sierpień 2009 - Co jest grane

cojestgrane.pl
  • No tags were found...

sierpień 2009 - Co jest grane

Forum muSicum 10-31 SierPnia 2009

10 Viii 20.00 kościółśw.Elżbiety

AS SUMP TA EST MA RIA IN CA ELUM

Cho ra ło we i or ga nal ne śpie wy na świę to Wnie bo wzię cia NMP

Vox No stra (Ber lin), Bur kard We hner

12 Viii 20.00 kościółśw.Macieja

MI ŁOśĆ I ME LAN CHO LIA

Gu il lau me de Ma chaut – bal la dy, ron da i mo te ty

Ars Can tus (Wro cław), To masz Do brzań ski

14 Viii 20.00 AulaLeopoldina

... SO DIENT DAS CLA RI NET AUF AN GE NEH ME WE ISS…

Mu zy ka XVIII wie ku na hi sto rycz nych klar ne tach

Chri stian Le ithe rer – cha lu me au, klar net ba ro ko wy, klar net kla sycz ny

Bar ba ra Le ithe rer – vio la da gam ba, Bar ba ra Wil li – kla we syn

16 Viii 20.00 TeatrLalek–scenaletnia

BAL LET DES NA TIONS

Tań ce lu do we Czech, Pol ski, Wę gier i Sło wa cji

oraz ich ba ro ko we trans fi gu ra cje dwor skie

Cra co via Dan za (Kra ków), Ro ma na Agnel, Col le gium Ma ria num (Pra -

ga), Ja na Se merádová, So la men te na tu ra li (Bra ty sła wa), Mi loš Va lent

17 Viii 20.00 TeatrLalek

I VIR TU OSI DI DRES DA

Mu zy ka obo jo wa ze zbio rów drez deń skich

Ma rek Nie wie dział – obój ba ro ko wy

To masz We so łow ski – fa got ba ro ko wy, Mar cin Sze lest – kla we syn

18 Viii 20.00 TeatrLalek

IN THE EN CHAN TE MENT OF THE FLU TE

Ja na Se merádová – flau to tra ver so, Pa vel Ser bin – vio lon cze la ba ro ko wa

Alek san dra Ru po ciń ska – kla we syn

19 Viii 20.00 TeatrLalek

FRAN CI SZEK SCHU BERT PIĘK NA MŁY NAR KA

Piotr Olech – alt, Ewa Pra wuc ka – for te pian, Jan Blec ki – re cy ta cja

20 Viii 20.00 kościółśw.Macieja

CAN CIO NE RO DE PA LA CIO

Hisz pań ska mu zy ka zło te go wie ku

An na Mi ko łaj czyk – so pran, De ka me ron (War sza wa), Ta de usz Cze chak

21 Viii 20.00 KaplicaZimowakościołaNMpna piasku

TĘ SK NO TA I EKS TA ZA

Bal la te, cac ce, istan pit te schył ku tre cen ta

Sa bio net ta (War sza wa), Agniesz ka Obst

22 Viii 20.00 Kościółśw.Elżbiety

SO NA TE CON CER TA TE IN STIL MO DER NO

Wło ska mu zy ka po cząt ków XVII wie ku

Ca pri cor nus En sem ble (Stut t gart), Hen ning Wiegräbe

Co si mo Sta wiar ski – skrzyp ce ba ro ko we, Fri th jof Smith – cynk

Hen ning Wiegräbe – pu zon ba ro ko wy, Da nie la Do lci – kla we syn, po zy tyw

28 Viii 20.00 Filharmoniaim.W.Lutosławskiego

POL SKA MU ZY KA WSPóŁ CZE SNA NA IN STRU MEN TACH DAW NYCH

An na Mi ko łaj czyk – so pran, Ars No va (War sza wa), Ja cek Urba niak

29 VIII 20.00TeatrLalek

AR MO NIA DI FLAU TI

XVII -wiecz ne so na ty i can zo ny a piú par ti

Hor ren dus z Gim na zjum nr 3 im. Ma rii Ko nop nic kiej w Cie cha no wie

– lau re at 31 Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Scho la Can to rum Ka lisz 2009

31 Viii 20.00 kościółśw.Krzyża

GU IL LAU ME DE MA CHAUT – MES SE DE NO TRE DA ME

Pro duk cja Fe sti wa lu „Pieśń Na szych Ko rze ni” (Ja ro sław)

Mar cel Pérès, Ja ro sław ski Chór Fe sti wa lo wy

przy współ udzia le Sto wa rzy sze nia„Scho la Gre go ria na Si le sien sis”

www.cojestgrane.pl

Or ga ni zo wa ny od 2003 ro ku wro cław ski fe sti -

wal Fo rum Mu si cum po świę co ny jest mu zy ce

daw nej wy ko ny wa nej na hi sto rycz nych in stru -

men tach i z za sto so wa niem hi sto rycz nych prak -

tyk wy ko naw czych.

Istniejącyod 2003rokuwrocławskifestiwalForumMusicumpoświęconyjestmuzycedawnej

wykonywanej na historycznych instrumentach

izzastosowaniemhistorycznychpraktykwykonawczych.

Odbywa się zawsze w sierpniu, ale

rytmkoncertówewoluujez rokuna rok.Festiwal

stwarzazarównouroczystąatmosferęświętamuzyki,jaki

stanwysokiejjakościcodziennej.Forum

Musicum koncentruje się na repertuarze

z okresu 1600 – 1800 ponieważ jest to czas,

w którympowstaływielkiedziełamuzykieuropejskiej,czasoświecenia,czasnarodzinwspółczesności.Tematemfestiwalu

2008jestarchitektura

jakoprzestrzeńmuzyczna.Oznaczatotylkotyle,

żemuzykazazwyczajpisanabyłado określonej

sytuacji:do kościoła,do teatru,do pałacu,do salonu,do

salikoncertowej,do wykonaniana wolnym

powietrzu. Biorąc pod uwagę te

uwarunkowania, festiwal proponuje muzykę

w doskonaleznanychpublicznościwnętrzach,ale

użytychinaczejniżzazwyczaj...

BILETY: wcenie15złnormalne10złulgowe

donabyciawmiejscukoncertu

nagodzinęprzedjegorozpoczęciem.

Przedsprzedaż:

pasażpodBłękitnymSłońcem,Rynek9

Organizator Festiwalu:

www.wratislaviacantans.pl

sierpień 2009 « CO JEST GRANE « str. 3


XVi miĘDzynaroDowy miStrzowSKi KurS PianiStyczny

wrocŁaw, 17-27 SierPnia 2009

Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy pianistyczne we

Wrocławiusąorganizowanecorocznieod 1993r.przezTowarzystwo

im.F.Liszta.Ciesząsięonejużznacznąmiędzynarodowąrenomą,

uczestniczyłow nichblisko 500pianistówz 26krajóww Europie,Azji

i Amerycepółnocnej.Celemtychspotkań,przeznaczonychdlazaawansowanychjużpod

względemprofesjonalnymmłodychartystów,

jestmożliwośćdalszegodoskonaleniaswoichumiejętnościpod kierunkiemnajwybitniejszychpianistów-pedagogów.Niejednokrotnieta

formakształcenia,mabardzoduże(czasemnawetdecydujące)znaczeniedlarozwojuosobowościartystyczneji

profesjonalnychumiejętnościmłodychmuzyków.Kursprzeznaczonyjestprzedewszystkim

dlakandydatówprzygotowującychsiędo międzynarodowychi krajowychkonkursówmuzycznych,niejesttojednakwymógobligatoryjny.

Uczestnicy mogą zgłosić dowolny repertuar solistyczny, lub

w zakresieduetówfortepianowych.Na tegorocznymkursiepianiści

pracowaćbędąpod kierunkiemAleksiejaOrłowieckiego–wybitnego

pianistyi pedagogaz Sanktpetersburga,którym.in.prowadziłjuż

w naszymkrajuponad 20kursówpianistycznychi byłjurorem 10konkursów.Wykładyna

tematgryávistaorazroliprawidłowegoprzygotowania

instrumentu w dydaktyce i wykonawstwie pianistycznym

wygłosiJuliuszAdamowski,a w problematykęakustykisalkoncertowychi

technikinagrańwprowadzidrMaurycyKin).

Kierownictwoartystycznei organizacyjnekursu,podobniejakw poprzednichlatach,sprawujeJuliuszAdamowski.

AleksandraBARONpolska

KarolinaCZECHpolska

MichałBŁASZCZYKpolska

MartaCZECHpolska

AleksiejORŁOWIECKI

JuliuszADAMOWSKI

AnnaHAISIGpolska

ViolettaKOSSpolska/USA

Otwarte zajęcia kursu odbywać się będą codziennie od 17 sierpnia

w Klubie Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 9.

Dotegorocznejedycjizgłosiłosię12pianistekipianistówzpolski,

USAiWęgier.Łącznieuczestnicykursusąlaureatamikilkudziesięciu

nagródiwyróżnieńnaróżnychkonkursachmuzycznych.

