sportpark Zenderen

gemeenteraad.borne.nl

toelichting bestemmingsplan.pdf - Bestuurlijke informatie gemeente ...

BestemmingsplanBuitengebied Borne, herzieningsportpark ZenderenOntwerp


Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen


2bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenInhoudsopgave ToelichtingToelichting 5Hoofdstuk 1 Bestaande situatie 71.1 Algemeen 71.2 Vigerend bestemmingsplan 81.3 Plangebied 91.4 Ruimtelijke structuur 101.5 Functionele structuur 13Hoofdstuk 2 Beleidskader 152.1 Provinciaal beleid 152.2 Gemeentelijk beleid 16Hoofdstuk 3 Planbeschrijving 19Hoofdstuk 4 Onderzoek/verantwoording 214.1 Licht 214.2 Flora en fauna 214.3 Externe veiligheid 224.4 Luchtkwaliteit 234.5 Bodem 234.6 Geurhinder 234.7 Geluid 23Hoofdstuk 5 Juridische planopzet 255.1 Inleiding 255.2 Opbouw van de regels 255.3 Regels 25Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid 27Hoofdstuk 7 Procedure 297.1 Inleiding 297.2 Ontwerpfase 29BijlagenBijlage 1Akoestisch onderzoek hoofdveld Zenderen VooruitBijlage 2Lichthinder onderzoek sportveld Zenderen Vooruit3


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen4 Inhoudsopgave


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenToelichtingToelichting 5


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen6 Toelichting


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenHoofdstuk 1Bestaande situatie1.1 AlgemeenHet plangebied van sportpark "'t Vollenbroek" ligt in het kerkdorp Zenderen en maakt onderdeel uit vande gemeente Borne. Op het sportpark worden de sporten handbal, tennis en voetbal aangeboden.Zenderen ligt ten noordwesten van het dorp Borne. Zenderen ligt aan de N743, de weg van Hengelo naarAlmelo. Op figuur 1.1 is de ligging van het plangebied in Zenderen weerggegeven.Het plangebied, het hoofdveld van "Zenderen Vooruit", ligt op enige afstand van de doorgaande weg naarAlmelo. Het huidige voetbalcomplex beschikt over een wedstrijdveld en een trainingsveld. Sinds eenaantal jaren beschikt "Zenderen Vooruit" over een geheel nieuw clubgebouw met daarin opgenomen dekleedaccommodaties, een materialenberging en een bestuurskamer.Bij "Zenderen Vooruit" leeft een sterke wens om een kunstgrasveld voor de voetbal aan te leggen.Teneinde dit kunstgrasveld goed te kunnen gebruiken, ook in de avonduren, dient rekening gehouden teworden met verlichting. Rond het nieuwe kunstgrasveld worden zes lichtmasten geplaatst. De hoogtevan de lichtmasten bedraagt 16 tot 18 m. Het huidige bestemmingsplan, "Buitengebied Borne", biedtonvoldoende mogelijkheden om lichtmasten met de gewenste hoogte te plaatsen. Het onderhavige planziet daarom toe om die lichtmasten mogelijk te maken.Figuur 1.1) Blauw omcirkeld het plangebiedToelichting 7


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen1.2 Vigerend bestemmingsplanTer plaatse van het sportpark geldt het bestemmingsplan "Buitengebied Borne" van de gemeente Borne.Dit plan is door de gemeenteraad van Borne vastgesteld op 16 september 2004. Gedeputeerde Statenvan Overijssel hebben het plan (gedeeltelijk) bij besluit van 26 april 2005 goedgekeurd.In dit plan heeft het sportpark de bestemming "Terrein voor dagrecreatie" (artikel 11). Gronden met dezebestemming zijn bestemd voor actieve en dagrecreatie overeenkomstig de op de plankaart aangeduidebestemmingscategorie. Het sportpark is aangeduid met de letters 'Sp' (zie figuur 1.2).Figuur 1.2) Fragment bestemmingsplan Buitengebied, plangebied is blauw omcirkeldDe hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m. Omdat de lichtmastenhoger zijn dan 3 m is een herziening van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk.Omdat het sportpark aan de rand van het dorp Zenderen ligt, wordt hierna een fragment van deverbeelding/plankaart weergegeven van het bestemmingsplan "Kom Zenderen" (figuur 1.3). Hierop is deomliggende bebouwing met de daarbij behorende functies weergegeven.8 Toelichting


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenFiguur 1.3) Fragment plankaart/verbeelding bestemmingsplan "Kom Zenderen", groen omcirkeld hetplangebied1.3 PlangebiedOmdat het hoofdveld van het voetbalcomplex voorzien wordt van kunstgras, zal dat veld ook intensievergebruikt worden. De lichtmasten zijn daarom dan ook rond het hoofdveld wenselijk. Het is hierom dathet hoofdveld als plangebied wordt gezien (figuur 1.4).Figuur 1.4) PlangebiedToelichting 9


