliwice : „Wokół nas” : PrzedstawicielstwoKomisji Europejskiej w Polsce, cop. 2001. – 46, [2] s.Biblioteka Narodowa ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły GłównejHandlowej4. Baj, Michał : Unia walutowa w Unii Europejskiej / Michał Baj. – Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2004. – 90 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]


5. Biernat, Wojciech : Kiedy przyjąć euro? : pozytywne i negatywne aspektyuczestnictwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej / WojciechBiernat. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2004. – 101 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]6. Błaszczyk, Ewa : Euro – wspólna waluta europejska : zestawienie bibliograficzne(wybór) / Ewa Błaszczyk, Ilona Nowak. – Katowice : BibliotekaŚląska, 2008. – 120 s.Biblioteka Śląska ; Biblioteka Narodowa7. Bratkowski, Andrzej S. : Dlaczego Niemcy boją się rozszerzenia strefyeuro ? / BRE Bank, CASE ; [aut. Andrzej S. Bratkowski, Jacek Rostowski].– Warszawa : Fundacja Naukowa CASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych],2001. – 35 s. – (Zeszyty BRE Bank-CASE; 53)Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Narodowa ;Biblioteka Śląska8. Borowski, Jakub : Czy warto przyjąć euro w Polsce ? / Jakub Borowski. –Warszawa : Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, 2008. – 39 s. –(Zeszyty FOR; z. 4)Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka SzkołyGłównej Handlowej9. Borowiec, Jan : Unia ekonomiczna i monetarna : historia, podstawy teoretyczne,polityka / Jan Borowiec. – Wrocław : Wydawnictwo AkademiiEkonomicznej im. Oskara Langego, 2001. – 240 s.Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach10. Broniec, Magdalena : Wspólny pieniądz euro / Magdalena Broniec. –Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. – 91 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]5


611. Bukowski, Sławomir : Strefa euro : perspektywy rozszerzenia o Polskęi inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej / Sławomir I. Bukowski. –Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. – 196 s.Sygn. 243507 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiejw Kielcach12. Bukowski, Sławomir : Teoretyczne podstawy i realizacja Unii Monetarnejkrajów członkowskich Wspólnot Europejskich : szanse i zagrożeniadla Polski / Sławomir Bukowski. – Radom : Politechnika Radomska.Wydawnictwo, 2003. – 231, [1] s. – (Monografie / Politechnika Radomskaim. Kazimierza Pułaskiego, 1642-5278 ; nr 66)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach13. Bukowski, Sławomir : Unia monetarna : teoria i polityka / Sławoimr I.Bukowski. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. –221 s.Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach14. Chwedoruk, Iwona : Euro – wspólna waluta zjednoczonych państw /Iwona Chwedoruk. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. –102 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]15. Czarczyńska, Anna : Teoria europejskiej integracji gospodarczej / AnnaCzarczyńska, Katarzyna Śledziewska. – Wyd. 2 popr. i uaktualnione. –Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. – XII, 210 s. – (AcademiaOeconomica)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach16. Dawid, Tomasz : Euro – nowa waluta starego kontynentu / Tomasz Dawid.– Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. – 142 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]


17. Dybus, Monika : Perspektywy wejścia Polski do obszaru euro : kierunkidostosowań / Monika Dybus. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa,2005. – 108 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]18. Euro : doświadczenia i perspektywy / pod red. Janiny Witkowskiej, ZofiiWysokińskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2007. – 120 s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach19. Euro : pieniądz wspólnej Europy / Przedstawicielstwo Komisji Europejskiejw Polsce. – Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiejw Polsce, [2004]. – 47, [5] s.Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ; Biblioteka Szkoły GłównejHandlowej ; Biblioteka Narodowa20. Euro a jednolity europejski rynek finansowy : praca zbiorowa. Cz. 1 /pod red. Joanny Żabińskiej. – Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej,2003. – 109 s. – (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznejim. Karola Adamieckiego w Katowicach)Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Narodowa; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej21. Euro – nowa waluta zjednoczonej Europy / Narodowy Bank Polski. –Wyd. 2. – Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament KomunikacjiSpołecznej, cop. 2001. – 189 s.Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Biblioteka Narodowa ;Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej22. Euro, czyli nowa waluta starego kontynentu / [oprac. red. Piotr Pasiński,Krzysztof Kowalczyk] ; Centrum Informacji Europejskiej. – Warszawa: Centrum Informacji Europejskiej, [1998]. – 16 s. – (BiblioteczkaPrzedsiębiorcy)Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Narodowa; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej7


823. Euro – doświadczenia i perspektywy / pod red. Janiny Witkowskiej, ZofiiWysokińskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2007. – 120 s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach24. Euro wspólna waluta / red. nauk. Paul Temperton ; [tł. Marek Albigowski,Jarosław Neneman]. – Warszawa : Felberg SJA, 2001. – XIII, 292 s.Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach25. „EUROpa w garści” : gospodarcze i polityczne konsekwencje wprowadzeniawspólnej waluty w Unii Europejskiej : materiały seminaryjne /[Dom Współpracy Polsko-Niemieckej]. – Gliwice ; Opole : Dom WspółpracyPolsko-Niemieckiej, 2003. – 353, [2] s.[Seminarium odbyło się 7 listopada 2002 r. w Akademii Ekonomicznejim. K. Adamieckiego w Katowicach]Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Narodowa; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej26. Gasztoł, Mariusz : Wprowadzenie wspólnej waluty w Unii Europejskiej: problemy bieżące i wyzwania / Mariusz Gasztoł. – Warszawa :Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2002. – 29 s. – (Ekspertyzy / MinisterstwoSpraw Zagranicznych. Depratament Strategii i Planowania PolitykiZagranicznej ; 107)Biblioteka Narodowa ; Biblioteka Śląska27. Gawlikowska-Hueckel, Krystyna : Integracja europejska : od jednolitegorynku do unii walutowej / Krystyna Gawlikowska-Hueckel, AnnaZielińska-Głębocka. – Warszawa : C. H. Beck, 2004. – XI, [1], 339, [1]s. – (Academia Oeconomica)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach


