MARZEC

cojestgrane.pl
  • No tags were found...

marzec - 2010 - CO JEST GRANE

PISMO BEZPŁATNE - Nr 193 - rok wydania XVII - WWW.COJESTGRANE.PL

INFORMATOR

R

ISSN 1233-0086

KULTURALNY

MARZEC 2010


OPERA WROCŁAWSKA

instytucJa Kultury samorząDu woJewóDztwa DolnośląsKiego

współprowaDzona przez ministra Kultury i DzieDzictwa naroDowego

www.opera.wroclaw.pl

MARZEC 2010

halKa stanisław moniuszKo

2 wt 11 00 aKaDemia opery i baletu

3 śr 19 00 wesele Figara wolFgang amaDeusz mozart

4 cz 19 00 wesele Figara wolFgang amaDeusz mozart

5 pt 19 00 opowieści hoFFmanna Jacques oFFenbach

6 so 19 00 opowieści hoFFmanna Jacques oFFenbach

7 nd 17 00 raJ utracony KrzysztoF penDerecKi

9 wt 11 00 alicJa w Krainie czarów robert chauls

10 śr 11 00 taJemnicze Królestwo - opera dla dzieci

9 wt 19 00 DziaDeK Do orzechów piotr czaJKowsKi

10 śr 19 00 DziaDeK Do orzechów piotr czaJKowsKi

11 cz 19 00 straszny Dwór stanisław moniuszKo

12 pt 19 00 cosi Fan tutte wolFgang amaDeusz mozart

alicJa w Krainie czarów

13 so 11 00 robert chauls

taJemnicze Królestwo - opera dla dzieci

13 so 19 00 czaroDzieJsKi Flet wolFgang amaDeusz mozart

14 nd 17 00 czaroDzieJsKi Flet wolFgang amaDeusz mozart

14 nd 11 00 siD - wąż, Który chciał śpiewać malcolm Fox

taJemnicze Królestwo - opera dla dzieci

16 wt 19 00 traViata giuseppe VerDi

17 śr 19 00 chopin giacomo oreFice

19 pt 19 00 rigoletto giuseppe VerDi

20 so 19 00 rigoletto giuseppe VerDi

21 nd 17 00 napóJ miłosny gaetano Donizetti

23 wt 19 00 carmen georges bizet

24 śr 19 00 carmen georges bizet

23 wt 11 00 siD - wąż, Który chciał śpiewać malcolm Fox

24 śr 11 00 taJemnicze Królestwo - opera dla dzieci

czerwony KaptureK Jiří pauer

25 cz 11 00 taJemnicze Królestwo - opera Dla Dzieci

25 cz 19 00 FalstaFF / wesołe KumoszKi giuseppe VerDi

26 pt 19 00 Król roger Karol szymanowsKi

27 so 19 00 Kobieta bez cienia richarD strauss

30 wt 11 00 KopciuszeK Johann strauss

31 śr 11 00 speKtaKl baletowy, muzyKa z cD

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

inFormacJa i rezerwacJa biletów

Dział promocji i organizacji widzów:

tel: 071 370 88 80, 071 370 89 48 tel/fax: 071 370 88 81

sprzeDaż biletów: Kasa opery, ul. świdnicka 35:

pn-pt: 10.00-19.00 so: 12.00-19.00, nd: 14.30-17.00

oraz na godzinę przed spektaklem. tel.: 071 370 88 18

Ewa Mich nik

za pra sza

Ogromniesięcieszę,żenasinajmłodsiwidzowietakznakomicie

przyjęli premierowe spektakle

operowej bajki „Sid, wąż który

chciałśpiewać” MalcolmaFoxa.

PrzygodySidaw świeciemuzyki

prezentowaćbędziemyna naszejscenierównieżw marcu.

Zapraszamteżna przedstawienia„Alicjiw krainieczarów”

RobertaChaulsai „Czerwonegokapturka”JiříPauerawystawianew

cyklu„Tajemniczekrólestwo–operadladzieci”.

Miłośników muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta

w tymmiesiącuzachęcamydo obejrzeniainscenizacji

„Czarodziejskiegofletu”oraz„Cosifantutte”.A także

prezentowanychpo razostatniw tymsezonieartystycznymdwóchspektakli„WeselaFigara”zrealizowanego

w koprodukcjiz OperąBałtycką.

„OpowieściHofmanna”JaquesaOffenbachaw reżyserii

i inscenizacji Waldemara Zawodzińskiego cieszą się

ogromnymzainteresowaniempubliczności.W marcowychspektaklachw

tytułowejpartiigościnniewystąpi

rumuńskitenorAlexandruBadea.

W repertuarzeniezabrakniedziełmistrzaoperyGiuseppe

Verdiego.Proponujemyobejrzeniei wysłuchanie„Traviaty”

w reżyseriiTomaszaKoniny,„Rigoletto”(inscenizacjai reżyseriaMichałaZnanieckiego)oraz„Falstaffa”(reżyseria

WaldemarZawodziński).Ponadtoklasykęoperowąw tym

miesiącu reprezentuje „Carmen” Georgesa Bizeta oraz

„Napójmiłosny”GaetanoDonizettiego.

Zachęcamrównieżdo obejrzenia spektaklu„Chopin”

GiacomoOrfice,którymiałswojąpremieręw lutymbr.

W partiitytułowejwystąpiIvanKit.Bogatymarcowyrepertuarnaszejoperyzawierarównieżprzedstawienie

„Kobietybezcienia”RichardaStraussaorazdziełapolskich

kompozytorów: „Halkę” i „Straszny dwór”

StanisławaMoniuszki,„Rajutracony”KrzysztofaPendereckiegoi

„KrólaRogera”KarolaSzymanowskiego.

Miłośnikówsztukibaletowejzapraszamdo obejrzenia

„Dziadkado orzechów”z muzykąPiotraCzajkowskiego

oraz„Kopciuszka”JohannaStraussa.

Ewa Mich nik

Dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny

Ope ry Wro cław skiej

e-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl; opera@opera.wroclaw.pl


aD SpEC ta to rES

Scena Kameralna na Głównym

ul.Piłsudskiego 103

5, 6marca,godz. 20.00hi stO RiA ii

7marca,godz. 20.00hi stO RiA i

MuzeumNarodowe,pl.P.Warszawy 5

12, 13, 14marca,godz.20.00

WAM piR WE flA kO NiE

Salasesyjna RadyMiejskiej,Sukiennice 9

19, 20, 21marca,godz. 20.00

Bi sku pi Z Bi sku pi NA i pAR ty ZAN -

ci Z OpO RO WA tAR gA JĄ tAR NO gAJ

BrowarMieszczańskiul.Hubska 44-48

26, 27, 28marca,godz. 20.00

WRZE siEń 27 42 08

Rezerwacjabiletów:tel.: 502 210 735

CS Im part ul. Ma zo wiec ka 17

28lutego-6marca

46 JAZZ NAD ODRĄ

8,29,31marca,godz.19.00

MONOlOgi WAgiNy EveEnsler

10marca,godz19.00

DO MikROfONu pROsiMy

Cyklprezentacjimłodychzdolnych

11marca,godz19.00

REcitAl ARtuRA gOtA

pt.Obiektseksualny

13marca,godz19.00

spektakl taneczny pRAWA półkulA

CyklWibracjeTaneczne

14marca,godz12.00

MAłA AkADEMiA tEAtRAlNA

warsztatyteatralnedladzieci

14marca,godz18.00

kONcERt MichAłA BAJORA

PiosenkiM.GrechutyiJ.Kofty

15marca,godz20.00

REcitAl Olivii RuiZ

WieczórPiosenkiFrancuskiej

17marca,godz9.30,11.30

MAły chOpiN –teatrdladzieci

27marca,godz20.00

fRANkOfONiA

MonodramMatyGabin

SCE ny tE atrU pWSt

www.pwst.wroc.pl

Sala 205TeatruPolskiego

10, 11, 12marca,godz. 19.00

NOc tRy BAD – PerOlovEnquist

CzarnaSala,ul.Braniborska 59

pRE MiE RA –14marca,g. 19.00

15, 16marca,godz. 19.00

cu Bus – na podstawieUbukról

AlfredaJarry

pRE MiE RA –14marca,g. 19.00

HotelSAVOy,PlacKościuszki 19

17, 18marca,godz. 13.00

12 gNiEW Nych lu DZi –R.Rose

HotelSavoy,PlacKościuszki 19

22, 23, 25marca,godz. 19.00

24marca,godz. 11.00

lEp sZy ŚWiAt –na podstawieRolandaSchimmelpfenniga

CzarnaSala,ul.Braniborska 59

29,30, 31marca,godz. 19.00

fot.F.Lupa

ZA chWi lĘ –spektaklinspirowany

twórczościąA.Osieckiej

WarSztaty pantomImy

PRZyTEATRZEFORMy

Zajęciaprowadziaktori twórcaTeatruFormy,JózefMarkocki.

12marcagodz. 19.00-22.00

13marcagodz. 10.-13.00i 14.-16.00

26marcagodz. 19.00-22.00

27marcagodz. 10.-13.00i 14.-16.00

Zajęciaodbywająsięw siedzibieTeatruFormy.Zapisy:BarbaraChodorowicz

697 153 977lub 71/7882199

ul. hallera 15 (budynek kina lwów)

tEatr maŁy

sce na – ODA fir lej, ul. gra bi szyń ska 56

AN ty gO NA wg.Sofoklesa

Re ży se ria: Edward ka lisz

Spektaklprzygotowanyw konwencji

TEATRU ANTyCZNEGO. Wszystkie

bowiemzabiegirealizatorów(muzyka,

scenografia,kostiumy)skierowanesą

na przybliżeniewidzowirealiówAN-

TyKU.Jesttakżeuzupełnieniemlekcji

językapolskiegoi historii.w atrakcyjnejdlawidzaformie.

8, 15, 22 i 29 mar ca, godz. 9.00 i 11.00

tE atr Ko mE DIa

2marca,g.18.00,3marca,g.20.00

psychOtERApiA

4i5marca,godz.20.00

RODZiNA kERWOODóW

6i13marca,godz.20.00

7marca,godz.17.00i20.00

ŻyciE sZkODZi ZDROWiu

11i12marca,godz.20.00

14marca,godz.17.00i20.00

sZAlONE NOŻycZki

19i20marca,godz.20.00

21marca,godz.17.00

słONEcZNi chłOpcy

22marca,godz.17.00 i20.00

ZEMstA

25i26marca,godz.20.00

27marca,godz.17.00

psychOtERApiA

sce na w te atrze la lek, pl. te atral ny 4

6 str.» COJESTGRANE » marzec2010 www.cojestgrane.pl


Wro CŁaW SKI tE atr WSpÓŁ CzE Sny

(ul. rzeź ni cza 12) –repertuarMARZEC 2010

kRól lEAR WiliamSzekspir.Reż.: cezarijus graužinis

2,3marca,godz.19.15

Litewskireżyser,odwielulatprowadzącywłasnągrupę

teatralną,burzylinearnyrozwójakcji,„czyta”KrólaLeara

ODKOŃCA,aprzedewszystkimnieukrywa,żejestto

historiaodgrywananascenieiżejejbohateramisątakże

aktorzy. Spektakl dla widzów o mocnych nerwach i

nieokiełznanejwyobraźni.

pOWRót DO DOMu HaroldPinterReż.: Artur urbański

4-7marca,godz.19.00

Teddyodniósłsukcesipo6latachwracadorodzinnego

domu.Nicwtejsztuceniejesttakie,jakimsięwydaje.

Twórcyspektaklustawiająpytania:Cotozarodzina?Coich

łączy i trzyma razem poza zwierzęcą nienawiścią? Co

spowodowało,żetacysą?Czyjestnadziejadlaludzi,którzy

samizagnalisięwświatnajgorszychemocjiihipokryzji?

pułApkA, tadeusz Różewicz. Reżyseria:GabrielGietzky

pREMiERA 13marca,godz.19.15

kolejnespektakleod14do19marca,godz.19.15

Jedenznajciekawszychijednocześnienajtrudniejszych

dramatów Różewicza osnuty wokół biografii Franza

Kafki.Autorpodkreśla,żejestto„sztukazjednejstrony

o Kafce, ale przede wszystkim o tajemnicy twórcy i

tworzenia”. Gietzky stawia w spektaklu pytania o

każdegoznas–wjakimstopniumamyodwagęzderzyć

się z życiem, jak przyjmujemy wyzwania, jaki jest

współczesny człowiek złapany w „pułapkę historii,

„pułapkę biologii”, „pułapkę życia”, „pułapkę

przeznaczenia”.

kAspAR, peter handke. Reżyseria:BarbaraWysocka

27,28,30,31marca,godz.19.00

Przejmującestudiumnaturyludzkiejinaturysłowaoraz

ich wzajemnych zależności. Mówi nie tylko o

manipulatorskiejsilejęzyka–odbierającegoczłowiekowi

jegoindywidualność,bypotemnarzucićstereotypowy

porządekmyśli,emocji,zachowań–aletakżeopresji,

jakąspołeczeństwowywieranapojedynczegoczłowieka.

BarbaraWysockaotrzymałaza„Kaspara”Wrocławską

NagrodęTeatralną2009;spektaklzostałzaproszonyna

WarszawskieSpotkaniaTeatralnewkwietniu2010.

Wo kół pre mie ry – pU Łap Ka

12 mar ca, godz. 18.00

Projekcja filmów Andrzeja Sapiji Różewicz w teatrze

(z udziałemA.Wajdy,J.Jarockiegoi K.Kutza)orazPiotraDumałyFranzKafka,a

następnierozmowaz prof.JózefemKelerąo

dramaciePułapkaTadeuszaRóżewicza.

Uczestnicyspotkaniaotrzymajązaproszeniana wtorkowyspektakl„Pułapki”–16marca,

godz. 18.15

Wstępwolny.Rezerwacjamiejsc:tel. 071/ 35 88 920

16 mar ca po przed sta wie niu

SpotkanietwórcówPułapkiz publicznością.

www.cojestgrane.pl

tE atr poL SKI –repertuarMARZEC 2010

sccE NA J. gRZE gO RZEW skiE gO – ul. g. Za pol skiej 3

cZyN NE pO NiE DZiAł ki – MA giEl sZtuk: Mu Zy kA

GościemPiotraBartysiabędzieLeszekMożdżer

8marca;godz. 19.00

WsZEch Ni cA tE AtRAl NA (SalaPrób 205)

13marca;godz. 12.00

Już 19marca 2010kolejna premieraw TeatrzePolskim

weWrocławiu.PrzygotowujejąMonikaPęcikiewicz,którejHamletna

ScenieGrzegorzewskiegograz naszymi

wyobrażeniamina tematnajsłynniejszegodramatuWilliamaShakespeare’a.Reżyserkaświetnieodnajdującasię

w klasyce(przygotowaław TeatrzePolskimrównieżinscenizacjęopartąna

TrzechsiostrachAntona Czechowa)

po razkolejnysięgapo dziełostratfordczyka–Sennocy

letniej.Przyszłychwidzówtejinscenizacjizapraszamy

na spotkaniepoświęconepremierzeMonikiPęcikiewicz.

