afvalwater oppervlaktewater toilet

hiswa.nl
  • No tags were found...

Vuilwaterinzameling zo doe je dat! - Toiletwater vang het op!

Vuilwatersystemen voor de recreatievaart’s Zomers, wanneer de temperatuur stijgt, trekken veel mensen er op uit omverkoeling te zoeken op of aan het water. Zij willen natuurlijk varen, zeilenof zwemmen in schoon water. Helaas is het met de waterkwaliteit niet altijdeven goed gesteld. Verontreinigingen enandere factoren kunnen ertoe leiden datalgen en ziekteverwekkende bacteriën,zoals blauwalgen, zich prima thuis gaanvoelen in het water.Gelukkig kunnen scheepseigenaren dievervuiling tegengaan door het (laten)installeren van een vuilwaterinstallatie.Het met zo’n installatie opgevangen afvalwaterkan bij vuilwaterinzamelstationsuitgezogen worden, waarna het gewoonin het riool terechtkomt. Na zuiveringkomt het dan weer schoon in het oppervlaktewaterterecht. Er zijn meerderesystemen van vuilwateropvang op demarkt, de bekendste zijn het chemisch toilet,het droogtoilet en de vuilwatertank.BlauwalgenINHOUDSOPGAVEVuilwaterinzameling 4Wat zegt de wet? 5Het vuilwatersysteem 6De componenten van het systeem 7Toiletten 7Vuilwatertanks 8Overige componenten 9Subsidie 10Aandachtspunten bij de keuze van het systeem 10Onaangename geuren 11Tips om stank te voorkomen 12Installatie van het systeem 13Kosten 14Tien gouden tips 162VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!


Vuilwatersystemen voor de recreatievaartVastgesteld is dat landelijk de totale belastingmet zuurstofbindende stoffen, zoalsdoor fecaliën, vanuit de recreatievaart ca.één procent bedraagt. Dat is niet veel,maar belangrijker is dat detoilet inhoud een bron vanbacte riële besmettingis. Bovendien is dezeéén procent een gemiddelde,en staat hetniet in verhouding metde gemeten vervuilingop drukke plaatsen.De brochure geeft antwoordenop vragenover het inbouwenvan vuilwaterinstallaties:Wat is er op demarkt op dit gebied?Hoe groot moet de tank zijn? Hoe voorkomje dat een vuilwatertank gaat stinken? Welkematerialen zijn bruikbaar en welke niet? Watkost het? Alleen toiletwater of al het afvalwateropvangen? Hoe sluitje een vuilwatertank aan?Wat is de beste plaatsaan boord? Zijn erchemicaliën nodig inde tank?Leest u de brochureen ontdekde mogelijkhedenvan een vuilwatersysteemUitpompstationvoor vuilwater- Vuilwater bestaat uit ‘zwart’ water en ‘grijs’ water.- Met ‘zwart’ water wordt alleen het toiletwater bedoeld, dus de fecaliën (ontlastingen urine) en het toiletspoelwater. Het andere afvalwater, dus het huishoudelijk afvalwatervan de wasbak, douche etc, wordt ‘grijs’ water genoemd.- Om milieutechnische redenen spreken we in deze brochure echter alleen over ‘zwart’water.- Als u aan boord beschikt over voldoende ruimte, is het aan te bevelen niet alleen het‘zwarte’, maar ook het ‘grijze’ afvalwater op de vuilwatertank aan te sluiten.VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!3