28. Gosiewska, Anna : Euro – wspólna waluta europejska / Anna Gosiewska.– Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. – 125 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]29. Grabowski, Tadeusz : Unia Europejska : ekonomiczne mechanizmy integracji/ Tadeusz Grabowski ; Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowicaw Płocku. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii. – Płock : „Novum”,2002. – 210 s.Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach30. Grauwe, Paul de : Unia walutowa : funkcjonowanie i wyzwania / PaulDe Grauwe ; red. nauk. przekładu Alojzy Z. Nowak ; przekł. [z ang.]Waldemar Kozioł [et al.]. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,2003. – 274, [2] s.Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ;Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej Biblioteka Narodowa31. Grzywacz, Waldemar : Elementy integracji europejskiej : ujęcie ekonomiczne/ Waldemar Grzywacz, Ireneusz Jaźwiński ; Polskie TowarzystwoEkonomiczne. Oddział Wojewódzki w Szczecinie. – Szczecin : PolskieTowarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki, 2006. – 146 s.Biblioteka Narodowa ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły GłównejHandlowej32. Gudalewska, Małgorzata : Euro jako waluta międzynarodowa / MałgorzataGudalewska. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1999. – 95 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]33. Jabłońska, Blanka : Perspektywy przystąpienia Polski do EuropejskiejUnii Walutowej / Blanka Jabłońska, Wojciech Ławecki. – Poznań : WydawnictwoPolitechniki Poznańskiej, 1998. – 33 s.Biblioteka Narodowa ; Biblioteka Śląska;9


1034. Jagodziński, Adam : Strategia dojścia Polski do strefy euro / Adam Jagodziński.– Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. – 79 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]35. Jakubiszyn, Krzysztof : Euro nowa waluta / Krzysztof Jakubiszyn. –Warszawa : „Twigger”, 1999. – 159 s. – (Biblioteka Bankowca)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach36. Karcz, Zbigniew : Zadłużenie zagraniczne Polski : gra o miliardy : kiedydo euro? / Zbigniew Karcz. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji„Difin”, 2006. – 190, [1] s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach37. Kiedy koniec złotego? / [red. Krystyna Olechowska]. – Warszawa : FundacjaNaukowa CASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych],1999. – 31 s. – (Zeszyty BRE Bank, 44)Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej38. Kolasiński, Tomasz W. : Unia Gospodarcza i Walutowa : zarys wykładu/ Tomasz W. Kolasiński. – Skierniewice : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna; Kutno : Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej,2003. – 195 s.Biblioteka Narodowa ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły GłównejHandlowej39. Kołodziejczyk, Katarzyna : Geneza wspólnotowej waluty euro / KatarzynaKołodziejczyk ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. – Warszawa: „Scholar”, 2000. – 145 s.Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach


40. Kołodziejczyk-Konarska, Katarzyna : Unia gospodarczo-walutowa /Katarzyna Kołodziejczyk-Konarska. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe,2004. – 99 s. – (Unia Europejska)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach41. Koncepcje współczesnych reform podatkowych. Europa na drodze dowspólnej waluty : książka wydana z okazji 40-lecia pracy naukowejprof. dr. hab. Andrzeja Komara / [red. nauk. Jerzy Małecki]. – Poznań :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1998. – 196 s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach42. Konkurencja, przedsiębiorstwa, Unia Gospodarcza i Walutowa / UrządKomitetu Integracji Europejskiej Warszawa. – Warszawa : Urząd KomitetuIntegracji Europejskiej, cop. 2003. – 87, [1] s. – (O co pytamynajczęściej 4)Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach43. Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej: praca zbiorowa / pod red. nauk. Pawła Bożyka ; Wyższa SzkołaEkonomiczno-Informatyczna. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej SzkołyEkonomiczno-Informatycznej, 2004. – [2], 172 s. – (Monografie)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach44. Konsekwencje realizacji III etapu unii gospodarczej i walutowej dla Polski/ Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. – Warszawa :Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1998. – 167 s.Biblioteka Narodowa ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły GłównejHandlowej45. Kosicka, Ewa : Ocena perspektyw wejścia Polski do strefy euro / EwaKosicka. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. – 92 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]11


1246. Kościanek, Joanna : Perspektywy wejścia Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej / Joanna Kościanek. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa,2004. – 71 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]47. Kowalewska, Izabella : Euro – waluta zintegrowanej Europy / IzabellaKowalewska. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. – 135 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]48. Kowalewski, Paweł : Euro a międzynarodowy system walutowy / PawełKowalewski. – Warszawa : „Twigger”, 2001. – 284, [1] s. – (BibliotekaBankowca)Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach49. Królak-Werwińska, Joanna : E jak euro: waluta nowej Europy / JoannaKrólak-Werwińska. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji„Difin”, cop. 2005. – 114 s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach50. Krysiak, Iwona : Integracja walutowa w Unii Europejskiej – pierwszelata funkcjonowania strefy euro / Iwona Krysiak. – Warszawa : SzkołaGłówna Handlowa, 2004. – 89 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]51. Krzak, Maciej : Perspektywy wejścia Polski do strefy euro / [aut. MaciejKrzak, Jarosław Pietras, Jerzy Pruski]. – Warszawa : Fundacja NaukowaCASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych] : nakładca FundacjaBRE Banku, 2006. – 34 s. – (Zeszyty BRE Bank-CASE 1233-121X 85)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach


52. Kubin, Tomasz : Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowejw Europie / Tomasz Kubin. – Katowice : Wydawnictwo UniwersytetuŚląskiego, 2007. – 368 s. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiegow Katowicach 0208-6336 nr 2487)Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach53. Kwapień, Katarzyna : Euro : wspólna waluta europejska / [KatarzynaKwapień i Cezary Wójcik] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. –Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2008. – 32 s.Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej54. Lutkowski, Karol : Od złotego do euro : źródła obaw i nadziei / KarolLutkowski. – Warszawa : „Twigger”, 2004. – 287 s. – (Biblioteka Bankowca)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach55. Majewska, Ewa I. : Unia Gospodarcza i Walutowa : Euro jako walutamiędzynarodowa / Ewa I. Majewska. – Warszawa : Szkoła GłównaHandlowa, 2000. – 110 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]56. Makowska, Małgorzata : Unia Gospodarcza i Walutowa – perspektywywejścia Polski do obszaru euro / Małgorzata Makowska. – Warszawa :Szkoła Główna Handlowa, 2005. – 100 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]57. Marszałek, Anna : Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania wprowadzeniaeuro w Niemczech / Anna Marszałek. – Kraków : Wyższa SzkołaEuropejska, 2007. – 128 s. – Bibliogr. s. 109-116Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; Biblioteka Narodowa;Biblioteka Śląska13


1458. Moskal, Ryszard : Kiedy euro zastąpi złotego? / Ryszard Moskal. – Warszawa: Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych,2004. – 35 s. – (Zeszyty Akademii Dyplomatycznej 1731-0369 10)Biblioteka Narodowa ; Biblioteka Śląska59. Mrozek, Stanisław : Od ateńskiej drachmy do euro : europejska drogado globalizacji / Stanisław Mrozek. – Warszawa : Ludowa SpółdzielniaWydawnicza, 2008. – 159, [1] sBiblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach60. Mucha-Leszko, Bogumiła : Strefa euro : wprowadzanie, funkcjonowanie,międzynarodowa rola euro / Bogumiła Mucha-Leszko. – Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 385 s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach61. Mundell, Robert : The international financial architecture : the euro zoneand its enlargement in Eastern Europe / Robert Mundell. – Warsaw :Leon Koźmiński AEM, 2000. – 7 s. – (Distinguished Lectures Series /Leon Koźmiński Academy of Eneterpreneurship and Management ; 1)Biblioteka Śląska62. Nierodka, Agnieszka : Perspektywy przystąpienia Danii, Szwecji i WielkiejBrytanii do obszaru euro / Agnieszka Nierodka. – Warszawa : SzkołaGłówna Handlowa, 2005. – 86 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]63. Nowicki, Maciej : Perspektywy przystąpienia Wielkiej Brytanii do sferyeuro / Maciej Nowicki. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. –97 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]


64. Nowak-Far, Artur : Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie / ArturNowak-Far. – [Stan prawny: 1 lutego 2001 r.]. – Warszawa : C. H. Beck,2001. – XLI, [1], 453 s. – (Zarys Prawa)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach65. Oręziak, Leokadia : Euro – nowy pieniądz / Leokadia Oręziak. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. – 139, [1] s. – Bibliogr.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach66. Orłowski, Witold Maciej : Optymalna ścieżka do euro / Witold M. Orłowski.– Warszawa : „Scholar”, 2004. – 183, [1] s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach67. Orłowski, Lucjan Tadeusz : Zmiany w systemie polityki monetarnej nadrodze do euro / [aut. Lucjan68. T. Orłowski, Marek Dąbrowski]. – Warszawa : Fundacja NaukowaCASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2005. – 42 s. –(Zeszyty BRE Bank-CASE 1233-121X 77)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach69. Oświeciński, Wojciech : Rola Narodowego Banku Polskiego w procesieintegracji Polski ze strefą euro / Wojciech Oświeciński. – Warszawa :Szkoła Główna Handlowa, 2004. – 97 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]70. Pasiński, Piotr : EURO, czyli nowa waluta starego kontynentu / [tekst.Piotr Pasiński]. – Wyd. 3 uaktual. – Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej,2000. – 16 s. – (Biblioteczka Przedsiębiorcy)Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Narodowa;Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej15


1671. Paulinek, Anna : Obszar euro i perspektywy udziału w nim Polski / AnnaPaulinek. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. – 95 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]72. Pierwsze doświadczenia Słowenii związane z zamianą tolara na euro /Tomasz Ciszak [et al.]. – Warszawa : Narodowy Bank Polski. DepartamentKomunikacji Społecznej, 2008. – 40 s. – (Materiały i Studia / NarodowyBank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych; z. 224)Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka SzkołyGłównej Handlowej73. Pietrucha, Jacek : Strefa euro, porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna/ Jacek Pietrucha. – Katowice : Akademia Ekonomiczna,2003. – 159, [3] s. – (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. KarolaAdamieckiego)Biblioteka Śląska ; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego ; BibliotekaJagiellońska74. Podgórski, Marek : Polska na drodze do euro / Marek Podgórski. – Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2005. – 80 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]75. Polska a euro : szanse i wyzwania / praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego; [aut. Stanisław Miklaszewski et al. ; Friedrich NaumannStiftung]. – Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2003. – 106 s. –(Zeszyty / Instytut Studiów Strategicznych ; 50)[Materiały z ogólnopolskiej konferencji „Polska a euro – szanse i wyzwania”zorg. 13 kwietnia 2002 r. w Krakowie. Nazwa aut. na s. 7.]Biblioteka Narodowa ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły GłównejHandlowej76. Polska w strefie euro / red. Barbara Kubska-Maciejewicz, Andrzej Stępniak.– Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. – 256 s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach


77. Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia / red. nauk. Janusz Ostaszewski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzaniai Finansów. Katedra Finansów. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa– Oficyna Wydawnicza, 2008. – 546 s. – („Przedsiębiorczość” / SzkołaGłówna Handlowa w Warszawie)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach78. Proniewski, Marek : Formy europejskiej integracji gospodarczej / MarekProniewski, Arkadiusz Niedźwiecki ; Uniwersytet w Białymstoku.Wydział Ekonomiczny. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetuw Białymstoku, 2004. – 187 s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach79. Proniewski, Marek : Integracja gospodarcza w zarysie / Marek Proniewski,Arkadiusz Niedźwiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzaniaw Białymstoku. – Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania,2003. – 188 s.Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach80. Przebieg procesu wprowadzania banknotów i monet euro w państwachUnii Gospodarczej i Walutowej / [oprac. Małgorzata Glibowska et al. ;oprac. słownika Krzysztof Jakubiszyn ; Narodowy Bank Polski]. – Warszawa: Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej,cop. 2003. – 135, [1] s.Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej81. Pszczółka, Ireneusz : Euro a integracja europejskich rynków finansowych/ Ireneusz Pszczółka. – Warszawa : „CeDeWu”, 2006. – 364 s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach17


