Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wbp.olsztyn.pl
  • No tags were found...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Wojewódzka ...

Numer sprawy:P/5/23/2007SpecyfikacjaIstotnych Warunków ZamówieniaNazwaZamawiającegoWojewódzka Biblioteka Publiczna im. EmiliiSukertowej-BiedrawinyPostępowanie znak:P/5/23/2007Adres pocztowy ul. 1 Maja 5 Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy 10-117WojewództwoWarmińsko -mazurskieTelefon 89 – 527 69 30 Fax: 89 – 527 69 30NazwazamówieniaKraj Polska NIP 739-05-05-064Dostawa mebli, sprzętu komputerowego orazwyposaŜenia na potrzeby Wojewódzkiej BibliotekiPublicznej przy ul. 1-go Maja 5 w Olsztynie wramach zadania pn. „Przebudowa i remont(modernizacja) budynku Wojewódzkiej BibliotekiPublicznej dla celów kultury, wraz z przebudowąprzyłączy w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5 w ramachrealizacji inwestycji „Przebudowa i modernizacjaistniejącej struktury zabytkowego budynku WBP wOlsztynie dla celów kultury”E-mail:Strona wwwTrybudzieleniazamówieniawbp@wbp.olsztyn.plwww.wbp.olsztyn. plPrzetargnieograniczonyRodzajDostawyzamówieniaPostępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PzpZatwierdzona w dniu: 15.02.2012 r.Andrzej MarcinkiewiczDyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w OlsztynieCPV:CPV: 39.15.00.00 - 8Nazewnictwo wg CPV:CPV: 31.70.00.00 - 3Nazewnictwo wg CPV:CPV: 30.23.60.00 - 2Nazewnictwo wg CPV:CPV: 32.32.00.00 - 2Nazewnictwo wg CPV:RóŜne meble i wyposaŜenieUrządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczneRóŜny sprzęt komputerowySprzęt telewizyjny i audiowizualnyZamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach ” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Działanie 4.2 Rewitalizacja Miast,


1. ZamawiającyZamawiający: Wojewódzka Biblioteka PublicznaAdres zamawiającego: 10-117 Olsztyn , ul. 1-go Maja 5, telefon/fax 89/527 69 30Strona internetowa: www.wbp.olsztyn.pl,e-mail: wbp@wbp.olsztyn.plGodziny pracy: Pn - pt. 7.15-15.15.2.Tryb udzielenia zamówienia1.Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 –46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / P.z.p. / (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ze zmianami). Postępowanie z zastrzeŜeniem wyjątków określonych w SIWZprowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.2.Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowejmniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.3. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, wartościązamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, gdyŜ Zamawiający udzielazamówienia w częściach, z których kaŜda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.3. Opis przedmiotu zamówienia1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, sprzętu komputerowego oraz wyposaŜenia dlapotrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1-go Maja 5 w Olsztynie w ramach zadaniapn. „Przebudowa i remont (modernizacja) budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dlacelów kultury, wraz z przebudową przyłączy w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5 w ramach realizacjiinwestycji „Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP wOlsztynie dla celów kultury”2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:Część 1. Dostawa i montaŜ mebli na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wOlsztynie.Część 2. Dostawa i montaŜ wyposaŜenia do pracowni specjalistycznych WojewódzkiejBiblioteki Publicznej w Olsztynie.Część 3. Dostawa i montaŜ urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego isprzętu elektronicznego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.3. Szczegółowy wykaz mebli, wyposaŜenia do pracowni specjalistycznych, urządzeń komputerowych,sprzętu multimedialnego oraz sprzętu elektronicznego objętego przedmiotem niniejszego zamówieniaprzewidzianego na wyposaŜenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, przy ul. 1-go Maja 5:3.1. Część 1. Dostawa i montaŜ mebli na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznejw Olsztynie.1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zakupu, dostawy imontaŜu mebli wraz z wyposaŜeniem w pomieszczeniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wOlsztynie, przy ul. 1-go Maja 5, wg poniŜszego asortymentu:


L.p.Nr zezbiorczegozestawieniawyposaŜeniaNazwaJednostkamiaryA B C D ELiczba szt. dokupienia z projektu1 2 Ŝaluzje 1 szt 102 3 Ŝaluzje 2 szt 123 4 Ŝaluzje 3 szt 34 5 Ŝaluzje 4 szt 759lustro łazienkoweszt 56 13 pojemnik na ręczniki papierowe szt 57 18 roleta antywłamaniowa szt 18 20 biurko 1 szt 19 21 biurko 2 szt 110 22 biurko 3 szt 211 23 biurko 4 szt 112 24 biurko 5 szt 613 25 biurko 6 szt 914 27 biurko 8 szt 215 29 biurko 10 szt 416 31 szafka 1 szt 117 32 szafka 2 szt 118 33 szafka 3 szt 119 34 szafka 4 szt 120 35 szafka 5 szt 121 38 szafka 6 szt 122 41 dostawka do biurka 1 szt 123 42 dostawka do biurka 2 szt 124 44 stół 1 szt 125 50 fotel szt 326 52 fotel obrotowy szt 3827 53 fotel gabinetowy szt 228 54 gablota 1 szt 229 55 gablota 2 szt 430 60 krzesło 4 szt 831 62 krzesło 2 szt 2332 63 kontener pod biurko 1 szt 133 68 kontener pod biurko 2 szt 2434 69 sejf 1 szt 135 72 szafka 7 (szatnia) szt 536 73 lada 1 szt 137 74 lada 2 szt 1


38 75 lada 3 szt 139 77 szafka 8 szt 140 78 szafka 9 szt 141 79 szafka 10 szt 142 84 przewijak szt 143 91 panel dzielący stanowiska pracy szt 244 96 regał 2 szt 2345 97 regał 3 szt 146 100 regał 6 szt 147 101 regał 7 szt 148 103 regał 8 szt 649 105 regały jezdne 1 szt 150 106 regały jezdne 2 szt 151 107 regał 9 szt 252 108 sofa szt 153 109 stół 2 szt 154 114 stół 3 szt 255 117 stół 5 szt 156 118 stół 6 szt 157 120 stół 7 szt 158 121 stół 8 szt 159 122 stół 9 szt 260 124 stół 11 szt 161 125 stół 12 szt 162 223 Stół 13 szt 163 126 szafa 2 szt 164 128 szafa 3 szt 365 129 szafa 4 szt 566 130 szafa 5 szt 167 132 szafa 6 szt 368 133 szafa 7 szt 169 134 szafa 8 szt 370 135 szafa 9 szt 271 136 szafa 10 szt 172 138 szafa 11 szt 373 140 szafa 12 szt 174 141 szafa 13 szt 175 142 kontener pod biurko 3 szt 176 143 Szafa 14 szt 377 145 Szafka 11 (na klucze) szt 178 148 Szafa 18 szt 179 171 sejf 2 szt 180 172 biurko 11 szt 181 174 regał 10 szt 182 177 fotel specjalistyczny szt 283 190 Ŝaluzje 5 szt 184 201 szafa 19 szt 1


