Dansk

miliki.dk
  • No tags were found...

Dansk

Familie, køn

og rettigheder

i Danmark


Din økonomi

Du har ret til at have din egen økonomi – det vil sige dine egne penge og en

bankkonto, som kun du har adgang til. I en hvilken som helst bank kan du få

din egen bankkonto.

At have et arbejde gør det muligt for dig, at forsørge dig selv og din familie. Du

skal selv gøre en aktiv indsats for at få et arbejde. Du kan for eksempel søge

jobs, du ser i avisen eller du kan få hjælp til at søge jobs hos Arbejdsformidlingen

(AF). Du kan finde den nærmeste AF på hjemmesiden www.af.dk. Du kan

også få hjælp hos din kommune.

Hvis du har arbejde, vil din arbejdsgiver typisk overføre løn til din bankkonto.

Din arbejdsgiver skal også sørge for at give dig en lønseddel.

Når du arbejder, skal du også betale skat. Normalt bliver skatten automatisk

trukket fra din løn, inden lønnen bliver udbetalt til dig.

Hvis du havner i en alvorlig økonomisk situation, fordi du bliver skilt, mister dit

arbejde eller lignende, kan du få hjælp fra din kommune. Hvilken type hjælp,

du kan få, afhænger blandt andet af, hvor længe du har boet i Danmark.

Ægteskab

Både kvinder og mænd har ret til selv at vælge, hvem de vil giftes med. Det er

strafbart at tvinge nogen til ægteskab.

Hvis du bliver tvunget ind i et ægteskab, eller er på vej ud af et tvangsægteskab,

findes der flere steder, hvor du kan få rådgivning, støtte og hjælp til at

finde en bolig. Du kan kontakte kommunen eller Landsorganisationen af Kvindekrisecentre

(LOKK). LOKK har en rådgivning for unge med anden etnisk baggrund

end dansk. Du kan ringe på telefon 70 27 03 06 eller klikke ind på hjemmesiden

www.lokk.dk. Hvis du står i en akut krise og har brug for øjeblikkelig

hjælp, kan du ringe til Hotline for voldsramte kvinder på telefon 70 20 30 82

hele døgnet.

Indvandrerrådgivningen tilbyder for eksempel mægling i sager om tvangsægteskab.

Du kan ringe på telefon 86 13 27 63 eller 26 22 36 11 eller klikke ind på

hjemmesiden www.indvandrerraadgivningen.dk. Du kan også kontakte Kvinderådgivningen

for etniske minoriteter på telefon 70 20 49 09 eller klikke ind

på hjemmesiden www.kvinderaadgivningen.dk.

Endelig kan du kontakte Rehabiliteringscenter for Etniske Kvinder i Danmark,

(R.E.D.) Henvendelse om ophold på bostedet kan ske på telefon 43 77 10 70

eller via mail, red@kbhamt.dk. Hvis du gerne vil bo på stedet, kan du også

henvende dig hos kommunen. R.E.D. er et tilbud om et sted at bo til unge kvinder

af anden etnisk oprindelse end dansk mellem 18 og 25 år uden børn. Her

kan du få et sted at bo i op til 2 år, hvis du er på flugt fra et tvangsægteskab.

Opholdet er gratis. Dog skal du selv kunne betale for mad og drikke, vask og

personlige fornødenheder.

4 5


Familiesammenfør ing

Hvis du gifter dig med en udlænding, som bor i udlandet, kan han eller hun

kun komme til Danmark, hvis en række krav er opfyldt. Blandt andet at jeres

ægteskab er frivilligt. At I begge er over 24 år. At du har en tilpas stor bolig. Og

at du tjener penge nok til at forsørge din udenlandske ægtefælle.

Du kan ringe til Udlændingestyrelsen på telefon 35 36 66 00, hvis du vil vide

mere om familiesammenføring. Du kan også klikke ind på Udlændingestyrelsens

hjemmeside www.udlst.dk.

Prævention og graviditet

Det er dig alene, der bestemmer over din krop. Det er også dig, der afgør, om

du vil være gravid, om du ønsker barnet, eller hvilken prævention du vil bruge

for at undgå graviditet. Din læge kan rådgive dig om valg af prævention, hvis

du ønsker det.

Hvis du bliver gravid og ikke vil have barnet, har du ret til at få en abort – det

vil sige at få fjernet dit foster ved lægeligt indgreb. Det er gratis. Indgrebet skal

ske inden 12. graviditetsuge. Du skal kontakte din læge, hvis du vil have en

abort.