Wszechnicęo godz. 12.00rozpoczniemywykłademprof.

MałgorzatySugieryz UniwersytetuJagiellońskiego.Widzowiebędąmieliniepowtarzalnąokazjępoznaćteatr

elżbietański,największegodramatopisarzawszechczasów

oraz historię zapisaną we Śnie nocy letniej.

O godz. 13.00 obejrzymy jedną z inspiracji twórców

przedstawienia–kinoFedericaFelliniego.ZaprezentujemyfilmSatyriconz

1969roku.Wstępwolny!

sEN NO cy lEt NiEJ

19marca;godz. 19.00–pRE MiE RA

20, 21marca,godz. 19.00

scE NA kA ME RAl NA, ul. Świd nic ka 28

OkNO NA pAR lA MENt

3, 4, 5marca;godz. 19.00

sMycZ

7marca;godz. 19.00, 10marca;godz. 16.00i 19.00

MA łE ZBROD NiE MAł ŻEń skiE

12, 13, 14marca;godz. 19.00

cZyN NE pO NiE DZiAł ki – cZy tA NiE

RadosławPaczocha–Przyjaciel.reż.N.Korczakowska

15marca;godz. 19.00

BE REk JO sE lE WicZ

19, 20, 31marca;godz. 19.00, 21marca;godz. 18.00

MAy DAy

26, 27marca;godz. 19.00, 28marca;godz. 16.00i 19

MA giEl tE AtRAl Ny

GościemKrzysztofaMieszkowskiegobędzieJanKlata

29marca 2010godz 19.00

scE NA NA ŚWiE BODZ kiM, pl. Or ląt lwow skich 20c

sAM sA RA Di scO

4marca;godz. 16.30; 20.00

pRE Zy DENt ki

6, 7marca;godz. 19.00

spRA WA DAN tO NA

27marca;godz. 19.00,28marca;godz. 16.00, 19.30

marzec2010« COJESTGRANE« str.7


TiFL

900-904 Wie czo ry lisz tow skie

IMIENIA FERENCA im. LISZTA

TiFL

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA

FERENC LISZT FERENC SOCIETY LISZT IN POLAND SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl.Tadeusza 50-028 Wrocław, 9, pl.Tadeusza tel./fax: (48 71) Kościuszki 351 9735 9, tel./fax: (48 71) 351 9735

NIP 896-10-01-401 pl. T. • KRS 0000239406 • REGON 931603829

NIP

Kościuszki

896-10-01-401 •

9,

KRS

50-028

0000239406

Wrocław

• REGON 931603829

tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm

konto nr 18 1050 1575 1000tel. 00220 9094 6003675 39 36 ING 34 Bank • http://www.liszt.art.pl Śląski, O/Wrocław • e-mail:tifl@poczta.fm

tel.: 600 konto nr 18 1050 1575 34; 1000 0022 www. 9094 3675 liszt.art.pl

ING Bank Śląski, O/Wrocław

W 200 ROcZ Ni cĘ uRO DZiN fRy DE Ry kA chO pi NA

re ci ta le for te pia no we – aLEK San Dra ŚWI gUt

26. iii g. 18.30 –ObornikiŚląskie,SalonikCzterechMuz,

ul.J.Piłsudskiego 13.(900.koncertTiFL)

27. iii g. 18.00 –Brzeg,ZamekPiastówŚląskich

28. iii g. 17.00 –WrocławKMiL,pl.T.Kościuszki 9

29. iii g. 18.00 –Oława,OK,ul. 11Listopada 27

30. iii g. 19.00 –Trzebnica,Klub-ik,ul.B.Głowackiego 15

W pro gra mie: utworyFryderykaChopina:Barkarola,Polonez-Fantazja,NokturnDes-dur,Mazurkiop.

24,Andantespianatoi

WielkiPolonezEs-dur

Słowoo muzycei prowadzenie–JuliuszAdamowski

Alek san dra Świ gut –uczennica

V klasyOSM II st.w Zespole

Państwowych Szkół

Muzycznychim.K.Szymanowskiego

w Warszawie

w klasiefortepianuprof.PiotraPalecznego.Jestlaureatkąwieluczołowychnagród

i wyróżnień zdobytych

na ogólnopolskichi międzynarodowychkonkursachpianistycznych:

I Nagrodana KonkursiePianistycznymEPTAw

Krakowie(2006), I Nagroda

na MiędzynarodowymKursiePianistycznymMorningside

MusicBridgew Calgary(Kanada)w kategoriiNajlepszy

Koncertz Orkiestrąoraz III Nagrodaw kat.MuzykaKameralna

(2007), III Nagrodaw KonkursiePianistycznymim.

F.Chopina w Warszawie(2008) II Nagrodaw MiędzynarodowymKonkursiePianistycznymw

NowymOrleanie(USA

–lipiec 2009), I miejscena Konkursieim.K.Szymanowskiegow

Warszawie(grudzień 2009).W marcu 2009zdobyła

I Nagrodę na 32 Ogólnopolskim Konkursie

KameralnymweWrocławiu(w TrioreprezentującymwarszawskąSzkołęMuzycznąim.K.Szymanowskiego).

Brałaudziałw wieluznaczącychfestiwalachmuzycznych

m.in.:MiędzynarodowyFestiwalPianistycznyw Warszawie(2006,

2007),MiędzynarodoweSpotkaniaMłodzieży

weLwowie(2008, 2009),WielkanocnyFestiwalBeethovenowskiw

Warszawie(2007),GwiazdyPromująw JeleniejGórze(luty

2009), 64MiędzynarodowyFestiwal

Pianistyczny w Dusznikach Zdroju (sierpień 2009).

Od 2003 r. jest stypendystką Krajowego Funduszu

na rzeczDzieciorazMałopolskiejFundacjiStypendialnej

SapereAuso.W roku 2010otrzymała(po raztrzeci)Stypendium

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramachprogramustypendialnegoMłodaPolska.

Koncertysąrealizowaneprzy pomocyfinansowejWładzSamorządowychWojewództwDolnośląskiego,Brzegu,ObornikŚląskich,

Trzebnicy,OśrodkaKulturyw Oławie,orazSpółdzielniMieszkaniowejLokatorsko-Własnościowejw

Trzebnicyi PrzedsiębiorstwaWyrobówCukierniczychODRA

SAw Brzegu.

X ogÓL no poL SKI Kon KUrS SKrzyp Co Wy

im. g. Ba ce wicz – Szkól mu zycz nych I st.

WROCłAW 15-18MARCA 2010

PierwszyKonkursodbyłsięw 1991r.,zainteresowanienim

okazałosiętakduże,żeza zgodąMKS,w 1992rprzeobraził

sięw imprezęogólnopolską,odbywającąsięcodwalata.

KonkursSkrzypcowystworzyłuczniomszkółmuzycznych

klas IV, ViVI możliwośćprezentacjiwynikówpracyz instrumentem.Grana

skrzypcach–pięknym,aletrudnymdo opanowaniainstrumencie–wymagakilkulatnauki,abygrający

mógłukazaćswąartystycznąpostawę,wyobraźnię,wrażliwość,kulturędźwięku,a

przedewszystkimswąindywidualność.

Do grona Laureatów Konkursu należą m.in. Kinga

Augustyn,RobertBachara,Andrzejładomirski,Jarosław

Nadrzycki,WojciechPławner,JulitaSmoleń,AgataSzymczewska,JanuszWawrowski.Od

pierwszejedycjiKonkursu,

sprawnyjegoprzebiegkoordynowałaJolantaBukowińska-

-Wichrowska–DyrektorSM I st.im.G.Bacewicz.

Przesłuchaniakonkursoweodbędąsięw SzkoleMuzycznejprzy

pl.PowstańcówŚląskich 12.Jurypracowaćbędziepod

przewodnictwemprof.KrzysztofaJakowicza.

Koncertinauguracyjny 15 mar ca o godz. 17.00 w sa li

głów nej wro cław skie go Ra tu sza. Wykonawcamikoncertubędą:SławomirTomasik–skrzypce,orazWrocławska

OrkiestraMłodzieżowapod dyrekcjąMarzenyDiakun.

har mo no gram prze słu chań: www.sm1st.wroc law.pl

Kon CEr ty aKa DE mII mU zyCz nEj

pl. Ja na paw ła ii nr 2, www.amuz.wroc.pl

3 mar ca, g. 19.00 – Ora to rium Ma ria num

DyPLOMANTCIWyDZIAłUINSTRUMENTALNEGO

OrkiestraKameralna AM,kier.art.–ZbigniewSzufłat

pro gram: ErlandvonKoch,WojciechKilar,Emmanuel

Séjourné,GustavHolst

9 mar ca, g. 19.00 – sa la te atral na Aka de mii

WTOREKMUZyCZNy–KoncertPedagogówAM

S.Firlej–wiolonczela,Magdalena Blum–fortepian

pro gram: F.CopiniS.Rachmaninow

–Sonatanawiolonczelę ifortepian

10 mar ca, g. 19.00 – sa la te atral na Aka de mii

BUKIETDLAPAŃ– BIG-BAND Akademii dyr.Aleksander

MazurWystąpią:StudenciZakładuMuzykiJazzowej

15 i 16 mar ca, g. 10-18.00 – sa la te atral na Aka de mii

KONKURSPIEŚŃCHOPINA I SCHUMANNA

18, 19, 20 mar ca, g. 19.00 – sa la te atral na Aka de mii

G.Rossini–LASCALADISETA –Jedwabna drabinka

24 mar ca, g. 19.00 – sa la te atral na Aka de mii

Recitalfortepianowy–GRACJANSZyMCZAK

studia III stopnia,klasaprof.GrzegorzaKurzyńskiego

pro gram: KompozycjeFryderykaChopina

25, 26, 27 mar ca, g. 19.00 – sa la te atral na Aka de mii

OttoNicolai–WESOłEKUMOSZKIZ WINDSORU

W rolachgłównych:dyplomancii studenciWydziałuWokalnegoorazWydziałuInstrumentalnegoAkademiiMuzycznejweWrocławiu

Na wszystkie koncerty wstep wolny!

8 str.» COJESTGRANE » marzec2010 www.cojestgrane.pl


FILHARMONIA WROCŁAWSKA

im. Witolda Lutosławskiego

Dyrektor: Andrzej Kosendiak

5, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY

CHOPIN – POGORELIĆ. BRATERSTWO SŁOWIAN

Marek Pijarowski dyrygent, Ivo Pogorelić fortepian

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

F. Chopin – Koncert fortepianowy nr 2 f-moll op. 21; O. Respighi

– Fontanny rzymskie; M. Ravel – Rapsodia hiszpańska

7, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

DZIEŃ KOBIET

PIOSENKI Z IMIONAMI KOBIET W TYTULE

Jan Walczyński dyrygent, arr.; Piotr Rafałko wokal

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

P. Anka – Diana, B. Kaper – Maria, Ch. Aznavour – Isabelle

S. K. Russell, L. Barcelata – Maria Elena, J. Lennon, P. McCartney

– Eleanor Rigby, J. Lennon, P. McCartney – Michelle, N. Schultze

– Lili Marleen, B. Kaper – Hi-Lili, Hi-Lo, Hello, Mary Lou, J. Livingstone/R.

Evans – Mona Lisa, H. Wars – Ada, to nie wypada

10 i 11, godz. 9.00 i 11.00 sala koncertowa Filharmonii

FILHARMONIA DLA MŁODYCH UPIÓR W ORKIESTRZE

Marcin Sompoliński dyrygent, Bogdan Makal baryton,

dyrektor teatru, Maciej Straburzyński Herlack Sholmes

Tomasz Raczkiewicz narrator, Piotr Alexewicz dziecko

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

13, godz. 19.30 Kościół Uniwersytecki

KONCERT CHÓRALNY McCREESH. ROMANTYCZNIE

Paul McCreesh dyrygent, Malwina Lipiec harfa,

Huw Williams organy, Soliści Chóru Filharmonii Wrocławskiej,

Chór Filharmonii Wrocławskiej

Agnieszka Franków-Żelazny kierownictwo artystyczne

L. Janácek – Pater Noster (Moravská Otce nás); F. Mendelssohn-

-Bartholdy – Hör' mein Bitten; A. Dvořák – Msza D-dur op. 86

14, godz. 11.00 sala koncertowa Filharmonii

FILHARMONIA FAMILIJNA UPIÓR W ORKIESTRZE

Marcin Sompoliński dyrygent, Bogdan Makal baryton,

dyrektor teatru, Maciej Straburzyński Herlack Sholmes

Tomasz Raczkiewicz narrator, Piotr Alexewicz dziecko

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

16, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

RECITAL SKRZYPCOWY

Midori skrzypce, Ozgur Aydin fortepian

P. Hindemith – Sonata na skrzypce i fortepian C-dur; R. Schu-

MARZEC 2010

mann – Sonata nr 2 na skrzypce i fortepian d-moll op. 121; J. S.