VuilwaterinzamelingVuilwater kan op diverse manieren wordeningezameld. Het meest toegepast zijn eendraagbaar systeem of een vast systeem.Draagbare systemen zijn er in twee uitvoeringen:het welbekende chemische toilet enhet minder bekende droogtoilet. Droogtoilettengebruiken geenwater, geen chemicaliënen zijn reukloos, hygiënischen maken geen lawaai. Devrijwel droge en reuklozeinhoud kan eenvoudigworden weggegooid methet huisvuil.De voordelen van draagbaresystemen zijn dat ze klein,goedkoop, simpel en betrouwbaarzijn en dat het nietnodig is een speciale installatieaan te (laten) leggen. Hetnadeel van draagbare systemenis echter dat ze een beperkte capaciteithebben en dus vaak geleegdmoeten orden.Ook vaste systemen, in het vervolg vuilwatersystemengenoemd, zijn er inverschillende uitvoeringen. In de volgendehoofdstukken zal het vuilwatersysteem in zijnmeest algemene vorm worden besproken.Door het installeren van een vuilwaterinstallatiedraagt u nietalleen bij aan een betermilieu, maar loopt u ookvooruit op eventueletoekomstige wetgeving.Bent u in het bezit van eenschip met weinig ruimte,dan kan het eenvoudigeen goedkope draagbaretoilet voor u aantrekkelijkzijn. Vaste vuilwatersystemenzijn door hun omvangveelal aantrekkelijk voorgrotere schepen. Dergelijkesystemen zijn duurderdan draagbare toiletten, maar zeDraagbaar toilet hebben een grotere capaciteit enbieden over het algemeen meer comfort.4VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!


Wat zegt de wet?De Wet pleziervaartuigen, de Nederlandseversie van de Europese richtlijn, zegt inartikel 3 lid 2 het volgende:Artikel 3Pleziervaartuigen voldoen aan de in bijlageI van de richtlijn opgenomen essentiëleveiligheidseisen met betrekking tot ontwerpen bouw.De bedoelde richtlijn is Richtlijn 94/25/EGvan het Europese Parlement en de Raadvan Ministers, die van kracht is sinds 16juni 1994. In bijlage I artikel 5.8 wordt hetvolgende gezegd over essentiële veiligheidseisenmet betrekking tot het ontwerp en debouw van pleziervaartuigen:Kort gezegd komt het erop neer dat vaartuigenmoeten beschikken over:- een reservoir om vuilwater op te vangen,óf- een ruimte om een (tijdelijk) reservoir teplaatsen op plaatsen waar een lozingsverbodheerst.Dit geldt voor pleziervaartuigen van2,5 tot 24 meter die vanaf 1997 nieuw,dat wil zeggen voor het eerst, op deEuropese markt gebracht worden.Verder moeten de door de romp aangelegdeafvoerbuizen zijn voorzien van afsluit barekleppen en dienen uiteraard alle moge lijkemaatregelen te worden getroffen om deveiligheid en de stabiliteit van het schip nietin gevaar te brengen.5. Eisen met betrekking tot deinrichtingHet voorkomen van lozingVaartuigen moeten zo gebouwd zijn datverontreinigende stoffen (olie, brandstof,enz.) niet per ongeluk overboord kunnenraken.Vaartuigen waarin toiletten zijn aangebracht,dienen te beschikken over:a) reservoirs,b) installaties waarin tijdelijk reservoirs kunnenworden aangebracht in zones ofvoor gebruiksdoeleinden waar de lozingvan menselijk afval aan beper kingen isonderworpen.Bovendien moeten door de romp aangelegdeafvoerbuizen zijn voorzien vanafsluitbare kleppen.VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!5


Het vuilwatersysteemBijna elk schip is anders en dus zal bijna elkvuilwatersysteem anders zijn. De basis vanelk systeem is ongeveer hetzelfde en bestaatuit een toilet, een tank en een aantal componenten(zie onderstaand schema).Met behulp van een pomp wordt het vuilwaternaar de vuilwatertank gepompt vanwaaruit het vuilwater via de dekdoorvoer afgezogenkan worden bij een uitpompstationop de wal. Als er in geen uitpompstation inde buurt is, zoals op internationaal water ofin het buitenland, dan kan het toiletwatervia de vuilwaterpomp worden geloosd.Het is altijd handig om te weten of de tankvol is, daarom wordt vaak een niveaumetergeïnstalleerd. Tot slot moet het systeemworden voorzien van ontluchting om nareluchtjes aan boord te voorkomen.6VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!


