Odzyskanie niepodległości - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ...

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Odzyskanie niepodległości - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachOdzyskanie niepodległościbibliografia w wyborzeWybór i opracowanieMarta BoszczykKielce 2008


RedakcjaBożena LewandowskaRedakcja techniczna, skład komputerowyi opracowanie graficzneRobert Kardas©Copyright by Marta BoszczykISBN 978-83-60666-14-2Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w KielcachKielce, ul. Jana Pawła II 5


Spis treściWstęp 5Zagadnienia ogólne 9Odzyskanie niepodległości w regionie świętokrzyskim 35Odzyskanie niepodległości w literaturze 49Materiały metodyczne i repertuarowe 57Indeks osbowy 83Indeks miejscowości województwa świętokrzyskiego 105Wykaz skrótów 107


Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!Lecz czymś największym, czym byćmożna: Sobą! 1Leopold StaffWstępNiniejsza bibliografia została opracowana w związku z przypadającąw tym roku 90. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.Przedstawiony materiał został zebrany na podstawie:• Przewodnika Bibliograficznego za lata 1973-2008,• Bibliografii Zawartości Czasopism za lata 1996-2008,• Polskiej Bibliografii Literackiej za lata 1990-1995,• Bibliografii Kielecczyzny za lata 1945-1964,• Bibliografii Województwa Kieleckiego za lata 1982-1985,• Kartoteki Regionalnej Działu Informacyjno-BibliograficznegoPedagogicznej Bibiblioteki Wojewódzkiej Kielecczyzna – historia– okres 1864-1918 oraz 1918-1939,• Kartoteki Metodycznej Działu Informacyjno-BibliograficznegoPedagogicznej Bibiblioteki Wojewódzkiej – Imprezy szkolnei świetlicowe,• Bazy on-line Edukacja – artykuły Dolnośląskiej Biblioteki1Wstań, Polsko moja! : poezje z lat 1914-1918 / oprac. graf. Anna Tworkowska-Barankiewicz. Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988. – S.173


6 WstępPedagogicznej,• Baz: Bibliografia Regionalna 1999, 2001-2003 WojewodzkiejBiblioteki Publicznej w Kielcach.Przy zbieraniu informacji do bibliografii wykorzystano równieżźródła dostępne w Dziele Informacyjno-Bibliograficznym PedagogicznejBiblioteki Wojewódzkiej w Kielcach („Materiały repertuarowena różne uroczystości” w opracowaniu Marcina Paszkowskigoz PBW w Łodzi i „11 listopada – odzyskanie niepodległości:scenariusze imprez w wyborze” w opracowaniu Marty Boszczyk)oraz pozycje z księgozbioru Czytelni i Wypożyczalni PBW.Zebrany materiał pogrupowano tematycznie, a w obrębie zagadnieńwydzielono „Wydawnictwa zwarte” i „Wydawnictwa ciągłe”.Część zasadniczą wykazu stanowią materiały ogólne odnoszące siędo kwestii odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.Na bibliografię składają się również dokumenty dotyczące sprawyodzyskania niepodległości w regionie świętokrzyskim oraz publikacjeprzedstawiające literackie ujęcie tego tematu. Całość uzupełniająmateriały metodyczne i repertuarowe (scenariusze imprezi uroczystości szkolnych, antologie poezji, teksty źródłowe). Wramach działów materiał uporządkowano alfabetycznie. Niektóreopisy uzupełniono adnotacjami.Opisy bibliograficzne sporządzono zgodnie z obowiązującyminormami: PN-82/N-01152.01 – Opis bibliograficzny książki z poprawkąA1 oraz PN-N-01152 – Opis bibliograficzny artykułów.Natomiast skróty w tekstach opisów stosowano zgodnie z normąPN-85/N-01158 – Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.Całość zaopatrzona jest w indeks osobowy, indeks miejscowościwojewództwa świętokrzyskiego oraz wykaz skrótów.Bibliografia zawiera 401 ponumerowanych pozycji.Pozycje ze zbiorów PBW opatrzono sygnaturami Czytelni i Wypożyczalni,a w przypadku czasopism dodano informację CzytelniaPBW.Wykaz adresujemy przede wszystkim do nauczycieli, wycho-


Wstęp 7wawców, a także studentów historii i młodzieży szkolnej orazwszystkich interesujących się historią Polski początków XX wieku.


Zagadnienia ogólneWydawnictwa zwarte1. Ajewski, Eugeniusz : Album pamięci narodowej (1918-2001)poświęcony znakom pamięci walk i męczeństwa o niepodległośćPolski : (rysy historyczne z mapami, dokumentacja pomników,sztandarów, grobów, tablic i znaków oddziałów) : w 80 rocznicęodzyskania niepodległości 1918-1998 / Eugeniusz Ajewski wewspółpracy z Lechem Dzikiewiczem. – Warszawa : EugeniuszAjewski, 2001. – 759 s.2. Album pieśni żołnierza polskiego : 1915-1925. – Warszawa :Druk W. Majcherta, [1925]. – 44 s.Sygn. 163524 S Czytelnia3. Album Legionów Polskich / pod protektoratem szefa WojskowegoBiura Historycznego generała Juliana Stachiewicza ;oprac. tekst Wacław Lipiński ; materjał fotograficzny EugenjuszQuirini ; oprac. graf. Anatol Girs i Bolesław Barcz. – Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989. – 363, [2] s.Sygn. 203107 S Czytelnia


10 Zagadnienia ogólne4. Album zjednoczenia : pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości/ [wstęp Maciej Wieliczko]. – Warszawa : SkładGłówny T. W. „Rubikon”, 1934. – 200 s.Sygn. 166832 S Czytelnia5. Bierzanek, Remigiusz : Państwo polskie w politycznych koncepcjachmocarstw zachodnich 1917-1919 / Remigiusz Bierzanek.– Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,1964. – 131 s. – (Biblioteka Spraw Międzynarodowych ; Nr 14)Sygn. 35662 Wypożyczalnia6. Bobrzyński, Michał : Wskrzeszenie państwa polskiego : szkichistoryczny. T. 2, 1918-1923 / Michał Bobrzyński. – Kraków :Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925. – 300 s.7.Brzoza, Jan : Polski rok 1919 / Jan Brzoza. – [Wyd. 2]. – Londyn: „Polonia”, 1988. – 300 s. – (Najnowsza Historia Polski ; 7)Sygn. 206057 Czytelnia8. Buszko, Józef : Od niewoli do niepodległości (1864-1918) / JózefBuszko. – Kraków : „Fogra”, 2000. – 399, [1] s. – (WielkaHistoria Polski ; T. 8)Sygn. 229810 CzytelniaSygn. 229811 Wypożyczalnia9. Cisek, Janusz : Do niepodległości / Janusz Cisek, Marek Cisek; [oprac. graficzne Wojciech Freudenreich]. – Warszawa : ŚwiatKsiążki, 2008. – 303, [1] s.10. Czubiński, Antoni : Najnowsze dzieje Polski : 1914-1983 / AntoniCzubiński. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1987. – 461, [3] s.Sygn. 193468 CzytelniaSygn. 193469-193472 Wypożyczalnia


Zagadnienia ogólne 1111. Czubiński, Antoni : Polska Odrodzona : społeczne i polityczneaspekty rozwoju odrodzonego państwa polskiego : rozprawyi studia / Antoni Czubiński. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie,1982. – S. 7-114 : Odbudowa państwaSygn. 159562 CzytelniaSygn. 159563-159564 Wypożyczalnia12. Czubiński, Antoni : Spory o II Rzeczypospolitą : ewolucja poglądówpublicystyki i historiografii polskiej na temat przyczynodbudowy i znaczenia niepodległego państwa dla narodu polskiego/ Antoni Czubiński. – Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza,1983. – 64 s.Sygn. 170369 CzytelniaSygn. 170370 Wypożyczalnia13. Droga przez półwiecze : o Polsce lat 1918-1968 : referaty z sesjinaukowych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiegopoświęcone 50 rocznicy odzyskania niepodległości/ indeks Lucyna Michalska. – Warszawa : Państwowe WydawnictwoNaukowe, 1969. – 319 s.Sygn. 71302-71307 Wypożyczalnia14. Duraczyński, Eugeniusz : Drogi narodu polskiego do niepodległości,1918 / Eugeniusz Duraczyński. – Warszawa : „Książkai Wiedza”, 1988. – 26, [4] s. – Bibliogr.15. Dzieje Polski 1918-1939 : wybór materiałów źródłowych / red.i oprac. Władysław Andrzej Serczyk. – Kraków : KrajowaAgencja Wydawnicza, 1990. – 454, [2] s.Sygn. 207017 CzytelniaSygn. 207018-207019 Wypożyczalnia


12 Zagadnienia ogólne16. Dzierzbicki, Stanisław : Pamiętnik z lat wojny 1915-1918 / StanisławDzierzbicki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,1983. – 583, [1] s. – (Biblioteka Syrenki)[Zawiera także aneks : Droga do niepodległości 1914-1918]Sygn. 167296 Wypożyczalnia17. Dziesięciolecie Polski Odrodzonej : księga pamiątkowa :1918-1928 / red. [Marjan Dąbrowski]. – Kraków : IlustrowanyKuryer Codzienny, 1928. – 1207 s.Sygn. 70934 Czytelnia18. Garlicki, Andrzej : Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej /Andrzej Garlicki. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza,1989. – 80 s. – (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego ;III-58)Sygn. 207860 CzytelniaSygn. 207861, 207862 Wypożyczalnia19. Habielski, Rafał : Między niewolą a wolnością : kronika czterechpokoleń 1900-1997 / Rafał Habielski, Janusz Osica. –Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1998. – 319,[8] s.Sygn. 225326 CzytelniaSygn. 226775 Wypożyczalnia20. Holzer, Jerzy : Polska w pierwszej wojnie światowej / JerzyHolzer, Jan Molenda. – Wyd. 2. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”,1967. – 426 s. – Bibliogr.Sygn. 47807 CzytelniaSygn. 47808-47809, 47810-47812 ; 101503-101505 [Wyd. 3z 1973 roku] Wypożyczalnia


Zagadnienia ogólne 1321. Hołówko, Tadeusz : Przez dwa fronty : ze wspomnień emisariuszapolitycznego z 1918 roku z Warszawy do Kijowa / TadeuszHołówko. – Warszawa : „Dom Książki Polskiej”, 1931. –274, [2] s.Sygn. 167239 S Czytelnia22. Idea niepodległości i suwerenności narodowej w działalnościPolaków w kraju i na obczyźnie (1918-1998) : konferencja naukowa10-11 listopada 1998 r. w Rogach koło Gorzowa Wlkp./ red. Marek Szczerbiński. – Gorzów Wlkp. [Wielkopolski] :RPBnP, 2000. – 300 s. – (Prace Naukowe Rady PorozumiewawczejBadań nad Polonią. Materiały z Konferencji ; t. 4)23. Jabłoński, Henryk : Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej(1918-1919) / Henryk Jabłoński. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”,1962. – 310, [2] s. – (Biblioteka Wiedzy Historycznej.Historia Polski)Sygn. 31822-31823, 56702-56704 Wypożyczalnia24. Jabłoński, Henryk : Niepodległość i tradycje narodowe : w 60rocznicę państwowości polskiej / Henryk Jabłoński. – [Wyd. 2rozsz.]. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza,1978. – 218, [2] s.Sygn. 142802 CzytelniaSygn. 142803-142804 Wypożyczalnia25. 11 [Jedenasty] listopada – Narodowe Święto Niepodległości /oprac. i wybór tekstów Jerzy Tomczyk, Wiesław Jan Wysocki,Czesław Andrzej Żak ; Ministerstwo Obrony Narodowej. DepartamentWychowania i Promocji Obronności. – Warszawa :Dom Wojska Polskiego, 2005. – 72 s.


14 Zagadnienia ogólne26. Józef Piłsudski twórca niepodległego państwa polskiego : zarysżycia i działalności / oprac. Henryk Cepnik. – Warszawa : InstytutPropagandy Państwowo-Twórczej, 1934. – 370, [3] s.Sygn. 205369 S Czytelnia27. Kalendarz Niepodległości : kronika 3.900 wydarzeń w okresielat 1914-1939 w układzie chronologicznym na każdy dzień kalendarza: 20 map historycznych : kalendarium na lata1939-1940-1941 / red. Maciej Wieliczko. – Warszawa : PolskieTowarzystwo Opieki nad Sierotami po Poległych Wojskowychi Dziećmi Inwalidów, 1939. – 366, s.Sygn. 113540 S Czytelnia28. Knebel, Jerzy : Rząd pruski wobec sprawy polskiej w latach1914-1918 / Jerzy Knebel. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie,1963. – 200 s.Sygn. 33090-33091 Wypożyczalnia29. Knebel, Jerzy : SPD [Sozialdemokratische Partei Deutschlands]wobec sprawy polskiej (1914-1918) / Jerzy Knebel. – Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1967. – 529 s.Sygn. 50569-50570 Wypożyczalnia30. Kowalski, Włodzimierz Tadeusz : Rok 1918 / Włodzimierz TadeuszKowalski. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza,1978. – 266, [2] s.Sygn. 142245 CzytelniaSygn. 142244-142245 ; 143722 [Wyd. 1, dodr. z 1979 r] ;203450 [Wyd. 2 z 1989 r.] Wypożyczalnia31. Kozicki, Stanisław : Sprawa granic Polski na konferencji pokojowejw Paryżu / Stanisław Kozicki. – Warszawa : Perzyński,Niklewicz i S-ka, 1921. – 177, [1] s.Sygn. 2295 S Czytelnia


Zagadnienia ogólne 1532. Kozłowski, Maciej : Miedzy Sanem a Zbruczem : walki o Lwówi Galicję Wschodnią 1918-1919 / Maciej Kozłowski. – Kraków: „Znak”, 1990. – 310, [1] s. – Bibliogr.Sygn. 206653-206654 Wypożyczalnia33. Kutrzeba, Stanisław : Polska Odrodzona : 1914-1922 / StanisławKutrzeba. – Wyd. 2. – Kraków : Gebethner i Wolff, 1922. –264 s.Sygn. 113538 S Czytelnia34. Landau, Zbigniew : Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej /Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski. – Warszawa : KrajowaAgencja Wydawnicza, 1991. – 80 s. – (Dzieje Narodu i PaństwaPolskiego III-63). – Bibliogr.Sygn. 209098 CzytelniaSygn. 209099, 209100 Wypożyczalnia35. Leczyk, Marian : Komitet Narodowy Polski a Ententa i StanyZjednoczone : 1917-1919 / Marian Leczyk. – Warszawa : PaństwoweWydawnictwo Naukowe, 1966. – 326 s.Sygn. 41966-41967 Wypożyczalnia36. Lipiński, Wacław : Walka zbrojna o niepodległość Polski :1905-1918 / Wacław Lipiński. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa :Instytut Badania Najnowszej Historii Polski, 1935. – 486 s. –Bibliogr.Sygn. 31968 S Czytelnia37. Lipiński, Wacław : Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach1905-1918 / Wacław Lipiński ; [przedm. Jan Molenda]. –Warszawa : „Wolumen”, 1990. – 438, [2] s. – (O Wolnośći Niepodległość)Sygn. 207043, 207044 Wypożyczalnia


16 Zagadnienia ogólne38. Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach / wybór, opracowaniei wstęp Piotr Łossowski i Piotr Stawecki. – Warszawa :Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988. – 317,[1] s.Sygn. 199515-199516 Wypożyczalnia39. Łaptos, Józef : Francuska opinia publiczna wobec spraw polskichw latach 1919-1925 / Józef Łaptos. – Wrocław ; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. – 174, [1] s.Sygn. 165503, 166041 Wypożyczalnia40. Łossowski, Piotr : Zerwane pęta : usuniecie okupantów z ziempolskich w listopadzie 1918 roku / Piotr Łossowski. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. – 255 s.Sygn. 187621-187622 Wypożyczalnia41. Łukomski, Grzegorz : Walka Rzeczypospolitej o Kresy północno-wschodnie1918-1920 : polityka i działania militarne / GrzegorzŁukomski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM,1994. – 182 s. – (Seria Historyczna / Uniwersytet Adama Mickiewiczaw Poznaniu ; Nr 184). – Bibliogr.Sygn. 225547 Czytelnia42. Mackiewicz, Stanisław : Historia Polski od 11 listopada 1918roku do 17 września 1939 roku / Stanisław Mackiewicz (Cat). –Warszawa : „Głos”, 1989. – 327 s.Sygn. 202987 CzytelniaSygn. 202988 ; 217682 [Wyd. 2 z 1990 r.] Wypożyczalnia43. Michta, Norbert : Polityczne uwarunkowania narodzin DrugiejRzeczypospolitej (listopad 1918-styczeń 1919) / Norbert Michta.– Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. – 239 s.Sygn. 153010-153011 Wypożyczalnia