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen1.4 Ruimtelijke structuur1.4.1 OntstaansgeschiedenisBinnen de gemeente Borne ligt het dorp Zenderen.De marke Zenderen, midden in Twente gelegen, wordt als Sindron genoemd in het Herberegister in detiende eeuw, zo'n 1100 jaar geleden. Van Sindron, Sinderen en Senderen wordt uiteindelijk de huidigenaam Zenderen gebruikt. Er is een theorie die ervan uitgaat dat de naam Sindron te maken heeft metsintels, oftewel ijzererts. Deze ijzererts kwam en komt nog steeds voor in de grond en diende alsgrondstof voor het maken van ijzer. Bewijzen zoals een smidse zijn echter niet gevonden.In de marke Zenderen komen we tevens de namen Voor Zenderen, Achter Zenderen, Hondenhoek,Kattenhoek, Elhorsterhoek, Tusveld en Bi den Broke (Bornerbroek) tegen.De marke was het knooppunt van diverse postroutes, onder andere van Oldenzaal naar Zwolle en lag opde handelsroute Deventer-Hannover. Zenderen wordt doorsneden door de Bornsebeek en de Azelerbeek,waarover turf werd vervoerd. (bron: www.zenderen.com)Een belangrijke rol in de ontwikkeling van Zenderen en Hertme speelde de voormalige havezateWeleveld. Deze havezathe ligt zo'n anderhalve kilometer ten oosten van Zenderen, op de hoek van deHertmerweg en de Oude Bieffel en werd omstreeks 1300 als eerste huis gebouwd.Zenderen nuZenderen kent ongeveer 1.400 inwoners, die met elkaar een hechte gemeenschap vormen. Hetverenigingsleven en ‘noaberschap’ zijn belangrijke items in het kerkdorp. Er is een actieve dorpsraad dienamens de gemeenschap de contacten onderhoud met het gemeentebestuur en voortdurend streeftnaar verbetering.1.4.2 Bebouwingsstructuren en -typologieënOmschrijving stedenbouwkundige opzetHet sportpark grenst direct aan de (woon)bebouwing aan de Hoofdstraat en Hoge Maat (zuid enoostzijde van het plangebied) in Zenderen. Deze bebouwing herbergt overwegend een woonfunctie. Hetgaat hierbij om twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. Bij entree van het sportpark istevens een horeca-inrichting gesitueerd. Op grond van het geldende bestemmingsplan "Kom Zenderen"mag de goothoogte niet meer bedragen dan 6 m.De bouwvlakken voor een vrijstaande woning hebbeneen diepte van 15 m. Voor halfvrijstaande woningen geldt een diepte van het bouwvlak van 12 m. Dedakhelling bedraagt maximaal 60 graden.Aan de zuidzijde van het van het plangebied ligt een horeca-inrichting. Deze inrichting is positiefbestemd en heeft de bestemming 'Dienstverlening'. Binnen deze bestemming zijn de bestaandekantoren, winkels, maatschappelijke voorzieningen en horecabedrijven toegelaten. Deze functies mogengecombineerd worden met de woonfunctie voor zover deze aanwezig was ten tijde van terinzageleggingvan het ontwerpbestemmingsplan "Kom Zenderen" (zie figuur 1.3).Naast een horeca-inrichting zijn ook andere bedrijven in de omgeving aanwezig . Deze liggeneveneens ten zuiden van hett plangebied. De bij het plangebied voorkomende bedrijven zijn positiefbestemd. De bedrijven met een geringe milieuhinder behorende tot milieucategorie 1 of 2 zijn algemeenbestemd, zodat na eventuele sluiting en/of verplaatsing andere bedrijven met een geringe milieuhinder(milieucategorie 1 en 2) zich hier kunnen vestigen.De bedrijfsbestemming mag gecombineerd worden met een bedrijfswoning, voor zover deze aanwezig isten tijde van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Tevens is detailhandel in ter plaatsevervaardigde goederen als ondergeschikte nevenactiviteit hier toegestaan.10 Toelichting


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenAan de noord- en westzijde grenst het plangebied aan het landelijkgebied van de gemeente Borne.1.4.3 WegenstructuurZoals hiervoor is beschreven, is de N743 de belangrijkste verbinding tussen Hengelo, Borne en Almelo.In Zenderen is de weg bekend onder de naam Hoofdstraat. Het Sportpark heeft het adres Hoofdstraat44. De Zenderensestraat en Almelosestraat zijn de benamingen van de N743 tussen Borne en Zenderenen Zenderen en Almelo.Buiten de bebouwde kom van Zenderen bedraagt de maximale snelheid 80 km per uur. In Zenderengeldt een maximum snelheid van 50 km per uur.1.4.4 Groen en ecologieMet de aanleg van het kunstgrasveld worden geen andere groene voorzieningen aangetast. Delichtmasten worden langs het hoofdveld binnen de grenzen van het sportpark geplaatst. Hiermee gaangeen ecologische of groene belangen verloren.1.4.5 Waterstructuur en -systeemMet de plaatsing van de lichtmasten worden de bestaande waterstructuren en -systemen nietaangetast.1.4.6 Archeologie en monumentenArcheologieIn het plangebied komen verschillende archeologische waarden voor. Het plangebied is gelegen binnende aanduiding 'dekzandhoogten en -ruggen met een plaggendek'. Daarnaast ligt het grootste gedeeltevan het plangebied binnen de aanduiding 'beekdalen en overige laagten'. Verder ligt het plangebiedbinnen een bufferzone van een oud erf. In figuur 1.5 is een fragment van de archeologischeverwachtingswaardenkaart van de gemeente Borne weergegeven.Figuur 1.5) Archeologische verwachtingskaart (RAAP), blauw omcirkeld het plangebiedHierna worden de betreffende onderdelen beschreven en wordt tevens het daarbij behorendebeleidsadvies verwoord.Toelichting 11


