26.08.2015 Views

Oversigt over optagne melodier

Oversigt over optagne melodier

Oversigt over optagne melodier

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Oversigt</strong> <strong>over</strong> <strong>optagne</strong> <strong>melodier</strong><br />

A. Tekster og <strong>melodier</strong>, optaget i FNS 2002<br />

Bendt Astrup<br />

At tro er at komme<br />

Jens W. Pedersen<br />

De dybeste lag i mit hjerte<br />

Axel Madsen<br />

Det var ikke en nat som de andre<br />

Hans Dammeyer<br />

Du kom til vor runde jord<br />

Merete Wendler<br />

Du satte dig selv i de nederstes sted<br />

Hans Anker Jørgensen<br />

Du, som gir os liv og gør os glade<br />

Peter Møller<br />

Du, som ud af intet skabte<br />

Olle Widestrand<br />

Flammerne er mange<br />

Felix Mendelssohn<br />

Hør, hvor englesangen toner<br />

Bjarne Haahr<br />

I blev skabt som mand og kvinde<br />

H.J. Gauntlett<br />

I blev skabt som mand og kvinde<br />

Sigurd Lunde<br />

Jeg er i Herrens hænder<br />

Caroline W. Sørlie<br />

Jesus - det eneste<br />

John F. Wade<br />

Kom, alle kristne<br />

Dansk melodi 17. årh.<br />

Kom, hjælp mig, Herre Jesus<br />

Spiriual<br />

Lad os bryde brødet sammen<br />

Willy Egmose<br />

Menneske, din egen magt<br />

15. årh. / T. Helmore 1854 O kom, o kom, Immanuel<br />

Merete Wendler<br />

Se, hvilket menneske<br />

Hans Holm<br />

Spænd <strong>over</strong> os dit himmelsejl<br />

Fra Taizé / J. Berthier<br />

Syng lovsang, hele jorden<br />

Klaus Brinch<br />

Uberørt af byens travlhed<br />

Peter Møller<br />

Vintræ og grene og frugt hører sammen<br />

Henrik F. Nørfelt<br />

Vi kommer til din kirke, Gud<br />

Bjarne Haahr<br />

Vi takker dig for livet<br />

Ole Schmidt<br />

Vor Herre tar de små i favn<br />

Fra Taizé / J. Berthier<br />

Åh Gud, hør min bøn<br />

xi


B. Salmer, som var i Den danske Salmebog – udeladt i FNS 2000 – genoptaget i FNS 2002<br />

Lowell Mason<br />

Arbejd, til natten kommer<br />

A. P. Berggreen Et kors det var det hårde trange leje<br />

August Winding<br />

Gud, du som lyset og dagen oplod<br />

Anfinn Øien<br />

Guds menighed er jordens største under<br />

L. M. Lindeman Herrens venner ingen sinde<br />

Norsk folkemelodi (1840)<br />

Jeg så ham som barn<br />

J.P.E. Hartmann<br />

Jert hus skal I bygge<br />

Carl Nielsen<br />

Nu sol i øst oprinder mild<br />

Lowell Mason<br />

Nærmere, Gud, til dig<br />

Kaj Fønss-Jørgensen<br />

Syndernes forladelse<br />

A. P. Berggreen Tænk, når engang den tåge<br />

Carl Nielsen<br />

Udrundne er de gamle dage<br />

15 årh. / J. Walter 1524 Vi tro, vi alle tro på Gud<br />

C. Salme, som var i Den danske Salmebog – udeladt i FNS 2000 – genoptaget i FNS 2002 –<br />

med supplerende melodi.<br />

Knud Jeppesen<br />

Hans Matthison-Hansen<br />

Glæderig og underfuld<br />

Syndernes forladelse<br />

D. Tekster fra FNS 2000 / FNS 2002, optaget med ny melodi i FNS 2002.<br />

Chr. Vestergaard-Pedersen<br />

Willy Egmose<br />

Mogens Helmer Petersen<br />

Martin Elmqvist<br />

Lasse Lunderskov<br />

Alle ting er underfulde<br />

Gud, vi er i gode hænder<br />

Lazarus lå i sin grav<br />

Nåden er et ord fra Gud<br />

Tag det sorte kors fra graven<br />

E. Tekst fra FNS 2000 / FNS 2002 med genoptagen melodi i FNS 2002.<br />

Christian Barnekow<br />

Du, som går ud fra den levende Gud<br />

xii

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!