Odbędzie się 5 publicznych koncertów uczestników kursu:

17 sierpnia, godz. 19.30 -Wrocław,KlubMuzykiiLiteratury

(KrisztinaTaraszova-WęgryiGrzegoszNiemczuk-polska)

21 sierpnia, godz. 18.00 -Brzeg,ZamekpiastówŚląskich

22 sierpnia, godz. 19.30 -DusznikiZdrój,DworekChopina

23 sierpnia, godz. 18.00 -Wrocław,Filharmonia

27 sierpnia, godz. 19.30 -Wrocław,KlubMuzykiiLiteratury

koncertpołączonyzwręczeniemdyplomów

piotrKOWALpolska

TamaraNIEKLUDOWpolska

JustynaKREFTpolska

GrzegorzNIEMCZUKpolska

Kursorganizowanyjestprzy współpracyorganizacyjnejpaństwowejSzkołyMuzycznej

II stopnia,FilharmoniiWrocławskiej,KlubuMuzykii LiteraturyweWrocławiu,MuzeumpiastówŚląskichw

Brzegui MiejskiegoOśrodkaKultury

i Sportuw DusznikachZdrojuorazprzy pomocyWydziałupromocjiUrzęduMarszałkowskiegoi

przedsiębiorstwaprodukcyjno-Handlowego„Creator”weWrocławiu.RealizacjękursuumożliwiłydofinansowaniaprzezCentrumEdukacji

Artystycznejw Warszawiei SamorządWojewództwaDolnośląskiego.

BrigittaTARASZOVAWęgry

KrisztinaTARASZOVAWęgry

4 str.» COJESTGRANE » sierpień2009 www.cojestgrane.pl


2 sierp nia –MichalNovenko–organy/Czechy/

9 sierp nia –ArnauReynes I Florit–organy/Hiszpania/

FryderykStankiewicz–fortepian/improwizacje/

16 sierp nia –Romanperucki–organy,piotrSutt–perk.

23 sierp nia –LeopoldasDigrys–organy/Litwa/

RomualdErenc–gitaraklasyczna

30 sierp nia –AdamMakowicz–fortepian

JuanparadellSole–organy/Rzym/

Bi le ty: Impart,tel. 071/341-94-32, 071/344-69-66

Kon cer ty od by wają się nie dzie lę o godz. 19.30

w Ko ście le Uni wer sy tec kim, pl. Uni wer sy tec ki 1

wie czo ry tum SKie

KONCERT:Can ta Com pa na –hiszpańskichórspodSantiagodeCompostela

WYKŁAD:Bro ni sław Za they –prezeswrocławskiegooddziałupTTK,najbardziejznanywrocławskiprzewodnik,

laureatNagrodyWrocławia.Wykłappt.„Szlakpielgrzymkowyśw.Jakubado

SantiagodeCompostela”

Wstępwolny

23 sierp nia, godz. 19.00

Ko ściół Naj święt szej Ma rii Pan ny na Pia sku

www.cojestgrane.pl

wie czo ry or ga no we

u Bo żej oPatrz no ści

Zapraszamy Mieszkańców Wrocławia do uczestnictwa

w czwartejjużedycjifestiwalu.Koncertytradycyjnieodbywaćsiębędąw

kościeleOpatrznościBożej(ul.Kazimierza

Wielkiego 29)w trzykolejneniedzielnewieczorysierpnia.

W tym roku proponujemy państwu muzyką organową

w przednimwykonaniuznakomitychArtystów.

Cykl za in au gu ru je re ci tal Chri stia na M. Ra ise ra (organistylutearńskiegokościoław

Karlsruhe).

Wdwapozostałewieczoryusłyszymypolskichwykonawców,reprezentującychmłodepokoleniepolskichorganistów:

Da riu sza Bą kow skie go (adiunkta w Katedrze

Organówi KlawesynuAMw Krakowie)

orazMi cha ła Mar ku szew skie go (organistykościołaEwangelicko-Reformowanegow

Warszawie).

12 września, godz. 12.00

Hala Stulecia

ul Wystawowa 1

sierpień2009« COJESTGRANE« str.5


wra ti SLa Via can tanS

5-20 wrze śnia 2009

Festiwalrozwijaskrzydła!Obecnieskupia

się wokół trzech intensywnych

weekendów (mniej jest koncertów

w dnipowszednie).Miejmynadzieję,że

owonoweustawieniebędziedogodniejszezarównodlalokalnejpubliczności

jak i dla wielu gości z regionu

dolnośląskiegoi zagranicy.

WtymrokuFestiwaloddajehołdG.F.

Handelowiw rocznicęśmiercikompozytora,przygotowującdwaz

najświetniejszychjegooratoriów.John

EliotGardinerwrazz TheMonteverdi

Choiri TheEnglishBaroqueSoloists

wracado Wrocławiaz żywymi dramatycznymIsraelemw

Egipcie,natomiastDyrektorArtystycznyfestiwalu

paulMcCreeshi jegoGabrieliConsort

&playersoddająw ręcepubliczności

głębokouduchowionąTheodorę.

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

pod batutąMaestroJackaKaspszykazagra

potężną II Symfonię G. Mahlera.

W programiefestiwaluznajdziemytakże

wielerecitalimającychmiejsceweWrocławiuorazna

DolnymŚląsku.Wystąpią

między innymi Andreas Scholl,

Bernarda Fink oraz po raz pierwszy

na festiwalu,sławnyKronosQuartet.

Ostatniweekendobfitujew akcenty

włoskie.GośćmifestiwalubędąGiovanniAntoniniwrazz

IlGiardinoArmonico

i Bernardą Fink. Festiwal

zamykawspaniałewydarzenie– koncertplenerowyz

udziałemAleksandry

Kurzak,OrkiestryFestiwalowejoraz

ChórówprojektuŚpiewającapolska

wspomaganychprzezChórFilharmoniiWrocławskiej.Koncertpoprowadzi

paulMcCreesh,a usłyszymymiędzy

innyminajpiękniejszearieoperoweG.

Verdiego,czyG.Rossiniego.

www.wratislaviacantans.pl

Koncert KameraLny

Wystąpi12-osobowyzespółpolskichi niemieckichstudentówszkółmuzycznych,uczestnikówwakacyjnegokursumuzykikameralnejw

DomuSpotkań

polsko-Niemieckichw Morawiek.Strzegomia.

Koncertodbędziesięw KościeleOpatrznościBożejweWrocławiuprzyul.

KazimierzaWielkiego 29w dniu 8sierpniao godz. 17.00pod kierownictwem

artystycznymMechtildOrtschigznanejskrzypaczkiOrkiestrypaństwowej

w Stuttgarcie.

W pro gra mie: J.S.Bach–koncertna skrzypcei orkiestręE-dur

oraz III KoncertBrandenburskiG-dur;

A.Vivaldi–Koncertna wiolonczelęi orkiestrę D-dur:

Ch.Stamitz–SymphonieConcertantena skrzypcei altówkę D-dur

So li sta mi kon cer tu bę dą: MaciejMaciejewski,MateuszUrban,Małgorzata

i MateuszWasiucionek

8 sierp nia, godz. 17.00, Wstęp wol ny

Ko ściół Opatrz no ści Bo żej we Wro cła wiu, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 29

VI FE STI WAL MŁO DYCH OR KIESTR

Koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu

młodychmuzykówwypełniądźwiękiemi niezwykłąatmosferąpięknewnętrzeKatedryMarii

Magdaleny przy ul. Szewskiej we Wrocławiu. Ciekawy i urozmaicony

repertuarwykonanybędziena najwyższympoziomieartystycznym.Zapraszamypaństwagorącodo

udziałuw koncertach.Wierzymy,żew tegorocznymprogramiekażdyz

państwaznajdziecośdlasiebie,a pełnewerwy

i entuzjazmuwykonaniamłodychpasjonatówmuzykistanąsięczęściąwakacyjnegowypoczynkuw

gronierodzinyi przyjaciół.

14 sierp nia, godz. 19.00 Ka te dra Ma rii Mag da le ny

JUGEND-JAZZORCHESTERSACHSEN /Niemcy/

RolfvonNordenskjöld–dyrygent

program:Jazz&Classicw unikalnymopracowaniudlaorkiestryjazzowej.

15 sierp nia, godz. 19.00 Ka te dra Ma rii Mag da le ny

ORKIESTRASYMFONICZNApSM II st.im.R.BUKOWSKIEGO weWrocławiu

ArturWróbel–dyrygent

W programiem.in.:S.Moniuszko,W.Kilar,J.Strauss,p. I.Czajkowskii in.

29 sier pnia, godz. 19.00 Ka te dra Ma rii Mag da le ny

ORKIESTRASYMFONICZNApSM IiII st.im. F.CHOpINA w Opolu

KammerchorMaria-Ward-Schulei Willigis-GymnasiumMainz/Niemcy/

Hubertprochota–dyrygent

program:J.Haydn–Oratorium„Stworzenieświata”.

6 str.» COJESTGRANE » sierpień2009 www.cojestgrane.pl


jazz KLuB ru ra, Ła zien na 4

1.08; 8.08; 15.08; 22.08; 29.08 g. 20.30 – Salsa.Wstępwolny

2.08; 9.08; 16.08; 23.08; 30.08 g. 20.30 – poważnaNiedziela–słuchamyklasyki.Wstępwolny

3.08; 10.08; 17.08; 24.08; 31.08 g. 20.30 – pianoBar.Wstępwolny

4.08, 20.30 – SOCBand–jamsession.Wstępwolny

5.08, g. 20.30

18.08, g. 20.30

FullAccess–jamsession

Wstępwolny

19.08, g. 20.30

@ndyw.bluessessionfeat.

AsiaKwaśnik

Bilety:12/9zł.

20.08, g. 20.30

OUTSIDER–BluesSession.Bilety: 12/9 zł.

6.08, g. 20.30

13.08, g. 20.30

fot.S.przerwa

AlaJanosz„Bezprądu”

Bilety:14/12/9zł.

www.cojestgrane.pl

KasiaMirowska„Bezprądu”

Bilety:12/9zł.

7.08, g. 20.30 - TheCrackersBand.Bilety:14/12zł.

