Burgerjaarverslag 2007

gemeenteraad.borne.nl

Voorwoord - Bestuurlijke informatie gemeente Borne

Burgerjaarverslag2007Het verslag van de burgemeester


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 7Voorwoord‘Er is een tijd van komen en een tijd van gaan’.Terugkijkend op 2007 vind ik dat dit gezegde van toepassing is op het jaar dat achter ons ligt. Een tijd van komenbrak aan voor 343 Bornenaren die hun plek vonden in de Bornsche Maten. De teller stond op 1 januari 2007 opdrie officiële inwoners in deze nieuwe wijk. Een jaar later op 346.De tijd van (terug)komen brak ook aan voor de medewerkersen bewoners van ’t Dijkhuis. De 250 medewerkers waren ereerder en ik heb ze persoonlijk begroet. Zeer verheugd was iktoen onze 180 oudere Bornenaren na 2,5 jaar terugkeerden.Je zag op zonnige dagen weer vrijwilligers metDijkhuisbewoners in het centrum. Het straatbeeld was weercompleet.Er was ook een dag van komen voor de twintig Bornenarendie hun Nederlandse paspoort mochten komen ophalen. Dieontvang ik altijd persoonlijk en ik hoop dat ze zich hier thuisvoelen en niet meer gaan. En dan die honderden reizigers perdag vanaf het station? Zij kunnen sinds september 2007 eenstuk prettiger komen en gaan. En hun aantal is sindsdientoegenomen.Een tijd van gaan was er voor Ton Geerdink als directeur vanWoonbeheer Borne en voor de raadsleden Martin Reesink enAugust ten Berge. De tijd van gaan was ook aangebrokenvoor Bram Donkers, die na negen jaar wethouderschap vooreen andere functie koos.Als voor de één de tijd van gaan is aangebroken, biedt dat ruimte aan anderen om te komen. Zo kwam er eennieuwe wethouder, Lex Albers, een nieuwe directeur bij Woonbeheer Borne, Erik Markvoort en kwamen JanMaathuis en Jan Meijer terug als raadsleden. Zo verandert er (helaas? gelukkig maar?) voortdurend van alles.Wat 2007 nog meer was leest u in dit burgerjaarverslag.Ik hoop u hiermee inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, de behandeling vanbezwaarschriften en klachten en de wijze waarop burgers worden betrokken bij het gemeentelijk beleid.Ik wens u veel leesplezier.Borne 6 maart 2009Cees Brekelmans,BurgemeesterInhoudsopgaveVoorwoord4.1 Postverwerking1.0 Onze partners 4.2 Beheer openbare ruimte1.1 Netwerkstad en Regio Twente 4.3 Bezwaren en klachten1.2 Borne - Rheine 4.4 Interactief beleid2.0 Speciale aandacht 5.0 Het huishoudboekje van Borne3.0 Veiligheid 5.1 De uitgaven3.1 Brandweer 5.2 De inkomsten3.2 Politie 5.3 Rekenkamercommissie4.0 Klant en overheid 6.0 Slotwoord1


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 71.0 Onze Partners1.1 Netwerkstad en Regio TwenteIn 2007 is Netwerkstad, de samenwerking vanAlmelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaalofficieel een onderdeel geworden van de RegioTwente. De Netwerkstadgemeenten hebben definitiefovereenstemming bereikt over driesportaccommodaties: de internationale sporthal inAlmelo, het vernieuwde FBK-stadion in Hengelo ende overdekte ijsbaan in Enschede. Borne heeftsamen met Enschede en Hengelo een onderzoekgedaan naar de haalbaarheid van een gezamenlijkbelastingkantoor. Binnen een paar jaar levertsamenwerking bij de uitvoering van gemeentelijkebelastingen besparingen op voor de gemeenteBorne.De regioraad, waarin Borne wordt vertegenwoordigddoor het raadslid Rita Vingerling en wethouder LexAlbers, heeft in 2007 de eerste contouren van deAgenda van Twente vastgesteld. De Agenda vanTwente loopt tot 2017 en moet een productief,welvarend Twente tot stand brengen waar mensenprettig wonen, werken en recreëren. Hierop komende grote projecten te staan die voor de hele regiovan belang zijn.Borne hecht niet alleen veel waarde aan regionalesamenwerking, maar ook aan Euregionale enEuropese samenwerking. In Europa neemt Borne viaNetwerkstad deel aan Eurocities. Steeds belangrijkerwordt ook de lobby in Brussel en het gebruiken vanEuropese fondsen. Voor het project De Groene Poortheeft de gemeente Borne een eerste Europesesubsidieaanvraag ingediend.januari1.2 Borne – RheineSinds 1974 onderhoudt Borne vriendschappelijkebanden met de Duitse stad Rheine. Dit heeft in 1983geleid tot een officiële jumelage. Met Rheine,Bernburg (Duitsland), Trakai (Litouwen) en Leiria(Portugal) maakt Borne deel uit van een Europeesnetwerk. Gezamenlijk wordt gewerkt aan deEuropese gedachte. De betrokkenheid en hetenthousiasme van burgers is daarbij eenvoorwaarde. Om de jumelage met Rheine inhoud tegeven is in 1988 een comité opgericht, bestaande uitvrijwilligers.Vast onderdeel van de contacten met Rheine wordtgevormd door de scholenuitwisseling die in 2007voor de 20e keer werd georganiseerd. Het gaat omeen uitwisseling tussen leerlingen uit de hoogstegroepen van de basisscholen uit Borne en Rheine.Borne en Rheine liggen ongeveer 57 kilometer uitelkaar. Dit is een afstand die ook per fiets is teoverbruggen. Zo ontstond het idee om een fietsroutete ontwikkelen. In 2002 is deze fietsroute op de kaartgezet en afgelopen jaren werden met succesmeerdere fietsbusreizen georganiseerd. In hetvoorjaar 2007 werd de tweede (herziene) druk vande fietsroute Borne - Rheine gepresenteerd.Begin 2007 is een nieuw project opgestart ommogelijkheden te zoeken en te ontwikkelen voorcontacten tussen inwoners en in het bijzondersenioren uit verschillende Europese landen. Daarbijis gekeken naar de landen die in 2004 zijntoegetreden tot de Europese Unie. De keus isgevallen op Polen. Een enthousiaste werkgroep,bestaande uit inwoners van Borne, is hiermee aan deslag gegaan. Het project moet onder meer leiden totBezoek aan het Witte HuisElk jaar bezoekt het college van burgemeester en wethouders een aantal bedrijven en instellingen. In 2007werd begonnen met een bezoek aan stichting Aveleijn in Het Witte huis. Hier wonen en werken mensen meteen verstandelijke handicap. Na een rondleiding en uitgebreide informatie over de projecten van Aveleijnwerd geluncht met de bewoners, die in het Witte huis de cateringverzorgen.De andere bedrijven die we in 2007hebben bezocht zijn:• TecT-Holding (6 februari)• Rabobank Midden Twente (8 mei)• Onderwijs Bureau Twente (4 sept)• Building Design Architectuur B.V. (6 nov)2


