Status på kontanthjælpsreformen efter et år - Fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere - juni 2015

kathoerring
  • No tags were found...

Status på kontanthjælpsreformen efter et år - Fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere - juni 2015

Status kontanthjælpsreformen efter et år– fokus langtidsledige kontanthjælpsmodtagereAf Kim MadsenCopyright © 2015 analyze!Om analyze!analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med analyser aftendenser, indsatser og reformer det danske arbejdsmarked siden 2012, blandt andet via ansættelse iCabi.På hjemmesiden www.arbejdsmarkedsanalyser.dk publicerer analyze! opdaterede statistikker og analyservedrørende det danske arbejdsmarked.Kontaktanalyze!Skejby Vænge 2578200 Aarhus NTelefon: 53 54 27 84E-mail: kim@analyze-dk.com


1. Indledning1.1 Notatets fokus og formålDette notat har analyze! lavet i lyset af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014. Notatetsætter fokus udviklingen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere.1.2 Baggrund1. januar 2014 trådte en kontanthjælpsreform i kraft. Nedenfor listes nogle af hovedelementer i reformen(kilde: Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, hvor flere detaljer kan ses):For alle unge under 30 år uden uddannelse bliver kontanthjælp afskaffet og erstattet afuddannelseshjælp. Uddannelseshjælp er niveau med SU (Statens Uddannelsesstøtte).Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelseslæg.oFor unge, der kan starte en uddannelse, betyder det, at de skal gå i gang med enuddannelse hurtigst muligt. Unge skal i videst muligt omfang arbejde og forsørge sig selvindtil uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for deres ydelse i en nytteindsats.oFor unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte en uddannelse,betyder uddannelseslægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet moduddannelse. Disse har ret til et aktivitetstillæg til uddannelseshjælp, når de deltager i aktivetilbud.Personer over 30 år (med eller uden uddannelse) samt unge med en uddannelse kan modtagekontanthjælp, hvis forudsætningerne herfor er opfyldt.Personer over 30 år samt unge med en uddannelse, der kan arbejde, skal i arbejde.ooDe første tre måneder er der fokus intensiv jobsøgning.Senest efter tre måneder bliver de mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen,eksempelvis i en nytteindsats i op til 13 uger ad gangen.Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal hurtigst muligt – og senest efter seksmåneder – have en helhedsorienteret og jobrettet indsats.Borgere kontanthjælp, som er så udsatte, at de ikke kan tage imod en jobrettet indsats, får ret tilen mentor, som skal hjælpe dem med at få stabiliseret deres liv så meget, at de med tiden kandeltage i en jobrettet indsats.Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt, hvor denne tidligere kun harværet gældende for par, der er gift.side 1www.arbejdsmarkedsanalyser.dk


2. OpsummeringFlere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere efter reformKontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014.Et år efter reformens ikrafttræden er antallet af fuldtidspersoner kontanthjælp stort set uændret. Frajanuar 2014 til januar 2015 er antallet af fuldtidspersoner kontanthjælp steget med 735 fra 106.773 til107.508.Der ses en fortsat vækst i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, hvilket her vil sige personer,som har været kontanthjælp i mindst et år. Fra januar 2014 til januar 2015 er antallet af forløb kontanthjælp med en varighed mindst et år steget fra 55.164 til 61.157, altså en vækst 5.993.De langtidsledige udgør over 50 procent af alle kontanthjælpsmodtagere, og andelen har været voksende,siden kontanthjælpsreformen trådte i kraft. I januar 2014 udgjorde de langvarige forløb kontanthjælp 53procent af alle igangværende kontanthjælpsforløb. I januar 2015 var den tilsvarende andel 58 procent.Øget andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere vurderes jobparateEn positiv tendens er dog, at andelen af de langtidsledige, som vurderes jobparate, er i vækst. I januar 2014var 12,4 procent af de langtidsledige jobparate, mens den tilsvarende procent var 15,3 i januar 2015. Detkan være et udtryk for, at der bliver arbejdet med de langtidsledige for at bringe dem tættere arbejdsmarkedet.I 2014 var de samlede offentlige forsørgelsesomkostninger til kontanthjælpsmodtagere næsten 15milliarder kroner.www.arbejdsmarkedsanalyser.dkside 2


