tota l’atenció

csap.cat

A l'Hospital tota l'atenció - Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

A l’Hospital,tota l’atención Consultes externesi atenció ambulatòrian Hospitalitzación Urgències


Atenció ambulatòrian CONSULTES EXTERNESESPECIALITATS MÈDIQUES• Anestèsia• Cardiologia• Cirurgia general• Cirurgia ortopèdica i traumatologia• Clínica del dolor• Dermatologia• Digestologia• Endocrinologia• Ginecologia i obstetrícia• Hematologia• Medicina de l’esport• Medicina interna• Neurologia• Oftalmologia i optometria• Oncologia• Otorinolaringologia• Pediatria• Pneumologia• Rehabilitació i fisioteràpia• Reumatologia• UrologiaDesconnecteuel mòbil abansd’entrar a laconsulta.INFERMERIA• Atenció als pacients ostomitzats• Cures d’infermeria• Dietètica i nutrició• Educació diabetològica• Educació pneumològica• Infermeria de maman HOSPITAL DE DIA• Hospital de dia de cures i tractaments• Hospital de dia hematològic• Hospital de dia oncològic• Psicooncologian CIRURGIA AMBULATÒRIA• Cirurgia diagnòstica• Cirurgia menor• Endoscòpies intervencionistesn FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ• Cinesiteràpia individual i en grup• Electroteràpia• Logopèdia• Rehabilitació domiciliària• Traccions mecàniques


n GABINETS DE PROVESCOMPLEMENTÀRIES• Amniocentesi• Analítiques, corba de glucèmia• Angiografia ocular• Audiometria• Broncoscòpia• Campimetria• Colonoscòpia• Control Sintrom• Ecocardiograma• Ecografia Doppler transcranial• Ecografia ginecològica• Ecografia obstètrica• Ecografia troncosupraaòrtica• Electrocardiograma• Ergometria convencional• Gastroscòpia• Histeroscòpia• Holter• Impedanciometria• Laserteràpia (argó/YAG)• Mapa• PFR (prova funcional respiratòria)• Polisomnografia domiciliària• Polisomnografia nocturna• PPD (derivat proteic purificat)• Proves de metacolina• Pulsioximetria nocturna• Punció esternal• Registres obstètrics• Rinomanometria• Test d’alè• Videoestroboscòpia• Videonistagnograman DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE• Ecografia• Ènema opac• Dacriocistografia• Doppler vascular perifèric• Galactografia• Histerosalpingografia• Mamografia• Pielografia• Radiologia convencional• Radiologia convencional telecomandada• TAC• TEGD• Uretrocistografian ALTRES SERVEIS• Anatomia patològica• Atenció a la ciutadania• Farmàcia• Laboratori• Treball social• UFISSSi per qualsevolmotiu no podeu venir eldia i l’hora indicats, uspreguem que ens aviseu tanaviat com sigui possible alstelèfons 938 180 393 (ConsultesExternes) i 938 194 010(Radiologia) o aprogramaciovisites@csap.catSi necessiteudocumentació de lavostra història clínica,l’heu de demanar ambuna setmana d’antelacióa la recepció del’Hospital.


Programació de visitesn PRIMERES VISITESLa programació d’una primera visita alsespecialistes de l’Hospital ha de serderivada per un altre professional:• Si sou remès pel vostremetge/metgessa de capçalera, usprogramaran la visita des del CAP.Rebreu la notificació del dia i l’horade la visita per correu o per telèfon.• Si sou derivat des del Serveid’Urgències, el Servei d’Admissionstramitarà la sol·licitud per concertardia i hora de visita a ConsultesExternes. Rebreu la notificació del diai l’hora de la visita per correu o pertelèfon.• Si sou citat des de l’àread’Hospitalització, en el moment del’alta us concertaran una properavisita a Consultes Externes per tal defer el seguiment del vostre procés.n VISITES SUCCESSIVESPer demanar una visita successiva,reprogramar una visita o anul·lar-la:• Podeu concertar la visita a lesrecepcions de Consultes Externes.• Podeu trucar al telèfon 938 180 393,de 10 a 18 h, els dies laborables.• Podeu enviar un missatge electrònic aprogramaciovisites@csap.cat.n RECOMANACIONSPER AL DIA DE LA VISITA• Utilitzeu roba còmoda i fàcil de treure iposar.• Si esteu citats per a una prova, seguiules indicacions de la preparació.• Porteu la targeta sanitària, el full decitació, el DNI i la documentació queus ha indicat el vostre metge/metgessa.• Aneu a la sala d’espera corresponent alconsultori indicat al full de citació ipresenteu-lo al personal d’Infermeria.• L’hora de citació i la durada podenvariar en funció de les característiquesde les visites programades.• Desconnecteu el mòbil abans d’entrar ala consulta.• Els menors de 16 anys han d’anaracompanyats d’una persona adulta.• Si teniu dubtes, adreceu-vos al personalde la vostra consulta o al taulelld’informació.• Si necessiteu un justificant, sol·liciteuloal taulell d’informació situat al’entrada del servei.• Si no podeu venir a la visita concertada,aviseu-nos per telèfon o per correuelectrònic. En cas contrari, la progra -ma ció serà segons la llista d’espera.• Per evitar la saturació de la sala d’espera,us recomanem un sol acompanyant.


