24.08.2015 Views

Aprenem a conèixer les discapacitats - Ajuntament de Barcelona

Aprenem a conèixer les discapacitats - Ajuntament de Barcelona

Aprenem a conèixer les discapacitats - Ajuntament de Barcelona

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Aprenem</strong> a <strong>conèixer</strong> <strong>les</strong> <strong>discapacitats</strong>Txiki TrepaxHorta - Guinardó


© Pels dibuixos i el text: Txiki Trepax (www.trepax.com)Assessorament: Consell <strong>de</strong> Persones amb Discapacitat d’Horta - Guinardó.Coordinació: Marta Isbert (Institut Municipal <strong>de</strong> Persones amb Discapacitat)Edita: <strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Barcelona</strong> (Districte Horta-Guinardó)Imprimeix: Imatge i Producció EditorialAquest llibre està subjecte a propietat lliure “Creative Commons”, i és <strong>de</strong> distribució gratuïta,per tant, pot ésser copiat i distribuït lliurement en qualsevol suport única i exclusivament pera la sensibilització i difusió <strong>de</strong> la situació <strong>de</strong> <strong>les</strong> diferents <strong>discapacitats</strong>. De cap manera espodran utilitzar, copiar o reproduir els personatges, textos o il·lustracions amb fins comercialso d’altres que no siguin la difusió per a la sensibilització vers la discapacitat sense el permísexprés <strong>de</strong> l’autor.Existeixen versions electròniques en format PDF per a ser <strong>de</strong>scarrega<strong>de</strong>s lliurement viaInternet <strong>de</strong>s <strong>de</strong> la plana web <strong>de</strong>l autor (http://www.trepax.com)Per a contactar amb l’autor: trepax@trepax.comPrimera edició: novembre <strong>de</strong>l 2006.


Ens plau presentar-vos aquesta publicació que el Districted’Horta-Guinardó ha editat a proposta <strong>de</strong>l Consell <strong>de</strong> Personesamb Discapacitat. El llenguatge <strong>de</strong>l còmic, visual iconcís, ha estat el millor medi per apropar als nens i nenesla realitat <strong>de</strong> <strong>les</strong> persones amb discapacitat. L’objectiu ésfer-los conscients que són <strong>les</strong> barreres, més que <strong>les</strong> capacitats,<strong>les</strong> que limiten <strong>les</strong> persones i mostrar-los quines són<strong>les</strong> actituds a<strong>de</strong>qua<strong>de</strong>s.Volem felicitar l’autor, en Txiki, que ha aconseguit transmetreamb uns dibuixos clars i un guió efectiu, un missatgevàlid per a tothom.Maravillas RojoPresi<strong>de</strong>nta <strong>de</strong>l ConsellElsa BlascoRegidora <strong>de</strong>l Districte


L’autor vol <strong>de</strong>dicar aquest llibre a la seva estimada Cecília LLop i tambéa la Georgina Navarro, que l’han fet adonar que la discapacitat no ésun obstacle insalvable si hom ho <strong>de</strong>sitja.


Òndia,que cansada!Estic feta una coca!Us heu aturata pensar en laquantitat <strong>de</strong>coses quearribem a feren un sol dia?De fet, <strong>les</strong> fem moltscops i cada dia.A més, comque <strong>les</strong> fem“automàticament”quasi ni ens n’adonem.Per això no sónmenys importants!Moltíssimes,més <strong>de</strong> <strong>les</strong> que uspo<strong>de</strong>u imaginar!


llegir


Aquestes coses,que <strong>de</strong> tan fàcilssembla que nosiguin importants,són vitals perdur una vidanormal.Jo me’n vaig adonarun dia fatídic.Snif!Ai!


ÙrgenciesQue difícilés caminaramb això.Em sembla que mel’he trencaaaaaat!Amb el guix, tot allòque abans feia ambfacilitat, ara se’m fauna muntanya...Pujar esca<strong>les</strong>amb aixòa la cama ésimpossible!Com m’ho faré ara?


Aquell dia emvaig adonar queel món no estàpensat per a lagent amb unasola cama.Li diem quejugui ambnosaltres?Què va!No veuscomcamina?I a més...no puc fer resamb els altres!...com si non’hi haguésprou amb elguix!Discriminació és quan la gent no volque facis coses amb ella, perquè éstan ignorant que pensa que etsincapaç, o bé que no <strong>les</strong> has <strong>de</strong> fer.La discriminació fa mal.


