Wypożyczalni----Czytelni----ICIM - Pedagogiczna Biblioteka ...

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Wypożyczalni----Czytelni----ICIM - Pedagogiczna Biblioteka ...

§ 6. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW1. Czytelnik powinien wykazać zrozumienie dla potrzeb innych czytelników, nieprzetrzymywać książek, kaset VHS, płyt CD i DVD, zwracać je w ustalonym terminie.2. Czytelnik, który nie zwraca w terminie wypożyczonych materiałów, otrzymujetelefoniczne lub pisemne upomnienie.3. Za przetrzymanie książek, kastet VHS, płyt CD i DVD pobierana jest karaw wysokości 1,00 zł od każdego egzemplarza za każdy rozpoczęty miesiąc po terminiezwrotu.4. Odmowa uiszczenia kary powoduje pozbawienie czytelnika możliwościwypożyczania zbiorów do czasu uregulowania należności.5. Bibliotekarz może odmówić czasowego prawa do wypożyczania czytelnikowi, któryprzetrzymuje lub niszczy książki i zbiory audiowizualne.6. W przypadku, gdy mimo upomnień czytelnik odmawia zwrotu książek, kaset VHS,płyt CD i DVD lub wpłacenia należnych opłat, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw Kielcach dochodzi swych roszczeń na drodze sądowej. Biblioteka może w tym celuupoważnić wyspecjalizowaną firmę windykacyjną.§ 7. POSZANOWNIE ZBIORÓW1. Czytelnik powinien szanować wypożyczane książki, kasety VHS, płyty CD i DVD.Obowiązkiem czytelnika jest zwrócenie uwagi na stan książki, kasety VHS, płytyCD i DVD przed jej wypożyczeniem i zgłoszenie ewentualnych braków i uszkodzeńbibliotekarzowi.§ 8. ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI , KASETYVHS, PŁYTY CD i DVD1. Zagubienie lub zniszczenie książki, kasety VHS, płyty CD i DVD czytelnik zgłaszabibliotekarzowi.2. Czytelnik w terminie ustalonym przez Bibliotekę powinien odkupić to samo lubnowsze wydanie zagubionej książki, kasety VHS, płyty CD i DVD.3. Jeżeli jest to niemożliwe Biblioteka może przyjąć w zamian inną książkę, kasetę VHS,płytę CD i DVD wskazaną przez bibliotekarza.4. Do czasu uregulowania zobowiązań wynikających z zagubienia lub zniszczeniaksiążki, kasety VHS, płyty CD i DVD czytelnik nie może wypożyczać zbiorówbibliotecznych.


§ 9. PRZEPISY PORZĄDKOWE1. W pomieszczeniach przeznaczonych do udostępniania zbiorów obowiązuje zakazpalenia tytoniu, spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.2. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mająprawo do interwencji.3. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenieBiblioteki lub zaistnienia sytuacji zagrożenia życia i zdrowia należy bezwzględniepodporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.§ 10. PRZEPISY KOŃCOWE1. O sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor PedagogicznejBiblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.2. Użytkownicy korzystający z usług Biblioteki zobowiązani są do przestrzeganianiniejszego Regulaminu, a także zmian umieszczanych w załącznikach.3. Użytkownicy nie przestrzegający przepisów Regulaminu tracą prawo do korzystaniaze zbiorów Biblioteki. Użytkownikom tym przysługuje prawo odwołania się doDyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.Podstawa prawna:1. Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539,DZ.U. 1998 Nr 106, art. 130).3. Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz.926 ze zm).


Załącznik nr 1Załączniki do Regulaminu Udostępniania ZbiorówPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filii we Włoszczowie................................................, dn.....………………POROZUMIENIEZawarte w dniu……………............................ pomiędzy:………………………………………………………………………………….........…………(nazwa szkoły)Reprezentowanym przez …………………………………………………………………..(imię i nazwisko dyrektora szkoły)a Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach, Filią we Włoszczowiereprezentowaną przez .…………………………………………………………...................(imię i nazwisko kierownika filii)§1. Przedmiotem porozumienia jest korzystanie z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiejw Kielcach Filii we Włoszczowie przez uczniów szkoły.§2. Uczniowie mogą korzystać na zasadach określonych w Regulaminie udostępnianiazbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filii we Włoszczowie.§3. Biblioteka zobowiązuje się do przekazania listy uczniów zalegających ze zwrotem książekdyrekcji szkoły przed zakończeniem roku szkolnego.§4. Szkoła zobowiązuje się do wyegzekwowania zwrotu książek od uczniów przed wydaniemim świadectwa.§5. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednymdla każdej ze stron.……………………………pieczęć i podpis dyrektora szkoły………………………………..pieczęć i podpis kierownika filii


Załącznik nr 2 : Cennik usług1. Usługi kserograficzne z materiałów własnych czytelnika i bibliotecznych :• 1 strona format u A4 - 0,30 zł• 1 strona formatu A4 - 0,60 zł2. Wydruk komputerowy czarno-biały :• 1 strona format u A4 - 0,30 zł

More magazines by this user
Similar magazines