De componenten van het systeemEen vuilwatersysteem bestaat uit een aantalverschillende componenten. Deze onderdelenworden hieronder kort beschreven.Havens met uitpompstations voor vuilwaterkunt u herkennen aan één van de hiernaastafgebeelde symbolen (—>):In de Watersportalmanak is een lijst opgenomenmet alle jachthavens die beschikkenover een uitpompstation voor vuilwater.ToilettenHet type toilet hangt sterk af van de afmetingenvan het schip, het al dan niet aanwezigzijn van een aansluiting op elektriciteit ennatuurlijk het budget van de eigenaar vanhet schip. Hieronder worden van verschillendetypen toiletten de voor- en nadelenopgesomd.Toiletten met handpompVoordelen:- Geen elektriciteit nodig- Betrouwbaar- Relatief makkelijkte installeren (geen elektriciteit)- Betrekkelijk goedkoop in aanschaf en inonderhoudNadelen:Gebruiker moet met de hand pompen omdoor te spoelen.Elektrische toilettenVoordelen:- Makkelijk in gebruik- Vaak in combinatie met vermaler voorfecaliën (voorkomt verstoppingen)- Makkelijk te combinerenmet vuilwatersysteemNadelen:- Afhankelijk vanelektriciteit, daaromhandpomp als back-upnodig- Installatie ingewikkelder- DuurderToiletten met een vacuümsysteemHet doorspoelen van dergelijke systemengebeurt met behulp van een vacuüm inplaats van een pomp.Voordelen:- Eenvoudig ingebruik- Laag waterverbruik,dus kleinere vuilwatertankmogelijkNadelen:- Veelal afhankelijkvan elektriciteitVUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!7


Opmerkingen- Over het algemeen genieten membraanpompende voorkeur, de kleinerepompen hebben echter vaak gevoeligeimpellers waardoor met name haren uit dedouche een probleem kunnen vormen.- Vacuümsystemen met zogenaamde‘duckvalves’ kunnen gevoelig zijn voorbijvoorbeeld onverteerde pitten of zaden,waardoor ze geen vacuüm meer trekken.- Tot slot dient nog te worden vermelddat uiteraard alle systemen onderhoudvergen, hoewel dat bij het ene systeemeenvoudiger en goedkoper zal zijn dan bijhet andere systeem.VuilwatertanksSoorten tanksEr zijn vele soorten en maten standaardtanksin de handel, daarnaast bestaat de mogelijkheidom een tank geheel naar uw eigenwensen te laten vervaardigen.De aanschaf van een standaardtank is natuurlijkaltijd goedkoper, maar om deschaarse ruimte aan boord zo efficiënt mogelijkte benutten is het soms toch aan teraden een tank op maat te laten maken.Vaste tankgoed vast te zetten zijn waardoor ze tijdenshet varenkunnen gaanschuiven enbewegen. Daardoorkunnen lekkagesontstaan. Een andergroot na deel is, dathet bij flexibele tanksonmogelijk is stankvormingte voorkomenomdat er geen ventilatie Flexibele tankmogelijk is (zie ook het hoofdstuk overonaangename geuren).De meest eenvoudige oplossing is echtereen zogenaamde ‘all-in-one’-tank. Opdergelijke tanks zijn alle componenten dienodig zijn voor het gehele systeemreeds gemonteerd.Een andere optie zou een flexibele tankkunnen zijn. Deze kan eenvoudig en snel geinstalleerdworden, neemt de vorm aan vande ruimte waarin de tank geplaatst wordt enkan geplaatst worden op plekken die doorgaansmoeilijk zijn te bereiken. Een nadeelvan flexibele tanks is dat ze moeilijk of nietU moet echterwel overvoldoende ruimtebeschikken omeen ‘all-in-one’-tank te (laten)plaatsen.All-in-one tank8VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!