85 202 regał 11 szt 186 220 szafa 20 szt 187 221 regał 12 szt 188 222 regał 13 szt 189 225 szafa 21 szt 190 226 szafka 12 szt 191 229 Ŝaluzje 6 szt 192 248 regał 14 szt 193 252 Ŝaluzje 7 szt 194 253 pojemnik na ręczniki szt 195 272 biurko14 szt 196 276 Ŝaluzje 8 szt 2Zestawienie mebli w poszczególnych pomieszczeniach zostało zawarte w SpecyfikacjiTechnicznej na dostawę i montaŜ mebli na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wOlsztynie przy ul. 1 Maja 52. Szczegółowy opis mebli i wyposaŜenia określony został w Szczegółowej SpecyfikacjiTechnicznej, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.3. Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe, tzn. wszystkie elementy składowe muszą byćfabrycznie nowe. Całość wyposaŜenia objętego przedmiotem niniejszego zamówienia musi byćfabrycznie nowa i musi odpowiadać wymaganym normom określonym w odnośnych przepisach.Oferowane meble i wyposaŜenie objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wszystkiefunkcje przewidziane w niniejszej SIWZ.4. Wszystkie meble muszą być wykonane z materiałów posiadających odpowiednie i obowiązującecertyfikaty i atesty.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3-letniej gwarancji jakości na oferowane meble iwyposaŜenie. Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta w wymiarze nie krótszym niŜ 3lata. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji.Maksymalny czas usunięcia usterek wynosić będzie nie dłuŜej niŜ 14 dni od daty zgłoszeniausterki do serwisu. Rękojmia na cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia wynosićbędzie 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego .6. W trakcie realizacji dostawy mebli i wyposaŜenia objętych przedmiotem niniejszego zamówienianaleŜy równieŜ dostarczyć Zamawiającemu:− atest trudnopalności na tkaniny tapicerskie,− instrukcje obsługi dostarczonych mebli w języku polskim,− plakietki informacyjne (samoprzylepne, trwałe, zmywalne).KaŜdy sprzęt, maszyna, wyposaŜenie musi być oznakowany przez Wykonawcę za pomocąplakietki informacyjnej - w widocznym miejscu – przygotowanej zgodnie z wytycznymiokreślonymi w dokumencie „Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działańinformacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”,dostępnym w serwisie http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=372 .PoniŜej przykład plakietki.15 cm


Województwo Warmińsko-Mazurskie45 %„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGOFUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDśETU SAMORZĄDUWOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W RAMACHREGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NALATA 2007-201355%10 cm− karty gwarancyjne dostarczonych meblioraz przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi.7. Meble i wyposaŜenie objęte przedmiotem niniejszego zamówienia muszą spełniać minimalnewymagania Zamawiającego określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( min.parametry i funkcje techniczne ) oraz muszą odpowiadać wszystkim wymaganiom określonymw Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Meble powinny być wykonane w sposóbzapewniający ich długotrwałe i bezawaryjne uŜytkowanie.8.. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących meble i wyposaŜenie o parametrachi funkcjach technicznych nie gorszych niŜ wymienione w Szczegółowej SpecyfikacjiTechnicznej. Podane w Specyfikacji Technicznej parametry i funkcje techniczne naleŜytraktować jako wymagania minimalne. W formularzu szczegółowej oferty cenowejWykonawca powinien podać typ/model i producenta oferowanego asortymentu.9.. Wszystkie informacje i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotuzamówienia Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie i na własny koszt. Oferta Wykonawcymusi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,w tym równieŜ koszty związane z dostarczeniem, montaŜem lub ustawieniem oferowanychmebli i wyposaŜenia w poszczególnych pomieszczeniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.10. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni: transport, rozładunek, montaŜ i instalacjęmebli i wyposaŜenia w docelowych pomieszczeniach. Wykonawca zapewni stałą wysokośćcen za realizację przedmiotu zamówienia w całym okresie objętym umową, zgodnie zezłoŜoną ofertą .11. Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego i zgodnego z instrukcją montaŜu mebli iwyposaŜenia objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w sposób umoŜliwiający jegoprawidłowe uŜytkowanie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Po zakończeniumontaŜu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu protokół przebiegumontaŜu oraz protokół końcowego odbioru.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych mebli oraz zastosowanychmateriałów. Dostarczone meble muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotui stosowania, na które wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności lubdeklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną.13. Za ujawnione wady dostarczonego towaru odpowiada Wykonawca, który zobowiązany będziedo jego wymiany na własny koszt, na towar o odpowiedniej jakości w terminie 3 dniroboczych od dnia zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego.14. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone iwykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z


obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z odpowiednimi postanowieniami,uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.15. KaŜda partia mebli z wyposaŜeniem przed jej montaŜem musi uzyskać akceptacjęZamawiającego . KaŜdy element dostarczony do poszczególnych pracowni będzie podlegałodbiorowi pod względem:— jakości dostarczonych mebli i wyposaŜenia,— zgodności z atestami wytwórcy,— jakości wykonania z uwzględnieniem montaŜu.16. Przy odbiorze wykonanego zamówienia musi uczestniczyć osoba ze strony Wykonawcy orazprzedstawiciel Zamawiającego. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi protokół odbiorczypodpisany przez przedstawicieli : Wykonawcy i Zamawiającego . Zamawiający moŜeodmówić odbioru przedmiotu zamówienia niezgodnego co do ilości, rodzaju i jakości zzobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy i umowie. W takim przypadku Wykonawcynie przysługuje wynagrodzenie za nie odebraną część zamówienia .17. Wykonawca moŜe dołączyć do oferty rysunki poglądowe, opisy lub fotografie wraz zistotnymi parametrami i wymiarami oferowanego asortymentu objętego przedmiotemniniejszego zamówienia .18. Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczeniowy naokres trwania umowy, od wszystkich ryzyk związanych z dostawą objętą przedmiotemniniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niŜ wartość umowy (bez VAT ).Uwaga !Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca uzgodni z Zamawiającymszczegółowy harmonogram dostawy i montaŜu mebli oraz wyposaŜenia objętego przedmiotemzamówienia. Wykonawca przed realizacją zamówienia uzgodni z Zamawiającym równieŜ szczegóływyglądu, funkcjonalności oraz kolorystyki płyt lub tapicerek oferowanego asortymentu, dostarczającrównocześnie próbki mebli..3.2. Część 2. Dostawa i montaŜ wyposaŜenia do pracowni specjalistycznych dlaWojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązujecie do zakupu, dostawy ,montaŜu i uruchomienia wyposaŜenia pracowni specjalistycznych w pomieszczeniachWojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, przy ul. 1-go Maja 5, wg poniŜszegoasortymentu:.L.p.Nr ze zbiorczegozestawieniawyposaŜeniaNazwaJednostka miaryA B C D ELiczba szt. do kupienia zprojektu1 155 prasa introligatorska szt 12 156 kauter z termostatem szt 23 159 gumka elektryczna szt 14 160 mikroszlifierka szt 15 163 termohigrometr pokojowy szt 16 169 stół wyspowy laboratoryjny szt 1