Vil du vide mere om familieplanlægning, dine seksuelle rettigheder, prævention

eller andet, kan du tale med din læge eller ringe til foreningen ’Sex

og Samfund’, som har telefon 33 13 91 13 eller klikke ind på hjemmesiden

www.sexogsamfund.dk.

Er du gravid, eller har du allerede børn og har brug for hjælp, kan du kontakte

Mødrehjælpen. Det er en organisation, der rådgiver og hjælper børnefamilier

og gravide. Mødrehjælpen har rådgivninger i København, Århus og

Odense og lokale afdelinger i en række andre byer. Du kan ringe til Mødrehjælpen

i København på telefon 33 12 11 21 eller klik ind på hjemmesiden

www.mhj1983.dk.

Vold i ægteskabet

Vold er strafbart, og det er forbudt at slå sin ægtefælle eller sine børn. Derfor

er der hjælp at hente, hvis din mand er voldelig mod dig eller dine børn. Hvis

du er udsat for vold, kan du altid kontakte politiet. Du kan også ringe til Landsorganisationen

af Kvindekrisecentre (LOKK). Du kan ringe hele døgnet på telefon

70 20 30 82 eller klikke ind på hjemmesiden www.lokk.dk. Du kan også

ringe til Kvindekrisecentrenes sekretariat på telefon 32 95 90 19.

Der findes en række krisecentre i Danmark, hvor du og dine børn kan bo i sikkerhed

i en periode. Kvindekrisecentre er et døgntilbud til kvinder, der har

været udsat for vold eller trusler om vold. Centrene tilbyder akut krisehjælp, og

kan blandt andet hjælpe dig med at kontakte politi, læge, skadestue og sociale

myndigheder. Du kan enten selv henvende dig til et krisecenter, eller din kommune,

politiet eller andre sociale myndigheder kan henvise dig. Hvis du ikke

har penge til at betale for dit ophold på krisecenteret, betaler kommunen for

dig.

Læs mere på Landsorganisationen af Kvindekrisecentres hjemmeside

www.lokk.dk. Her er der også henvisning til rådgivning for unge udenlandske

kvinder.

6 7


Skilsmisse

Du har ret til skilsmisse, uanset om din mand eller kone også ønsker det. Som

hovedregel har en ægtefælle ret til skilsmisse efter 1 års separation, men hvis

ægtefællerne er enige om skilsmisse, behøver man kun at være separeret i 6

måneder. Dette gælder dog ikke, hvis der er utroskab og/eller vold i ægteskabet.

Her kan den krænkede ægtefælle få skilsmisse med det samme.

Skilsmisse sker ved at sende en ansøgning til Statsamtet i det område, du bor i.

Du kan læse mere om statsamterne, og om hvordan du kan kontakte dem, ved

at klikke ind på hjemmesiden www.statsamt.dk. Når Statsamtet har modtaget

ansøgningen, bliver du og din ægtefælle indkaldt til et møde. Her skal I blandt

andet indgå en aftale om økonomisk bidrag til ægtefællen, fordeling af bolig,

ret til at se børnene og børnebidrag.

I kan godt fortsætte med at have fælles forældremyndighed, selvom I bliver

skilt. I kan også aftale at flytte forældremyndigheden fra den ene forælder til

den anden. Det bestemmer I selv, men aftalen skal godkendes af Statsamtet.

Hvis I er uenige om, hvor barnet skal bo, og/eller hvem der skal have forældremyndigheden,

kan I få hjælp i Statsamtet. Hvis I heller ikke kan blive enige

dér, afgør en domstol sagen. Dommeren tager hensyn til, hvad der er bedst for

barnet. Der lægges vægt på flere forhold - for eksempel hvem der haft mest

omsorg for barnet.

Samvær med barnet

Et barn har ret til samvær med begge forældre, selvom forældrene ikke bor

sammen.

Du kan få mere at vide om reglerne for skilsmisse enten i Familiestyrelsen på

telefon 33 92 33 02 eller på hjemmesiden www.familiestyrelsen.dk.

Forældremyndighed

Hvis du har et eller flere børn, påtager du dig et ansvar og der følger en række

pligter med. At have forældremyndighed over et barn vil sige, at man har pligt

til at sørge for barnet og ret til at bestemme de ting, der har med barnet at

gøre. Det kan være, hvad barnet skal hedde, hvor det skal bo, og i hvilken skole

barnet skal gå. Med forældremyndigheden følger også en pligt til at deltage i

forældremøder i daginstitutioner og på skoler og andre aktiviteter, der vedrører

barnets hverdag. Hvis I er gift, har I automatisk fælles forældremyndighed

og skal sammen bestemme over barnet.

