Samoocena zdrowia i wyglądu : zestawienie bibliograficzne ... - Kielce

pbw.kielce.pl

Samoocena zdrowia i wyglądu : zestawienie bibliograficzne ... - Kielce

Samoocena zdrowia i wyglądu : zestawienie bibliograficzne wwyborzeWybór i opracowanie Marta BoszczykKielce, styczeń 2012 r.Korekta Ewa LewickaWydawnictwa zwarte1. Fila-Jankowska, Aleksandra : Samoocena autentyczna : [co ukrywamy samiprzed sobą] / Aleksandra Fila-Jankowska. – Warszawa : Wydawnictwo SzkołyWyższej Psychologii Społecznej „Academica”, 2009. – 223 s.Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego2. Głębocka, Alicja : Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi /Alicja Głębocka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 223 s.Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego3. Ostrowska, Krystyna : Zdrowie, wychowanie, osobowość / KrystynaOstrowska. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1998. – 130, [1] s.Sygn. 231840 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejSygn. 232170, 232171 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej4. Zachowania zdrowotne i postrzeganie własnego zdrowia przez młodzieższkolną w Polsce : raport wstępny z badań przeprowadzonych w 1994 r. podred. Barbary Woynarowskiej i Ilony Burzyńskiej / aut.Ilona Burzyńska [i in.]. –Warszawa : Instytut Matki i Dziecka, 1995. – [50] s.Sygn. 948 B/P Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej5. Zachowania zdrowotne i samoocena zdrowia : Raport z serii badańwykonanych w 1998 r. / oprac. Barbara Woynarowska, Joanna Mazur Mazur.– Warszawa : [Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego], 1999. – 52 s. –(Zdrowie Młodzieży Szkolnej w Polsce)Sygn. 230979 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej6. Zadworna-Cieślak, Magdalena : Zachowania zdrowotne młodzieży :uwarunkowania podmiotowe i rodzinne / Magdalena Zadworna-Cieślak. –Warszawa : Difin, 2011. – 198 s.Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana KochanowskiegoWydawnictwa ciągłe7. Baryła, Wiesław : Winy odpamiętane / Wiesław Baryła // „Charaktery”. – 2005,nr 4, s. 16-17Pamięć epizodyczna (konkretne zachowania) i pamięć semantyczna (abstrakcyjna, dotyczącanaszych cech) jako sposób pamiętania o sobie. Współistnienie obu typów pamięci. Sytuacjewywołujące zaniżenie samooceny zwłaszcza przy przypisywaniu sobie wysokiej moralności.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


8. Bąk-Sosnowska, Monika : Pod presją kultury / Monika Bąk-Sosnowska //„Style i Charaktery". – 2007, nr 2, s. 20-23Wpływ norm kulturowych na wygląd zewnętrzny kobiet.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej9. Chrzan, Magda : Marzenie dla zdrowia / Magda Chrzan // „Charaktery”. –2005, nr 2, s. 53-55Wpływ wyobraźni i fantazji na choroby psychosomatyczne.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej10. Franek, Grażyna : Uwarunkowania samooceny stanu zdrowia u ludzi wstarszym wieku / Grażyna Franek // „Auxilium Sociale”. – 2003, nr 3/4, s. 162-171Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej11. Heitzman, Janusz : Zagrożenia stanu zdrowia psychicznego Polaków / JanuszHeitzman // „Nauka”. – 2010, [nr] 4, s. [53]-59Stan aktualny w Polsce. Polska na tle Europy. Diagnoza zagrożeń. Samoocena Polakówdotycząca ich zdrowia psychicznego ; dostęp onlineurlhttp://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2010/04/N410-8-Heitzman.pdfCzytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego12. Klaś-Pupar, Kinga : Rekreacja zdrowa i przyjemna. Cz. 5 / Kinga Klaś-Pupar //„Remedium”. – 2008, nr 2, s. 21Troska o własny wygląd powodem aktywności ruchowej.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej13. Kołoło, Hanna : Samoocena wyglądu i odchudzanie się dziewcząt / HannaKołoło // „Remedium”. – 2004, nr 4, s. 14-15Wyniki badań międzynarodowych HBSC.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej14. Koziński, Agaton : Lepsze ciało = lepsze życie : 100 tysięcy Polek chcepoprawić swój wygląd / Agaton Koziński, Michał Zaczyński // „Wprost”. – 2006,nr 5, s. 50-57Czytelnia Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu JanaKochanowskiego15. Kuznecova, Svetlana : Zgubna uroda : oddać życie za wygląd / SwietłanaKuzniecowa // „Forum”. – 2006, nr 49, s. 58-61Biblioteka-Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu JanaKochanowskiego16. Lachowicz-Tabaczek, Kinga : Intrapsychiczne źródła samooceny : znaczenieemocji, temperamentu i poczucia zdolności do działania / Kinga Lachowicz-Tabaczek, Justyna Śniecińska // „Czasopismo Psychologiczne”. – 2008, nr 2,s. 229-246Siła oddziaływania procesów intrapsychicznych na kształtowanie się samooceny. Samoocenaa emocje i temperament. Rola subiektywnych przeżyć we wpływie emocji i temperamentu nasamoocenę. Prezentacja badań.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