11.08, g. 20.30. przemekJaroszTrio–jamsession.Wstępwolny

12.08, g. 20.30. HooDooTrio–bluessession.Bilety:12/9zł.

14.08, g. 20.30

fot.J.Ziemniak

MADLOVE.Bilety:14/12zł.

fot.S.przerwa

fot.M.Lazarski

RyszardStyła„Bezprądu”

Bilety:12/9zł.

21.08, g. 20.30

Funk4fun

Bilety:12/9zł.

25.08, g. 20.30

SOCBand–jamsession

Wstępwolny

26.08, g. 20.30

ZBYLUBAND–bluessession

Bilety:12/9zł.

27.08, g. 20.30

NataliaLubrano„Bezprądu”

Bilety:12/9zł.

28.08, g. 20.30

HooDooBand

„FunkowyKoniecWakacji”

Bilety:18/14zl.

30.08, g. 20.30

poważna Niedziela – słuchamy

klasyki.Wstępwolny

sierpień2009« COJESTGRANE« str.7


KLuB Li Ver Po oL

ul. świd nic ka 37

1.08; 22.08 (soboty)

BACKTOTHE80’s(DJZielony)5zł

3.08; 10.08; 17.08; 24.08; 31.08 (poniedziałki)

JamSessionRock&Blues

4.08 (wtorki)WroStage:positiva5zł

5.08; 12.08; 19.08; 26.08 (środy)WednesGAME

6.08; 13.08, 20.08; 27.08 (czwartki)

JamSessionRock&Blues

7.08; 14.08 (piątki)Rockoteka(DJEinar/Angelo)

8.08 (sobota)Liverpoolparty(DJAngeloEinar)5zł

11.08 (wtorek)WroStage:Whitemilk[acoustic]FREE

15.08 (sobota)FastFashion(DJSlowBlow)5zł

18.08 (wtorek)WroStage:koncert

21.08 (piątek)Rammsteinparty(DJpsychoEinar)FREE

23.08 (nd)GuitarHeroTournament:TheLegendsof

Rockodgodz:17.00

25.08 (wtorek)WroStage:koncert

28.08 (piątek)SelfDestruction(DJpsycho)FREE

29.08 (sobota)DepecheModeparty(DJAngelo)5zł

V miĘDzynaroDowy FeStiwaL

teatraLny

10-17 PaźDzierniKa 2009

www.dialogfestival.pl

TEGOROCZNE SPEKTAKLE FESTIWALOWE

TRO ILUS I KRE SY DA W.Szekspira,reż.Lukperceval

MünchnerKammerspiele,Monachium(Niemcy)

MIĘ DZY NA MI DO BRZE JEST D.Masłowskiej

reż.G.Jarzyna,TRWarszawa,Warszawa(polska)

WOY ZECK NA WY żY NIE HI GHVELD G.Bchnera,reż.

W.Kentridge,HandspringpuppetCom.,Johannesburg(RpA)

W swojejnajnowszejinkarnacjiznalazłdlasiebienowąskórę(czarną),nowąojczyznę(RPAczasówapartheidu),nową

pracę(służącego)i byćmożenajbardziejodpowiednidlasiebieśrodekwyrazu:jestterazkukłą.

(„NYTimes”)

BA AL B.Brechta,reż.AlizeZandwijk

ROTheater,Rotterdam(Holandia)

IDIO TA F.Dostojewskiego,reż.EimuntasNekrošius

TeatrMenoFortas,Wilno(Litwa)

Dostojewskipisałw liście:Chodzimianowicieo przedstawienieabsolutniedoskonałegoczłowieka.Moimzdaniemniemożebyćnictrudniejszego,zwłaszczaw

naszychczasach...

HAM LET W. Szekspira, reż. Oskaras Koršunovas

OKT/VilniusCityTheatre,Wilno(Litwa)

KRóL LE AR W.Szekspira,reż.CezariusGraužinis

WrocławskiTeatrWspółczesny(polska)

T. E. O. R. E. M. A. T. wgp.pasoliniego

reż.GrzegorzJarzyna,TRWarszawa(polska)

Tojednoz tychdziełsztuki,które,operującpoezjąi wieloznacznymobrazem,otwierająprzestrzeńdlawłasnychpytań

i poszukiwańwidza.(AnetaKyzioł,„polityka”)

TRA GE DIE RZYM SKIE wgW.Szekspira,reż.Ivovan

Hove,ToneelgroepAmsterdam,Amsterdam(Holandia)

Nieporównywalnez niczymdoświadczenieteatralne,teatrprzyszłości:odkrywczy,stymulującyzmysły,z

użyciemnajnowszychtechnologii.Przedstawienie,którejuż

można nazwaćlegendarnym. („Elsevier”)

W PO SZU KI WA NIU ZA GI NIO NE GO PRA COW NI KA

R.Mrouégo,reż.R.Mroué,prod.A.Alwan,Bejrut(Liban)

pierwszyarabskispektaklw programiefestiwalu.

BU RZA A.Ostrowskiego,reż.LewErenburg

pushkinDramaTheatre,Magnitogorsk(Rosja)

OPUS NR 7 D.Krymowai L.Rubinsteina,reż.Dmitrij

Krymow,SchoolofDramaticArt,Moskwa(Rosja)

Zapierającadechkreacjamuzyczno–słowno–wizualna.

RIE SEN BUT ZBACH. STA ŁA KO LO NIA Ch.Marthalera,

A.Viebrock,tekst:S.Carp,reż.ChristophMarthaler

WienerFestwochen,Wiedeń(Austria)

Jakzachowamysięw obliczukryzysui stratydóbrmaterialnych?Czynadalpozostaniemysobą?

I na jakichtaknaprawdę

podstawachzbudowaliśmyświatnaszejeuropejskiejkultury?

KA SPAR p.Handkego,reż.BarbaraWysocka

WrocławskiTeatrWspółczesny,Wrocław(polska)

SztukaKaspar–piszeHandke–niepokazuje,jakJESTNA-

PRAWDĘczyBYŁONAPRAWDĘz KasparemHauserem.Pokazuje

ona, co JEST MOŻLIWE z kimś. Pokazuje, jak

można mówieniemdoprowadzićkogośdo mówienia.

8 str.» COJESTGRANE » sierpień2009 www.cojestgrane.pl


Ośro dek Kul tu ry w Oła wie

Pa ra fia świę tych Apo sto łów Pio tra i Paw ła w Oła wie zapraszają:

i eu ro Pej SKie SPo tKa nia mu zy Ku ją cych ro Dzin

oŁa wa 29-31 stycz nia 2010

Muzyka,taniec,sztukiplastyczneniewymagająobjaśnień.Dlategostanowią

wiodącądrogęporozumienia,a od wieków,po dzieńdzisiejszysąnajlepszymiambasadoramiw

międzynarodowych–międzyludzkichkontaktach.Kultywowaniezainteresowańsztukąi

bezpośredniew niejuczestniczeniejest

zjawiskiempowszechnym.Muzykowaniew rodziniesięganiepamiętnychczasówi

wiążesięz rozwojemcywilizacji.Wielkąwagęprzywiązywanodo umiejętnościwspólnego,domowegouprawianiaróżnychdziedzinsztukizarówno

na zamkach,potemdworach,jaki w domachmieszczańskichi chłopskich

chatach.W historiimuzykizapisanonazwiskarodówmuzycznychi ichwybitnychprzedstawicieli.Nazwisktychrodówstaleprzybywa,bowiemforma

kształceniaw rodzinieniezanika,a wręczstajesięcorazbardziejpopularna.

Do ideiwielopłaszczyznowegoporozumieniamiędzynarodaminawiązują

IEuropejskieSpotkaniaMuzykującychRodzin–Oława,do którychzapraszamyrodzinyzamieszkująceEuropę.Głównymprzesłaniemimprezyjestspotkanierodzin,któreintegrujewspólnemuzykowanie.

I Eu ro pej skie Spo tka nia Mu zy ku ją cych Ro dzin – Oła wa, to cy klicz na, do -

rocz na im pre za nie kon kur so wa, któ rej ce lem jest pro mo wa nie upo wszech -

nia nia sztu ki w ro dzi nie i umoż li wie nie kon tak tu po mię dzy ro dzi na mi

mu zy ku ją cy mi, miesz ka ją cy mi w Eu ro pie.

RodzinnaKapelaBugajskich,którawystąpiłaz koncertemkolęd 1.02.2009r.

w Oławiew kościelepw.Św.Apostołówpiotrai pawła.

Wa run kiem uczest nic twa w I Eu ro pej skich Spo tka niach Mu zy ku ją cych Ro -

dzin – Oła wa jest wy peł nie nie kar ty zgło sze nia do dnia 30 paź dzier ni -

ka 2009 r. Pro si my o za po zna nie sie z re gu la mi nem, któ ry do stęp ny jest

na stro nie: www.kul tu ra.ola wa.pl

„EuropejskieSpotkaniaMuzykującychRodzin–Oława2010”uzyskałypatronathonorowy:BronisławaKomorowskiego–MarszałkaSejmu

BogdanaZdrojewskiego–MinistraKulturyi DziedzictwaNarodowego

MarianaGołębiewskiego–Arcybiskupa,MetropolityWrocławskiego

MarkaŁapińskiego–MarszałkaWojewództwaDolnośląskiego

Głównymsponsoremi mecenasemimprezyjest:Franciszekpaździernik,

BurmistrzMiastaOława.Zapraszamyfirmyi osobyprywatne,którechciałybywesprzećfinansowo„EuropejskieSpotkaniaMuzykującychRodzin–Oława

2010”.