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 7een bezoek van een Poolse dansgroep, eenstudiereis en een Poolse week, in 2009, tijdens hetBeste van Borne.2.0 Speciale aandachtAls burgemeester ben ik altijd verheugd inwonersvan Borne te mogen feliciteren met hun gouden,diamanten of briljanten huwelijk. Echtparen die 50jaar getrouwd zijn ontvangen een bloemetje en eenbrief. In 2007 waren dit 33 echtparen. Mensen die60, 65 jaar of langer getrouwd zijn bezoek ik thuis.Dat zijn feestelijke momenten.Vorig jaar vierden de volgende echtparen hun 60-jarig huwelijk:• De heer en mevrouw Medendorp-VanBruggen• De heer en mevrouw Van Oostende-Jurriens• De heer en mevrouw Veltkamp-Baumgarten• De heer en mevrouw Kruit-Vening• De heer en mevrouw Kraayenzang-Beersen• De heer en mevrouw Driesen-HalfmanDe heer en mevrouw Hasperhoven-Doek vierden in2007 hun briljanten huwelijksfeest. Wat fijn als jekunt terugkijken op 65 huwelijksjaren.Trouw bezoek ik ook elk jaar in augustus de oudsteinwoner van Borne, mevrouw Grietje van Wijk. Zijwerd dit jaar 103.Nederlandse VeteranendagDe Nederlandse Veteranendag op 29 juni viel samenmet het bezoek van de Commissaris van deKoningin, de heer G.J. Jansen. De tientallenveteranen genoten samen met het college en decommissaris van een Indische maaltijd. DeVeteranendag is voor de vele oudgedienden hetmoment om elkaar te zien en te spreken.februariTussendoor werden de gasten getrakteerd op eenmuzikaal optreden van De Eigenheimers.3.0 VeiligheidDe gemeente heeft de regie over de veiligheid in degemeente. Hierbij worden de eigen burgers zoveelmogelijk betrokken. Daarnaast wordt ook intensiefgebruik gemaakt van de kennis en kunde van deinterne en externe veiligheidspartners. Om desamenwerking tussen de veiligheidspartners tenaanzien van de actiepunten te waarborgen is er voorgekozen om een Stuurgroep Leefbaarheid enVeiligheid in te stellen en een convenantSamenwerken aan Veiligheid in Borne af te sluiten.Brandweer, politie, justitie, Woonbeheer Borne enStichting Welzijn & Cultuur Borne zetten zichgezamenlijk in om het proces tot een goed einde tebrengen. Het gemeenschappelijke doel is veiligheidop het terrein van wonen, werken en recreëren,waarbij iedereen al in een vroegtijdig stadiumsamenwerkt om zo risico’s te beperken, gevoelensvan onveiligheid en veiligheidsproblemen weg tenemen en de veiligheid te waarborgen.In 2007 is er voor het eerst gewerkt met eenactiejaarplan. De jaarplannen lopen door tot 2010. Erzijn acties die meerdere jaren lopen en acties diebinnen een afgebakende periode uitgevoerd worden.In 2007 zijn onder andere de volgende projectenafgerond: de anti-fietsdiefstalcampagne, derookmelderactie en no risk polis. Er is geïnvesteerdin het jeugd- en jongerenwerk in de wijk Tichelkampen er zijn computers beschikbaar gesteld aan hetjongerencentrum in Kulturhus De Bijenkorf. In dewijken Tichelkamp en Stroom Esch zijnwijkschouwen georganiseerd. In totaal is er door degemeente en Woonbeheer Borne in 2007 voor meerdan 43.000 euro geïnvesteerd in integrale veiligheid.Andere projecten die in 2007 zijn gestart en nogdoorlopen zijn onder andere: huiselijk geweld, actieMulticultureel dinerElke maand koken buitenlandse en Nederlandse Bornsevrouwen in De Letterbak. Het multicultureel kookcafé iseen succes. Zeker 35 mensen schuiven elke maand aanom met elkaar te eten en ideeën uit te wisselen.Op 7 februari waren er ook vier plaatsen gedekt voor hetgemeentebestuur. Er werd heerlijk gegeten, maarbelangrijker: het college heeft ook veel mensen gesproken.Het college probeert een aantal keren per jaar op eeninformele manier met inwoners te spreken. Initiatieven alshet multicultureel kookcafé bieden daarvoor uitstekendemogelijkheden. Het college laat zich graag uitnodigen.3