17. Lawrence, Denis : Czym jest samoocena : uściślenie terminologii / DenisLawrence // „Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy”. – 2009, [nr]1, s. 32-[45]Wyjaśnienie terminów: koncepcja siebie, obraz siebie, „ja idealne”. Funkcjonowaniesamooceny u dzieci. Rola nauczyciela i szkoły w kształtowaniu pozytywnej samoocenydziecka.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej18. Łuczak, Ewa : Jak cię widzą, tak cię piszą / Ewa Łuczak // „Nowa ResPublica”. – 1995, nr 6, s.39-42Wygląd fizyczny a cechy psychiczne. Osobowość i temperament człowieka.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej19. Makower, Irena : Kłopoty z samooceną / Irena Makower // „Charaktery”. –2010, nr 7, s. 36-[41]Strategia dopasowywania się ludzi z niską samooceną do innych osób i sposoby walki zsamokrytycyzmem.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej20. Małecka, Marta : Ciało - kolejne uzależnienie? Czy jestem niewolnikiemwłasnej cielesności? / Marta Małecka // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2007, nr10/11,s. 21-23Uzależnienie od własnego wyglądu i utożsamianie się z nim. Wpływ mediów na nasząsamoocenę poprzez kreowanie idealnego wizerunku atrakcyjnych kobiet i mężczyzn.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej21. Mandal, Eugenia : Ciało jako proces - ciało jako obiekt : obraz ciała ustudentów Akademii Wychowania Fizycznego i studentów kierunkówuniwersyteckich / Eugenia Mandal // „Czasopismo Psychologiczne”. – 2004, nr1, s. 35-47Obraz własnej cielesności u kobiet i mężczyzn. Spostrzeganie własnego ciała a zachowaniaspołeczne. Badania i wyniki badań.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej22. Maryl, Marta : Relacje z rodzicami i rówieśnikami - ich wpływ nafunkcjonowanie adolescentów / Marta Maryl, Andrzej Korolczuk // „Psychiatriai Psychologia Kliniczna”. – 2008, nr 1, s. 46-56Problematyka dotycząca relacji w okresie dojrzewania (relacje interpersonalne, zdefiniowanieadolescencji). Wpływ relacji z rodzicami i rówieśnikami na funkcjonowanie społeczne, zdrowiepsychiczne oraz samoocenę.Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Biblioteka UniwersytetuŁódzkiego, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Collegium Medicum,Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, BibliotekaPubliczna m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego23. Michurska, Aleksandra : Elementy stylu życia uczniów gimnazjów z terenuDolnego Śląska. Cz. 2 / Aleksandra Michurska // „Ekonatura”. – 2008, nr 7, s.8-9Analiza porównawcza ankiety przeprowadzonej wśród gimnazjalistów z Wrocławia, Brzegu i