Ad res or ga ni za to ra: Ośro dek Kul tu ry w Oła wie

ul. 11 Li sto pa da 27, 55-200 Oława

tel: +48 71 313 28 29 lub 71 313 33 65

wa Ka cje w te atrze

Wrocławskie Centrum Twórczości

Dzieckazapraszadzieciz rodzinwielodzietnych(3+),w

wieku 7-13lat,

na cyklbezpłatnychzajęćartystycznych.

Warsztaty będą się odbywać

w okresie 3-14.08 oraz 17-

28.08.2009, w trakcie których

uczestnicy przygotują spektakl teatralny.Zostanieonpokazanym.in.

mieszkańcomDomówpomocySpołecznejlubrodzinnychdomówdziecka.

Uczestnicy zostaną podzieleni

na dwie,maksymalnie 15-osobowe,

grupywiekowe(klasy I-III oraz IV-

-VI).Na warsztatachbędziemyspotykaćsięcodziennieod

poniedziałku

do piątku.pierwsza grupa–3-14.08.

godz. 11.00-13.00 – warsztaty teatralno-taneczne.Druga

grupa–17-

28.08godz. 16.00-18.00–warsztaty

teatralno-plastyczne.

Za pi sy: tel.(071) 341 71 02lubmailowo:a.zasada@wctd.wroclaw.pl

3-14 sierpnia i 17-28 sierp nia

WCTD Kuź ni cza 29a

Do oKo Ła świa ta

StowarzyszenieWYROBISKOzapraszadzieciw

wieku 4-12latna zajęcia

z cykluDOOKOŁAŚWIATA.

Jeśli jesteś miłośnikiem przygód,

wiedzywszelakieji robieniafajnych

rzeczyna pewnobędzieszsiędobrze

bawił.Jakodróżnićprawdziwebursztyny

od kamieni w kolorze miodowym?

Jak znalazły się w nich

robaczkii mieniącesięłuski? I wreszcie,skądsięwzięławeWrocławiuponad

tona bursztynów należących

do starożytnychRzymian?Dowiesz

siętegoi wieluinnychrzeczyna tematbursztynów,a

późniejsamstworzyszwłasnąinkluzjęi

orzeźwiszsię

trunkiemzzadalekichmórz.

ZajęciaprowadziAldonaFąfara–historyksztuki,plastyk.

Zabawatrwa 1godzinę.

Opłata: 15 zł.Taryfarodzinna:pierwszedziecko–15

zł,kolejnez rodzeństwa–10

zł.Rodzice:czaswolny!

Koniecznarezerwacja:tel. 511 132 287

lub:slawomirortyl@interia.pl

5 sierp nia, godz. 17.00

Szczyp ta świa ta

ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 27

10 str.» COJESTGRANE » sierpień2009 www.cojestgrane.pl


zaprasza: pn−pt: 10.00−18.00

tel.: (071) 342 22 91

bilety@okis.pl, cik@okis.pl, www.dcik.pl

Rynek−Ratusz 24

50−101 Wrocław

tel.: (071) 344 28 64

fax: (071) 344 28 65

www.okis.pl, okis@okis.pl

Instytucja Kultury

Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego

MALARSTWO

wi toLD LiSz Kow SKi

SZTUKAOSOBISTA

Obrazyi rysunki,strukturyosobiste,to

abstrakcje, wielkoformatowe notacje

stanówemocjonalnych,automatyczne

zapisyenergiiwewnętrznejorazpodmiotowejintuicjitwórczej.Obrazyma-

ją charakter zamknięty w formy

rozrastającychsięfigurgeometrycznych,przypominającychmigotliwebytyorganicznei

roślinne,swoistemapy

orazwidokimiastobserwowanez lotu

ptaka.W trakcieprojekcjimultimedialnychpowstająmonumentalneobrazy

harmonijniewspółistniejącez architekturąi

przyrodą,któresąnaturalnym

ekranemSztukizjawiskowej.Do tego

świetlnegospektakluużywamreprodukcjiwłasnegomalarstwa.Integralną

częściąprojektówjestmuzykai inne

elementyartystyczne.

Fo to gra Fie Bo że ny mi cha LiK

Karierafotograficzna BożenyMichalik

rozpoczęłasięweLwowie.po II wojnie

światowej zamieszkaławe Wrocławiu

i towłaśnietutajpowstałyjejnajciekawszeprace.Na

monograficznejwystawie

zobaczymypraceze wszystkichetapów

twórczościartystki.Fotografiez lat 30.

z widocznymiwpływamipiktorializmu,

dokumentująceLwów,praceprzedstawiającenaturębądźzwykłe,codzienneprzedmioty,które–poprzezwykorzystanie

technikinwersji,solaryzacji,reliefu–nabierająnowegoznaczenia,jakrównieżpochodzącez

lat 50.i 60.mikro-imakrofotografie,będąceswoistymiabstrakcjami

z natury. Bo że na Mi cha lik (1907-1995),członekLwowskiegoTowarzystwaFotograficznego,WrocławskiegoTowarzystwaFotograficznego,członekhonorowy

ZpAF,otrzymałatytuły:ArtisteFIAp,ExcellenceFIAp,stworzyłanowątechnikęfotograficznązwaną„inwersją”,prowadziłazajęciadydaktycznez

fotografii.

Wy sta wa czyn na do 26 wrze śnia br.

Dol no ślą skie Cen trum Fo to gra fii DO MEK RO MAŃ SKI, pl. Bp. Nan kie ra 8

DOLNOŚLĄSKIFESTIWALARTYSTYCZNY

wy Sta wa ma Lar Stwa je rze go ty Bur SKie go

Malarzi grafikJerzyTyburskijestabsolwentempLSpw Zamościu,odbył

studiana WydzialeHistoriiSztukiKatolickiegoUniwersytetuLubelskiego

(dyplom 1989).JestczłonkiemZpAp,dwukrotnymstypendystąMinisterstwaKulturyi

Sztuki,laureatemnagrodyw KonkursieMalarstwai Rzeźby

„Autograf”w MuzeumLubelskimw maju 2004r.

Wer ni saż – 12 sierp nia, godz. 17.00, Pa tio - Ra tusz, Mu zeum Miej skie Wro cła wia

AKTUALNOśCI KULTURALNE

WratislaviaCantans1996

Wi told Lisz kow ski (rocznik 1954),

wrocławianin. W 1979 r. ukończył

ASpna WydzialeMalarstwa,Grafiki

i RzeźbyweWrocławiu.Wykładowca

w Studium Fotografii AFA (1997-

2006),a takżena ASp (2006-2008).

Autorponad 70indywidualnychwystaw

i pokazów multimedialnych.

przedstawicielsztukiinterdyscyplinarneji

otwartej,integrującejtworzeniesztukiz

refleksjąnad nią.

Wer ni saż – 20 sierp nia, godz. 18.00

DCIK OKiS, Ry nek -Ra tusz 24

wSPóŁ Pra ca DoL ne go śLą SKa z re gio nem aL za cji

JA KUB SA DA NO WICZ –WROCŁAWSKICERAMIKWEFRANCJI

Od 2003r.OKiSweWrocławiujestzaangażowanyw wieloletniprojektwspółpracykulturalnejmiędzyRegionemAlzacjia

WojewództwemDolnośląskim.W ramachwspółpracyz

francuskimii polskimioperatorami

kulturalnymiprowadzimypolitykęm.in.wymianydydaktyków,przyjmowaniaartystówi

profesjonalistówz dziedzinynowychmedióworazstudentówceramikiostatnich

latstudiówna stażepobytowe.Tymrazemna stażw EuropejskimInstytucieSztukCeramicznychw

Guebwiller

zostałzakwalifikowanyJakubSadanowicz,studenttrzeciegorokuCeramikii

SzkłaASpweWrocławiu.Od 10

sierpniado 11listopadabr.artystabędzierealizowaćautorskiprojektwefrancuskiminstytucie,któregodziałalnośćpolegana

nauczaniui rozpowszechnianiuwiedzy

o sztukachceramicznychw perspektywiedesignui sztukiwspółczesnej,w

skalikrajowejjaki międzynarodowej.

W LIP CO WO -SIERP NIO WYM NU ME RZE: Roz mo wy z Lesz kiem Bal ce ro wi czem i Je rzym Ko sał ką

· Ruch nie wicz o pię ciu la tach w Unii · Al fa fe mi nist ki · Li sty Ka spro wi cza do Kun stman na · Li te ra tu ra

· Tai Ming -liang · Bauch · so ne ty Szek spi ra w no wym prze kła dzie · Tur czyń ski · Mu zycz na Owczar nia


Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada Zespół zabytków artystycznych o ogólnonaro−

jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji dowym charakterze ze szczególnym uwzględ−

sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch nieniem najbardziej spektakularnych przykła−

części wystawy jest prezentacją śląskiej dów kultury terenów kresowych, środowisk

rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemia− artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych

ny dokonujące się w gotyckiej rzeźbie ośrodków południowo−wschodniej przedwo−

drewnianej i malarstwie tablicowym. jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych

Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołta− na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego,

rzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Roda−

rzemiosła artystycznego.

pl. Powstańców Warszawy

kowskiego

5, 50−153

i

Wrocław

Boznańskiej.

tel. 071 343 56 43; fax: 071 372 51 59, sekretariat@mnwr.art.pl

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX w. POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

zaprasza: środa, piątek: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 11−19, niedziela: 11−17

Wystawa jest przeglądem dorobku artystycz− Kolekcja polskiej sztuki współczesnej

nego regionu, poczynając od renesansu, w Muzeum Narodowym we Wrocła−

a kończąc na czasach EKSPOZYCJE kształtowania się no− STAŁE wiu jest jedną z najcenniejszych

wych tendencji stylowych na początku XX w. w kraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−

SZTUKA ŚLĄSKA XII – XVI w.