Què Berta, ofegant-teen un got d’aigua?És que no pucfer res i, a més,estic ensopidacom una ostra...Què dius!Pots fer méscoses <strong>de</strong> <strong>les</strong>que et penses.¡Snif!Tot és qüestió <strong>de</strong>voluntat.Té tota la raó.Com he pogutser tan egoista?A més, pensa queaviat estaràs curadai jo, en canvi, hauréd’estar en una cadiratota la vida i no per això<strong>de</strong>ixo <strong>de</strong> fer coses.Quina vergonya!


No t’amoïnis, malauradament aixòés normal.Acostumem a anar semprea la nostra i no pensem que hi hapersones amb dificultats per a duruna vida com la resta i que per això,<strong>de</strong> vega<strong>de</strong>s, necessiten ajudaTe’n faries creus <strong>de</strong> laquantitat <strong>de</strong> gent que téalguna discapacitat.Sovint la tenimmolt a prop i no ensn’adonem.La vols <strong>conèixer</strong>?


Però, qui són <strong>les</strong> persones amb discapacitat?Són aquel<strong>les</strong> que per malalt a, acci<strong>de</strong>nt o bé <strong>de</strong> neixement tenendificultats per dur una vida quotidiana amb la facilitat <strong>de</strong>ls altres.En po<strong>de</strong>m citar quatre grups:•Les <strong>discapacitats</strong> sensorials: són <strong>les</strong> que tenen a veure amb<strong>les</strong> funcions <strong>de</strong> l’oïda, la visió o la parla.•Les <strong>discapacitats</strong> físiques: afecten a <strong>les</strong> persones quetenen dificultats per a realitzar els moviments bàsics <strong>de</strong>l cos.•Les <strong>discapacitats</strong> intel.lectuals: són aquel<strong>les</strong> que <strong>de</strong>gut a uneslimitacions <strong>de</strong> la intel·ligència, <strong>les</strong> persones tenen dificultats peraprendre i comprendre, i limitacions per adaptar-se a l’entorn.•Problemes <strong>de</strong> salut mental: és un estat emocional <strong>de</strong> la personaque dificulta que es relacioni <strong>de</strong> forma autònoma amb la realitatque l’envolta i que pot dur a situacions d’aïllament, patiment iensorrament <strong>de</strong>ls somnis vers el futur.


Els <strong>discapacitats</strong> sensorials<strong>discapacitats</strong> visualsGran sentit<strong>de</strong>l tacte: <strong>de</strong>fet hi veiemamb <strong>les</strong> mans.em perdut part o tota la capacitat <strong>de</strong> veurehi.Hi ha molts graus <strong>de</strong> manca <strong>de</strong> visió:alguns hi veuen poc i d’altres no hi veiem gens.Pot ser <strong>de</strong> naixement o <strong>de</strong>gut a una malaltia oacci<strong>de</strong>nt. Hi ha una pila d’ajuts tècnics id’adaptacions (semàfors sonors, llenguatgebraille, programes informàtics que tradueixenels textos en veu...) que ens faciliten la relacióamb l’entorn i ens permeten treballar i gaudir<strong>de</strong> <strong>les</strong> nostres aficions.Oïda finíssima.Ens ajuda a saberqui hi ha al voltanti on estem.El bastó ens ajuda a noensopegar amb <strong>les</strong> coses.a història <strong>de</strong> la música compta amb gransintèrprets cecs, com en Tete Montoliu, StevieWon<strong>de</strong>r o Ray Char<strong>les</strong>.Això <strong>de</strong>mostra que la discapacitat visual no had’ésser cap obstacle.


Els <strong>discapacitats</strong> sensorialsom persones que hem perdut total oparcialment el sentit <strong>de</strong> l’oïda.La sor<strong>de</strong>sa pot ser <strong>de</strong> naixement o adquiridamés tard. Algunes persones sor<strong>de</strong>s enscomuniquem amb llengua <strong>de</strong> signes i ambmolt d’esforç i una educació a<strong>de</strong>quada po<strong>de</strong>marribar a parlar, llegir i escriure; no sommuts.D’altres, la gran majoria, amb aju<strong>de</strong>stècniques (audiòfons o implants coclears) illegint els llavis <strong>de</strong> qui ens parla po<strong>de</strong>mentendre’ns i comunicar-nos en llenguatgeoral. Fem la nostra vida amb <strong>les</strong> persones<strong>discapacitats</strong> auditivesAudiòfon,amplificaels sons.Unes personesllegim els llavis ientenem el quedius.D’altres enscomuniquemamb elllenguatge <strong>de</strong>signes.oients, peròaquestes han <strong>de</strong>vocalitzar bé i no tapar-se la cara. A la feina, només cal quesubstitueixin els avisos sonors per altres <strong>de</strong> lumínics. I és moltimportant que els avisos, actes públics i espectac<strong>les</strong> tinguin tambélletres escrites, no només sons.Senyor “H”,ja pot passara la taula 3es persones amb problemes auditius osor<strong>de</strong>s sovint passen <strong>de</strong>sapercebu<strong>de</strong>sperquè la nostra discapacitat no és tanvisible com <strong>les</strong> altres i això fa que moltes vega<strong>de</strong>s no se’ns tinguien compte, quan amb petites adaptacions podriem fer una vidacompletament normal i sense entrebancs.