1882. Puchałowicz, Anna : Uczestnictwo w sferze euro na przykładzie Francji/ Anna Puchałowicz. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. –125 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]83. Puszer, Blandyna : Euro jako waluta międzynarodowa / Blandyna Puszer; Europejska Akademia na Śląsku, Biblioteka Śląska. – Katowice :Ekonomiczna Akademia : Biblioteka Śląska, 2004. – 27 s.Biblioteka Śląska84. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro /[oprac. pod red. Jakuba Borowskiego] ; Narodowy Bank Polski. – Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2004. – 128 s.Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Jagiellońska; Biblioteka Narodowa ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej85. Rembiszewski, Jerzy : Ekonomiczne następstwa wprowadzenia euro dlakrajów Unii Gospodarczej i Walutowej / Jerzy Rembiszewski. – Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2000. – 85 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]86. Reszka, Andrzej : Gospodarcze i finansowe następstwa wprowadzeniaeuro dla krajów Unii Gospodarczej i Walutowej / Andrzej Reszka. –Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1999. – 96 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]87. Rokicki, Paweł : Perspektywy wejścia Polski do strefy Euro / Paweł Rokicki.– Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. – 101 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]88. Rozkrut, Marek : Sukcesy i porażki Grecji na drodze do strefy euro :wnioski dla nowych krajów UE / Marek Rozkrut, Robert Woreta. – Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2005. – 40 s. – (Materiały i Studia / NarodowyBank Polski ; 188)Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ;Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej


89. Rozszerzenie strefy euro na wschód : raporty przygotowane na potrzebyprojektu badawczego Ezoneplus / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskieji Dominika Sobczaka. – Warszawa : Instytut Wiedzy, 2004. – 539s. – Bibliogr.Biblioteka Narodowa ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły GłównejHandlowej90. Salembier, Scott : Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęciawspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej/ Scott Salembier i Jakub Wtorek ; red. Alan Mayhew. – Warszawa; Sussex : demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej :Friedrich Ebert Stiftung, 2007. – 36 s.[Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego]Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej91. Sobczyński, Dawid : Euro : historia, praktyka, instytucje / Dawid Sobczyński.– Warszawa : KiK Konieczny i Kruszewski, 2002. – (BibliotekaMiesięcznika „Glosa”)Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach92. Sobol, Marzena : Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiegow drodze do euro / Marzena Sobol. – Warszawa : CeDeWu.PL WydawnictwaFachowe, 2008. – 261 s. – (Platinium)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach93. Solarek, Piotr : Przystąpienie Polski do strefy euro : korzyści i kosztyprzyjęcia wspólnej waluty / Piotr Solarek. – Warszawa : Szkoła GłównaHandlowa, 2004. – 83 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]94. Stachurski, Piotr : Strefa euro i perspektywy udziału w niej Polski / PiotrStachurski. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2004. – 92 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]19


2095. Strefa euro – wyzwanie dla Polski / pod red. Alojzego Z. Nowaka, AndrzejaStępniaka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału ZarządzaniaUniwersytetu Warszawskiego, 2003. – 224 s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach96. Styrnik, Bartłomiej : Akcesja Polski do strefy euro, korzyści, koszty orazkonwergencja realna i nominalna / Bartłomiej Styrnik. – Warszawa :Szkoła Główna Handlowa, 2005. – 135 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]97. Sulmicki, Jan : Kryzysy walutowe : strefa EURO – współczesne wyzwaniadla Polski / Jan Sulmicki. – Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzenia i Administracji, 2002. – 181s. – (Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; nr 7)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach98. Sulmicki, Jan : Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do strefyeuro / Jan Sulmicki. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa – OficynaWydawnicza, 2005. – 234 s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach99. Szeląg, Konrad : Strategia jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro :kluczowe elementy i zasady / Konrad Szeląg ; Narodowy Bank Polski.– Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2003. – (Materiały i Studia/ Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznychi Strukturalnych ; 162)Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Narodowa; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej


100. Szeląg, Konrad : Wpływ wprowadzenia euro na politykę gospodarcząUE : implikacje dla Polski / Konrad Szeląg ; [Polskie Forum StrategiiLizbońskiej]. – Gdańsk : Polskie Forum Strategii Lizbońskiej : InstytutBadań nad Gospodarką Rynkową, 2003. – 105, [2] s. – (NiebieskieKsięgi 2003 ; nr 9)Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Jagiellońska; Biblioteka Narodowa ; Biblioteka Śląska101. Szeląg, Konrad : Euro : Wprowadzenie banknotów i monet do obiegu/ Konrad Szeląg. – Warszawa : „Zarządzanie i Finanse”, 2001. – 165s. – (Biblioteka Menedżera i Bankowca)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach102. Świątek, Magdalena : Strefa euro – dotychczasowe doświadczeniai perspektywy wejścia do niej Polski / Magdalena Świątek. – Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2005. – 99 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]103. Świętek, Grzegorz : Skutki wprowadzenia wspólnej waluty – euro –dla uczestników Unii Gospodarczej i Walutowej / Grzegorz Świętek. –Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. – 59 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]104. Unia Europejska : z zagadnień integracji finansowej / red. nauk. MieczysławDudek ; Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, UniwersytetZielonogórski. – Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska ; ZielonaGóra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006. – 188 s.Biblioteka Jagiellońska ; Biblioteka Śląska105. Wajda-Lichy, Marta : Przyczyny eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii wobecUnii Gospodarczej i Walutowej / Marta Wajda-Lichy. – Kraków : WydawnictwoUniwersytetu Ekonomicznego, 2007. – 194, [1] s. – (Monografie/ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Prace Doktorskie, nr 7)Biblioteka Akademii Ekonomicznej W Poznaniu ; Biblioteka Śląska ;Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej21