7 170 stół warsztatowy szt 18191odkurzacz do pracowni konserwatorskiej mokrej 1szt 19 odkurzacz do pracowni konserwatorskiej mokrej 2szt 110 193 filtr hepa do odkurzacza szt 111 194 prasa belkowa szt 112 195 szywnica introligatorska szt 113 196 goretex szt 114198lodówka do przechowywania odczynnikówszt 115199kuchenka mikrofalowa do gotowania klejuszt 116 200 waga techniczna szt 117 204 kuweta szt 118 205 suszarka do papieru szt 119 206 maszyna do uzupełniania papieru szt 120 207 ministół niskociśnieniowy szt 121 208 latex szt 122 209 sterownik szt 123 210 aerograf z kompresorem szt 124 211 odciąg pyłów i oparów szt 125 212 destylator szt 126 213 system uzdatniania wody szt 127 216 kuweta fotograficzna szt 328217mikser do pracowni konserwatorskiej mokrejszt 129 218 suszarka do włosów (do papieru) szt 130 219 stolik uniwersalny szt 131 224 stół laboratoryjny szt 132 243 stół roboczy wyspowy szt 233 247 wózek szt 134 251 drabinka szt 1Zestawienie wyposaŜenia pracowni specjalistycznych w poszczególnych pomieszczeniachzostało zawarte w Specyfikacji Technicznej na dostawę i montaŜ wyposaŜenia do pracownispecjalistycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.2. Szczegółowy opis wyposaŜenia określony został w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.3. Oferowane wyposaŜenie musi być fabrycznie nowe, tzn. wszystkie elementy składowe muszą byćfabrycznie nowe. Całość wyposaŜenia objętego przedmiotem niniejszego zamówienia musi byćfabrycznie nowa i musi odpowiadać wymaganym normom określonym w odnośnych przepisach.Oferowane wyposaŜenie objęte przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie funkcjeprzewidziane w niniejszej SIWZ.4. WyposaŜenie musi być wykonane z materiałów posiadających odpowiednie i obowiązującecertyfikaty i atesty


5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3-letniej gwarancji jakości na oferowane wyposaŜenie.Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta w wymiarze nie krótszym niŜ 3 lata.Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji. Maksymalnyczas usunięcia usterek wynosić będzie nie dłuŜej niŜ 14 dni od daty zgłoszenia usterki doserwisu. Rękojmia na cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia wynosić będzie 3 latalicząc od dnia odbioru końcowego .6. W trakcie realizacji dostawy wyposaŜenia objętego przedmiotem niniejszego zamówienianaleŜy równieŜ dostarczyć Zamawiającemu:− instrukcje obsługi dostarczonego wyposaŜenia pracowni specjalistycznych w języku polskim,- plakietki informacyjne (samoprzylepne, trwałe, zmywalne).KaŜdy sprzęt, maszyna, wyposaŜenie musi być oznakowany przez Wykonawcę za pomocąplakietki informacyjnej - w widocznym miejscu – przygotowanej zgodnie z wytycznymiokreślonymi w dokumencie „Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działańinformacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”,dostępnym w serwisie http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=372 .PoniŜej przykład plakietki.15 cmWojewództwo Warmińsko-Mazurskie45 %„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGOFUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDśETU SAMORZĄDUWOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W RAMACHREGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NALATA 2007-201355%10 cm− karty gwarancyjne dostarczonego wyposaŜenia pracowni specjalistycznychoraz przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi wyposaŜenia.7. WyposaŜenie objęte przedmiotem niniejszego zamówienia musi spełniać minimalnewymagania Zamawiającego określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( min.parametry i funkcje techniczne ) oraz musi odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym wSzczegółowej Specyfikacji Technicznej.8.. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących wyposaŜenie o parametrach i funkcjachtechnicznych nie gorszych niŜ wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Podanew Specyfikacji Technicznej parametry i funkcje techniczne naleŜy traktować jako wymaganiaminimalne. W formularzu ofertowym Wykonawca powinien podać typ i model, ew. producentaoferowanego asortymentu.9.. Wszystkie informacje i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotuzamówienia Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie i na własny koszt. Oferta Wykonawcymusi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,


w tym równieŜ koszty związane z dostarczeniem, montaŜem, uruchomieniem lub ustawieniemoferowanego wyposaŜenia w poszczególnych pomieszczeniach Wojewódzkiej BibliotekiPublicznej.10. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni: transport, rozładunek, montaŜ i instalacjęwyposaŜenia w docelowych pomieszczeniach. Wykonawca zapewni stałą wysokość cen zarealizację przedmiotu zamówienia w całym okresie objętym umową, zgodnie ze złoŜonąofertą .11. Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego i zgodnego z instrukcją montaŜuwyposaŜenia objętego przedmiotem niniejszego zamówienia, w sposób umoŜliwiający jegoprawidłowe uŜytkowanie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Po zakończeniumontaŜu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu protokół przebiegumontaŜu oraz protokół końcowego odbioru.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanego wyposaŜenia orazzastosowanych materiałów. Dostarczone wyposaŜenie musi być wykonane z materiałówdopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano certyfikat na znak bezpieczeństwalub certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną.13. Za ujawnione wady dostarczonego towaru odpowiada Wykonawca, który zobowiązany będziedo jego wymiany na własny koszt, na towar o odpowiedniej jakości w terminie 3 dniroboczych od dnia zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego.14. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone iwykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z odpowiednimi postanowieniami,uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.15. KaŜda partia wyposaŜenie przed jej montaŜem musi uzyskać akceptację Zamawiającego.KaŜdy element dostarczony do poszczególnych pracowni będzie podlegał odbiorowi podwzględem:— jakości dostarczonego wyposaŜenia,— zgodności z atestami wytwórcy,— jakości wykonania z uwzględnieniem montaŜu.16. Przy odbiorze wykonanego zamówienia musi uczestniczyć osoba ze strony Wykonawcy orazprzedstawiciel Zamawiającego. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi protokół odbiorczypodpisany przez przedstawicieli : Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający moŜeodmówić odbioru przedmiotu zamówienia niezgodnego co do ilości, rodzaju i jakości zzobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy i umowie. W takim przypadku Wykonawcynie przysługuje wynagrodzenie za nie odebraną część zamówienia .17. Wykonawca moŜe dołączyć do oferty rysunki poglądowe, opisy lub fotografie wraz zistotnymi parametrami i wymiarami oferowanego asortymentu objętego przedmiotemniniejszego zamówienia .18. Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczeniowy naokres trwania umowy, od wszystkich ryzyk związanych z dostawą objętą przedmiotemniniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niŜ wartość umowy (bez VAT ).Uwaga !Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca uzgodni z Zamawiającymszczegółowy harmonogram dostawy i montaŜu wyposaŜenia objętego przedmiotem zamówienia.


Wykonawca przed realizacją zamówienia uzgodni z Zamawiającym równieŜ szczegóły wyglądu,funkcjonalności oraz kolorystyki oferowanego asortymentu.3.3. Część 3. Dostawa i montaŜ urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego isprzętu elektronicznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązujecie do dostawy, montaŜu ,instalacji i uruchomienia urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego i sprzętu elektronicznego dlapotrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, przy ul. 1-go Maja 5, wg poniŜszegoasortymentu:L.p.Nr zezbiorczegozestawieniawyposaŜeniaNazwaJednostka miaryA B C D ELiczba szt. do kupienia zprojektu1 8 ekran projekcyjny szt 12 45 urządzenie wielofunkcyjne szt 63 49 drukarka A3 szt 14 56 gramofon szt 15 57 zestaw hi-fi szt 16 64 krzesło do pianina szt 17 66 kasa fiskalna szt 28 83 powiększalnik szt 19 85 pianino elektryczne szt 110 94 router szt 111 102 szafa serwerowa szt 112 110 serwer szt 213 111 skaner A3 szt 114 127 switch szt 215 149 Telefon szt 1916 150 UPS 1 szt 217 151 UPS 2 szt 41819152zestawy komputerowy153 zestaw komputerowy dlaniedowidzącychszt 40szt 120180aparat - fotograficzny z wyposaŜeniemszt 1Zestawienie urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego i sprzętu elektronicznego wposzczególnych pomieszczeniach zostało zawarte w Specyfikacji Technicznej na dostawę imontaŜ urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego i sprzętu elektronicznego doWojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.1. Komputery mają być gotowe do pracy (zainstalowany system operacyjny z wszystkimi aktualizacjamidostępnymi na dzień 01 luty 2012 r.), ustawione na stanowiskach, zgodnie z aranŜacją i podłączonedo sieci elektrycznej i strukturalnej.


