Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af kortlægning af ...

miliki.dk

Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af kortlægning af ...

20. august 2013

Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af

en applikation til smartphones om rettigheder og

ligestilling i Danmark.

1


1. BETINGELSER

1.1. Baggrund

Nærværende udbud afholdes i overensstemmelse med Tilbudslovens afsnit II, jf. lovbekendtgørelse nr.

1410 af 7. december 2007, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede

kontrakter.

Tilbudsgiver opfordres herved til at afgive tilbud på udførelsen af opgaven i overensstemmelse med

specifikationerne i nærværende udbudsmateriale.

1.2. Den ordregivende myndighed

Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke er ansvarlig for gennemførelsen af denne udbudsforretning.

1.2.1. Kontaktperson

Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen om yderligere oplysninger, spørgsmål mv. skal rettes til:

Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

Att.: Dorte Bindslev

E-mail: dorbi@lige.dk

Alle henvendelser skal ske skriftligt.

Opstår der uoverensstemmelser mellem ordregivers skriftlige angivelser og mundtlige udsagn, skal de

skriftlige angivelser til enhver tid gælde forud.

1.3. Udbuddets omfang

Nærværende udbud omfatter: projektstyring, udvikling af den tekniske løsning, markedsføring, fastsættelse

af indhold i tæt dialog med Ministeriet for Ligestilling og Kirke og følgegruppen.

Opgaven skal gennemføres inden for de fastsatte økonomiske ramme på maksimalt 500.000 kr. Tilbud med

en pris over 500.000 kr. vil blive afvist som ukonditionsmæssigt.

1.3.1. Baggrund og formål

Selve beskrivelsen og kravene til den udbudte opgave fremgår af kravspecifikationen/projektbeskrivelsen,

jf. nedenfor.

1.3.2 Delaftaler

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter. Der skal afgives tilbud på den samlede opgave.

4


1.3.3 Optioner

Der ønskes ingen optioner.

1.3.4. Kontraktperioden

Kontraktperioden er fra oktober 2013 til 1. marts 2014

1.4. Procedure

1.4.1. Udbudsform

Udbudsforretningen gennemføres efter reglerne om annoncering i forbindelse med indhentning af tilbud på

levering af offentlige tjenesteydelser, jf. tilbudsloven § 15a, stk.1, nr. 2, og § 15c. Annonceringen placeres på

www.udbud.dk.

Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne

tilbud vil ske i to faser: 1) Udvælgelsesfasen og 2) Tildelingsfasen.

I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage

den udbudte opgave. Formålet med egnethedsvurderingen er at sikre, at konkurrencen om den udbudte

opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, som er egnede til at varetage den udbudte opgave.

Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de oplysninger, der efterspørges i afsnit 1.4.2.

(”Udvælgelseskriterier”).

I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud, der er vurderet

egnet i udvælgelsesfasen, og på baggrund heraf besluttes det, hvilke tilbudsgivere der skal have tildelt

kontrakten. Tildelingen vil ske ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der vurderes på baggrund af

de tildelingskriterier, der fremgår af afsnit 1.4.3.2. (”Tildelingskriterier”).

1.4.2. Udvælgelseskriterier

1.4.2.1. Betingelser for at deltage

Ordregiver vil foretage en bedømmelse af tilbudsgivers egnethed til at opfylde den udbudte kontrakt.

Egnethedsbedømmelsen vil omfatte tilbudsgivers egne forhold, økonomisk egnethed og teknisk egnethed.

Tilbudsgiver skal indsende en tro- og love erklæring om, at tilbudsgiveren ikke har ubetalt, forfalden gæld til

det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for

at deltage i offentlige udbudsforretninger. Udkast til erklæringen er vedlagt udbudsmaterialet som bilag.

Hvis tilbudsgiver består af et konsortium, skal ovennævnte oplysninger gives for hver enkelt deltager i

konsortiet.

1.4.2.2. Den juridiske person og underleverandører

Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive, hvilken juridisk person der er tilbudsgiver og dermed

ansvarlig over for ordregiver.