Grootte van de tankHet is zeer belangrijk dat u, voordat u overgaattot de aanschaf van een tank, bepaaltwat de minimale inhoud van de tank zalmoeten zijn. Voor de berekening van deminimale tankinhoud zijn de volgende factorenbepalend:- Hoeveel liter water gebruikt het toilet perspoeling?- Hoeveel keer wordt er per persoon perdag doorgespoeld?- Hoeveel personen zijn er aan boord?- Hoeveel dagen wilt u varen zonder dat ude tank wilt legen?Verder dient rekening gehouden te wordenmet het feit dat fecaliën ook ruimte innemenin de tank.Als voorbeeld gaan we uit van de volgendesituatie: het toilet verbruikt vier liter waterper spoeling, er zijn twee personen (B) aanboord die elk vier keer per dag het toiletgebruiken (C) en er wordt maximaal tweedagen (D) gevaren zonder dat de tankgeleegd worden. Tot slot gaan we ervan uitdat per toiletbezoek 0,5 liter fecaliën/urinewordt weggespoeld.De berekening verloopt als volgt:Per toiletbezoek wordt weggespoeld 4 literwater + 0,5 liter fecaliën, dit is dus in totaal4,5 liter.Beide bemanningsleden spoelen 4 maal perdag het toilet door, in totaal wordt er dus2 x 4 x 4,5 = 36 liter per dag doorgespoeld;Als de tank 2 dagen niet geleegd kan worden,dient deze dus minimaal een inhoud tehebben van 2 x 36 = 72 liter.Een handpomptoilet verbruikt gemiddeld3 liter toiletspoeling, een vacuüm toiletslechts 0,5 liter. Voor bovenstaande berekeningkomt dit neer op 56 liter en 16 litertankinhoud voor respectievelijk een handpomptoileten een vacuümtoilet.Het dient te worden benadrukt dat het hiergaat om een minimale tankinhoud. Om hetzekere voor het onzekere te nemen kan hetbeste een iets grotere tank ingebouwd worden.Een tank kan nooit te grootzijn, wel te kleinOverige componentenMet alleen een tank en een toilet bent u ernatuurlijk nog niet. Het opgevangenwater moet ook nog van boord met zomin mogelijk stankoverlast. Een aantalcomponenten is onontbeerlijkvoor een goed werkend vuilwatersysteem.Het is aan te bevelen een vuilwaterpompte installeren. Niet allehavens beschikken over eenVuilwaterpompuitpompstation voor vuilwater en met eenvuilwaterpomp kunt u altijd uwtank legen op een plaats waar datis toegestaan.De beste oplossing voor de afvoervan vuilwater is een vastePVC-pijp met ‘wijde’ bochten.In praktijk is dit, in verbandmet de beperkte ruimte aanboord, vaak moeilijk te realiseren.VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!9


Meestal wordt daarom gebruikgemaakt van afvoerslangen.Let bij de keuze van de slangechter wel goed op; elkekunststofslang wordt na verloopvan tijd poreus waardoorgeurtjes door de wand kunnenkomen en stankoverlast kunnenveroorzaken. Tegenwoordigzijn er echter speciale slangen Afvoerslangop de markt die een langere levensduurhebben en minder snel geurtjes doorlaten.OntluchtingsfilterOm stankoverlastte voorkomenis het noodzakelijkde tank goed te ventileren/ontluchten (zie ook het hoofdstuk overstank). Het is aan te raden in het ontluchtingssysteemeen ontluchtingsfilter teinstalleren om onaangename geurtjes, dieondanks alles soms tóch kunnen ontstaan,af te vangen en stankoverlast aan boord enin de haven te voorkomen.Indien de beluchting bestaatuit een leiding die eenkleinere diameterheeft dan de dekaansluiting,bestaat de kansdat de vuilwatertankimplodeert tijdens hetleegpompen door eenkrachtige vuilwaterpomp.In dit geval dient een vuilwatertankveiligheidsventiel te worden gemonteerd.Bij een leiding met dezelfde diameter als dedekaansluiting is dit niet nodig.Het is belangrijk om een niveaumeter te installeren.Zodoende weet u precies wanneeru uw tank moet legen en kunt u voorkomendat de tank (te) vol raakt.Als u uw vuilwater in eenhaven wilt laten afzuigen,dient u daarvoor eendekaansluiting te hebbendie is genormaliseerdvolgens ISO norm 4567.Deze aansluiting eindigtmet 1½ inch schroefdraadwaarop de afzuiginstallatiekan worden aangesloten.DekdoorvoerNiveaumeter10VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!