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenDekzandhoogten en -ruggenArcheologische verwachting:Hoog voor archeologische resten uit alle perioden. Archeologische resten afgedekt door een plaggendek> 50 cm en daardoor minder kwetsbaar voor bodemingrepen. Archeologische resten hierdoor goedgeconserveerd.Beleidsadvies:Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 2.500 m² bij bodemingrepen dieperdan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 2.500 m² geldt vrijstelling voor archeologisch onderzoek.Beekdalen en overige laagtenArcheologische verwachting:Laag voor archeologische resten uit alle perioden. Hoofdzakelijk archeologische resten die in verbandstaan met beekdalgebonden activiteiten, zoals bruggen, voordes, watermolens etc. en mogelijkarcheologische resten, bijvoorbeeld afvaldumps, die in verband staan met bewoning op nabij gelegenhoge gronden. Verder diverse categorieën losse vondsten.Beleidsadvies:Vrijstelling voor archeologisch onderzoek in plangebieden met uitsluitend een lage archeologischeverwachting. Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 of 5000 m²wanneer er sprake is van een plangebied met onderzoeksverplichting vanwege de aanwezigheid vanzones met een hoge en/of middelmatige archeologische verwachting.Nat gebied met kleiige beekafzettingenArcheologische verwachting:afhankelijk van onderliggende verwachtingszone. Verhoogde kans op goed geconserveerde organischeresten.Beleidsadvies:afhankelijk van onderliggende verwachtingszoneBufferzone rond een oud erfArcheologische verwachting:Hoog voor archeologische resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Overige kenmerken afhankelijkvan onderliggende verwachtingszone.Beleidsadvies:Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 2.500 m² bij bodemingrepen dieperdan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 2.500 m² geldt vrijstelling voor archeologisch onderzoek.MonumentenIn het plangebied zijn geen gemeentelijke/rijksmonumenten aanwezig.De oppervlakte die nodig is voor de zes lichtmasten overschrijdt de oppervlakte van 2.500 m² niet. Uit dewaarden en de daaraan gekoppelde beleidsadviezen volgt dat vrijstelling van de onderzoeksplicht geldt.12 Toelichting


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen1.5 Functionele structuur1.5.1 SportDe hoofdbestemming binnen het nieuwe plangebied is 'Sport'. Met de plaatsing van de lichtmastenondergaat deze bestemming geen functieverandering. Andere bestemmingen komen binnen hetplangebied niet voor.1.5.2 Kabels, leidingen en straalpadenTen behoeve van de lichtmasten zullen leidingen aangelegd moeten worden. Binnen het plangebied zelfliggen op dit moment geen leidingen, Rond het plangebied ligeen wel kabels en leidingen, onder meerrichting het clubgebouw.1.5.3 Verkeer en parkerenMet de plaatsing van de lichtmasten treden geen wijziging op in de verkeersbewegingen van een naarhet sportpark. De lichtmasten hebben evenmin invloed op het aantal aanwezig parkeerplaatsen.Toelichting 13


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen14 Toelichting


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenHoofdstuk 2Beleidskader2.1 Provinciaal beleidHet provinciaal beleid is vastgelegd in de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel. Deze visie is op 1juli 2009 vastgesteld. In de Omgevingsvisie wordt de visie op de ontwikkeling van de fysiekeleefomgeving van de provincie Overijssel uiteengezet. De visie is opgesteld met een doorkijk tot 2030.De provincie wil de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, met het oog op een goed vestigingsklimaat,een veilige en aantrekkelijke woonomgeving en een fraai buitengebied. De leefomgeving moet geschiktzijn voor de grote diversiteit aan activiteiten die mensen in de provincie Overijssel willen ondernemen(ruimtelijke kwaliteit). De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door naast bescherming in tezetten op het verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen.De provincie heeft in haar visie bepaald welke ontwikkelingen zij van provinciaal belang achten. Hiervoorzijn ontwikkelingsperspectieven gedefinieerd. Voor het plangebied geldt het volgendeontwikkelingsperspectief: mixlandschap, buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte (zie figuur 2.1).Deze gebieden zijn bedoeld voor gespecialiseerde landbouw en mengvormen van landbouw met anderefuncties (recreatiezorg, natuur, water) en bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus die dekarakteristieke gevarieerde opbouw van de cultuurlandschappen in deze gebieden versterken.Figuur 2.1) Ontwikkelingsperspectief Omgevingsvisie provincie OverijsselDe plaatsing van de lichtmasten bij een al bestaand sportcomplex brengt geen nadelige effecten voordie perspectief met zich mee.Op de gebiedskenmerkenkaart (figuur 2.2) van de Omgevingsvisie worden per laag specifiekegebiedskenmerken beschreven. Voor dit plan zijn alleen de natuurlijke laag en de laag van het agrarischcultuur landschap van toepassing. Het sportcomplex ligt buiten de stedelijke laag en de lust enleisurelaag kent ter plaatse geen specifieke kenmerken.Toelichting 15