5


Hvis tilbud afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de juridiske personer

hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som

ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med. Deltagerne hæfter solidarisk.

Såfremt et konsortium får tildelt kontrakten, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om

solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

I det omfang tilbudsgiver er et konsortium, skal de nedenfor angivne erklæringer og oplysninger under

”Betingelser for at deltage”, ”Tilbudsgivers økonomiske egnethed” og ”Tilbudsgivers tekniske og faglige

egnethed” opfyldes og afleveres for samtlige konsortiedeltagere.

Hvis tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse eller dele heraf,

skal navnene på underleverandørerne angives klart og entydigt i tilbuddet, samt til hvilke dele af opgaven

disse anvendes.

Hvis en tilbudsgiver i relation til vurderingen af økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet ønsker at basere

sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal

tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse

af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge erklæring fra vedkommende enheder eller anden dokumentation for

disse enheders forpligtelser i så henseende.

1.4.2.3. Tilbudsgivers økonomiske egnethed

Tilbudsgiver skal kunne godtgøre virksomhedens tekniske og faglige formåen. Tilbudsgiver skal i den

forbindelse fremsende:

- erklæring fra tilbudsgivers bank, revisor eller lignende om tilbudsgivers samlede omsætning, dens

omsætning i forbindelse med de leverancer, kontrakten vedrører, resultat, balance, egenkapital og

soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret

eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden skal udregnes i overensstemmelse med følgende:

Soliditetsgrad = 100 X (Samlede egenkapital/Samlede aktiver)

Ved sammenslutninger af økonomiske aktører skal oplysninger gives for hver enkelt aktør.

Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i

koncernen), skal ovenstående oplysninger og relevante referencer gives for tilbudsgiveren og de andre

enheder.

Som mindstekrav kræves en revisorpåtegning uden forbehold for den fortsatte drift af virksomheden.

Hvis Tjenesteyderen grundet etableringstidspunktet endnu ikke har aflagt et revisorpåtegnet regnskab, skal

Tjenesteyderen i stedet stille uigenkaldelig anfordringsgaranti over for Kunden fra en anerkendt garant til

sikkerhed for tilbagebetaling af modtagne beløb senest 7 dage inden første udbetaling.

Anfordringsgarantien skal til enhver tid mindst svare til summen af udbetalte beløb. Anfordringsgarantien

skal gælde, indtil Tjenesteyderen har opfyldt alle sine pligter efter kontrakten for opgaven. Garantiens

udformning skal godkendes af kunden.

6


Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes

samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre

enheder i koncernen), beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og de andre enheders samlede

egenkapital i forhold til de samlede aktiver. Tilsvarende gælder for beregning af tilbudsgiverens årlige

omsætning. Såfremt virksomheden har eksisteret i mindre end 1 år, fremsendes dokumentation for den

periode, virksomheden har eksisteret.

1.4.2.4. Tilbudsgivers tekniske og faglige egnethed

Tilbudsgiver skal kunne godtgøre sin tekniske og faglige formåen ved at fremsende:

- beskrivelse af tilbudsgivers organisation,

- oplysninger om antal beskæftigede medarbejdere fordelt på relevante personalegrupper og/eller

de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgiveren,

- oplysninger om tilbudsgiverens erfaring med lignende opgaver.

Erfaring med kommunikation til målgrupper med minoritetsbaggrund er en fordel.

Såfremt virksomheden har eksisteret i mindre end 3 år, fremsendes dokumentation for den periode,

virksomheden har eksisteret.

Hvis tilbudsgiver består af et konsortium, skal ovenstående oplysninger og relevante referencer gives for

hver enkelt deltager i konsortiet.

1.4.3. Tilbudsvurdering

Tilbudsvurderingen vil ske på grundlag af de nedenfor angivne tildelingskriterier med henblik på at

identificere det vindende tilbud. Alene tilbud, der er vurderet at opfylde udvælgelseskriterierne, vil blive

vurderet i forhold til tildelingskriterierne.

Som grundlag for vurderingen indgår alle de efterspurgte oplysninger, der modtages fra tilbudsgiveren i

forbindelse ved afgivelse af tilbuddet.