Aandachtspunten bij de keuzevan het systeemU weet nu wat u zoal aan componentennodig heeft voor een vuilwatersysteem. Erzijn echter nog een aantal zaken om rekeningmee te houden bij de keuze van het systeem.ComfortIn jachthavens is het doorgaans verbodenom gebruik te maken van de onderwatertoiletten.Als u echter een vuilwatersysteemaan boord heeft, dan mag u ook in de jachthavenuw eigen toilet gebruiken. U hoeftdus ’s nachts niet meer met uw zaklampover de steigers.HygiëneHygiëne is uiteraard van groot belang. Hetsysteem moet makkelijk te reinigen zijn. Leter wel op dat veel chemische reinigingsmiddelen(bijvoorbeeld chloor) de slangenen appendages van het vuilwatersysteemkunnen aantasten. Hierdoor kunnen lekkagesen daarmee stankoverlast ontstaan.KwaliteitEen toilet moet zonder problemen functioneren,kies daarom voor een kwalitatiefgoed product. Het smerigste werkje aanboord is het repareren van het vuilwatersysteem,zorg er voor de zekerheid voor datu een paar rubber handschoenen aan boordheeft.GebruiksvriendelijkheidDe bediening van het toilet moet, net alsthuis, eenvoudig zijn, zodat ook uw gastenen kinderen probleemloos van het toiletgebruik kunnen maken zonder dat ze daarvooraparte instructies nodig hebben.VeiligheidIn verband met de veiligheid is het vanbelang dat mechanische delen, voor bijvoorbeeldhet doorspoelen van het toilet,zodanig zijn geplaatst dat ze geen gevaaropleveren voor verwondingen, beknel lingenen struikelen. Verder moeten elektrischecomponenten zoveel mogelijk worden vermedenom het gevaar van kortsluiting tebeperken.GeluidsproductieKies voor een toilet dat zo min mogelijkgeluid produceert, u zult daar (zeker’s nachts) geen spijt van krijgen.Eenvoudige montageHet gehele systeem, dus de tank en allecomponenten, moeten eenvoudig te installerenzijn en na installatie weer eenvoudigbereikbaar zijn voor reparaties, controle enreiniging.WaterverbruikBij de keuze van het toilet is het zeerbelangrijk dat u let op het waterverbruikper spoeling. De meeste in de handel zijndehandpomptoiletten en elektrische toilettenverbruiken tussen de drie en zes liter waterper spoeling. Deze spoelwaterhoeveelheid,plus de hoeveelheid fecaliën per spoeling,zijn van zeer grote invloed op de groottevan de vuilwatertank die u moet installeren.Maakt u gebruik van een vacuüm toiletsysteem,dan is de spoelwaterhoeveelheidmet een halve liter aanzienlijk kleiner. Hetgrote voordeel van het lage waterverbruikis, dat de vuilwatertank (en bij spoelen metdrinkwater ook de drinkwatertank) aanzienlijkkleiner kunnen worden. Hierdoor wordthet ook voor kleinere schepen mogelijk eenvuilwatertank te (laten) installeren.VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!11