Zagadnienia ogólne 1744. Między irredentą, lojalnością a kolaboracją : o suwerennośćpaństwową i niezależność narodową (1795-1989) / [red. MagdalenaRupińska]. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. InstytutHistoryczny ; Toruń : Adam Marszałek, 2001. – 487, [3]s. – (Polska Myśl Polityczna XIX i XX Wieku ; 11)Sygn. 231945 Wypożyczalnia45. Nałęcz, Daria : Kronika odradzającej się i wolnej Polski(1915-1939) / Daria Nałęcz. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska,1998. – 190 s. – (Mozaika Wydarzeń. Prace WszechnicyŚwiętokrzyskiej ; Nr 21)Sygn. 224470 CzytelniaSygn. 224471 Wypożyczalnia46. Nałęcz, Daria : Kultura Drugiej Rzeczypospolitej / Daria Nałęcz.– Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. – 80s. – (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego ; III-64)Sygn. 209442 CzytelniaSygn. 209443, 209444 Wypożyczalnia47. Nałęcz, Tomasz : O rząd i granice (1918-1921) // W : Polska –losy państwa i narodu do 1939 roku / Henryk Samsonowicz [etal.]. – Wyd. 6. – Warszawa : „Iskry”, 2003. – S. 466-495Sygn. 213330 CzytelniaSygn. 237071, 213748, 213521 [Wyd. 1 z 1992 r.] Wypożyczalnia48. Nałęcz, Tomasz : 60-lecie odzyskania niepodległości : (programdla uniwersytetów powszechnych) / Tomasz Nałęcz ; TowarzystwoWiedzy Powszechnej. Zarząd Główny. – Warszawa: TWP ZG, 1978. – 21, [1] s. – (Program / Towarzystwo WiedzyPowszechnej)


18 Zagadnienia ogólne49. Nałęcz, Tomasz : Wielka wojna (1914-1918) // W : Polska –losy państwa i narodu do 1939 roku / Henryk Samsonowicz [etal.]. – Wyd. 6. – Warszawa : „Iskry”, 2003. – S. 447-465Sygn. 213330 CzytelniaSygn. 237071 ; 213748, 213521 [Wyd. 1 z 1992 r.] Wypożyczalnia50. O Niepodległą i granice. [T. 2], Raporty i komunikaty naczelnychwładz wojskowych o sytuacji wewnętrznej Polski1919-1920 / oprac., wybór i przygot. do dr. Marek Jabłonowski,Piotr Stawecki, Tadeusz Wawrzyński. – Warszawa : WydziałDziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2000. – 701,[2] s.51. O Niepodległą i granice. [T. 3], Raporty i informacje biura propagandyzagranicznej Prezydium Rady Ministrów 1920-1921 /oprac., wybór i przygot. do dr. Marek Jabłonowski, WłodzimierzJanowski, Adam Koseski. – Warszawa : Wydział Dziennikarstwai Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski ; Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2002. – 486, [2] s.52. O Niepodległą i granice. [T. 4], Korpus Ochrony Pogranicza1924-1939 : wybór dokumentów / wstęp Marek Jabłonowski ;współpr. Jerzy Prochwicz ; oprac., wybór i przygot. do dr. MarekJabłonowski [et al.]. – Warszawa : Wydział Dziennikarstwai Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski ; Pułtusk : WyższaSzkoła Humanistyczna, 2001. – 782, [4] s.53. O Niepodległą i granice. [T. 5], Protokoły Komitetu PolitycznegoRady Ministrów 1921-1926 / wstęp, wybór, oprac. i przygot.do dr. Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski. – Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.Uniwersytet Warszawski ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna,2004. – 535, [5] s.


Zagadnienia ogólne 1954. O niepodległą Polskę : katalog zbiorów z lat 1914-1921. T. 2,Druki ulotne / oprac. Mirosława Pałaszewska ; Muzeum Niepodległościw Warszawie. – Warszawa : Muzeum Niepodległości,2007. – 208 s. – Bibliogr. s. 13455. O niepodległość i granice : 1914-1921 / wstęp Zbigniew Wójcik,noty historyczne Andrzej Friszke. – Warszawa : „EditionsSpotkania”, 1990. – 263, [1] s.[Album]Sygn. 207520 Czytelnia56. Obrona Lwowa : 1-22 listopada 1918. T. 1, Relacje uczestników/ [przedm. Artur Leinwand]. – Warszawa : „Volumen”,1991. – (O Wolność i Niepodległość)Sygn. 209986 Czytelnia57. Osica, Janusz : O kształt Odrodzonej : walka o granice / JanuszOsica. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. –238, [2] s. – Bibliogr. – (60-lecie Odzyskania PaństwowościPolskiej)Sygn. 142505-142507 Wypożyczalnia58. Ostoja-Owsiany, Andrzej : Drogi do niepodległości / AndrzejOstoja-Owsiany. – Warszawa : Wydawnictwo Polskie, 1989. –208 s. – (Biblioteka „Drogi”)59. Pająk, Jerzy Z. : O rząd i armię : Centralny Komitet Narodowy(1915-1917) / Jerzy Z. Pająk. – Kielce : Wydawnictwo AkademiiŚwiętokrzyskiej, 2003. – 427, [1] s.Sygn. 236881 CzytelniaSygn. 236974 Wypożyczalnia


20 Zagadnienia ogólne60. Pajewski, Janusz : Budowa Drugiej Rzeczypospolitej :1918-1926 / Janusz Pajewski. – Kraków : Polska AkademiaUmiejętności, 1995. – 266, [1] s. – (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego/ Polska Akademia Umiejętności ; t.79). – Bibliogr.Sygn. 219943 CzytelniaSygn. 219944 Wypożyczalnia61. Pajewski, Janusz : Odbudowa państwa polskiego 1914-1918 /Janusz Pajewski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1978. – 384 s. – Bibliogr.Sygn. 143662-143665 ; 181250-181251 [Wyd. 3 z 1985 r.]Wypożyczalnia62. Pajewski, Janusz : Wokół sprawy polskiej : Paryż – Lozanna –Londyn 1914-1918 / Janusz Pajewski. – Poznań : WydawnictwoPoznańskie, 1970. – 254 s. – Bibliogr.Sygn. 76975-76977 Wypożyczalnia63. Panaś, Józef : Rarańcza – Huszt – Marmaros – Sziget : książkapamiątkowa w 10 rocznicę 1918-1928 / słowo wstępne skreśliłJózef Białynia Chołodecki. – Lwów : [Nakładem Polskiego TowarzystwaOpieki nad Grobami] Bohaterów, 1928. – 96 s.Sygn. 113554 S Czytelnia64. Piękne wczoraj : sierpień 1914 – listopad 1918 / oprac. i przygotowałdo druku Konrad Libicki. – Londyn : Nakł. Komitetu50-lecia Czynu Zbrojnego Józefa Piłsudskiego, 6 sierpnia 1914r., 1964. – 224 s.Sygn. 166821 S Czytelnia65. Piłsudski, Józef : Do swoich żołnierzy / Józef Piłsudski. – Warszawa: Biblioteka „Żołnierza Polskiego”, 1920. – [62 s.]Sygn. 113556 S Czytelnia


Zagadnienia ogólne 2166. Polonia w walce o niepodległość i granice Rzeczpospolitej1914-1921 / pod red. Adama Koseskiego ; Wyższa Szkoła Humanistycznaw Pułtusku. – Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna,1999. – 212 s.67. Polonia wobec niepodległości Polski w czasie I wojny światowej: praca zbiorowa / pod red. Haliny Florkowskiej-Frančic,Mirosława Frančicia, Hieronima Kubiaka ; Polska AkademiaNauk. Komitet Badania Polonii. – Wrocław ; Kraków : ZakładNarodowy im. Ossolińskich, 1979. – 278, [1] s. – (BibliotekaPolonijna ; 6)Sygn. 145949 Wypożyczalnia68. Polska niepodległa 1918-1939 / [red. Janusz Żarnowski] ;Wszechnica Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław [etc.] : ZakładNarodowy im. Ossolińskich, 1984. – 161, [2] s. – (NajnowszeOsiągnięcia Nauki)Sygn. 174858-174860 Wypożyczalnia69. Polska, ostatnie pół wieku. 1, Drogi do niepodległości / podred. Aleksandra Łuczaka i Andrzeja Skrzypka. – Warszawa :„Iskry”, 1986. – 54, [2] s.Syg 182794 CzytelniaSygn. 182795, 188751 Wypożyczalnia70. Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie :1914-1918 : pamiątkowy zbiór fotografji [!] i dokumentów zebrałi ułożył Maciej Wieliczko. – Warszawa : Nakład Bibljoteka[!] Albumów i Reprodukcji, 1931. – 257, [1] s.Sygn. 113555 S Czytelnia


22 Zagadnienia ogólne71. Polska w pierścieniu prób i ognia : rok 1918-1926 : pamiątkowyzbiór fotografji [!] i dokumentów / zebrał i ułożył MaciejWieliczko. – Warszawa : Druk. i introligatornia „Twór”, 1933. –317 s.Sygn. 113555 S Czytelnia72. Powstanie II Rzeczypospolitej : wybór dokumentów 1866-1925/ zebrała i oprac. Halina Janowska i in. ; wstęp Tadeusz Jędruszczak; red. Halina Janowska, Tadeusz Jędruszczak. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. – 788 s.Sygn. 160608 CzytelniaSygn. 160609 - 160610 Wypożyczalnia73. Rok 1918 – tradycja i oczekiwania / red. nauk. Andrzej Garlicki.– Warszawa : „Czytelnik”, 1978. – 237 s. – Bibliogr.Sygn. 141686 CzytelniaSygn. 141687-141688 Wypożyczalnia74. Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych/ wybrał i oprac. Jan Borkowski. – Warszawa : PaństwowyInstytut Wydawniczy, 1987. – 598, [2] s.Sygn. 192000-192002 Wypożyczalnia75. Schramm, Tomasz : Wygrać Polskę : 1914-1918 / TomaszSchramm. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza,1989. – 80 s. – (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego ; III-57)Sygn. 202527 CzytelniaSygn. 202528-202529 Wypożyczalnia76. Seyda, Marian : Polska na przełomie wieków : fakty i dokumenty: od zbrojnego wystąpienia Stanów Zjednoczonych dokońca wojny : w tym szkic o działalności Komitetu NarodowegoPolskiego w Paryżu / Marian Seyda. – Poznań : KsięgarniaŚwiętego Wojciecha, 1931. – VII, 666 s.Sygn. 35842 Czytelnia


Zagadnienia ogólne 2377. Skaradziński, Bohdan : Polskie lata 1919-1920. T. 1, Polski rok1919 / Bohdan Skaradziński. – Warszawa : „Volumen”, 1993. –(O Wolność i Niepodległość)Sygn. 214831 Czytelnia78. Skaradziński, Bohdan : Polskie lata 1919-1920. T. 2, Sąd Boży/ Bohdan Skaradziński. – Warszawa : „Volumen”, 1993. –(O Wolność i Niepodległość)Sygn. 214832 Czytelnia79. Srokowski, Konstanty : N.K.N. : zarys historii Naczelnego KomitetuNarodowego / Konstanty Srokowski. – Kraków : KrakowskaSpółdzielnia Wydawnicza, 1923. – VII, 380 s.Sygn. 35839 S Czytelnia80. Stroński, Stanisław : Pierwsze lat dziesięć [1918-1928] / StanisławStroński. – Lwów ; Warszawa : Gubrynowicz i Syn,1928. – 627 s.Sygn. 93825 S Czytelnia81. 60 [Sześćdziesiąt] lat niepodległego państwa polskiego : materiałyz sesji naukowej zorganizowanej w Uniwersytecie Warszawskimw dniu 3 listopada 1978 r. / red. Józef Ryszard Szaflik.– Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,1982. – 106 s.Sygn. 163367-163368 Wypożyczalnia82. 60 [Sześćdziesiąt] lat niepodległości Polski / red. Barbara Wagińska.– Warszawa : Interpress, 1979. – 88 s.Sygn. 146221-146222 Wypożyczalnia83. 60 [Sześćdziesiąta] rocznica odzyskania niepodległości Polski :1918-1978 : [bibliografia] / Wojewódzka Biblioteka Publicznaw Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. – Kielce :Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1978. – 23 s.


24 Zagadnienia ogólne84. Śladkowski, Wiesław : Opinia publiczna we Francji wobecsprawy polskiej w latach 1914-1918 / Wiesław Śladkowski. –Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. – 309 s. –Bibliogr. – (Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Prace WydziałuHumanistycznego. T. 5)Sygn. 124623-124624 Wypożyczalnia85. Śliwiński, Artur : Polska niepodległa : opowiadania z dziejówPolski z 12 reprodukcyami obrazów Jana Matejki / Artur Śliwiński.– Warszawa : M. Arct, 1919. – 198, [1] s.86. Święto Niepodległości : tradycja a współczesność / pod red.Andrzeja Stawarza ; Muzeum Niepodległości w Warszawie,Fundacja „Polonia Restituta”. – Warszawa : Fundacja „PoloniaRestituta”, 2003. – 135, [1] s. – (Polska – Dziedzictwo i Przyszłość; t. 2)87. Twórcy niepodległości : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. WiesławaLeszka Ząbka. – Warszawa : Muzeum Niepodległości ;Nadarzyn : „Vipart”, 1999. – 303 s., [19] s.88. U źródeł niepodległości Polski / red. Tadeusz Walichnowski. –Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 362,[2] s.Sygn. 152036 Wypożyczalnia89. W ćwierćwiecze zgonu : szkic biograficzny – Józef Piłsudskimówi... komendant i marszałek w poezji i pieśni – za życia i pośmierci – głosy zagranicy – u wrót Wawelu / red. Stefan Benedykt.– Londyn : Komitet Uczczenia Pamięci Józefa Piłsudskiegow 25-lecie jego Zgonu, 1960. – 100 s.Sygn. 166830 S Czytelnia


Zagadnienia ogólne 2590. W [pięćdziesiątą] 50 rocznicę odzyskania niepodległości : materiałyz seminarium ZMW w Sandomierzu 10-11 III 1969 /wstęp Grzegorz Gawlak ; przedm. Zdzisław Grzelak. – Warszawa: „Iskry”, 1970. – 182 s.Sygn. 75449-75450 Wypożyczalnia91. W 70-lecie niepodległości : praca zbiorowa / pod red. MarianaMroczki ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiegow Warszawie. Oddział w Gdańsku. – Gdańsk : CentrumDoskonalenia Nauczycieli. Oddział, 1989. – 87 s.92. Wereszycki, Henryk : Historia polityczna Polski 1864-1918 /Henryk Wereszycki. – Wyd. 2. – Wrocław : Zakład Narodowyim. Ossolińskich, 1990. – 309, [2] s.Sygn. 205483, 205484, 205485, 205486 Wypożyczalnia93. Wędrowski, Jacek Ryszard : Stany Zjednoczone a odrodzeniePolski. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskieji Polski w latach 1916-1919 / Ryszard Jacek Wędrowski. –Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. – 208 s. –Bibliogr.Sygn. 151434-151435 Wypożyczalnia94. Wojnar, Kasper : Zmartwychwstanie Polski, jej przeszłośći warunki rozwoju w przyszłości : na tle wojny światowej /skreślił Kasper Wojnar. – Kraków : Wydawnictwo im. TadeuszaKościuszki, 1919. – 191 s.Sygn. 113578 S Czytelnia95. Wróbel, Piotr : Listopadowe dni – 1918 : kalendarium narodzinII Rzeczypospolitej / Piotr Wróbel. – Warszawa : „Pax”, 1988. –187, [1] s.Sygn. 197380 : CzytelniaSygn. 198779, 198780 Wypożyczalnia