SZTUKA POLSKA XVII−XIX w.

Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby, ponatów i obejmuje wszystkie dyscy−

Muzeum

grafiki

Narodowe

i rzemiosła

we Wrocławiu

artystycznego.

posiada

Prezentowa−

Zespół zabytków artystycznych o ogólnonaro−

pliny artystyczne od malarstwa, gra−

jedną z

na

najcenniejszych

w nowoczesnej

w

aranżacji

Europie

kolekcja

kolekcji

ma

dowym

mię−

charakterze ze szczególnym uwzględ−

fiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki,

sztuki

dzynarodowe

średniowiecznej.

znaczenie,

Jedna

gdyż

z dwóch

ukształtowana

nieniem najbardziej spektakularnych przykła−

fotografii aż do environment, projektów konceptualnych

części

została

wystawy

przez

jest

ścierające

prezentacją

się na

śląskiej

Śląsku wpływy

dów kultury terenów kresowych, środowisk

i dokumentacji happeningów. Wystawa będąca autorską

czeskie, austriackie,

rzeźby kamiennej,

pruskie,

druga

włoskie,

ukazuje

francuskie

przemia−

i niderlandz−

artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych

propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera jest pre−

kie. Do najcenniejszych

ny dokonujące

obiektów

się w

pokazywanych

gotyckiej rzeźbie

na tej wysta−

ośrodków południowo−wschodniej przedwo−

zentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów,

wie należą

drewnianej

dzieła Michaela

i malarstwie

Willmanna.

tablicowym. jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych

od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołta− na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego,

rzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki

ODDZIAŁY

średniowiecznego

MUZEUM

Grottgera,

NARODOWEGO

Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Roda−

rzemiosła artystycznego.

kowskiego i Boznańskiej.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113 PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11

50−420 Wrocław, SZTUKA ŚLĄSKA tel. 0−71 XVI 342 – 12 XIX 67, w. 344 33 13 POLSKA 50−155 SZTUKA Wrocław, WSPÓŁCZESNA tel/fax: 0−71 343 36 39

e−mail: etnografia@mnwr.art.pl

Wystawa jest przeglądem dorobku artystycz− Kolekcja e−mail: polskiej panorama@mnwr.art.pl

sztuki współczesnej

Zaprasza nego od wt. regionu, do nd. poczynając – od 10.00 od do 16.00 renesansu, w Muzeum Zaprasza Narodowym codziennie we Wrocła− od 9.00 do 17.00

DOLNOŚLĄZACY. a kończąc PAMIĘĆ, na czasach KULTURA, kształtowania TOŻSAMOŚĆ się no− wiu jest (z wyjątkiem jedną z najcenniejszych

poniedziałków 29.06, 27.07, 31.08)

wych tendencji stylowych

Historia regionu,

na początku

burzliwe

XX w.

procesy w kraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−

Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby, ponatów DZIEŁO i obejmuje J. STYKI wszystkie I W. dyscy− KOSSAKA z lat 1893−1894

społeczne i narodowościowe z per−

grafiki i rzemiosła artystycznego. Prezentowa− pliny artystyczne upamiętniające od malarstwa, 100. rocznicę

spektywy losów ludzkich. Podejmu−

gra−

na w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma mię− fiki i rysunku, Insurekcji rzeźby, Kościuszkowskiej.

je problem etnologii dolnośląskiej,

szkła, ceramiki,

dzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana fotografii Udostępnione aż environment, we Wrocławiu

jakim jest konfrontacja kultury lud−

projektów konceptualnych

została przez ścierające się na Śląsku wpływy i dokumentacji w 1985 r. happeningów. w specjalnie skonstru−

ności osadniczej mieszkającej na

Wystawa będąca autorską

czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandz− propozycją owanej jej kuratora do tych Mariusza celów rotundzie.

tych terenach przed II wojną z kultu−

Hermansdorfera jest pre−

kie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych na tej wysta− zentacją Wielkie obszernych malowidło zestawów w formie prac hiper−

rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zesta−

wybranych artystów,

wie należą dzieła Michaela Willmanna.

od ich dzieł boloidy, najwcześniejszych dzięki zastosowaniu

wu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemio−

do ostatnich.

szczególnych zabiegów malar−

sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację,

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

skich (specjalna perspektywa)

wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej w bliskich

i technicznych (oświetlenie,

MUZEUM związkach ETNOGRAFICZNE z miastem i otwartej ul. Traugutta na europejskie 111/113 dziedzictwo kul−

PANORAMA sztuczny RACŁAWICKA teren) przenosi ul. Purkyniego widza 11

turowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje fil−

50−420 Wrocław, tel. 0−71 342 12 67, 344 33 13 50−155 wWrocław, inną rzeczywistość tel/fax: 0−71 i czas. 343 36 39

mowe, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez

e−mail: etnografia@mnwr.art.pl

e−mail: panorama@mnwr.art.pl

powojennych osadników.

Zaprasza od wt. do nd. – od 10.00 do 16.00

Zaprasza codziennie od 9.00 do 17.00

DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ (z wyjątkiem poniedziałków 29.06, 27.07, 31.08)

Historia regionu, burzliwe procesy

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893−1894

społeczne i narodowościowe z per−

upamiętniające 100. rocznicę

spektywy losów ludzkich. Podejmu−

Insurekcji Kościuszkowskiej.

je problem etnologii dolnośląskiej,

Udostępnione we Wrocławiu

jakim jest konfrontacja kultury lud−

w 1985 r. w specjalnie skonstru−

ności osadniczej mieszkającej na

owanej do tych celów rotundzie.

tych terenach przed II wojną z kultu−

Wielkie malowidło w formie hiper−

rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zesta−

boloidy, dzięki zastosowaniu

wu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemio−

szczególnych zabiegów malar−

sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację,

skich (specjalna perspektywa)

wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej w bliskich

i technicznych (oświetlenie,

związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kul−

sztuczny teren) przenosi widza

turowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje fil−

w inną rzeczywistość i czas.

mowe, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez

powojennych osadników.

Muzeum Narodowe

WE WROCŁAWIU Dyrektor Mariusz Hermansdorfer

www.mn.wroclaw.pl


SIERPIEŃ 2009

WYSTAWY CZASOWE

KSZTAŁT PIĘKNA. RZEŹBA EUROPEJSKA XIX i pocz. XX w.

Wystawa czynna do 31 sierpnia 2009

w rytmie ePoKi. moDa XX-Lecia. Do31sierpnia2009

cd. nauki chodzenia

Tadeusz Różewicz i Eugeniusz Get Stankiewicz

do2sierpnia 2009

arcyDzieŁa Dawnego orĘża

do31grudnia2009

MU ZEUM ET NO GRA FICZ NE

Wa ka cje w mu zeum – wstępbezpłatny.

Zapraszamyw każdąśrodęi piąteko godz. 12.00

Zapisyna zajęciapod numerem 71 372 51 48

5 sierp nia – Śląskiedamy

7 sierp nia – Baron,hrabia,panna zagrodzie

12 sierp nia – Cotamjestnapisane?Inskrypcjaw dzielesztuki

14 sierp nia – KrótkiżywotsmokaStrachoty

19 sierp nia – Rycerzekontrasamuraje

21 sierp nia – Opowieścio dawnejksiążce

26 sierp nia – Z kufraprababci

28 sierp nia – Obrazydawnychmistrzów

PATRONAT:

PATRONAT:

SPITI-LAHUL-LADAKH. BUDDYZM TYBETAŃSKI W INDIACH

do16sierpnia2009

FotografiepokazująceobrzędylegendarnychBuchenlamów–

tojednazatrakcjitejwystawy.Wsumiewystawionychzostało

60zdjęćwykonanychprzezwrocławskiegonaukowcapodczas

wyprawbadawczychwrejonindyjskichHimalajów.


ju Sty na aDam czyK

MALARSTWO

Justyna Adamczykw swoimmalarstwieporuszatematyzwiązanez

kobiecością,seksualnościąi

poczuciem

straty,eksponujeswojetęsknoty,lękii

fobie.Jejmalarstwonosiślady

uszkodzeńi przekształceń,artystka

wystawia niezagruntowane płótna

na działanie farb i lakierów,

wzmacniatoichmglistośći niejednoznaczność.

Ju sty na Adam czyk absolwentkaLiceum

Sztuk plastycznych w Radomiu.StudiowaławAkademiiSztuk

pięknychweWrocławiuna kierunku

Malarstwo(dyplomw pracowniprof.

p. Błażejewskiego i ad. p. pintala

w 2007roku). W latach 2006-2007

członekzarząduFundacjiArtTransparentorganizującejSurvivalprzegląd

MłodejSztukiw EkstremalnychWarunkach.StypendystkaMinistraKul-

tury i Dziedzictwa Narodowego.

Licznewystawyw krajui za granicą.

Mieszkai tworzyweWrocławiu.Wystawazostałazrealizowana

ześrodkówMiastaJeleniaGóra

Wy sta wa czyn na do 14 sierp nia br.

(wer ni saż od był się 24 lip ca br.)