Bach – Sonata nr 2 na skrzypce i instrument klawiszowy A-dur

BWV 1015; C. Saint-Saëns – Sonata skrzypcowa nr 1

19, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNYJAZZMANI GRAJĄ CHOPINA

Warsaw / Paris Jazz Quintet

Marc Thomas śpiew, saksofon; Robert Majewski trąbka

Paweł Perliński fortepian; Andrzej Łukasik kontrabas

Sebastian Frankiewicz perkusja; Wojciech Zieliński dyrygent

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

F. Cho pin: Bal la da g -moll op. 23; Sche rzo E -dur op. 54 nr 4 (II te -

mat); Sche rzo h -moll op. 20 nr 1 (II te mat); Ma zu rek g-moll op. 24

nr 1; Ma zu rek C -dur op. 67 nr 3; Ma zu rek a -moll op. 17 nr 4; Pre -

lu dium e -moll op. 28 nr 4; Pre lu dium c -moll op. 28 nr 20; Ber ceu -

se op. 57; Etiu da es -moll op. 10 nr 6; Etiu da f -moll nr 1

20, godz. 18.00 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

RE CI TAL FOR TE PIA NO WY Nel son Go er ner for te pian

F. Liszt – Bal la da nr 2 b -moll; Pe trar ca – So net nr 104 E -dur,

So net nr 123 A -dur; F. Cho pin – Po lo nez – Fan ta zja As -dur

op. 61; R. Schu mann – Etiu dy Sym fo nicz ne op. 13

21, godz. 18.00 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

KON CER TO WY CHO PIN KA ME RAL NIE

Woj ciech Ro dek dy ry gent, Pa weł Za wadz ki for te pian

Wro cław ska Or kie stra Ka me ral na „Le opol di num”

G. Ros si ni – So na ta nr 4 B -dur; F. Cho pin – Kon cert for te pia no -

wy nr 2 f -moll op. 21; J. S. Bach – Fu ga nr 1 z Kunst der Fu ge

BWV 1080; F. Cho pin – Kon cert for te pia no wy nr 1 e -moll op. 11

26, godz. 19.00 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

KON CERT ORA TO RYJ NY

SZOMAŃSKI – MISSA GOSPEL’S

Wło dzi mierz Szo mań ski dy ry gent, Ol ga Szo mań ska

wo kal, Ja cek Ko tlar ski wo kal, Spi ri tu als Sin gers Band

Aka de mic ki Chór Po li tech ni ki Wro cław skiej

Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej

W. Szo mań ski – Mis sa Go spel`s op. 2

31, godz. 19.00 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

KON CERT PA SYJ NY BACH – PA SJA WG ŚW. MA TE USZA

Kon rad Junghänel dy ry gent, So li ści Can tus Cölln

Chór Fil har mo nii Wro cław skiej

Agniesz ka Fran ków -Że la zny kier. art.

Wro cław ska Or kie stra Ba ro ko wa, Ja ro sław Thiel kier. art.

J. S. Bach – Pa sja wg św. Ma te usza BWV 244

www.filharmonia.wroclaw.pl (+48 71) 342 24 59, 79 21 000


maU rI zIo DI fU LVIo

Mar ta gnia dek – klar net i han na Wło dar czyk – gi ta ra

stu dent ki wro cław skiej Akademii Muzycznej

MaurizioDiFulvio,toartysta,któryw

środowisku

międzynarodowych mediówi

krytykówokreślany

jest mianem jednego

z najbardziejoryginalnych

i niezwykłychgitarzystów

naszychczasów:

„Wszechstronny muzyk,

obdarzony serdecznym

i spontanicznymtemperamentem,wprawnyi

wyrafinowanyimprowizatori aranżer”,

„wie,jakczytaći interpretowaćróżnemuzycznejęzyki”,

„Jegokoncerty,czasemodważnei energiczne,innymrazemwyszukanei

ozdobne,zawszemiędzyszacunkiemdla

tradycjii innowacją(...)prowadzonez wrodzonąmuzycznąelegancją.”

Mauriziochętnieangażujesięw działalnośćpedagogiczną.

Aktualniepełnifunkcjęnauczycielagryna gitarzewewłoskichkonserwatoriachw

Foggiii Weronieorazw Instituto

Pareggiatow Modenie.Prowadzitakżewarsztatyi lekcje

mistrzowskiena prestiżowycheuropejskichi amerykańskichuczelniachmuzycznychdotyczącewykorzystaniagitary

klasycznej w muzyce jazzowej. Zasiada w jury

międzynarodowychkonkursówgitarowych.Bilety: 8/10 zł

12 mar ca, g. 19.00, klub pod ko lum na mi, pl. św. Ma cie ja 21

Bilety: 40,55,60,70,80zł:Remediumul.KazimierzaWlk.

tel. 71 3446920;C.I.K.Rynek-Ratusz 24tel. 71 3422291;

HalaStulecia;FilharmoniaWroclawskaul.Piłsudskiego.

Koordynator:tel.: 503166129(biletyzbiorowe)

JAZZ NAD OD RĄ –46 Wro cław ski fe sti wal Jaz zo wy

28 lu te go -6 mar ca 2010

3 mar ca, g. 16.00, cs im part, ul. Ma zo wiec ka 17

OtwartyKonkursna IndywidualnośćJazzową

LaureatGrandPrix 2009–DanielSoltis–VertigoQuintetandDorotaBarová

· KrzysztofUrbańskiQuartet

4 mar ca, g. 19.00, Wff, ul. Wy sta wo wa 1

VINCENTHERRING&EARTHJAZZAGENTS

LESZEKMOŻDŻER&NANÁVASCONCELOS

4 mar ca, g. 22.30, cs im part, ul. Ma zo wiec ka 17

GRZECHPIOTROWSKI–EMOTRONICA

BUGGEWESSELTOFT–SOLO

5 mar ca, g. 19.00, Wff, ul. Wy sta wo wa 1

THEGOLDENSTRIKERTRIO–RONCARTERRUSSEL

MALONE,JACKyTERRASSON · DAVIDSANBORNTRIO

feat.JOEyDEFRANCESCOandGENELAKE

5 mar ca, g. 22.30, cs im part, ul. Ma zo wiec ka 17

DuoRAWMATERIALS–VIJAyIyER&RUDRESHMA-

HANTHAPPA · OBARASPECIALQUARTET

ADAMWENDTPOWERSET

6 mar ca, g. 18.00, cs im part, ul. Ma zo wiec ka 17

LaureatGrandPrix 2010 · GALAPOLSKIEGOJAZZU

feat.UrszulaDudziak,JanKudyk,MarekMichalak,JanuszMuniak,ZbigniewNamysłowski,LeszekŻądło;BIG

FESTIVALBAND kier.Zbigniew Czwojda

Jazz nad Od rą: BRZEg – 2 mar ca –KrzysztofUrbański

Quartet; 3 mar ca –AdamWendtPowerSet · 4 mar ca

–DanielSoltis–VertigoQuintet · 5 mar ca –GrzechPiotrowski–EmotronicaJazz

nad Od rą: OłA WA – 6 mar ca

– Grzech Piotrowski – Emotronica Jazz nad Od rą:

tRZEB Ni cA – 7 mar ca –GrzechPiotrowski–Emotronica

· AdamWendtPowerSet

ga EL for CE Dan CE

Zespół składający się

z najlepszych tancerzy

i muzyków,którzyswoim

spektaklemtaneczno-muzycznym

opartym na irlandzkimfolklorzeod

16

latpodbijająsercawidzów

na całymświecie.W genialnysposóbukazująoni

kulturę Zielonej Wyspy.

łączątaniecnowoczesny

z celtyckimirytmami,baletzestepowaniem,muzykęz

grąświateł,tradycję

ze współczesnością. Richard

Griffin, choreograf

zespołu,takgookreśla:„Staramysiębyćinnowacyjnii bardzoteatralni.Naszeshowjestw

100%na żywo.”

Bilety: 140, 110, 90zł

25 mar ca, godz. 19.00, ha la stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1

10 str.» COJESTGRANE » marzec2010 www.cojestgrane.pl


AKADEMIA MUZYCZNA im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II nr 2 · 50-043 Wrocław · www.amuz.wroc.pl

sza now ni pań stwo,

Z prawdziwąradościąpragnęPaństwazaprosićdo AkademiiMuzycznejim.

KarolaLipińskiegoweWrocławiuna spotkaniez MaestroRonemCarterem,jednym

z najwybitniejszychi najbardziejwszechstronnychartystówjazzowychna świecie.

MaestroRonCarterprzybywado wrocławskiejAkademiiMuzycznej,abyw dniach 4-

6marca 2010r.poprowadzićwarsztatymistrzowskie.Jegoprzyjazd,todlanaszej

społecznościakademickiejwielkihonor,alei wielkiewydarzenie.Uczestnictwow zajęciachprowadzonychprzezsamegoRonaCartera,todlastudentówZakładuMuzykiJazzowejniezwykłaokazjado

wzbogaceniadoświadczeńartystycznych.

RonCarternagrałniezliczonąilośćpłytsolowych,a łącznaliczbawydawnictwfonograficznych,na którychpodziwiaćmożnaJegosztukęwykonawczą,toponad

2.500różnorodnychedycji.Artystajestlaureatemwielunagród,w tym

najbardziejprestiżowychnagródświataartystycznego,a takżedoktoratówhonoriscausa,w tymm.in.:ManhattanSchoolofMusic(1998),NewEnglandConservatoryofMusic(1999),EastmanSchoolofMusic(2002),BerkleeCollegeof

Music(2005).Od roku 1993MaestroRonCarterpiastujegodnośćDistinguishedProfessorTheCityCollegeofNewyork.

WizytaMaestroRonaCarteraw AkademiiMuzycznejim.KarolaLipińskiegoweWrocławiustałasięmożliwadziękidofinansowaniuprzezUrządMiastaWrocławia,w

ramachprogramuVisitingProfessors orazfunduszuScientiae

Wratislavienses.Życzliwośći przychylnośćdlategowydarzeniaPrezydentaWrocławia–PanaRafałaDutkiewicza,

wyrażonam.in.objęciempatronatuhonorowego,nadajemuszczególnąrangę.Pragnęgorącozaprosićwszystkich

miłośnikówtalentuRonaCarteraorazentuzjastówmuzykijazzowejna towyjątkowespotkaniew AkademiiMuzycznejim.KarolaLipińskiegoweWrocławiu.Jestemprzekonany,iżkontaktz

MaestroRonemCarterembędziedlanas

wszystkichniezapomnianymprzeżyciem.

ser decz nie za pra szam

prof. dr hab. kry stian kiełb

Rek tor Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu


AR MiA 3marca,g. 20.00(33/40zł)

aLI BI KLUB pl. grun waldz ki 67

tsA 28marca,g. 19.00(30/35zł)

ośrodek Działań

MOusE ON thE kEys

+REKOMBINACJA+GPP

+WOJTEKCICHOŃ

12marca,g.20.00(15/23zł)

stRA chy NA lA chy 7marca,g.20

lAO chE 10marca,g. 20.00(33/40zł)

kAt 14marca,g.20.00(30/35zł)

BisZOERkAy +DJPAULO,OSETE,

CRUZ+ZIOłO,ELABSCREW

13marca,g.20.00(10/15zł)

cORRuptiON

14marca,g.20.00(15/20zł)

Wlazi-wokal

JE lO NEk 17marca,g.20.00(25/30)

MAD siN 21marca,g. 19.00(40/50zł)

Od powrotu na scenę w 2001r.,

w klasycznym,składzie–MarekKapłon(perkusja),StefanMachel(gitara),JanuszNiekrasz(bass),Andrzej

Nowak (gitara), Marek Piekarczyk

(śpiew),zespółTSAwystąpiłna ponad

130koncertachw krajua także

w sąsiednichCzechachorazza oceanem.Proceder–płytąroku,a

TSA

–zespołemnr 2–w plebiscyciemagazynu

Teraz Rock, nominacja

do Fryderyka 2005i PaszportuPolityki,wznowienieklasycznychalbumów

oraz udział w wielu

festiwalach, totylkoniektóredowody

na to,żeTSAznowunależydo czołówkipolskiejscenymuzycznej.

AgNO stic fRONt

29marca,g. 20.30(50/60/65zł)

Legendanowojorskiejscenymuzycznej

AGNOSTIC FRONT wystąpi we

Wrocławiu 29marca 2010w klubie

Alibi. Europejska trasa koncertowa

będziepodsumowaniem 25latistnieniazespołui

wydaniapierwszegoalbumu

VICTIM IN PAIN. Tego

wieczoruojcowiehardcorewspierani

będąprzezzespołyTHISISHELL,DO

ORDIEorazCALLTOPRESERVE.

AGNOSTIC FRONT został założony

w 1982rokuw NowymJorkuprzez

VinniegoStigmę(gitara)i RogeraMireta.W

ichwykonaniuutwórGotta

Go,z albumuSometing'sGottaGivek

stałsiędlawieluhymnem.

DRZWI:18.30,START:19.30

BE thEL

HAPPySAD,LOV,NAUTRALDREAD

KILLAZ,AFROMENTAL

ZespółpowstałweWrocławiuw grudniu

2006r.,założonyprzezGrzegorza

Wlaźlaka.Dziśna koncertachBethel

można poskakaćprzy rytmachszybkiegoska,jaki

kołysaćsięprzy łagodnym

roots reggae i dubie. Zespół

najlepiejczujesiępodczasenergetycznych

występów na żywo. Świadczą

o tymlicznekoncertyw całejPolsce.

Wiosną tegorokuukażesięichdebiutanckapłytapt.MuzykaSerc.(29/40zł)

19 marca, go dz. 17.00

Wff, ul. Wystawowa 1

12 str.» COJESTGRANE » marzec2010 www.cojestgrane.pl


artystycznych fIrLEj, ul. grabiszyńska 56

OttO vON schiRAch vs 666cENt

+NOTORIOUSNASTIE+SHITMAT

18marca,g.20.00(40/50zł)

iOWA supER sOccER

MyWORLDTOUR

19marca,g.20.00(15/20zł)

Po świetnym przyjęciu w ramach

AsymmetryFestivalu 2009–OttoVon

Schirachponowniezawitado Wrocławia.Tymrazemwystąpiz

perkusistą

BalazsemPandi,którywspomagałjuż

na koncertachMerzbowaczyVenetian

Snares.Razemtworząniezwykłyduet,

któryz pewnościązadowolifanówpokręconejelektronikiz

dodatkiempołamanych

partii perkusyjnych. Jako

support wystąpią Notorious Nastie

oraz Shitmat. Otto pracuje obecnie

nadnowymipomysłamido kolejnego

albumuSkinnyPuppy

Muzyka zespołu inspirowana jest

głównieamerykańskąscenąniezależną.

Brzmienie śląskiej kapeli można

określić jako indie pop. Zespół

działaod 2004roku.Obecniezespół

występujejakoakustycznykwartetlub

w siedmioosobowymskładzie,z sekcjąsmyczkową.Na

czelegrupystoją:

gitarzysta–MichałSkrzydłooraz 18-

letniawokalistkaNataliaBaranowska.

iMpROWiZAcJA kABAREtOWA

28marca,g.19.00(10zł)

BRANt BJORk +MySleepingKarma

31marca,g.20.00(30/40zł)

Wrocław

ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86

www.okularydaniluk.pl

Okulista przyjmuje:

wt. i czw. 15 30 − 18 00

sobota 11 00 − 14 00

Komputerowe

badanie wzroku

Soczewki kontaktowe

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów

wszelkiego rodzaju

BLIn DE aD +MOANAA

Bezwątpienianajlepszydoommetalowyzespółz

Polskii jedenz najbardziejrokującychjeżelichodzio

polskie

mocnebrzmienia.Częstoprzyrównywanyjestdo

Szwedówz CultofLuna,

którymjeżeliniedorównuje,towręcz

przewyższa w twórczości. Biorąc

pod uwagę niesamowity wzrost ich

popularności,zarównow Polscejak

i za granicą, Blindead ma szansę

na stałeuplasowaćsięw czołówcezespołówspodznakuNeurosis.

