Wzór umowy Dodatek nr 4 do SIWZ Umowa dostawy nr ...

wbp.olsztyn.pl
  • No tags were found...

Wzór umowy Dodatek nr 4 do SIWZ Umowa dostawy nr ...

Wzór umowyDodatek nr 4 do SIWZUmowa dostawy nr ………….zawarta dnia ……..r. w ………… w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniezamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:………………………………………………………………………………………….,reprezentowaną przez:…………………………………………. - Dyrektora,zwanym dalej „Zamawiającym”,a……………………………………………………………………………………….z siedzibą w ……………………………………….NIP: ……………………………………………..reprezentowanym:1)………………………………………………..,2) ………………………………………………..,zwaną dalej „Wykonawcą”,o następującej treści:§ 1.Przedmiot1. W wyniku przeprowadzanego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargunieograniczonego na „Dostawę uŜywanego wyposaŜenia do pracowni starych technikdrukarskich”, Zamawiający kupuje, a Wykonawca dostarcza………………………………,zgodnie ze złoŜoną ofertą w dniu …………………., stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy,która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.2. Za datę realizacji przedmiotu umowy uwaŜa się datę dostawy i oddania do eksploatacjimaszyn i urządzeń stanowiących wyposaŜenie pracowni starych technik drukarskich,potwierdzone protokołem przekazania przedmiotu umowy do uŜytkowania, stanowiącymzałącznik nr 3 do umowy.3. Koszty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.


§ 2.Cena1. Całkowita wartość umowy wynosi brutto: …………… zł (słownie:………………………………………………………………………………………………zł)w tym VAT: ………zł (słownie:……………………………………………………………zł).2. Wartość umowy obejmuje koszty:- przedmiotu umowy,- dostawy do siedziby Zamawiającego,- montaŜu,- szkolenia personelu oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę do chwili sporządzeniaprotokołu opisanego w § 1, pkt 2.§ 3.Płatność. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w 36 miesięcznych ratach. Pierwszarata w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, pozostała zapłata w 35 równychmiesięcznych ratach. Szczegółowy harmonogram finansowy zostanie określony w załącznikuNr 2 do umowy dostawy.Zamawiający dokona zapłaty pierwszej faktury przelewem na rachunek bankowyWykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia, instalacji i uruchomienia przedmiotuumowy, potwierdzonego protokołem przekazania, o którym mowa w § 1, pkt 2 i otrzymaniaoryginału faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę dokonania obciąŜenia rachunkubankowego Zamawiającego.Nr rachunku Wykonawcy: ………………………………………………………………...........§ 4.Gwarancja1. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy wynosi ( .......... miesięcy) – licząc oddnia podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do uŜytkowania.2. Okres gwarancji na poszczególne urządzenia przedmiotu umowy ulega przedłuŜeniu o czaswykonywania ich naprawy.§ 5.Obowiązki WykonawcyWykonawca zobowiązuje się:a) dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, ul. 1 Maja 5 w Olsztynie.


c) zainstalować i uruchomić przedmiot umowy,c)przeszkolić wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacjidostarczonych maszyn i urządzeń,d) zapewnić w okresie gwarancji bezpłatne okresowe przeglądy techniczne..§ 6.Kary umowne1. W przypadku powstania opóźnienia w realizacji zamówienia z winy leŜącej po stronieWykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 10 % wartości nettoprzedmiotu umowy .2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leŜącej po stronieWykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10 %wartości netto przedmiotu umowy.3. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej (uzupełniającej)na zasadach Kodeksu cywilnego.4. W przypadku opóźnienia płatności, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczeniaustawowych odsetek.§ 9.Sąd właściwyDo rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy właściwy jestsąd dla siedziby Zamawiającego.§ 10.Zmiana umowy1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:a) w zakresie terminu realizacji, jeŜeli zaszły okoliczności, których nie moŜna byłoprzewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:- w przypadku przedłuŜenia terminu zakończenia robót budowlanych prowadzonych wbudynku ul. 1 Maja 5, przedłuŜeniu ulegnie termin dostawy maszyn i urządzeń będącychprzedmiotem niniejszego zamówienia,b) w zakresie wynagrodzenia, jeŜeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,c) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,d) konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia dowysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający,e) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących


następstwem zaistnienia siły wyŜszej;f) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne,spowodowanych działaniem osób trzecich;g) konieczności zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia.h) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;i) terminów płatności, wykazanych w harmonogramie finansowym (załącznik nr 2 doniniejszej umowy);2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej waŜności wymagają zachowania formypisemnej i muszą być podpisane przez upowaŜnionych przedstawicieli obu Stron.§ 11.Stosowanie przepisówW sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksucywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.§ 12.Liczba egzemplarzyUmowa została sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednymegzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.Załączniki do umowy:1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.2. Załącznik nr 2 Harmonogram płatności.3. Załącznik nr 3 Protokół przekazania.……………………………Zamawiający………………………Wykonawca


Załącznik nr 2 do umowy nr…..z dnia………………….Harmonogram finansowyZamówienie publiczne na „Dostawę uŜywanego wyposaŜenia do pracowni starych technikdrukarskich”Nr raty Kwota brutto Termin płatności1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.


20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.………………………………..(Zamawiający)……………………………………(Wykonawca)


Załącznik nr 3 do umowy dostawy nr…..z dnia…….Olsztyn………………………….Protokół przekazaniamaszyn i urządzeń stanowiących wyposaŜenie pracowni starych technik drukarskich zakupionych wprzetargu nieograniczonym na „Dostawę uŜywanego wyposaŜenia do pracowni starych technikdrukarskich”LP Nazwa wyposaŜenia Ilość CenajednostkowanettoPodatekVATzłotychCenajednostkowabruttoWartość brutto1. Maszyna drukującadociskowa typu Boston –format A42. Prasa do próbnych odbitek(korektorka)3. Zszywarka introligatorskado szycia drutem4. Prasa do złoceń na gorąco(goldprasa) – format AB55. Falcerka jednonoŜowa6. Bigówka noŜna7. NoŜyce introligatorskie –format B18. Krajarka introligatorskajednonoŜowa o napędzieręcznym9. Regał zecerski z kasztami10. Regał zecerski z szufelkami11. Regał zecerski z nadstawką12. Czcionka drewniana13. Czcionka metalowa


14. Materiał zecerski niezbędnydo wykonania składuWartość ogółem:Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………(Przekazujący)(Przyjmujący)…………………………………..

More magazines by this user
Similar magazines