Hospitalitzación UNITAT MÈDICA• Medicina interna, amb les especialitatsde Cardiologia, Dermatologia,Digestologia, Endocrinologia,Hematologia, Neurologia, Oncologia,Pneumologia i Reumatologian UNITAT QUIRÚRGICA• Cirurgia ortopèdica i traumatologia• Cirurgia amb les especialitats deCirurgia general, Oftalmologia,Urologia i OtorinolaringologiaUrgènciesn UNITAT DE TOCOGINECOLOGIA• Obstetrícia• Ginecologia• Pediatrian L’Hospital disposa d’un equip UFISS(Unitat Funcional Interdisciplinàriad’IntervencióSociosanitària).Per millorarels nostres serveisnecessitem la vostra opinió.Trobareu impresos perfer suggeriments a lesbústies que hi ha a ConsultesExternes, Admissions iUrgències.n SERVEIS• Anestèsia• Cirurgia general• Medicina interna• Pediatria• Tocoginecologia• Traumatologian FEU-NE UN BON ÚS• Si necessiteu ser atesos d’urgència truqueu al 061 iexposeu el vostre cas.• Acudiu al Servei d’Urgències quan sigui realmentnecessari.• Designeu un únic interlocutorper parlar amb el personalsanitari.El personalsanitari prioritzaràl’atenció segons lagravetat i/o especialitati no necessàriamentper ordred’arribada.7165


I pel bé de tothom...fem l’hospital més amable• El tracte cordial entre usuaris iprofessionals millora la qualitatassistencial.• Respecteu la feina del personal i seguiules seves indicacions. Feu cas de lesnormes de funcionament del centre.• Adreceu-vos al taulell d’atencióal públic de l’entrada del’Hospital per demanarinformació general(localització de serveis,habitació de pacients,etc.), així nointerrompreu l’activitatassistencial.TelèfonsVolem sercoherents amb els valorsde la nostra organització,l’hospitalitat i el tracte humài respectuós en el marc d’unacultura de qualitat, en la qual laparticipació, el respecte i lacordialitat siguin les basesde la convivència.• El pacient (o la persona que elldesigni) és qui ha de rebre lainformació sobre el seu estat de salut isobre la seva malaltia. Eviteu que hihagi múltiples interlocutors. Designeuun únic interlocutor per parlar amb elpersonal sanitari.• Un ambient tranquil fa mésagradable l’estada al nostrehospital i facilita la feinadels professionals. Eviteuels sorolls innecessaris,apagueu el mòbil i noparleu en veu alta, tant ales sales d’espera com alspassadissos.ADMISSIONS I RECEPCIÓ938 180 440CONSULTES EXTERNES938 180 393(de 10 a 18 h,dies laborables)programaciovisites@csap.catRADIOLOGIA938 194 010(de 10 a 18 h,dies laborables)HABITACIONSCada habitació té unnúmero de telèfon propi.El trobareuanotat alcostat del’aparell.Només hipot haver duesvisites perpacient.Consorci Sanitari de l’Alt PenedèsEspirall, s/n · 08720 Vilafranca del PenedèsTel. 938 180 440 · Fax 938 180 453csap@csap.cat · www.csap.cat

More magazines by this user
Similar magazines