Wojewódzkiej

pbw.kielce.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Kielce

9. Guli«ska Gra»yna: Wybrane problemy dziaªalno±ci informacyjnej bibliotek naukowych Kielc//Studia Bibliologiczne Akademii ‘wi¦tokrzyskiej.-2004, nr 8, s. 237-248[Usªugi informacyjne ±wiadczone przez PBW.]10. Iskra Maªgorzata: Pani z ksi¡»k¡ pod poduszk¡/ Maªgorzata Iskra //Sªowo Ludu.-1985, nr238, s. 4[Biblioteki pedagogiczne w województwie kieleckim]11. Jasi«ska Agnieszka: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Filia w Busku-Zdroju/Agnieszka Jasi«ska //Buski Kwartalnik Edukacyjny.-2004, nr 7, s. 2[Historia lii PBW w Busku-Zdroju i stan obecny]12. (JOK): Ksi¡»ki nad prawem: ±wi¦to bibliotekarzy/ (JOK) // Echo Dnia .- 1999, nr 110, s. 2[Spotkania marszaªka województwa kieleckiego Józefa Szczepa«czyka z pracownikami WojewódzkiejBiblioteki Publicznej i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej]13. Kania J.: Mole ksi¡»kowe? W Bibliotece Pedagogicznej/ J. Kania //Echo Dnia.-1988, nr 202, s.314. (kd): Ostrowiecka biblioteka pedagogiczna w nowej siedzibie/ (kd) //Sªowo Ludu.-1984, nr 92,s. 515. Ksi¡»ka szuka nauczyciela //Przemiany.-1975, nr 6, s. 5-6[Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach]16. Kumor-Miernowska Danuta: Powtórzcie to czytelnikom!/ Danuta Kumor-Miernowska //SªowoLudu .-1981, nr 81, s. 3[Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach]17. (LCZ): Jubileusz u±wietniony sukcesem/ (LCZ) //Sªowo Ludu.-1982, nr 222, s. 418. Lis Marek: O Bibliotece Pedagogicznej w Opatowie/ Marek Lis //O»arów.-2003, nr 5, s. 22-23[Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opatowie]19. Musial Julia: Spoªeczny zasi¦g Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach/ Julia Musiaª//Studia Kieleckie.-1974, nr 1, s. 79-912


20. Niebudek Agata: Kseropiraci. Nie kopiuj, bo pójdziesz do wi¦zienia. Odpªatne powielanie ksi¡»ekw PBW, WBP/ Agata Niebudek //Echo Dnia.-1995, nr 6, s. 521. Nosal Zbigniew: Paweª na górze, Gaweª na dole/ Zbigniew Nosal //Sªowo Ludu. Magazyn .-1963, nr 182, s. 8[Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach]22. Nosal Zbigniew: Pi¦¢set sªów o bibliotece/ Zbigniew Nosal //Sªowo Ludu. Magazyn.-1978, nr969, s. 823. Nowe formy dziaªalno±ci PBW //Sªowo Ludu.-1980, nr 231, s. 624. Pasternak Bogdan: Ksi¡»ka szuka nauczyciela/ Bogdan Pasternak //Przemiany.-1975, nr 6, s.5-6[Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach]25. Pi¡tek Barbara: Skar»yska biblioteka woªa o pomoc!/ Barbara Pi¡tek //Sªowo Ludu.-1984, nr156, s. 526. Pi¡tek Barbara: Upowszechnianie czytelnictwa i krzewienie kultury/ Barbara Pi¡tek //NaszeSªowo.-1985, nr 11-12, s. 5[30-lecie Pedagogicznej Biblioteki w Skar»ysku-Kamiennej]27. Podgórska Marta: Stan dzisiejszy i przyszªo±¢ Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach//Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza.-2000, nr 1, s. 157-15828. Rynkowska Barbara: Czytelniczy boom/ Barbara Rynkowska //Sªowo Ludu .-1998, nr 27, s. 7[Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach]29. Siuda Maria: Dziaªalno±¢ informacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej w Kielcach //PoradnikBibliotekarza.-2000, nr 10, s. 10-1330. Smorawska Bo»ena: Archiwum ksi¡g dawnych: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna bez nowo±ci/Bo»enaSmorawska //Sªowo Ludu.-1992, nr 24, s. 16 [29.01.1992]31. Sz: SOS dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej trwa / Sz //Echo Dnia.-1977, nr 191, s. 43