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 7“Niets erin, niets eruit”, veiligheid in de wijk,Keurmerk Veilig Ondernemen, verkeersveiligheid enhet schooladoptieplan.Van het Actiejaarplan veiligheid is een uitgebreidverslag gemaakt dat is na te lezen op www.borne.nl.3.1 BrandweerDe brandweer rukte het afgelopen jaar 204 keer uit.In 2006 waren het 184 uitrukken. Bijzondereincidenten waren een gaslekkage aan het spoor inBorne en een flinke storm in januari. In april heeft debrandweer een hond gered die vastzat in een duiker.Verder is de brandweer uitgerukt voor middelbrandenin een appartementencomplex en een leegstaandeboerderij. In december werd de brandweergewaarschuwd vanwege benzinelucht in een riool. Ermoesten enkele woningen worden ontruimd. Dejaarwisseling verliep erg mistig, waardoor debrandweermensen dienst hebben gedraaid vanaf dekazerne.Loze meldingenEen punt van zorg vormen de 114 loze meldingen in2007. Sinds maart 2007 wordt loos alarm strengeraangepakt. De brandweer gaat dit strengere beleid inhet voorjaar van 2008 evalueren. Dan zal gekekenworden of het beleid moet worden bijgesteld.OpkomsttijdenHoe snel de brandweer op de plaats van het incidentmoet zijn wordt bepaald in genormeerdeopkomsttijden. De brandweer Borne streeft er naar in90 % van de gevallen te voldoen aan dezezorgnormering. Vanwege onder meer verkeersregulerendeen (tijdelijke) infrastructurele maatrgelenstaat deze streefwaarde onder druk. Hoewel het isgelukt om aan deze zorgnormering te voldoen, wordthet steeds moeilijker om aan de zorgnormering tevoldoen.maartBluswatervoorzieningDe brandweer heeft voor het bestrijden van brandbehoefte aan een betere en meer duurzamebluswatervoorziening. Op basis van het onderzoekdat in 2007 is afgerond is het gebruik van (grotere)watertankwagens voorgesteld. Met de inzet van dezewatertankwagens is de hoeveelheid bluswater voorde eerste inzet bij een brand verzekerd. In plaats vandrinkwater kan de brandweer met tankwagens ookgebruik maken van regen- of grondwater.Samengevat een duurzamere bluswatervoorziening.Voor grotere branden maakt de brandweer gebruikvan vijvers, beken en kanalen. In 2007 zijn de aanwezigeen geschikt te maken bluswaterwinplaatsenin kaart gebracht. Daarnaast worden mogelijkhedenonderzocht om het watertransport sneller eneffectiever te maken. In het voorjaar van 2008 zaleen concreet bluswaterprogramma zijn afgerond.Groot onderhoud tankautospuitenIn 2007 hebben beide tankautospuiten van Borneeen midlife-update ondergaan. De voertuigen zijnvoorzien van nieuwe striping en zijn uitgerust meteen aantal vernieuwde gereedschappen en moderneapparatuur, zodat ze de komende jaren weer volledigvoldoen aan de gestelde prestatie-eisen.Opleiden en oefenenRealistisch oefenen blijft een speerpunt. Ook in 2007zijn 9 korpsleden (manschappen en bevelvoerders)een week naar Zweden geweest om onder realistischeomstandigheden te oefenen. Bovendien heefthet cluster voor de periode van ongeveer één jaareen 228 ton zwaar motorschip gehuurd. Het schip ligtin de haven van Hengelo en wordt vrijwel wekelijksdoor de korpsen van Hengelo en Borne gebruikt vooroefeningen op het gebied van adembescherming,brandbestrijding en ongevallen met gevaarlijkestoffen.Kennismaking met ’t Dijkhuis’t Dijkhuis, een fantastisch gebouw en een uniekconcept. Twee jaar is er aan gebouwd en in 2007 washet eindelijk af. In maart kwamen de 250 medewerkerser een kijkje nemen. Met een film en een gezellig middagin De Bijenkorf heette ik ze hartelijk welkom terugin Borne. Later die middag kwamen ook de bewoners,die twee jaar in het Intermedium in Hengelo hebbengewoond, een kijkje nemen in hun appartement en denieuwbouw. Vanaf dat moment is door heel veel mesenhard gewerkt om de verhuizing zo soepel mogelijkte laten verlopen. Een compliment aan iedereen, medewerkers,vrijwilligers en familieleden die hebbenbijgedragen aan de verhuizing van alle bewoners.4


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 7Om veilig op het schip te kunnen oefenen is hetgeprepareerd en zijn er vergunningen verleend omop het schip te mogen stoken om een zo realistischmogelijke omgeving te creëren.Omliggende korpsen met veel open water in hetverzorgingsgebied hebben inmiddels interessegetoond om er ook te oefenen.Rood op straatIn 2006 is de brandweer gestart met het project“meer rood op straat”. Hoofddoel van dit project ishet intensiveren van de communicatie tussen debrandweer en de burgers. In het kader van dit projectis in 2007 een meerjarenprogramma geschreven. Ditheeft geresulteerd in diverse voorlichtingsactiviteiten,zoals een open dag, de aanwezigheid op wijkavodenen de nationale brandpreventieweken. De brandweerwil steeds meer aanwezig zijn in de wijken en actiefvoorlichting geven. Aan onderwerpen als bereikbaarheidvan de wijken en bluswatervoorziening wordt inde wijkplannen aandacht gegeven. Tevens heeft debrandweer het schooladoptieconvenant medeondertekend.Activiteiten brandpreventiewekenOok in 2007 heeft de brandweer aandachtgeschonken aan de veiligheid van woningen. Tijdensde brandpreventieweken stonden opnieuwrookmelders centraal. Dit jaar deelde de brandweerrookmelders uit aan mensen die jarig waren op 27oktober, de nationale rookmelderdag. Ook kreeg hetbrandweerpersoneel een rookmelder, niet om zelf teplaatsen, maar om cadeau te geven. Onder hetmotto “wat je lief is, laat je toch niet stikken”, werdeen oproep gedaan om de rookmelder weg te gevenaan iemand uit je eigen omgeving. De brandweerheeft tijdens de campagneweken in totaal 400rookmelders uitgedeeld.JubileaBij de brandweer Borne zijn vijf brandweerliedengedecoreerd voor hun langdurige brandweerdienst.De heren Th. de Boer, H. Huls en A. Meddelerontvingen het bronzen brandweerkruis voor 12½ -jarig dienstverband. De heren H. Annink en B.Exterkate ontvingen de vrijwilligersmedaille voor 15-jarig dienstverband.Doel hiervan is mensen er op te wijzen geenwaardevolle spullen in de auto achter te laten.Een positief punt is dat het aantal aangiften isgestegen. Dit komt mede door de invoering van demogelijkheid van internetaangifte. Dat islaagdrempelig en werkt sneller. Tegelijk kan wordengeconstateerd dat het aantal misdrijven in 2007 metruim 5 procent is gedaald. Ook de geweldsdelictenzijn sterk afgenomen: bedreigingen met 48 procenten mishandelingen met 37 procent.aprilKoninklijkeonderscheidingenHet was een groot genoegen om in 2007 aan18 inwoners van Borne de versierselen op tespelden die horen bij een Koninklijkeonderscheiding. Traditioneel worden de meestedecoraties uitgereikt tijdens de lintjesregen, ditjaar op 27 april in Kulturhus De Bijenkorf. Daaris ook bijgaande foto gemaakt.De inwoners die in 2007 een Koninklijkonderscheiding ontvingen zijn:De heer M.J.B.B. ReesinkMevrouw M.H.G. Abelen-EngbersMevrouw D.H. van AmersfoortMevrouw R. Cohen-DubbeldamDe heer J.G.W. EgberinkMevrouw C.T.M. Evertzen-SchaperMevrouw M. Grip-van LiendenMevrouw C.J. ter Horst-DoornDe heer J.G.A. KemnaDe heer R. KremerDe heer J.M.M. LiedenbaumMevrouw M.A. van Loenen-SpanjersMevrouw W. Noppers-VeenhovenDe heer J.H. PoelakkerDe heer H.J.M. SchothuisDe heer R. te VaarwerkMevrouw G.E. Venema-ter HennepeDe heer R.G.W. Mensink3.2 PolitieDe jaarcijfers van de politie wijzen uit dat Borne nogsteeds een veilige gemeente is. Aan de verschuivingvan het aantal delicten is wel te merken dat Borne temaken krijgt met een veranderende wereld. Zo is hetaantal diefstallen uit auto’s gestegen. Het aantalwoning-inbraken is zelfs verdubbeld. De ligging aande (internationale) wegen kan daarbij een rol spelen.Evenals andere kleinere kernen in de buurt van deA1 heeft Borne te kampen met een toename vandeze grensoverschrijdende criminaliteit. Inmiddels ishet preventieproject “Niets erin, niets eruit” gestart.5