22106. Warzybok, Marcin : Oczekiwania i skutki związane z wprowadzeniemeuro / Marcin Warzybok. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa,2000. – 96 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]107. Wilk, Ewa : Narodowe polityki fiskalne w trakcie tworzenia Unii Gospodarczeji Walutowej / Ewa Wilk ; [Narodowy Bank Polski. DepartamentAnaliz i Badań]. – Warszawa : Narodowy Bank Polski : DepartamentAnaliz i Badań, 2001. – 55 s. – (Materiały i Studia / NarodowyBank Polski ; nr 134)Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ;Biblioteka Narodowa108. Wiśniewska, Katarzyna : Warunki i możliwości przystąpienia Polskido strefy euro / Katarzyna Wiśniewska. – Warszawa : Szkoła GłównaHandlowa, 2005. – 116 s.[Praca magisterska Szkoła Główna Handlowa]109. Wójcik, Cezary : Integracja ze strefą euro : teoretyczne i praktyczneaspekty konwergencji / Cezary Wójcik. – Warszawa : WydawnictwoNaukowe PWN, 2008. – 162, [1] s. – Bibliogr.Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej110. Wójcik, Cezary : Rozszerzenie Unii Gospodarczej i Walutowej : cyklebumów i załamania w kontekście heterogenicznej unii walutowej / CezaryWójcik. – Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2006. – 52s. – (Zeszyt / Centrum Europejskie Natolin, 25)Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej ; BibliotekaNarodowa111. Wyplosz, Charles : Pierwszy rok strefy euro – doświadczenia i perspektywy/ Charles Wypłosz. – Warszawa : Fundacja Naukowa CASE[Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych], 2000. – 26 s. – (ZeszytyBRE Bank-CASE; 49)Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej ; Biblioteka Narodowa


112. Zając, Justyna : Partnerstwo Eurośródziemnomorskie / Justyna Zając.– Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005. – 129, [1] s. – (UniaEuropejska)Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach113. Zawojska, Aldona : Unia Europejska : unia gospodarcza i walutowa /Aldona Zawojska. – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego, 2000. – 119, [1] s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach114. Żeromski, Wojciech : W labiryncie Euro / Wojciech Żeromski. – Wrocław: „Nortom”, 1999. – 100, [1] s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach115. Żukowski, Paweł : Euro : świat, Europa, Polska / Paweł Żukowski. –Warszawa : CeDeWu, 2002. – 200 s.Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach116. Żukowski, Paweł : Euro 1999 : wspólny pieniądz europejski / PawełŻukowski. – Warszawa : CeDeWu, 1999. – 111, [1] s., [4] s. – (PrzewodnikiFinansowe )Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach23


Wydawnictwa ciągłe117. Albiński, Piotr : Dlaczego termin integracji Polski ze strefą euro oddalasię? / Piotr Albiński // „Przegląd Europejski”. – 2006, nr 1, s. 62-81Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach118. Albiński, Piotr : Unia Gospodarcza i Walutowa a perspektywa integracjimonetarnej Polski / Piotr Albiński // „Przegląd Europejski”. – 2004,nr 2, s. 57-71Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach119. Albiński, Piotr : Spór o Niceę a integracja monetarna – wyzwanie dlaPolski / Piotr Albiński // „Przegląd Europejski”. – 2003, nr 2, s. 61-70Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach120. Ambukita, Eric : Euro – skutki wprowadzenia i miejsce w gospodarceświatowej / Eric Ambukita, Killion Munyama // „Zeszyty NaukoweWyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”. – Nr 15 (2002), s. 177-193Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach


121. Atasi, Mathab M. : Korzyści oraz trudności związane ze wspólną walutąUnii Europejskiej / M. Mathab Atasi // „Acta Universitatis Wratislaviensis.Przegląd Prawa i Administracji”. – T. 47 (2001), s. 129-135Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach122. Baka, Władysław : Droga do strefy euro / Władysław Baka // „Dziś”. –R. 19, nr 2 (2008), s. 5-6Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach123. Banach-Gutierrez, Joanna : Proces europejskiej integracji monetarnej /Joanna Banach-Gutierrez // „Gubernaculum et Administratio”. – Z. 3(2004), s. 221-228Biblioteka Narodowa124. Belka, Marek : Rozszerzenie europejskiej unii walutowej a perspektywyrozwoju gospodarczego Polski / Marek Belka // „Ekonomista”. –2007, nr 6, s. 873-890[Materiały z VIII Kongresu Ekonomistów Polskich „Polska w gospodarceświatowej – szanse i zagrożenia rozwoju”, Warszawa]Czytelnia Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach125. Bilski, Janusz : Założenia teorii optymalnego obszaru walutowego –wnioski dla Unii Europejskiej / Janusz Bilski // „Acta UniversitatisLodziensis. Folia Oeconomica”. – [Z]. 180 (2004), s. 5-14Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach126. Błaszczyk, Michał : Europejski Bank Centralny (geneza, strukturai sposób działania) : problematyka związana z przystąpieniem Polskido UE w kontekście UGW / Michał Błaszczyk // „Problemy IntegracjiEuropejskiej”. – T. 2 (2004), s. 53-66Biblioteka Narodowa25


26127. Borowiec, Jan : Integracja nowych państw członkowskich ze strefą euro/ Jan Borowiec // „Polityka Gospodarcza”. – Nr 12 (2005), s. 127-142Biblioteka Narodowa128. Breza, Marzena : Jednolita polityka pieniężna Unii Gospodarczej i Walutowej– cele, organizacja oraz instrumenty działania / Marzena Breza,Małgorzata Mendyk // „Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Celnaw Warszawie”. – Nr 10 (2005), s. 77-83Biblioteka Narodowa129. Bukowski, Sławomir : Unia Ekonomiczna i Monetarna – wyzwania fiskalne:wnioski dla nowych krajów członkowskich UE / Sławomir Bukowski// „Ekonomia”. – Nr 15 (2004), s. 35-56Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach130. Ciak, Jolanta : Polska a kraje obszaru euro w realizowanej polityce fiskalneji perspektywa wstąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej/ Jolanta Ciak // „Studia Prawno-Ekonomiczne”. – T. 68 (2003),s. 171-188Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach131. Czech, Joanna : III etap Unii Gospodarczej i Walutowej – wprowadzeniewspólnej waluty / Joanna Czech // „Zeszyty Naukowe / GórnośląskaWyższa Szkoła Handlowa w Katowicach”. – Z. 4 (1999), s. 87-108Biblioteka Narodowa132. Czogała, Anna : Polska droga do euro / Anna Czogała // „Bank i Kredyt”.– R. 35, nr 11/12, dod. „Gospodarka Polska na Przełomie Wieków”,nr 11/12 [1] (2004), s. 1-31Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach


133. Doryń, Wirginia : Europejska integracja walutowa do ESW. Cz. 1 /Wirginia Doryń // „Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukoweim. Adama Chętnika”. – Z. 19 (2005), s. 77-91Biblioteka Narodowa134. Doryń, Wirginia : Europejska integracja walutowa – od ESW po raportDelors’a. Cz. 2 / Wirginia Doryń // „Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie TowarzystwoNaukowe im. Adama Chętnika”. – Z. 19 (2005), s. 92-102Biblioteka Narodowa135. Drop, Jurand : Kontrowersje terminologiczne związane z tematyką integracjiwalutowej / Jurand Drop // „Zeszyty Naukowe / AkademiaEkonomiczna w Krakowie”. – Nr 600 (2002), s. 37-50Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach136. Dukiet-Nagórska, Teresa : Obowiązki banków w związku z wymianąwalut narodowych na euro / Teresa Dukiet-Nagórska // „Prawo Bankowe”.– 2001, nr 12, s. 89-91Biblioteka Narodowa137. Franek, Sławomir : Koordynacja polityki fiskalnej i polityki monetarneja wprowadzenie euro w Polsce / Sławomir Franek // „Zeszyty Naukowe.Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / UniwersytetSzczeciński”. – Nr 4 (2006), s. 49-58Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach138. Greta, Maria : Euro - geneza, istota funkcjonowania, skutki / MariaGreta, Witold Kasperkiewicz // „Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie TowarzystwoNaukowe im. Adama Chętnika”. – Z. 17 (2003), s. 44-53Biblioteka Narodowa27


28139. Guzek, Marian : Pożądane przekształcenia struktury gospodarki i rynkukapitałowego w procesie dostosowań do unii monetarnej / MarianGuzek, Andrzej Kurnicki // „Ekonomiczno-Informatyczny KwartalnikTeoretyczny”. – Nr 12 (2007), s. 20-33Biblioteka Narodowa140. Heller, Janusz : Makroekonomiczne warunki przystąpienia Polski doUnii Gospodarczej i Walutowej / Janusz Heller, Katarzyna Galko //„Zagadnienia Ekonomiczne”. – 2006, [nr] 1, s. 17-29Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach141. Jakubiak, Andrzej : Ustawa o skutkach wprowadzenia euro / AndrzejJakubiak, Krzysztof Jakubiszyn, Konrad Szeląg // „Prawo Bankowe”. –2001, nr 7/8, s. 67-83Biblioteka Narodowa142. Karcz, Zbigniew : Perspektywy wprowadzenia eurowaluty w Polsce /Zbigniew Karcz // „Olympus”. – 2006, nr 1, s. 94-105Biblioteka Narodowa143. Karnowski, Jakub : Droga do euro / Jakub Karnowski // „Rzeczpospolita”(W3). – 2005, nr 6, s. B4Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach144. Kaźmierczak, Andrzej : Integracja Polski ze strefą euro – szanse i wyzwania/ Andrzej Kaźmierczak // „Realia i co Dalej...”. – 2007, nr 3, s.63-77Biblioteka Narodowa145. Kaźmierczak, Andrzej : Poland’s integration with the eurozone – opportunitiesand challenges / Andrzej Kaźmierczak // „Studia i PraceKolegium Zarządzania i Finansów”. – Z. 53 (2005), s. 9-17Biblioteka Narodowa


146. Klamut, Mirosława : Uwarunkowania integracji monetarnej krajówEuropy Środkowej i Wschodniej ze strefą euro / Mirosława Klamut //„Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze”. – Nr 13 (2006),s. 9-24Biblioteka Narodowa147. Kołodziejczyk, Katarzyna : Unia Gospodarcza i Walutowa – nowewyzwanie dla integracji europejskiej / Katarzyna Kołodziejczyk //„Przegląd Europejski”. – 2000, nr 1, s. 94-111Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach148. Koralun, Julia : Integracja walutowa jako czynnik stymulujący rozwójrynków finansowych w Europie / Julia Koralun // „Prace Naukowe KatedryZarządzania / Akademia Morska w Gdyni”. – Nr 3 (2002), s.9-25Biblioteka Narodowa149. Kużelewska, Elżbieta : Duńskie i szwedzkie referendum w sprawieprzyjęcia euro / Elżbieta Kużelewska // „Przegląd Prawa Publicznego”.– 2008, nr 1, s. 56-71Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach150. Kwasowski, Marcin : Unia gospodarczo-walutowa : korzyści i kosztyintegracji monetarnej dla Polski / Marcin Kwasowski // „Rocznik NaukPolitycznych”. – 2003, nr 1, s. 145-164Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach151. Lachowicz, Michał : Koncepcja wspólnych obszarów walutowych /Michał Lachowicz // „Bank i Kredyt”. – R. 39, nr 2, dod. „EuropejskaIntegracja Monetarna od A do Z”, nr 2 (2008), s. 1-27Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach29