26 Zagadnienia ogólne96. Wrzosek, Mieczysław : Polski czyn zbrojny podczas pierwszejwojny światowej 1914-1918 / Mieczysław Wrzosek. – Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1990. – 550, [2] s . – (Historia Polski)Sygn. 208694 CzytelniaSygn. 208695 Wypożyczalnia97. Wybór źródeł do historii Polski 1914-1944. Część 1, 1918-1926/ oprac. Józef Grzywna, Mieczysław Bronisław Markowski. –Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1977. – 323 s.Sygn. 134792 CzytelniaSygn. 134790-134791, 136943 Wypożyczalnia98. Zamoyski, Jan : Powrót na mapę : Polski Komitet Narodowyw Paryżu 1914-1919 / Jan Zamoyski. – Warszawa : PaństwoweWydawnictwo Naukowe, 1991. – 166, [1] s. – Bibliogr.Sygn. 209661 Czytelnia99. Zieliński, Henryk : Historia Polski 1914-1939 / Henryk Zieliński.– Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. –427 s.Sygn. 167499 CzytelniaSygn. 167500-167503 ; 179949-179951 [Wyd. 2 z 1985 r.]Wypożyczalnia100. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 3, Lata1918-1939 – Polska niepodległa / wybór tekstów źródłowychJózef Ryszard Szaflik ; [pod red. nauk. Adama Koseskiego, JózefaRyszarda Szaflika, Romualda Turkowskiego] ; WyższaSzkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. – Wyd.2 rozsz. – Pułtusk : WSH, 2005. – 416 s. – Bibliogr. przy dok.101. Żarnowski, Janusz : Listopad 1918 / Janusz Żarnowski. – Warszawa: „Interpress”, 1982. – 216 s.Sygn. 165445-165447 Wypożyczalnia


Zagadnienia ogólne 27102. Żarnowski, Janusz : „Ojczyzną był język i mowa...” : kulturapolska a odbudowa niepodległości w 1918 r. / Janusz Żarnowski.– Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. – 269s. – (60-lecie Odzyskania Państwowości Polskiej)Sygn. 143741, 142531 WypożyczalniaWydawnictwa ciągłe103. Ajnenkiel, Andrzej : 75 rocznica odzyskania niepodległości :refleksje historyka / Andrzej Ajnenkiel // „Niepodległość i Pamięć”.– 1994, nr 1. s. 7-18104. Ajnenkiel, Andrzej : W osiemdziesięciolecie odzyskania niepodległości/ Andrzej Ajnenkiel // „Niepodległość i Pamięć”.– 1998, nr 4, s. 7-13105. Bobrzyński, Michał : Wskrzeszenie państwa polskiego[fragm.] / Michał Bobrzyński // „Literatura”. – 1983, nr 11, s.32-35Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej106. Borkiewicz, Adam : Zaczęliśmy samodzielne niezawisłe życie/ Adam Borkiewicz // „Rzeczpospolita”. – 1987, nr 264, s. 4[Fragm. książki „Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjachuczestników]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej107. Cherubin, Dariusz : Ku niepodległości : pamiętny rok 1918 /Dariusz Cherubin // „Kierunki”. – 1988, nr 44, s. 7Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej108. Cichoracki, Piotr : Legenda Józefa Piłsudskiego w pierwszychmiesiącach Niepodległości / Piotr Cichoracki // „Niepodległośći Pamięć”. – 2003, nr 1, s. 107-123


28 Zagadnienia ogólne109. Czubiński, Antoni : II Rzeczpospolita : oczekiwania i rzeczywistość/ Antoni Czubiński // „Kultura”. – 1988, nr 45, s. 9Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej110. Dobraczyński, Jan : Gdy przyszedł rok 1918 / Jan Dobraczyński// „Odrodzenie”. – 1984, nr 46, s. 1, 5Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej111. Dołega-Wysocka, Mirosława : 11 listopada – pole manipulacji/ Mirosława Dołęga-Wysocka // „Trybuna Ludu”. – 1988,nr 60, s. 6Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej112. Duraczyński, Eugeniusz : Czy w 1918 „wybuchła Polska” ? /Eugeniusz Duraczyński // „Trybuna Ludu”. – 1987, nr 263,s. 3Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej113. Dzień 11 listopada w Warszawie : dwa dokumenty z 1918 r. /oprac. Halina Janowska // „Dzieje Najnowsze”. – 1980, nr 1,s. 191-195Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej114. Garlicki, Andrzej : Listopadowe dni 1918 roku / Andrzej Garlicki; rozm. przepr. Teresa Krzemień // „Odrodzenie”. – 1985,nr 45, s. 1, 4-5Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej115. Grabski, Andrzej Feliks : Sześćdziesięciolecie niepodległościw perspektywie współczesnej / Andrzej Feliks Grabski //„Acta Universitatis Lodziensis. Politologia”. – 1981, z. 4, s.11-25116. Inauguracja : protokoły posiedzeń Rady Ministrów RepublikiPolskiej z 18 XI 1918 r. // „Historia i Życie”. – 1987, nr 3, s.1-3


Zagadnienia ogólne 29117. Jabłonowski, Marek : Z kalendarium II Rzeczypospolitej /Marek Jabłonowski, Jerzy Jarski // „Życie Warszawy”. –1988, nr 1, dod. „Historia i Życie”, s. 4118. Jarzębowska, Agnieszka : Powrót Polski na mapę Europy /Agnieszka Jarzębowska // „Ideologia i Polityka”. – 1987, nr11, s. 32-43Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej119. Jastrzębski, Włodzimierz : Walka o niepodległość / WłodzimierzJastrzębski // „Fakty”. – 1982, nr 35, s. 1, 6, 14Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej120. Jazdon, Mikołaj : Odzyskanie niepodległości w 1918 rokuw polskim filmie dokumentalnym / Mikołaj Jazdon // „PraceKomisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo PrzyjaciółNauk”. – 2005, T. 43, s. 19-26[Materiały z sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 85.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Poznań]121. Jelenta, Stefan : Listopad 1918 / Stefan Jelenta // „Kierunki”. –1986, nr 3, s. 9Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej122. Jędruszczak, Tadeusz : Narodziny II Rzeczpospolitej / TadeuszJędruszczak // „Kierunki”. – 1985, nr 46, s. 9Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej123. Jędruszczak, Tadeusz : Odzyskanie Niepodległości 1918 / TadeuszJędruszczak // „Życie Warszawy”. – 1980, nr 265, s. 2Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej124. Jędrzejewski, Marek : 11 listopada : miejsce przy Grobie Nieznanego/ Marek Jędrzejewski, Sławomir Kryska // „Argumenty”.– 1981, nr 47, s. 1, 4Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


30 Zagadnienia ogólne125. Kołodziejczyk, Arkadiusz : Twórcy Niepodległości / ArkadiuszKołodziejczyk // „Niepodległość i Pamięć”. – 2004, nr1, s. 43-55[Dmowski Roman, Paderewski Ignacy Jan, Piłsudski Józef,Witos Wincenty]126. Kornat, Marek : Niepodległa polityka II RP w oczach Zachodu/ Marek Kornat // „Arcana”. – 1998, nr 5, s. 88-105127. Korotyński, Henryk : Na dzień 11 listopada / Henryk Korotyński// „Życie Warszawy”. – 1981, nr 263, s. 1, 3Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej128. Kozłowski, Eugeniusz : Wokół 11 listopada 1918 roku / EugeniuszKozłowski // „Za Wolność i Lud”. – 1982, nr 34, s. 1, 8129. Ku niepodległości / z dokumentów wybrał W. J. // „Pismo Literacko-Artystyczne”.– 1988, nr 11-12, s. 48-69Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej130. Kuczyński, Marek : Powstało z martwych : 11 listopada 1918/ Marek Kuczyński // „Rzeczpospolita”. – 1984, nr 270, s. 3Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej131. Kulak, Teresa : Europa wobec polskich dążeń niepodległościowychna przełomie XIX i XX wieku / Teresa Kulak //„Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”. – 2004, nr 168,s. 59-74[Materiały z sesji „Polska a Europa (X-XX wiek)”, Wrocław]132. Łossowski, Piotr : Listopad 1918 – legendy i fakty / Piotr Łossowski// „Polityka”. – 1984, nr 45, s. 14Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Zagadnienia ogólne 31133. Łossowski, Piotr : Listopadowe święto niepodległości / PiotrŁossowski // „Rzeczpospolita”. – 1987, nr 264, s. 4Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej134. Merc-Piotrowska, Maria : Wojenko, wojenko... Spotkaniaz niepodległością / Maria Merc-Piotrowska // „Tygodnik Polski”.– 1982, nr 2, s. 14135. Michalkiewicz, Stanisław : Ile kosztowało odzyskanie niepodległości?/ Stanisław Michalkiewicz // „NajwyższyCzas”. – 2004, nr 46, s. VII-VIII136. Molak, Kazimierz : Dylematy niepodległości / Kazimierz Molak// „Argumenty”. – 1986, nr 44, s. 10Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej137. Molak, Kazimierz : Nad genezą Drugiej Rzeczypospolitej /Kazimierz Molak // „Argumenty”. – 1984, nr 46, s. 1, 12Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej138. Nowak, Andrzej : Józefa Piłsudskiego dwie wizje Niepodległej/ Andrzej Nowak // „Tygodnik Solidarność”. – 1998, nr45, s. 6-7139. Nowak-Kiełbikowa, Maria : W 60-lecie niepodległej Polski /Maria Nowak-Kiełbikowa // „Dzieje Najnowsze”. – 1980, nr1, s. 231-236Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej140. Nowakowski, Jerzy Marek : Nadzieja i gorycz / Jerzy MarekNowakowski // „Przegląd Tygodniowy”. – 1986, nr 46, s. 10[Odzyskanie niepodległości]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


32 Zagadnienia ogólne141. Osica, Janusz : Z perspektywy narodzin : władzę całkowiciei niepodzielnie obejmujemy / Janusz Osica // „Rzeczpospolita”.– 1982, nr 251, s. 3Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej142. Pierwszy rząd polski : Lublin, 7 listopada 1918 / [Zar] //„Rzeczpospolita”. – 1984, nr 267, s. 5Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej143. Rogalska, Krystyna : Chwila refleksji : u progu narodzin IIRzeczpospolitej / Krystyna Rogalska // „Głos Nauczycielski”.– 1982, nr 40, s. 3Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej144. Rudnicki, Szymon : Poglądy na genezę niepodległości Polskiw 1918 r. : państwo nowe czy odrodzone ? / Szymon Rudnicki// „Mówią Wieki”. – 1981, nr 12, s. 7-13 ; 1982, nr 1, s.10-16Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej145. Sidorski, Dionizy : Rok 1918 / Dionizy Sidorski // „PrzeglądTygodniowy”. – 1982, nr 33, s. 1Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej146. Siedemdziesiąta Rocznica Odzyskania Niepodległości //„Rzeczpospolita”. – 1988, nr 262, dod. Specjalny, s. 4Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej147. Skrzypek, Andrzej : Rok 1918 i dylematy historiografii / AndrzejSkrzypek // „Kierunki”. – 1985, nr 48, s. 9Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej148. Szpakowski, Zdzisław : Różne drogi ku niepodległości / ZdzisławSzpakowski // „Gazeta Polska”. – 1997, nr 45, s. 17[79. rocznica odzyskania niepodległości]


Zagadnienia ogólne 33149. Wachowska, Barbara : Od 11 listopada do 11 listopada, czylispory o symboliczne święto niepodległości Polski / BarbaraWachowska // „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”.– 1995, z. 54, s. 3-35150. Wojciechowski, Kazimierz : Wszystko dla Niepodległej : po123 latach niewoli / Kazimierz Wojciechowski // „Głos Nauczycielski”.– 1988, nr 46, s. 4-5Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej151. Zakrzewski, Andrzej : Tamten listopad / Andrzej Zakrzewski// „Tygodnik Kulturalny”. – 1987, nr 46, s. 7Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej152. Ząbek, Wiesław Leszek : Józef Piłsudski a koncepcja walkizbrojnej o niepodległość Polski w kontekście doświadczeńPowstania Styczniowego 1863 roku i rewolucji 1905 roku /Wiesław Leszek Ząbek // „Niepodległość i Pamięć”. – 2002,nr 1, s. 31-52


Odzyskanie niepodległościw regionie świętokrzyskimWydawnictwa zwarte153. Budzyński, Paweł : Historia działań wojennych 1914-1918w regionie opoczyńskim // W : Opoczno : studia i szkicez dziejów miasta / pod red. Marty Meduckiej ; Kieleckie TowarzystwoNaukowe. Urząd Miejski w Opocznie. – Kielce :KTN, 2003. – S. 135-179Sygn. 236944 Czytelnia154. Daniel, Jerzy : Legenda 1914 / Jerzy Daniel, Jerzy Osiecki. –Kielce : RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1989. – 63 s.Sygn. 202781 CzytelniaSygn. 202782 Wypożyczalnia155. Dziatosz, Bolesław : 1918-1919 na ziemiach Kielecczyzny /Bolesław Dziatosz, Jan Hatys. – Kielce : [b.w.], 1957. – 39, [1] s.156. Grunert, Zygmunt Jerzy : Udział Kieleckiej Szkoły HandlowejMęskiej w ruchu niepodległościowym w latach 1909-1918// W : Pamiętnik Koła Kielczan. T. 8 : 1938. – Kielce ; Warszawa: Nakładem Koła Kielczan, 1938. – S. 68-80Sygn. 21690 S Czytelnia


36 Odzyskanie niepodległości w regionie...157. Grzywna, Józef : Społeczeństwo Kielecczyzny wobec aktu 5listopada 1916 r. // W : Rocznik Muzeum Radomskiego / red.Tomasz Palacz ; Muzeum Okręgowe. – Radom : MuzeumOkręgowe, 1979. – S. 113-134Sygn. 166565 Czytelnia158. Idzik, Krzysztof : Kielce miasto tradycji legionowych : album/ Krzysztof Idzik. – Kielce : Drukarnia Panzet, 2005. – 199 s.Sygn. 240183 Czytelnia159. Kosiński, Tadeusz : Kampania kielecka oddziałów strzelcówpod dowództwem Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1914 r. // W: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach / red. AlojzyOborny. – Kielce : Muzeum Narodowe, 1993. T. 17. – S.91-125Sygn. 217355 Czytelnia160. Kosiński, Tadeusz : Materiały do dziejów Kielc 1914-1918w dziale Historii Muzeum Narodowego w Kielcach // W :Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach. T. 16 / red.Krzysztof Urbański ; Muzeum Narodowe w Kielcach, 1992. –S. 283-310Sygn. 217354 Czytelnia161. Krukowski, Jerzy Stanisław : Narodziny niepodległości w Starachowicach1918 / Jerzy Stanisław Krukowski. – Starachowice: Zakładowy Ośrodek Kształcenia i Informacji FSC [FabrykiSamochodów Ciężarowych], 1988. – 29 s. – Bibliogr.162. Lis, Marek : Legioniści w Jakubowicach : przyczynek do dziejówlegionów polskich na Ziemi Sandomierskiej / MarekLis. – Sandomierz : Prywatna Agencja Informacji regionalnej„Myjakpress” ; Ożarów : na zlec. Urzędu Miasta i Gminy,2004. – 144 s.Sygn. 238403 Czytelnia


Odzyskanie niepodległości w regionie... 37163. Markowski, Mieczysław Bronisław : Społeczeństwo województwakieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920/ Mieczysław Bronisław Markowski. – Kielce : WydawnictwoWyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998. – 220 s. – Bibliogr.Sygn. 225178 Czytelnia164. Massalski, Adam : Kielce w okresie międzywojennym (1918--1939) // W : Guldon Zenon, Massalski Adam : Historia Kielc: do roku 1945. – Kielce : Wydawnictwo Kieleckiego CentrumKultury, 2000. – S. 324-351Sygn. 230037 CzytelniaSygn. 230107, 230960 Wypożyczalnia165. Oettingen, Urszula : Grób Herwina : przyczynek do losówmiejsc pochówków żołnierzy I Brygady Legionów Polskich /Urszula Oettingen. – Kielce : „Jedność”, 2001. – 61, [1] s.Sygn. 10151 B/P Czytelnia166. Oettingen, Urszula : Kielce w latach I wojny światowej // W :Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne. T. 5 /pod red. Beaty Wojciechowskiej i Lidii Michalskiej-Brachy; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego. –Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. –S. 343-345Sygn. 242690 Czytelnia167. Oettingen, Urszula : Materiały do działań I Brygady LegionówPolskich pod Ożarowem i Tarłowem od 23 czerwca do 3lipca 1915 roku // W : Między Wisłą a Pilicą : studia i materiałyhistoryczne. T. 5 / pod red. Beaty Wojciechowskiej i LidiiMichalskiej-Brachy ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego. – Kielce : Wydawnictwo AkademiiŚwiętokrzyskiej, 2004. – S. 317-327Sygn. 242690 Czytelnia