2. Wszystkie urządzenia, sprzęt i wyposaŜenie objęte przedmiotem niniejszego zamówienia muszą byćfabrycznie nowe i muszą odpowiadać wymaganym normom określonym w odnośnych przepisach.3. Oferowany sprzęt i urządzenia elektryczne muszą posiadać następujące oznaczenia zgodności lubcertyfikaty:- CE ( na cały produkt )- EC ( certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej)potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do szczegółowej oferty cenowej(część III) .4. Komputery mają być gotowe do pracy (zainstalowany system operacyjny ze wszystkimiobowiązującymi aktualizacjami). Wszystkie stacje robocze muszą składać się z identycznychkomponentów. Zamawiający nie dopuszcza uŜycia płyt głównych róŜnych producentów lub modelipomimo spełniania warunków zamówienia dotyczy to równieŜ pozostałych komponentów stacji roboczej.5. W trakcie realizacji dostawy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia naleŜy równieŜ dostarczyćZamawiającemu:− Instrukcje obsługi dostarczonego sprzętu w języku polskim,− plakietki informacyjne (samoprzylepne, trwałe, zmywalne).KaŜdy sprzęt, maszyna, wyposaŜenie musi być oznakowany przez Wykonawcę za pomocąplakietki informacyjnej - w widocznym miejscu – przygotowanej zgodnie z wytycznymiokreślonymi w dokumencie „Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działańinformacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”,dostępnym w serwisie http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=372 .PoniŜej przykład plakietki.15 cmWojewództwo Warmińsko-Mazurskie45 %„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGOFUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDśETU SAMORZĄDUWOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W RAMACHREGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NALATA 2007-201355%10 cm− karty gwarancyjne dostarczonego sprzętuoraz przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi sprzętu.


6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych obejmujących urządzenia o parametrachi funkcjach technicznych nie gorszych niŜ określone w odniesieniu do poszczególnych w/w urządzeń.Podane powyŜej parametry i funkcje techniczne naleŜy traktować jako wymagania minimalne.W formularzu cenowym naleŜy podać typ/model proponowanego urządzenia, a w przypadku gdyWykonawca proponuje urządzenie o parametrach lub funkcjach technicznych lepszych niŜwymagane, naleŜy podać typ/model proponowanego urządzenia oraz istotne parametry i funkcjetechniczne, które podwyŜszają jakość oferowanego urządzenia (naleŜy dołączyć równieŜspecyfikacje techniczne proponowanych urządzeń).7. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,w tym równieŜ koszty związane z dostarczeniem, montaŜem i zainstalowaniem oferowanych urządzeń isprzętu oraz uruchomieniem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie przy ul. 1-go Maja 5.8.Wykonawca zapewni stałą wysokość cen za realizację przedmiotu zamówienia w okresie objętymumową, zgodnie ze złoŜoną ofertą.9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu odbioru zostaje rozszerzonapoprzez udzielenie pisemnej gwarancji – gwarancja producenta.10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3-letniej gwarancji jakości na oferowane urządzeniakomputerowe, sprzęt multimedialny i sprzęt elektroniczny. Zamawiający dopuszcza gwarancjęproducenta w wymiarze nie krótszym niŜ 3 lata.. Strony ustalają, Ŝe rękojmia za przedmiot umowywynosi 3 lata.11. Usunięcie awarii przez serwis w miejscu instalacji w okresie trwania gwarancji liczony od momentuzgłoszenia awarii telefonicznie wynosi: 3 dni. Dostawa do innego miejsca naprawy na kosztWykonawcy.12. Kupujący ma moŜliwość rozbudowy sieci bez konieczności wzywania serwisu Wykonawcy, bezutraty udzielonej gwarancji4. Termin wykonania zamówieniaZamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia:Część 1. Dostawa i montaŜ mebli dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie:- 5 tygodni od podpisania umowy.Część 2. Dostawa i montaŜ wyposaŜenia do pracowni specjalistycznych WojewódzkiejBiblioteki Publicznej w Olsztynie.- 7 tygodni od podpisania umowy.Część 3. Dostawa i montaŜ urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego isprzętu elektronicznego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.- 5 tygodni od podpisania umowy.5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tychwarunków1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunkiudziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawanakładają obowiązek ich posiadania,Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadaniaspecjalnych uprawnień.2)posiadania wiedzy i doświadczenia,Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie.


3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia,Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uznatakiego, który w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaŜe się posiadanymdoświadczeniem:2.1. Wykonawca składający ofertę na Część I - Dostawa i montaŜ mebli na potrzebyWojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie:w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okresprowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum jedną dostawę odpowiadającąswoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu idostawa ta została wykonana naleŜycie.Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeŜeli:1. wykonawca zrealizował zamówienie obejmujące wykonanie na zamówienie mebli biurowychwedług gotowego projektu i ich dostarczenie do zamawiającego;2. wartość zamówienia (wynagrodzenie brutto) wynosiło co najmniej 200.000 zł;3. wykonawca wykaŜe naleŜyte wykonanie dostawy przedstawiając stosowny dokumentwystawiony na tę dostawę przez Zamawiającego (referencje, zaświadczenia lub innerównowaŜne, z których wynikać będzie, Ŝe zamówienie określone w pkt. 1-2 zostało wykonanenaleŜycie).4. Zamawiający nie wymaga, by zamówienie wskazane w pkt. 1-3 było zrealizowane w ramachpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego.5. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5.1.4 jeŜeli wykonał idostarczył minimum jeden typ mebli objętych niniejszym zamówieniem za kwotę określonąpowyŜej (np. tylko biurko).2.2. Wykonawca składający ofertę na Część II - Dostawa i montaŜ wyposaŜenia dopracowni specjalistycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie:zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.3. Wykonawca składający ofertę na Część III - Dostawa i montaŜ urządzeńkomputerowych, sprzętu multimedialnego i sprzętu elektronicznego doWojewódzkiejBiblioteki Publicznej w Olsztynie:w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okresprowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum jedną dostawę odpowiadającąswoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu idostawa ta została wykonana naleŜycie.


Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeŜeli:1. wykonawca zrealizował zamówienie obejmujące dostawę i montaŜ urządzeń komputerowych.2. wartość zamówienia (wynagrodzenie brutto) wynosiło co najmniej 100.000 zł;3. wykonawca wykaŜe naleŜyte wykonanie dostawy przedstawiając stosowny dokumentwystawiony na tę dostawę przez Zamawiającego (referencje, zaświadczenia lub innerównowaŜne, z których wynikać będzie, Ŝe zamówienie określone w pkt. 1-2 zostało wykonanenaleŜycie).4. Zamawiający nie wymaga, by zamówienie wskazane w pkt. 1-3 było zrealizowane w ramachpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego.5. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5.1.4 jeŜeli wykonał idostarczył minimum jeden typ urządzeń objętych niniejszym zamówieniem za kwotę określonąpowyŜej (np. zestawy komputerowe (stacjonarne lub laptopy).3. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartychw ust. od 1.1.) do 1.4) nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę dooferty oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ. Z treści złoŜonych oświadczeńmusi wynikać jednoznacznie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzieńskładania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganychwarunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynnościwezwania do uzupełnienia dokumentów.4. JeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowaw ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezaleŜnie od charakteru prawnegołączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymina czas realizacji części przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę zpostępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawarta w art. 24 ust. 2 pkt. 4ustawy Pzp.5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o którychmowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówieniapublicznego musi wykazać, Ŝe brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnieniawarunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia tego warunku nastąpina podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń,wymienionych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposóbpotwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, spowodujewykluczenie Wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4ustawy Pzp.7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą oświadczeńlub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzynie złoŜą pełnomocnictw, albo którzy złoŜą dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜąwadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ichzłoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnieniepostępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinnypotwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienieprzez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu,


w którym upłynął termin składania ofert i muszą być złoŜone w oryginale lub kopiipoświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składaniaelektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznympodpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie muszą być dołączone do oferty1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY obejmujący cały asortymentopisany w szczegółowej specyfikacji technicznej zamówienia – wg wzoru stanowiącegozałącznik do SIWZ (dla danej części zamówienia).2. Sporządzona przez Wykonawcę Szczegółowa oferta cenowa (dla części I, II lub III).3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu norm będące załącznikiem nr 1 do części IIIszczegółowej oferty cenowej.4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22ust. 1 ustawy P.z.p., których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego wrozdziale V SIWZ, Zamawiający Ŝąda następujących oświadczeń i dokumentów:1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w pkt. 4FORMULARZA OFERTOWEGO – wymagane zgodnie z art. 44 ustawy Pzp,2) Wykaz dostaw (dotyczy części 1 i części 3) w zakresie niezbędnym do wykazaniaspełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech latprzed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania orazzałączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawy te zostały prawidłowo wykonane iprawidłowo ukończone – Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;5. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawyP.z.p. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2bustawy P.z.p., Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązaniatych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów naokres korzystania z ich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówieniaWykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ZamawiającyŜąda następujących oświadczeń i dokumentów:1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącegozał. nr 2 do SIWZ,2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu dorejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawyPzp, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aw stosunku do osób fizycznych oraz spółek cywilnych (dotyczy kaŜdego ze wspólnikówbędących przedsiębiorcami) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - wgwzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ,7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszegozamówienia publicznego.


W przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonegow ofercie odpisu z właściwego rejestru – pełnomocnictwo (a).8. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 4 pkt. 2), składa dokument lubdokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.9. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 zastępuje się jedokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organemsądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczegoodpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcęmającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkaniaosoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem oudzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanieoświadczeń i dokumentów1.Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27ustawy P.z.p. – pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.2.Zamawiający dopuszcza takŜe przekaz zawiadomień oraz informacji, w tym takŜe pytań iodpowiedzi faksem lub drogą elektroniczną. W celu sprawnego przekazywania informacjiWykonawca zobowiązany jest w ofercie podać numer faksu lub adres poczty elektronicznej.3.Strona, która otrzymuje informacje faksem lub drogą elektroniczną zobowiązana jest bezwezwania strony przekazującej informacje do niezwłocznego potwierdzenia faktu ichotrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uwaŜa się dzień, w którym strony postępowaniaotrzymały informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.4.Adres do korespondencji zamieszczony jest w rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiającywymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres.5.Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiającyniezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednaknie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek owyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającegonie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.6.JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął poupływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜeudzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.7.Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej.8.W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający moŜezmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłoczniewszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, ajeŜeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŜe na tej stronie.9.JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia ozamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, ZamawiającyprzedłuŜy termin składania ofert.


10.JeŜeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu(postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego), Zamawiający zamieszczaogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.11.JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmianw ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert.12.O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.Informację powyŜszą Zamawiający zamieści równieŜ na stronie internetowej.13.PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków owyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.14.Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacjiistotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogąelektroniczną na adres Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ.8. Termin związania złoŜoną ofertą1.Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związaniaofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminuzwiązania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tegoterminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.3. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa powyŜej nie powoduje utraty wadium.4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniemokresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium naprzedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywanejest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jegoprzedłuŜenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.9. Opis sposobu przygotowania oferty1. Ofertę naleŜy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SIWZ. Naofertę składają się:1.1.Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY obejmujący cały asortymentopisany w szczegółowej specyfikacji technicznej zamówienia – wg wzoru stanowiącegozałącznik do SIWZ (dla danej części zamówienia).1.2. Sporządzona przez Wykonawcę Szczegółowa oferta cenowa (dla części I, II lub III).1.3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu norm będące załącznikiem nr 1 do części IIIszczegółowej oferty cenowej.1.4. Wszelkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie zrozdziałem VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.1.5. Dowód wniesienia wadium.2.Wymagania podstawowe:1)kaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną. ZłoŜenie przezWykonawcę więcej niŜ jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe alboalternatywne spowoduje jej odrzucenie,2)oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upowaŜnione do reprezentowaniaWykonawcy na zewnątrz. Podpis winien być sporządzony w sposób umoŜliwiający jego


identyfikację np. złoŜony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia inazwiska). JeŜeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwawynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnionych jest łącznie kilka osób,dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,3)upowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać zdokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie takie nie wynikawprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty naleŜy dołączyćoryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownegopełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tegoupowaŜnione.4)wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przezWykonawcę i dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnejz niniejszą SIWZ,5)we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszczazłoŜenie czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby,6)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty zuwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy P.z.p,7)zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne doprzygotowania oferty oraz podpisania umowy.3.Forma oferty:1)Zamawiający ustala wzór Formularza ofertowego, który powinien stanowić pierwszą stronęskładanej oferty,2)ofertę naleŜy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu, ściśle wgwzorów druków załączonych przez Zamawiającego. Dokumenty sporządzone w językuobcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,3)ofertę naleŜy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze,długopisem lub nieścieralnym atramentem),4)zaleca się, aby oferta była trwale zszyta, a jej zapisane strony były ponumerowane,5)załączniki oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone,6)wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanejprzez siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnymwypadku nie będą uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalającyodczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej (przez skreśleniedotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu). Parafka(podpis) winna być naniesiona w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz zimienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki,7)formularz ofertowy, oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania o udzieleniezamówienia oraz pozostałe oświadczenia naleŜy złoŜyć w formie oryginałów. UpowaŜnienia(pełnomocnictwa) naleŜy złoŜyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie.Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formieoryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii,8)dokumenty muszą być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność zoryginałem przez Wykonawcę,9)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopiedokumentów dotyczących kaŜdego z Wykonawców składających ofertę wspólną powinny być


albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upowaŜnione doreprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopiipoświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.Pełnomocnictwo moŜe być udzielone w szczególności:a)łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),b)oddzielnie przez kaŜdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).W kaŜdym jednak przypadku w treści dokumentu / pełnomocnictwa / zaleca się wymienićwszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ichPełnomocnika.2)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają zapodpisanie i wykonanie umowy,3)w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny zpełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelkakorespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującymjako Pełnomocnik,4)przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składającyofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującąwspółpracę zawierającą, co najmniej:a)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoimzakresem realizację przedmiotu zamówienia,b)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,c)określenie czasu obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmującyrealizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi,5)w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego kaŜdy z Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, Ŝe niepodlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24ust. 1 ustawy P.z.p.6)sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:a)dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. odpis z właściwego rejestru,oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia, itp. – składa kaŜdy z Wykonawcówskładających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,b)dokumenty wspólne, takie jak np.: formularz ofertowy, specyfikacje techniczne składapełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertęwspólną,c)kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z Wykonawców składających ofertę wspólnąpowinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotycząskładane dokumenty.7)wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na„Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane Wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie.8)wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają donich zastosowanie zasady określone w pkt. 4 niniejszego rozdziału. Spółka cywilnaubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania.Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające kaŜdemu wspólnikowi na jej


eprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, niespełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy P.z.p. Zakłada on, Ŝe członków konsorcjumubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować moŜe nie kaŜdy z jego uczestników,jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich.9)w przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p. nie będzie miał zastosowania, jeŜelioferta zostanie podpisana przez wszystkich wspólników.10)obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeŜeli Wykonawcamiwspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małŜonkowie, którzy prowadząprzedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający niemoŜe takŜe Ŝądać od małŜonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę.10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert1.Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami idokumentami naleŜy złoŜyć w tymczasowej siedzibie Zamawiającego ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn w sekretariacie pokoju 211 w terminie do dnia 23.02.2012r. do godz. 10:00 lubprzesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) na adres: WojewódzkaBiblioteka Publiczna , ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn.2.Oferty będą podlegały rejestracji przez Zamawiającego. KaŜda przyjęta oferta zostanieopatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia, tzn. datę oraz godzinę i minutę, wktórej została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposóbgwarantujący ich nienaruszalność.3.Koperta (opakowanie) powinna być opisana:„Dostawa mebli, sprzętu komputerowego oraz wyposaŜenia dla potrzeb Wojewódzkiej BibliotekiPublicznej przy ul. 1-go Maja 5 w Olsztynie, część ….”4.Na kopercie (opakowaniu) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.5.Konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.6.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŜona po terminie.7.Wykonawca moŜe dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złoŜeniu, jeŜelipisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemuprzed terminem składania ofert.8.Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i wedługzasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki)zawierające zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem MODYFIKACJA lubWYCOFANIE.9.Koperty (paczki) oznaczone MODYFIKACJA będą otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy,który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanąone dołączone do oferty.10.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 23.02.2012r. o godz. 10:15. w tymczasowej siedzibieZamawiającego ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn w pok. 113.11.Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć nasfinansowanie zamówienia.12.Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową powołaną przezDyrektora WBP. Zamawiający kaŜdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmę) oraz adres(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty,


terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie.Informacje te odnotowane będą w protokole postępowania.13.Na pisemny wniosek Wykonawcy, który złoŜył ofertę a nie był obecny przy jej otwarciu,zostanie przesłana informacja, o której mowa wyŜej.14.Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą byćudostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lubuniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia15.Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniŜszychzasadach:1)wnioskodawca zobowiązany jest złoŜyć pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/ izałączników do protokołu, wraz z określeniem sposobu udostępnienia,2)Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie zastrzeŜenia o tajemnicyprzedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,3)po przeprowadzeniu powyŜszych czynności Zamawiający ustali niezwłocznie miejsce, termini sposób udostępnienia jawnych dokumentów, o czym poinformuje wnioskodawcę,4)bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, wmiejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwalaćza pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu treścizłoŜonych ofert.11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty1.Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowaćwszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytego wykonania zamówienia, wtym równieŜ koszty związane z dostarczeniem, montaŜem lub ustawieniem mebli iwyposaŜenia w poszczególnych pracowniach budynku WBP.2. Wykonawca oblicza cenę oferty jako sumę iloczynów cen jednostkowych oraz ilości sztukobjętych przedmiotem zamówienia i tak wyliczoną cenę wraz z podatkiem VAT zamieszcza wFormularzu Ofertowym. Brak wyceny któregokolwiek z asortymentu objętego zamówieniemspowoduje odrzucenie oferty jako nie obejmującej całości przedmiotu zamówienia .3. Cena musi być wyraŜona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóchmiejsc po przecinku. Cena musi zawierać naleŜny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawkinaleŜnego podatku VAT naleŜy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy opodatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcęstawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowodujeodrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawozamówień publicznych.4. Wykonawca nie moŜe podać ceny raŜąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, podrygorem odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniuewentualnych upustów nie moŜe być niŜsza niŜ koszty własne Wykonawcy, wynikającez kalkulacji ceny.5. Nie przewiduje się moŜliwości zmiany wysokości cen zaproponowanych przez Wykonawcęw złoŜonej ofercie. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalonena okres waŜności umowy i nie będą podlegały zmianom .6. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które napodstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiającydla porównania ceny ofert złoŜonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć


do ceny takich ofert naleŜny podatek VAT, obciąŜający Zamawiającego z tytułu realizacjiumowy na mocy odrębnych przepisów.12. Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny ofert (dla kaŜdej z części zamówienia)1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:CnC = ----------------- x 100, gdzie:CbC - ilość punktów za kryterium cena,Cn - najniŜsza cena spośród ofert nie odrzuconych,Cb - cena oferty badanej,100 - waga kryterium.2.Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyŜszą liczbę punktów.3.W toku dokonywania oceny i badania złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzieleniaprzez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złoŜonej oferty. ZłoŜone przezWykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.4.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą oświadczeń lubdokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy niezłoŜą pełnomocnictw, albo którzy złoŜą dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜą wadliwepełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia ofertaWykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.5.Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tymniezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarskąw szczególności naleŜy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe uŜycie wyrazu,widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczeniewyrazu (ów) lub jego części.6.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencjirachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, któregooferta została poprawiona.7.Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodująceistotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego ofertazostała poprawiona.8.Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeŜeli:1)oferta jest niezgodna z ustawą,2)treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy P.z.p.,3)jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniunieuczciwej konkurencji,4)oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,5)oferta została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,6)zawiera błędy w obliczeniu ceny,7)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się napoprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy P.z.p.,


8)jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.9.Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celuzawarcia umowy1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,zobowiązany będzie do :1) wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty,2) złoŜenia szczegółowego harmonogramu dostawy i montaŜu mebli oraz wyposaŜenia objętychprzedmiotem zamówienia, który po uzgodnieniach z Zamawiającym będzie elementemzawieranej umowy .3) dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia, jeŜeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.4) dostarczenia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na całyokres trwania umowy, od wszystkich ryzyk związanych z dostawą objętą przedmiotemniniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niŜ wartość umowy (bez VAT ).2.W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,Zamawiający określi termin i miejsce złoŜenia w/w dokumentu oraz poinformuje o formalnościachzwiązanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.3.Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ, wwyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, Ŝe zawarcie umowy w sprawiezamówienia publicznego stanie się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, comoŜe skutkować konsekwencjami wobec Wykonawcy określonymi w art. 46, ust. 5 ustawy P.z.p.14. Zawieranie umowy oraz istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawieranej umowy1.Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia – wg zał. Nr 3 do SIWZ.2.Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p.1)Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie niekrótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogąelektroniczną,2)Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeŜeli:a)w postępowaniu zostanie złoŜona tylko jedna oferta,b)nie odrzucono Ŝadnej oferty,c)nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy.3.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być toŜsamy z jegozobowiązaniem zawartym w ofercie.4.Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie niewaŜna w części wykraczającej pozaokreślenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.5.Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmiepod rygorem niewaŜności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówieńpublicznych .6.Zamawiający przewiduje moŜliwości dokonania istotnych zmian w zawartej umowie wsprawie niniejszego zamówienia publicznego w następującym zakresie :