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 7meiDodenherdenkingVoor veel inwoners van Borne heeft de dodenherdenking van 4 mei een diepe betekenis. Tijdens dezeceremonie worden burgers en militairen, die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen inoorlogssituaties en bij vredesmissies, herdacht.De stille rondgang en de kranslegging worden altijd georganiseerddoor gedreven vrijwilligers en de scouting.Tientallen belangstellenden lopen mee en zijn bij dekranslegging aanwezig. Ik vind het, elk jaar weer, eenvoorrecht om namens heel Borne een krans te mogenleggen ter ere van alle gevallenen, die ervoor hebbengezorgd dat we in vrede en veiligheid kunnen leven.Sinds december zijn ook de eerste herdenkingssteentjeste vinden in oud Borne. Ze zijn geplaatst bij huizenwaar in de oorlog Joodse Bornenaren hebben gewoonddie zijn meegenomen door de Duitsers. Borne is daarmeede eerste plaats in Nederland, die deze koperensteentjes van de Keulse kunstenaar Günter Demnigin het plaveisel heeft liggen.Een belangrijk speerpunt voor de politie was in 2007het verkeer. Dat kreeg specifieke aandacht in devorm van preventieve controles en gerichte actiesnaar aanleiding van klachten. Het aantalverkeersongevallen met materiële schade is gedaaldmet ruim 10%. Het aantal ongevallen met gewondenis gedaald met ruim 26%. In 2007 zijn in totaal 450bekeuringen uitgedeeld voor foutief parkeren in deblauwe zone.2007 stond in het teken van het versterken van deintegrale aanpak van problemen. Meerdereinstanties, gemeente en politie sloegen de handenineen om problemen aan te pakken. Voorbeeldenhiervan zijn de Stuurgroep Leefbaarheid enVeiligheid, de aanpak van huiselijk geweld en hettoezicht in het publieke domein. Dat deze aanpaksteeds beter werkt en zeer effectief is, bleek toen op10 april 2007 een omvangrijk milieuprobleem in eenwoonwijk werd aangepakt. Bij een woning werdenongeveer 900 accu’s aangetroffen, die ter plaatsewaren gedemonteerd en waarbij het accuzuur wasgeloosd. Door gezamenlijk optreden van gemeente,plaatselijke politie, milieupolitie, justitie en dewoningbouwcorporatie kon deze ernstige vorm vanmilieuverontreiniging adequaat worden aangepakt.4.0 Klant en overheidDe bereikbaarheid van de gemeente wordt goedgewaardeerd. Ook over onze openingstijden bent utevreden. Dit geeft u aan in de kwaliteitsmeting Destaat van de Gemeente. Borne deed in 2007 voor detweede keer mee.In 2007 waren er aan de publieksbalie 18.641juniBezoek Commissaris der KoninginDe Commissaris van de Koningin van Overijssel,de heer G.J. Jansen, bracht vrijdag 29 juni eenwerkbezoek aan Borne.In het gemeentehuis werd een presentatie gegevenover belangrijke Twentse en Bornse thema's, zoalsde Twentse agenda, Bornsche Maten, BedrijventerreinDe Veldkamp en de Randwegenstructuur.Aansluitend werd op diverse woningbouwlocatiesgekeken in Borne, Hertme en Zenderen en werdeen bezoek gebracht aan 't Dijkhuis.6