Mo anaa wykonujemuzykęktóraobracasięw

klimatachPostMetalowo

psychodelicznych.(20/25zł)

21 marca, liverpool, ul. Świdnicka 37

www.cojestgrane.pl

tI to & ta ran tU La

Ponowniew Polscena czterechkoncertach!Na

koncertowymrozkładzie

jazdyulubieńcówTarantinoi Rodrigueza

znajdą się Wrocław, Katowice,

KrakóworazWarszawa.Taamerykańskaformacjastworzyłamuzykęna

potrzebytakichobrazówjakDesperado

czy Od Zmierzchu Do Świtu, gdzie

równieżpojawiłasięw rolimuzyków

–wampirów.Liderzespołu–TitoLarrivamatakżena

swoimkoncieliczne

rolefilmowe,np.zagrałonszaleńca

w MillionDolarHotelWimaWendersa.

(85/95zł)

9 marca, g.: drzwi: 19.00, start: 20.00

Od Zmierzchu do Świtu, ul. krupnicza 15

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 9 00 − 18 00

sobota 11 00 − 14 00

marzec2010« COJESTGRANE« str.13


mI Kro mU SIC

NataliaGrosiaki Mikromusic,tojedna

z ciekawszychformacjimłodego

pokolenia.łącząwielestylów,alebazująna

jazziei triphopie. I ponownie

okazujesię,żetakiepozornieróżne

gatunki muzyki tutaj współbrzmią

nad spodziewanie spójnie. Enigmatycznygłos

Nataliijestprawdziwąwizytówkązespołu,któryz

rokuna rok

zyskujecorazwiększeuznanie.

Na swoimkonciemają 2płyty.Na debiutanckimkrążkupojawiłosięwielu

gości,m.in.LeszekMożdżer,multiinstrumentalistaSamborDudzińskiczy

akordeonistaPiotrDziubek.Drugialbum

zespołu, to Sennik, którego

kompozycjesięgajądo różnychestetykm.in.do

jazzu,triphopu,funky,

a nawetmuzykiludowej.Całośćspajająpoetyckie,kobiecetekstyNatalii.

Bilety:psp 30,wdk 35zł

9 mar ca, godz. 19.00

Mle czar nia, ul. paw ła Włod ko wi ca 5

BIff na Dzień ko biet!

Projekt Ani Brachaczek i Hrabiego

Fochmanaznanychz zespołuPogodno,a

zasilanychprzeznajlepsząsekcję

rytmicznąw kraju,czyliJarkaKozłowskiego(Mitch&Mitch)i

MichaelaPfeiffa

(Pogodno). Brzmią rockowo,

bigbeatowo,tanecznie,czasemglamrockowo.OnirycznywokalAnii

słodkie

melodie w połączeniu z ironicznymi

tekstamii rock’n’rollowąenergiątworzącoś,cosamzespółnazywaonirycznym

punkiem. Muzykę i słowa

tworzyAniawrazz Fochmanem,któryskomponowałmiędzyinnymitakie

przeboje, jak Orkiestra zespołu Pogodno.Jedenz

tekstów,do piosenki

Adela,napisałaDorotaMasłowska.

8 mar ca, godz. 19.00

ck Agora, ul. serbska 5a

ra ChU nEK Ka mIE nI

WIELKOPOSTNEZAMyŚLENIEPRZy POEZJII MUZyCE

TekstyRomanaBrandstaetteraczytaWłodzimierzHadrianGalicki.

Na saksofoniegraPiotrBaron.Wstępwolny.

20 mar ca, godz. 20.00

sta ry re fek trz klasz to ru oo Do mi ni ka nów, wej ście od ul. Ja nic kie go

DIa LEKt ULI Cy – fi nał

OGÓLNOPOLSKIKONKURS

UNDERGROUNDOWEJ

SCENyHIP- HOPOWEJ

Opróczzespołówfinałowych,na scenieFirlejawystąpizespółFATUMCREWorazgoście

specjalni:Magierski&Tymon.Tenostatniduetzasiądzierazemz HirkiemWroną,łukaszemLaskowskimi

RobertemChmielewskimw jurykonkursu.Ideąprojektu

jest prezentacja ciekawych, poszukujących, niestroniących

od eksperymentu,łączącychróżnestylei pokazującychnoweobliczatejmuzyki

wykonawców.

NaszymzdaniemHip-hopodkryty,przeżutyi wyplutyprzezkulturępopularną

niezatraciłswojegodobregoimieniai tegocostanowijegonajwiększąwartość

spontanicznejszczerości.Chcemydaćszansęspotkaniasięna jednejsceniewykonawcom,publicznościi

komentatoromkulturyhiphopowej.

Tako tymmówiSzymonDajewski–koordynatorkonkursu,muzykFatumCrew:

„Muzykatazostałazepchniętazescenykomercyjnejponowniedo scenypodziemnej,stającsięw

tensposóbczymśelitarnymi niszowym.Istniejąludzie

związaniz tąkulturąod dawna,sąrównieżci,którzystawiająpierwszekroki

w tymobszarzemuzyki”.

Wierzymy,żeradośćtworzenia,spowodujeżenaszprojektspotkasięz życzliwościąśrodowiska.Czekamyna

niebanalnyrap,mocne,oryginalnebityi dobrąatmosferęwolności,pozbawionąkomercyjnychsztuczek.Czekamyna

powiew

prawdziwejsztukiulicyz jejjęzykiem,wartościamii ambicjami.Tojestkonkurs

dlaodkrywców,a nienaśladowców.

RobertChmielewski(ODAFirlej)

KonkursDialektulicyodbywasięw 5kategoriach:MC,DJ,Freestyle,Producent,Open(bezklasyfikacji).

6 mar ca, godz. 19.00, ODA fir lej, ul. gra bi szyń ska 56

po szła fa ma, że jest fa ma! NABÓRROZPOCZęTy!

Coma,Sofa,MarekGrechuta,KabaretPotem–onizaczęliod FAMy.

Tyteżzróbtenpierwszykrok.

NA tWO JE ZgłO sZE NiE cZE kA My DO 9 kWiEtNiA

Wszystkieinformacjena tematFestiwaluorazformularzezgłoszeniowe

znajdzieszna stronie:www.fama.wroclaw.pl.

14 str.» COJESTGRANE » marzec2010 www.cojestgrane.pl


zaprasza: pn−pt: 10.00−18.00

tel.: (071) 342 22 91

bilety@okis.pl, cik@okis.pl, www.dcik.pl

SzKLa nE – ma Lo Wa nE

szkło – MAł gO RZA tA DA JEW skA

ma lar stwo – piOtR BłA ŻE JEW ski

DomCarlai GerhartaHauptmannów

w SzklarskiejPorębieorazOśrodek

Kulturyi SztukiweWrocławiuzapraszają

na wystawę prac profesorów

wrocławskiejASP–MałgorzatyDajewskiejorazPiotraBłażejewskiego

pt:szklane–malowane.

MałgorzataDajewska–laureatkaprestiżowej

Nagrody Kulturalnej Śląska

KrajuDolnejSaksonii.

PiotrBłażejewski–laureatwielunagródi

wyróżnień,m.in.:na X Festiwalu

Malarstwa Współczesnego

w Szczecinie,w KonkursieMalarstwa

im.JanaSpychalskiegow Poznaniu,

GandPrixKonkursuMalarstwaBarwy

Dźwiękuw Słupsku.

Mroczneuczucie–wściekłość

MałgorzataDajewska

Nowyobraz,PiotrBłażejewski

Wy sta wa czyn na

od 12 marca do 10 kwietnia br.

Dom car la i ger har ta haupt man nów

ul. 11 li sto pa da 23, szklar ska po rę ba

Rynek−Ratusz 24

50−101 Wrocław

Dyrektor: tel.: (071) Piotr Borkowski 344 28 64

Zastępca fax: dyrektora: (071) 344 Igor 28 Wójcik 65

www.okis.pl, okis@okis.pl

Rynek-Ratusz, 50 -101 Wrocław

tel.: 71 344 28 64 Instytucja Kultury

fax: Samorz¹du 71 344 28 Województwa 65 Dolnoœl¹skiego

8 mar Ca – DzIEń ma rIan ny orań SKIEj

W ramachogłoszonegouchwałąSejmikuSamorząduWojewództwaDolnośląskiegoRokuMariannyOrańskiej,

8marcastolicaDolnegoŚląskaprzypomnizasługiKrólewnydlarozwojudolnośląskiejspołeczności.

godz. 12.00 – Wro cław ski Ry nek

(plac przy po mni ku hr. fre dry)

WjazdMariannyOrańskiejdo StolicyDolnegoŚląska–wernisażplenerowejwystawy

fotograficznejpt.SzlakiemMariannyOrańskiejorazspektakl-happeningw

wykonaniu

aktorówTeatruNa Bruku.

godz. 14.00 – sce na ka me ral na

te atru pol skie go, ul. Świd nic ka 28

Spektaklpt.Konferencjana granicydwóch

światów (reż. Grażyna Wachowska-Szuba)

w wykonaniuaktorówTeatrunieJednegoAktoraz

BystrzycyKłodzkiejorazogłoszeniewynikówkonkursuŚladamiMariannyOrańskiej

zorganizowanegoprzezUMWDorazDCDNiIP

godz. 12.00-16.00 – Wro cław ski Ry nek (plac przy po mni ku hr. fre dry)

Prezentacjagmindolnośląskich,będącychczłonkamiSzlaku M.Orańskiej–StronieŚląskie,Lądek-Zdrój,StarostwoPowiatuZąbkowickiego,KamieniecZąbkowicki,ZłotyStok,StarostwoPowiatuKłodzkiego,Międzylesie,BystrzycaKłodzka.

DzIEń tE atrU WE Wro CŁa WIU

OKiSweWrocławiuzorganizujeuroczystośćwręczeniaNagródTeatralnych

MarszałkaWojewództwaDolnośląskiego,któracorocznieodbywasięw ramach

obchodówMiędzynarodowegoDniaTeatru.Uroczystośćodbędziesię 26 mar -

ca, o godz. 13.00 w budynkuStarejGiełdyweWrocławiu.Imprezęuświetni

koncertkwintetudętegoJelonkaBrass-Band(wstępza zaproszeniami).

ja CqU ES DU pUy WyKłADAUTORSKIZ DZIEDZINyCERAMIKI

JacquesDupuyjestwykładowcązwiązanymz EuropejskimInstytutemSztukCeramicznychw

GuebwillerkołoMiluzyw regionieAlzacji(Francja).Przyjedzie

do Wrocławiana zaproszenieOKiSuorazASPw ramachprojekturealizowanegoi

finansowanegoz budżetuWojewództwaDolnośląskiegoprzezMarszałka

Markałapińskiego.Wykładbędzieczęściądłuższegopobytuartysty,podczas

któregoprzeprowadziwarsztatyceramiczneadresowanedo studentówASPmającena

celuwymianędoświadczeńi wiedzyo współczesnejceramicefrancuskiej.Wstępwolny.Więcejinformacji:www.okis.pl

29 mar ca, godz. 11.00, Mu zeum Asp im. Eu ge niu sza gep per ta

Kto DzISIaj gra, taK jaK graŁ ChopIn

Wy kłAD MAR kA Dy ŻEW skiE gO Z cy klu cOl lE giuM Mu si cuM

14 marca, godz. 16.00

klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. ko ściusz ki 9, wstęp wolny

W MAR cO WyM Nu ME RZE MiE siĘcZ Ni kA „OD RA”:

pRZED Wy BO RA Mi pRE Zy DENc ki Mi – roz mo wy z: W. si do ro wi czem i D. Jac kie wi czem

· Jak na praw dę by ło z obro ną lwo wa? · Ar nauld – ko bie ta wśród da da istów · pió ro o Joy sie

· Na si łow ska · kwie ku lik · No wa po wieść her ty Mul ler · łu ka sie wicz o Dzien ni kach Dą brow -

skiej · Adam czak o Jar mu schu · Wier sze sa man ty kitch, pro za t. Mi ko łaj ka

AktuAlNOŚci kultuRAlNE


Wy Sta Wy W to KU ... Wy Sta Wy W to KU ... Wy Sta Wy W to KU ...

LEMBERG

an na jE SI no WICz -ngUy En gO BE li Ny OcA lO NE OD ZA pO MNiE NiA

Studiowaław ASPw Krakowiena WydzialeKonserwacjiDziełSztuki,dyplomobroniław 1980r.Mieszkai tworzywe

Wrocławiu.GłównądomenąJejtwórczościjesttkanina artystyczna.Od 1999r.związana jestz GrupąTkackąWątek

działającąprzy GaleriiTkackiejNa JatkachweWrocławiu,uczestniczyławewszystkichwystawachtejgrupy.

Dziękistaraniomartystkioraz mecenasówsztuki,zostałoprzedłużoneżyciedwóchkompozycjitkackich,wybitnychmistrzówpolskiegogobelinu.Lewi

panna –gobelin(125x265cm),wykonanyw 1960r.przezStefana Gałkowskiego,uległ

znacznemuzniszczeniuw czasiepożaru.Gobelinpt.Lemberg(140x180cm),wykonanyw 1908r.przezWandęBibrowicz,byłgłównymakcentemdekoracyjnymw

SaliŚlubóww ratuszuw łwówkuŚląskim.W czasie II wojnyświatowej

gobelinzostałwyrwanyześcianyi prawdopodobniezniszczony.W 2007r.Anna Jesinowicz-Nguyenwykonałakopiętkaninyna

podstawiearchiwalnejdokumentacjifotograficznejpod merytorycznąopiekąprof.EwyPoradowskiej-Werszler,

autorkiksiążkipt.W kręgusztukiWandyBibrowicz.WystawatowarzyszącaTriennaleTkaninyłódź 2010

do 27mar ca br., ga le ria tkac ka Na Jat kach, ul. sta re Jat ki 19-23

ŁU Cja gro DzIC Ka

tOŻ sA MOŚĆ… Mi Nu tĘ póŹ NiEJ...