1) dostawy elementów przedmiotu zamówienia o cechach lub parametrach wyŜszych niŜ w ofercie, wprzypadku braku dostępności ich na rynku, przy czym ceny zawarte w ofercie nie mogą ulec zmianie,2) zmiany osoby sprawującej funkcje inspektora nadzoru oraz kierownika koordynatora dostaw zestrony Wykonawcy .3) zastosowania innej stawki i wysokości naleŜnego podatku VAT w przypadku zmianyobowiązujących w tym zakresie przepisów.4) zmiany terminu realizacji, jeŜeli zaszły okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwilizawarcia umowy, a w szczególności:w przypadku przedłuŜenia terminu zakończenia robót budowlanych prowadzonych w budynku ul. 1Maja 5, przedłuŜeniu ulegnie termin dostawy wyposaŜenia będącego przedmiotem niniejszegozamówienia,7.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜyw interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości opowyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedyniewynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.15. Pouczenia o środkach ochrony prawnej1.Wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniudanego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezZamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochronyprawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do Sądu.2.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;2)wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;3)odrzucenie oferty odwołującego Wykonawcy.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej alboelektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocąwaŜnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesieniaodwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowaniaodwoławczego przysługuje skarga do Sądu.6. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowaćZamawiającego o czynności podjętej niezgodnie z przepisami ustawy Pzp lub zaniechaniuczynności, do wykonania której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtórzy czynnościalbo dokona czynności zaniechanej, informując o tym niezwłocznie Wykonawców w sposóbprzewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.16. Podwykonawstwo1.Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którejwykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić woświadczeniu Wykonawcy znajdującym się w formularzu ofertowym.2.W oświadczeniu o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom naleŜy podać zakres prac


przewidzianych do wykonania (bez podawania danych podwykonawców). ZłoŜenie w/woświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od obowiązkuuzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac konkretnemupodwykonawcy.3.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarowałrealizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyćZamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z projektem umowymiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.4.Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeŜenia, zaś brak takichzastrzeŜeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyraŜeniem zgody.17. Wadium1.KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości na :1.1. część I – 5 000,00 zł(słownie: pięć tysięcy złotych);1.2. część II – 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych);1.3. część III – 4 000,00 zł. (cztery tysiące złotych);2.Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu,2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,3)gwarancjach bankowych,4)gwarancjach ubezpieczeniowych,5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekstjednolity Dz. U. Nr 42, poz. 275).3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji,dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawieraćw swej treści:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenienazwy zamówienia),3)kwotę zobowiązania,4)termin waŜności gwarancji,5)zobowiązanie do zapłaty kwoty gwarancji niezwłocznie od dnia przekazania Ŝądania wypłaty,6)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na kaŜde pisemne ŜądanieZamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano:a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lubb)nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lubc)zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.7)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na kaŜde pisemne ŜądanieZamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, októrym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.


25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących pojego stronie.4.Wadium w pieniądzu naleŜy wnieść przelewem na następujący rachunek:BOŚ S.A. O Olsztyn Nr: 03 1540 1072 2001 5013 0824 0001przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewubankowego, Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzącyrachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminuskładania ofert, zaś dowód wniesienia wadium moŜe być dołączony do oferty.5.Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niŜ w pieniądzu naleŜy złoŜyć w oryginale(poza ofertą) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w terminie przewidzianym na składanieofert.6.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofertynajkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego ofertazostała wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem okoliczności, o których mowa w art.46 ust. 4a ustawy P.z.p.,7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróciwadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniuzabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano.8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertęprzed upływem terminu składania ofert.9.Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwróconowadium, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jakonajkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.10.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzeczZamawiającego, gdy:1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,3)zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi nawezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o którychmowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.12.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.13.W ofercie naleŜy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.18. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowyZabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonanialub nienaleŜytego wykonania umowy.1.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie downiesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny (cenycałkowitej podanej w ofercie).2.Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy naleŜy wnieść nie później jednak niŜ w dniupodpisania umowy.3.Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione według wyboruWykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:1)w pieniądzu,


2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym,3)gwarancjach bankowych,4)gwarancjach ubezpieczeniowych,5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4.Zamawiający nie wyraŜa zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniemwekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowienie zastawuna papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorząduterytorialnego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach ozastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.5.W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy wformie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnieobowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenienazwy zamówienia),3)kwotę zobowiązania,4)termin waŜności gwarancji,5)zobowiązanie do zapłaty kwoty gwarancji niezwłocznie po przekazaniu Ŝądania wypłaty,6)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na kaŜde pisemne Ŝądanie Zamawiającego.6.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następującyrachunek bankowy ................................................. Zamawiający przechowuje je naoprocentowanym rachunku bankowym.7.Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi zumowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o kosztprowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowyWykonawcy.8.JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia naleŜytegowykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofertstosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy P.z.p.9.Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadachokreślonych w art. 151 ustawy P.z.p.19. Dopuszczalność składania ofert częściowych i wariantowych1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w częściowych:Część 1. Dostawa i montaŜ mebli na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wOlsztynie:Część 2. Dostawa i montaŜ wyposaŜenia do pracowni specjalistycznych WojewódzkiejBiblioteki Publicznej w Olsztynie.Część 3. Dostawa i montaŜ urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego isprzętu elektronicznego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.


20. Przewidywane zamówienia uzupełniająceZamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.21. Aukcja elektronicznaZamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.22. Ograniczenie moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawneZamawiający nie ogranicza moŜliwości ubiegania się o zamówienie.Spis załączników do SIWZZałącznik nr 1 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dot. przedmiotu zamówieniawraz z załącznikami (Część I, Część II, Część III).Załącznik nr 2 - Wzór formularzy ofertowych (Część I, Część II, Część III).Załącznik nr 3 - Wzór Szczegółowych Ofert Cenowych (Część I, Część II, Część IIIwraz z oświadczeniem o spełnieniu norm).Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oudzielenie zamówienia,Załącznik nr 5 - Wzory umów (Część I, Część II, Część III).Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw


Pieczęć firmowa WykonawcyNr REGON firmy :...............................Nr fax ..................................................Adres e-mail: ………………………Część IWojewódzka Biblioteka Publiczna10-117 Olsztyn , ul. 1-go Maja 5OFERTAOdpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego narealizację Części 1. Dostawa i montaŜ mebli na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznejw Olsztynie w ramach zadania pn. „Przebudowa i remont (modernizacja) budynku WojewódzkiejBiblioteki Publicznej dla celów kultury, wraz z przebudową przyłączy w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5 wramach realizacji inwestycji „Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynkuWBP w Olsztynie dla celów kultury” wg asortymentu opisanego w szczegółowych specyfikacjachtechnicznych, oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach zgodnych z wymaganiamizawartymi w SIWZ za cenę ryczałtową :CENA OFERTY ( z VAT ) : ………………………….................................... PLN ( słownie :.................................................................................................................................................... )Cena oferty obejmuje dostawę i montaŜ mebli wg Szczegółowej Oferty Cenowej, będącejzałącznikiem Nr 1 do Formularza oferty.2. Termin wykonania oraz warunki gwarancji, serwisu i płatności – zgodnie z postanowieniamiSIWZ ,3. Oświadczam, Ŝe:a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, wszczególności koszty związane z dostawą, transportem, montaŜem oraz instalacją meblii wyposaŜenia w poszczególnych pomieszczeniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1-goMaja 5 w Olsztynie.b) składam/ y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).4. Oświadczam, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp oraz złoŜyłemwszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.5. Oświadczam, Ŝe powierzę podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia*:.……………………………………………………………………………………………………6. Akceptuję bez zastrzeŜeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się dopodpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przezzamawiającego.