Łosiowa pod kątem samooceny stanu zdrowia.Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego24. Niedek, Agnieszka : Twarz z katalogu / Agnieszka Niedek, Iga Nyc // „Wprost”.– 2009, nr 48, s. 8-14Botoks i operacje plastyczne niszczą indywidualny wygląd ; dostęp online :urlhttp://www.wprost.pl/ar/178867/Twarz-z-katalogu/?I=1401Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej25. Pachnowska, Beata : Porównania społeczne - konsekwencje dla zdrowia /Beata Pachnowska // „Acta Universitatis Wratislaviensis. PracePsychologiczne”. – [Nr] 48 (1998), s. [145]-155Porównanie społeczne jako droga określenia własnej tożsamości.Sygn. 225043 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej26. Pawłowski, Rafał : Zachowania zdrowotne studentów I roku studiów asamoocena ich stylu życia / Rafał Pawłowski // „Zdrowie, Kultura Zdrowotna,Edukacja”. – T. 2 (2008), s. 117-123Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Collegium Medicum, BibliotekaGłówna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, BibliotekiUniwersytetu Warszawskiego27. Piekarzewska, Małgorzata : Samoocena stanu zdrowia Polaków / MałgorzataPiekarzewska, Alicja Zajenkowska-Kozłowska // „Kontrola Państwowa”. – R.51, nr 6 (2006), s. 11-23Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, BibliotekaJagiellońska i Biblioteka Medyczna Collegium Medicum, Biblioteka GłównaUniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Biblioteka SzkołyGłównej Handlowej w Warszawie, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy,Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego28. Pisarska, Agnieszka : Stosowanie leków a samoocena zdrowia warszawskichgimnazjalistów / Agnieszka Pisarska // „Alkoholizm i Narkomania”. – 2010, nr1,s. 51-71Ocena rozpowszechniania stosowania przez młodzież z gimnazjum leków z powodu bólugłowy, brzucha, trudności w zasypianiu, zdenerwowania, depresji. Zmiany jakie zaszły w tymzakresie od 2004 do 2008 r. oraz związek pomiędzy stosowaniem leków a samoocenązdrowia somatycznego i psychicznego ; dostęp online:urlhttp://www.ipin.edu.pl/ain/aktualne/2010/1/t23n1_3.pdfCzytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej29. Porębiak, Marta Irena : Samoocena jawna i utajona : model dwuskładnikowy /Marta Irena Porębiak // „Nowiny Psychologiczne”. – 2005, nr 2, s. [93]-105Czytelnia Główna, Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu JanaKochanowskiego30. Pyzik, Maria : Samoocena zdrowia, sprawności i aktywności ruchowej uczniówze środowiska wiejskiego / Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn // „RocznikNaukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego wWarszawie. Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej”. –


T. 6, supl. 1, (1999), s. 527-531Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego31. Rorat, Marzena : Wpływ choroby astmatycznej na poziom samooceny uczniaw młodszym wieku szkolnym / Marzena Rorat // „Rocznik Komisji NaukPedagogicznych”. – T. 48, (1995), s. 85-98Sygn. 221161 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej32. Rutkowski, Jan : Samoocena w wychowaniu fizycznym / Jan Rutkowski //„Lider”. – 2004, nr 1, s. 28Samoocena uczniów w klasach 4, „Karta sprawności fizycznej i zdrowia”.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej33. Steffenhagen, R. A. : Teoria samooceny w odniesieniu do uzależnień / R. A.Steffenhagen ; tł. Agata Tomaszewska // „Nowiny Psychologiczne”. – 1995, nr2, s. 31-39Czytelnia Główna, Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu JanaKochanowskiego34. Supińska, Urszula : Samokontrola i samoocena w edukacji wczesnoszkolnej /Urszula Supińska // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 2, s. 85-87Samokontrola i samoocena w zakresie sprawności, umiejętności, nawyków.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej35. Supranowicz, Piotr : Samoocena stanu zdrowia młodzieży a sprawność iaktywność fizyczna / Piotr Supranowicz [i in.] // „Wychowanie Fizyczne iZdrowotne”. – 2002,[nr] 12, s. 18-20Wyniki badań.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej36. Szeklicki, Robert : Aktywność fizyczna a samoocena zdrowia, sprawnościfizycznej, osiągnięć sportowych oraz zadowolenie z życia u dzieci i młodzieżyw Polsce / Robert Szeklicki // „Wychowanie Fizyczne i Sport”. – 1997, nr 3, s.27-36Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej37. Szmagaj, Sylwia : Zniekształcony autoportret / Sylwia Szmagaj // „Edukacjai Dialog”. – 2007, nr 5, s. 36-39Samoocena człowieka ; dostęp online:urlhttp://www.eid.edu.pl/archiwum/2007,57/maj,91/znieksztalcony_autoportret,308.html]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej38. Turbiarz, Małgorzata : Niektóre uwarunkowania i konsekwencje decyzji ozmianie własnego wyglądu / Małgorzata Turbiarz // „Nowiny Psychologiczne”.– 2005, nr 4, s. 95-111Znaczenie wyglądu w życiu człowieka. Pozytywny i spójny obraz siebie. Obraz ciała kreowanyprzez media. Podejmowanie działań zmierzających do własnej atrakcyjności.Czytelnia Główna, Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu JanaKochanowskiego39. Walewski, Paweł : Więźniowie luster / Paweł Walewski // „Polityka”. – 2006, nr26, s. 78-79


