LUTY

cojestgrane.pl
  • No tags were found...

luty - 2010 - Co jest grane

WYSTAWYW TOKu...WYSTAWYW TOKu...

PASJANSZ SAMYChSERC–wystawadawnychkartpocztowych

W 1900 ro ku w War sza wie ogło szo no kon kurs na na zwę dla otwar tej kar ty

pocz to wej. Wy gra ła pro po zy cja Hen ry ka Sien kie wi cza – „pocz tów ka”. Na kon -

kurs wpły nę ło mnó stwo in nych pro po zy cji – bo prze cież ta bar dzo już po pu -

lar na for ma wy sy ła nia po zdro wień do ma ga ła się swo jej na zwy! Na prze ło mie

wie ków Eu ro pa zo sta ła ogar nię ta „man ją” i „spor tem kart ko wym” – kar tę

pocz to wą do pusz czo no do obie gu w 1869 ro ku, a 10 lat póź niej w sa mej tyl -

ko Eu ro pie wy sła no ich po nad 350 mi lio nów. Na wystawie moż na zo ba czyć

bli sko 300 daw nych kart pocz to wych, z kolekcji prof. Pawła Banasia (historyk

sztuki, kulturoznawca Uniwersytetu Wrocławskiego), a także Mariusza

Kotkowskiego (doktorant historii Uniwersytetu Wrocławskiego).

Wystawapotrwado8kwietniabr.

MuzeumPocztyi telekomunikacji,ul.Z.Krasińskiego 1

Wrocław

ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86

www.okularydaniluk.pl

Okulista przyjmuje:

wt. i czw. 15 30 − 18 00

sobota 11 00 − 14 00

Komputerowe

badanie wzroku

Soczewki kontaktowe

vIOLATYCZCy BER NE TyCz NE

Su biek tyw na wi zja kon dy cji współ cze -

sne go czło wie ka. (...) Oto czo ny sie cią

kom pu te ro wą czło wiek sta ra się od izo -

lo wać od rze czy wi sto ści – oczy wi stej

i nie bez piecz nej. W isto cie chro ni się

przed nią w cy ber ne tycz nej świą ty ni.

do 14lutego br.

CKAgora,ul.Serbska 5a

ANNAMARIAFuSARO

W ŚWIE TlE WIECz NO ŚCI

Sym bo lizm ko lo ry stycz ny, ma gia

cza su, ta jem ni ca wszech świa ta, czar

wiecz no ści... Na dej dzie ta ki dzień,

kie dy czło wiek na uczy się sam pro -

mie nio wać i da wać świa tło!

do 24lutegobr.

KlubAnima,ul.Pilczycka 39

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów

wszelkiego rodzaju

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 9 00 − 18 00

sobota 11 00 − 14 00

DARIAILOWfO TO GRA fI TI

(...) Tu nie cho dzi o wy gląd, ale

o emo cjo nal ne zna cze nie.

do14lutego, Za Szafą,ul.św.Marcina 4

www.cojestgrane.pl

GRAżYNA MAŁKIEWICZ

PO KSzTAŁ Ty

do 28lutegobr.

Księgarnia-galeria PWnSzczytnicka 51

luty 2010 « CO JEST GRANE « str. 19

More magazines by this user
Similar magazines