ElektriciteitsverbruikLet bij de keuze op het elektriciteitsverbruikvan het systeem. U kunt metde schaarse hoeveelheid energie aanboord ook ander e dingen doen.Onaangename geurenBij vuilwatertanks wordt ten onrechte vaakgedacht aan stank. Natuurlijk worden invuilwatertanks onaangename geuren geproduceerd.Zoals eerder gezegd voorkomtjuiste installatie van het systeem met filtersen de juiste materialen de verspreiding vanstank voor een groot deel, maar niet hetontstaan van stank.Het ontstaan van stank kan op een drietalmanieren worden voorkomen:1. Zorg er bij het doorspoelen voor dat alhet vuilwater in de tank terechtkomt.Spoel de afvoer van het toilet naar detank grondig door om te voorkomendat er resten achterblijven in de afvoer.Nadat de tank geleegd/afgezogen isdient het gehele systeem grondiggespoeld te worden met schoon water.2. Vuilwater bevat zowel aërobe als anaërobebacteriën. Aërobe bacteriën hebbenzuurstof nodig om te overleven en omhun werk te doen, anaërobe bacteriëndaarentegen gedijen in een zuurstoflozeomgeving. Beide soorten breken destoffen in vuilwater af, maar alleen de anaerobebacteriën veroorzaken stank. Zorger dus voor dat de tank voldoende geventileerd/ontluchtwordt zodat de ‘goede’aërobe bacteriën hun werk kunnen doenen de anaërobe bacteriën kunnen verdrijven.Dit suggereert verder dat als de tankzo leeg mogelijk wordt gehouden, er minderstank ontstaat.3. Het toevoegen van middelen om stanktegen te gaan is gezien het bovenstaandeeigenlijk niet nodig. Ontstaan er tochnog onaangename geurtjes, overweegdán pas bacteriologische middelen toete voegen in de tank, geen chemische!Chemische middelen maskeren de stankmet aangenamere luchtjes of ze dodende bacteriën in de tank (zowel aëroobals anaëroob). In beide gevallen is dewer king slechts gedeeltelijk en van korteduur. Bacteriologische middelen daarentegenversterken de natuurlijke afbraak.12VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!


Tips om stank te voorkomen- Gebruik zo veel mogelijk zoetwatervoor de spoeling. Door het gebruik vanzoutwater voor de spoeling neemt destankvorming nog verder toe. De in hetzoute water aanwezige algen producerennamelijk ook onaangename luchtjes.- Ontwerp de installatie zodanig dat er geenvuilwater in delen van de installatie stil kankomen te staan (behalve in de tank natuurlijk).- Zorg ervoor dat de ventilatie niet verstoptraakt en controleer dit regelmatig. Denkeraan dat de ventilatie niet bestemd is als‘overloop’. Zorg er dus voor dat de tanknooit te vol raakt, restjes uit de tank kunnenhet ventilatiesysteem verstoppen.- Lekkende slangen, fittingen, tanks, afsluitersen dergelijke kunnen ook voor stankoverlastzorgen. Voer dus een regelmatige controleuit van het volledige systeem.- Laat een tank niet onnodig lang gevuld,maar leeg de tank zo vaak mogelijk.Installatie van het systeemElk schip is anders, maar ook elk vuilwatersysteem is anders. Daarom volgen hieronder een aantalalgemene aanwijzingen die van belang zijn bij de installatie van uw systeem.AlgemeenHoudt bij het kiezen van de plaats van detank en een plaats voor de dekdop met hetvolgende rekening:- De afzuigslang moet zo kort mogelijk zijn,moet continu van de dekdop naar de tankaflopen en moet zo recht mogelijk zijn.- De ruimte waarin de tank wordt geplaatstdient voldoende geventileerd te worden.Voor ventilatie dient de tank rondom circaéén centimeter vrij te blijven van schottenof andere tanks.OpstellingBij de opstelling van de tank dient met hetvolgende rekening te worden gehouden:- Stel de tank zodanig op dat deze goedtoegankelijk is voor inspectie.- Zorg voor voldoende vrije ruimte rond detank in verband met slangaansluitingen enhet feit dat de afmetingen van de tank ingeringe mate toe kunnen nemen als dezegevuld is.- Zorg voor een voldoende stevige funderingom de tank op te stellen en goed vastte kunnen zetten.Fittingen- Kies de plaats van fittingen zodanig datvoorkomen wordt dat, als het schip opéén oor ligt, verontreinigd water uit detank terug kan stromen naar het toiletof naar buiten kan stromen via de tankontluchting.- Zorg ervoor dat de fittingen inwendiggoed glad zijn om verstoppingen te voorkomen.- Beperk vernauwingen in het leidingsysteemtot een minimum om verstoppingente voorkomen.- Zorg ervoor dat overgangen naar anderediameters conisch verlopen.VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!13