1.4.3.1. Alternative tilbud

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at give alternative tilbud.

1.4.3.2. Tildelingskriterier

Valg af leverandører sker på baggrund af tildelingskriteriet: ”det økonomiske mest fordelagtige tilbud”. Ved

fremsendelse af tilbud skal disse indeholde de nødvendige bilag og dokumentation som beskrevet i

udbudsmaterialet ellers bliver tilbuddet ikke taget i betragtning og afvises. Jf. udvælgelseskriterierne afsnit

1.4.2

1.4.3.3. Delkriterier

Vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på baggrund af nedenstående

7


1. Procesforløb og kvalitet (50 pct.)

- bedømt på grundlag af kvaliteten af tilbudsgiverens løsningsforslag til besvarelse af

opgavebeskrivelsen, jf. opgavebeskrivelsen. Der vil blive lagt særlig vægt på, i hvilken grad

tilbudsgiver formår at tilbyde et enkelt produkt med en god og brugervenlig opsætning, og sprog,

grafik og tegninger, der har høj grad af tilgængelighed for målgruppen. Der vil også blive lagt vægt

på, i hvilken grad tilbudsgiver i beskrivelsen af sit tilbud viser et nuanceret kendskab til

grundlæggende rettigheder og ligestilling i Danmark og kan formidle det respektfuldt overfor

målgruppen. Endvidere vil der blive lagt vægt på de overvejelser, som tilbudsgiver beskriver i

forhold til kunne formidle regler og viden til den relevante målgruppe. Endelig vil der blive lagt

vægt på tilbudsgivers overvejelser om test og afprøvning af, at de tekniske løsninger fungerer og er

relevante og anvendelige for målgruppen.

2. Pris (20 pct.)

- bedømt på grundlag af tilbudsgiverens samlede pris for opgaven samt timepris for forskellige

ydelser, der indgår i løsningsforslaget.

3. Bemanding (30 pct.)

- bedømt på grundlag af tilbudsgiverens beskrivelse af de tilbudte medarbejderes kvalifikationer,

viden og erfaring i forhold til at udvikle en applikation, der skal henvende sig til målgrupper med

forskellige vidensmæssige, sproglige og kulturelle forudsætninger, og på de tilbudte medarbejderes

kvalifikationer, viden og erfaring med formidling, kommunikation og kendskab til ligestilling og

rettigheder.

Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers relative vægt i tilbudsevalueringen.

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af

ovenstående delkriterier.

1.5. Tilbudsbetingelser

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på baggrund af nærværende udbudsmateriale. Endelig aftale indgås på

baggrund af det vedlagte udkast til kontrakt.

1.5.1. Tilbudsfrist mv.

Tilbuddet skal være den ordregivende myndighed i hænde senest den 16. september 2013, kl. 12:00.

Tilbuddet skal afleveres eller sendes til:

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Ligestillingsafdelingen

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

Att.: Dorte Bindslev

Tilbuddet mærkes:

”Applikation om ligestilling og rettigheder ” og med tydelig angivelse ”Udbud - Må ikke åbnes i

postmodtagelsen”.

8


Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder fra tilbudsfristens udløb.

Ordregiver anser ikke udbudsforretningen for afsluttet, før kontrakten er underskrevet.

1.5.2. Tilbuddets indhold, udformning mv.

Tilbuddet skal afleveres i 4 papireksemplarer, heraf et originalt underskrevet eksemplar. Der skal ligeledes

fremsendes en elektronisk udgave af hele det afleverede tilbudsmateriale på mail til dorbi@lige.dk.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem papirudgaven og den elektroniske udgave, gælder det originale

underskrevne eksemplar.

1.5.3. Sprog

Tilbuddet med tilhørende bilag skal være affattet på dansk.

1.5.4. Priser og leverandørforhold

Tilbudspriser skal afgives i DKK inkl. afgifter og gebyrer, men ekskl. moms, jf. yderligere om priser,

betalingsbetingelse mv. i udkast til kontrakt.

