AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

kwadrant.sgr.nl
  • No tags were found...

AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

AANMELDINGSFORMULIER

VOORTGEZET ONDERWIJS – CAMBREUR COLLEGE DONGEN

SCHOOLJAAR 2011 / 2012 LEERJAAR 1

OPMERKINGEN

• Dit formulier meenemen op de centrale aanmeldavond dd 15 of 17 maart 2011

• Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden op één school voor voortgezet onderwijs.

• Bij keuzemogelijkheden doorhalen wat niet van toepassing is.

LEERLINGGEGEVENS

Achternaam leerling Geslacht M / V

Voornamen (voluit)

Roepnaam

Geboortedatum

Nationaliteit

Geboorteland

BSN-nr leerling

Godsdienst

Naam vader

Geboorteland

Naam moeder

Geboorteland

Woon/leef/gezinssituatie

leerling

Thuistaal gezin

Naam voogd (evt.)

Woont bij ouders / vader overleden / moeder overleden / ouders

gescheiden; leerling woont bij: moeder / vader / anders, nl………….

ADRESGEGEVENS (hoofdadres)

Naam

Straat / huisnummer

Postcode

Telefoon

Mobiel nummer

Plaats

Evt. geheim nummer

E-mailadres

ADRESGEGEVENS (evt. tweede adres indien woon/leef/gezinssituatie anders is)

Naam

Straat / huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoon

Evt. geheim nummer

Mobiel nummer

E-mailadres

SCHOOL VAN HERKOMST

Huidige school

Straat / huisnummer

Postcode

Telefoonnummer

Leerling heeft

deelgenomen aan:

Naam directeur of

contactpersoon

Plaats

E-mail

Cito-eindtoets ja / nee score:

Drempelonderzoek ja / nee leerachterstand:

FACTUURGEGEVENS

Lesgeldplichtige

Bankrekeningnummer

Vader/moeder/anders, nl……………….

Postbus 145

5100AC DONGEN


OVERIGE INFORMATIE

Telefoonnummer in

geval van nood

Samenstelling gezin aantal jongens: leeftijd(en):

aantal meisjes:

leeftijd(en):

Naam huisarts

Telefoonnummer

Indien onder voogdij of toezicht: naam en adres instelling:

Overige opmerkingen (evt. handicap, leerstoornis, etc.):

Tot welke SCHOOLSOORT wenst de leerling te worden toegelaten?

* Zet een kruisje in de kolom bij de schoolsoort van uw keuze

Brugklas leerjaar 1 Omschrijving Uw keuze* LWOO

VMBO - b/k

VMBO - k/m

MAVO

MAVO / HAVO

HAVO / VWO

T-VWO

Basisberoepsgerichte leerweg /

Kaderberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg /

Middelbaar Algemeen Voortgezet

Onderwijs

Middelbaar Algemeen Voortgezet

Onderwijs

Middelbaar Algemeen Voortgezet

Onderwijs / Hoger Algemeen Voorgezet

Onderwijs

Hoger algemeen voortgezet onderwijs /

Voorbereidend Wetenschappelijk

Onderwijs

Tweetalig Voorbereidend Wetenschappelijk

Onderwijs

Ja / nee

Ja / nee

.

De ouder(s) / verzorger(s) en leerling nemen dit formulier, waaraan gehecht

• een recente pasfoto,

• een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie,

• de cito-score / uitslag drempelonderzoek

• het onderwijskundig rapport (ingevuld door de basisschool) met resultaten leerlingvolgsysteem

• eventueel verslag psychologisch rapport

• eventueel rapport leerstoornis als dyslexie of dyscalculie

mee naar het Junior College, Bolkensteeg 9, Dongen en leveren dit in

- op 15 maart 2011 tussen 16.00 uur en 20.00 uur voor basisschoolleerlingen afkomstig van de basisscholen

buiten de gemeente Dongen

- op 17 maart 2011 tussen 16.00 uur en 20.00 uur voor basisschoolleerlingen afkomstig van de basisscholen

uit de gemeente Dongen

HANDTEKENING OUDER(S) / VERZORGER(S)

Datum:

Postbus 145

5100AC DONGEN

More magazines by this user
Similar magazines