38 Odzyskanie niepodległości w regionie...168. Oettingen, Urszula : Od Wisły do Jakubowic : działania 1.Pułku Piechoty Legionów Polskich od 28 września do 13 października1914 roku // W : Między Wisłą a Pilicą : studiai materiały historyczne. T. 5 / pod red. Beaty Wojciechowskieji Lidii Michalskiej-Brachy ; Wyższa Szkoła Pedagogicznaim. Jana Kochanowskiego. – Kielce : Wydawnictwo AkademiiŚwiętokrzyskiej, 2004. – S. 85-109Sygn. 242690 Czytelnia169. Oettingen, Urszula : Odwrót 1. Pułku Piechoty LegionówPolskich z Kielc 10-13 września 1914 roku // W : MiędzyWisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne. T. 6 / pod redakcjąLidii Michalskiej-Brachy i Beaty Wojciechowskiej. –Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. –S. 111-130Sygn. 241583 Czytelnia170. Osada Kamienna (dziś miasto Skarżysko-Kamienna) w latachI wojny światowej i odzyskania niepodległości : (1914-1922)/ oprac. i wybór tekstów Józef Rell. – Kielce ; Skarżysko-Kamienna: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oddział, 1988. –87, [5] s. – (Studia i Materiały Towarzystwa Przyjaciół MiastaSkarżyska-Kamiennej ; t. 1)Sygn. 198415 Czytelnia171. Osiecki, Jerzy : 4 Pułk Piechoty Legionów / Jerzy Osiecki,Stanisław Wyrzycki. – Kielce : Agencja „JP”, 2007. – 117 s.Sygn. 243528 CzytelniaSygn. 244008 Wypożyczalnia172. Osiecki, Jerzy : Kieleckie ścieżki Józefa Piłsudskiego / JerzyOsiecki. – Kielce : Agencja „JP”, 1999. – 89, [1] s.Sygn. 236383 CzytelniaSygn. 237561, 236383 Wypożyczalnia


Odzyskanie niepodległości w regionie... 39173. Osiecki, Jerzy : Z militarnych wydarzeń na Kielecczyźniew czasie I wojny światowej / Jerzy Osiecki, Stanisław Wyrzycki,Robert Kulak. – Kielce : PTTK, 1987. – 106 s. – (NowaTeka Świętokrzyska / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Świętokrzyski w Kielcach ; T. 5)Sygn. 196785 CzytelniaSygn. 196786 Wypożyczalnia174. Pająk, Jerzy Z. : Zjazdy Okręgowej Komisji PorozumiewawczejStronnictw Niepodległościowych w Kielcach w listopadzie1917 roku // W : Między Wisłą a Pilicą : studia i materiałyhistoryczne. 1 / red. Krzysztof Bracha i StanisławWiech. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego: Agencja „JP”, 2000. – S. 305-317Sygn. 228604 Czytelnia175. Pazdur, Jan : Dzieje Kielc : 1864-1939 / Jan Pazdur. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – 296 s.Sygn. 83426 CzytelniaSygn. 83427-83435 Wypożyczalnia176. Przeniosło, Marek : Akcja werbunkowa do Legionów Polskichna Kielecczyźnie 1915-1916 // W : Między Wisłą a Pilicą :studia i materiały historyczne. T. 1 / red. Krzysztof Brachai Stanisław Wiech. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogicznaim. Jana Kochanowskiego : Agencja „JP”, 2000. – S.207-222Sygn. 228604 Czytelnia177. Skwarek, Stefan : Ziemia niepokonana : Kielecczyzna w walce1830-1945 / Stefan Skwarek. – Warszawa : Książka i Wiedza,1974. – S. 11-40 : Walki narodowowyzwoleńcze na Kielecczyźniew latach 1830-1918 ; S. 41-130 : Kielecczyznaw okresie międzywojennymSygn. 119611-119612 Wypożyczalnia


40 Odzyskanie niepodległości w regionie...178. Solek, Wincenty : Pamiętnik legionisty / Wincenty Solek ;oprac., wstępem i przypisami opatrzył Wiesław Budzyński. –Warszawa : „Pax”, 1988. – 253, [2] s. – Bibliogr.Sygn. 198760 Czytelnia179. Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec niepodległości1918 roku / [red. nauk. Józef Ławnik]. – Kielce : WyższaSzkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1991. – 278,[1] s.[Zawiera materiały z sesji naukowej poświęconej siedemdziesiątejrocznicy odzyskania niepodległości w 1918 r., Kielce,11 listopada 1988 r.]Sygn. 210760 CzytelniaSygn. 212434 Wypożyczalnia180. Sutor, Marek : Przełom października i listopada 1918 rokuw Kielcach w świetle tajnego raportu Tajnej Organizacji Wojskowej// W : Kieleckie Studia Historyczne. T. 3 / red. nauk.Józef Ławnik. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego, 1983 – 1983. – S. 85-89Sygn. 170350 Czytelnia181. Świątek, Lidia : Opoczno w latach 1914-1918 // W : Opoczno: studia i szkice z dziejów miasta / pod red. Marty Meduckiej; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Urząd Miejski w Opocznie.– Kielce : KTN, 2003. – S. 171-184Sygn. 236944 Czytelnia182. Urbański, Krzysztof : Ostrowiec w czasie I wojny światowej1914-1918 // W : Ostrowiec Świętokrzyski : monografia historycznamiasta / [red. Rafał Łąkowski]. – Ostrowiec Świętokrzyski: Muzeum Historyczno-Archeologiczne, 1997. – S.149-163Sygn. 223861 CzytelniaSygn. A 237458 Wypożyczalnia


Odzyskanie niepodległości w regionie... 41183. Wiącek, Tadeusz : Nad nami Orzeł Biały : opowieść o LegionachPolskich na Kielecczyźnie 1914-1915 / Tadeusz Wiącek.– Kielce : Oficyna Wydaw. „STON 2”, 2001. – 262, [1]s. – Bibliogr.Sygn. 233306, 236614 WypożyczalniaSygn. 236613 Czytelnia184. Z dziejów Kielc w latach 1914-1918 / pod red. Urszuli Oettingen.– Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2004. –186, [1] s.Sygn. 239518 CzytelniaSygn. 242419 Wypożyczalnia185. Z dziejów ziemi kieleckiej 1918-1944. Cz. 1 / [kol. red. WładysławGóra et al.] ; Komitet Wojewódzki PZPR w Kielcach,Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach. – Warszawa :„Książka i Wiedza”, 1970. – 194, [6] s.Sygn. 76370 CzytelniaSygn. 78114, 76371-76373 WypożyczalniaWydawnictwa ciągłe186. Alukiewicz, Beata : Wrócił po 63 latach : Pomnik Niepodległościznów stoi w Kielcach / Beata Alukiewicz // „SłowoLudu”. – 2002, nr 262, s. 9[Obchody Święta Niepodległości]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej187. Bednarski, Tadeusz Zygmunt : A nasi strzelce zdobyli Kielce/ Tadeusz Zygmunt Bednarski // „Słowo Ludu. Magazyn”. –1990, nr 1633, s. 6Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


42 Odzyskanie niepodległości w regionie...188. Boratyn, Iwona : Kiedy wybuchła Niepodległa : co zostałoz tych lat / Iwona Boratyn // „Słowo Ludu”. – 2001, nr 262,s. 5[Wydarzenia listopadowe 1918 r. w Kielcach i obchody ŚwiętaNiepodległości]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej189. Cieplewicz, Mieczysław : Sytuacja społeczno-politycznaw Kieleckiem w początkach 1919 roku w świetle raportówwojskowych / Mieczysław Cieplewicz // „Teki Archiwalne”.– 1966, T. 10, s. 57-115190. Cygan, Wiktor Krzysztof : Kampania kielecka Grupy Piłsudskiego/ Wiktor Krzysztof Cygan // „Wojskowy Przegląd Historyczny”.– 1994, nr 3, s. 45-77Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej191. DOK : Kadrówka w Kielcach / DOK // „Echo Dnia”. – 1998,nr 187, s. 1Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej192. Główka, Jan : Z dziejów województwa kieleckiego w II Rzeczypospolitej/ Jan Główka // „Ikar”. – 1999, nr 2, s. 18-19Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej193. Kosiński, Tomasz : Miasto legionowe : Kielce w okresie międzywojennym1918-1939 / Tomasz Kosiński // „Nasza BabaJaga”. – 2003, nr 1, s. 16-17[Władze administracyjne, zmiany w podziale administracyjnym]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Odzyskanie niepodległości w regionie... 43194. Kowalski, Waldemar : Strzelcy w Kielcach : 63 rocznica odzyskanianiepodległości / Waldemar Kowalski // „SłowoLudu”. – 1981, nr 223, s. 3. – Bibliogr.[Kielce 1914-1916]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej195. Maciągowski, Marek : Drużyna ze szlaku I Kadrowej : wspomnieniaStanisława Karcza / Marek Maciągowski // „SłowoLudu”. – 1989, nr 45, s. 6[Marsze szlakiem kadrówki]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej196. Maciągowski, Marek : „Maszerują strzelcy...” : pamiętnik kielecki/ Marek Maciągowski // „Słowo Ludu”. – 1985, nr 183,s. 4[Wkroczenie do Kielc I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej197. Maciagowski, Marek : Województwo za Marszałka : pamiętnikkielecki / Marek Maciągowski // „Słowo Ludu”. – 1985,nr 32, s. 4[Kielce w latach 1914-1939]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej198. Markowski, Mieczysław Bronisław : Aktywność niepodległościowaduchowieństwa województwa kieleckiego w latachwojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 / Mieczysław BronisławMarkowski // „Studia Kieleckie. Seria Historia”. – 1995, nr 1,s. 33-41Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


44 Odzyskanie niepodległości w regionie...199. Markowski, Mieczysław Bronisław : Obrona województwakieleckiego przed próbami likwidacji w latach 1919-1939 /Mieczysław Bronisław Markowski // „Studia Kieleckie”. –1992, nr 2 (74), s. 35-52Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej200. Markowski, Mieczysław Bronisław : Ziemiaństwo województwakieleckiego wobec niepodległości 1918 roku / MieczysławBronisław Markowski // „Studia Kieleckie”. – 1990, nr1-2, s. 79-93Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej201. MBA : Maszerują strzelcy z Krakowa do Kielc / MBA // „GazetaWyborcza Kielce”. – 1999, nr 182, s. 2 [dod. do Gaz.Wybor. Wyd. 1 1999 nr 182]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej202. Michta, Norbert : „Republika Pińczowska” 1918 / NorbertMichta // „Życie Literackie”. – 1983, nr 45, s. 4Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej203. MP : Kadrówce zagrała orkiestra / MP // „Gazeta WyborczaKielce”. – 1999, nr 188, s. 3 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. 31999 nr 188]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej204. Oettingen, Urszula : Legionowe osady / Urszula Oettingen //„Ikar”. – 1998, nr 2, s. 19-20Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej205. Oettingen, Urszula : Legionowym szlakiem / Urszula Oettingen// „Plotkarka”. – 1988, nr 11, s. 18-20Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Odzyskanie niepodległości w regionie... 45206. Oettingen, Urszula : Legiony nad Nidą / Urszula Oettingen //„Ikar”. – 1988, nr 3, s. 19-20Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej207. Oettingen, Urszula : Tarcze legionowe 1915-1917 / UrszulaOettingen // „Ikar”. – 1998, nr 4, s. 18-19Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej208. Osiecki, Jerzy : I Legion Puławski : z dziejów I wojny światowejna Kielecczyźnie / Jerzy Osiecki // „Przemiany”. – 1987,nr 10, s. 26-28Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej209. Osiecki, Jerzy : Szlakiem kadrówki / Jerzy Osiecki // „Przemiany”.– 1987, nr 8, s. 28-31[Szlak I Kompanii Kadrowej miedzy Krakowem a Kielcami]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej210. Parol, Danuta : Rocznica niepodległości / Danuta Parol //„Echo Dnia”. – 1999, nr 264, s. 9Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej211. Paseka, Anna : Suchedniów w latach 1830-1918 / Anna Paseka// „Zeszyty Suchedniowskie”. – 1987, wrzesień, s. 15-22Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej212. Pazdur, Jan : Pamięci czynu legionowego / Jan Pazdur // „Radostowa”.– 1938, nr 7/8, s. 113Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej213. Pomnik Legionów w Kielcach // „Kurier Warszawski”. –1938, nr 271, s. 4


46 Odzyskanie niepodległości w regionie...214. Przybyszewski, Stanisław M. : Cmentarz w Czarkowach / StanisławM. Przybyszewski // „Życie Literackie”. – 1981, nr 44,s. 12-13[Kielecki szlak I Brygady Legionów Polskich – I i II wojnaświatowa]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej215. Przybyszewski, Stanisław M. : Kielce – Czarkowy : wymarszLegionów Polskich Piłsudskiego w 1914 r. / Stanisław M.Przybyszewski // „Przemiany”. – 1988, nr 9, s. 30-32Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej216. Przyszłoroczne uroczystości : odsłonięcie pomnika Legionóww Kielcach : projekt J. Raszki // „Kurier Warszawski”. – 1938,nr 50, s. 16217. Rembalski, Andrzej : Krok ku niepodległości : kieleccy harcerzew latach 1912-1918 / Andrzej Rembalski, Waldemar Kowalski// „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1981, nr 1161, s. 4-5. –Bibliogr.[Działalność narodowowyzwoleńcza]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej218. Śmigielski, Jerzy : Kampania kielecka 13-tej kompanii I. PułkuStrzelców Piłsudskiego / Jerzy Śmigielski // „Niepodległość”.– 1939, R. 20, s. 154-170219. Świątek, Ryszard : Społeczeństwo powiatu koneckiego wobecaktu 5 listopada 1916 roku / Ryszard Świątek // „Studia Kieleckie”.– 1979, nr 3-4, s. 37-42220. (TW) : Miasto Legionów / (TW) // „Ikar”. – 2003, nr 3, s. 24-25[Miasto Kielce w 1914 r., miejsca pamięci związane z JózefemPiłsudskim i jego Legionami]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Odzyskanie niepodległości w regionie... 47221. Urban, Zbigniew : Miasteczko na szlaku „kadrówki” / ZbigniewUrban // „Słowo Ludu. Magazyn”. – 1988, nr 1511, s.6 ; nr 1512, s. 6[Wodzisław]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej222. Urbański, Andrzej : Sanktuarium I-go Marszałka Polski JózefaPiłsudskiego / Andrzej Urbański // „Plotkarka”. – 1988, nr11, s. 5-8[Muzeum Narodowe w Kielcach]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej223. Włoszek, Tadeusz Sz. : Kronika ... / Tadeusz Sz. Włoszek //„Przemiany”. – 1975, nr 11, s. 11-12Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej224. Wolność, kapryśna królowa // „Echo Dnia. Relaks”. – 1999,nr 263, s. 2[Święto Niepodległości]225. Wrychatyński, Wiktor : Jak witano strzelców w Kielcach? /Wiktor Wrychatyński // „Ikar”. – 1993, nr 3, s. 10-12Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej226. Wyrzycki, Stanisław : Kielce na szlaku Niepodległości 1914 /Stanisław Wyrzycki // „Jedle”. – 1986, nr 1, s. 31-35Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej227. (zo) : Nie trwonić wolności / (zo) // „Słowo Ludu. Magazyn”.– 1999, nr 2102, s. 2[Rocznica odzyskania niepodległości]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Odzyskanie niepodległości w literaturzeWydawnictwa zwarte228. A imię Jej – Niepodległa : poetom Legionów... : 1918-1988 :III Zaduszki Poetów, Kraków 1988 / [zebr., oprac. i przygot.do dr. Jacek Lubart-Krzysica]. – Kraków : Wydział KulturyU[rzędu] D[zielnicowego], [1988]. – 32, [1] s.[Antologia]229. Kolbuszewski, Jacek : Z dziejów idei niepodległości w literaturzepolskiej lat 1795-1918 // W : Litteraria : teoria literatury– metodologia – kultura – humanistyka / red. Jan Trzynaldowski.– Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe,1992. – S. 5-51Sygn. 212305 Czytelnia230. Kowalczykówna, Jolanta : Echa niepodległości w żołnierskiejpoezji i pieśni / Jolanta Kowalczykówna ; Centrum DoskonaleniaNauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział DoskonaleniaNauczycieli w Jeleniej Górze. – Jelenia Góra : CentrumDoskonalenia Nauczycieli Oddział Doskonalenia Nauczycieli,1990. – 43 s. – (Materiały Pomocnicze / Oddział DoskonaleniaNauczycieli w Jeleniej Górze. Język Polski ; 5)