1.5.5. Aftalegrundlag

Kontrakten indgås på baggrund af det vedlagte kontraktudkast. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og

rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med levering af de ydelser, der

er omfattet af nærværende udbud.

Tilbudsgivers standardvilkår vil ikke være en del af aftalegrundlaget. Dette gælder uanset om tilbudsgiver

ved afgivelse af tilbud, levering, ordrebekræftelse eller fakturering mv. vedlægger sine egne betingelser.

1.5.6. Annullation

Ordregiver forbeholder sig ret til, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt,

at annullere udbuddet, såfremt der foreligger en saglig begrundelse for at annullere. En evt. annullation vil

blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgiverne indeholdende årsagen til annullationen.

1.5.7. Omkostninger ved deltagelse

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelse og eventuel efterfølgende kontrahering er

ordregiver uvedkommende, ligesom tilbudsmateriale ikke returneres til tilbudsgiver.

1.5.8. Forbehold

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold vedrørende grundlæggende bestemmelser i udbuds- og

kontraktbetingelserne.

Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder forbehold for grundlæggende elementer i

udbuds- og kontraktbetingelserne. Disse tilbud betragtes som ukonditionsmæssige.

Eventuelle forbehold, som ikke vedrører grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne,

vil blive kapitaliseret og indgå i den samlede evaluering af tilbudsgivers tilbud.

9


Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres

tilbudsgiver til at stille begrundede spørgsmål, jf. nedenfor.

1.6. Tavshedspligt og fortrolighed

Tilbudsgiver har tavshedspligt for så vidt angår forhold, der kommer til tilbudsgivers kendskab i forbindelse

med løsning af opgaven.

Offentliggørelse af produkter, som udvikles og udarbejdes i forbindelse med nærværende udbud,

kan kun ske efter aftale med Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

1.7 Aktindsigt

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at de indkomne tilbud inkl. bilag og andet materiale vil kunne

være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder,

der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af

omstændighederne imødekommes af ordregiver. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet,

som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiveren derfor

angive dette i sit tilbud. Det indgår i den samlede vurdering af, hvorvidt en anmodning om aktindsigt i

tilbud skal imødekommes, hvorvidt den virksomhed, der afgiver et tilbud, har bedt om, at tilbuddet

behandles fortroligt, og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet, det drejer sig om.

Ordregiver vil under alle omstændigheder være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af

lovgivningen.

1.8. Spørgsmål og rettelser

Ordregiver skal som følge af ligebehandlingsprincippet behandle alle tilbudsgivere lige. Dette indebærer

bl.a., at ordregiver skal give alle tilbudsgivere samme informationer under udbudsforretningen.

Tilbudsgiver kan skriftlig stille spørgsmål til betingelserne og udbudsforretningen i øvrigt. Alle spørgsmål,

der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før

tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan ske senest 6 dage før tilbudsfristen.

Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret.

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive

offentliggjort på hjemmesiden på adressen: www.miliki.dk under ”Applikation om ligestilling og

rettigheder”.

Eventuelle rettelsesblade til udbudsbetingelserne vil ligeledes blive offentliggjort på hjemmesiden:

www.miliki.dk under ”Applikation om ligestilling og rettigheder ”.

Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig orienteret om spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade,

idet ansvar for eventuelt forkert tilbud som følge af manglende rettelsesblade alene påhviler tilbudsgiver.

1.9. Tidsplan

Udbudsforretningen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan:

10


20. august 2013 Annoncering af opgaven

10. september 2013 Frist for at stille skriftlige spørgsmål

18. september 2013 Sidste frist for afgivelse af tilbud

30. september 2013 Underretning om valg af leverandører

1. oktober 2013 Underskrivelse af kontrakten og opstartsmøde

Udkast til design af app og indhold forelægges

1. november 2013

til godkendelse af ministeriet

1. december 2013 Oversættelse af indhold foreligger

6. januar 2014 Aflevering af produkt til endelig godkendelse

30. januar 2014 Offentliggørelse af endeligt produkt.

En detaljeret tidsplan for udførsel af opgaven skal vedlægges tilbuddet.

