Świetlica dla dzieci i młodzieży

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Świetlica dla dzieci i młodzieży - Pedagogiczna Biblioteka ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachŚwietlica dla dzieci i młodzieży(zestawienie bibliograficzne w wyborze – materiałów dostępnych wBibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej)Wybór i opracowanieAgnieszka Kabat1


I. Druki zwarte:1. Alfabet świetlicowy : scenariusze zajęć świetlicowych / pod red. ElżbietyPłatkowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005Sygn. 29540 Wypożyczalnia2. Białek, Mirosława : Szanse i możliwości świetlicy w realizacji programuopiekuńczo-wychowawczego szkoły // W : Niektóre obszary pracy opiekuńczowychowawczeji edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red.Teresy Wilk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – S. 53-68Sygn. 30493 Wypożyczalnia3. Dąbrowska-Jabłońska, Iwona : Świetlica // W : Encyklopedia pedagogiczna XXIwieku. T. 6 / pod red. Tadeusza Pilcha. – Warszawa : WydawnictwoAkademickie „Żak”, 2007. – S. 462 – 467Sygn. 30222 Czytelnia4. Materiały do zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych (artystycznych iświetlicowych) : praca zbiorowa / pod red. Jana Sokołowskiego. – Warszawa :Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960Sygn. 10097 Wypożyczalnia5. Misiura, Irena : …droga do dorosłości : program wychowawczy świetlicyszkolnej dla uczniów gimnazjum / Irena Misiura. – Kraków : WydawnictwoRubikon, 2001Sygn. 2031 P Wypożyczalnia6. Pituła, Beata : Zabawa jako oferta pracy świetlicy dla uczniów gimnazjum // W :Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły orazśrodowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza„Impuls”, 2007. – S. 103-118Sygn. 30493 Wypożyczalnia7. Podlaski, Jerzy : Formy i metody pracy świetlicowej / Jerzy Podlaski. –Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972Sygn. 10099 Wypożyczalnia8. Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej / pod red. Anny Wiszniewskiej. –Warszawa : Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 1978Sygn. 17117 Wypożyczalnia9. Świetlica szkolna szansą do wykorzystania / pod red. Marii Pietkiewicz. –Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988Sygn. 26433 Wypożyczalnia10. Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja : Świetlice dla uczniów / DionizjaWawrzykowska-Wierciochowa. – Warszawa : Państwowe Zakłady WydawnictwSzkolnych, 1963Sygn. 2978 Wypożyczalnia2


11. Wiech, Anna : Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych / Anna Wiech,Zdzisław Wiech. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,1971Sygn. 8068 WypożyczalniaArtykuły z prasy:1. Adamczyk, Danuta : Świetlica-miejsce zapomniane / Danuta Adamczyk //„Nowa Szkoła”. – 2000, nr 2, s. 60-612. Anielska, Agnieszka : Miejsce pedagoga w świetlicy / Agnieszka Anielska,Wioletta Wróblewska // „Edukacja i Dialog”. – 2001, nr 6, s. 41-423. Badura, Jolanta : Świetlice środowiskowe na Śląsku-historia iwspółczesność / Jolanta Badura // „Opieka, Wychowanie, Terapia”. – 2003,nr 4, s. 49-524. Barczak, Wioletta : Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej /Wioletta Barczak // „Życie Szkoły”. – 2002, nr 4, s. 202-2065. Brzozowiec, Barbara : W świetlicy integracyjnej / Barbara Brzozowiec //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2004, nr 4, s. 52-536. Budzeń, Anna : Propozycje zajęć świetlicowych / Anna Budzeń // „NauczaniePoczątkowe”. – 1992/1993, nr 5, s. 50-547. Bździuch, Justyna : Wakacyjne zajęcia biblioteczno-świetlicowe pn.„Bajkowy pociąg” / Justyna Bździuch // „Poradnik Bibliotekarza”. – 2005, nr7-8, s. 50-518. Dąbrowska, Małgorzata : Świetlica terapeutyczna Caritas / MałgorzataDąbrowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2001/2002, nr 9, s.20-239. Długosz, Stanisława : W naszej świetlicy / Stanisława Długosz // „ProblemyOpiekuńczo-Wychowawcze”. – 2001, nr 9, s. 22-2310. Dolata, Anna : Scenariusz zajęć świetlicowych-tor przeszkód z elementamigimnastycznymi i równowagi / Anna Dolata // „Lider”. – 2003, nr 1, s. 2011. Elias, Arleta : Świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych /Arleta Elias // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2004, nr 4, s. 5812. Folwarczna, Krystyna : Edukacja europejska w świetlicy szkolnej / KrystynaFolwarczna // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2004, nr 5, s. 20-2113. Franc, Izabela : Polubić świetlicę / Izabela Franc // „Życie Szkoły”. – 2006, nr1, s. 40-4114. Frączek, Zofia : Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza /Zofia Frączek // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2008, nr 8, s. 48-5115. Górska. Małgorzata : Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi w świetlicyterapeutycznej / Małgorzata Górska // „Problemy Opiekuńczo-3