Aansluiten van de tank- Sluit de tank aan met PVC-pijp of even tueeleen speciaal voor dit doel goedgekeurdegeurdichte vuilwaterslang. Gewone kunststofslangenzijn poreus, waardoor geurtjesdoor de wand kunnen komen en stankoverlastkunnen veroorzaken.- Vermijd scherpe knikken en ‘zakken’ in pijpenen slangen. In zogenaamde zakken zalzich bezinksel ophopen wat na enige tijdverstoppingen geeft.- Beugel de pijpen of slangen op niet tegrote, regelmatige afstanden.- Monteer de ontluchtingsnippel zo hoogmogelijk boven het niveau van de bovenzijdevan de tank.- Kies een zodanige plaats voor de ontluchtingsnippeldat regen- of buitenwater nietzal binnendringen.- De ontluchtingsleiding dient, vanaf detank gezien, voortdurend in hoogte oplopendte worden gemonteerd.Vuilwaterpomp- Een niet-zelfaanzuigende vuilwaterpompmoet lager dan, of op gelijke hoogte met,de onderzijde van de tank worden opgesteld.- Een zelfaanzuigende vuilwaterpomp magop een willekeurige hoogte ten opzichtevan de tank worden opgesteld.Spoelleiding- Om de tank eenvoudig met schoon waterte kunnen doorspoelen zou ervoor kunnenworden gekozen om een extra fittingin de bovenzijde van de tank te maken.Deze wordt aangesloten op een extra dekdopwaardoor schoon water kan wordentoegevoerd.- Een spoelleiding is niet verplicht en/ofnoodzakelijk voor een goede werking vanhet vuilwatersysteem. Beslist u dus voorafof het voor u interessant is om een dergelijkespoelleiding te monterenKostenOp de volgende pagina wordt een overzichtgegeven van de prijzen van verschillendeonder delen van een vuilwater systeemzoals deze in deze brochure zijnbeschreven. Het betreft hierrichtprijzen, de prijzen kunnenvariëren afhankelijkvan de afmetingen van het systeem en degekozen materialen. De kosten van een volledigeopvangvoorziening voor vuilwateraan boord is sterk afhankelijk van van uwkeuze. Het begint bij een paar honderd euromaar kan oplopen tot € 1500,-. Laat u hetinbouwen door een vakman dan komendaarvan de kosten nog bij.Let opAls u het systeem aan gaat (laten)leggen, zijn er altijdnog onderdelen die niet indeze lijst zijn opgenomen.Denk hierbij aan (slang)-klemmen,buizen, elektra etcetera.Uiteraard zijn hier ook kosten aan verbonden.De genoemde prijzen zijn slechtsaanschafprijzen. Indien u het systeem dooreen bedrijf laat aanleggen komen hier natuurlijknog de arbeidskosten van dit bedrijfbij.14VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!