2. KRAVSPECIFIKATION

2.1. Baggrund

Ligestilling

Ligestilling er en grundlæggende værdi og en basal rettighed i Danmark. Alle skal, uanset køn, have lige

muligheder for reelt at udfolde sig frit – til glæde for den enkelte, familien og samfundet.

Retten til at bestemme over egen krop og eget liv er fundamental. At være ”ligestillet” er noget, hver og en

af os har ret til som følge af den respekt, vi har krav på som menneske. Det gælder for alle i det danske

samfund.

Social kontrol

Social kontrol findes alle steder i samfundet. I mange forskellige afskygninger og i mange forskellige

sammenhænge.

I visse tilfælde bliver den sociale kontrol så markant, at den kan være en barriere for, at den enkelte kvinde

og mand kan udnytte mulighederne i samfundet, træffe egne valg og leve det liv, de selv ønsker.

Undersøgelser viser, at der inden for visse religiøse bevægelser og i visse etniske minoritetsmiljøer er ulige

muligheder for piger og drenge, kvinder og mænd, og at afvigelser fra traditionelle kønsrollemønstre og

forventninger kan medføre sociale sanktioner over for det enkelte individ, som begrænser individets ret til

at tænke og handle selvstændigt.

Markant social kontrol i og mellem nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund er et veldokumenteret

problem 1 .

1 ALS Research, UNG 2011

11


Med social kontrol forstås i denne sammenhæng:

en situation, hvor familiens/kollektivets interesser har forrang for det enkelte familiemedlems

ønsker og valg. Det enkelte individs adfærd falder tilbage på familiekollektivet, og det bliver derfor

afgørende, at omgivelserne ikke har noget at udsætte på den enkeltes efterlevelse af

æreskodekset.

en situation, hvor manden er familiens overhoved, og hvor kvinder er bærere af

familiens ære, særligt i form af passende seksuel adfærd.

et minoritetsvilkår, der kan medvirke til at fastfryse kulturelle traditioner og værdier i mødet med

det danske majoritetssamfund

Den sociale kontrol handler om familiens adfærdsregulering af de unge for at beskytte familiens ære og

traditioner. Mødet med andre normer og værdier end familiens egne kan udgøre en særlig udfordring, og

dermed kan social kontrol i mødet med danske normer og værdier også tjene som et forsvar af familiens

traditionelle leveregler. Social kontrol praktiseres dog også i mange familier i deres oprindelseslande.

Social kontrol kommer konkret til udtryk som familiens begrænsninger eller hindringer af de unge i forhold

til at træffe afgørende selvstændige valg omkring f.eks. uddannelse, arbejde, fritid, familie- og privatliv,

seksualitet, mv. Dette gælder for både piger og drenge, og konsekvensen kan være manglende deltagelse,

frihed og lighed på tværs af køn, etnicitet, kultur og religion 2 .

Ligestilling-køn-social kontrol

Det er ligeledes veldokumenteret, at kønnet afgør, i hvor høj grad den enkelte bliver kontrolleret. Hver

tredje indvandrerpige oplever således stærk social kontrol, og halvdelen oplever lettere social kontrol. For

indvandrerdrenge oplever 20 pct. stærk social kontrol og næsten 60 pct. lettere social kontrol. Til

sammenligning oplever ingen piger eller drenge med dansk baggrund stærk social kontrol og under 10 pct.

oplever lettere social kontrol. 3

Set i forhold til dansk lovgivning og danske værdier om personlig frihed og ligestilling, er det problematisk,

at den enkelte pige og dreng, kvinde og mand ikke til fulde formår at udnytte de muligheder, der er i det

danske samfund, og derfor heller ikke kan deltage i og bidrage til samfundets udvikling.

Endelig er der en stærk sammenhæng mellem social kontrol, kvinders deltagelse i samfundslivet og

succesfuld integration af familiens unge. Set i et integrationsperspektiv er det derfor særligt problematisk,

at piger og kvinder ikke deltager i og bidrager til samfundsudviklingen.