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 7geregistreerde klantcontacten. Een toename van3.750 ten opzichte van 2006. Ondanks de forsetoename van het aantal klanten is de wachttijd laaggebleven. De maandag, wanneer de balie isgeopend tot 18.30 uur in plaats van 15.00 uur, isdaarin een uitschieter.Wachttijd(min.)Aantalbezoekers2004 4,8 15.2232005 3,2 15.4732006 3,07 14.8912007 3,24 18.641In 2007 is het Wmo-loket geopend. Dat de Wmoklantenhet loket weten te vinden blijkt uitonderstaand staatje. Aan het loket werden 1.186mensen geholpen.Top-5 Geleverde producten2006 2007Reisdocument 3151 Reisdocument 3694Rijbewijs 1401 Rijbewijs 2515Uittreksel GBA 1151 WMO 1186Aangifte verhuizing 747 Aangifte verhuizing 951Bouwen 805 Bouwen 903Een beperkt aantal producten kan ook wordenafgewikkeld via het digitaal loket van de gemeente.In 2007 waren dat 431 aanvragen tegen 196 in 2006.Verhuizingen naar Borne (144) en verhuizingenbinnen Borne (97) worden het meest onlineafgewikkeld. Verder wordt er vaak een uittreksel uitde Burgerlijke Stand (56) opgevraagd en wordt dehond aangemeld voor de hondenbelasting (39). Hetdigitaal verlenen van diensten zal de komende jarenalleen maar toenemen en eenvoudiger worden.Belangrijk hierbij is onze aansluiting bij decoöperatieve vereniging Dimpact in 2007.4.1 PostverwerkingIn 2007 zijn er 13.453 poststukken verwerkt. Tenopzichte van 2006 is dat een stijging met 717 stuks.De verwachting is dat dit aantal zal blijven groeienondanks verdere digitalisering. Een tijdige encorrecte afhandeling van brieven is speerpunt vanons beleid geweest. Borne haalde landelijk hetnieuws met de uitspraak dat mensen excuses en eenbloemetje konden verwachten als ze niet binnen deredelijke termijn van 8 weken een antwoord haddenontvangen. In totaal hebben we 11 keer een boeketjemoeten aanbieden. Op het totaal aantal ingekomenpoststukken is dit een percentage van 0,19. Je kuntzeggen, dat 11 keer redelijk veel is, maar je kunt ookzeggen dat het in 5.798 gevallen goed is gegaan. Debelangrijkste winst is echter dat hetpostregistratiesysteem is gedigitaliseerd, datpoststukken beter te volgen zijn en dat hetbewustzijn dat een brief binnen aanvaardbare tijdwordt afgehandeld, enorm is vergroot.De totale afhandelingstermijn vanbinnengekomen brieven is als volgt:Binnen 3 weken: 17 %Binnen 6 weken 10 %Binnen 9 weken 8 %Binnen 12 weken 53 %Behoeft geen afhandeling: 12 %Een groot deel van de schriftelijke aanvragen is dusjuliRolstoelvierdaagseDe internationaal bekende Deldense rolstoelvierdaagsetrok op 27 juli door Borne. In 2006was dit topsportevenement afgelast vanwegede hitte. Nu kon het wel doorgaan.De rolstoelvierdaagse is een sportevenementvan hoog niveau. Topsporters uit heel Europadoen er aan mee. Mijn waardering voor detopsporters en amateurs laat ik altijd zien doorop de route iets uit te delen. Meestal eensportdrankje met een attentie. Sommigen nemenecht de tijd om een gesprekje aan te gaan.Door de rolstoelvierdaagse wordt onze mooiegemeente getoond aan een breed publiek.Daarvoor zet ik me graag in.7


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 7binnen een redelijke termijn van acht wekenafgehandeld. Als een brief niet binnen twee wekenkan worden beantwoord, ontvangt de afzender eenontvangstbevestiging met daarin een termijn,waarbinnen de verzoeker antwoord kan verwachten.In 11 gevallen is de afhandelingstermijn verkeerdgeschat of is men vergeten een ontvangstbevestigingte sturen, hetgeen heeft geleid tot het sturen vanexcuses met een bloemetje.Cijfers:Ingekomen documenten 5.809Uitgaande documenten 6.706Interne documenten 938TOTAAL 13.4534.2 Beheer openbare ruimteNaast alle baliecontacten en brieven wordt ookbijgehouden hoeveel meldingen er zijn overonderhoud en vervuiling. De medewerkers vanbeheer openbare ruimte zijn dagelijks in de weer omBorne schoon en leefbaar te houden. Uw meldingwordt geregistreerd en ingepland om verholpen teworden. Het totaal aantal meldingen steeg van 1.643in 2006 naar 2.034 in 2007. U blijft dus alert op uwomgeving en ik moedig u aan dat ook te blijven doen.Straatverlichting bijvoorbeeld: u ziet als eerste dateen lantaarnpaal defect is. In het kader van goedeverlichting en veiligheid is het belangrijk dit door tegeven aan de gemeente.augustusOp vier onderdelen kwamen opmerkelijk meermeldingen binnen dan vorig jaar.Melding 2006 2007Grofvuil / huisvuil 319 518Riolering 108 146Plantsoenen 238 268Openbare verlichting 265 3624.3 Bezwaren en klachtenAls u het niet eens bent met een besluit van degemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken bij eenonafhankelijke commissie. De commissie adviseringbezwaarschriften bestaat uit twee kamers. Kamer Ibehandelt vooral bezwaarschriften tegen besluitenop het gebied van de Woningwet, Wet op deRuimtelijke Ordening, de Algemene plaatselijkeverordening en de Kapverordening. Voorbeelden vandeze besluiten zijn: verleende of geweigerdebouwvergunningen, uitwegvergunningen enkapvergunningen. Kamer II behandelt voornamelijkbezwaarschriften tegen besluiten op het gebied vanSociale zekerheid en Welzijn, zoals de verlening ofweigering van uitkeringen en besluiten in het kadervan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.Aantal bezwaarschriftenIn 2007 zijn er in totaal 103 bezwaarschrifteningediend. Het gemiddelde aantal blijkt zich teNaturalisatiedagOp 24 augustus heb ik 20 Bornenaren verwelkomd tijdens de nationale naturalisatiedag. Het was eengezellige middag. Het registratiejaar loopt van 24 augustus 2006 tot 24 augustus 2007. De volgende Bornseinwoners verkregen in deze periode het Nederlands paspoort: mevrouw H. Kario-Zoore, de heer F. Kassab,mevrouw S.M. Gouriye, mevrouw O.M. Gouriye, mevrouw M. Gouriye-Shukri, de heer Gouriye, de heer O.Kakesa, mevrouw E. Kakesa, de heer V.H. Kakesa, mevrouw M.V. Kakesa, mevrouw I.R. Becke, mevrouwH. Aydin-Aydin, mevrouw T. Karaduman, mevrouw P.K. Dec, de heer P. Benham, mevrouw R. Benham,mevrouw A.P. Toma, de heer F.P. Benham, de heer J.P. Benham en mevrouw Shaya.8