50 Odzyskanie niepodległości w literaturze231. Liryki o Niepodległej / [red. Halina Matusik, Zbigniew Jerzyna,Jerzy Termer]. – Wołomin : Starostwo Powiatu Wołomińskiego,[2007]. – 112 s.[Antologia]232. Literatura wobec niepodległości : z problemów kultury polskiejpoczątków II Rzeczypospolitej / oprac. tomu AndrzejBorycki. – Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1983. – 153, [3] s. – (MateriałyToruńskich Spotkań Krytycznoliterackich)Sygn. 173290 CzytelniaSygn. 173291-173292 Wypożyczalnia233. Łączy nas historia : wiersze na „Dzień Niepodległej” / [wierszedo dr. wybrał Sławomir Kordaczuk ; biogramy poetówoprac. Mariusz Krasuski] ; Muzeum Regionalne w Siedlcach.– Siedlce : Muzeum Regionalne, 2005. – 40 s.[Antologia]234. Maciejewska, Irena : Rewolucja i niepodległość : z dziejówliteratury polskiej lat 1905-1920 / Irena Maciejewska. – Kielce: „Szumacher”, 1991. – 162, [1] s.Sygn. 212217 CzytelniaSygn. 214239 Wypożyczalnia235. Marsz, marsz Polonia : pieśni z którymi szliśmy do niepodległości/ wybór i oprac. Wacław Panek. – Warszawa : NaszaKsięgarnia, 1988. – 84 s.Sygn. 198723-198725 Wypożyczalnia236. Marsz w przyszłość : polska poezja rewolucyjna 1844-1944 /wybór i wstęp Piotr Rogulski. – Warszawa : Krajowa AgencjaWydawnicza, 1980. – 118, [6] s.[Antologia]Sygn. 150912-150913 Wypożyczalnia


Odzyskanie niepodległości w literaturze 51237. „Odrodzona i Niepodległa” – w literaturze : praca zbiorowa /pod red. Władysława Magnuszewskiego. – Zielona Góra :Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego,1992. – 150 s.Sygn. 212248 Czytelnia238. „Pokój z Sowietami spiszem bagnetami !” : antologia poezjipatriotyczno-wojennej lat 1918-1922 / zebrali i oprac. AdamRoliński i Andrzej Romanowski. – Kraków : „KsięgarniaAkademicka”, 1994. – 200 s.239. Romanowski, Andrzej : „Przed złotym czasem” : szkice o poezjii pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918 / AndrzejRomanowski. – Kraków : „Znak”, 1990. – 364, [4] s.Sygn. 208024-208026 Wypożyczalnia240. Rozkwitały pąki białych róż ... : wiersze i pieśni z lat 1908-1918o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. T. 1 / wybrał, oprac., i wstępemopatrzył Andrzej Romanowski. – Warszawa : „Czytelnik”,1990. – 226, [2] s.Sygn. 209117 Czytelnia241. Rozkwitały pąki białych róż ... : wiersze i pieśni z lat 1908-1918o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. T. 2 / wybrał, oprac., i wstępemopatrzył Andrzej Romanowski. – Warszawa : „Czytelnik”,1990. – 719, [1] s.Sygn. 209118 Czytelnia242. Stępnik, Krzysztof : Legenda Legionów / Krzysztof Stępnik. –Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,1995. – 160, [1] s.243. Szkolne spotkanie z poezją legionową (1914-1918) / [zebrałai oprac. Jadwiga Łojek]. – Bydgoszcz : „Arcanum”, 1991. –70, [2] s. – (Seria Biblioteka Lektur / „Arcanum”)


52 Odzyskanie niepodległości w literaturze244. „Wstań Polsko moja” : antologia poezji legionowej / wybóri wstęp Jacek Kajtoch. – Kraków : „Wamex”, 1992. – 58, [2]s. – (Wypisy dla Szkół Średnich : czytane pod ławką ; 1)Sygn. 210135 CzytelniaSygn. 210136 Wypożyczalnia245. Wstań, Polsko moja! : poezje z lat 1914-1918 / oprac. graf.Anna Tworkowska-Barankiewicz. – Warszawa : WydawnictwaArtystyczne i Filmowe, 1988. – 186, [2] s.Sygn. S 198033 Czytelnia246. Wyka, Kazimierz : Rodowód i aktualne dziedzictwo literaturypolskiej okresu 1918-1939 // W : Droga przez półwiecze :o Polsce lat 1918-1968 : referaty z sesji naukowych PolskiejAkademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego poświęcone50 rocznicy odzyskania niepodległości / indeks Lucyna Michalska.– Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,1969. – S. 169-197Sygn. 71302-71307 WypożyczalniaWydawnictwa ciągłe247. Bobrzyński, Michał : Wskrzeszenie państwa polskiego[fragm.] / Michał Bobrzyński // „Literatura”. – 1983, nr 11, s.32-35Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej248. Bogusławski, Antoni : [Jedenasty] 11 listopada 1918 r. w Warszawie: [wiersz] / Antoni Bogusławski // „Akcent”. – 1992,nr 2/3, s. 358-360Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Odzyskanie niepodległości w literaturze 53249. Brudnicki, Jan Zdzisław : Stefan Żeromski a niepodległośćPolski / Jan Zdzisław Brudnicki // „Niepodległość i Pamięć”. –2006, nr 2, s. 23-27250. Dominik, Donata : Ta co nie zginęła. Niepodległość a literaturapolska (1795-1918) / Donata Dominik // „Katolik”. – 1991,nr 45, s. 6, 12251. Faron, Bolesław : Poezja niepodległościowa / Bolesław Faraon// „Twórczość”. – 1991 nr 11/12, s. 153-155Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej252. Hutnikiewicz, Artur : Listopad 1918 a literatura polska / ArturHutnikiewicz // „Czasy Nowożytne”. – T. 5. – (1998), s.7-13253. Hutnikiewicz, Artur : Poezja polska na progu niepodległości /Artur Hutnikiewicz // „Więź”. – 1988, nr 11-12, s. 80-94254. Janion, Maria : Pożegnanie z Polską : jeszcze Polska nie umarła.../ Maria Janion // „Krytyka Polityczna”. – [Nr 6 (2004)], s.140-151255. Jodełka-Burzecki, Tomasz : Poezja świtu niepodległości / TomaszJodełka-Burzecki // „Kierunki”. – 1988, nr 44, s. 10-11[Zawiera także wiersze poświęcone rocznicy odzyskania niepodległości]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej256. Kolbuszewski, Jacek : Nowa pieśń o ziemi naszej (Literaturapolska wobec przestrzennego kształtu niepodległości) / JacekKolbuszewski // „Acta Universitatis Wratislaviensis”. – 1992,nr 1274, s. 107-127


54 Odzyskanie niepodległości w literaturze257. Kraskowska, Ewa : Poezja w okopach Wielkiej Wojny / EwaKraskowska // „Arkusz”. – 2001, nr 9, s. 2-3[1914-1918 r.]258. Kuncewicz, Piotr : Vae victis! Agonia i nadzieja / Piotr Kuncewicz// „Przegląd Tygodniowy”. – 1985, nr 43, s. 13 ; 1986,nr 5, s. 13[Literatura polska 1918-1980]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej259. Małyszek, Dariusz : Idea niepodległościowa w twórczościi działalności Zygmunta Miłkowskiego przed wybuchem PowstaniaStyczniowego / Dariusz Małyszek // „Niepodległośći Pamięć”. – 2007, nr 1, s. 5-26260. Marszałkowska, Danuta : Literatura wobec niepodległości /Danuta Marszałkowska // „Polonistyka”. – 1988, nr 3, s.179-188Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej261. Michalski, Henryk : Niepodległa i literatura / Henryk Michalski// „Kultura”. – 1988, nr 15, dod., s. 7Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej262. Orłowski, Jan : Sprawa Polski w opinii pisarzy rosyjskich :1914-1917) / Jan Orłowski // „Przegląd Humanistyczny”. –1989, nr 3, s. 113-124[Lata 1914-1917]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej263. Pisarze o odzyskaniu niepodległości / oprac. Mirosława Pałaszewska,Magdalena Woltanowska // „Niepodległość i Pamięć”.– 1998, nr 4, s. 225-244


Odzyskanie niepodległości w literaturze 55264. Solecki, Wojciech : Ta, co nie zginęła : pisarze wobec niepodległości/ Wojciech Solecki // „Za i Przeciw”. – 1988, nr 46,s. 18265. Stępnik, Krzysztof : Opowiadania o Legionach / KrzysztofStępnik // „Pamiętnik Literacki”. – 1991, z. 3, s. 55-73Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej266. Sudolski Zbigniew : Wkład filomatów i Mickiewicza w walkęo niepodległość : (refleksja na 200-lecie urodzin Mickiewiczai 80-lecie odzyskania niepodległości) / Zbigniew Sudolski //„Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”. – R.61. – (1998), s. 27-43267. Wierzyński, Kazimierz : Rok 1918 [wiersz] / Kazimierz Wierzyński// „Głos Polski”. – 1993, nr 46, s. 27268. Wójcik, Włodzimierz : Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturzemiędzywojennej / Włodzimierz Wójcik // „Poezjai Dziecko”. – 2004, nr 1, s. 25-33Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej269. Wysocki, Wiesław Jan : Idea niepodległości w kształtowaniuświadomości narodowej w polskiej literaturze historycznej :(między tekstami kultowymi a wiedzą historyczną) / WiesławJan Wysocki // „Niepodległość i Pamięć”. – 2001, nr 1, s.5-15


Materiały metodyczne i repertuaroweWydawnictwa zwarte270. A imię Jej – Niepodległa : poetom Legionów... : 1918-1988 :III Zaduszki Poetów, Kraków 1988 / [zebr., oprac. i przygot.do dr. Jacek Lubart-Krzysica]. – Kraków : Wydział KulturyU[rzędu] D[zielnicowego], [1988]. – 32, [1] s.[Antologia]271. Adamczak, Jadwiga : Tak rodziła się niepodległa i wolna Polska// W : Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych/ pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : WydawnictwoPedagogiczne ZNP, 1996. – S. 7-18[Scenariusz słowno-muzyczny]Sygn. 220889 CzytelniaSygn. 220890 Wypożyczalnia272. Album pieśni żołnierza polskiego 1915-1925. – Warszawa :Druk W. Majcherta, 1925. – 44 s.Sygn. 163524 S Czytelnia


58 Matrialy metodyczne i repertuarowe273. Andrzejczak, Henryka : Pieśni, z którymi szliśmy do wolności// W : Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych/ pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : WydawnictwoPedagogiczne ZNP, 1996. – S. 40-53Sygn. 220889 CzytelniaSygn. 220890 Wypożyczalnia274. Barańska, Krystyna : Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej.– Warszawa : Wydawnictwo SBP – StowarzyszenieBibliotekarzy Polskich, 2002. – S. 76-81 : „Pytasz się,synu, gdzie jest i jaka?” : program poetycko-muzyczny z okazjiŚwięta NiepodległościSygn. 236227 CzytelniaSygn. 236228-236229 Wypożyczalnia275. Barańska, Krystyna : Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej.– Warszawa : Wydawnictwo SBP – StowarzyszenieBibliotekarzy Polskich, 2002. – S. 82-93 : „Wiem tylko –nieodzowna, a prosta jak chleb, na który trzeba co dzieńzarobić na nowo” : scenariusz uroczystości z okazji rocznicyodzyskania niepodległości przez PolskęSygn. 236227 CzytelniaSygn. 236228-236229 Wypożyczalnia276. Bartkowski, Edward : Wieczornica – scenariusz uroczystościszkolnej z okazji Święta Niepodległości Polski / Edward Bartkowski.– Toruń : „Bea-Bartkowscy”, 1998. – 64 s.277. Ciecierska, Wiesława : Polska to wielka rzecz : scenariuszprzedstawienia z okazji Święta Niepodległości // W : Scenariuszeuroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków :„Rubikon”, 2003. – S. 27-35Sygn. 236722 CzytelniaSygn. 236723-236724 Wypożyczalnia


Matrialy metodyczne i repertuarowe 59278. Chomicz, Maria : Gawęda o tej co nie zginęła : scenariuszimprezy rocznicowej poświęconej odzyskaniu niepodległościprzez Polskę w roku 1918 // W : Uroczystości szkolne : (apele,teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum I-III : praca zbiorowa/ pod red. Barbary Bleja-Sosny. – Toruń : „Bea-Bleja”,2000. – S. 103-111Sygn. 230949 Czytelnia279. Długosz, Janina : Uroczystości i imprezy w procesie dydaktyczno-wychowawczymklas początkowych / Janina Długosz.– Rzeszów : „Fosze”, 1992. – S. 66-100 : NarodoweŚwięto Niepodległości. Propozycja wieczornicy organizowanejw rocznicę odzyskania niepodległościSygn. 211311, 212270 Wypożyczalnia280. Długosz, Janina : Uroczystości i imprezy w procesie dydaktyczno-wychowawczymklas początkowych / Janina Długosz.– Rzeszów : „Fosze”, 1992. – S. 81-87 : Konspekt dolekcji języka polskiego w klasie II – Nauka na pamięć fragmentuwiersza J. Maczki pt. „Starym szlakiem” z okazji świętaOdzyskania NiepodległościSygn. 211311, 212270 Wypożyczalnia281. Dzieje Polski w literaturze pięknej i źródłach historycznych :materiały pomocnicze do nauczania historii. Część 2 / oprac.Janina Kwiek-Osiowska, Janina Mazur ; Instytut KształceniaNauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.– Kraków : Instytut Kształcenia Nauczycieli. ODN,1989. – 181 s.Sygn. 206028 Czytelnia


60 Matrialy metodyczne i repertuarowe282. Gałczyńska, Elżbieta : Uczcijmy wierszem i piosenką / ElżbietaGałczyńska, Zofia Garczyk. – Płock : Zakład Wydawniczo-Usługowy-MarianGałczyński, 1994. – S. 16-26 : RocznicaOdzyskania Niepodległości 11 ListopadaSygn. 223340 CzytelniaSygn. 223341 Wypożyczalnia283. Grochulska, Jolanta : Propozycja przedstawienia szkolnegoz okazji rocznicy odzyskania niepodległości // W : Polonistycznescenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod.red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : Wydawnictwo PedagogiczneZNP, 1996. – S. 80-87Sygn. 220889 CzytelniaSygn. 220890 Wypożyczalnia284. Grześkowiak, Jolanta : „Na stos rzuciliśmy nasz życia los...”– droga Polaków do niepodległości : scenariusz uroczystościz okazji rocznicy odzyskania niepodległości // W : Scenariuszena cały rok... : (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska).Cz. 2 / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej.– Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP,1995. – S. 42-54Sygn. 218049 CzytelniaSygn. 223460 Wypożyczalnia285. Fryc-Piętak, Dorota : Nasze drogi ku wolności : scenariuszprzedstawienia z okazji Święta Niepodległości // W : Scenariuszeuroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 /pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon”, 2003. –S. 19-28Sygn. 236722 CzytelniaSygn. 236723-236724 Wypożyczalnia