Det bedste er, hvis I selv kan aftale, hvordan samværet skal fungere. Altså

hvor tit og hvor længe barnet skal være hos den forælder, det ikke bor sammen

med. Hvis I ikke kan blive enige, kan Statsamtet hjælpe jer. Du kan læse

mere om statsamterne, og om hvordan du kan kontakte dem ved at klikke ind

på hjemmesiden www.statsamt.dk.

Der er ingen faste regler for, hvor meget samvær man kan få. Det afhænger af,

hvad der er bedst for barnet. I særlige tilfælde kan Statsamtet beslutte, at samvær

skal være overvåget eller helt ophæves.

Du kan læse mere om regler for skilsmisse, samvær og forældremyndighed på

hjemmesiderne www.statsamt.dk eller www.familiestyrelsen.dk. Du kan også

ringe til Familiestyrelsen på telefon 33 92 33 02.

8 9


Opholdstilladelse

En opholdstilladelse i Danmark er i første omgang tidsbegrænset. Men en familiesammenført

ægtefælle kan normalt få tidsubegrænset opholdstilladelse,

hvis han eller hun:

Børnepenge

Børnefamilieydelse (børnechecken):

Børnefamilieydelse – i daglig tale kaldet børnepenge - udbetales til alle familier

med børn og unge under 18 år. Du får tilskud per barn.

• har boet i Danmark i mere end de sidste syv år og

• har gennemført et introduktionsprogram og

• har bestået en særlig danskprøve, og

• ikke har været idømt over to års fængsel for alvorlig kriminalitet, og

• ikke har gæld til det offentlige.

Pengene udbetales automatisk til moderen, medmindre der søges om, at de

skal udbetales til en anden person.

Du kan få mere at vide ved at klikke ind på hjemmesiden www.danmark.dk

eller på skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

Hvis du ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse, og du flytter fra din ægtefælle,

Børnebidrag:

risikerer du at miste retten til at være i Danmark. Men hvis samlivsophø-

Man har som forælder pligt til at forsørge sine børn. Hvis man som forælder

ret skyldes, at din ægtefælle er voldelig, kan Udlændingestyrelsen afgøre, at

ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for barnet, kan Statsamtet beslutte, at

du bevarer din opholdstilladelse. Det kræver dog, at du kan bevise, at du har

man skal betale børnebidrag.

været udsat for vold - for eksempel gennem politirapporter eller journaler fra

læger eller hospitaler.

Hvis du ønsker at få fastsat eller ændret størrelsen på et bidrag, skal du henvende

dig til Statsamtet. Hvis du vil vide mere om børnebidrag, kan du ringe

Udlændingestyrelsen vil desuden se på din tilknytning til Danmark, det vil

til familiestyrelsen på tlf.: 33 92 33 02 eller klikke ind på deres hjemmeside

sige, hvor længe du har været her, hvor godt du taler sproget, og hvilket netværk

www.familiestyrelsen.dk.

du har.

Børnetilskud:

Hvis du flytter fra din ægtefælle på grund af vold, og du ønsker at blive her i

Børnetilskud er en ekstra ydelse, som udbetales til forældre, der er alene om

landet, er det vigtigt, at du kommer i gang med danskundervisning, får dine

at forsørge sine børn eller til forældre med store udgifter. Der findes flere forskellige

børn i daginstitution og får et arbejde Du kan få flere oplysninger hos Udlændingestyrelsen

slags børnetilskud. Du kan henvende dig hos din kommune, hvis du

på 35 36 66 00 eller på hjemmesiden www.udlst.dk.

ønsker at søge om børnetilskud. Hvis du ønsker at vide mere, kan du ringe

til familiestyrelsen på tlf.: 33 92 33 02 eller klikke ind på deres hjemmeside

www.familiestyrelsen.dk.

10 11


Hjælp fra det offentlige

Hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie, og du ikke har nogen indtægter

eller formue, kan du få kontanthjælp, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne

herfor. For at få hjælp skal du tage imod tilbud om arbejde, aktivering eller

uddannelse.

Andre nyttige adresser

Offentlige myndigheder

www.inm.dk (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Her kan du blandt andet læse om reglerne for integration og ophold i Danmark.