OnderdeelPrijs (in € inclusief BTW)Vanaf ca.Tot ca.ToiletMobiel/chemisch € 75,- € 350,-Droog € 100,- € 350,-Handpomp € 200,- € 400,-Electrische pomp € 400,- € 900,-Vacuum generator € 500,- € 800,-VuilwatertankStandaard € 150,- € 500,-All-in-one € 700,- € 1000,-Vuilwaterpomp € 200,- € 500,-Vuilwaterslang (per meter) € 3,- € 5,-Ontluchtingsfilter € 50,- € 100,-Dekfitting € 30,- € 60,-Ontluchtingsventiel € 20,- € 40,-Niveaumeting € 60,- € 250,-Kies, bij twijfel aan uw eigen kundigheid, voor de vakman.Indien u er niet zeker van bent dat u zelf het vuilwatersysteem op de juiste wijze kuntinstalleren, laat het systeem dan inbouwen door vaklieden. Immers, een slecht aangelegd(lees: stinkend) systeem zal niet snel meer worden gebruikt.Meer informatie over het lozingsverbod van toiletwater vanaf pleziervaartuigen per2009 en de praktische mogelijkheden aan boord kunt u lezen op www.vuilwater.infoVUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!15


VuilwaterinzamelingTien gouden regels1. Bepaal, voordat u overgaat tot deaanschaf, wat de minimale inhoud vande tank zal moeten zijn. Een tank kannooit te groot zijn, wel te klein!2. Kies voor een toilet dat zo min mogelijkgeluid produceert, u zult daar (zeker’s nachts) geen spijt van krijgen.3. Let bij de keuze op het elektriciteitsverbruikvan het systeem. U kunt metde schaarse hoeveelheid energie aanboord ook andere dingen doen.4. Installeer een vuilwaterpomp.Vanaf 2009 beschikken alle jachthavensmet 50 ligplaatsen of meer voor kajuitbotenover een uitpompstation voorvuilwater.Tot dan en voor gebruik in internationalewateren of in het buitenland kuntu met een vuilwaterpomp altijd uw tanklegen waar dat is toegestaan.5. Installeer een ontluchtingsfilter omonaangename geurtjes af te vangen.Hiswa VerenigingPostbus 102, 3970 AC Driebergenwww.hiswa.nlTel.: 0343 - 52 47 24Ministerie van VROMPostbus 20951, 2500 EZ ’s Gravenhagewww.vrom.nlTel.: 070 - 339 39 39Dit is een uitgave van:WatersportverbondPostbus 2658, 3430 GB Nieuwegeinwww.watersportverbond.nlTel.: 030 - 751 37 00Monteer deze zo hoog mogelijk zodatdeze nooit in contact kan komen metde inhoud van de tank.6. Installeer een niveaumeter zodat u weetwanneer de tank (te) vol raakt.7. Laat een tank niet onnodig lang gevuldmaar leeg de tank zoveel mogelijk.Zorg ervoor dat de tank voldoendegeventileerd/ontlucht wordt om hetontstaan van stank te voorkomen.8. Let er op dat het systeem makkelijk engoed te reinigen is.9. Let er op dat veel chemische reinigingsmiddelende slangen en appendagesvan het vuilwatersysteem kunnen aantastenwaardoor lekkages en daarmeestankoverlast kunnen ontstaan.10.Het smerigste werkje is het reparerenvan het toilet, zorg er dus voor dat ueen paar rubber handschoenen aanboord heeft.Ministerie van Verkeer en WaterstaatPostbus 20901, 2500 EX ’s Gravenhagewww.minvenw.nlTel.: 070 - 351 61 71ANWBPostbus 93200, 2509 BA ’s Gravenhagewww.anwb.nlTel.: 070 - 314 71 47Foto’s: Watersportverbond, Seijsener recreatietechniek, Dhr. van Kampen, Vetus BV, Auerhaan BV. Druk: Comeco Printing Geldrop BV, 2008.16VUILWATERINZAMELINGZO DOE JE DAT!

More magazines by this user
Similar magazines