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 7stabiliseren rond 100 per jaar. In 2007 zijn er voorKamer I aanzienlijk minder bezwaarschriftenbinnengekomen, terwijl Kamer II een behoorlijketoename van het aantal laat zien. Naar verwachtingzal de toename voor Kamer II zich doorzetten in2008 in verband met de herindicaties op basis vande Wet maatschappelijke ondersteuning.2003 2004 2005 2006 2007Kamer I 40 66 46 70 46Kamer II 32 41 51 37 57Totaal 72 107 97 107 103De daling van het aantal bezwaarschriften voorKamer I is niet direct te verklaren.De 46 ingediende bezwaarschriften richtten zichtegen 24 besluiten.In 2006 betrof het 70 bezwaarschriften tegen 47besluiten. Een verklaring voor de daling zou kunnenzijn dat besluiten op bouwaanvragen andersgeredigeerd worden: uit de besluiten blijkt nuduidelijker waarom de vergunning is verleend ofgeweigerd. Daarnaast bestond er in voorgaandejaren onduidelijkheid op het punt welke uitbreidingals bijgebouw moest worden beoordeeld en welkeals uitbreiding van het hoofdgebouw. Dezeonduidelijkheid is in 2007 weggenomen door eenuitspraak van de Raad van State.SeptemberAdviezenMet betrekking tot 67 bezwaarschriften heeft decommissie advies uitgebracht. In 22 gevallen zijn debezwaren ingetrokken. Op 31 januari 2008 waren 14bezwaarschriften nog in behandeling.gegrond ongegrond nietontvankelijkTotaalKamer 7 20 4 31IKamer 11 18 7 36IITotaal 18 38 11 67De door de commissie uitgebrachte adviezen zijnniet allemaal door het college van burgemeester enwethouders overgenomen. Er is (stand van zaken 31januari 2008) in 9 gevallen afgeweken (alleen bijKamer II). In de meeste van deze gevallen was doorde commissie geadviseerd de bezwaren gegrond teverklaren. Bij Kamer I heeft het college de adviezenvolledig en in een geval deels overgenomen.Doorlooptijd bezwaarschriftDe gemiddelde doorlooptijd van een bezwaarschrift(= de tijd tussen ontvangst en beslissing) was in2007 voor Kamer I, net als in 2006, 17 weken. VoorKamer II is de gemiddelde doorlooptijd in 2007Open dag / VeiligheidsdagOp zaterdag 1 september hebben de medewerkers van gemeente, politie en brandweer meegewerkt aan deopen dag en veiligheidsdag van de gemeente. In huis werd op verschillende manieren getoond hoe degemeente functioneert en werd er uitleg gegeven over de belangrijkste gemeentelijke projecten. Op debegane grond en buiten hadden verschillende partners een informatiestand ingericht en werdendemonstraties gegeven in het kader van integrale veiligheid. Zeker driehonderd mensen hebben de opendag bezocht.9


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 7teruggebracht tot 14 weken. Dit was 18 weken in2006. Uitgaande van het gemiddelde voldoet KamerII hiermee aan de wettelijk voorgeschreven termijn.Het (nog verder) terugdringen van de gemiddeldedoorlooptijd heeft de blijvende aandacht van zowelde commissie als de gemeentelijke organisatie.BeroepIn 2007 is 5 keer beroep ingesteld tegen debeslissing op bezwaar, waarvan er 1 weer isingetrokken. In 2 gevallen is het beroep ongegrondverklaard. In de andere 2 gevallen wordt noggewacht op een zittingsdatum. Twee keer is er hogerberoep ingesteld, waarvan 1 keer door het collegezelf. Dit laatste hoger beroep is gegrond verklaard.Het andere hoger beroep is ongegrond verklaard.Behandeling van klachtenAls het gaat om de kwaliteit van de dienstverleningspelen klachten en de afhandeling daarvan eenbelangrijke rol. Klachten zijn een graadmeter voor dekwaliteit, maar maken ook duidelijk welke zaken nogkunnen worden verbeterd. Het is dus van belang datmet alle klachten serieus en zorgvuldig wordtomgegaan.Aantal klachtenIn 2007 zijn 13 officiële klachten geregistreerd. Zesaan de afdeling Grondgebied en zes aan de afdelingInwoners. Het bestuur kreeg één klacht. In 4gevallen kon de klacht worden weggenomen dooralsnog (inhoudelijk) te reageren. In die gevallen is deklachtenprocedure niet verder voortgezet. Ook in 2andere gevallen kon de klacht in overleg met deklager op informele wijze worden afgedaan. In 3gevallen heeft de procedure geleid tot een formeelbesluit, waarbij de klachten geheel of ten delegegrond werden verklaard. Op 31 december 2007waren nog 4 klachten in behandeling.Klachten2002 2003 2004 2005 2006 200710 13 11 20 20 13Het aantal klachten in 2007 is ten opzichte van 2006gedaald. Dit moet echter direct worden genuanceerdmet de opmerking dat dit geregistreerde klachtenbetreft. Het is niet bekend hoeveel andere klachtenhier achter schuil gaan. Het gaat dan om klachten dieniet bij de gemeente bekend zijn of niet als klacht zijnherkend.TermijnenDe doorlooptijd van de geregistreerde klachten (= tijdtussen ontvangst tot afdoening) bleef in de meestegevallen ruim binnen de wettelijke termijn van 6weken. Bij een aantal klachten is de termijn dooruiteenlopende oorzaken overschreden. Een(dreigende) termijnoverschrijding wordt in de regelaan klager meegedeeld, waarbij ook de oorzaak ende nieuwe termijn worden genoemd.Waarover werd geklaagd?Bij klachtbehandeling gaat het in de eerste plaats omde vraag of de gemeente fatsoenlijk heeft gehandeld:Is de gemeente zorgvuldig geweest bij debeantwoording van een brief? Is door demedewerker de juiste informatie verstrekt? Is iemandcorrect te woord gestaan?In de praktijk blijkt echter dat veel klachten verwevenzijn met inhoudelijke kwesties.In de geregistreerde klachten zijn de volgendeklachtaspecten te herkennen (een klacht kanbetrekking hebben op meerdere aspecten):• gebrekkige informatie en/of slechtecommunicatie: 7• niet (tijdig) reageren en/of beantwoordenvan brieven: 3• niet nakomen afspraken/niet ondernemenvan (gevraagde) actie: 2• overig: 2In 2007 is onder de titel “Geen brief onbeantwoord”binnen de organisatie veel aandacht besteed aan detijdige beantwoording van brieven. Daarnaast zal hetkomende jaar onder de titel “Beter Borns” extraaandacht worden geschonken aan de leesbaarheiden begrijpelijkheid van brieven.oktoberOpening stationIn samenwerking met de Regio Twente, NS, Prorail en WoonbeheerBorne kon de gemeente Borne in 2007 de stationsomgevingvitaliseren. Op 10 oktober is dit met de partners gevierd en heeft deopening plaatsgevonden. Met voldoende parkeerplaatsen, eenoverdekte fietsenstalling en een park&ride is er een einde gekomenaan de rommelige indruk van het station. Sinds de herinrichting vanhet station is het aantal reizigers toegenomen.10