3. AnbefalingerMed henblik at nedbringe antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere anbefaler analyze!følgende tiltag:1. Kortlægning af de langtidsledige kontanthjælpsmodtagereGruppen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er ikke homogen. Det kan være fordelagtigt at få demgrupperet i undergrupper, f.eks. efter hvilke muligheder og behov de har, hvilket kan pege , hvilkeindsatser der kan være behov for.Nogle vil eksempelvis være kendetegnet ved at have komplekse problemer ud over ledighed. Disse har rettil en helhedsorienteret indsats.2. Hvad kan vi lære af de langtidsledige, som er blevet jobparate – eller er kommet i job / uddannelseSom angivet tidligere kan der observeres en vækst i andelen af de langtidsledige kontanthjælpsmodtageresom er jobparate. Hvad er det, der har hjulpet dem til at blive jobparate? Hvad kan vi lære heraf – og hvadkan eventuelt overføres til de øvrige langtidsledige kontanthjælpsmodtagere?Det kunne samme vis være givtigt at undersøge eksempler, hvor langtidsledige er kommet i job eller erstartet i uddannelse.3. Inddrag aktører, der har succes med at arbejde med målgruppenDer findes aktører, som er dygtige til at arbejde helhedsorienteret og beskæftigelsesrettet med borgeremed komplekse problemer. Det er eksempelvis frivillige sociale organisationer som KFUM’s Sociale Arbejde.Denne organisation har dokumenteret sit arbejde med at hjælpe udsatte borgere i job eller uddannelse –og kan dokumentere at have hjulpet 61 procent af 625 udsatte i enten job eller uddannelse i perioden2011-2014 via projektet ”Indsats I Udkanten”.Det kan være fordelagtigt at inddrage sådanne organisationer og deres erfaringer i arbejdet med at hjælpelangtidsledige til at finde deres vej ind arbejdsmarkedet – og skabe endnu bedre resultater.www.arbejdsmarkedsanalyser.dkside 3


4. Antal fuldtidspersoner kontanthjælpFigur 1 viser antal fuldtidspersoner kontanthjælp siden januar 2014, hvor kontanthjælpsreformen trådtei kraft, og frem til januar 2015.FIGUR 1: Antal fuldtidspersoner kontanthjælp120.000100.00080.00060.00040.00020.0000Jan2014Feb2014Mar2014Apr2014Maj2014Jun2014Jul2014Aug2014Sep2014Okt2014Nov2014Dec2014Jan2015106.773 107.487 107.058 106.154 106.133 106.081 104.913 104.414 104.359 104.619 106.060 106.729 107.508© analyze! 2015 – kilde: www.jobindsats.dkAntallet er stort set uændret i den viste periode. Sammenlignes januar 2015 med januar 2014, ses en vækst 735 fuldtidspersoner.www.arbejdsmarkedsanalyser.dkside 4


5. Langtidsledige kontanthjælpsmodtagereFigur 2 viser antal langtidsledige kontanthjælpsmodtagere siden januar 2014 og frem til januar 2015.Langtidsledige dækker her over kontanthjælpsforløb, der i den gældende måned har haft en varighed mindst et år.FIGUR 2: Antal langtidsledige kontanthjælpsmodtagere70.00060.00050.00040.00030.00020.00010.0000Jan2014Feb2014Mar2014Apr2014Maj2014Jun2014Jul2014Aug2014Sep2014Okt2014Nov2014Dec2014Jan201555.164 55.723 56.133 56.388 57.338 57.241 57.549 57.999 58.307 59.291 59.928 60.644 61.157© analyze! 2015 – kilde: www.jobindsats.dk og egne beregningerDer ses en kontinuert vækst i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i den afbildede periode.Sammenlignes januar 2015 med januar 2014, ses en vækst 5.993 forløb med en varighed mindst etår.www.arbejdsmarkedsanalyser.dkside 5


6. Jobparate langtidsledige kontanthjælpsmodtagereFigur 3 viser udviklingen fra januar 2014 og frem til januar 2015 i andelen af de langtidsledigekontanthjælpsmodtagere, som vurderes jobparate.FIGUR 3: Andel af de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som vurderes jobparate20,0%18,0%16,0%14,0%12,0%10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%Jan2014Feb2014Mar2014Apr2014Maj2014Jun2014Jul2014Aug2014Sep2014Okt2014Nov2014Dec2014Jan201512,4% 13,1% 13,5% 13,6% 13,9% 13,9% 14,1% 14,4% 14,7% 14,9% 15,2% 15,1% 15,3%© analyze! 2015 – kilde: www.jobindsats.dk og egne beregningerDer ses en kontinuert vækst i andelen af de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som vurderesjobparate, i den afbildede periode. I januar 2014 udgjorde de jobparate 12,4 procent af de langtidsledige ogi januar 2015 udgjorde de 15,3 procent.Denne udvikling kan være et udtryk for, at der bliver arbejdet med de langtidsledige for at bringe demtættere arbejdsmarkedet.www.arbejdsmarkedsanalyser.dkside 6

Similar magazines