Powstanie listopadowe i styczniowe na Kielecczyźnie

pbw.kielce.pl

Powstanie listopadowe i styczniowe na Kielecczyźnie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachPowstanie listopadowei styczniowe na Kielecczyźniemateriały ogólne dostępnew Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiejzestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieMałgorzata PronobisKielce 2010


21.2.3.4.5.6.7.Banaszek, Marian : Listopadowe zaplecze : kieleckie i radomskiew powstaniu listopadowym / Marian Banaszek //„Przemiany”. – 1980, nr 11, s. 10-11Caban, Wiesław : Udział chłopów z rejonu Gór Świętokrzyskichw powstaniu styczniowym / Wiesław Caban // „RocznikŚwiętokrzyski”. – T. 16 (1989),s. 35-58Caban, Wiesław : Z dziejów powstania styczniowego w rejonieGór Świętokrzyskich / Wiesław Caban . - Warszawa ;Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe : Kieleckie TowarzystwoNaukowe, 1989Sygn. 204136 Czytelnia PBWSygn. 204137, 204138 Wypożyczalnia PBWDąbkowski, Witold : Wybuch powstania styczniowego wwojewództwie sandomierskim : działalność Langiewicza wdniach 13-22 stycznia 1863 / Witold Dąbkowski // „RocznikŚwiętokrzyski”. – T.2 (1971), s. 68-97Dulęba, Maria : Styczniowa legenda / Maria Dulęba // „Przemiany”.– 1983,nr 1, s. 17-20Gidliński, Sebastian : Pamiętnik z działań korpusu gen. SamuelaRóżyckiego w Kieleckiem w r. 1831 / Sebastian Gidliński// „Studia Historyczne”. – 1982,z. 1, s. 97-119Jaskłowski, Wacław : Udział województwa krakowskiego wpowstaniu listopadowym / Wacław Jaskłowski // „Radostowa”.– 1936, nr 4, s. 38-40;nr 5, s. 53-55


38.9.Jeżewski, Stanisław : Powstańczym śladem : partyzanckieboje na Kielecczyźnie w latach 1863-64 / Stanisław Jeżewski// „Poznaj Swój Kraj”. – 1990, nr 1, s. 16Kowalczyk, Jerzy : W hołdzie przeszłości 1863-1864 : województwoświętokrzyskie / Jerzy Kowalczyk, Adam Massalski,Tomasz Wągrowski ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe . -Kielce : KTN, 2003Sygn. 238314 Czytelnia PBW10. Kozłowski, Eligiusz : Od Węgrowa do Opatowa : 3.II.1863-21.II.1864 : wybrane bitwy powstania styczniowego / EligiuszKozłowski . - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej,1962Sygn. 31630 Czytelnia PBWSygn. 134976 Wypożyczalnia PBW11. Rok 1863 [tysiąc osiemset sześćdziesiąty trzeci] : materiałysesji zorganizowanej 24 lutego 1993 roku w Kielcach / podred. Wiesława Cabana . - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogicznaim. Jana Kochanowskiego, 1993Sygn. 214982 Czytelnia PBWSygn. 215542 Wypożyczalnia PBW12. Saletra, Wojciech : Produkcja broni na Kielecczyźnie w okresiepowstań listopadowego i styczniowego / Wojciech Saletra// „Studia Kieleckie”. – 1984, nr 2, s. 41-58Szyndler, Bartłomiej : Wysiłek zbrojny Kielecczyzny w czasie13.powstania listopadowego / Bartłomiej Szyndler // „RocznikMuzeum Narodowego”. –T. 11 (1980), s. 57-82


414. Urbański, Krzysztof : Kielce w okresie powstania styczniowego/ Krzysztof Urbański ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. - Kielce : KTN, 1996Sygn. 224837 Czytelnia PBWSygn. 231168, 235821 Wypożyczalnia PBW15. Wiącek, Tadeusz : Powstańcze bitwy : przed 140 laty / TadeuszWiącek // „Ikar”. – 2003, nr 1, s. 4-5Żmijewski, Leszek : Powstanie styczniowe / Leszek Żmijew-16.ski // „Radostowa”. – 1999, nr 1, s. 13-15

More magazines by this user
Similar magazines