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 7In de praktijk blijkt echter dat veel klachten verwevenzijn met inhoudelijke kwesties. Een klacht kan danbijvoorbeeld worden terug gevoerd op het feit dat debetrokkene teleurgesteld is over het (inhoudelijke)standpunt van de gemeente. Soms wordt deklachtprocedure door een betrokkene gebruikt alsbreekijzer om opnieuw met de gemeente aan tafel tekomen of een oplossing te forceren. Het is de vraagof de klachtprocedure, als formele wettelijkeprocedure, dan de meest aangewezen weg is ommet elkaar in gesprek te komen. In die gevallen zoubijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan (pre-)mediation, dat wil zeggen het oplossen van conflictenmet behulp van een (onafhankelijke) gespreksleider.Zowel bij de bezwaarprocedure als deklachtprocedure wordt het komende jaar gekekennaar de mogelijke toepassingen van pre-mediation.De Overijsselse OmbudsmanAls iemand het niet eens is met de wijze, waarop zijnklacht is behandeld of ontevreden is over de uitkomstvan de klachtbehandeling, dan moet de mogelijkheidbestaan om de klacht voor te leggen aan eenonafhankelijke instantie. De gemeente Borne heefthierin voorzien door aansluiting bij de stichting DeOverijsselse Ombudsman.De Ombudscommissie heeft in 2007 geen klachtenover de gemeente Borne behandeld.In haar jaarverslag 2006 merkt deOmbudscommissie op dat een zorgvuldige klachtbehandelingbegint met klachtherkenning en–erkenning. Dat bewustzijn dringt binnen deorganisatie steeds meer door. Een klacht ontvangenis natuurlijk nooit leuk, maar juist daarom wordt erserieus mee omgegaan. De Ombudscommissienoemt ook het belang van het leereffect vannovemberklachtbehandeling: wat merkt de burger er van? Bijde klachtrapportages wordt uitdrukkelijk ingegaan opverbeterpunten en maatregelen om nieuwe klachtente voorkomen.4.4 Interactief beleidVoor veel belangengroepen is de gemeente eenbelangrijke partner. De gemeente is vaak uitvoerdervan landelijke regelgeving, maakt beleidskeuzes enprobeert vooruitgang te ontwikkelen. Sinds 2007wordt er een kalender bijgehouden waarop deafdelingen noteren wanneer zij partijen betrekken bijhet maken van beleid. Dat kan zijn eeninformatieavond, discussieavond of overleg. In 2007zijn er 32 interactieve sessies geweest metverschillende partijen. Hierbij zijn de activiteiten vande gemeenteraad en de vaste overleggen met deBestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport(BLOS) en het Wmo-platform niet meegerekend.Deze twee organen zijn respectievelijk een erkendeadviescommissie in het sportbeleid en het bredetaakveld van de Wmo.Waarover is zoal met u gepraat? Overherinrichtingsplannen als de Meidoornhof, De Haven,Dingeldeinstraat en Jasmijnstraat, Dorpen in hetgroen en inrichting van de Bornsche Maten, hetverkeersplan Borne, de brede school en Umtsmasten.Er is een miniconferentie geweest overgezond oud worden in Borne en er is metmantelzorgers gesproken en onder de titel ‘Het kindcentraal’ is gepraat over peuterspeelzalen enkinderopvang in Borne.In september heeft het advies- en onderzoeksbureauArcon een inventariserend onderzoek gehouden naarcliënten en burgerparticipatie in de gemeente Borne.Uit de conclusie komt naar voren dat de gemeenteOpening ‘t DijkhuisLang is uitgekeken naar het in gebruik nemenvan de nieuwbouw van ‘t Dijkhuis. Zeker debewoners, die meer dan twee jaar in hetIntermedium in Hengelo woonden, keken uitnaar hun verhuizing naar dit mooiezorgcentrum. Op 23 november is het prachtigegebouw officieel geopend. Ik mocht tweemmoie historische afbeeldingen op grootformaat overhandigen. Een week later, op 1december, is het gezondheidscentrumgeopend. Het voorzieningenniveau is met deopening van ’t Dijkhuis en hetgezondheidscentrum voor een gemeente alsBorne van ongekend hoog niveau. Daaropmogen we best trots zijn.11


