Views
3 years ago

RTL 003 udgave 4 version 10, 20. december 2012 - Dansk Brand ...

RTL 003 udgave 4 version 10, 20. december 2012 - Dansk Brand ...

DefinitionerAkkrediteret

DefinitionerAkkrediteret laboratoriumLaboratorium, der i overensstemmelse med gældende udgave af DS/EN ISO/IEC 17025 erakkrediteret til gennemførelse af typeprøvninger beskrevet i standarder eller andre normativedokumenter.Akkrediteret certificeringsorganOrgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan (f.eks. DANAK) til certificering inden for detspecifikke kravdokument (standard, retningslinje eller andre normative dokumenter).AnlægsejerEjer af det installerede system.Anneks ZATillæg til en harmoniseret produktstandard, der definerer procedurer i hele certificeringsperioden,herunder ansvarsfordeling.ByggevaredirektivetConstruction Products Directive (89/106/EEC) – forkortes CPD. Erstattes i 2013 af ConstructionProducts Regulation – forkortet CPR.Byggevareinfo.dkHjemmeside med liste over gældende produktstandarder.CertifikatindehaverFabrikant eller importør, der på baggrund af en typeprøvning har opnået et systemcertifikat ellersystemdelscertifikat. Definitionen dækker også et produktcertifikat.CE-mærkning af produkterMærkning af et produkt som krævet i et direktiv udarbejdet af EU.CertifikatDokument udstedt af et produktcertificeringsorgan som dokumentation for, at et specificeretprodukt opfylder de krav, der er beskrevet i den pågældende produktstandard eller det normativedokument. Benævnes ofte overensstemmelsescertifikat.CPD-certificeringBegrebet beskriver certificeringsforløbet for et produkt, der certificeres efter Byggevaredirektivet.CPR-certificeringBegrebet beskriver certificeringsforløbet for et produkt, der certificeres efter Byggevareforordningen.Vil på sigt erstatte CPD-certificering.EC-certifikatCertifikat udstedt i henhold til Byggevaredirektivet. Certifikatet dokumenterer overensstemmelsemed krav beskrevet i en harmoniseret produktstandard, herunder opfyldelse af eventuelle krav tilproducentens kvalitetsledelsessystem.FPC4

Forkortelse for ”Factory Production Control” som beskrevet i produktstandarden, herunderproduktionsstedets kvalitetsledelsessystem.Harmoniseret produktstandardEuropæisk Standard gældende for et produkt omfattet af et direktiv, fx Byggevaredirektivet. Enstandard er først harmoniseret, når den er optaget i EU’s Official Journal. Når en standard erharmoniseret, skal myndighederne implementere henvisning til standarden i lovgivningen.FPC inspectionOmfatter første audit af produktion og kvalitetsledelsessystem samt efterfølgende audits sombeskrevet i produktstandarden.MetodelisteListe over de standarder, som det produktcertificerende organ er akkrediteret/notificeret til atcertificere efter i henhold til EN 45011/ISO 17065.NANDODen Europæiske Kommissions onlineliste kaldet ”NANDO”, som er en liste over notificeredelaboratorier og certificeringsorganer samt en liste over harmoniserede produktstandarder, medangivelse af overgangsperiode og dennes udløb.http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/.Nationalt certifikatEt nationalt certifikat er dokumentation for overensstemmelse med en produktstandard, etnormativt dokument eller en guideline, national eller international, der ikke er harmoniseret.Normativt dokumentDokument, der angiver regler, retningslinjer eller karakteristika for aktiviteter eller deres resultater.Notificeret organNotificering er en handling, hvorved en medlemsstat underretter Kommissionen og de øvrigemedlemsstater om, at et organ, som opfylder de relevante krav, er blevet udpeget til at foretageoverensstemmelsesvurdering i henhold til et direktiv. Det notificerende organ er ansvarligt over forden anmeldende medlemsstat.ProduktcertificeringsorganOrgan, der er akkrediteret til produktcertificering i overensstemmelse med EN 45011/ISO 17065.PrøvningsorganOrgan, der gennemfører prøvninger af systemer og systemdele.ReferencegruppeEn gruppe tilknyttet certificerings- og godkendelsesordningen, hvis medlemmer er udpeget afcertificeringsordningens interessenter. Gruppen har beføjelser til at udarbejde politikker ogprincipper for ordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn medordningen samt fortolkning af ordningens krav.5

IIHS Status Report newsletter, Vol. 47, No. 10, December 20, 2012
InfoSource December 20 2012 - Cardinal Innovations Healthcare ...
read The Westchester Guardian - December 20, 2012 ... - Typepad
December 10 - January 6 2012 Edition
December 2012 Vol.20 supplement 2 - Hong Kong College of ...
Harvard University Gazette December 4-10, 2008 - Harvard News ...
December 2012 printable version - Gwinnett County Public Schools
January 2012 December 14 version - Beth El Temple
Financial Instruments 4 December 2012 - ICAEW
December 10, 2012 - East Los Angeles College
PSCo 10-Year Plan December 2012
At Your PatriotStore May 10 - 20, 2012 74.99 15.99 169.99 9.99
Smile Dental Journal - December 2012 - Volume 7, Issue 4
4-5 December 2012 Rotorua, New Zealand - ForestTech Events
25% 20% 10% 13% 29% 3% 35% 40% 11% 10% 4% - SABMiller
Vista Issue 20 : Term 4 2012 - Rangitoto College
1 GREEN WORLD FORUM Program / Version: 4 / April 26, 2012
17 - 20 December, 2012 - bareilly college , bareilly
4.BWEC Science Meeting 1-10-2012 Deterrents - Bats and Wind ...
Advertised Prices Effective April 4 - 10, 2012 - URM Stores, Inc.
PDF version of the December 2012 print issue of Wingspan (Vol. 46 ...
December 2012, Volume 4, Issue 12 - Torrance Memorial Medical ...
4-5 December 2012 JW Marriott Hotel Dubai, uae - IADC
Volume 19 Issue 4 - October-December 2012 - Ferrari Club of ...