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenFiguur 2.2) Gebiedskenmerken Omgevingsvisie provincie OverijsselBij de natuurlijke laag bepalen de kenmerken 'dekzandvlakte' en 'beekdalen en natte laagtes' het gebied.Dekzandvlakte en ruggenDe afwisseling van opgewaaide ruggen en uitgesleten beekdalen en de daarbij horendehoogteverschillen kenmerken de dekzandvlaktes van Overijssel. Opvallend is de overwegend oost-westgeorienteerde richting van ruggen en dalen.Beekdalen en natte laagtesDe beekdalen en natte laagtes zijn belangrijke ruimtelijke en functionele dragers van de zandgebieden.De beken voeren het water af naar lager gelegen delen, maar vormen ook belangrijke verbindingen voormens, plant en dier. Samenhang en dynamiek zijn belangrijk voor het functioneren van hetwatersysteem.De plaatsing van de lichtmasten bij het nieuwe kunstgrasveld van Zenderen Vooruit heeft geen nadeligeinvloed op deze gebiedskenmerken.Het 'maten en flierenlandschap' vormt het gebiedskenmerk van de laag van het agrarischcultuurlandschap.Het maten en flierenlandschap kenmerkt zich door het hoge waterpijl, het onbebouwde karakter, decontinuïteit van de beekloop, het lineaire landschap met open ‘kamers’ en coulissen en de duidelijkzichtbare overgang naar hogere gronden.ConclusieHet gaat in dit plan om de plaatsing van zes lichtmasten bij een bestaande sportcomplex in Zenderen.Deze lichtmasten hebben geen invloed op het beschreven ontwikkelingsperspectief en brengt evenminnadelige effecten met zich mee met betrekking tot de betreffende gebiedskenmerken. Hiermee past hetplan in de Omgevingsvisie Overijssel.2.2 Gemeentelijk beleidIn het coalitieprogramma 2010-2012 is opgenomen dat het college van burgemeester en wethoudersonderzoeken welke kansen dit bij de accommodaties voor de gebruikers / verenigingen biedt of kanbieden. Bij dat onderzoek is ook de mogelijke aanleg van een kunstgrasveld in Zenderen betrokken. Opbasis van de extra mogelijkheid zou dit kunnen leiden tot een intensiever (mede) gebruik.Op 9 november 2010 heeft de gemeenteraad het college gevraagd voorstellen te doen voor het instellenvan een fonds ten behoeve van de aanleg van een kunstgrassportveld voor "Zenderen Vooruit"."Zenderen Vooruit" heeft aangegeven blij te zijn met deze toezegging, maar ook gezegd dat dit infinancieel opzicht niet voldoende zal zijn een kunstgrasveld te realiseren.16 Toelichting


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenBij de behandeling van de kaderbegroting op 12 juli 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomenwaarbij is verzocht:1. Te onderzoeken of voor de aanleg van een kunstgrasveld in Zenderen dekking voor een incidenteleverhoging ad . 100.000,- kan worden gevonden in de fasering van het programma "hervorming lokaleoverheid".2. Op korte termijn in overleg met het bestuur van Zenderen Vooruit te treden om aan de hand van hetdoor hen op te stellen plan van aanpak te bezien welke activiteiten er worden ontwikkeld terfinanciering van het resterende deel voor het aanleggen van een kunstgrasveld.3. Op basis van voorgaande te onderzoeken of het mogelijk is de incidentele bijdrage voor een aan teleggen kunstgrasveld op het terrein van Zenderen Vooruit, onder de voorwaarde zoals verwoord, teverhogen.In overleg met de gemeente Borne is door "Zenderen Vooruit" een plan van aanpak opgesteld, waarbijde kosten, financiering en mogelijke dekking is omschreven en welke activiteiten er door de leden vande vereniging zullen worden uitgevoerd om de financiering van de aanleg van het kunstgrasveld mogelijkte maken.MiddelenUit het hiervoor genoemde plan van aanpak is de conclusie getrokken, dat ook na ophoging van degemeentelijke bijdrage en inzet van eigen middelen, diverse acties en de inzet van zelfwerkzaamheid, ernog een financieel tekort zou zijn. Om die reden is bij de provincie Overijssel een verzoek ingediend vooreen subsidie in het kader van de regeling "Sportaccommodaties en Jeugd". en deze in te zetten alsbijdrage voor de aanleg van een kunstgrasveld in Zenderen waarbij de vereniging zich wil gaan inzettenom activiteiten voor risicojongeren te ontplooien. Dit zou dan kunnen leiden tot instroom in devereniging. Het verzoek is door de provincie in december 2011 gehonoreerd. De subsidie moet voor eengroot deel worden gebruikt voor de uitbreiding en verbetering van de sportaccommodatie en een deelvoor het organiseren van projecten voor jeugd en jongeren onder eindverantwoordelijkheid van decombinatiefunctionarissen.Met inachtneming van de volgende voorwaarden zijn voldoende financiële middelen vrijgemaakt,waardoor het kunstgrasveld aangelegd kan worden.1. het veld zal worden aangelegd volgens de specificaties van de KNVB;2. "Zenderen Vooruit" zal opdrachtgever zijn;3. onderhoud en vervangingsinvestering van toplaag en ondergrond komen voor rekening van "ZenderenVooruit";4. "Zenderen Vooruit" kan aansluiten bij gemeentelijke onderhoudscontracten (levert 30% besparingop);5. de gemeente zal "Zenderen Vooruit" behulpzaam zijn bij het zoeken naar fiscaal vriendelijkefinancieringsmogelijkheden;6. Het bestemmingsplan zal moeten worden aangepast om verlichting op het hoofdveld toe testaan."Zenderen Vooruit" zal hiertoe een bouwaanvraag indienen bij de gemeente Borne.Aan de provinciale subsidie zijn daarnaast de volgende voorwaarden verbonden:7. "Zenderen Vooruit" zal ten minste 1 jaar, met ondersteuning van de combinatiefunctionarissen, eenwekelijks activiteiten programma organiseren voor de jeugd en jongeren uit Zenderen, Hertme enBorne. Deze activiteiten zullen ook openstaan voor niet- leden van "Zenderen Vooruit";8. de aanleg van het kunstgrasveld zal voor 31 december 2012 gerealiseerd moeten worden.Met inachtneming van deze voorwaarden kunnen de lichtmasten worden gerealiseerd.Toelichting 17