Men også unge mænd og drenge kan opleve kønsbestemte barrierer, som påvirker deres liv. Det kan være i

relation til selv at vælge partner, deltage i sociale aktiviteter, vælge uddannelse og gennemføre

uddannelse, hvor drengene er underlagt familiens forventninger.

Fremme af ligestilling og viden om rettigheder kan bidrage til at mindske den sociale kontrol, der

praktiseres i visse etniske miljøer.

Ramme

Ministeriet for Ligestilling og Kirke er med til at opfylde regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser

ved at udbrede viden og information om ligestilling og rettigheder til kvinder og mænd med etnisk

minoritetsbaggrund på sprogskoler og i udsatte boligområder.

2 Definition fra Als Research: UNG 2011.

3 Als Research, UNG 2011.

12


Men ministeriet ønsker tillige at kunne nå målgruppen – herunder især de unge – med oplysninger om

ligestilling og familieretlige rettigheder på en hurtig og effektiv måde, hvilket vurderes at kunne ske med en

applikation til smartphones.

Inden leverandøren påbegynder løsningen af opgaven, ønsker Ministeriet for Ligestilling og Kirke at drøfte

med leverandøren, hvilke retlige områder applikationen skal dække. Det forventes dog, at oplysninger i vid

udstrækning vil følge temaerne i ministeriets undervisningsmateriale til sprogskolerne, samt

undervisningen i regi af rettighedskampagnen, se vedlagte materiale.

2.2. Formål

Formålet med applikationen er at give alle i alderen 15-35 år nem adgang til informationer om ligestilling og

familieretlige rettigheder. Applikationer skal i særdeleshed kunne anvendes af kvinder og mænd, som har

en anden kulturel og national baggrund end dansk, og som ikke nødvendigvis har en naturlig tilgang til at

sætte sig ind i danske regler på området.

Applikationen skal tillige indeholde henvisninger til de forskellige steder man kan få hjælp i familieretlige

spørgsmål, hvis man har brug for det (f.eks. Statsforvaltningerne, frivillige organisationer, kommuner mv.).

Projektet er led i Ministeriet for Ligestilling og Kirkes Rettighedskampagne, hvor ministeriet formidler viden

om rettigheder i forhold til ligestilling, herunder om ægteskab, skilsmisse, økonomi, børn, vold, mv. til

deltagerne på landets sprogskoler.

Applikationens indhold skal endvidere understøtte Regeringens strategi om parallelle retsopfattelser ved at

udbrede kendskabet til individets rettigheder i det danske samfund. 4

2.3. Produktbeskrivelse

Applikationens indhold skal understøtte en udbredelse af kendskabet til ligestilling mellem kvinder og

mænd som en basal rettighed samt til individets rettigheder på familieområdet.

Applikationens faglige indhold stilles til rådighed for leverandøren af Ministeriet for Ligestilling og Kirke og

skal som minimum indeholde materiale fra bogen ”Alle har ret til ligestilling”, samt fra den juridiske

’grundbog’, som ministeriet har udviklet til undervisere på Rettighedskampagnen, vedlagt.

4 Regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser:

Side 14: Manglende indsigt i dansk ret: SFI-undersøgelsen (Parallelle retsopfattelser, SFI 11:37) viser, at det generelt

forholder sig således, at der blandt nogle grupper af muslimer i Danmark er uklarhed mht., hvornår man er gift eller

skilt i henhold til dansk retspraksis. Især nogle grupper af kvinder har begrænset viden om deres rettigheder og

muligheder i henhold til dansk lov. Endvidere er der uvidenhed om, at man ifølge dansk ret har lige ret og adgang til

skilsmisse. Mange er usikre på, hvorvidt den religiøse vielse har juridisk gyldighed i Danmark og er også i tvivl om,

hvorvidt opløsningen af den religiøse vielse kan have juridiske konsekvenser.

Side 15-16: Rettighedskampagner: Ministeriet for Ligestilling og Kirke gennemfører rettighedskampagner for mænd

og kvinder på sprogskolerne. Der informeres blandt andet om, at ligestilling er en grundlæggende rettighed i

Danmark, og der oplyses om retten til frit at vælge sin egen ægtefælle, gensidig forsørgelsespligt, regler om separation

og skilsmisse mv.