Matrialy metodyczne i repertuarowe 61286. Janowicz-Lachnitowa, Sylwia : Pieśni o ziemi ojczystej : montażpoetycki // W : Pegazem przez szkolny rok / wybór podred. Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej ; [poszczeg. działyoprac. Eugenia Kochanowska et al.] ; Ministerstwo Oświatyi Wychowania. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza,1982. – S. 314-321[Montaż został opracowany na 4 osoby. Wykorzystano w nimwiersze znanych polskich poetów. Przeznaczony dla młodzieży]Sygn. 163854-163857 Wypożyczalnia287. 11 [Jedenastego] listopada // W : Bicie serca : wybór wierszyokolicznościowychdla wszystkich klas szkoły podstawowej/ wybór Józef Marek Śnieciński. – Warszawa :„Żak”, 1994. – S. 45-47Sygn. 218950 CzytelniaSygn. 215765-215766 Wypożyczalnia288. Józef Piłsudski i społeczeństwo polskie w walce o niepodległość: dokumenty – fotografie, medale, wydawnictwa / [podred. Adama Wirskiego] ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistycznaw Koszalinie. – Koszalin : „Miscellanea”, 1997. – 79,[1] s. – Bibliogr.[Materiały pomocnicze dla szkół – 1918-1939 r]289. Kaczmarek, Aleksandra : Historia z myszką komputerową //W : Mały teatr – wielkie emocje : scenariusze imprez szkolnych/ pod red. Cecylii Antosik. – Kielce : Wydawnictwo PedagogiczneZNP, 2004. – S. 39-44 : Scenariusz inscenizacjiz okazji Święta NiepodległościSygn. 238129 Czytelnia


62 Matrialy metodyczne i repertuarowe290. Korupczyńska, R. : Wielkie święto : materiał na uroczystościszkolne w dniu 11 listopada w przedszkolach, szkołach, gimnazjach/ R. Korupczyńska, J. Świderska-Jarmołowiczowa. –Warszawa [etc.] : „Nasza Księgarnia”, 1938. – 220 s.Sygn. 163531 S Czytelnia291. Kowalczykówna, Jolanta : Echa niepodległości w żołnierskiejpoezji i pieśni / Jolanta Kowalczykówna ; Centrum DoskonaleniaNauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział DoskonaleniaNauczycieli w Jeleniej Górze. – Jelenia Góra : CDN. ODN,1990. – 43 s. – (Materiały Pomocnicze / Oddział DoskonaleniaNauczycieli w Jeleniej Górze. Język Polski ; 5)292. Kruczek, Maria : 70 rocznica odzyskania niepodległości Polski: konspekt lekcji / Maria Kruczek. – Nowy Sącz : InstytutKształcenia Nauczycieli. ODN, 1988. – 14 s. – Materiały Pomocniczedla Nauczycieli (Centrum Doskonalenia Nauczycieliim. Władysława Spasowskiego. Oddział w Nowym Sączu)293. Kurnicka, Anna : Kredą pisane : scenariusze przedstawieńszkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie / Anna Kurnicka.– Kraków : „Impuls”, 1999. – S. 125-132 : 11 ListopadaSygn. 227291 CzytelniaSygn. 227292, 229177 Wypożyczalnia294. Lasoń Alicja : Czynem zbrojnym budzili Polskę ... : scenariuszuroczystości poświęconej rocznicy odzyskania niepodległości// W : Scenariusze na cały rok ... : (szkolne uroczystości,imprezy, widowiska). Cz.2. / pod red. ElżbietyDoroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. – Kielce : Wydaw.Pedagogiczne ZNP, 1995. – S. 55-65Sygn. 218049 CzytelniaSygn. 218049, 223460 Wypożyczalnia


Matrialy metodyczne i repertuarowe 63295. Lenkiewicz, Krystyna : Wybór wierszy okolicznościowychdla klas I-III / Krystyna Lenkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – S. 354-378 :Polska – moja ojczyznaSygn. 226293 CzytelniaSygn. 216253-216254 Wypożyczalnia296. Liryki o Niepodległej / [red. Halina Matusik, Zbigniew Jerzyna,Jerzy Termer]. – Wołomin : Starostwo Powiatu Wołomińskiego,[2007]. – 112 s.[Antologia]297. Łączy nas historia : wiersze na „Dzień Niepodległej” / [wierszedo dr. wybrał Sławomir Kordaczuk ; biogramy poetówoprac. Mariusz Krasuski] ; Muzeum Regionalne w Siedlcach.– Siedlce : Muzeum Regionalne, 2005. – 40 s.[Antologia]298. Marsz, marsz Polonia : pieśni, z którymi szliśmy do Niepodległości/ wybór i oprac. Wacław Panek. – Warszawa : NaszaKsięgarnia, 1988. – 80 s.Sygn. 198723-198725 Wypożyczalnia299. Maryniak, Lucyna : „A mury runą i pogrzebią stary świat” :scenariusz z okazji Święta Niepodległości // W : Polonistycznescenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red.J[adwigi] Adamczak. – Kielce : Wydawnictwo PedagogiczneZNP, 1996. – S. 61-79Sygn. 220889 CzytelniaSygn. 220890 Wypożyczalnia


64 Matrialy metodyczne i repertuarowe300. Mazur, Barbara : Bóg, Honor, Ojczyzna : scenariusz przedstawieniaz okazji Święta Niepodległości // W : Scenariusze uroczystościszkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red.Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon”, 2003. – S. 29-33Sygn. 236725 CzytelniaSygn. 236726 Wypożyczalnia301. Należyty, Jan Jakub : Europa bez granic i inne scenariuszeuroczystości szkolnych dla gimnazjum / Jan Jakub Należyty.– Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2003. – S. 32-38 :Dzień Niepodległości – czyli co to jest wolnośćSygn. 236622 CzytelniaSygn. A 236623, A 236624 Wypożyczalnia302. Należyty, Jan Jakub : Pinokio... a jak myślisz? : scenariuszeuroczystości szkolnych dla szkół podstawowych / Jan JakubNależyty ; oprac. metodyczne Lena Jankowska-Poleganow. –Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2002. – S. 42-47 : Dzieńniepodległości – czyli rzecz o generale KwiatkowskimSygn. 235518 CzytelniaSygn. A 235519, A 235520 Wypożyczalnia303. Niepodległa : materiały repertuarowe dla amatorskiego ruchuartystycznego w wojsku opracowane i zebrane z okazji powstaniaKPP / [wybór Ryszard Kucewicz]. – Warszawa : Wydaw.Ministerstwa Obrony Narodowej, 1978. – 382, [2] s. :nuty304. Pałubicka, Bożena : Montaż poetycko-muzyczny : (poświęconyrocznicy niepodległości) // W : Święta, święta... : wybórkonspektów : praca zbiorowa / pod red. Doroty Grabowskiej.– Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia BibliotekarzyPolskich, 2007. – S. 187-191Sygn. 243591 Czytelnia


Matrialy metodyczne i repertuarowe 65305. Pegazem przez szkolny rok / wybór pod red. Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej; [poszczeg. działy oprac. EugeniaKochanowska et al.] ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. –Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. – S.168-184 : Wiersze na Święto Odrodzenia PolskiSygn. 163854-163857 Wypożyczalnia306. Pękala, Ewa : Ta, co nie zginęła : scenariusz uroczystościz okazji Święta Niepodległości // W : Święta, święta... : wybórkonspektów : praca zbiorowa / pod red. Doroty Grabowskiej.– Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia BibliotekarzyPolskich, 2007. – S. 192-196Sygn. 243591 Czytelnia307. Pękala-Zięba, Ewa : Ta co nie zginęła : scenariusz przedstawieniaz okazji Święta Niepodległości / Ewa Pękala-Zięba //W : Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa.Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon”,2003. – S. 12-18Sygn. 236725 CzytelniaSygn. 236726 Wypożyczalnia308. Polska w latach 1918-1939 : wybór tekstów źródłowych donauczania historii / pod red. Wojciecha Wrzesińskiego ; oprac.Krzysztof Kawalec, Leonard Smołka, Włodzimierz Suleja. –Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczna, 1986. –419, [1] s.Sygn. 185829 CzytelniaSygn. 185830-185836 Wypożyczalnia309. Przymus, Ryszard : Inscenizacje pełne radości : dla klas 1-3 /Ryszard Przymus. – Łódź : „Juka”, 1995. – S. 27-43 : Póki myżyjemy[Dot. Święta Niepodległości]Sygn. 219799 Czytelnia


66 Matrialy metodyczne i repertuarowe310. Romanowski, Andrzej : „Przed złotym czasem” : szkice o poezjii pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918 / AndrzejRomanowski. – Kraków : „Znak”, 1990. – 364, [4] s.Sygn. 208024 –208026 Wypożyczalnia311. Rozkwitały pąki białych róż ... : wiersze i pieśni z lat 1908-1918o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. T. 1 / wybrał, oprac., i wstępemopatrzył Andrzej Romanowski. – Warszawa : „Czytelnik”,1990. – 226, [2] s.Sygn. 209117 Czytelnia312. Rozkwitały pąki białych róż ... : wiersze i pieśni z lat 1908-1918o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. T. 2 / wybrał, oprac., i wstępemopatrzył Andrzej Romanowski. – Warszawa : „Czytelnik”,1990. – 719, [1] s.Sygn. 209118 Czytelnia313. Sierpowski, Stanisław : Źródła do historii powszechnej okresumiędzywojennego. T. 1 : 1917-1926 / Stanisław Sierpowski. –Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1989. – 604 s.Sygn. 205132 CzytelniaSygn. 205133-205134 Wypożyczalnia314. Skawińska, Krystyna : Polska Niepodległa // W : Scenariuszeuroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red.Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon”, 2003. – S. 5-11Sygn. 236725 CzytelniaSygn. 236726 Wypożyczalnia315. Składanowska, Maria : Gimnazjada na 11 listopada // W :Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjumI-III : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny.– Toruń : „Bea-Bleja”, 2000. – S. 114-123Sygn. 230949 Czytelnia


Matrialy metodyczne i repertuarowe 67316. Składanowska, Maria : 11 Listopada : święto odzyskania niepodległości// W : Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy,kabaret) w gimnazjum I-III : praca zbiorowa / pod red.Barbary Bleja-Sosny. – Toruń : „Bea-Bleja”, 2000. – S.112-113Sygn. 230949 Czytelnia317. Stępień, Urszula : Rocznica Odzyskania Niepodległości : scenariuszuroczystości // W : Święta, święta... : wybór konspektów: praca zbiorowa / pod red. Doroty Grabowskiej. – Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,2007. – S. 197-200Sygn. 243591 Czytelnia318. Szkolne spotkanie z poezją legionową (1914-1918) / [zebrałai oprac. Jadwiga Łojek]. – Bydgoszcz : „Arcanum”, 1991. –70, [2] s. – (Seria Biblioteka Lektur / „Arcanum”)319. Szpunar-Jura, Maria : 11 listopada – Święto Niepodległości //W : Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkołyponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków: „Rubikon”, 2003. – S. 16-26Sygn. 236722 CzytelniaSygn. 236723, 236724 Wypożyczalnia320. Śnieciński, Józef Marek : Moja rodzina, szkoła, Ojczyzna :scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klasszkoły podstawowej / Józef Marek Śnieciński. – Warszawa :„Żak”, 1998. – S. 14-24, 42-49 : O Niepodległą : [mini – widowisko]Sygn. 224379 CzytelniaSygn. 224248 Wypożyczalnia


68 Matrialy metodyczne i repertuarowe321. Śnieciński, Józef Marek : Słowa jak kwiaty / Józef MarekŚnieciński. – Warszawa : „Żak”, 1995. – S. 62-72 : O Niepodległą; S. 73-80 : Pierwsza brygadaSygn. 218948 CzytelniaSygn. 218949 Wypożyczalnia322. Ta, co nie zginęła : [w rocznicę Święta Niepodległości] : materiałydydaktyczno-wychowawcze / oprac. Leon Łochowski,Maciej Rayzacher, Andrzej Żak ; Departament WychowaniaWojska Polskiego. – Warszawa : DWWP, 1992. – 95, [1] s.323. Uroczystości pełne radości : (dla klas 1-3) / wybrał i oprac.Ryszard Przymus. – Łódź : Juka, 1994. – 158, [2]. – S. 33-41: Jedenasty listopada[Wybór wierszy]Sygn. 216277, 216370, 216371, 218381 Wypożyczalnia324. Wiater, Maria : Niech płoną ognie młodych serc // W : Pegazemprzez szkolny rok / wybór pod red. Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej ; [poszczeg. działy oprac. Eugenia Kochanowskaet al.] ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. – Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. – S. 322-333[Montaż na ognisko harcerskie w dniu listopadowego święta]Syg.163854-163857 Wypożyczalnia325. „Wstań Polsko moja” : antologia poezji legionowej / wybóri wstęp Jacek Kajtoch. – Kraków : „Wamex”, 1992. – 58, [2]s. – (Wypisy dla Szkół Średnich : czytane pod ławką ; 1)Sygn. 210135 CzytelniaSygn. 210136 Wypożyczalnia326. Wstań, Polsko moja! : poezje z lat 1914-1918 / oprac. graf.Anna Tworkowska-Barankiewicz. – Warszawa : WydawnictwaArtystyczne i Filmowe, 1988. – 186, [2] s.Sygn. S M 198033 Czytelnia


Matrialy metodyczne i repertuarowe 69327. Zwoliński, Andrzej : Chleb polski : scenariusz przedstawieniapoświęconego rocznicy odzyskania niepodległości // W : Scenariuszeuroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 /pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon”, 2003. – S.34-47Sygn. 236725 CzytelniaSygn. 236726 WypożyczalniaWydawnictwa ciągłe328. Adamczak, Jadwiga : „Tak rodziła się wolna Polska... – 73lata temu i później” : scenariusz słowno-muzyczny / JadwigaAdamczak // „Język Polski w Szkole Średniej”. – 1991/1992,z. 2, s. 134-146Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej329. Barańska, Krystyna : „Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?” :program poetycko muzyczny z okazji Święta Niepodległości/ Krystyna Barańska // „Poradnik Bibliotekarza”. – 1999, nr10, s. 30-32Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej330. Bogusławski, Antoni : [Jedenasty] 11 listopada 1918 r. w Warszawie: [wiersz] / Antoni Bogusławski // „Akcent”. – 1992,nr 2/3, s. 358-360331. Borowska, Wioletta : Rok 1918 – odzyskanie niepodległościprzez Polskę : scenariusz imprezy rocznicowej / Wioletta Borowska// „Poradnik Bibliotekarza”. – 1991, nr 9, s. 26-29Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


70 Matrialy metodyczne i repertuarowe332. Bralski, Dariusz : „Ojczyzno ma tyle razy...” (scenariuszprzedstawienia teatralnego z okazji Święta Niepodległości dlaszkoły podstawowej i gimnazjum) / Dariusz Bralski // „NowaSzkoła”. – 2001, nr 8, s. 22-25Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej333. Buśko, Wiesław : Święto Odzyskania Niepodległości : scenariuszuroczystości / Wiesław Buśko, Elwira Maciejko, GrażynaNowakowska // „Biblioteka w Szkole”. – 1996, nr 9, s.12-15Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej334. Ciesielska, Renata : Bóg – Honor – Ojczyzna : scenariusz uroczystościz okazji rocznicy odzyskania niepodległości / RenataCiesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak // „Wychowawca”.– 2007, nr 11, s. 16-19Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej335. Dembiczak, Halina : Scenariusz słowno-muzyczny akademiiz okazji Rocznicy odzyskania niepodległości / Halina Dembiczak,Irena Wenc // „Przysposobienie Obronne”. – 1991, nr 3,s. 144-147Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej336. Domżalska, Mirosława : Apel z okazji Święta Niepodległości– szkolna nuda czy intelektualne przeżycie? : (scenariusz) /Mirosława Domżalska // „Wiadomości Historyczne”. – 2002nr 2, s. 118-121Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej337. Drewniak, Renata : Niepodległość to sprawiła, że wolną jestojczyzna... : scenariusz z okazji Święta Odzyskania Niepodległości: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / RenataDrewniak // „Katecheta”. – 2004, nr 10, s. 45-48


Matrialy metodyczne i repertuarowe 71338. Gawryłow, Grażyna : „A to Polska właśnie...” : scenariuszszkolnej audycji radiowej z okazji Święta Niepodległości /Grażna Gawryłow // „Wszystko dla Szkoły”. – 2000, nr 10, s.21-22. – Bibliogr.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej339. Grabowska, Zuzanna : Ojczyzna – kiedy myślę... / ZuzannaGrabowska // „Wychowawca”. – 1994, nr 10, s.17-19[Montaż poetycko-muzyczny z okazji 11 Listopada, rocznicyodzyskania niepodległości]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej340. Gryguć, Bożena : Żeby Polska była Polską : scenariusz w rocznicęniepodległości / Bożena Gryguć // „Język Polski w Szkole”.– 1991/1992, z. 3, s. 62-68Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej341. Grześkowiak, Jolanta : „Na stos rzuciliśmy nasz życia los...”– droga Polaków do niepodległości : scenariusz uroczystościz okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości / JolantaGrześkowiak // „Język Polski w Szkole”. – 1990/1990, z. 1, s.90-100[Scenariusz uroczystości z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej342. Hausner, Wojciech : Droga do niepodległości : program wieczornicyw rocznicę odzyskania niepodległości Polski / WojciechHausner // „Wychowawca”. – 1995, nr 10, s. 14-15Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