StudentkaV rokumalarstwawrocławskiejASP.W

swoimmalarstwiedotyka

problemu kobiecej tożsamości,

płci,orazstereotypów.Tematykaprac

skupiasięwokółkobiety–jejświata

–marzeńi pragnień.KobietaGrodzickiej

jest naga, lub ubrana jedynie

w delikatnąbieliznę–„wyznacznik”

kobiecejsubtelności.Roznegliżowaniemzwracauwagęna

stereotyptraktowania

niepoważnie półnagiej

„panienki”,jakbykilkawarstwwięcej

tworzyłojąbardziejwartościową.

do 12 marca, w godz. 9.00-18.00

ck Agora, ul. serbska 5a

EWa ra taj CzyK

MA lAR stWO

Dyplomz malarstwa 1997r.na ASP

w Poznaniu.Rocznestudiaceramicznew

DanmarksDesignskolew Danii,

w Kopenhadze.W 1997r.uzyskała

WyróżnienieHonorowena przeglądziesztukiEgeriaw

OstrowieWielkopolskim.

W 2005 r. opublikowała

tomikpoezjipt.Na granicycienia.

do 13 mar ca br.

ga le ria pod pla fo nem DBp, Ry nek 58

fE tISh IS my fa ShIon

fo to gra fie gA BRiE li kA Ziuk

studentka IV rokufilologiipolskiej,

fotoholiczka.Poprzezcyklfotografii

„Fetishismyfashion”przedstawia

odbiorcywłasnyoglądna modę.Proponujespojrzeniena

tozjawiskopoprzez

pryzmat fetyszu. łamie

konwenanse, zmusza do refleksji,

szokujeformąi barwą.Bohaterkami

jej zdjęć stają się kobiety – mimo

ogólnieznanejzasady,żefetyszystamisągłówniemężczyźni.Inspiracją

dlaniejbyłymiędzyinnymi:pigmalionizm,nekrofiliaczytriolizm.

do 21 marca br

ODA fir lej, ul. gra bi szyń ska 56

18 str.» COJESTGRANE » marzec2010 www.cojestgrane.pl


Wy Sta Wy W to KU ... Wy Sta Wy W to KU ... W to KU ... W to KU ...

pa SjanS z Sa myCh SErC

Wystawadawnychkartpocztowych

Kartę pocztową dopuszczono

do obieguw 1869r.,a 10latpóźniej

w samejtylkoEuropiewysłanoich

ponad 350 milionów. Na wystawie

można zobaczyćblisko 300dawnych

kartpocztowych,z kolekcjikulturoznawcy,prof.PawłaBanasia,a

także

Mariusza Kotkowskiego (Historia

sztuki,UniwersytetWrocławski).

www.cojestgrane.pl

fry DE ryK Cho pIn…

SERCEMPOLAK,A TALENTEM

ŚWIATAOByWATEL

WydawnictwaPocztyPolskiej(walory

filatelistycznewrazz projektamioraz

projekty niezrealizowane), a także

znaczkizagranicznepoświęconeartyście,kolejnymrocznicomjegourodzin

orazpianistycznymkonkursomchopinowskim.Wystawietowarzyszyfol-

deri datownikokolicznościowy.

Wystawy trwają do 8 kwiet nia br.

Mu zeum pocz ty i te le ko mu ni ka cji, ul. Z. kra siń skie go 1

Spoj rzE nIa 2009 – na gro da fun da cji Deut sche Bank

WOJ ciEch BĄ kOW ski, OlAf BRZE ski, BO gNA BuR skA

WOJ tEk DO RO sZuk, AN NA kO Nik, AN NA MOl skA, ZOR kA WOl l Ny

do 3 kwiet nia br., cen trum sztu ki WRO, ul. Widok 7

nIE za tar ty ŚLaD JE RZy gRO tOW ski W OssO li NEuM

DecyzjąUNESCOminionyrokbyłobchodzonyjakoRokGrotowskiego.Zakład

Narodowyim.Ossolińskichwłączyłsięw uroczystościorganizująctęwystawę,

którazamykaRokJubileuszowy.Wstępwolny

do 14 mar ca br., Zakład Narodowy im. Osso liń skich, ul. szew ska 37

BI BLIo tE Ka –ŚWIa to tE Ka FOTOGRAFIE

WystawafotografiijestpodsumowaniempierwszegoetapudziałalnościBiblioteki-Światoteki(styczeń-grudzień

2009).Młodziludzieobserwowaliświat

przezobiektywaparatufotograficznego.Zdjęciasązapisemichcodziennego

sposobupostrzeganiarzeczywistości, jakrównieżpróbąkreacjiartystycznej.

do 10 mar ca, wt, śr, cz, w g. 16-20, ODŚ RO-kuŹNiki, ul. sarbinowska 19/21

ZBIGNIEW

ZBIGNIEW

IE

LIBERA

LIBERA

prace z lat

1982

prace —

z lat

2008

1982

Wy Sta Wa mo — no gra fICz na

Wystawajest pierwszymw 2008

18.02—14.04 Polscere-

wernisa 18.02 o godz. 18:00

trospektywnymprzeglądemtwórczo-

ściartystyobejmującymtrzydekady

ul. Wita Stwosza 32, Wrocaw

BWA AWANGARDA

18.02—14.04

www.bwa.wroc.pl

jegoaktywnościw sztuce.

wernisa 18.02 o godz. 18:00

BWA AWANGARDA

ZbigniewLiberadebiutowałw 1982r.

ul. Wita Stwosza 32, Wrocaw

w obiegukulturyniezależnejna www.bwa.wroc.pl łódzkim

Strychu. W latach 80. działał

w kręguKulturyZrzuty.W latach 90.

Liberajestprzedewszystkimautorem

perfekcyjnie wykonanych Urządzeń

korekcyjnych.Seriataobejmujeobok

Lego,takieprace,jakuniwersalnąwyciągarkępenisa,urządzeniakulturystyczne

dla małych chłopców, czy

lalkę, którą można ogolić. Sensem

tychpracniejestjednakichwygląd,

leczperswazyjna funkcja,wskazująca

na metody,jakimiw ramachpolityki

ciała społeczeństwo dyscyplinuje

swychczłonków.(...).Jesinią 2007r.

Libera osiedlił się w Pradze. Tamże

w rokuakademickim 2008/09prowadziłpracownięgościnnąw

ASP.Jest

obywatelemświata,a zarazemjednym

z najważnieszychartystówreprezentującychsztukętejczęściEuropy.

do 14 kwiet nia br., ga le ria Awan gar da

ul. Wi ta stwo sza 32

BIo Lo gIa ChE mIa fI zy Ka

Wy stA WA fO tO gRA ficZ NA

Ar ty ści: Wal de mar pranc kie wicz,

łu kasz Rusz ni ca, krzysz tof so la re wicz

Wystawaodwołujesięzarównodo samejfotografii,jakopewnegoprocesu

opartegoo tetrzy„naukowe”dziedziny,jaki

do tychznaczącychtropów

–życia,a więci śmierci.Nieuciekając

od złudzeniarealnościfotografii,artyścizmuszajądo

czytania,a niejedynieoglądaniagotowychobrazów.

Kurator:BeataBartecka/Miligram

do 14 mar ca br. ga le ria De sign BWA

ul. Świd nic ka 2-4

marzec2010« COJESTGRANE« str.19


HannaIlczyszyn

Takituspokój

AnnaNosowicz

Heartbeats

qr CzaK W fIr LE jU

Wy sta wa fo to gra fii na tych mia sto -

wej. ga tu nek: fan ta sy, sur re alizm,

ko me dia, hor ror.

sce na riusz, re ży se ria i zdję cia:

to mek Za jąc (Al ways de sun)

Pierwsza indywidualna prezentacja

polaroidowychzdjęć,autorstwaTomkaZająca,z

cykluprzygodycharyzmatycznego

bohatera nieistniejących

kreskówek. Kurczak zwany Qrczakiem,szybkozyskałna

portalachfotograficznychmianopostacikultowej.

Nie tylko dzięki ekstrawaganckiemu

grzebykowii oryginalnemuubarwieniuleczjakoświadekotaczającejnas

gęstoabsurdalnejrzeczywistości.Fotogeniczny,milczącyi

wszędobylski

towarzyszy swojemu właścicielowi

w kieszeni płaszcza zawsze gotowy

stawićczołapoczuciuwyobcowania,

niezbadanymwewnętrznymtęsknotomi

surrealizmowiegzystencji.

„Tocotworzęchciałbymmócnazwać

fotografią narracyjną. (...) Każdym

zdjęciemopowiadamodrębnąhistorię.

Sątoopowieści,bajki,wariacje,na temat

wyrwanych z kontekstów, fragmentówrzeczywistości,którepoprzez

obecność w kadrze mojego małego

bohaterazmieniająsięw scenografie

znanychmitylkofilmów.(...).”

to mek Za jąc w 2004r.wymyśliłi zorganizował

Międzynarodowy Festiwal

NiezależnychFilmówGrozyHorrorFiesta.Zawodowozajmujesięmarketingiem.

Jest ojcem 11-letniej Marty.

W wolnychchwilachlubifotografować

przyrodę,przeważnieptactwodomowe.Brałudziałw

pokazachOFFMiesiącaFotografiiw

Krakowiei wystawie

zbiorowej„Światowidz”w Katowicach.

Wernisaż 23 marca, godz. 18.00

Wystawa czynna do 19 kwietnia br.

ODA firlej, ul grabiszyńska 56

BŁonD W SztU CE

Grupa Błond w Sztuce istnieje

od 2005r.TworząjąabsolwenciASP

we Wrocławiu: Przemysław Baranowski,Hanna

Ilczyszyn,Anna NosowiczorazKorneliuszStępniak,skupieni

wokółpracowniprof.AleksandraDymitrowiczai adiunktaZdzisławaNitki.

Choćkażdyz artystówprezentujeodrębnystyl,tym,coichłączy,jestodważnei

przemyślaneoperowaniekoloremorazgrąform,za pomocąktórychkonstruująkompozycjemalarskie.

Wy sta wa czyn na od 15 mar ca do 17 kwiet nia br.

ga le ria pod pla fo nem, par ter, DBp Ry nek 58

SZTUKAPRZETRWANIA

Bar Ba ra gÓr nIaK

Ukończyła studia na Wydziale Artystycznym

Uniwersytetu Zielonogórskiego

oraz w Wyższym Studium

FotografiiAFAweWrocławiu.Należy

do ZPAF.Zajmujesięfotografiądokumentalną,przyrodniczą,portretową,

subiektywną.Jejfotograficznerefleksjesąwynikiemfascynacjiotaczającymświatem,dążeniemdo

utrwalania

własnychspostrzeżeńi komunikowaniemdoznań.Cykleprac:ZamkiDolnośląskie,Rzeczywistośćsymboliczna,

Złudzenia, Obecność, prezentowane

byłyna wystawachm.in.weWrocławiu,Karpaczu,Niemczy,Obornikach

Śl.,DusznikachiPolanicyZdroju.Nowyprojektpt.Sztukaprzetrwaniajest

swoistymzestawieniemobcychsobie

bytówi próbązobrazowaniazaistniałychmiędzynimirelacji.

Wer ni saż 4 mar ca, godz. 18.00

Wy sta wa czyn na do 4 kwiet nia br.

Za sza fą, ul. Świę te go Mar ci na 4

ja KUB rE BEL Ka

ELEMENTCHAOSU

MalarstwoJ.Rebelkitoprzykładmalarskiegowielogłosu,ciągłegoruchu,

nieustannegodopowiadania.(...)

Malarz,grafik,rysownikkomiksów.

Studiowałna AkademiiMultimedialneji

ASPw Gdańsku.Na jegodorobek

artystyczny składają się liczne

seriemalarskie,freskii murale,rozbudowane

graficznie komiksy oraz

ilustracje.Rebelkajestautoremfresków

w Muzeum Powstania Warszawskiego

(2007), w Teatrze

Narodowym,a takżerealizacjiz pograniczamalarstwai

dekoracjiwnętrz.

Otwarcie: 11 marca, 11-25 marca br.

studio BWA, ul. Ruska 46a

20 str.» COJESTGRANE » marzec2010

www.cojestgrane.pl


czynne: Poniedziałeknieczynne.Wtorek11.00-17.00. Środa10.00-16.00. Czwartek12.00-19.00. Piątek,Sobota,Niedziela11.00-17.00

StrUK tU ra mIEj SCa

10-le cie nI zIo DE SIgn In tEr na tIo naL

18marca 2010rokuprzypadadziesiątarocznicarozpoczęciadziałalnościprzezwarszawskiestudioNizio

DesignInternational,jednoz pierwszychpolskich

biurarchitektonicznych,wychodzącychnaprzeciw

potrzebomnowoczesnegomuzealnictwa.EkspozycjaukazujeszerokiespektrumdorobkuNDI,dotykającnietylkotematucharakterystycznejdlastudia

przestrzenipamięci,lecztakżeproblemówadaptacji

dawnychobiektówprzemysłowych,aranżacjistałych

i czasowychekspozycjimuzealnych,parkówrekreacyjnych,

architektury użytkowej czy architektury

usytuowanejw przestrzenipublicznejmiasta.

szcze gól ne miej sce zaj mie pro jekt wy gra ne go

w 2008 ro ku mię dzy na ro do we go kon kur su na gmach

Mu zeum Współ cze sne go we Wro cła wiu. Po raz

pierwszyprzedstawionezostanąkompletneinformacje

o procesiekreacjibudynkui unikatowejstrukturze

technicznejbryły,ażpo końcowekomponentymateriałów

wykończeniowych. Budynek zaprojektowany

w ideogramiesześcianu,będącyodwołaniemdo wrocławskiegomodernizmu,partyturygeometriii

respektuwobecokalającychgobudynkówjestszczególnym

przykładem formalnego minimalizmu. Koncepcja

kształtu i rozplanowania powierzchni użytkowej

pod kątemstałejkolekcji,wystawczasowychorazpowiększaniazbiorówmuzeumilustrujeuniwersalistycznepodejściedo

przyszłegofunkcjonowaniamuzeum.

Otwar cie wy sta wy 18 mar ca

Wy sta wa czyn na od 19 mar ca do 25 kwiet nia 2010

CentrumKongresowewKrakowie

fot.R.Sołdek

WOJANÓW

arChItEKtUra rEnESanSoWyCh

DWorÓW na DoLnym ŚLąSKU

Wystawajestpierwszym,a zarazem(na iletomożliwe)kompletnymopracowaniemunikatowegow

skali

europejskiej zjawiska, jakim są dwory śląskie.

Prezentacjaobejmujeponad 60zachowanych(w różnymstanie)dworówrenesansowych,w

tymtakznaczącedladlasztukirenesansuw

Polsceobiekty,jak

dworyw Gorzanowie,GoliDzierżoniowskiej,Wojanowie,Kliczkowie,Czernej,Luboradzu,Wojnowicach

czyZagrodnie.W ciągu 150latwzniesionotuponad

200dworów,z czegodo naszychczasówdotrwało(w

różnym,częstobardzozłymstaniezachowania)

ponad 100obiektów,którestanowiąniezbywalnyelementkrajobrazukulturowegotegoregionu.