Er du kommet til Danmark efter 1. juli 2002, har du ikke ret til kontanthjælp. I

www.udlst.dk (Udlændingestyrelsen.)

stedet kan du få starthjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie.

Oplyser om udlændinges muligheder for at opholde sig i Danmark.

Du skal tage imod tilbud om arbejde, aktivering eller uddannelse for at få

Telefon 35 36 66 00.

starthjælp.

www.medborger-i-danmark.dk

Både kontanthjælp og starthjælp skal du søge om hos din kommune. Her kan

Håndbog over det danske samfund udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

og Integration. Bogen fås på 17 forskellige sprog og kan enten down-

du også få flere oplysninger om dine rettigheder og pligter.

loades eller bestilles over Internettet på adressen www.danmark.dk/

Hvis du har spørgsmål omkring betaling af skat, kan du kontakte skatteforvaltningen

i din kommune.

netboghandel. Bogen koster 20 kroner plus forsendelsesgebyr.

www.danmark.dk (oversigt over offentlige myndigheder)

Bolig

Hvis du bor til leje, har du mulighed for at søge om økonomisk hjælp hos din

kommune. Det kan for eksempel være boligsikring, der hjælper med at betale

huslejen eller lån til at betale indskud til udlejeren. Kommunen kan også hjælpe

dig med at finde en bolig, hvis du mangler et sted at bo. Har du spørgsmål

vedrørende bolig, kan du kontakte din kommune.

Lejernes Landsorganisation (LLO) er en landsdækkende organisation, der varetager

lejernes interesser. Du kan ringe til LLO på telefon 33 86 09 10 eller klikke

Giver et hurtigt overblik over det offentlige Danmark og viser vej til de rette

myndigheder og informationer.

www.lige.dk (Ligestillingsafdelingen)

Sekretariatet for Minister for Ligestilling. Her kan du læse mere om ligestilling

mellem kvinder og mænd, rettigheder og pligter.

www.ligenaevn.dk (Ligestillingsnævnet)

Behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn.

Telefon 33 92 33 11.

ind på hjemmesiden www.lejerneslo.dk, hvis du har brug for hjælp.

12 13


www.familiestyrelsen.dk (Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender)

www.social.dk (Socialministeriet)

Få oplysninger om økonomi, satser og lignende.

www.kvinfo.dk (KVINFO)

Et landsdækkende informations-, dokumentations- og kulturcenter.

KVINFO har blandt andet et omfattende mentornetværk, som hjælper og støtter

etniske minoritetskvinder med skole, uddannelse og arbejde.

www.skat.dk (Skat, Skatteministeriet)

Få oplysninger om skat, satser, selvangivelse og lignende

Rådgivere og foreninger m.v.

www.finfo.dk

Information til udlændinge om blandt andet asyl, ophold, arbejde, uddannelse,

politik og kultur.

www.HOTLINE-raadgivning-for-indvandrere.dk

Hjemmeside om tvangsægteskaber.

www.kvinderaadgivningen.dk (Kvinderådgivning for etniske minoriteter)

Rådgivningen er støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

og hjælper med spørgsmål om uddannelse, arbejde, familieforhold, integration

og diskrimination. Telefon: 70 20 49 09.

www.flygtning.dk (Dansk Flygtningehjælp)

Dansk Flygtningehjælp har et netværk af frivillige, der hjælper flygtninge og

indvandrere med integration og sprogtræning i hele landet. Dansk Flygtningehjælp

kan også rådgive asylansøgere om asylproceduren, den danske udlændingelov,

udvisnings- og afvisningsregler m.v.

www.kvinderådgivningen.dk

www.dannerhuset.dk

www.voldmodkvinder.dk

www.lokk.dk

www.etniskligestilling.dk

www.sexogsamfund.dk

www.abortnet.dk

www.etniskligestilling.dk

Forening der arbejder for etnisk ligestilling og bekæmpelse af diskrimination.

www.ms.dk (Mellemfolkeligt Samvirke)

På hjemmesiden kan du blandt andet finde et chatrum for unge kvinder med

anden etnisk baggrund.

14 15


Dansk

Denne pjece henvender sig til dig, der gerne vil vide mere om ligestilling og

rettigheder i Danmark. I pjecen kan du blandt andet læse om økonomi, ægteskab,

seksuelle rettigheder, skilsmisse og forældremyndighed.

More magazines by this user
Similar magazines