formularz ofertowy

wbp.olsztyn.pl
  • No tags were found...

formularz ofertowy

Dodatek Nr 6 do SIWZ……………………………….(pieczęć Wykonawcy)FORMULARZ OFERTOWYJa niŜejpodpisany(a),........................................................................................................działając w imieniu i na rzecz........................................................................................................................................................................................................................................................w nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówieniana: „Roboty budowlane – zabudowę tarasu wraz z wymianą okien i grzejników wlokalu ul. śołnierska 11 C”Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacjąistotnych warunków zamówienia za kwotę brutto: .................................. zł(słownie.................................................................................................................................................................................................................................................................)w tym kwota netto : ................................ zł(słownie...........................................................................................................................................................................................................................................)podatek VAT w wysokości ..........% tj.: ............................................ zł(słownie...........................................................................................................................................................................................................................................)1. Stwierdzamy, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonaniazamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.2. Stwierdzamy, Ŝe cena nie ulegnie zmianie przez cały czas realizacji zamówienia.3. Roboty objęte zamówieniem wykonamy terminie wymaganym przezZamawiającego.4. Oświadczamy, Ŝe oferowane przez nas roboty budowlane odpowiadająwymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się do zrealizowaniarobót zgodnie z złoŜoną ofertą, warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacjątechniczną, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz naleŜytąstarannością, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwem, dobrą jakością iwłaściwą organizacją.5. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:wniesienia, na warunkach przewidzianych w specyfikacji, zabezpieczenia naleŜytegowykonania umowy w wysokości ........................ zł(słownie..............................................................................................................),stanowiącej 10% ceny brutto naszej oferty;

More magazines by this user
Similar magazines