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen18 Toelichting


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenHoofdstuk 3PlanbeschrijvingZoals hiervoor beschreven leeft bij sportvereniging "Zenderen Vooruit' een sterke wens om eenkunstgrasveld voor de voetbal aan te leggen. Er is voor gekozen om het hoofdveld (zie figuur 3.1) van hetvoetbalcomplex van kunstgras te voorzien. Omdat een kunstgrasveld intensiever gebruikt kan worden,dient hier ook verlichting aangebracht te worden. Deze verlichting bestaat uit het plaatsen van zeslichtmasten rond het veld. De hoogte van de lichtmasten bedraagt 16-18 m. Omdat deze hoogte niet inovereenstemming is met het geldende bestemmingsplan, is een herziening van het bestemmingsplannoodzakelijk.Figuur 3.1) Sportcomplex "'t Vollenbroek" met blauw omcirkeld het hoofdveld en de situering van delichtmasten (blauwe punten)De overige regels van het geldende bestemmingsplan en de gebruiksmogelijkheden wijzigen echter niet.Er is daarom gekozen voor een minimale set aan regels. De regels zullen daarom vooral gericht zijn opde wijziging van de hoogte voor bouwwerken, geen gebouw zijnde.Toelichting 19


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen20 Toelichting


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenHoofdstuk 4Onderzoek/verantwoordingBuiten het plangebied bevindt zich een klein aantal bedrijven. De bedrijvigheid binnen de kern vanZenderen heeft een maximale milieucategorie 2. Deze bestaande bedrijven leveren daarmee geenonaanvaardbare problemen op binnen het plangebied. Dit geldt ook voor het benzineservicestation aande Zenderensestraat, waar geen LPG verkocht wordt.HorecaNet zoals de dienstverlening en detailhandel is ook de horeca voornamelijk geconcentreerd aan dehoofdontsluiting (Zenderensestraat/Hoofdstraat) of de zijstraten daarvan. Aan de Hoofdstraat, directnaast de ingang van het sportpark, ligt eetcafé Theodorus.BedrijvenOp ongeveer 110 en 17 m van de toegangsweg tot het sportpark zijn bedrijven.gevestigd. Het gaat hierbijom:Aan de Hoofdstraat 38 is de groothandel ‘Van Iersel schoenen’ gevestigd. Op het perceel staat eengrote bedrijfshal.Op het perceel Hoofdstraat 60 is een bedrijfsbestemming geprojecteerd. Het aanwezige pand staatechter al enige tijd leeg.4.1 LichtVanwege de plaatsing van de lichtmasten is door Tebodin Netherlands .V. een onderzoek uitgevoerdnaar de lichtsituatie ter plaatse van de voetbalvereniging 'Zenderen Vooruit'.De bevindingen van het onderzoek zijn beschreven in het rapport van 23 juli 2012 (documentnummer3315001). Hierna wordt de conclusie beschreven. Het volledige rapport is als bijlage aan dit plangekoppeld.Bij een lichtinstallatie met 15 meter masten is de maximale verticale verlichtingssterkte (ev) te hoog envoldoet de lichtsterkte (l) niet aan de lichthinderwaarde.Aanvullend zijn lichtberekeningen uitgevoerd met een lichtinstallatie met masten van 18 meter hoog. Bijde lichtinstallatie met masten van 18 meter voldoet de lichtsterkte (l) wel aan de lichthinderwaarde.Bij beide installaties voldoen de gemiddelde horizontale verlichtssterkte (Eh,gem) en de gelijkmatigheid(Eh,min/Eh,gem en Eh,min/Eh,max) aan de grenswaarden zoals deze zijn gesteld in de Richtlijn en deeis van de KNVB.Om de sportvelden in de toekomst te kunnen gebruiken voor trainingen en wedstrijden wordt voorgestelduit te gaan van lichtmasten met een hoogte van 18 meter.Het plaatsen van de lichtmasten brengt geen belemmering voor de bedrijfsvoering van het aanwezigebedrijf met zich mee. Mede gelet op de afstand tot het perceel Hoofdstraat 60 zullen de lichtmastenevenmin van invloed zijn op een mogelijk toekomstige bedrijfsvoering aldaar.4.2 Flora en faunaIn verband met de inwerkingtreding van de Flora- en Faunawet op 1 april 2002 en eventueel de vigerenderegelgeving in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is het noodzakelijk om voorafgaande aanruimtelijke ingrepen te toetsen of de geplande activiteiten geen negatief effect hebben op beschermdeplant- en/of diersoorten en leefgebieden.Het plangebied is niet gelegen in of nabij een Natura2000-gebied of de EHS.Gelet op de aard en het gebruik van het sportpark is het niet aannemelijk dat er ter plaatse van deToelichting 21