Els <strong>discapacitats</strong> físicsorigen pot ser <strong>de</strong> naixement, acci<strong>de</strong>nto malaltia però en qualsevol cas tenimdificultats per fer servir alguna part <strong>de</strong>lcos o la seva totalitat. Pot ser un fettemporal, com trencar-se una cama, o pertota la vida. La nostra mobilitat es veureduïda, però amb ajuts tècnics i ortopèdicsi, sobretot, si l’ entorn se’ns fa accessible(el carrer, els edificis, el transport...), hopo<strong>de</strong>m fer quasi bé tot. Treballar, viatjar,practicar esports... és possible tan solsadaptant l’activitat a <strong>les</strong> nostrescaracterístiques físiques.L’esport per a <strong>discapacitats</strong> tambéés competitiu i emocionant.s molt important saber que el fet d’anar ambcadira <strong>de</strong> ro<strong>de</strong>s només afecta a la mobilitat <strong>de</strong>lcos i que en un gran nombre <strong>de</strong> casos <strong>les</strong> personesque <strong>les</strong> emprem som capaces d’afrontar qualsevolrepte, feina o esport. Només cal facilitar-nos <strong>les</strong>coses i no posar-nos barreres, i si no mireul’exemple <strong>de</strong> Stephen Hawking, l’únic científic queha entès l’univers <strong>de</strong>s d’una cadira <strong>de</strong> ro<strong>de</strong>s.


Els <strong>discapacitats</strong> intel·lectualsorigen també pot ser <strong>de</strong> naixement o per unamalaltia.Tenim limitacions pel que fa a la nostra intel·ligènciai dificultats per adquirir habilitats que ens permetinadaptar-nos a l’entorn. Això pot fer que ens costicomunicar-nos o tenir cura <strong>de</strong> nosaltres mateixos,establir relacions, preocupar-nos <strong>de</strong> la nostra salut,assolir els continguts escolars o accedir al món <strong>de</strong>ltreball...ostarà més o menys segons el grau d’aquestadiscapacitat, i fins i tot en alguns casos hauremd’estudiar i treballar en llocs especialment adaptats a<strong>les</strong> nostres característiques personals, però en tot casserà tan sols una manera diferent <strong>de</strong> fer-ho, amb unaltre ritme. El més important és que la gent ho entenguii ens respecti.


Problemes <strong>de</strong> salut mentall trastorn mental ens afecta en <strong>les</strong> coses mésquotidianes, com la relació amb la família,els amics, els veïns, etc. ja que po<strong>de</strong>m sentirnosmolt tristos, irritab<strong>les</strong>, confosos, amb porsmolt grans. A l’hora <strong>de</strong> divertir-nos, estudiar itreballar po<strong>de</strong>m tenir dificultats per concentrarnos,memoritzar, comprendre...vega<strong>de</strong>s tot això ens porta a quedarnosa casa, a perdre <strong>les</strong> amistats, a noseguir els estudis, a no anar a treballar. Arabé, no tots els casos són iguals ni afecten atothom <strong>de</strong> la mateixa manera. Sovint costaentendre la forma en què ens po<strong>de</strong>mcomportar i fa que la gent s’aparti i tingui pord’allò que li és <strong>de</strong>sconegut i estrany, afavorintaixí la nostra discriminació i exclusió.Però amb comprensiói esforç, tots po<strong>de</strong>mformar part <strong>de</strong> lacomunitat.


Com veieu, <strong>les</strong> persones amb discapacitattenim dificultats i com que el mónestà pensat per a la gent que no en té,ens trobem amb impediments per ferallò que po<strong>de</strong>m i volem fer. Això comportauna DISCRIMINACIÓ, jaque tots tenim el dret <strong>de</strong> gaudir <strong>de</strong> lavida i <strong>de</strong> la possibilitat <strong>de</strong> fer <strong>les</strong> mateixescoses.Una mancança no pot MARGINARningú <strong>de</strong> cap activitat. Les lleis ho hand’impedir i nosaltres els po<strong>de</strong>m ajudar asuperar els diferents obstac<strong>les</strong> que els potcomportar la vida diària.