72 Matrialy metodyczne i repertuarowe343. Jachimczak, Barbara : „A gdy wolności przyszedł czas...” :montaż publicystyki i poezji poświęcony rocznicy Niepodległości/ Barbara Jachimczak // „Biblioteka w Szkole”. – 1991,nr 9, s. 10-12[Dla szkoły średniej]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej344. Jachimczak, Barbara : Feniks : montaż słowno-muzycznyz okazji rocznicy niepodległości / Barbara Jachimczak // „Bibliotekaw Szkole”. – 1992, nr 7/8, s. 16-18Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej345. Jachimczak, Barbara : „Ja wiem, com dla Polski uczynił” –Józef Piłsudski : montaż słowno-muzyczny / Barbara Jachimczak// „Biblioteka w Szkole”. – 1992, nr 7-8, s. 5-7Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej346. Jachimczak, Barbara : „Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć”...: scenariusze imprez i uroczystości szkolnych / Barbara Jachimczak// „Biblioteka w Szkole”. – 1992, nr 7-8, s. 1-4Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej347. Jachimczak, Barbara : „Myślę o swojej gorącej i nieszczęśliwejmiłości do Polski...” : montaż poetycki / Barbara Jachimaczak// „Poradnik Bibliotekarza”. – 1994, nr 3, s. 32-36Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej348. Jachimczak, Barbara : „Polsko Ty moja!” : scenariusz uroczystościpoświęconej rocznicy Niepodległości / Barbara Jachimczak// „Biblioteka w Szkole”. – 1991, nr 9, s. 7-9[Dla starszych klas szkoły podstawowej]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Matrialy metodyczne i repertuarowe 73349. Jachimczak, Barbara : „W losie ojczyzny swej wziąć udział.”: scenariusz imprezy poświęconej rocznicy niepodległości /Barbara Jachimaczak // „Poradnik Bibliotekarza”. – 1991, nr7-8, s. 38-41Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej350. Jachimczak, Barbara : „Z marzeń, walki i znoju powstałeś...”/ Barbara Jachimczak // „Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII”. – 1989/1990, z. 2/3, s. 253-260Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej351. Jagiełło, Andrzej : Spotkanie z Polską / Andrzej Jagiełło //„Przegląd Edukacyjny”. – 2004, nr 5, s. 11-13[Scenariusz patriotycznej wieczornicy dla uczniów klas gimnazjalnych– 11 listopada]352. Jakubowska, Małgorzata : Ważna rocznica : scenariusz przedstawieniaz okazji Święta Niepodległości / Małgorzata Jakubowska// „Życie Szkoły”. – 2007, nr 9, s. 50-52Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej353. Jastrząb, Jadwiga : Edukacja patriotyczna kanwą terapii pedagogicznejna przykładzie Święta Odzyskania Niepodległości /Jadwiga Jastrząb, Angelika Cedro, Małgorzata Zaleska //„Wychowanie na co Dzień”. – 2005, nr 9, dod. Wkładka Metodycznanr 9, s. I-IIICzytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej354. Jodełka-Burzecki, Tomasz : Poezja świtu niepodległości / TomaszJodełka-Burzecki // „Kierunki”. – 1988, nr 44, s. 10-11[Zawiera także wiersze poświęcone rocznicy odzyskania niepodległości]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


74 Matrialy metodyczne i repertuarowe355. Kaczmarczyk, Jolanta : Święto Niepodległości / Jolanta Kaczmarczyk// „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2004, nr 9, s.44-45Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej356. Kapelińska, Elżbieta : 11 listopada – Święto Niepodległości /Elżbieta Kapelańska // „Wychowanie na co Dzień”. – 1994,nr 10, s. IV-VIII[Scenariusz spotkania przy herbatce i świecach]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej357. Kubiec, Beata : Aby Polska była Polską : scenariusz słownomuzycznyw rocznicę odzyskania niepodległości / Beata Kubiec,Monika Olejarska // „Wszystko dla Szkoły”. – 2002, nr10, s. 17-19Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej358. Kurcab-Karkoszka, Barbara : W rocznicę niepodległości : wybórpoezji legionowej z lat 1914-1919 : [montaż słowno-muzyczny]/ Barbara Kurcab-Karkoszka // „Biuletyn Pedagogiczny”.– 1988, nr 3, s. 28-36Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej359. Lisowska, Agnieszka : Obchody rocznicy odzyskania przezPolskę niepodległości : scenariusz programu artystycznego/ Agnieszka Lisowska // „Gazeta Szkolna”. – 2004, nr 40,s. 18Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej360. Liszka, Edward : Ceremoniał szkolny i tradycja szkolna /Edward Liszka // „Biblioteka w Szkole”. – 2000, nr 9, s.6-11Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Matrialy metodyczne i repertuarowe 75361. Łach, Danuta : Ta, co nie zginęła : 11 listopada – apel w rocznicęodzyskania niepodległości przez Polskę / Danuta Łach //„Poradnik Bibliotekarza”. – 1988, nr 9, s. 19-20Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej362. Maj, Agnieszka : Ojczyzna moja (scenariusz imprezy z okazjiNarodowego Święta Niepodległości / Agnieszka Maj // „NauczaniePoczątkowe. Kształcenie Zintegrowane”. – 2001/2002,nr 1, s. 41-45[Klasy I-III szkoły podstawowej]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej363. Maj, Anna : 11 listopada : scenariusz uroczystości szkolnej /Anna Maj // „Wychowawca”. – 2006, nr 11, s. 28[Dostępne także: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/11-2006/10.htm]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej364. Maryniak, Lucyna : ,,A mury runą” : (scenariusz akademiiz okazji Narodowego Święta Niepodległości) / Lucyna Maryniak,Halina Ćwięka // „Wychowawca”. – 1999, nr 10, s.38-42Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej365. Mazur, Barbara : [Jedenasty] 11 Listopada : scenariusz uroczystościz okazji rocznicy odzyskania niepodległości przezPolskę / Barbara Mazur // „Wychowawca”. – 2000, nr 10,s. 36-37Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


76 Matrialy metodyczne i repertuarowe366. Michalik, Grażyna : „Nasz dom, nasz kraj” : scenariusz widowiskaniepodległościowego / Grażyna Michalik // „Wychowawca”.– 2002, nr 11, s. 24-25[Dostępne także: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/11_119/11.htm]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej367. Miemiec, Janina : Święto Niepodległości – scenariusz / JaninaMiemiec, Violetta Żukowska // „Życie Szkoły”. – 2000, nr 9,s. 566-568Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej368. Modeńska, Janina : Wstań, Polsko moja! : scenariusz uroczystościna Święto Odzyskania Niepodległości / Janina Modeńska// „Biblioteka w Szkole”. – 1991, nr 9, s. 13-18Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej369. Nowaczkiewicz, Ewa : Obchody Dnia Niepodległości w SzkolePodstawowej w Dobrowodzie / Ewa Nowaczkiewicz, DanutaDziadek // „Buski Kwartalnik Edukacyjny”. – 2006, nr16, s. 16[Scenariusz apelu z okazji Dnia Niepodległości, który zrealizowanow Szkole Podstawowej w Dobowodzie]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej370. Nuto święt, ojczyzno : wieczór poetycki z okazji odzyskanianiepodległości przez Polskę Odrodzoną // „Biblioteczka RepertuarowaInspiracji”. – 1988, nr 8, s. 3-19371. Olczak, Agnieszka : „Póki my żyjemy” : (apel z okazji DniaNiepodległości 11 listopada) / Agnieszka Olczak // „Wychowawca”.– 2006, nr 7-8, s. 26-28Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Matrialy metodyczne i repertuarowe 77372. Pasiowiec, Anna : Dobro Ojczyzny : scenariusz akademiiz okazji Dnia Niepodległości / Anna Pasiowiec // „Wychowawca”.– 2005, nr 11, s. 20-21[Dostępne także: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2005/11-2005/09.htm]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej373. Paszkowski, Marcin : Materiały repertuarowe dla szkół : zestawieniebibliograficzne w wyborze / Marcin Paszkowski //„Biblioteka w Szkole”. – 1998, nr 10, s. 4-5Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej374. Pieśni legionowe i powstańcze // „Pismo Literacko-Artystyczne”.– 1988, nr 11-12, s. 4, 39, 42-47, 70-76Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej375. Pieśni nadziei i zwycięstwa : scenariusz uroczystości patriotycznej/ oprac. Małgorzata Biernacka, Maria Kołodziejczyk,Małgorzata Smorągiewicz, Anna Wójcik // „Poradnik Bibliotekarza”.– 1990, nr 10, s. 33-35Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej376. Płonka, Barbara : Droga do niepodległości : scenariusz imprezyrocznicowej / Barbara Płonka // „Poradnik Bibliotekarza”.– 1991, nr 9, s. 23-25Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej377. Podniesińska, Barbara : Materiały na różne okolicznościszkolne : zestawienie bibliograficzne w wyborze / BarbaraPodniesińska // „Biblioteka w Szkole”. – 1993, nr 9, s. 24-31Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


78 Matrialy metodyczne i repertuarowe378. Przegon, Marta : „Do Ciebie Polsko”... : program poetyckomuzycznyzwiązany z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległościw roku 1918 / Marta Przegon // „Język Polskiw Szkole”. – 1991/1992, z. I-II, s. 139-146Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej379. Psiuch, Joanna : Scenariusz akademii z okazji odzyskania niepodległości11 listopada 1918 r. / Joanna Psiuch, Julita Witkowska,Dariusz Urbański // „Inspiracje”. – 2004, nr 4, dod. s.II, IV. – Bibliogr.[Scenariusz akademii z okazji odzyskania niepodległości 11XI 1918 r. przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkołyśredniej.]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej380. Romanowski, Andrzej : „Starym ojców naszych szlakiem...” :poezja II Brygady Legionów Polskich w latach 1914-1915 /Andrzej Romanowski // „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.Prace Historyczno-Literackie”. – 1984, z. 50, s.95-114Sygn. 175110-175111 Wypożyczalnia381. Roztropowicz, Henryk : Nie od kuli... : [wiersz] / Henryk Roztropowicz// „Pismo Literacko-Artystyczne”. – 1988, nr 11-12,s. 76Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej382. Rzepska, Ewa : Polska droga do wolności : scenariusz z okazjiŚwięta Niepodległości / Ewa Rzepska // „Wszystko dla Szkoły”.– 2004, nr 9, s. 17-20Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Matrialy metodyczne i repertuarowe 79383. Miedziewski, Stanisław : Scenariusz widowiska poetyckiegodla teatrów szkolnych poświęcony 60-leciu odzyskania przezPolskę niepodległości / Stanisław Miedziewski // „Scena”. –1978, nr 5, s. 53-56Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej384. Sobieraj, Grażyna : Scenariusz z okazji Święta OdzyskaniaNiepodległości / Grażyna Sobieraj // „Biblioteka w Szkole”. –1995, nr 9, s. 6-7Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej385. Stefaniak, Anna : Scenariusz uroczystości Święta OdzyskaniaNiepodległości / Anna Stefaniak, Urszula Siudzińska //„Wszystko dla Szkoły”. – 2000, nr 3, s. 9-10Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej386. Stróżyński, Klemens : Wychowanie patriotyczne w praktyce /Klemens Stróżyński // „Nowa Szkoła”. – 2006, nr 8, s. 4-13[Scenariusz uroczystości w szkole podstawowej]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej387. Szadkowska-Droś, Teresa : Ta, co nie zginęła : scenariuszakademii szkolnej w rocznicę odzyskania niepodległości / TeresaSzadkowska-Droś // „Poradnik Bibliotekarza”. – 1991, nr9, s. 30-32Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej388. Szadkowska-Droś, Teresa : Ta, co nie zginęła : scenariusz obchodówrocznicy niepodległości Polski / Teresa Szadkowska-Droś // „Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI”. – 1993/94,z.1/2, s. 122-126Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


80 Matrialy metodyczne i repertuarowe389. Szpunar-Jura, Maria : Scenariusz uroczystości z okazji ŚwiętaNiepodległości / Maria Szpunar-Jura // „Biblioteka w Szkole”.– 2001, nr 9, s. 29–31. – Bibliogr.[Dla gimnazjum]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej390. Szulc, Beata : 11 listopada – Święto Niepodległości : scenariuszmontażu słowno-muzycznego / Beata Szulc // „Wszystkodla Szkoły”. – 2004, nr 10, s. 17-18Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej391. Szurlej-Duda, Bożena : Wolna i niezależna : scenariusz uroczystościz okazji odzyskania przez Polskę niepodległości /Bożena Szurlej-Duda, Bożena Wiśniewska // „Wychowawca”.– 2004, nr 11, s. 24-26Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej392. Świtalska, Elżbieta : Scenariusz obchodów rocznicy niepodległościPolski / Elżbieta Świtalska // „Język Polski w Szkole”.– 1993/1994, z. 1-2, s. 122-126Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej393. Ulatowski, Piotr : Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta,czyli o tym jak Polska odzyskała niepodległość / Piotr Ulatowski// „Gazeta Szkolna”. – 2004, nr 45, s. 4-5[Wkładka]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej394. Ułan // „Pismo Literacko-Artystyczne”. – 1988, nr 11-12, s. 41[Tekst z szabli Henryka Szczyglińskiego, ułana 2 szwadronu2 Pułku Kawalerii Legionów Polskich 1914-1917]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Matrialy metodyczne i repertuarowe 81395. Waliś, Paweł : Święto Niepodległości : scenariusz przedstawieniamuzycznego / Paweł Waliś // „Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny”.– 2004, nr 4, s. 66-72396. Wasilewski, Janusz : Materiały repertuarowe opublikowanew „Bibliotece w Szkole” w latach 1991-2000 / Janusz Wasilewski// „ Biblioteka w Szkole”. - 2001, nr 1, s. 24-26[M.in. 11 Listopada]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej397. Wierzyński, Kazimierz : Rok 1918 : [wiersz] / KazimierzWierzyński // „Głos Polski”. – 1993, nr 46, s. 27398. Woźniak, Bogumiła : Święto Niepodległości / Bogumiła Woźniak// „Wszystko dla Szkoły”. – 2008, nr 7-8, s. 12-13Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej399. Zdzichowski, Karol : Pieśń zwycięstwa / Karol Zdzichowski //„Pismo Literacko-Artystyczne”. – 1988, nr 11-12, s. 75[Tekst utworu]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej400. Ziętek, Joanna : 11 Listopada – Święto Niepodległości : (scenariuszuroczystości) / Joanna Ziętek // „Wszystko dla Szkoły”.– 2008, nr 6, s. 21-24Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej401. Zwoliński, Andrzej : Po niepodległość / Andrzej Zwoliński //„Wychowawca”. – 2001, nr 11, s. 26-28. – (Historyczny teatrfaktu)Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Indeks osobowyIndeks zawiera w układzie alfabetycznym nazwiska i imiona(bądź inicjały imion) autorów, redaktorów, osób, które dokonaływyboru i przygotowały materiał do druku oraz opracowujących,autorów wstępów, posłowi, przedmów, wypowiedzi i przeprowadzającychwywiady, a także autorów fotografii i opracowań graficznych.Liczby odsyłają do numerów pozycji w tekście zestawienia.Adamczak Jadwiga – 271, 328 ; red. 271, 273, 283, 299Ajewski Eugeniusz – 1Ajnenkiel Andrzej – 103, 104Alukiewicz Beata – 186Andrzejczak Henryka – 273Antosik Cecylia – red. – 289Barańska Krystyna – 274, 275, 329Barcz Bolesław – oprac. graf. – 3


84 Indeks osobowyBartkowski Edward – 276Bednarski Tadeusz Zygmunt – 187Benedykt Stefan – red. 89Białynia Chołodecki Józef – wstęp 63Biernacka Małgorzata – 375Bierzanek Remigiusz – 5Bleja-Sosna Barbara – red. 278, 315, 316Bobrzyński Michał – 6, 105, 247Bogusławski Antoni – 248, 330Boratyn Iwona – 188Borkiewicz Adam – 106Borkowski Jan – wybrał i oprc. – 74Borowska Wioletta – 331Borycki Andrzej – oprac. tomu 232Bracha Krzysztof – red. 174, 176Bralski Dariusz – 332Brudnicki Jan Zdzisław – 249Brzoza Jan – 7