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderenlichtmasten beschermde soorten aanwezig zijn.Voor vleermuizen is het gebied niet aantrekkelijk. Door de bouw van de lichtmasten wordt de habitat nietbedreigd. Er kunnen watervleermuizen in de beek fourageren en mogelijk hinder kunnen ondervinden. Inde directe omgeving zijn echter voldoende alternatieven aanwezig.Ten aanzien van de ingrepen is nog een algemeen geldende voorwaarde vanuit de Flora- en faunawetvan toepassing:Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora - en faunawet dient bij de uitvoering van dewerkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor in het wild levende dieren en hunleefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd rekening moet wordengehouden met aanwezige planten en dieren. Dieren moeten de gelegenheid hebben om uit te wijken enmogen niet opzettelijk worden gedood.4.3 Externe veiligheidExterne veiligheid betreft het overlijdensrisico voor personen als gevolg van ongevallen met gevaarlijkestoffen, alsmede de bescherming hiertegen. De veiligheidsrisico's worden uitgedrukt in eenplaatsgebonden risico (PR) en een groepsrisico (GR). De veiligheidsrisico's kunnen worden verdeeld inrisico's veroorzaakt door bedrijvigheid (inrichtingen) en risico's veroorzaakt door het vervoer vangevaarlijke stoffen (via weg, spoor, water, of buisleidingen).Het huidige beleid voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen'(Bevi), het beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in de circulaire 'Risiconormering vervoergevaarlijke stoffen' (cRvgs). Voor buisleidingen geldt het per 1 januari 2011 in werking getreden Besluitexterne veiligheid buisleidingen (Bevb) (met uitzondering van artikel 6, vierde lid, dat met ingang van 1juli 2013 in werking treedt).InrichtingenDe risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijkestoffen in inrichtingen dienen tot een aanvaardbaar minimum te worden beperkt. Daartoe zijn in hetbesluit externe veiligheid inrichtingen (hierna Bevi) regels gesteld. Bij het toekennen van bepaaldebestemmingen dient onderzocht te worden:of voldoende afstand in acht wordt genomen tussen (beperkt) kwetsbare objecten enerzijds enrisicovolle inrichtingen anderzijds in verband met het plaatsgebonden risico;of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen en zoja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico.Ten aanzien van de bestaande situatie verandert er voor wat betreft de inrichtingen niets. Het tankstationvan de keten 'Texaco' dat aan de Zenderenstraat is gesitueerd, ligt op ruim 350 m afstand van hetsportpark. Mede gelet op het feit dat het tankstation geen LPG verkoopt, vormt deze inrichting geenbelemmering.Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoorDe wegen in of nabij het plangebied zijn niet aangewezen voor transport van gevaarlijke stoffen. Vervoerover water is in de directe omgeving niet mogelijk.Het spoor Borne-Almelo ligt op circa 900 m. Aangezien de bestaande situatie voor wat betreft deexterne veiligheid niet verandert, vormt de aanwezigheid van dit spoor geen belemmering.BuisleidingenBinnen een straat van 1 km liggen geen buisleidingen als bedoeld in het Bevb.De beoogde planontwikkeling is vanuit het oogpunt van externe veiligheid aanvaardbaar.22 Toelichting