30152. Laszuk, Mirosława : Integracja systemu walutowego w Unii Europejskiej/ Mirosława Laszuk // „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej.Ekonomia i Zarządzanie”. – Z. 4 (1999), s. 297-309Biblioteka Narodowa153. Latoszek, Ewa : Etapy integracji walutowej w Unii Europejskiej / EwaLatoszek // „Bank i Kredyt”. – R. 39, nr 3, dod. „Europejska IntegracjaMonetarna od A do Z” nr 3 (2008), s. 3-41Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach154. Lutkowski, Karol : O sposobie integracji Polski z obszarem euro : niektóredyskusyjne punkty strategii polityki pieniężnej po 2003 roku /Karol Lutkowski // „Bank i Kredyt”. – 2003, nr 7, s. 22-27Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach155. Lutkowski, Karol : Siedem lat euro – próba bilansu i wnioski dla Polski/ Karol Lutkowski // „Wspólnoty Europejskie”. – 2006, nr 7/8, s. 3-11Biblioteka Narodowa156. Lutkowski, Karol : System europejskiego pieniądza po siedmiu latachi dylematy polskiej akcesji / Karol Lutkowski // „Studia Ekonomiczne”.– 2006, nr 3, s. 143-165Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach157. Łuczak, Maciej : Konsekwencje wprowadzenia euro / Maciej Łuczak// „Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatycznaw Warszawie”. – Z. 8 (2000), s. 29-44Biblioteka Narodowa158. Łyziak, Tomasz : Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europiena tle teorii optymalnego obszaru walutowego / Tomasz Łyziak //„Ekonomia”. – 2001, nr 3, s. 41-69Biblioteka Narodowa


159. Łyżwa, Edyta : Euro jako wspólna waluta Europy - narodziny systemu,jego rola i perspektywy dla Polski / Edyta Łyżwa // „Acta ScientificaAcademiae Ostroviensis”. – Z. 4 (1999), s. 109-129Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach160. Małecka, Monika : Polska w perspektywie przystąpienia do europejskiegoobszaru jednowalutowego / Monika Małecka // „Zeszyt Naukowy/ Instytut Ekonomii Filii Akademii Świętokrzyskiej w PiotrkowieTrybunalskim. – Z. 6 (2004), s. 87-111Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach161. Marchewka-Bartkowiak, Kamila : Przygotowania Irlandii do członkostwaw Unii Gospodarczo-Walutowej (lata 1991-1998) / Kamilla Marchewka-Bartkowiak// „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowejw Poznaniu”. – Nr 15 (2002), s. 195-206Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach162. Marski, Zbigniew, J. : Europa ma wspólną gotówkę / Zbigniew J. Marski// „Bank i Kredyt”. – 2002, nr 2, dod., s. 1-27Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach163. Michalski, Ryszard : Zadania i funkcje polityki pieniężnej przed wejściemPolski do strefy euro / Ryszard Michalski // „Zarządzanie Ryzykiem”.– Nr 24 (2007), s. 5-11[Materiały z konferencji „Ryzyko rozwoju Polski w perspektywie roku2015”, Warszawa]Biblioteka Narodowa164. Migalski, Lesław : Perspektywa poszerzenia strefy euro o Danię, Szwecjęi Wielką Brytanię / Lesław Migalski // „Studia i Materiały / WydziałZarządzania. Uniwersytet Warszawski”. – 2005, nr 2, s. 82-86Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego31


32165. Miruszewski, Tadeusz : Dwa etapy Unii Gospodarczej i Walutowejw Europie – przygotowanie do wprowadzenia euro / Tadeusz Miruszewski// „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”.– Nr 3 (2004), s. 53-60Biblioteka Narodowa166. Niemiec, Przemysław : Aspekty i przebieg tworzenia wspólnej walutyUnii Europejskiej - euro / Przemysław Niemiec // „Acta UniversitatisWratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji”. – T. 56 (2003), s.111-118Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach167. Nowacka, Anna : Unia Gospodarcza i Walutowa / Anna Nowacka //„Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.Nauki Ekonomiczne”. – T. 2 (2004), s. 71-86Biblioteka Narodowa168. Nowak, Izabela : Europejska unia walutowa : przystąpienie Polski dostrefy euro – koszty i korzyści / Izabela Nowak // „Zeszyty Naukowe /Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego”.– R. 10, nr 37 (2006), s. 68-91Biblioteka Narodowa169. Nowak-Frak, Artur : Komentarz do ustawy o skutkach wprowadzeniaw niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnejwaluty euro / Artur Nowak-Far // „Kwartalnik Prawa Publicznego”. –2001, nr 2, s. 161-180Biblioteka Narodowa170. Nowak-Far, Artur : Przejścia od walut narodowych do euro : (EuropejskaUnia Gospodarcza i Walutowa: główne elementy infrastrukturyprawnej i organizacyjnej ; cz. 1) / Artur Nowak-Far // „Bank i Kredyt”.– 1999, nr 6, s. 4-16Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach


171. Oręziak, Leokadia : Finanse publiczne w procesie dostosowania polskiejgospodarki do przyjęcia euro / Leokadia Oręziak // „Myśl Ekonomicznai Prawna”. – 2007, [nr] 1, s. 7-37Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach172. Oręziak, Leokadia : Międzynarodowa pozycja euro / Leokadia Oręziak// „Bank i Kredyt”. – 2002, nr 8, dod. s. 1-18Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach173. Oręziak, Leokadia : Euro – pieniądz międzynarodowy / Leokadia Oręziak// „Bank i Kredyt”. – R. 39, nr 1, dod. „Europejska Integracja Monetarnaod A do Z”, nr 1 (2008), s. 3-31Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach174. Orłowski, Witold Maciej : Problemy na drodze do spełnienia kryteriówfiskalnych uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej/ Witold M. Orłowski // „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”.– Z. 197 (2006), s. 131-139Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach175. Pangsy-Kania, Sylwia : Euro - przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro... /Sylwia Pangsy-Kania // „Ekonomia. – Nr 6 (2002), s. 92-108Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach176. Piech, Krzysztof : Integracja rynków finansowych a gospodarka i jejwzrost / Krzysztof Piech // „Bank i Kredyt”. – R. 38, nr 4, dod. „IntegracjaRynków Finansowych w Unii Europejskiej od A do Z”, nr 4(2007), s. 3-43Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach33