Wychowawcze”. – 2002, nr 9, s. 34-3616. Innocenty, Marek : Rekreacja ruchowa w świetlicy / Marek Innocenty //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1993, nr 5, s. 212-21317. Jabłońska, Bożena : Gry w świetlicy szkolnej / Bożena Jabłońska // „NowaSzkoła”. – 2005, nr 4, s. 61-6218. Jabłońska, Bożena : Nasza świetlica-propozycje programowe / BożenaJabłońska // „Edukacja i Dialog”. – 2001, nr 6, s. 32-3919. Jakubiak, Małgorzata : W świetlicy „Wesołe Małolaty” / Małgorzata Jakubiak// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2004, nr 5, s. 23-2520. Jarosz, Izabela : Działalność szkolnej świetlicy terapeutycznej / IzabelaJarosz // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1998, nr 9, s. 28-3021. Jarosz, Izabela : Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klaspoczątkowych w świetlicy terapeutycznej / Izabela Jarosz // „Życie Szkoły”. –2000, nr 9, s. 54-5522. Jarosz, Izabela : Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad młodzieżą wświetlicy szkolnej / Izabela Jarosz // „Nowa Szkoła”. – 1998, nr 3, s. 30-3623. Junik, Wioletta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych-cz. I /Wioletta Junik // „Remedium”. – 2006, nr 6, s. 1-324. Junik, Wioletta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych-cz. II /Wioletta Junik // „Remedium”. – 2006, nr 7-8, s. 1-425. Junik, Wioletta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych-cz. III /Wioletta Junik // „Remedium”. – 2006, nr 9, s. 28-2926. Kamińska, Grażyna : Terapeutyczna i profilaktyczna działalność świetlicy /Grażyna Kamińska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2002, nr 4,s. 39-4427. Kamińska, Grażyna : Scenariusz zajęć z elementami socjoterapii / GrażynaKamińska // „Lider”. – 2002, nr 11, s. 9-1128. Kasprzak, Emilia : Zajęcia w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej / EmiliaKasprzak, Jolanta Ksiądzyna // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. –2003, nr 3, s. 47-4829. Kawka, Danuta : A w naszej świetlicy jest tak… / Danuta Kawka // „NowaSzkoła”. – 1993, nr 3, s. 152-15630. Klaś, Kinga : Gry i zabawy świetlicowe-cz. II / Kinga Klaś // „Remedium”. –2003, nr 11, s. 1331. Kmita, Danuta : Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania / DanutaKmita // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2003, nr 10, s. 41-4432. Kopf, Aleksandra : Podróż na planetę fantazja-scenariusz zajęćświetlicowych / Aleksandra Kopf // „Nauczanie Początkowe”. – 2005/2006, nr3, s. 90-9833. Kowalewska, Elżbieta : W szkolnej świetlicy środowiskowej / ElżbietaKowalewska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2000, nr 7, s. 37-394