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen4.4 LuchtkwaliteitDe Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2) is een implementatie vandiverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin onder andere grenswaarden voor vervuilendestoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In Nederland zijnstikstofdioxide (NO 2 ) en zwevende deeltjes als PM 10 (fijn stof) de maatgevende stoffen waar deconcentratieniveaus het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaardenkomen, uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. De luchtkwaliteit is de afgelopenjaren flink verbeterd.Op basis van artikel 5.16 van de Wet milieubeheer kan, samengevat, een bestemmingsplan wordenvastgesteld of een omgevingsvergunning worden verleend wanneer sprake er geen sprake is van een 'inbetekende mate' verslechtering van de luchtkwaliteit. Van zo'n verslechtering is sprake als zich één vande volgende situaties zich voordoet:woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of 3.000 woningen bij 2 ontsluitendewegen;infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder congestie);kantoorlocaties: 10.000 m² bruto vloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, 20.000 ² bruto vloeroppervlakbij 2 ontsluitende wegen.In paragraaf 1.3.3 is al beschreven dat de verkeersbewegingen van en naar het sportpark niet wijzigen.Van woningbouw en kantoorlocaties is geen sprake.Geconcludeerd kan worden dat de beoogde plaatsing van de lichtmasten de luchtkwaliteit niet 'inbetekende mate' zal verslechteren. Aan het bepaalde omtrent luchtkwaliteit wordt voldaan.4.5 BodemIn het bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat de bodem- en grondwaterkwaliteit ter plaatsevan het plangebied geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Het plan ziet toe op de plaatsing vanlichtmasten. Omdat de lichtmasten niet als een gevoelige functie kunnen worden aangemerkt, is eenbodemonderzoek niet vereist.4.6 GeurhinderEr is geen sprake van geurhinder en/of geurgevoelige objecten.4.7 GeluidIn opdracht van de gemeente Borne is een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting op dewoningen aan de Hoge Maat te Zenderen. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de inrichting geengeluidoverlast zal veroorzaken bij de woningen, aan de geluidnormen kan voldoen en welke maatregeleneventueel mogelijk zijn. De bevindingen van het onderzoek zijn beschreven in de rapportage 4 oktober2012 (opdrachtnummer 12.105). Het rapport is als bijlage aan het voorliggende bestemmingsplangekoppeld. In de rapportage wordt onder meer ingegaan op de milieuzonering als bedoeld in deVNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering en het gemeentelijk geluidbeleid. Hierna wordt daaromvolstaan met de vermelding van de conclusies van het onderzoek. Het onderzoek richt zich op nr 34,omdat deze woning in de nieuwe situatie maatgevend is.In de avond wordt de ambitiewaarde van 45 dBA conform het geluidbeleid onder de genoemdeuitgangspunten overschreden:Toelichting 23


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderenbij een training zonder fluiten in punt 2 met 5 dBAbij een wedstrijd incl. fluiten in punt 2met 11 dBADe bovengrens wordt alleen overschreden tijdens een wedstrijd t.g.v. het fluiten.Op de achtergevel t.h.v. het terras neemt de geluidbelasting LArLT op 4.5 m hoogte niet toe t.o.v. dehuidige situatie. De oorzaak is dat in de huidige situatie alle stemgeluid van het gehele oefenveld op deachtergevel (terras) valt en in de nieuwe situatie ongeveer de helft. Op 1.5 m hoogte op terrashoogte isde belasting in de nieuwe situatie zelfs lager omdat de achterbouw voor extra afscherming zorgt.Maatregelen in de vorm van een 2.5 m hoog scherm in het verlengde van de garage hebben geensignificant effect omdat het geluid er langs en overheen buigt. Met trainingen (zonder fluiten) is degeluidbelasting 45 en 42 dBA op de voor- respectievelijk zijgevel en wordt de bovengrens van hetgeluidbeleid (tevens norm van het Activiteitenbesluit) niet overschreden. Op deze voor- en zijgevel wordtde geluidbelasting in principe niet langdurig door de bewoners ervarenInclusief fluiten is de overschrijding voor de gevel aanzienlijk hoger. In de huidige situatie vonden in deavond op het hoofdveld ook al wedstrijden plaats. Met verlichting kan dat nu het hele jaar door. Over hetalgemeen zullen lichtwedstrijden plaats vinden in de koudere periode (half september tot half april)wanneer het terras bij de woning niet meer na 19 uur wordt benut. Zenderen Vooruit heeft te kennengegeven dat de trainingen tot 21.30 uur duren, waarbij de verlichting uiterlijk om 21.45 uur uitgaat. Ditbrengt met zich dat eventuele geluidhinder dan niet mee aanwezig is. De beleving op het terrasverandert dan nauwelijks omdat nu ook met daglicht wedstrijden kunnen en mogen worden gespeeld,daarvoor is geen bestemmingswijziging nodig.In principe is een verlicht veld vlak naast woningen (binnen de richtafstand van 50 m) geen goederuimtelijke ordening. In dit geval ligt het bestaande oefenveld ook dicht bij woningen en wordt met hetnieuwe veld de evt overlast verplaatst. Het aantal gehinderden zal niet significant toenemen.Met trainingen zonder fluit kan aan de bovengrens van het geluidbeleid worden voldaan. Met fluiten wordtook de bovengrens overschreden.Maximale geluidniveaus LAmaxDe maximale grenswaarde voor piekgeluid in de avond (65 dBA) wordt in de nieuwe situatieoverschreden. In de bestaande situatie is dat alleen het geval met fluiten. In de avond wordt degrenswaarde van 65 dBA onder de genoemde uitgangspunten overschreden :bij een training zonder fluiten in punt 2 met 4 dBAbij een wedstrijd incl. fluiten in punt 2 met 12 dBAOp het terras neemt het piekgeluid t.o.v. de huidige situatie met 3 dBA toe tot 62 dBA tijdensschreeuwen en 70 dBA door fluiten. Het schreeuwen blijft daarmee nog binnen de norm.Maatregelen in de vorm een 2.5 m hoge schutting in het verlengde van de achterbouw hebben geensignificant effecten omdat het geluid van de maatgevende bron 4 er langsheen buigt. Bron 4 bevindt zichin de noordoosthoek van het veld. Een scherm heeft alleen voor het gebied rond bron 8 (thv doel) 2 dBAeffect en in de tuin dicht bij het scherm.Ook m.b.t. piekgeluiden vormt de scheidsrechtersfluit de grootste overschrijding.ConclusieUit de conclusies volgt dat bij nr 34 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT niet kanworden voldaan aan de richtwaarden van het geluidbeleid en voor de piekgeluiden niet aan de maximalegrenswaarden hiervoor. T.o.v. de huidige situatie neemt de belasting op het terras bij nr 34 niet toe, opde voor- en zijgevel wel. In de woning kan worden voldaan aan de normen voor het binnenniveauuitgezonderd de piekgeluiden t.g.v. de wedstrijdfluit.Tijdens ander gebruik (trainingen) moet dan geen wedstrijdfluit worden gebruikt, dat is met gedrags- enmaatwerkvoorschriften te regelen.24 Toelichting