Wy sta wie to wa rzy szy pięk nie wy da na książ ka au -

tor stwa wy bit ne go ba da cza i pa sjo na ta te ma tu

krzysz to fa Ey sy mont ta, któ rą moż na za ku pić w księ -

gar ni Mu zeum Ar chi tek tu ry.

Wy sta wa czyn na od 18 lutego do 3 ma ja 2010

ga LE rIa jED nE go pro jEK tU

In gar DEn & EWý ar ChI tEK CI

IstotnymicechamiwieluprojektówkrakowskiegobiuraIngarden&EwýArchitekcisą:organicznieukształtowana

bryła, ekspresja tworzywa i perfekcyjnie

zaprojektowany detal. Zapewne nie inaczej będzie

z projektowanymwłaśniekrakowskimCentrumKongresowym.Czynowyobiektzlokalizowanyw

sąsiedztwie

pięknej i subtelnej Mangghi będzie z nią

harmonijniewspółgrać?

Na spotkaniez KrzysztofemIngardenemi Jackiem

Ewýzapraszamy 4marcao godz. 17.30.

MarcowejGaleriiJednegoProjektutowarzyszywystawa„ArataIsozaki–szkicei

rysunki”udostępniona

przez Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej

Mangghaw Krakowie.

4 mar ca, go dzi na 17.30

spo tka nie z krzysz to fem in gar de nem i Jac kiem Ewý


Woj tEK Do ro SzUK

KOMPILACJANOWOJORSKA

spo tka nie z ar ty stą

i au tor ski po kaz no wych re ali za cji

Z cyklu:PLATFORMAWIDOKOWA

Prezentacja towarzysząca wystawie

Spojrzenia–NagrodaFundacjiDeutscheBank.KompilacjaNowojorskato

autorskipokazmateriałówzrealizowanychprzezWojtkaDoroszukapodczas

stypendium, na którym przebywał

od września 2009 do lutego 2010

w LocationOnew NowymJorku.

WojtekDoroszuk,rocznik 1980,absolwent

krakowskiej ASP (dyplom

w 2006w PracowniInterdyscyplinarnej

Zbigniewa Sałaja i Grzegorza

Sztwiertni).Studiowałsztukiwizualne

również na Sabanci Universitesi

w Stambule.Obecniejestasystentem

na krakowskiejASP.

Zajmujesięgłówniewideoi fotografią.Interesujegospołeczeństworealizująceszeregkonwencji,którestara

sięobnażaći dekonstruować,zachowania

obserwowane jako spektakl.

W swoichpracachporuszai analizuje

tematInnego,Obcego:pokazujeniemożnośćkomunikacji,translacjizachowańi

kulturowychprzyzwyczajeń.

W projekcie stambulskim zwracał

uwagęna kolonialneuwarunkowania

i orientalizmw postrzeganiu,widocznenawetmimopolitycznejpoprawności

świadomych Europejczyków.

Podobną tematykę poruszały jego

pracezrealizowanewśródzagranicznych

studentów w Krakowie, czy

wśródszwajcarskiejPolonii.

W roku 2005/6stypendystaMKiDN,

w 2007nagrodzonyw ramach 8.Konkursumalarstwaim.EugeniuszaGepperta.Mieszkai

pracujew Krakowie.

10 mar ca, g. 18.00, cen trum sztu ki

WRO, Wi dok 7

EWa po ra DoW SKa -WEr Sz LEr

STRUKTURyWIZUALNEW SZTUCEWłÓKNA

Wy sta wa to wa rzy szą ca

trien na le tka ni ny łódź 2010

TwórczośćEwyPoradowskiej-Werszlerjestprzekazemwielowątkowym,

zawierającymróżneformywypowiedzi

artystycznej. Zajmuje się tkactwemklasycznymi

eksperymentalnym,malarstwempastelami,papieremręczniewytwarzanym,aranżacją

wnętrz, wystawiennictwem oraz

twórczościąpoetycką:esejei recenzjeorazopracowaniamonograficzne.

Sztukawłókna jestdlaniejwiodącą

dyscyplinątwórczości.Zaliczado niej

tkaniny monumentalne, instalacje

przestrzenne, małe formy tkackie

i miniatury,wszystkiepracepowstająw cyklachtematycznych.Zrealizowała

kilkacyklio tematycearchitektonicznej,sakralnej,przyrodniczejstosującwełnę,len,stilon.Stworzyłazestawinstalacjiprzestrzennychwykorzystującsubtelnągręświatłai

powstającychcieni.Chętniekompilujewłóknoz techniką

pastelu,lubwykorzystujewarstwowąstrukturęwojłoku,abywykreowaćkompozycjeo

przenikającychsięplanach.

Twórczośćartystyczna EwyPoradowskiej-Werszlerzostałazaliczona do nurtuWieżowceWrocławia,w

ramachdorobkuartystycznegoPWSSP/ASP,

z okazji 60-leciaASPweWrocławiu(1946-2006)

Zorganizowałaponad 60wystawindywidualnychi uczestniczyła 340wystawachzbiorowychw

krajui za granicą.Jestlaureatkąwielunagródi wyróżnieńna

wystawachkonkursowychkrajowychi międzynarodowych.

Odznaczona SrebrnymKrzyżemZasługi,ZłotąOdznakąTowarzystwaMiłośnikówWrocławia,ZłotąOdznakąZwiązkuArtystówPlastyków.SrebrnąOdznakąZasłużonydlaWojewództwaWrocławskiegoi

m.Wrocławia,Odznaką

ZasłużonegoDziałaczaKultury,otrzymałaNagrodęMinistraKulturyi DziedzictwaNarodowego,orazNominacjędo

NagrodyMarszałkaWojewództwa

Dolnośląskiego.Praceznajdująsięw zbiorachmuzealnych:Watykan,Graz,

Szombathely,Görlitz,Dresden,CMW- łódź,Gdynia,GorzówWlkp.,Kamienna

Góra,Chojnice,w kolekcjachprywatnychw krajui za granicą.

4 mar ca, godz. 18.00, ga le ria Za mek w ck Za mek, pl. Świętojański 1, le śni ca

oD LU nE ty ga LI LE USza Do tE LE SKo pÓW Ko SmICz nyCh

W 1609rokuweWłoszechGalileuszskierowałzbudowanąprzezsiebielunetęna

nieboi jakopierwszyopisałswojeobserwacje.Wydarzenietoodbiło

sięszerokimechemw całejEuropiei stanowiłoprzełomw postrzeganiui rozumieniuKosmosu.

Wystawapoświęconajesthistoriidwóchprzedmiotów–lunetyi teleskopu.

Zaprezentowane na niej zostaną m.in. oryginalne druki pism Galileusza,

KrzysztofaScheinera,czyJanaHeweliusza.Uzupełniąjeobrazy,grafikii ryciny.Niezabraknieteżlunetorazmodeliteleskopów,w

tymsłynnegoteleskopuHubbla.Ważnemiejscena

wystawieznajdująakcesoria,któreumożliwiły

przekształcenieteleskopuz urządzeniaobserwacyjnegow przyrządpomiarowyjakchociażbymikrometry,kameryfotograficzne,fotometryczyspektroskopy.Ekspozycjęuzupełniająliczneinstalacjeinteraktywne,którepozwolą

widzomlepiejzrozumiećzasadędziałaniai sposóbużyciateleskopów.

Wystawa czynna od 3marca do 18 kwietnia br.

Mu zeum sztu ki Miesz czań skiej, sta ry Ra tusz

22 str.» COJESTGRANE » marzec2010 www.cojestgrane.pl


tWo po SSI BI LI tIES

PATRIKILLO(SK)

AGNIESZKALEŚNIAK(PL)

www.cojestgrane.pl

Wystawakonfrontujepracedwójkiniezwykleinteresującychprojektantów

szkła.Prezentacjapodzielona jestna dwieprzestrzenie,pierwszapoświęcona

najlepszymprojektomdizajnerskimzrealizowanymdlaczołowychhutszkła

w Polscei Słowacji,drugapokazującaartystyczne,unikatowerealizacjeIllo

i Leśniak.(...)AgnieszkaLeśniakspecjalizujesięw szklekryształowym,

współpracujez czołowymihutamiszkław Polsce.PatrikIllojestgłównym

projektantemnajwiększejsłowackiejhutyRona,współpracujerównieżz Kro-snemi kilkomahutamiw Czechach.
TwoPossibilitiesudowadnia,żeszklanydizajnw EuropieŚrodkowejza sprawąmłodychkreatywnychprojektantówprzeżywaswójrenesans.

Wer ni saż 5 mar ca, godz. 18.00. Wy sta wa czyn na do 3 kwiet nia br.

BWA Wro cław, ga le ria szkła i ce ra mi ki, pl. ko ściusz ki 9/10

ga LE rIa En tro pIa (ul. Rzeź ni cza 4) – pRO gRAM MA RZEc 2010

2 mar ca, godz. 18.00 – MAR ciN hAR lEN DER

HORyZONTZłUDZEŃ,CZyLIO ŚMIERCISAMEMUSOBIEZADANEJZAPO-

MOCĄKURCZAKA.Rzeczo sztucekońcawieku.Dośćswobodna wypowiedź

z kilkomaformamiperformance

Otwar cie 5 mar ca, godz. 18.00 – AgNiEsZ kA pRu sAk – pO WiĘk sZE NiE

Na wystawęskładająsięcyklefotografiiwykonanew więzieniu.Efektwielomiesięcznejpracyzaskakujebezpośrednościąujęciaw

przypadkuportretów,refleksemfotoreporteraw

scenachgrupowych,a takżewyostrzoną

wrażliwościąna światłocieńklaustrofobicznejprzestrzeni.

AgnieszkaPrusak,absolwentkawrocławskiejASPna WydzialeMalarstwa.

Autorkawieluwystaw,projektówi akcjiautorskich.Od kilkulatzajmujesię

fotografiąpodejmująctematyzaangażowanespołecznie.

9 mar ca, godz. 18.00 – Jó ZEf RO BA kOW ski – NO WE ENER giE Wi DEO

Edy cja iv Pokaznajnowszychpracstudentówłódzkiejszkoły filmowej:Hubert

Humka,BłażejGlapa,NataliaDziedzic,SebastianDziekoński,AnkaDobrowolańska-Flont,AndrzejJobczyk,PrzemysławBrynkiewicz,MaciejKowalski,MaciejUrlich,TomaszPopakul.KuratorempokazówjestprofesorJ.Robakowski,

któryprowadziPracownięMultimedióww PWSFTviTw łodzi.

15 mar ca, godz. 18.00 – MA ciEJ BĄ cZyk, pA WEł RO MAń cZuk

MA łE iN stRu MEN ty – Au to kon struk to ne. Instalacjadźwiękowa|koncert

NajnowszyprojektmuzykówwspółtworzącychwrocławskizespółMałeInstrumenty.Premieraw

ramachcyklu„audioentropia”

23 mar ca, godz. 18.00 – viii spo tka nie z cy klu szczyt for my: OlAf BRZE ski

Otwar cie 25 marca, godz. 18.00, wy sta wa trwa do 13kwietnia br.

JO lAN tA Nikt – wy ci nan ki/ko la że

JolantaNikt,absolwentkaASPweWrocławiu/WydziałMalarstwaw pracowni

prof.J.Hałasa/.Zajmujesięgłówniemalarstwemolejnymi rysunkiem.Tworzy

kolażena papierze,piszewiersze.Praceartystkiznajdująsięw kolekcjiMuzeumNarodowegoweWrocłąwiuorazw

wielukolekcjachw krajui zagranicą.

A.Prusak

AutoKonstrukTone

J.Nikt

marzec2010« COJESTGRANE« str.23


Kry Sty na ro SIń SKa

WySTAWARySUNKÓW

KrystynaRosińskaz zawoduksięgowa.Zawszelubiła

rysować,aleprzezwielelat

poświęcała swój czas wyłącznierodziniei

pracyzawodowej.

W przeszłości

skupiałasięna szkicowaniu

ołówkiemlubcienkopisem,

terazw jejtwórczościdominująbarwneprace,wykonywane

różnymi technikami

(kredkiakwarelowe,pastele,malowaniena

szkle).Rysujeamatorsko,niekończyła

żadnejszkołyplastycznejanikursów,alewciążodkrywa

w sobienowemożliwościrealizacjiswojejpasji.Tematyka

jejpracczęstozwiązanajestz przyrodą,stądpowstałpomysł,byna

wystawieprzedstawićgalerięportretówzwierzęcych.

W programie wernisażu – opowieści

o zwierzętachw wykonaniuTadeuszaDomańskiego.

Wer ni saż 1 mar ca, godz. 18.00, wy sta wa czyn na do 26 mar ca

pn, śr, pt, godz. 16-20.00. sa lo nik trzech Muz, ul Za wal na 7

XVII Wo jE WÓDz Ka Wy Sta Wa pO kON kuR sO WA

Do kon kur su przy stą pi ło 100 szkól i pra cow ni pla stycz -

nych pla có wek oświa to wych z wo je wódz twa, nad sy ła -

jąc re kor do wą licz bę 2400 prac. Jurypowołaneprzez

organizatorów zakwalifikowało do wystawy 309 prac

rzeźbiarskich,malarskichi graficznych,z czegonagrodziło

28dziełmłodychtwórców,a wyróżniło 84.

XVII edycjakonkursustanowio nieprzemijalneji wieloletniej

idei edukacyjnej poprzez działania artystyczne

na rzeczochronynatury,przyrodyi człowieka.Rozbudzenieświadomościzniszczalnościświataprzezszkodliwą

aktywnośćludzijestnadrzędnymcelemcykluwystawy.

(...)Labiryntsymbolizujemiejsce,z któregotrudnosięwydostać–naszymmłodymautoromudałosiędotrzećdo

jegosekretnejkryptyi

znaleźćdrogękuwyjściu…,drogęku

bezpiecznejprzyszłości.