7. Wadium w kwocie : część I – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);zostało wniesione w dniu .................................... , w formie : ……………………………….u* wypełnić w przypadku udziału podwykonawcówUWAGA!..........................................................................Podpis (y) i pieczęć imienna osóbuprawnionychdo reprezentowania Wykonawcy w przypadkuoferty wspólnej – podpis pełnomocnikaWykonawcówWykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują danewszystkich Wykonawców występujących wspólnie.


Pieczęć firmowa WykonawcyNr REGON firmy :...............................Część IINr fax ..................................................Adres e-mail: ………………………Wojewódzka Biblioteka Publiczna10-117 Olsztyn , ul. 1-go Maja 5OFERTAOdpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego na dostawę i montaŜ wyposaŜenia do pracowni specjalistycznych WojewódzkiejBiblioteki Publicznej w Olsztynie, przy ul. 1-go Maja 5 w Olsztynie w ramach zadania pn.„Przebudowa i remont (modernizacja) budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dla celów kultury,wraz z przebudową przyłączy w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5 w ramach realizacji inwestycji„Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celówkultury” wg asortymentu opisanego w szczegółowej specyfikacji technicznej, oferuję realizacjęprzedmiotu zamówienia na warunkach zgodnych z wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenęryczałtową :CENA OFERTY ( z VAT ) : ………………………….................................... PLN ( słownie :.................................................................................................................................................... )1. Cena oferty obejmuje dostawę i montaŜ wyposaŜenia do pracowni specjalistycznych wg Szczegółowej OfertyCenowej, będącej załącznikiem Nr 1 do Formularza oferty.2. Termin wykonania oraz warunki gwarancji, serwisu i płatności – zgodnie z postanowieniamiSIWZ ,3. Oświadczam, Ŝe:a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,w szczególności koszty związane z dostawą, transportem, montaŜem oraz instalacją wyposaŜenia dopracowni specjalistycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1-go Maja 5 w Olsztynieoraz uruchomieniem.b) składam/ y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).4. Oświadczam, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp oraz złoŜyłemwszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.5. Oświadczam, Ŝe powierzę podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia*:.……………………………………………………………………………………………………6. Akceptuję bez zastrzeŜeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się dopodpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przezzamawiającego.


7. Wadium w kwocie : 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);zostało wniesione w dniu .................................... ,w formie : ………….………………………………………………………………………….* wypełnić w przypadku udziału podwykonawcówUWAGA!..........................................................................Podpis (y) i pieczęć imienna osóbuprawnionychdo reprezentowania Wykonawcy w przypadkuoferty wspólnej – podpis pełnomocnikaWykonawcówWykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują danewszystkich Wykonawców występujących wspólnie.


Pieczęć firmowa WykonawcyNr REGON firmy :...............................Część IIINr fax ..................................................Adres e-mail: ………………………Wojewódzka Biblioteka Publiczna10-117 Olsztyn , ul. 1-go Maja 5OFERTAOdpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego na dostawę, montaŜ , instalację i uruchomienie urządzeń komputerowych,sprzętu multimedialnego i sprzętu elektronicznego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wOlsztynie przy ul. 1-go Maja 5 w Olsztynie w ramach zadania pn. „Przebudowa i remont (modernizacja)budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dla celów kultury, wraz z przebudową przyłączy wOlsztynie przy ul. 1 Maja 5 w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa i modernizacja istniejącejstruktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury” wg asortymentu opisanego wszczegółowej specyfikacji technicznej, oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkachzgodnych z wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenę ryczałtową :CENA OFERTY ( z VAT ) : ………………………….................................... PLN ( słownie :.................................................................................................................................................... )1. Cena oferty obejmuje dostawę, montaŜ , instalację i uruchomienie urządzeń komputerowych, sprzętumultimedialnego i sprzętu elektronicznego wg Szczegółowej Oferty Cenowej, będącejzałącznikiem Nr 1 do Formularza oferty.3. Termin wykonania oraz warunki gwarancji, serwisu i płatności – zgodnie z postanowieniamiSIWZ ,3. Oświadczam, Ŝe:a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,w szczególności koszty związane z dostawą, transportem, montaŜem oraz instalacją i uruchomieniemurządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego i sprzętu elektronicznego w poszczególnychpomieszczeniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1-go Maja 5 w Olsztynie.b) składam/ y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).4. Oświadczam, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp oraz złoŜyłemwszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.5. Oświadczam, Ŝe powierzę podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia*:.……………………………………………………………………………………………………6. Akceptuję bez zastrzeŜeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się dopodpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez


zamawiającego.7. Wadium w kwocie : 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)zostało wniesione w dniu .................................... ,w formie : ………….………………………………………………………………………….* wypełnić w przypadku udziału podwykonawcówUWAGA!..........................................................................Podpis (y) i pieczęć imienna osóbuprawnionychdo reprezentowania Wykonawcy w przypadkuoferty wspólnej – podpis pełnomocnikaWykonawcówWykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują danewszystkich Wykonawców występujących wspólnie.


Załącznik nr 4 do SIWZPieczęć firmowa WykonawcyOŚWIADCZENIE WYKONAWCYOŚWIADCZAM (MY), śE WYKONAWCA, KTÓREGO REPREZENTUJĘ (MY)nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawieprzesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych.............................dn.......................……….......................................……………Podpis (y) i pieczęć imienna osóbuprawnionych do reprezentowaniaWykonawcy w przypadku oferty wspólnej– podpis kaŜdego z Wykonawcówskładających ofertę wspólnąPOUCZENIEW przypadku Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, a niepodlegają oni wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanekzawartych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p. naleŜy dodatkowo złoŜyć oświadczenie, iŜ po ogłoszeniuupadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewidujezaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.


Załącznik nr 6Dla części I i III.Wykonawca:……………………………………………………………………WYKAZ WYKONANYCH DOSTAWLp.Nazwa zamówienia, zakres dostaw, informacjedotyczące rodzaju dostaw, w tym informacjedotyczące wartości dostaw potwierdzające spełnieniewarunku udziału w postępowaniuOkres świadczenia dostawpoczątekkoniecInformacje dotyczące Zamawiającego dostawę w tym nazwa i siedziba1.2.Do niniejszego wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŜycie.................................................. ...................................................(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

More magazines by this user
Similar magazines