34177. Pietrucha, Jacek : Instytucjonalne dylematy przystąpienia do europejskiejUnii Gospodarczej i Walutowej : niemiecka debata w sprawieprzyjęcia Euro / Jacek Pietrucha // „Studia Europejskie”. – 1998, nr 4,s. 61-76Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach178. Piędel, Mirosław : Perspektywa włączenia złotego do strefy euro / MirosławPiędel // „Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne”.– Z. 9 (2006), s. 209-222Biblioteka Narodowa179. Poliński, Romuald : Strefa euro: problemy i dylematy Polski / RomualdPoliński // „Wiek XXI”. – 2006/2007, nr 4/1, s. 51-62Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach180. Pszczółka, Ireneusz : Strategie przyjęcia euro : przypadek Polski / IreneuszPszczółka // „Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomskaim. Kazimierza Pułaskiego”. – 2003, nr 1, s. 61-73Biblioteka Narodowa181. Siemaszko, Małgorzata : Proceduralne i prawne aspekty wprowadzeniaeuro w Polsce / Małgorzata Siemaszko, Marcin Żogała // „PrawoBankowe”. – 2005, nr 9, s. 71-89Biblioteka Narodowa182. Stępniak, Andrzej : Euro – nowa waluta Europy : szanse i wyzwania /Andrzej Stępniak // „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowejw Gdańsku”. – Nr 1 (2002), s. 125-132Biblioteka Narodowa183. Stryjek, Joanna : Sweden versus the Economic and Monetary Union /Joanna Stryjek // „Economic Papers”. – [Nr] 36 (2004), s. 147-162Biblioteka Narodowa


184. Svobodova, Andrea : Denmark, Great Britain, Sweden – countries outsidethe Eurozone / Andrea Svobodova // „Economic Papers”. – [Nr]37 (2004), s. 67-74Biblioteka Narodowa185. Szczygielska, Jolanta : Euro – nowa waluta europejska / Jolanta Szczygielska// „Firma i Rynek”. – 2001/2002, nr 4/1, s. 231-234Biblioteka Narodowa186. Tchorek, Grzegorz : Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego a zarządzanieprocesem integracji walutowej w Polsce / Grzegorz Tchorek// „Problemy Zarządzania”. – 2007, nr 3, s. 136-157Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach187. Tymoczko, Izabela D. : Reżim kursu walutowego jako jeden z czynnikówwspomagających wejście Litwy do Unii Gospodarczej i Walutowej/ Izabela D. Tymoczko // „Bank i Kredyt”. – R. 35, nr 11-12 (2004),s. 91-97Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach188. Uryszek, Tomasz : Integracja polskiego systemu bankowego z EuropejskimSystemem Banków Centralnych / Tomasz Uryszek // „Acta UniversitatisLodziensis. Folia Oeconomica”. – Z. 176 (2004), s. 19-32Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach189. Walkowski, Maciej : Integracyjny projekt wspólnej waluty europejskiej: analiza i ocena funkcjonowania euro w latach 1999-2003 / MaciejWalkowski // „Przegląd Politologiczny”. – R. 9, nr 2 (2004), s.55-70Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach35


36190. Wensierski, Piotr : Nowa waluta – euro : symbol europejskiej jedności/ Piotr Wensierski // „Koszalińskie Studia i Materiały”. – Nr 5 (2003),s. 153-168Biblioteka Narodowa191. Wieczorek, Paweł : Perspektywy udziału Polski w strefie euro / PawełWieczorek // „Kontrola Państwowa”. – 2001, nr 6, s. 18-36Biblioteka Narodowa192. Wieczorek, Paweł : Perspektywy wejścia Polski do strefy euro / PawełWieczorek // „Wiadomości Statystyczne”. – 2003, nr 5, s. 54-66Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach193. Wieczorek, Paweł : Perspektywy rozszerzania obszaru funkcjonowaniaeuro / Paweł Wieczorek // „Zeszyty Naukowe / Wyższa SzkołaZarządzania i Marketingu w Warszawie”. – 2002, nr 1, s. 78-92Biblioteka Narodowa194. Wieczorkiewicz, Andrzej : Integracja walutowa Polski w ramach EuropejskiegoSystemu Walutowego na tle doświadczeń unijnych / AndrzejWieczorkiewicz, Katarzyna Dąbrowska, Marcin Gruszczyński //„Studia Europejskie (Warszawa)”. – 2005, nr 1, s. 107-121Biblioteka Narodowa195. Wiktor, Jan Władysław : Euro – waluta wspólnego rynku : koncepcjai proces realizacji / Jan W. Wiktor// „Zeszyty Naukowe / AkademiaEkonomiczna w Krakowie”. – Nr 720 (2006), s. 101-120Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach196. Wojnicka, Elżbieta : Koszty i korzyści europejskiej unii walutowejw świetle teorii optymalnych obszarów walutowych / Elżbieta Wojnicka// „Zeszyty Naukowe / Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społeczneji Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim”. – Nr 1 (2005), s. 74-93Biblioteka Narodowa


197. Wójcik, Cezary : Skomplikowana droga do euro / Cezary Wójcik //„Rzeczpospolita” (W3). – 2005, nr 54, s. B5Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach198. Zawadzka, Ewa : Efekty wprowadzenia wspólnej waluty europejskiejeuro – wybrane aspekty / Ewa Zawadzka // „Ekonomia i MiędzynarodoweStosunki Gospodarcze”. – Nr 7 (2000), s. 98-109Biblioteka Narodowa199. Zawadzki, Krystian : Główne obszary transformacji w kierunku integracjiwalutowej / Krystian Zawadzki // „Pieniądze i Więź”. – R. 9, nr2/3 (2006), s. 61-71Biblioteka Narodowa200. Zięba, Anna : Ocena stanu dostosowania Polski do włączenia się doUnii Gospodarczej i Walutowej / Anna Zięba // „Zeszyty Naukowe /Akademia Ekonomiczna w Krakowie”. – Nr 701 (2006), s. 45-64Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach201. Żelichowska, Monika : Rola euro w integracji walutowej / Monika Żelichowska,Joanna Furman // „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowejw Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie”. – Nr 2(2001), s. 255-265Biblioteka Narodowa37

More magazines by this user
Similar magazines