13


Minimumskrav til indhold:

Informationer om ligestilling i Danmark: Ret til ligestilling, lovgivning mv.

Generelt om rettigheder og pligter i det danske samfund (minimum som beskrevet i Alle har ret…,

myndigheders tavshedspligt, ret til egen læge… ), se vedlagte.

Informationer om familieret: Ægteskab, retsvirkninger af ægteskab, skilsmisse, retsvirkninger af

skilsmisse, tvangsægteskab og retsvirkninger i DK af tvangsægteskab, arveret, medgift, økonomi.

Informationer om sundhed: Fx prævention, sund kost m.v..

Børn og unge: Forældremyndighed, samværsret, børneopdragelse, børn og unges ret til indflydelse

på skolegang og fritidstilbud og forventninger til forældres deltagelse i deres børns liv

Eksempler og cases

Oversigt og beskrivelse af de muligheder, der er for at få hjælp, hvis man føler sig udsat for

rettighedskrænkende adfærd: Vold, tvangsægteskab, social kontrol

Oversigt over muligheder for at få hjælp, hvis man er udsat for vold i familien (af forældre,

søskende eller partner).

Tekniske krav:

Applikationen skal kunne anvendes på flest mulige typer smartphones (android, Iphone mv.)

Applikationen skal være udstyret med en ”nødknap”, så man hurtigt vil kunne komme ud af

applikationen, hvis det er nødvendigt.

Den tekniske løsning skal være tilgængelig for efterfølgende opdatering., f.eks. i forbindelse med, at

der kommer ny lovgivning på området.

Applikationen skal indeholde tekst på dansk, engelsk, og f.eks. arabisk, tyrkisk, urdu, afghansk og

farsi. De valgte sprog aftales dog endeligt med ministeriet.

Det påhviler tilbudsgiver at indhente evt. godkendelser eller tilladelser fra Apple og andre

telefonleverandører, som måtte have særlige krav til applikationer, der skal kunne downloades på

deres produkter.

Krav til oversættelse:

Forinden materialet overgives til oversættelse, skal dette godkendes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Da oversættelse inden for områderne ligestilling og jura kræver en høj grad af kompetence ønsker

ministeriet selv at kunne vælge leverandøren til denne del af opgaven. Ministeriet indgår kontrakten med

leverandør til oversættelse, men det påhviler tilbudsgiver at varetage projektledelsen i forhold til

oversættelsen. Betaling af oversættelse afholdes særskilt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Krav til kvalitet:

Ministeriet lægger stor vægt på at informationerne i applikationen formidles med respekt for målgruppens

køn og forskellige kulturelle og nationale baggrunde.

Derudover er det et krav, at applikationen er:

Let at anvende

Informationerne formidles lettilgængeligt

Har et grafisk design, der understøtter formidlingen af et svært tilgængeligt stof

14


Funktionaliteten har været testet og afprøvet teknisk og i forhold til at nå målgruppen.

2.4. Økonomi

Der er afsat maksimum 500.000 kr., ex moms, til udvikling af en applikation som ovenfor beskrevet, en plan

for markedsføring af applikationen, test af applikationens brugervenlighed i forhold til målgruppen,

projektledelse i forhold til oversættelse af applikationens indhold, samt kvalitetssikring af det endelige

produkts anvendelighed i forhold til målgruppen.

Udgiften til oversættelsen af applikationen til de relevante sprog afholdes af Ministeriet for Ligestilling og

Kirke.

2.6. Andet materiale

BILAG:

Kontraktudkast

Tro og love erklæring

”Alle har ret til ligestilling” – kan hentes på: Http://miliki.dk/ligestilling/nyheder/nyhed-omligestilling/artikel/alle-har-ret-til-ligestilling-1/

Det juridiske kompendium, som er udarbejdet til brug for underviserne på Rettighedskampagnen.

Vedlagt. Kompendiet tilrettes af ministeriet i forbindelse med iværksættelsen af dette projekt.

15

More magazines by this user
Similar magazines