REULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI § 1. PRAWA I ... - Kielce

pbw.kielce.pl

REULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI § 1. PRAWA I ... - Kielce

REULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI§ 1. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNIBIBLIOTEKI1. Prawo korzystania z wypożyczalni mają nauczyciele, pracownicyoświaty , studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.2. Przy zapisie zgłaszający się powinien : okazać dowód osobisty, studenci dodatkowo legitymacjęstudencką, a uczniowie aktualną legitymację szkolną;zobowiązać się do przestrzegania regulaminu;wpłacić kwotę w wysokości 5 PLN, będącą opłatą za usługiinformacyjne i bibliograficzne.3. Czytelnik ma obowiązek zgłosić w wypożyczalni zmianę nazwiskalub adresu.§ 2. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK1. Czytelnik zatwierdza wypożyczenie książki podpisem.2. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 pozycji na okres miesiąca.3. Czytelnik możne przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych pozycji,jeżeli nie ma zapotrzebowania na nie ze strony innychkorzystających z wypożyczalni.4. Na życzenie czytelnika wypożyczalnia sprowadza książki z innychbibliotek w kraju. Koszt zwrotu książek pokrywa wypożyczający.§ 3. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK1. Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania terminu zwrotuwypożyczonych pozycji.2. Czytelnik, który nie zwraca w terminie wypożyczonych książek,otrzymuje pisemne lub telefoniczne upomnienia, w uzasadnionychprzypadkach pokrywa koszty upomnienia.3. Za nieterminowy zwrot książek pobierana jest opłata w wysokości1 zł za każdy rozpoczęty miesiąc przetrzymywania woluminu.


4. Bibliotekarz może odmówić czasowego prawa korzystania zwypożyczalni czytelnikowi, który przetrzymuje wypożyczoneksiążki.§ 4. POSZANOWANIE KSIĄŻEK1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki.2. Obowiązkiem czytelnika jest zwrócenie uwagi na stan książki przedjej wypożyczeniem i zgłoszenie ewentualnych brakówbibliotekarzowi.§ 5. ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻEK1. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczoną książkę.2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnikzobowiązany jest do jej odkupienia.§ 6. WYPOŻYCZANIE DOKUMENTÓW MULTIMEDIALNYCHDOSTĘPNYCH W WYPOZYCZALNI1. Wykaz dokumentów multimedialnych znajduje się w katalogu onlinedostępnym na stronie internetowej PBW Kielce, zakładka FiliaKońskie.2. Z dokumentów multimedialnych mogą korzystać wszyscy czytelnicyuprawnieni do korzystania z wypożyczalni Biblioteki.3. Czytelnik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z dokumentówmultimedialnych.4. Z dokumentów multimedialnych czytelnik może korzystać namiejscu w Bibliotece, w pracowni ICIM.5. Na zewnątrz nauczyciel może jednorazowo wypożyczyć 5egzemplarzy ze zbiorów multimedialnych a pozostali czytelnicy 3egzemplarze w/w zbiorów.6. Dokumenty multimedialne wypożyczane są na zewnątrz na okres 2tygodni. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwośćwydłużenia okresu wypożyczenia.


7. Obowiązkiem czytelnika jest telefoniczne uprzedzenie oniezamierzonym opóźnieniu w zwrocie wypożyczonych zbiorów.8. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonychdokumentów, bibliotekarz ma obowiązek telefonicznego ilistownego monitowania przetrzymywanych zbiorów. Kosztykorespondencji pokrywa czytelnik.9. Obowiązkiem czytelnika jest zgłaszanie wszelkich wad fabrycznych,uszkodzeń mechanicznych, a także złej jakości nagrań nawypożyczonych zbiorach. W przeciwnym razie czytelnik ponosifinansową odpowiedzialność za ewentualne uszkodzeniazauważone przez bibliotekarza lub zgłoszone przez osobę, która wnastępnej kolejności wypożyczyła uszkodzone wydawnictwo.10. Za szkody wynikłe z zagubienia, zniszczenia lub uszkodzeniazbiorów multimedialnych odpowiada czytelnik, któregoobowiązkiem jest odkupienie identycznego wydawnictwa.§ 7. DANE OSOBOWE CZYTELNIKÓW1. Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisiedo Biblioteki jest Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiejw Kielcach, ul. Jana Pawła II25-025 Kielce.2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwieniekorzystania z usług Biblioteki, w tym: udostępniania materiałówbibliotecznych na miejscu, wypożyczania książek do domu,korzystania z różnych źródeł informacji, umożliwienie dochodzenianależności, a także prowadzenie badań czytelniczych istatystycznych.3. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane iudostępniane w celach innych niż wymienione wyżej.4. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych orazich poprawiania na warunkach określonych prawem.5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, co jest niezbędne donabycia prawa do korzystania z usług Biblioteki. Czytelnikpodpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wyrażazgodę na przetwarzanie danych osobowych.


§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminumoże być na podstawie decyzji kierownika Filii pozbawiony prawakorzystania z wypożyczalni.Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2011 r.Podstawa prawna: Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiejw Kielcach

More magazines by this user
Similar magazines