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenHoofdstuk 5Juridische planopzet5.1 InleidingHet bestemmingsplan bestaat uit drie delen: de toelichting, de regels en de verbeelding. De regels enverbeelding behelzen het juridische kader van het bestemmingsplan. De toelichting is vanondersteunende aard. Hieronder worden de verbeelding en de regels toegelicht.5.2 Opbouw van de regelsDe regels van dit bestemmingsplan verwijzen niet naar een op de verbeelding weergegeven geometrischbepaald (bestemmings)object, waardoor de verbeelding enkel bestaat uit een plangrens, welkeovereenkomt met de grens van het binnen de gemeente Borne gelegen deel van sportpark "'tVollenbroek".5.3 RegelsDe voornaamste bepaling die in de regels is opgenomen betreft het toelaten van lichtmasten met eenmaximale hoogte van 18 m.Alle regels van het moederplan, bestemmingsplan "Buitengebied Borne", blijven onverkort vantoepassing. Omdat sprake is van een nieuw bestemmingsplan, zijn in de inleidende regels enkelebegrippen opgenomen die specifiek van toepassing zijn op het onderhavige bestemmingsplan. Het gaathierbij onder meer om de naam van het bestemmingsplan. Regels met betrekking tot 'wijze van meten'of overgangsrecht zijn in voorliggend bestemmingsplan niet van toepassing, omdat voorliggendbestemmingsplan daar niets over regelt. Deze regels uit het bestemmingsplan "Buitengebied Borne"blijven onverminderd van toepassing.Toelichting 25


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen26 Toelichting


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenHoofdstuk 6Economische uitvoerbaarheidEen bestemmingsplan dient economisch uitvoerbaar te zijn waardoor het plan inzicht moet geven in definanciële uitvoerbaarheid. De kosten, waaronder de kosten van de planontwikkeling en ook eventueletegemoetkoming in vergoeding van planschade, van de ontwikkeling zijn geheel voor rekening van"Zenderen Vooruit" waardoor het plan in principe financieel-economisch uitvoerbaar is voor de gemeenteBorne. De toegekende subsidie en de daaraan gekoppelde voorwaarden dragen bij aan de financiëledekking van het plan. De Grondexploitatiewet (afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening) gaat ervan uit datbij het bestemmingsplan een exploitatieplan moet worden vastgesteld, tenzij het kostenverhaalanderzins verzekerd is.Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in de aanpassing van de planregels van bestemmingsplanBuitengebied uit 2004/2005. De bestemming zelf blijft ongewijzigd en er vinden geen aanpassingenplaats van de plankaart/verbeelding. Daarom is er geen noodzaak om een exploitatieplan voor ditbestemminsgplan vast te stellen.Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt dan ook tevens een besluit genomen als bedoeld inartikel 6.12, lid 2 Wro.Toelichting 27


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark Zenderen28 Toelichting


estemmingsplan Buitengebied Borne, herziening sportpark ZenderenHoofdstuk 7Procedure7.1 InleidingVoor wat betreft de vaststellingsprocedure verschilt het onderhavige bestemmingsplan niet van eenregulier bestemmingsplan.De procedure voor vaststelling van een bestemmingsplan is door de wetgever geregeld. Aangegeven isdat tussen gemeente en verschillende instanties, waar nodig overleg over het plan moet worden gevoerdalvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden. Daarnaast is er de gelegenheid om in hetvoortraject belanghebbenden te laten inspreken conform de gemeentelijke verordening. Pas daarnawordt de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan opgestart (artikel3.8 Wro).7.2 OntwerpfaseGelet op de aard van het bestemmingsplan is er voor gekozen het plan direct alsontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Hieraan vooraf heeft Zenderen Vooruit op 16 mei 2012een informatieavond gehouden. Hierbij was een vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig.Met ingang van ************* 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzagegelegen. Tijdens deze periode zijn ****** zienswijzen ingediend.Het plan is vervolgens (on)gewijzigd, ter vaststelling aan de gemeenteraad van Borne aangeboden.Toelichting 29


© Gemeente BorneBezoekadres: Rheineplein 1, 7622 DG BornePostadres: Postbus 200, 7620 AE Bornewww.borne.nl

More magazines by this user
Similar magazines