OpiekunowieGalerii–EwaKlaraKołakowska,JerzyNiżnik

Wer ni saż 5 mar ca, g. 12.00 , MDk Śród mie ście, ul. Du bo is 5

ROMOWIE

ii fe sti wal sZtu kA łĄ cZy pO kO lE NiA

In SpI ra CjE fLa mEn Co

11 mar ca, godz. 17.30 – Me dia te ka pl. te atral ny 5

Otwarciewystawypt.Z pędzlemprzezświat–AfrykańskieWibracje.PokazpracartystówAnetyMichno-Więch

i Krystiana Więcha.· SpotkaniezpodróżnikiemArunem

Milcarzem· Pokazgryna bębnachafrykańskich–Piotr

GospodarczykzeSzkołyRytmu· Warsztatyintegracyjne

KlimatyAfrykidladzieci(16.30-17.30).Wstepwolny!

ka wiar nia li te rat ka, Ry nek 56/57 godz. 20.00

Spotkaniez gośćmifestiwalu.Gośćspecjalny:Michał

Czachowski.Wstepwolny!

12 mar ca, godz. 18.00 – fil har mo nia Wro cław ska

WernisażwystawyfotograficznejTomaszaTomaszewskiego·

WernisażwystawymalarstwaDanutyBill· Pokazy

muzyczno-tanecznept.Sztukałączypokolenia.Wystąpi

dziecięcyzespółromskiTerneRomaniBachtoraz zespół

RomaniBacht–instr.AdamPaczkowski.· Występgrup

flamenco MłodzieżowychDomówKultury:Śródmieście,

MDKim.MikołajaKopernika,MDKKrzyki.Wstępwolny!

13 marca, g. 11.00 – MDk -krzy ki ul. po wstań ców Śl. 190

Realizacjaprojektupt.Przenikaniekultur· Warsztatyplastycznedladzieci–PiotrGardecki·

Warsztatytańcówromskich–Mariałój,AdamPaczkowski·

Warsztatytańców

flamenco–UrszulaŻebrowska-Kacprzak.Wstępwolny!

15 mar ca, godz. 19.00 – fil har mo nia Wro cław ska

kON cERt fi NA łO Wy – Wystąpimiędzynarodowyzespół

Remedios,łączącymuzykęflamencozjazzemitańcem.

Bilety 30 zł w kasieFilharmonii,ul. M.J.Piłsudskiego 19,

MDK-Krzykiul.PowstńcówŚl. 190.,tel.: 71 7259563

jar marK – KIEr maSz Ka zIUK

ZWyCZAJE,OByCZAJE,OBRZęDyWILEŃSZCZyZNy

godz. 12.00 –Mszaw kościelepw,św.AndrzejaBoboli

godz. 13.00 – podsumowaniekonkursuna palmęwielkanocną

· otwarciekiermaszui kuchniKaziukowej

godz. 13.30 –KoncertchóruKużniczanie,którywykona

staropolskiepieśniwileńskie.Kier.art.R.Trembicki

godz. 14.30 –KoncertchóruDumka,którywykona staropolskiepieśnikresowe.Kier.art.JózefJacher

godz. 15.30 –KoncertzespołuludowegoJarzębina,którywykona

staropolskiepieśniz różnychstronpolski.

Kier.art.TomaszBykowski

godz. 17.00 –zakończenieimprezy

6 mar ca, szko ła pod sta wo wa nr 37 ul. sar bi now ska 10

24 str.» COJESTGRANE » marzec2010 www.cojestgrane.pl


gI tar Ka 2010

W koncerciezaprezentująsięmłodzieżowezespołygitarowez

MDKorazzaproszenigoście.Wstępwolny.

spektyw najważniejszych

autorów,nowychrealizacji

młodychtwórców,a także

wydarzeńspecjalnych.Jak

zawsze zaproszone są

szczególnie dzieci, ale też

wszyscymiłośnicyanimacji.

7, 14, 21, 28 marca, g. 12.30

cs WRO, ul. Wi dok 7

CzE Ko La Do WE

nIE DzIE LE

7 mar ca, godz. 11.00

le gen dy Ostro wa tum skie -

go. Zajęcia poprowadzi

MonikaTrznadel,przewodniczkawrocławska.spo

ty -

ka my się o godz. 11.00

przy wejściugł.do Katedry!

14 mar ca, godz. 11.00

tam gdzie ży je ptak ki wi.

przy ro da Au stra lii i Oce -

anii. Zajęcia poprowadzi

AgnieszkaSzarejko,biolog

środowiskowy.

21 mar ca godz. 11.00

Wi taj wio sno! Zajęcia poprowadziJustynaRulewska,

pedagogi psycholog.

Spotkaniatrwają 1,5godziny.Są

przeznaczonedladzieciod lat 4,

uczestnictwodziecimłodszych

jestmilewidziane,alew towarzystwieRodziców.Bilety:

20zł

cze ko la dziar nia

ul. Włod ko wi ca 19

Do ro ŚLI

nam Czy ta ją

my rE Cy tU jE my

VI Przegląd Wierszy w ramach

akcji Cały Wrocław

czytadzieciom.Organizatorzy:

Przedszkole 77,Tęczowe

Siódemki, Rada Os. Nadodrze,MDKŚródmieście.

13 marca, godz. 10.00

MDk Śród mie ście, Du bo is 5

WEEKENDOWE

WARSZTATyPLASTyCZNE

WI traż

POPROSTUKOCIŚWIAT!

Tematykamarcowychwarsztatów

weekendowych,

podczasktórychbędąwykonywanewitraże,zadowoli

wszystkich miłośników

kotów.Uczestnicybędąmoglizaprojektowaćwitrażmetodą

Tiffany`ego wedle

swoichwyobrażeńna temat

kociejnaturyi charakteru,ujmując

niezwykłą różnorodność

puszystych mieszkań

ców domów i podwórek.

W programienaukaprojektu,cięciaszkła,szlifowania,

lutowania.Koszt80zł

pro wa dzą ce:

Magdalena Geremesz

HenrykaGałda

Informacja:

tel.:713251483w.107

6-7 marca

godz.10.00-14.00,

ck Agora, ul. serbska 5a

Igo r hLa WI Cz

KILIMyI GOBELINy

10 mar ca, godz. 17.00

ODŚ RO-kuż ni ki

ul. sar bi now ska 21

www.cojestgrane.pl

20 marca, godz. 11.00, MDk Śród mie ście, ul. Du bo is 5

XXV jU BI LE USzo Wy Kon KUrS

In tEr prE ta CjE DzIE CIĘ CE

Konkursmawieloletniatradycjęi cieszysiędużympowodzeniemwśróddziecii

młodzieżyzeszkółDolnegoŚląska.

OrganizatoremkonkursujestMDKWrocław-Krzyki.Konkursskładasięz

dwóchetapów.W pierwszymetapiezostaną

wyłonieni finaliści, którzy wystąpią na Scenie

Kameralnejw uroczystymfinale,którywyłonizwycięzców

InterpretacjiDziecięcychw poszczególnychkategoriach.

EtAp i Eli Mi NA cJE DO fi NA łu – 18-19 mar ca br.

MDK-Krzykiul.PowstańcówŚląskich 190

EtAp – ii 29 mar ca br. – Scena TPul.Świdnicka 28

Info.:www.mdk-krzyki.pl

za Ba Wy pSy Cho rU Cho WE

OTWARTESPOTKANIEKLANZOWE

Spotkaniew ramachcyklicznychwarsztatówprzeznaczonychdlapedagogów,nauczycielidzieciw

wiekuprzedszkolnymi

wczesnoszkolnym,animatorówpracujących

z dziećmi,studentówpedagogiki.Warsztatpoprowadzą

ElżbietaBros,JoannaRycmanz PrzedszkolaIntegracyjnegonr

125weWrocławiu.Wstępwolny.

24 mar ca, godz. 16.30, Bi blio te ka par ter, DBp Rynek 58

EDy Cja WIo Sna 2010

W ramachcyklu:

PRZEDSZKOLEMEDIÓW

Podczaskolejnejedycjizobaczymym.in.najciekawsze

filmyanimowanetwórców

z Rosji, Finlandii, Czech

i Polski.Niezabraknieretro-

marzec2010« COJESTGRANE« str.25


XVI Wro CŁaW SKIE

tar gI KSIąż KI na UKo WEj

17-19 MAR cA 2010 r.

pod pa tro na tem: Mi ni stra Na uki i szkol nic twa Wyż sze go,

pAN-Wro cław, Rek to ra po li tech ni ki Wro cław skiej

OficynaWydawniczaPolitechnikiWrocławskiejzaprasza

naspotkaniazksiążką,któredopracowałysięwłasnejformuły,umożliwiającejbezpośrednikontaktczytelnikowi

o bardzo konkretnych zainteresowaniach z wydawcą

książkispecjalistycznej.Tradycyjnieprzeprowadzonezostaną

konkursy – Na naj traf niej szą sza tę edy tor ską

–którypozwoliwyłonićnajatrakcyjniejopracowanąksiążkęnaukową,a

w kon kur sie czy tel ni czym,odwiedzający

będąmogliwybraćksiążkę,któraichzdaniemjestnajlepsza.

Podobniejakw latachubiegłych,takitymrazem,

Targigościćbędąnajznakomitszychprzedstawicieliwydawnictwpublikującychksiążkinaukowei

popularnonaukowe.

W tym roku swoją ofertę zaprezentuje ok. 60

wydawców,wśródnichdużei znanefirmywydawnicze.

Atrakcjątrzydniowejimprezybędzierównieżbogataofertakulturalna,na

którązłożąsięseminaria,prelekcjei spotkaniaz

autorami.Wstępna Targijestwolny

PIERWSZAWIRTUALNAPODRÓŻ!KUBa

Zapraszamyna cyklwirtualnychpodróżypo latynsokich

krajach.Mamynadzieję,żedziękinimprzybliżymyWam

tenjakżeciekawy,różnorodnyi pełenkolorówlatynoski

świat.te mat po dró ży: OBALAMyMITyO KUBIE!

pro gram po dró ży: Prezentacjamultimedialnadotycząca

mitówo Kubie.Rozmowaz Kubańczykiem,któryniedawnoprzyjechałdo

Polski.koszt po dró ży: 0złotych

13 mar ca, godz.19.00, la chu pi te ria, ul. Św. Mi ko ła ja 56/57

afry Ka no Wa Ka

SPOTKANIEZ UCZESTNIKAMIWyPRAWy

Grupapodróżnikówzainspirowana wyczynem Kazimierza

Nowaka pokona trasę z Trypolisu w północnej Afryce

do PrzylądkaIgielnegona jejpołudniowymkrańcui ponowniena

północdo Algierunad MorzemŚródziemnym.

W zamkuspotkamysięz dwomauczestnikamiwyprawy:

Piotrem Tomzą i Piotrem Remejdą oraz z Dominikiem

Szmajdą,podróżnikiemorazwydawcą,któryopublikował

książkęRoweremi pieszoprzezCzarnyLądKazimierzaNowaka.W

latach 1931-1936,jakopierwszyczłowiekna świecietrasętępokonałw

samotnejwyprawieKazimierzNowak.

21 mar ca, godz. 17.00, ck Zamek, pl. Świętojański 1

ZCyKLU:CZTERySTRONyŚWIATAIn Do ChI ny

17 mar ca, godz, 12.00-17.00, 18 i 19 mar ca, godz. 9-17.00

po li tech ni ka Wro cław ska, ul. Ja ni szew skie go 8 (bu d. D -20)

Wyprzedaż w Szar La ta nIE!

Z okazji 4.urodzinSzarlatana przygotowaliśmywyprzedaż

książekw językuangielskim:powieści:sensacji,romansów,kryminałów,klasyki,fantastyki,książeknaukowych,

opracowańo sztuce,geografiietc.,w sumieponad sześć

tysięcy, tytułów! Cena: 1-6 marca – 6 zł; 8-13 marca

–4 zł; 15-20marca 2 zł; 20marca-1kwietnia –1zł/szt

do 1 kwiet nia br., ga le ria szar la tan, ul. szczyt nic ka 51

StaK za pra Sza

klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. ko ściusz ki 9:

5 mar ca, godz. 17.00 –METAFORyKAZAMyŚLENIA

spotkanieautorskiez poetąLeonemBudzynowskim

20 mar ca, godz. 17.00 SpotkaniezeZbigniewemNiedźwieckim-RaviczemautorempowieściGrzechprzemilczenia

sa la te atral na MDk im. M. ko per ni ka, ul. koł łą ta ja 20:

26 mar ca, godz. 10.00 –KoncertLaureatów 13.DolnośląskiegoTurniejuSłowaNASZCZyCIEDUCHA

PremieraScenyRapsodycznejpt.ANHELLI

Widowiskopt.Dlaobcychludzimamtwarzjednakową

TeatruPoezjiz Lubina.Impreza jestzwieńczeniemobchodówRokuSłowackiego.StowarzyszenieTwórców

i AnimatorówKultury–tel.:

508 133 703

Impresjez podróżypo PółwyspieIndochińskim–prelekcjapopularnonaukowaz

pokazemslajdów,przybliżająca

egzotycznyświatprzyrody,kulturyi obyczajówkrajów

tworzącychniegdyśIndochiny.Prelekcjaprzedstawiona

zostanieprzezdrAgnieszkęLatochę,geografai podróżnika,pracownikaU.Wr.

część i – la os i kam bo dża, 17 marca, g. 17.00

część ii – Wiet nam, 24 marca, g. 17.00

klub ŚOW, ul. pretficza 24

KrzySz tof żar KoW SKI FOTOGRAF

OkręgDolnośląskiZwiązkuPolskichFotografówPrzyrodyzpraszana

spotkaniezKrzysztofemŻarkowskim,zakochanymw

ptakachfotografemz Sudetów.

Pluszcz

10 mar ca, godz. 18.00

klu b Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go, ul. pret fi cza 24

SaLonIKoWE WARsZtAty litERAckiE

8, 22, 29 marca, g. 18.00, salonik trzech Muz, ul. Zawalna 7

26 str.» COJESTGRANE » marzec2010 www.cojestgrane.pl


Ing mE DIaL ny

Z JANINĄPARADOWSKĄ

Podczaswykładui dyskusji

zatytułowanej Reżyserzy

i marionetki. Dziennikarze

i politycy w roku wyborczym,gośćRingu,redaktor

Paradowska weźmie

pod swoją publicystyczną

lupę zachowania przedstawicieli

sceny politycznej

i medialnejw gorącymokresieprzedwyborczym.

6 mar ca, godz. 12.30

iDiks, ul. Jo liot cu rie 15

agnIESz Ka

LIn gaS -Ło nIEW SKa

SPOTKANIEAUTORSKIE

Tym razem, spotkanie

w Dyskusyjnym Klubie

Książki–DolnośląskiejBiblioteki

Publicznej, jest

otwartedlawszystkich!

Gościem wieczoru będzie

powieściopisarkaAgnieszka

Lingas-łoniewska, której

ostatniaksiążka„Bezprzebaczenia”zdobyłajużsporą

popularnośćwśródmiłośniczekliteraturyromansowej.