32. Trudna decyzja //Slowo Ludu.-1977, nr 206, s. 5[W sprawie zamkni¦cia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach]33. Wie»el Anna: Biblioteka pedagogiczna-bibliotekom szkolnym/ Anna Wie»el //Poradnik Bibliotekarza.-1981, nr 1, s. 8-10[Wspólpraca lii kieleckiej PBW w Ostrowcu ‘wi¦tokrzyskim z bibliotekami szkolnymi]34. Wie»el Anna: Na przekór trudno±ciom/Anna Wie»el ; rozm. przepr. Józef Kilianek //GªosNauczycielski.-1994, nr 4, s. 635. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna zasªu»ona dla Kielecczyzny //Sªowo Ludu.-1984, nr 246,s. 236. wt: Dzieªa ›eromskiego w 40-leciu Polski Ludowej/wt //Echo Dnia.-1985, nr 230, s. 4 - 537. Zacharko Stanisªawa: Pojedynek tekstu z obrazem/ Stanisªawa Zacharko //Teraz.- 2004, nr 6,s. 15[Wystawa ksi¡»ek Radosªawa Nowakowskiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach]38. Zaªucki Andrzej: Nauczyciel bez ksi¡»ki?/Andrzej Zaªucki //Sªowo Ludu.- 1988, nr 115, s. 6[Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach]39. Zieli«ska Maria: Przybywa ksi¡»ek i czytelników: koszt utrzymania wªoszczowskiej biblioteki jestnajwy»szy w województwie!/ Maria Zieli«ska; rozm. przepr. T. Stolarski //Echo Dnia.-1994, nr 81,s. 10[Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Filia we Wªoszczowie]40. Zióªkowska Ewa: Bo rz¡d nie czyta: prawo zmusza biblioteki do kupowania brukowców/ EwaZióªkowska //Sªowo Ludu.- 2002, nr 56, s. 3[Dotyczy przetargów publicznych na zakup ksi¡»ek w PBW i WBP w Kielcach]41. (zn): Noty. Tak si¦ zªo»yªo/ (zn) //Przemiany.-1981, nr 1, s. 25[Lokalowe trudno±ci Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej]42. Znojkowa Beata: Biblioteka znów czynna: J¦drzejów/ Beata Znojkowa //Sªowo Ludu.- 1995, nr55, s. 134


43. Znojkowa Beata: Ksi¡»ka za oknem/ Beata Znojkowa //Sªowo Ludu.-1994, nr 68, s. 9[Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Filia w J¦drzejowie]Ksi¡»ki:44. [Dwadzie±cia] XX lat województwa kieleckiego w liczbach.-Kielce, 1964[Publiczne biblioteki powszechne, Biblioteki pedagogiczne]Wyp.: 54374Czyt.: R 3145. Jaskólska Anna: Dzieje Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w latach 1945-1975.-Kielce, 1982[Praca magisterska; Promotor dr Józef Rell]Czyt.: R 046. Guli«ska Gra»yna: Biblioteki publiczne, szkolne i pedagogiczne w Kielcach w latach 1945-1975.-Kielce: WSP, 1992Wyp.: 214163, 214179Czyt.: R 047. Kido« Krystyna: Zarys dziejów Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Starachowicach (1951-1975).-Kielce: Wy»sza Szkoªa Pedagogiczna, 1984[Praca magisterska. Promotor: dr Czesªaw Erber]48. Kukli«ska Wiesªawa: Zarys dziejów Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Ko«skich w latach1952-1975/ Wiesªawa Kukli«ska.-Kielce: Wy»sza Szkoªa Pedagogiczna, 1984[Praca magisterska. Promotor: dr Czesªaw Erber]49. Starzec El»bieta: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach i jej czytelnicy w latach 1976-1994/ El»bieta Starzec.-Kraków: Wy»sza Szkoªa Pedagogiczna, 1996[Praca magisterska. Promotor: prof. Jerzy Jarowiecki]Czyt.: R 050. Stec El»bieta: Centralny katalog bibliograczny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach,Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Biblioteki Wy»szej Szkoªy Pedagogicznej w Kielcach,Biblioteki Politechniki ‘wi¦tokrzyskiej w Kielcach.-Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna,Dziaª Informacyjno-Bibliograczny, 19785


51. Utwory Stefana ›eromskiego w 40-leciu Polski Ludowej: (wystawa ksi¡»ek): Pedagogiczna BibliotekaWojewódzka Kielce, ul. ‘wierczewskiego, 16 listopada-15grudnia[1985r.].-Kielce: WojewódzkaBiblioteka Publiczna : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 198552. Kronika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach: (1978-1984)53. Kronika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach: (1985-2000)54. Kronika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach: (2001- )55. Ksi¦ga pami¡tkowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach: (1950-1972)6

More magazines by this user
Similar magazines