Indeks osobowy 85Budzyński Paweł – 153Budzyński Wiesław – oprac., wstęp i przypisy 178Buszko Józef – 8Buśko Wiesław – 333Cedro Angelika – 353Cepnik Henryk oprac. – 26Cherubin Dariusz – 107Chomicz Maria – 278Cichoracki Piotr – 108Ciecierska Wiesława – 277Cieplewicz Mieczysław – 189Ciesielska Renata – 334Cisek Janusz – 9Cisek Marek – 9Cygan Wiktor Krzysztof – 190Czubiński Antoni – 10, 11, 12, 109Ćwięka Halina – 364Dąbrowski Marjan – red. 17


86 Indeks osobowyDembiczak Halina – 335Daniel Jerzy – 154Długosz Janina – 279, 280Dobraczyński Jan – 110DOK – 191Dołęga-Wysocka Mirosław – 111Dominik Donata – 250Domżalska Mirosława – 336Doroszkiewicz Elżbieta – red. 284, 294Drewniak Renata – 337Duraczyński Eugeniusz – 14, 112Dziadek Danuta – 369Dziatosz Bolesław – 155Dzierzbici Stanisław – 16Dzikiewicz Lech – współpr. – 1Faron Bolesław – 251Florkowska-Frančic Halina – red. 67Frančic Mirosław – red. 67


Indeks osobowy 87Freudenreich Wojciech – oprac. graf. 9Friszke Andrzej – noty historyczne 55Fryc-Piętak Dorota – 285Gałczyńska Elżbieta – 282Garczyk Zofia – 282Garlicki Andrzej – 18, 114 ; red. 73Gawlak Grzegorz – wstęp 90Gawryłow Grażyna – 338Girs Anatol – oprac. graf. 3Główka Jan – 192Góra Władysław – red. 185Grabowska Dorota – red. 304, 306, 317Grabowska Zuzanna – 339Grabski Andrzej Feliks – 115Grajek Maria – 334Grochulska Jolanta – 283Grunert Zygmunt Jerzy – 156Gryguć Bożena – 340


88 Indeks osobowyGrzelak Zdzisław – przedm. 90Grześkowiak Jolanta – 284, 341Grzywna Józef – oprac. 97 ; 157Guldon Zenon – 164Habielski Rafał – 19Hatys Jan – 155Hausner Wojciech – 342Holzer Jerzy – 20Hołówko Tadeusz – 21Hutnikiewicz Artur – 252, 253Idzik Krzysztof – 158Jabłonowski Marek – oprac., wybór i przygot. do dr. 50, 51, 52, 53; wstęp 52, 53 ; 117Jabłoński Henryk – 23, 24Jachimczak Barbara – 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350Jagiełło Andrzej – 351Jakubowska Małgorzata – 352Janion Maria – 254Jankowska-Poleganow Lena – oprac. metodyczne 302


Indeks osobowy 89Janowicz-Lachnitowa Sylwia – oprac. 286Janowska Halina – red., zebr. i oprac. 72, ; oprac. 113Janowski Włodzimierz – oprac., wybór i przygot. do dr. 51, 53 ;wstęp 53Jarski Jerzy – 117Jarzębowska Agnieszka – 118Jastrząb Jadwiga – 353Jastrzębski Włodzimierz – 119Jazon Mikołaj – 120Jelenta Stefan – 121Jerzyna Zbigniew – red. 231, 296Jędruszczak Tadeusz – red., zebr. i oprac.72, ; 122, 123Jędrzejewski Marek – 124Jodełka-Burzecki Tomasz – 255, 354Kaczmarczyk Jolanta – 355Kaczmarek Aleksandra – 289Kajtoch Jacek – wybór i wstęp – 244, 325Kapelińska Elżbieta – 356Kawalec Krzysztof – oprac. 308


90 Indeks osobowyKnebel Jerzy – 28, 29Kochanowska Eugenia – oprac. 286, 305, 324Kolbuszewski Jacek – 229, 256Kołodziejczyk Arkadiusz – 125Kołodziejczyk Maria – 375Kordaczuk Sławomir – wybór 233, 297Kornat Marek – 126Korotyński Henryk – 127Korupczyńska R. – 290Koseski Adam – oprac., wybór i przygot. do dr. 51 ; red. 66, 100Kosiński Tadeusz – 159, 160, 193Kowalczykówna Jolanta – 230, 291Kowalski Waldemar – 194, 217Kowalski Włodzimierz Tadeusz – 30Kozicki Stanisław – 31Kozłowski Maciej – 32Kozłowski Eugeniusz – 128Kraskowska Ewa – 257


Indeks osobowy 91Krasuski Mariusz – oprac. biogr. 233, 297Kruczek Maria – 292Krukowski Jerzy Stanisław – 161Kryska Sławomir – 124Krzemień Teresa – rozm. przepr. 114Kubiak Hieronim – red. 67Kubiec Beata – 357Kucewicz Ryszard – wybór 303Kuczyński Marek – 130Kulak Robert – 173Kulak Teresa – 131Kuncewicz Piotr – 258Kurcab-Karkoszka Barbara – 358Kurnicka Anna – 293Kutrzeba Stanisław – 33Kwiek-Osiowska Janina – oprac. 281Landau Zbigniew – 34Lasoń Alicja – 294


92 Indeks osobowyLeczyk Marian – 35Leinwand Artur przedm. – 56Lenkiewicz Krystyna – 295Libicki Konrad – oprac. i przygot. do dr. 64Lipiński Wacław oprac. 3 ; 36, 37Lis Marek – 162Lisowska Agnieszka – 359Liszka Edward – 360Lubart-Krzysica Jacek – zebr., oprac. i przygot. do dr. 228, 270Łach Danuta – 361Łaptos Józef – 39Ławnik Józef – red. 179, 180Łąkowski Rafał – red. 182Łochowski Leon – oprac. 322Łojek Jadwiga – zebr. i oprac. 243, 318Łossowski Piotr – wybór oprac. i wstęp 38 ; 40, 132, 133Łuczak Aleksander – red. 69Łukomski Grzegorz – 41


Indeks osobowy 93Maciągowski Marek – 195, 196, 197Maciejewska Irena – 234Maciejko Elwira – 333Mackiewicz Stanisław (Cat) – 42Magnuszewski Władysław – red. 237Maj Agnieszka – 362Maj Anna – 363Małyszek Dariusz – 259Markowski Mieczysław Bronisław – oprac. 97 ; 163, 198, 199,200Marszałkowska Danuta – 260Maryniak Lucyna – 299, 364Massalski Adam – 164Matusik Halina – red. – 231, 296Mazur Barbara – 300, 365Mazur Janina – oprac. 281MBA – 201Meducka Marta – red. 153, 181Merc-Piotrowska Maria – 134


94 Indeks osobowyMichalik Grażyna – 366Michalkiewicz Stanisław – 135Michalska Lucyna – ind. 13, 246Michalska-Bracha Lidia – red. 166, 167, 168, 169Michalski Henryk – 261Michta Norbert – 43, 202Miedziewski Stanisław – 383Miemiec Janina – 367Modeńska Janina – 368Molak Kazimierz – 136, 137Molenda Jan – 20 ; przedm. 37MP – 203Mroczko Marian – red. 91Należyty Jan Jakub – 301, 302Nałęcz Daria – 45, 46Nałęcz Tomasz – 47, 48, 49Nowaczkiewicz Ewa – 369Nowak Andrzej – 138


Indeks osobowy 95Nowak-Kiełbikowa Maria – 139Nowakowska Grażyna – 333Nowakowski Jerzy Marek – 140Oborny Alojzy – red. 159Oettingen Urszula – 165, 166, 167, 168, 169, 204-207 ; red. 184Olczak Agnieszka – 371Olejarska Monika – 357Orłowski Jan – 262Osica Janusz – 19, 57, 141Osiecki Jerzy – 154, 171, 172, 173, 208, 209Ostoja-Owsiany Andrzej – 58Pająk Jerzy Z. – 59, 174Pajewski Janusz – 60, 61, 62Palacz Tomasz – red. 157Pałaszewska Mirosława – oprac. 54, 263Pałubicka Bożena – 304Panaś Janusz – 63Panek Wacław – wybór i oprac. 235, 298


96 Indeks osobowyParol Danuta – 210Paseka Anna – 211Pasiowiec Anna – 372Paszkowski Marcin – 373Pazdur Jan – 175, 212Pękala Ewa – 306Pękala-Zięba Ewa – 307Piłsudski, Józef – 65Płonka Barbara – 376Podniesińska Barbara – 377Poniecka-Piekutowska Adrianna – red. 286, 305, 324Prochwicz Jerzy – współpr. 52Przegon Marta – 378Przeniosło Marek – 176Przybyszewski Stanisław M. – 214, 215Przymus Ryszard – wybrał i oprac. – 309Psiuch Joanna – 379Radwan Krystyna – red. 277, 285, 300, 307, 314, 319, 327


Indeks osobowy 97Rayzacher Maciej – oprac. 322Rell Józef – oprac. i wybór tekstów 170Rembalski Andrzej – 217Rogalska Krystyna – 143Rogulski Piotr – wybór i wstęp 236Roliński Adam – zebr. i oprac. 238Romanowski Andrzej – zebr. i oprac. 238 ; 239 ; wybór, oprac.i wstęp 241, 311, 312 ; 310 ; 380Roztropowicz Henryk – 381Rudnicki Szymon – 144Rupińska Magdalena red. – 44Rzepska Ewa – 382Quirini Eugenjusz – fot. 3Samsonowicz Henryk – 47, 49Schramm Tomasz – 75Serczyk Władysław Andrzej – red. i oprac. 15Seyda Marian – 76Sidorski Dionizy – 145Sierpowski Stanisław – 313


98 Indeks osobowySiudzińska Urszula – 385Skaradziński Bohdan – 78Skawińska Krystyna – 314Składanowska Maria – 315, 316Skrzypek Andrzej – red. 69 ; 147Skwarek Stefan – 177Smołka Leonard – oprac. 308Smorągiewicz Małgorzata – 375Sobieraj Grażyna – 384Solecki Wojciech – 264Solek Wincenty – 178Srokowski Konstanty – 79Stachiewicz Julian – 3Staszewska Krystyna – red. 284, 294Stawarz Andrzej – red. 86Stawecki Piotr – wybór, oprac. i wstęp 38 ; oprac., wybór i przygot.do dr. 50Stefaniak Anna – 385Stępień Urszula – 317


Indeks osobowy 99Stępnik Krzysztof – 242, 265Stroński Stanisław – 80Stróżyński Klemens – 386Sudolski Zbigniew – 266Suleja Włodzimierz – oprac. 308Sutor Marek – 180Szadkowska-Droś Teresa – 387, 388Szaflik Józef Ryszard – red. 81, ; wybór tekstów źródłowych –100Szczerbiński Marek – red. 22Szpakowski Zdzisław – 148Szpunar-Jura Maria – 319, 389Szulc Beata – 390Szurlej-Duda Bożena – 391Śladkowski Wiesław – 84Śliwiński Artur – 85Śmigielski Jerzy – 218Śnieciński Józef Marek – wybór 287 ; 320, 321Świątek Lidia – 181


100 Indeks osobowyŚwiątek Ryszard – 219Świderska-Jarmołowiczowa J. – 290Świtalska Elżbieta – 392Termer Jerzy – red. 231, 296Tomczak Małgorzata – 334Tomaszewski Jerzy – 34Tomczyk Jerzy – oprac. i wybór tekstów 25Trzynaldowski Jan – red. 229Turkowski Romuald – red. 100TW – 220Tworowska-Barankiewicz Anna – oprac. graf. 245, 326Ulatowski Piotr – 393Urban Zbigniew – 221Urbański Andrzej – 222Urbański Dariusz – 379Urbański Krzysztof – red. 160 ; 182W.J. – wybrał 129Wachowska Barbara – 149


Indeks osobowy 101Wagińska Barbara – red. 82Walichnowski Tadeusz – red. 88Waliś Paweł – 395Wasilewski Janusz – 396Wawrzyński Tadeusz – oprac., wybór i przygot. do dr. 50Wenc Irena – 335Wereszycki Henryk – 92Wędrowski Jacek Ryszard – 93Wiater Maria – 324Wiącek Tadeusz – 183Wiech Stanisław – red. 174, 176Wieliczko Maciej – wstęp 4 ; red. 27 ; zebr. i ułożył 70, 71Wierzyński Kazimierz – 267, 397Wirski Adam – red. 288Wiśniewska Bożena – 391Witkowska Julita – 379Włoszek Tadeusz Sz. – 223Wojciechowska Beata – red. 166, 167, 168, 169


102 Indeks osobowyWojciechowski Kazimierz – 150Wojnar Kasper – 94Woltanowska Magdalena – oprac. 263Woźniak Bogumiła – 398Wójcik Anna – 375Wójcik Włodzimierz – 268Wójcik Zbigniew – wstęp – 55Wróbel Piotr – 95Wrychatyński Wiktor – 225Wrzesiński Wojciech – red. 308Wrzosek Mieczysław – 96Wyka Kazimierz – 246Wyrzycki Stanisław – 171, 173, 226Wysocki Wiesław Jan – oprac. i wybór tekstów 25 ; 269Zakrzewski Andrzej – 151Zaleska Małgorzata – 353Zamoyski Jan – 98Zar – 142


Indeks osobowy 103Ząbek Wiesław Leszek – red. 87 ; 152Zdzichowski Karol – 399Zieliński Henryk – 99Ziętek Joanna – 400Zwoliński Andrzej – 327, 401(zo) – 227Żak Andrzej – oprac. 322Żak Czesław Andrzej – oprac. i wybór tekstów 25Żarnowski Janusz – red. 68 ; 101, 102Żukowska Violetta – 367


Indeks miejscowościwojewództwa świętokrzyskiegoIndeks zawiera w układzie alfabetycznym nazwy miejscowościz terenu województwa ujęte w opisach zestawienia.Liczby odsyłają do numerów pozycji w tekście bibliografii.Czarkowy (gm. Nowy Korczyn) : 214, 215Jakubowice (gm. Ożarów) : 162, 168Kamienna zob. Skarżysko-KamiennaKielce – 156, 158, 159, 160, 164, 166, 169, 172, 174, 175, 179,180, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 201, 209, 213,215, 216, 217, 218, 220, 222, 225, 226 ; okręg : 155, 157, 173, 176,177, 183, 185, 208, 209 ; województwo : 163, 179, 189, 192, 197,198, 199, 200Końskie (okręg) – 219Opoczno (okręg) – 153, 181Ostrowiec Świętokrzyski – 182


106 Indeks miejscowości...Ożarów – 167Pińczów – 202Sandomierz (okręg) – 162Skarżysko-Kamienna – 170Starachowice – 161Suchedniów – 211Tarłów – 167Wodzisław – 221


Wykaz skrótówbibliogr. – bibliografiabiogr. – biografiab.r. – bez rokub.w. – bez wydawcycz. – częśćdod. – dodatekdodr. – dodrukdok. – dokumentdot. – dotyczydr. – druk (u)druk. – drukarnia, drukowanyet al. – i inni


108 Wykaz skrótówetc. – i tak dalejfot. – fotogtafiafragm. – fragment (y)Gaz. Wybor. – Gazeta Wyborczagraf. – grafika, graficzny(e)i in. – i inniim. – imieniaind. – indekskol. red. – kolegium redakcyjnenakł. – nakład(em)nauk. – naukowyNr, nr – numeroprac. – opracował (a), opracowanieposzczeg. – poszczególneprzedm. – przedmowaprzygot. – przygotowałpt. – pod tytułemP.T.O. N.G.B. – Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów


Wykaz skrótów 109R. – rocznikr. – rokred. – redakcja, redaktorrozm. przepr. – rozmowę przeprowadziłrozsz. – rozszerzonyS., s. – Strona (y)Sygn. – sygnatura (y)T., t. – tom (y)współpr. – współpracawyd. – wydaniewydaw. – wydawnictwoz. – zeszytzebr. – zebrałzlec. – zlecenie

More magazines by this user
Similar magazines