Dysmorfofobia - obsesja na punkcie własnego wyglądu.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej40. Wilski, Maciej : Obraz siebie pacjentów po zawale serca a postawa troski osiebie / Maciej Wilski // „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”. – 2011, nr 1, s.15-25Badania psychiatryczne nad związkiem między poziomem i rodzajami troskio siebie a poziomem obrazu siebie osób po zawałach serca. Wynik: im wyższy poziom obrazusiebie (samooceny, samoakceptacji i akceptacji otoczenia) po przebytym zawale serca, tymwyższy poziom troski o siebie, lepsze samopoczucie i chęć poprawy stanu zdrowia.Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Biblioteka GłównaUniwersytetu Medycznego w Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego,Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Collegium Medicum, BibliotekaGłówna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego41. Woydyłło, Ewa : Znikomy pożytek z lustra : rozmowa z Ewą Woydyłło,psychoterapeutką, o tym, jak traktować swoje ciało / rozm. przepr. JoannaPodgórska // „Polityka”. – 2008, nr 15, dod. „Pomocnik Psychologiczny”, s. 4-7Rozmowa dotyczy problemu obsesyjnego dbania o wygląd zewnętrzny, presji w kwestiiwyglądu zewnętrznego.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej42. Woynarowska, Barbara : Uczniowie z chorobami przewlekłymi w szkole /Barbara Woynarowska, Izabela Tabak // „Remedium”. – 2009, nr 12, s. 22-23Porównanie postrzegania swego zdrowia, zadowolenia z wyglądu i życia, zachowaniazdrowotnego oraz funkcjonowania w szkole uczniów z chorobami przewlekłymi,niepełnosprawnościami oraz innymi poważnymi problemami zdrowotnymi i ich zdrowychrówieśników.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej43. Woynarowska-Sołdan, Magdalena : Skala Pozytywnych ZachowańZdrowotnych / Magdalena Woynarowska-Sołdan // „Remedium”. – 2008, nr 9,s. 10-11Skala Pozytywnych Zachowań Zdrowotnych jako narzędzie samooceny młodzieży w okresiedorastania.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej44. Woźnicka, Anita : Samoocena jako predykator wsparcia społecznego osóbchorych na SM / Anita Woźnicka // „Auxilium Sociale = Wsparcie Społeczne”.– 2001, nr 2, s. [109]-115Definicja kliniczna SM. Etiologia SM. Próba odpowiedzi na pytanie czy samoocena chorych naSM różni się od samooceny osób zdrowych. Omówienie badań.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej45. Wróblewska, Wiktoria : Samoocena stanu zdrowia / Wiktoria Wróblewska //„Wiadomości Statystyczne”. – R. 55, nr 4 (2010), s. 36-53Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

More magazines by this user
Similar magazines