Alguns problemes que es troben els <strong>discapacitats</strong>i que s’haurien <strong>de</strong> resoldre urgentment.CREUAR EL CARREREls semàfors no serveixen perres si no hi pots veure. S’han<strong>de</strong> posar més semafors sonors,és a dir, adaptats.A l’hora <strong>de</strong> conduir s’ha d’estaratent, tranquil i anar amb molt<strong>de</strong> compte.Cal conduira poc a poc itenir paciència.Els passos zebra indiquenpreferència <strong>de</strong>ls vianantsi no <strong>de</strong>ls cotxes.Aquí hi faltaalgú amb ganesd’ajudar.


Alguns problemes que es troben els <strong>discapacitats</strong>i que s’haurien <strong>de</strong> resoldre urgentment.LES sa<strong>les</strong> d’esperaAltaveu que unapersona sorda nopot sentir.SENYOR PI, SENYOR PI,JA POT PASSAR!Persona sordaSi en aquest espai hi haguésun monitor, el nostre amicpodria llegir quan és el seutorn.Esperant el seu torn,sense saber que jal’han cridat fa estona.


Alguns problemes que es troben els <strong>discapacitats</strong>i que s’haurien <strong>de</strong> resoldre urgentment.<strong>les</strong> barreres arquitectoniquesSi aquí hi hagués unarampa no hi hauriacap problema.


Alguns problemes que es troben els <strong>discapacitats</strong>i que s’haurien <strong>de</strong> resoldre urgentment.Falta <strong>de</strong> comprensio i pacienciaSi un quilo <strong>de</strong> tarongesval 1€, quant <strong>de</strong>uenvaler els 3 quilos quem’ha <strong>de</strong>manat la mare?I si....Va nena, queens sortiràel cabell blancesperant.Enfadats no faremmai res <strong>de</strong> bò.Ai!M’esticatabalantHi ha persones que necessitenel seu temps per fer <strong>les</strong> coses.És convenient tractar-los ambcomprensió i amabilitat.


Alguns problemes que es troben els <strong>discapacitats</strong>i que s’haurien <strong>de</strong> resoldre urgentment.la discriminacio Tots tenim els mateixosdrets, el fet d’ésserdiferent no és motiu perI aquell, queno juga?discriminar.Que va!No veus que ésestrany!


Òndia!I jo no ensabia resd’això!Sí, el món <strong>de</strong> la discapacitatés molt més extens icomplicat <strong>de</strong>l que sembla.Que n’és d’injust això; quanem curi m’agradaria fer-hialguna cosa.I va arribar el dia en queem van treure el guix.Podrétornar acaminar.


Mireu!Ja m’han tretel guix!Ja era hora!Doncs anema jugar!ÒNDIA!!Quin ensopimentEspereu un moment...


Ara sí quehi som tots!!!A jugar!!!© trepax.com 2006


Què po<strong>de</strong>m


fer nosaltres?Com veieu, l’únic que necessiten <strong>les</strong> persones amb discapacitat és que estingui en compte la seva diferència per així po<strong>de</strong>r fer allò que po<strong>de</strong>n i volenfer. Tots i cadascun <strong>de</strong> nosaltres hi po<strong>de</strong>m posar el nostre gra <strong>de</strong> sorra per atal <strong>de</strong> millorar la seva qualitat <strong>de</strong> vida.Entre tots serem capaços!-No aparcar <strong>les</strong> motos i bicicletes en llocs on dificultin el pas: <strong>les</strong> personescegues es fan mal i <strong>les</strong> que van amb cadira <strong>de</strong> ro<strong>de</strong>s no po<strong>de</strong>n passar.-Preguntar a la persona si vol que l’aju<strong>de</strong>m a superar un obstacle amb lacadira <strong>de</strong> ro<strong>de</strong>s, a creuar el carrer si no hi veu...-No utilitzar els espais i serveis <strong>de</strong>stinats a <strong>les</strong> persones amb discapacitat:reserves d’aparcament, lavabos...-Apropar-nos sense por a <strong>les</strong> persones que tenen problemes <strong>de</strong> salut mentali que potser es comporten d’una manera diferent a la nostra.-Compartir els nostres jocs i activitats amb els companys amb discapacitat.Pensem com. I sobretot, no fem burla <strong>de</strong> <strong>les</strong> diferències.Només així serem capaços <strong>de</strong> fer un món millor. Un món per a tots.SOM CAPAÇOS!!


Districte d’Horta-Guinardó

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!