10 mar ca, godz. 16.00

czy tel nia ii p. DBp, Ry nek 58

www.cojestgrane.pl

DOUWEDRAAISMAfa Bry Ka no StaL gII

O fe no me nie pa mię ci wie ku doj rza łe go

Przekładz niderlandzkiegoEwaJusewicz-Kalter

Przyjęłosięmówić,żena starośćpamięćpłatafigle.Toprawda.Z

wiekiemzapominamyo sprawachcodziennych,alejednocześniezezdumiewającąostrościąprzypominamysobie

szczegółyz odległejjużmłodości.Czytegochcemy,czynie,

zapominanienieodmiennietowarzyszystarości,a gdyjedne

faktyumykają,innepowracająz barwnąi szczegółową,a czasemnatrętnąintensywnością.DouweDraaismatłumaczy,

dlaczegopogarszającasiępamięćniepowinna nasdziwić

aniprzerażać.W końcu,jakmawiałKonfucujusz,i taknawet

„najbardziejwyblakłyatramentjestlepszyniżnajwspanialszapamięć”.Draaismaunikamedycznegożargonu,pisze

z pasjąi udowadnia,żenaukowaksiążkamożebyćfascynującąlekturą.

Do uwe Dra aisma (ur. 1953)jestprofesoremnadzwyczajnymhistoriipsychologiiw Rijksuniversiteitw

Groningen.JestautoremksiążkiDemetaforenmachine.Eengeschiedenis

vanhetgeheugen(1995),którazostałaprzetłumaczona na 10języków,cieszącejsięwielkąsławąksiążkiDlaczegożyciepłynieszybciej,kiedysięstarzejemy(2001),którarozeszła

sięjużw ponad 100tysiącachegzemplarzyi zostałaprzetłumaczona na kilkanaściejęzyków

(wydaniepolskiePIW 2007)orazOntregeldegeesten.Ziektegeschiedenissen(2006),którarównieżzdobyłasobielicznych,wielojęzycznychczytelników.PracaDraaismyzostała

uhonorowana wielomaliterackimii naukowyminagrodami.Deheimweefabriek.Geheugen,

tijdenouderdom(Fabrykanostalgii)ukazałasięw Holandiiw 2008roku.

Wieczórautorskipt. CZASJESIENI ma rIa ŚWIEr Czyń SKa

Jestosobąniezwyklepogodnąi skromną.Przezwielelat

udzielałasięw chórzeKlubuPOLANKA,z powodzeniem

prowadząckonferansjerkę,a takżedostarczająctekstów,wykorzystywanych

podczas licznych występów. W 2001r.

opublikowałapierwszytomikwierszyJaktow rodzinie...

Niedługopóźniejukazałsiępełenciepłegohumoruzbiórbajek

i wierszyków dla dzieci Opowiedz mi babciu, zaś w

2003r.spisanebarwnymjęzykiemwspomnienia,zatytułowanepo

prostuMarychna,bogatoilustrowanearchiwalnymizdjęciamiautorkii

jejrodziny.Od ostatniego,wydanegow 2004r.,tomikupt.Zamyślenia

i uśmiechyminęłojużkilkalati nadszedłczasna kolejnyzbiorek–Czasjesieni.

15 mar ca, godz. 18.00, sa lo nik trzech Muz, ul. Za wal na 7

DzI Ka ja BŁoń ALEKSANDRAZOFIAZAMORSKA

Tolirykamiłosnao różnychodcieniachi stylistyce,towarzyszącaautorceprzezcałeżycie.Tłemmiłosnychuniesień,

a także samodzielnymi bohaterami wierszy są

puszystelipypełnemodlącychsiępszczół,wierzbypłaczącei

jabłonie.Wszystkowiążesięz uczuciami,któresą

ponadczasowei powracajądo naswciążod nowa.

AleksandraZofiaZamorskaukończyłafilologiępolską

na U.Wr.Brałaudziałw OgólnopolskichKonkursachrecytatorskich.Na

studiachzałożyłakabaretRipostai byłajego

reżyserem. Pracowała jako polonistka, pedagog

szkolnyi lektorjęzykapolskigona uniwersytecie.Od kilkulatzwiązana

z NauczycielskimKlubemLiterackimAnankeorazGaleriąSłowai Obrazu

R.S.T.K. Wydała tomik To tylko szelest liści. Jest współautorką almanachów

Arboretum,Oswjaniehaiku,Podróż.Wydrukowanojejwierszew zbiorachBarierasłów

i BarierasłówIIwydanychprzezSPP.

2 mar ca, o godz. 18.00, klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. t. ko ściusz ki 9, wstęp wolny!

marzec2010« COJESTGRANE« str.27


RUSZAJĄELIMINACJEDO KONKURSU

mISS po Lo nIa Wro CŁa WIa 2010

WyboryMissPoloniasąnajstarszymi najbardziejprestiżowymkonkursempiękności.W

tymrokugospodarzami

i organizatoramiwyborówjestwrocławskaAgencjaRekreatywaorazdomhandlowyRenoma.OrganizatorzykonkursuzapraszająPaniew

wiekuod 18do 25lat.Kandydatki

powinnyzabraćzesobądowódtożsamości…orazwysokie

obcasy! Spośród wszystkich dziewcząt jury wybierze

20-25najpiękniejszych,którebędąrywalizowaćw ga li

fi na ło wej za pla no wa nej na 9 ma ja br. Impreza jestjednymz

etapówzmagańdziewczątw konkursieMissPolonia

2010.PatronemakademickimkonkursuMissPolonia

WrocławiajestWyższaSzkołaHandlowa.

Więcejinfo.nawww.misswroclawia.pl

ca stin gi od bę dą się na pię ciu uczel niach wyż szych:

9. mar ca – UniwersytetPrzyrodniczy; 10 mar ca – Uniwersytet

Wrocławski; 11 mar ca – UniwersytetEkonomiczny;

12 mar ca – WyższaSzkołaHandlowa; 16 mar ca – AWF

ca sting fi na ło wy - 20 mar ca, go dz. 17.00, Dh Re no ma

fU ta Ba FESTIWALPOPKULTURyJAPONII

FestiwalprezentujecharakterystyczneelementykulturyJapończyków,będącejfuzjąwspółczesnejdalekowschodniej

mentalnościorazwpływówtrendówmasowych. W programiefestiwalu:

prelekcjeo j-dramach(serialetelewizyjne),j-popie(muzykarozrywkowa),czyanime(filmy

animowane),pokazycosplayu,koncertzespołuDream

Hunter.Org.:StowarzyszenieStim.Wstępwolny!

13 mar ca, godz. 10.00-20.00, ck Ago ra, ul. serb ska 5a

WĘ DrUj ra zEm z na mI – za pra sza ją:

klub tu ry stów tMW; klub prze wod ni ków OskAR -inst. pAN

7marca,godz. 10.00–spa cer po Wro cła wiu;

spotkanieprzy pomnikuhr.A.Fredry

9marca,godz. 15.00–Wy ciecz ka po Wro cła wiu:

KatedraJ. Chrzciciela,zbiórkaprzy kościeleŚw.Idziego

11marca,godz. 15.30–spo tka nie klu bo we w Małgosi

14marca,godz. 8.00–Ślę ża*spotkaniena Dw.PKS

21marca,godz. 15.00–Wy ciecz ka po Wro cła wiu:

OgródBotaniczny–PierwszyDzieńWiosny

25marca,godz. 7.00–Mi licz i oko li ce*

*prze wod nik cze ka zgłoszeniana spacerze,spotkaniu

klubowymlubtel.: 661701176; 071 3570119wieczorem.

DzIEń Ko BIEt z ChIp pEn Da LES

DlawszystkichKobietzatańczą

HeartBreakers, którzy

potrafią rozpalić zmysły

swoimi kocimi ruchami.

Każdy wieczór z ich udziałem

to niesamowite show

otulonenutkąerotyki,tańca

i efektówspecjalnych.Start

imprezy–godz 20.00,ShowChippendales–godz 22.00.

Wstęptylkodlaosóbdorosłych.Bilety: 20 zł

5 mar ca, godz. 20.00, stu dio p1, ul. szew ska 3a

DnI Ko BIE Co ŚCI

KOBIETyDLAKOBIET–WARSZTATy,SPOTKANIA

Z okazjiDniaKobietspecjalnaofertadlaPań,którepragną

zacząć robic coś dla

siebie...Zapraszamyna karmelowąherbatę,słodkipoczęstunek,masaż,zdobienie

ciała henną, do sklepiku

orientalnego, konsultacje

z makijażui na cyklzajęćtanecznych.Bilety:

12, 10, 8zł

6 i 7 mar ca, godz. 16.00, szko ła Al -Ma ra, ul koł łą ta ja 24

20. Rozwojowy Festiwal dla Kobiet

PROGRESSTERON

LU BIn – 6-7 mar c

jE LE nIa gÓ ra – 13-14 mar ca

Wro CŁaW – 20-21 i 27-28 mar ca

Tysice kobiet,

setki warsztatów

i wykadów

®Nr103265. Wydawca:CoJestGraneAgencjaWydawniczo-ReklamowaGrażynaMigniewicz.Red.naczelny:Grażyna Migniewicz,

e-mail:grazyna.migniewicz cojestgrane.pl.DrukarniaPrint.Ad res: CoJestGraneskr.poczt.1007,50-950Wrocław68

in ter net: www.cojestgrane.pl,redakcja cojestgrane.plRedakcja te l.: +48662018453

Nieponosimyodpowiedzialnościzapowierzonymateriał,zmianyw kalendarium,treśćogłoszeńi reklam.Zastrzegamysobieprawoskracaniai

adiustacjitekstóworazzmianyichtytułów.SprawyspornerozpatrywanesąprzezSądwłaściwydlawydawcy.


ChopIn W fILmIE

W dniach kiedy przypada uroczyście

obchodzona na całym świecie 200. rocznica

urodzinFryderykaChopina,Odra-Filmzaprasza

nacyklfilmowy-Chopinwfilmie.

6 marca, godz. 18.00

Chopin-pragnieniemiłości,reż.JerzyAntczak,2002

13 marca, godz. 18.00

Błękitnanuta,reż.AndrzejŻuławski,1990

Biletynajedenseans:10zł

kino Warszawa, ul. piłsudskiego 64a

star tu je Aka de mia fil mu Do ku men tal ne go

mo VIEW ro

spo tka nia z eu ro pej skim, świa to wym i pol skim

do ku men tem za in au gu ru je wi zy ta, na gro dzo ne -

go Wro cław ską Na gro dą fil mo wą, to ma sza Wol skie go.

Dwa ty go dnie później obejrzymy filmy pa wła ło ziń skiego.

Codwatygodnie,zawszew czwartkio godzinie 19.00

w przestrzenidawnegokinaAtomodbywaćsiębędąkilkugodzinnespotkaniaz

kinemdokumentalnym.Prelekcje

znawców kina oraz dyskusje z twórcami

i specjalistamiod podejmowanegoprzezdanydokument

tematu,będąopróczprojekcjifilmówstałymielementamiAFDMovieWro,przygotowywanejprzezFundacjęVisionica,

we współpracy z Europe Direct, Odrą-Film

i StowarzyszeniemKulturaFabric.

FilmyZłotarybkaorazSzczęściarzeTomaszaWolskiego,

którerozpocznąpierwszycyklprojekcjiDokument_PLsą

przykłademcierpliwejobserwacjii fascynacjitworzeniem

zbiorowychportretów,a takżekonsekwentnegoprzyglądaniasięludziomz

obrzeżyspołeczeństwa.Natomiast 25.

marcaPawełłozińskiegozaprezentujeswojetrzyfilmy

(Chemia,Siostry,Kici,kici)i weźmieudziałw dyskusji

na tematmoralnejkwestiitego,kiedydokumentalistapowinienwłączyćkameręoraztego,gdziei

jakznajdujesię

tematna dokument.Ostaniewydarzeniecyklu(8kwietnia)

poświęconebędziedokumentomPunktwidzeniai W drodzePawłaWysoczańskiego,a

takżezagadnieniupasjii determinacjipodczaspodróżyorazproblematycepodejścia

do bohateraw filmiedokumentalnym.

DokKomentarz,TransDokumenti KontraDoktokolejnecykle,którerusząw

kwietniu,czerwcui październiku.

11 mar ca, godz. 19.00-22.00 – to masz Wol ski

19.05 prelekcja:LechMoliński

19.15 projekcjadokumentuZłotarybka[69min.]

20.30 projekcjadokumentuSzczęściarze[27min.]

21.05-22.00 Spotkaniez TomaszemWolskim.

Prowadzenie:LechMoliński

25 mar ca, godz. 19.00-22.00 – pa weł ło ziń ski

19.05 prelekcja:JanPelczar

19.15 projekcjadokumentuSiostry[12min.]

19.30 projekcjadokumentuKici,kici[28min.]

20.00 projekcjadokumentuChemia[58min.]

21.05-22.00 Spotkaniez Pawłemłozińskim.

ProwadzenieJanPelczar

Stałacenabiletów:10zł

kino Warszawa, NOt, ul. piłsudskiego 74

TLEN

BIAŁA WSTĄŻKA

Dyrektor Andrzej Białas

MARZEC 2010

· 6 i 13 marca „Chopin w filmie”

– w 200 rocznicę urodzin kompozytora

· 3 – 4 marca PrzeglądFilmów z Konkursu Euroshort

2009 · 11 i 25 marca Akademia Filmu Dokumentalnego

MovieWro · 12 – 14 marca PrzeglądFilmów

Irlandzkich · 17 marca Globale · 19 – 24 marca Tydzień

Kina Niemieckiego „Niemieckie Niuanse 2010”

· 27 – 29 marca „Niemieckie Niuanse 2010”

LOURDES

szczegółowych informacji o projekcjach udzielamy

telefonicznie w kasach kin oraz na stronie internetowej

www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin

Wrocław

WARSZAWA tel. (071) 79 243 83

WARSZAWA sala NOT

dawne kino ATOM (071) 342 12 46

LWÓW tel. (071) 79 350 79

LALKA tel. (071) 79 244 05

Głogów

JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica

PIAST tel. (076) 721 86 04

Jelenia Góra

LOT tel. (075) 76 76 370

MARYSIEŃKA tel. (075) 76 76 380

Świdnica

GDYNIA tel. (074) 852 52 19

Wałbrzych

APOLLO tel. (074) 847 89 71

PIASKOWA GÓRA

tel. (074) 666 43 73

ZORZA tel. (074) 847 84 72

ODRA-FILM we Wrocławiu

53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a/5, tel. (071) 79 370 91

www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl

More magazines by this user
Similar magazines