regulamin wypożyczalni biblioteki pedagogicznej w staszowie - Kielce

pbw.kielce.pl

regulamin wypożyczalni biblioteki pedagogicznej w staszowie - Kielce

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STASZOWIE§1PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI1. Zbiory są powszechnie dostępne dla Czytelników z terenu powiatu staszowskiego:- nauczycieli,- pracowników oświaty, nauki i kultury,- studentów i uczniów klas maturalnych,- innych czytelników: pedagogów, psychologów, wychowawców i opiekunów zatrudnionych poza resortem edukacji pracowników resortu sprawiedliwości – kuratorów sądowych, pracowników służb penitencjarnych pracowników resortu kultury pracowników administracji rządowej i samorządowej.2. Pierwszeństwo korzystania ze zbiorów mają:- nauczyciele- studenci kierunków pedagogicznych.3. Przy zapisie zgłaszający powinien:- okazać dowód osobisty, legitymację służbową, student dodatkowo legitymację studencką, uczeńlegitymację szkolną- podpisać zobowiązanie o przestrzeganiu regulaminu,- wpłacić kwotę 7 zł na koszty administracyjne i usługi informacyjno – bibliograficzne,4. Czytelnik otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną, którą powinien każdorazowo okazywać przykorzystaniu z Biblioteki. właściciel karty bibliotecznej zobowiązany jest do jej chronienia przed zniszczeniem i zagubieniemoraz ponosi odpowiedzialność za każde jej wykorzystanie ewentualną utratę karty bibliotecznej Czytelnik powinien niezwłocznie zgłosić telefonicznie0 15 864 25 11 lub osobiście w Bibliotece. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osobytrzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.za wydanie nowej karty bibliotecznej Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 5 zł.niedostosowanie się Czytelnika do powyższych ustaleń regulaminu powoduje unieważnienie kartybibliotecznej.§2DANE OSOBOWE CZYTELNIKÓW1. Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie do Biblioteki jest Dyrektor PedagogicznejBiblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 25-025 Kielce.2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z usług Biblioteki, w tym:udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania książek do domu, korzystania z różnychźródeł informacji, umożliwienie dochodzenia należności, a także prowadzenie badań czytelniczychi statystycznych.3. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane i udostępniane w celach innych niżwymienione wyżej.4. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania na warunkachokreślonych prawem.5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, co jest niezbędne do nabycia prawa do korzystania z usługBiblioteki. Czytelnik podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wyraża zgodę na przetwarzaniedanych osobowych.§ 3WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH1. Czytelnik wypożycza zbiory osobiście za okazaniem karty bibliotecznej lub dowodu tożsamościpotwierdzając wypożyczenie podpisem.2. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć do 5 jednostek, nauczyciele studiujący do 7 jednostekKsiążki na okres: nauczyciele – 3 miesiące pozostali – 1 miesiącMateriały audiowizualne - 1 tydzień


Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowychStanowiska komputerowe w ICIM zostały zainstalowane w celu: udostępniania zbiorów i źródeł informacji (lokalnie i poprzez sieć Internet) niezbędnych do nauki,pracy dydaktycznej, studiów i prac naukowo – badawczych redagowania przez nauczycieli prac związanych z prowadzonym procesem dydaktycznymUżytkownicy komputerów w ICIM zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminui stosowania się do zawartych w nim postanowień.1. Czytelnik zapisany do Biblioteki chcąc skorzystać z komputera zainstalowanego ICIM winien okazaćkartę biblioteczną u dyżurującego pracownika, bądź legitymację uczniowską, studencką, nauczycielskąwzględnie inny dokument tożsamości.2. Osoby, które nie są zapisane do Biblioteki wypełniają formularz o przetwarzaniu danych osobowych.3. Administratorem danych osobowych, podawanych przy korzystaniu z ICIM Biblioteki jest DyrektorPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 25-025 Kielce.4. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z usług Biblioteki, w tym:udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania książek do domu, korzystania zróżnych źródeł informacji, umożliwienie dochodzenia należności, a także prowadzenie badańczytelniczych i statystycznych.5. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane i udostępniane w celach innych niżwymienione wyżej.6. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania na warunkachokreślonych prawem.7. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, co jest niezbędne do nabycia prawa do korzystania z usługBiblioteki. Czytelnik podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wyraża zgodę naprzetwarzanie danych osobowych.8. W ICIM należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.9. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich tylko do celów naukowych i studiówdydaktycznych.10. Komputery w ICIM nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treści obrażającejuczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.). Nie służą one też do gier i zabaw.11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programówi dokonywania zmian w oprogramowaniu.12. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji.13. Pracownik ICIM służy pomocą w obsłudze zainstalowanych programów.14. Na życzenie czytelnika : odszukane materiały bądź zredagowane prace mogą zostać odpłatnie wydrukowane- 1 str. A4 (0,40 zł) materiały własne bądź pochodzące ze zbiorów BP mogą zostać nieodpłatnie zeskanowane15. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez 1 godz. po upływie tegoczasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie oczekującej na dostęp do komputera.16. Stanowiska komputerowe należy użytkować zgodnie z wymogami BHP.17. Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu.18. W przypadku nie przestrzegania w/w punktów regulaminu pracownik ICIM ma prawodo natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.


19. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjiDyrektora Biblioteki.Regulamin wchodzi w życie 1października 2011 r.

More magazines by this user
Similar magazines