34. Kubik, Beata : Zajęcia plastyczne w świetlicy / Beata Kubik // „Życie Szkoły”.– 2001, nr 8, s. 501-50435. Kuska, Mirosława : Jak świetlica Szkoły Podstawowej w Nędzy zapuściłakorzenie w lokalny grunt / Mirosława Kuśka // „Dyrektor Szkoły”. – 2003, nr7-8, s. 12-1336. Kuszak, Małgorzata : Jak usprawnić funkcjonowanie świetlicy szkolnej? /Małgorzata Kuszak // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2003, nr 5,s. 44-4637. Lewicka, Barbara : Aktywizowanie wychowanków świetlicy / BarbaraLewicka // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1990, nr 1/2, s. 51-5238. Lewicka, Bogusława : Terapeutyczna rola świetlicy / Bogusława Lewicka //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1991, nr 7, s. 318-32139. Maciejewska, Grażyna : Świetlice środowiskowe MOPS / GrażynaMaciejewska, Mariola Leśniewska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 2002, nr 9, s. 36-3840. Makuch, Anna : W świetlicy szkolnej. Plan wychowawczo-opiekuńczyświetlicy szkolnej został skorelowany z planem wychowawczym szkoły /Anna Makuch // „Życie Szkoły”. – 2005, nr 7, s. 20-2241. Maliszak, Janina : W poszukiwaniu zimy. Scenariusz zajęć świetlicowych /Janina Maliszak // „Życie Szkoły”. – 2003, nr 2, s. 96-9942. Marczuk, Leokadia : Moja współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną /Leokadia Marczuk // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2002, nr 4, s.46-4743. Miller-Grzegorczyk, Elżbieta : Nowe zasady funkcjonowania świetlicszkolnych / Elżbieta Miller-Grzegorczyk // „Nowa Szkoła”. – 1989, nr 6, s.357-36244. Muraszko, Bożena : Azyl w świetlicy / Bożena Muraszko // „Edukacja iDialog”. – 1995, nr 6, s. 63-6645. Muraszko, Bożena : Świetlica socjoterapeutyczna w szkole / BożenaMuraszko // „Nowa Szkoła”. – 1996, nr 1, s. 17-21.46. Niemier, Agata : Profilaktyczna i terapeutyczna rola świetlicy / Agata Niemier// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1994, nr 5, s. 25-2747. Nienałtowska, Joanna : Codzienność niecodziennej świetlicy-cz. II / JoannaNienałtowska // „Remedium”. – 2006, nr 9, s. 30-3248. Nowakiewicz, Teresa : Świetlica w szkole ponadpodstawowej / TeresaNowakiewicz // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2002, nr 4, s. 44-4649. Oborska, Magdalena : Program zajęć sportowo-rekreacyjnych na świetlicyszkolnej dla klas I-III / Magdalena Oborska, Ewa Fronczek // „Lider”. – 2001,nr 5, s. 18-1950. Odalska, Elżbieta : O samorządzie w świetlicy / Elżbieta Odalska //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2005, nr 5, s. 505