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 7veel investeert in de betrokkenheid van burgers bijhet beleid, planontwikkeling en uitvoering. Ditgebeurt zowel in formele als informele zin. Tegelijkgeeft Arcon aan dat de gemeente een nieuwe balanszoekt tussen burger en gemeente. Dit vertaalt zich inde convenanten met Hertme en Zenderen, eenwijkgebonden budget voor wijken met knelpunten enhet dorpsplan Zenderen.Ontwikkeling dorpsplannenDe gemeente vindt het van belang dat de inwonersvan de kerkdorpen Zenderen en Hertme ook zelfnadenken over de toekomst van hun dorp in termenvan: Wat is onze identiteit? Wat bedreigt ons? Waarliggen onze kansen?Op 22 maart 2007 heeft de dorpsraad Zenderen eenstartavond georganiseerd om te komen tot deontwikkeling van een dorpsplan. Er zijn driewerkgroepen samengesteld die in een relatief korttijdsbestek veel werk hebben verzet. Tijdens hettraject is de dorpsraad Zenderen begeleid door deOverijsselse Vereniging van Kleine Kernen. Degemeente heeft de kosten van de ontwikkeling vanhet plan voor haar rekening genomen.decemberSportgalaBorne is een sportieve gemeente. Ook iets om trotsop te zijn. De gemeente doet er veel aan om dejeugdigen en senioren te laten kennismaken metsport. Bewegen is gezond en dat kan op veel leukemanieren. Soms zijn er sporters of teams diebijzonder presteren of een aanmoediging verdienen.Elk jaar zetten we deze personen tijdens hetsportgala in Kulturhus De Bijenkorf in het zonnetje.Op 19 december was het zover. De winnaars waren:o Sportman van het jaar: Albert Jan Lantink,Nederlands kampioen ultralopen bij de 24-uurs loop van Apeldoorn, 237 km. Albert-Jan behoort tevens tot de drie besteOp dinsdag Nederlanders 15 januari 2008 aller tijden. is het plan aan deinwoners o Sportvrouw van Zenderen van gepresenteerd het jaar: Ingrid en Prigge, aan de Ophardlopen, onder andere marathon enhalve marathon.o Sportploeg van het jaar: Apollo 8, dames 1(volleybal)Op dinsdag 15 januari 2008 is het plan aan deinwoners van Zenderen gepresenteerd en aan degemeente aangeboden. Samen met Zenderen zalhet dorpsplan vertaald worden in een dorpsagenda.Ook de dorpsraad Hertme heeft in 2007 aangegevengraag aan de slag te willen met het ontwikkelen vaneen plan of visie. Dit traject wordt in het voorjaar2008 gestart.5.0 Het huishoudboekje van degemeente5.1 UitgavenDe begroting 2007 van de gemeente Borne is innovember 2006 door de gemeenteraad vastgesteld.Gedurende het jaar neemt de gemeenteraadbesluiten, waardoor de begroting moet wordenaangepast.In totaal heeft de gemeente Borne voor 2007 eenbedrag van ruim € 67 miljoen begroot om het beleidvan Borne uit te voeren. In 2006 was dit € 78 miljoen.Van de € 67 miljoen heeft een bedrag van bijna € 30miljoen betrekking op grondzaken. Hieronder vallenook alle transacties die betrekking hebben op deontwikkeling van de nieuwbouwlocatie BornscheMaten.Veiligheid 1.019.566 1,52 %Verkeer, vervoer en 2.010.980 3,00 %waterOnderwijs 1.994.508 2,98 %Cultuur, welzijn, 3.765.475 5,62 %recreatie, toerismeSport 1.637.816 2,44 %Soc. Voorziening 7.130.989 10,64 %en zorgMilieu en4.526.327 6,75 %volksgezondheidWonen en werken 36.907.696 55,08 %Bestuurlijke 2.027.613 3,03 %aangelegenhedenfinanciën 5.988.316 8,94 %Totaal 67.009.286De aanmoedigingsprijs individueel ging naarMarloes Nijhuis (waterpolo, ZPC Heidelberg) en deaanmoedigingsprijs voor teams ging naar hetjeugdteam van Apollo 8 (volleybal).12


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 755,08%6,75%10,64%2,44%1,52%5,62% 2,98% 3,00%Veiligheid 1,52%Verkeer, vervoer en water 3,00%Onderwijs 2,98%Cultuur, welzijn, recreatie en toerisme 5,62%Sport 2,44%Sociale voorzieningen en zorg 10,64%Milieu en volksgezondheid 6,75%Wonen en werken 55,08%Bestuurlijke aangelegenheden 3,03%Financiën 8,94%8,94%3,03%N.B.Achteraf isvastgesteld dat deillustratieveweergave van hetburgerjaarverslag2006 geen correcteweergave is van deopsomming van degetallen. Als u dediagrammen metelkaar vergelijkt, zultu herkennen dat in2006 op de postwonen en werkeneen onjuisteweergave is te zien.5.2 InkomstenAls belastingbetaler draagt u bij in de totale kostenvan de gemeente. Dit doet u via de onroerendzaakbelasting en afvalstoffenheffing. In 2006bedroeg de totale opbrengst OZB ruim € 2,5 miljoen.Dit is 3,8% van de totale gemeentelijke inkomsten.De totale opbrengst afvalstoffenheffing bedroeg ruim€ 2,3 miljoen. Dit is 3,4% van de totale gemeentelijkeinkomsten. De totale opbrengst rioolrechten was ruim€ 1,5 miljoen en daarmee 2,2% van de totalegemeentelijke inkomsten. Als inwoner enbelastingbetaler van de gemeente Borne droeg u in2006 voor 9,4 % bij in de inkomsten. Het merendeelvan de inkomsten waaruit Borne haar uitgavenbekostigt, komt uit rijksuitkeringen, opbrengstengrondbedrijf en leges.5.3 RekenkamercommissieVanaf 2006 beschikken alle gemeenten over eenRekenkamer(commissie). De Rekenkamercommissiein Borne bestaat uit de heren HenkMeutstege (extern voorzitter), Teun van Mechelen(raadslid, PvdA) en Martin Velten (raadslid, CDA). Inmaart 2007 heeft de Rekenkamercommissie eenbrief gezonden aan de raad over de meetbaarheidvan de in de programmabegroting geformuleerdedoelstellingen. De commissie komt daarin tot deconclusie dat dit belangrijke document nog te weinigmeetbare doelstellingen kent en is van mening dat bijde voorbereiding voor de komendeprogrammabegrotingen daaraan meer aandachtmoet worden besteed. Meetbaarheid is belangrijk,omdat dan concreet kan worden aangegeven wat degemeenteraad wil bereiken, terwijl achteraf betergecontroleerd kan worden of datgene ookdaadwerkelijk bereikt is.Daarnaast is de Rekenkamercommissie in 2007gestart met een onderzoek naar de privatisering vanhet zwembad ‘t Wooldrik. De gemeenteraad beslootin 1999 het onderhoud en beheer na de nieuwbouwover te dragen aan een private onderneming. DeRekenkamer-commissie brengt in beeld of dezeprivatisering heeft gebracht wat er destijds van werdverwacht. De rapportage zal in het voorjaar van 2008verschijnen.6. SlotwoordDit verslag is een weergave van datgene wat zich in2007 heeft afgespeeld. Ik heb hierbij een balansgezocht tussen de verplichte onderwerpen en andereonderwerpen die naar mijn mening relevant,wetenswaardig en informatief zijn.Met het publiceren van het Burgerjaarverslag in degemeentegids kan iedere inwoner kennis nemen vandit verslag. Opmerkingen en suggesties metbetrekking tot de vorm en inhoud van het verslag zijnvan harte welkom. Deze kunt u doorgeven aan deafdeling communicatie via 074-265 86 86 of per e-mail: communicatie@borne.nl13


B u r g e r j a a r v e r s l a g 2 0 0 714


maart 2008© Gemeente BorneBezoekadres: Rheineplein 1, 7622 DG BornePostadres: Postbus 200, 7620 AE Bornewww.borne.nl

More magazines by this user
Similar magazines