BWA Kar ko no sze, ul. Dłu ga 1

JE LE NIA Gó RA

Sztu Ka wro cŁa wia Po 1945 ro Ku

pAŁACKRÓLEWSKI

prezentowanakolekcjamalarstwawrocławskiegopo 1945rokutoreprezentatywnyzbiórdziełnajwybitniejszych,powojennychartystówWrocławia,którzyw

ciąguostatniegopółwieczadecydowalio kształciewspółczesnego

wrocławskiegomalarstwa,rzeźby,grafiki,szkłai ceramiki.pokazywanetu

pracestanowiątrzonnieustanniepowiększanejkolekcjinowej,wrocławskiej

sztuki.Większośćz nichw darzeprzekazalisamiartyści.po razpierwszy

sztukaWrocławiazostałazebranai usystematyzowanaw jednymmiejscu,

gdzieznalazłaswojestałemiejsceekspozycjiw specjalniedo tegoceluprzystosowanychhistorycznychwnętrzach.Centrumtwórczegożyciamiasta

po 1945rokustałasięotwartarokpóźnijpaństwowaWyższaSzkołaSztuk

plastycznych,obecnieAkademiaSztukpięknych.Towłaśniena tejuczelni

wybitniartyści–pedagodzykształcilii nadalkształcąkolejnepokoleniakreująceobrazwrocławskiejplastyki,rzemiosłaorazwzornictwa.

Galerietącharakteryzujeróżnorodnośćartystycznychform,cechującatwórczośćWrocławian.Malarstwokolorystów,pejzażystówczyekspresjonistów

uzupełniająwyjątkowepraceszklarzyi ceramików.Wśródprezentowanych

pracmożnazobaczyćdziełatakichgigantówwrocławskiejsztukijak:EugeniuszGeppert,EugeniuszGet-Stankiewicz,MariaDawka,JózefHałas,KrzysztofSkarbeki

wieluinnych.

Ga le ria Mu zeum Miej skie go Wro cła wia

Pa łac Kró lew ski, ul. Kazimierza Wielkiego 35

rySuneK

WystawapracstudentówpracowniRysunkuadRadosławaCzarkowskiego

KatedrySztukii KulturyplastycznejUniwersytetuZielonogórskiego.

DRU GA OFER TA

Udziałbiorą:MagdaKościańska,MariuszTósz,HannaDzianach,Edytapawlak,JoannaKowalczyk,Edytapiosik,BernardaGołąb,KatarzynaLotka,DorotaJabłońska,MartynaKrutulska-Krechowicz,MałgorzataTokarska

Wer ni saż 10 sierp nia, godz. 17.00, Wy sta wa czyn na do 28 sierp nia,

w go dz. 11.00-18.00, so 12.00-15.00. Ga le ria Miej ska, ul. Kiełbaśnicza 28

14 str.» COJESTGRANE » sierpień2009 www.cojestgrane.pl

MariuszMikołajek„Transgresja”


50 Lat La De Fen Se

Futurystycznadzielnica,znajdującasięw podparyskim

departamencieHaut-de-Seine,jestjednymz największychcentrumbiznesuw

Europie.LaDéfensetorównieżnajwiększeweFrancjiskupiskodrapaczychmur,

którew większościstanowiąniezwykleinteresującerealizacjearchitektoniczne,totakżemuzeumpod

gołym

niebem,rajdlamiłośnikówsztukiwspółczesnej.Wystawaprezentujezdjęciaurbanistycznegozagospodarowania

dzielnicy, jej interesującą architekturę

z lat 1958-2008orazprojektyprzyszłościowe.połączeniecentrumbiznesowegoi

ogroduz dziełamisztukijestw

dalszymciąguunikatemna skalęeuropejską

Wy sta wa czyn na: 20.06-6.09.2009

Ste Fan müLLer

wy nu rze nia czy Li nic

WYSTAWARETROSpEKTYWNA

Wystawaprezentujebliskotrzydzieścipracwybranychz

bogatego

dorobku Stefana Müllera

–architekta,urbanisty,teoretyka

architekturynajnowszeji profesorapolitechnikiWrocławskiej.

Obokprojektówzrealizowanych

pokazanotakżeprojektykonkursowe

oraz szkice i koncepcje

powstałe na przestrzeni ponad

pół wieku, od połowy lat

pięćdziesiątych do roku 2008.

prace,zaprezentowaneprzy pomocy

oryginalnych szkiców, rysunków projektowych,

akwarelowych i pastelowych widoków

perspektywicznych oraz fotografii zachowanych

w archiwumarchitektaukazująnietylkorozwójzainteresowańtwórczychStefana

Müllera,łączących

architekturęzesztukamiplastycznymiorazteorią

i historiąsztuki,leczpozwalająspojrzećna najważniejszeproblemywrocławskiejarchitekturyostatnichkilkudziesięciulat.

Wy sta wa czyn na: 25.06-6.09.2009

XiX edycja konkursu PiĘKny wrocŁaw

OrganizatoremkonkursujestprezydentWrocławia

i TowarzystwoMiłośnikówWrocławia.CelemkonkursujestpromowaniearchitekturyWrocławiai

uhonorowaniewartościowych,dokonańtwórczych.

Wystawa czynna: 09.06-06.09.2009

De Sign – an ty De Sign, wy sta wa zPaP

Wy sta wa czyn na: 19.06-27.09.2009

ga Le ria jeD ne go Pro jeK tu

FORTArchitekci–EuropejskieCentrumSolidarnościw

Gdańsku–obiekt,którymaszansęstaćsię

nowym symbolem tego miasta. projekt ECS powstajew

gdańskiejpracowniFortArchitekci,wyłonionejw

międzynarodowymkonkursiew 2007roku.

Niezwykle lapidarna i mocna bryła, wyznaczona

przezlekkopochylonepłaszczyznyścianpokryte

rdzewiejącą blachą cortenową, ma korespondowaćz

ideowymprogramemcentrumi harmonizowaćz

industrialnympejzażemhistorycznejstoczni.BudowaECSruszyw

pierwszejpołowie 2010

rokua zakończyw sierpniu 2012r.

Wy sta wa czyn na 25.06-25.09.2009

Po cią gnij Kró La za wą Sy

czy li edu ka cyj ny plac za baw

w mu zeum Pa ła cu w wi la no wie

Goszczącau naswystawajestwystawąpokonkursową.Organizatoromkonkursu–Muzeumpałacw

Wilanowie–chodziłoo

stworzeniespecjalnejprzestrzeni

w parkuokalającympałac,w którejdziecipoprzezzabawęmogłybyprzygotowywaćsiędo

bardziejdojrzałegozwiedzaniarezydencjikrólewskiej.Wilanowski

parkZabawmiałbyćw założeniuinnowacyjny,zagadkowyi

integracyjny.Konkursskierowanyzostałdo studentówASp,WydziałówArchitekturyi

Architektury

Krajobrazu.powstałowielewspaniałychprojektów,

z których 7zostałonagrodzonych.

Wy sta wa czyn na: 10.07-27.09.2009


Wrocław

ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86

www.okularydaniluk.pl

Okulista przyjmuje:

wt. i czw. 15 30 − 18 00

sobota 11 00 − 14 00

Komputerowe

badanie wzroku

Soczewki kontaktowe

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów

wszelkiego rodzaju

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 9 00 − 18 00

sobota 11 00 − 14 00

KrzySz toF Ko waL SKi pEJZAŻBEZTWARZY

„Pejzażbeztwarzy”,torozważaniena tematmożliwościspotkaniaczłowieka

w osobistejprzestrzeniżyciowej(bezwzględuna wymiar- materialny,emocjonalny,intelektualnyczyteżduchowy),lubjegopominięcie.

Pejzażsamw sobiejestneutralnyw kontekścieludzkiejegzystencjimaprawobyćpusty,bezludny,pozbawionyludzkichśladów.Jakoprzestrzeńjest

katalizatoremludzkichdziałańi przezczłowiekajestwypełniany.

„Pejzażbeztwarzy”w przypadkuprezentowanychrozważańjestwewnętrzną

przestrzeniączłowiekaz,którejINNYzostałświadomiei celowousunięty.

W ztechnicyzowanymi konsumpcyjnymspołeczeństwiejesttodośćpowszechnapraktykai

corazrzadziejbudzijakiekolwiekrefleksje.Jednocześnie

jesttojedenz największychparadoksówludzkościponieważ,toczłowiek

–tenINNYjestnajcenniejszymelementempejzażu,przestrzeni,w którejdanejestczłowiekowifunkcjonować.ToINNY,czasemOBCYjestzwierciadłem,

w którymmożemyzobaczyćsięsamii poszerzyćzakressamopoznania.

Jedynąkonstruktywnaalternatywą„Pejzażubeztwarzy”jestpejzaż,w którym

wypatrujemydrugiegoczłowiekana horyzoncie.Jeszczelepiejgdytych,którychspotkamyjutrojużdziśzabieramyzesobąwychodzącz

domu.

KrzysztofKowalski

Wernisaż 12 sierp nia, godz. 18.00, wystawa po trwa do 13 wrze śnia

Ga le ria ZPAF Za Sza fą, ul. św. Marcina 4

PoL SKie wy ci nan Ki Lu Do we

ZEZBIORÓWANTONIEGOŚLEDZIEWSKIEGO

Wystawadokumentujestanwspółczesnejpolskiejwycinankiorazprezentujenajciekawszeformyi

motywyzdobniczewycinanekjużarchiwalnych,bo

wykonanychw latach 1956-1975przezwybitnewycinankarki,którezaczynaływycinaćw

okresiemiędzywojennym,a nawetw czasie I wojnyświatowej.