51. Odalska, Elżbieta : Świetlica w gimnazjum / Elżbieta Odalska // „ProblemyOpiekuńczo-Wychowawcze”. – 2005, nr 4, s. 42-44.52. Palus, Katarzyna : Dzieci ze świetlicy / Katarzyna Palus // „Edukacja iDialog”. – 2004, nr 7, s. 54-5753. Pelcowa, Maria : Świetlice w szkołach wielkomiejskich : stan aktualny,propozycje zmian / Maria Pelcowa// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 1991, nr 4, s. 152-15954. Popławska, Elżbieta : Kinezjologia w pracy świetlicy / Elżbieta Popławska //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2005, nr 5, s. 50-5155. Popławska, Elżbieta : Uczniowie z rodzin alkoholowych w świetlicy / ElżbietaPopławska // „Świat Problemów”. – 2005, nr 4, s. 28-3056. Przyborowska, Beata : Świetlice-zaniedbany i niszczony obszar opiekiszkolnej? / Beata Przyborowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. –2009, nr 3, 23-2857. Pułkownik, Alicja : Nowe pomysły w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej /Alicja Pułkownik // „Życie Szkoły”. – 2001, nr 2, s. 111-11258. Rakowiecka, Anna : Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej / AnnaRakowiecka // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2003, nr 3, s. 45-4659. Rylce, Hanna : Świetlica socjoterapeutyczna sojusznikiem w szkole / HannaRylce, Mikołaj Grynberg // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1991,nr 6, s. 257-25960. Ryszczyk, Wioletta : Metody pracy w świetlicy szkolnej / Wioletta Ryszczyk //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2003, nr 9, s. 48-5061. Safuta, Beata : Świetlice szkolne-przechowalnie dzieci czy pozalekcyjneformy wspomagania ich rozwoju / Beata Safuta // „Dyrektor Szkoły”. – 2003,nr 6, s. 34-3562. Sienkiewicz-Karczmarzyk, Małgorzata : Zajęcia plastyczne w świetlicy /Małgorzata Sienkiewicz-Karczmarzyk // „Życie Szkoły”. – 2004, nr 9, s. 13-1563. Sijer, Agata : Być sobą wśród innych-rola świetlicy szkolnej w procesieintegracji / Agata Sijer // „Nauczanie Początkowe”. – 2003/2004, nr 1, s. 71-7864. Sobolewska, Beata : W świecie bajek. Scenariusz zajęć bibliotecznych dlauczniów przebywających w świetlicy szkolnej / Beata Sobolewska //„Biblioteka w Szkole”. – 2007, nr 1, s. 1465. Socha, Ryszard : Świetlica w kurnej chacie / Ryszarda Socha // „ProblemyOpiekuńczo-Wychowawcze”. – 2000, nr 5, s. 45-4866. Sołtan, Barbara : W świetlicy szkolnej w Wilczynie / Barbara Sołtan //„Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze”. – 2000, nr 9, s. 57-6067. Szewczyk, Zenona : Gry dramatyczne w świetlicy / Zenona Szewczyk //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1991, nr 1, s. 32-3468. Szewczyk, Zenona : Gry i zabawy ruchowe w świetlicach / ZenonaSzewczyk // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1991, nr 6, s. 260-6


26269. Szewczyk, Zenona : Zajęcia czytelnicze w świetlicy szkolnej / ZenonaSzewczyk // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1985, nr 1, s. 2270. Szewczyk, Zofia : Konkurs czytelniczy w świetlicy / Zofia Szewczyk //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1991, nr 10, s. 462-46471. Trawczyńska, Jolanta : Orgiami w świetlicy i nie tylko… / JolantaTrawczyńska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2003, nr 4, s. 33-3472. Wachowicz, Janusz : Świetlica przy Słowiczej / Janusz Wachowicz //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2005, nr 6, s. 38-4073. Wąsowicz, Genowefa : Mój pomysł na pracę wychowawczą w świetlicyszkolnej / Genowefa Wąsowicz // „Życie Szkoły”. – 1995, nr 10, s. 603-61274. Wiśniewska-Zosiuk, Ewa : Jak pracuję w świetlicy / Ewa Wiśniewska-Zosiuk// „Nowa Szkoła”. – 2007, nr 6, s. 29-3175. Zając-Zielińska, Anna : Programy komputerowe wzbogacają zajęcia wświetlicy / Anna Zając-Zielińska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. –2001, nr 6, s. 40-4276. Zajdel, Krzysztof : Świetlica sojusznikiem szkoły / Krzysztof Zajdel //„Dyrektor Szkoły”. – 2000, nr 7/8, s. 38-4377. Zajdel. Krzysztof : Wstydliwy temat świetlic / Krzysztof Zajdel // „Edukacja iDialog”. – 2004, nr 7, s. 57-5978. Zaremba, Bernarda : Zabawa w świetlicy / Bernarda Zaremba // „ŻycieSzkoły”. – 2005, nr 10, s. 36-4479. Zawadzka, Anna : Świetlica jako miejsce odrabiania lekcji / Anna Zawadzka// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1999, nr 9, s. 26-297

More magazines by this user
Similar magazines