Na wystawie prezentowana jest tylko niewielka część wycinanek

pochodzącychzezbiorówAntoniegoŚledziewskigo.Kolekcjataliczyponad

1500wycinanekz różnychośrodkówregionalnych.W polscewycinankajestsztukątypowądlaMazowszai

okolic.NieznajejWielkopolska,Śląsk,

pomorze.Wycinankiz papieruznanebyłytakżew Skandynawii,Niemczech,

Szwajcariii Słowacjii,aleniebyłyonetwórczościąwyłącznieludowąi niewytworzyłytakbogatejgamykolorów,formi

motywówzdobniczychjakw polsce.

polska wycinanka ludowa jest wyjątkowym rodzajem twórczości

o blisko 200-letniejtradycjii.

Wystawa trwa do 14 sierp nia br.

Ga le ria Sztu ki – Fun da cji Ce pe lia – Na Nan kie ra, pl. Bi sku pa Nan kie ra 5-7

16 str.» COJESTGRANE » sierpień2009 www.cojestgrane.pl


wy Sta wy Sta Łe

w mu zeum miej SKim

wro cŁa wia

MUZEUMSZTUKIMIESZCZAŃSKIEJ

StaryRatusz, Rynek

GaleriaSławnychWrocławian

MUZEUMHISTORYCZNE

pałacKrólewski

ul.KazimierzaWielkiego 35

1000latWrocławia

Galeriawrocławskiejsztuki

1850-1945

Galeriawrocławskiejsztuki

1945-2000

MUZEUMARCHEOLOGICZNE

Arsenał,ul.Cieszyńskiego 9

Śląskstarożytny–epokakamienia

i początekepokibrązu

Śląskstarożytny–epokabrązu

i epokażelaza

Śląskśredniowieczny

MUZEUMMILITARIÓW

Arsenał,ul.Cieszyńskiego 9

Salabronipalnej

Salaim.JackaKijaka–ekspozycja

hełmówwojskowych

Brońbiała

żołnierzapolskiego XVIII-XX w.

Salabronidawnej

www.cojestgrane.pl

cze SŁaw ro Dzie wicz – eKS Li BriS

CzesławRodziewiczurodziłsięw Wilnieponad osiemdziesiątlattemu.Ze

swegorodzinnegomiastawyjechałw roku 1945,jakoochotnikWojskapolskiego.WeWrocławiuzamieszkałw

1947roku.Tutajuzupełniłswojewykształcenie,zdobyłtytułartystyplastykai

kwalifikacjepedagoga.Jakografik

wielelatwspółpracowałz „WrocławskimTygodnikiemKatolickim”i „Kurierempolskim”.W

graficeumiłowałszczególnieekslibrisy,którychwykonał

ponad 800.Swojeznakiksiążkoweeksponowałna przeszło 100wystawach

w krajui zagranicą.powołałdo życiarównieżHaftWrocławski,nowyautorskirodzajhaftu,orazTowarzystwoHaftuWrocławskiego,którena

organizowanychkursach,nauczyłoprzeszło

1000pańtegoartystycznegorękodzieła.

JestteżOjcemSztukipogodnej,którymtomianemokreślatworzoneprzez

siebieurokliweobrazywyklejanez liścii kwiatów,zwane„liściakami”,które

podbiłysercawrocławiani nietylko,a takżezyskałysobiesporegrononowychtwórców,idącychw

śladyMistrza,niestrudzonegoorganizatorawarsztatów

liściakowych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz wszystkich

chcącychzostać„wyznawcami”Sztukipogodnej.

Od kilkulatCzesławRodziewiczparasiętakżepoezją(mana konciekilkanaścietomikówautorskich),piszerównieżbaśnie.

W programiewernisażu:spotkaniez autoremwystawyorazjegopoezją

Wer ni saż 3 sierp nia, godz. 18.00. Wy sta wa czyn na do koń ca sierp nia

w pn., śr., czw., pt . w godz. 16.00-20.00. Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

Ko ty za PŁo ty

Wy sta wa prac uczest ni ków za jęć

w Pra cow ni Gra fi ki Ar ty stycz nej

(se zon 2008/2009)

ponadstopracwykonanychw technikachakwatinta,akwaforta,mezzotinta,

linoryt i sucha igła możemy

zobaczyćna wystawie„Kotyza płoty”w

pracowniGrafikiArtystycznej

ODTŚwiatowid.Wystawapodsumowujeminionysezon–rocznewarsztatydladzieci,młodzieżyi

dorosłych

prowadzoneprzezgospodyniepracowni:MartęLechi

MonikęCichoń.

Wystawa trwa do 30 wrze śnia

ODT świa to wid ul.Szczyt nic ka 51

(wej ście od ul. Po la ka)

Galeria czynna

od poniedziałku do piątku

w godz.: 14.00-20.00

sobota i niedziela nie czyn ne

sierpień2009« COJESTGRANE« str.17


tĘP mu chy, DBaj o zDro wie! PrL i zSrr – Brat nie Kra je

ide olo gia i oby cza je na ety kie tach za pał cza nych

NOWAWYSTAWAWMUZEUMpOCZTYITELEKOMUNIKACJI

WystawazostałaprzygotowanaprzezMuzeumFilumenistycznew BystrzycyKłodzkiej.Składająsięna niąplansze

z etykietamipolskimii radzieckimiz okresusocrealizmu,uzupełnioneo reprodukcjeplakatówzezbiorówGalerii

SztukiSocrealizmuMuzeumZamoyskichw Kozłówce.

Etykietyeksponowanena wystawiestanowiąprzykładwszechobecnejpropagandysocjalistycznej.Do indoktrynowanialudzi,w

każdymaspekcieichżycia,wykorzystywanonawetzwykłe,codziennesytuacje,jaknp.kupnozapałek.

porównanieetykietz obukrajówpokazujeteż,jakpod tymwzględembyłysobiebliskiepolskaRzeczpospolitaLudowai

ZwiązekSocjalistycznychRepublikRadzieckich.WszystkieprezentowaneetykietypochodzązezbiorówMuzeumFilumenistycznego.powstaływ

latach 1945-1974.

Wystawa czynna od 17 lip ca do 30 sierp nia

Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

wro cŁaw

ma wŁa Sne go Du Ka ta

pRAWIEpO 400LATACH

Wrocławprzywilejbiciazłotejmonetyotrzymałjużw

1360roku,jednak

pierwsze monety 2 i 5 – dukatowe

mennica miejska wybiła dopiero

w 1517roku.Ostatniedukatyweszły

do emisjiw 1630roku.

Obecnymoneta 7–dukatowamawartość

7złotychi jestściślezwiązany

z MuzeumMiejskimWrocławia–zdobijąwizerunekpałacuKrólewskiegoorazherbWrocławiaz ArsenałuMiejskiego.

O jejwyjątkowościświadczyniezwyklerzadkieużyciedwóchmetali,a takżekunsztwykonania.Dukatamożemywymienićna

towarylubusługiw wybranychpunktachhonorującychmonetę,takżew oddziałachMuzeum,poza Starym

CmentarzemŻydowskim.Wartogojednakzachowaćna pamiątkęlub...jakoinwestycję,gdyżpo upływiedatyważnościjegowartośćkolekcjonerskaznaczniewzrasta.

Niemożna gokupić.Wydamygojakoresztęprzy zakupiebiletówdo MuzeumMiejskiegoWrocławia,naszychwydawnictwlubmuzealnychpamiątek.Wrocławprzywilejbiciazłotejmonetyotrzymałjużw

1360roku,jednakpierwszemonety

2i 5–dukatowemennicamiejskawybiładopierow 1517roku.Ostatniedukatyweszłydo emisjiw 1630

roku.Obecnymoneta 7–dukatowamawartość 7złotychi jestściślezwiązanyz MuzeumMiejskimWrocławia–zdobijąwizerunekpałacuKrólewskiegoorazherbWrocławiaz

ArsenałuMiejskiego.O jejwyjątkowościświadczyniezwyklerzadkieużyciedwóchmetali,a

takżekunsztwykonania.Dukatamożemywymienićna towarylubusługi

w wybranychpunktachhonorującychmonetę,takżew oddziałachMuzeum,poza StarymCmentarzemŻydowskim.

Wartogojednakzachowaćna pamiątkęlub...jakoinwestycję,gdyżpo upływiedatyważnościjegowartośćkolekcjonerskaznaczniewzrasta.

18 str.» COJESTGRANE » sierpień2009 www.cojestgrane.pl


BaroKowy ogróD w muzeum hiStorycznym

Zrobiłosieciepło,aniekażdywyjeżdżanawakacje,dlategowartowiedzieć,

że blisko rynku jest kameralne, spokojne miejsce gdzie można chwilę

odpocząćprzyszumiefontanny.Biletwstępudopałacuupoważniadowejścia

naogród.Zapraszamyserdecznie.

Pa łac Kró lew ski, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 35

TODAY

CITY WARSZAWA

CASTING

www.cojestgrane.pl

uLa Dzwo niK

Urodziłasięw 1973rokuw Zduńskiej

Woli.Studiowałana WydzialeMalarstwai

RzeźbywrocławskiejAkademii

Sztukpięknychw latach 1994-1998.

Dyplom z wyróżnieniem uzyskała

w 1998rokuw pracownimalarstwa

profesora Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego.

Uprawia malarstwo

i rysunek. Jest autorką kilkunastu

wystawindywidualnychi uczestniczką

kilkudziesięciu zbiorowych.

W swoich pracach w charakterystycznysposóbłączymalarstwoz

rysunkiem.Jejkompozycjetoprzede

wszystkim subiektywny komentarz

do codzienności, wciąż poszukuje

w nichnajtrafniejszejmetaforyi adekwatnejformy,wartościąkolorudopełniając

siłę ekspresyjnej plamy

i kreski.Jejpraceznajdująsięw galeriach,muzeachi

zbiorachprywatnychw

krajui za granicą.

Wer ni saż – 21 sierp nia, godz. 17.30

17 sierp nia – 7 wrze śnia

Ga le ria pod Pla fo nem, Ry nek 58

Wystawa nastawiona na eksplozję

wyobraźni. Chociaż sam manifest

(poniżej),którypowstałjakoimpuls

dlatwórców,nawiązujedo wielupolitycznychi

społecznieważnychsytuacji,artyścisięgająraczejdo

fantazji,

swobodnychskojarzeńi intymnych

doświadczeń.Dziękitakiemuzałożeniuwystawajestnieokiełznanągrą

wizualną, która nie niesie ze sobą

monolitycznychprzekazówi wytartychsloganów.

Mimoiżpiesjestmotywemcentralnym

projektu,toskojarzenia,jakiemanifest

niesiezesobą,znaczniewybiegająpoza

postaćsamegozwierzęciai skłaniająartystówdo

poszukiwaniawszelkich

możliwychodwołań.piesna wystawie

pojawisięzatemnietylkojakowierny

przyjacielczłowiekazanurzonyw historiiczyliteraturze.Będziemożna

zobaczyć

także inne jego oblicza,

momentami przepełnione śmiercią

i zwierzęcąseksualnością,jakrównież

abstrakcyjnym–dlanasludzi–poczuciemhumoru.

Li sta za pro szo nych twór ców:

1. pawełBorkowski(FRMkid)

www.flickr.com/photos/formsss

2. DominikCymer/www.dominikcymer.pl

3. MateuszHerman

www.this-juice-is-blood.blogspot.com

4. pawełJanczarek(Subgrafik)

www.subgrafik.com

5. TomaszKaczkowski/www.kaczkowski.net

6. JanFeliksKallwejt/www.kallwejt.com

7. MarcinKuligowski/www.werke.pl

8. OlaMróz/www.olamroz.blogspot.com

9. Tomaszpłonka

www.behance.net/Tomaszp

10. BeataSzczecińska/www.cityabyss.com

11. RafałSzczepaniak

www.rafal-szczepaniak.com

12. Joanna Jopkiewicz(ToSka)

www.joannajopkiewicz.com

13. AleksandraWaliszewska

www.waliszewska.blogspot.com

Wer ni saż – 28 sierp nia, godz. 19.00

Wy sta wa trwa 20 wrze śnia br.

Ga le ria BWA De sign we Wro cła wiu

ul. świd nic ka 2-4

sierpień2009« COJESTGRANE« str.19


RomanWapiński

IGNACY PADEREWSKI

Jesienią 1918r.byłtympolitykiempolskim,którymógłliczyćna

powszechnepoparcie

zarównow kraju,jaki na Zachodzie,jednakswoimidziałaniamiw

latach 1919-1920

niezapisałsięw pamięcirodakównajkorzystniej.

OSSOLINEUM

pawełMachcewicz

Krzysztofpetek

TadeuszMiłkowski DIAMENTOWY POśCIG

HI STO RIA HISZ PA NII Julka,niewidomyDanieloraz

Dzieje Hiszpanii od czasów Kuba z młodszym bratem

najdawniejszych do współczesności.

Benkiemangażująsięw odzy-

Wydanie zostało skanieskradzionegobrylantu.

uzupełnioneo najnowszewydarzenia

Błądząc po starym dworze,

– autorzy opisali trafiająna zapomnianyczarny

epokę Aznara (1996-2004) kuferpełendokumentów.Czy

bestsellerek_winieta:Layout 1 26-05-09 23:46 Strona 1

orazpowrótdo władzysocjalistówi

rządyJoséZapatero.

OSSO LI NEUM

wskażeimkierunekdalszych

poszukiwań?

OSSOLINEUM

BESTSELLERek`2008 – Nagroda Wrocławskich Promocji Dobrych Książek

ufundowana przez Miesięcznik CO JEST GRANE dla Wydawnictwa LITERATURA

za najlepszą polską książkę roku 2008 dla młodego czytelnika pt.: FLORKA z pamiętnika ryjówki

JuliuszSłowacki

SEN SREBRNY SALOMEI

Wybitnei nieocenionedzieło.

Jegofabułaopartajestna wydarzeniach

rzezi ukraińskiej

1768r.Ukazujekonfliktm.

polskąszlachtąa ukraińskimi

chłopami.Słowackiprzedstawia

świat, którym nie kierują

żadneracjonalneprawa,aletajemneznakii

snyprorocze.

OSSOLINEUM

®Nr103265. Wydawca:CoJestGraneAgencjaWydawniczo-ReklamowaGrażynaMigniewicz.Red.naczelny:Grażyna Migniewicz,

e-mail:grazyna.migniewicz cojestgrane.pl.Drukarniaprint.Ad res: CoJestGraneskr.poczt.1007,50-950Wrocław68

In ter net: www.cojestgrane.pl,redakcja cojestgrane.plRedakcja te l.: +48662018453

Nieponosimyodpowiedzialnościzapowierzonymateriał,zmianyw kalendarium,treśćogłoszeńi reklam.Zastrzegamysobieprawoskracaniai

adiustacjitekstóworazzmianyichtytułów.SprawyspornerozpatrywanesąprzezSądwłaściwydlawydawcy.


Aleksandra Szkoda ILUSTRACJE:

Dyrektor Andrzej Białas

SIERPIEŃ 2009

SteveYarbrough

KO NIEC KA LI FOR NII

poruszającyobrazklaustrofobicznegożyciaw

małymmiasteczku

położonym w delcie

Missisipi,gdziejedynymidostępnymirozrywkamisąplotki,alkoholi

nieodpowiedzialny,

graniczącyz desperacjąseks,

a grzechyrodziców–w bezwzględny

po faulknerowsku

sposób–obciążajądzieci.

CZYTELNIK

GillesLeroy

ALA BA MA SONG

seria:prozaświatowa

ZeldaFitzgeraldbyłakobietą

intrygującą.Do końcażycia

zafascynowany był nią jej

mążFrancisScottFitzgerald,

autor piękności południa

i wieluinnychutworów,którychbohaterkibyłyzainspirowanejejosobowością.

CZY TEL NIK

MĄDROŚĆ I SEKS

HARRY POTTER

I KSIĄŻĘ PÓŁKRWI

OPERACJA DUNAJ

BRUNO

POL SKA

AK CJA HU MA NI TAR NA

przedstawiapierwsząz serii

poruszającychważnetematy

społeczneksiążkędladzieci.

DLA CZE GO MY MA MY

OSZCZĘ DZAĆ WO DĘ?

Ilustracje:RadekŻabiński

Tekst:AleksandraSzkoda

Dlaczegomymamyoszczędzaćwodę?Wiesz,żeto,ile

w przyszłości będzie wody

pitnejna świeciezależywłaśnieod

ciebie?

www.cojestgrane.pl

?

Tak!Od ciebiei milionówinnychmądrychdzieci.Dzieci,

które wiedzą jak i dlaczego

oszczędzaćwodę.Tymisłowami

autorzy książeczki zachęcają

najmłodszych

do uważniejszegokorzystania

z wody. pokazują też czym

jestwodai zaskakująciekawymi,bogatoilustrowanymi

przykładamidotyczącymijej

użycia. Ile potrzeba wody

do produkcji butów? Gdzie

jest jej mało, a gdzie dużo?

Skąd brać wodę? Jak krąży

w przyrodzie?Czykażdyma

prawodo czystejwody?

Więcejna:www.pah.org.pl

Do kupienia:merlin.pl

i www.sppah.org.pl

Dochódz książeczkiwesprzePolskąAkcjęHumanitarną.

Klub Tu ry stów Mi ło śni ków Wro cła wia przy TMW

Klub Prze wod ni ków „OSKAR” Oddz. PTTK przy PAN

2.08., g. 10.00 –SpACERpO WROCŁAWIU;

spotkanieprzy pomnikuA.FredrywRynku

10.08., g. 7.00 –Wycieczka„przewodnikczeka”:

KARpACZ–ŚNIEŻKA

29-30.08., g. 6.30 –BERLIN–„Nocmuzealna”

Zgłoszeniana wycieczki„przewodnikczeka”na spacerze

po Wrocławiulubtel.: 0661701176; 071 3570119wieczorem;wyjazdyz

pl.Solidarności.

PRAWDZIWA HISTORIA

KOTA W BUTACH

szczegółowych informacji o projekcjach udzielamy

telefonicznie w kasach kin oraz na stronie internetowej

www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin

Wrocław

WARSZAWA tel. (071) 79 243 83

LWÓW tel. (071) 79 350 79

LALKA tel. (071) 79 244 05

Jelenia Góra

LOT tel. (075) 76 76 370

MARYSIEŃKA

tel. (075) 76 76 380

EPOKA LODOWCOWA 3

ERA DINOZAURÓW

nieczynne: 7-27 sierpnia

nieczynne: do 7 sierpnia

Głogów

JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica

OGNISKO tel. (076) 721 86 03

PIAST tel. (076) 721 86 04

Wałbrzych

APOLLO tel. (074) 847 89 71

PIASKOWA GÓRA

tel. (074) 666 43 73

ZORZA tel. (074) 847 84 72

ODRA-FILM we Wrocławiu

53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a/5, tel. (071) 79 370 91

www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl

More magazines by this user
Similar magazines